JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Nova Gajdobra, Proleterska 41
Dana: L7.LO.2OL4.
BroJ: 345
ZAPISNIK
Voden na Vanrednoj sednici Skup5tine akcionara JADRAN AKCiONARSKO DRUSTVO ZA RATARSTVO
NOVA GAJDOBRA odrZanoj u.poslormim prostorijama u Novoj Gajdobri, ul. Skolska bb, dana 17.10.2014.
godine sa podetkom u 10,00 dasova.
Vanrednu sednicu Skup5tine JADRAN AD NOVA GAJDOBRA otvorio je Branko Zori6, izvrlni direktor. On je
pozdravio sve prisutne i upomao ih da sednici prisustvuje Jelena Arsii, dlan Odbora direktora, radno
angaiovana kao koordinator u Agenciji za privatizaciju, kao i Du5an Sutanovac, punomo6nik Akcionarskos
fonda, dokje Tamara Stajkovid, Predsednik Odbora direktora opravdano odsutna.
Onje potom upoznao prisutne da se sve odluke u predloZenom dne.mom redu donose obidnom vedinom glasova
prisutnih akcionara, osim odluke pod tadkom 3. Dnevnog reda - Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom
velike vrednosti, koja se donosi trodetvrtinskom veiinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. On je
takode upomao prisutne da Akcionarski fond ima pravo glasa samo po tadki 3. dnevnog reda, dok po ostalim
tadkama dnevnog reda nema pravo glasa, zbog dega se glasovi Akcionarskog fonda uradunavaju u kvorum samo
po tadki 3. dnevnog reda.
Branko
Zoi( je konstatovao
da sednici Skup5tine akcionara prisustvuju akcionari prema Spisku akcionara koji
i dini njegov sastavni deo, sa ukupno 120.486 glasova, Sto dini 78,29Yo od
ukupnog broja glasova(153.914), dok je po tadki 3. dnevnog reda prisutno 132.272 glas4 Sto 6n 85,94o/o ad
ukupnog broja glasova (153.914), tako da postoji kvorum za rad i odludivanje ove Vanredne sednice Skup5tine
se nalazi u prilogu ovog zapisnika
akcionara.
uii
skup5tine akcionara j e konstatovao da nij e bilo predloga za promenu dnevnog reda, tako da je za
ovu redovnu sednicu Skup5tine akcionara utvrden sledeii dnevni red:
Predsedavaj
Dnevni red
a)
1.
2.
PRETHODNI POSTUPAK
Dono5enje Odluke o izboru Predsednika Skup5tine
Imenovanje Komisije za glasanje i zapisnidara
b) REDOVAN RAD
a
Dono5enje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
A
Dono5enje Odluke o izboru dlana Odbora direklora.
Adl
Branko Zori( je predloZio da se za predsednika Skup5tine akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA izabere
Lazar Grgnevii, dosadaSnj i predsednik Skup5tine akcionara,
Poito nije bilo drugih predloga, pristupilo se glasanju.
Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skup5tine akcionara je konstatovao da je jednoglasno doneta
sledeia:
ODLUKA
LAzuR GRGUREVIC, iz Nove Gajdobre, ul. Proleterska 17, JMBG 0607959800091, lk. br. 143644 OUP Baika
Balanka, izabran je za Predsednika Skup|tine JADRAN AKCIONARSKO DRUSTVO ZA RATARSWO NOVA
GAJDOBRA.
Mandat Predsednika Skupitine akcionara traje do izbora novog predsednika Skupitine akcionara.
Nakon izbora, novoizabrani predsednik Skup5tine akcionara se zahvalio na poverenju prisutnim akcionarima i
izneo svoje odekivanje da ie se uspe5no odtLati Vaffedna sednica Skup5tine akcionara.
Ad2
je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama (lana 355. Zakona o priwednim dru5tvima,
trodlanu Komisiju za glasanje i zapisnidara imenuje Predsednik Skup5tine. Saglasno navedenom, Predsednik
Predsednik Skup5tine
Skup5tine je doneo slededu:
ODLUKU
DRAGICA RADOSEVIC imenuie se za zapisniiara.
ZORAN GRCE, zBtLXO RAJrc i RADIVOJ K(IKOIJ imenuju se za ilanove Komisije za glasanje.
Ad3
Predsednik Skup5tine je dao red Branku Zorilu,Izvr5nom direktoru, da bllLe upozna prisutne akcionare sa
predlogom odluke po ovoj tadki dnevnog reda.
Branko Zori(' ie upoznao prisutne da je Republika Srbija, preko Agenclle za privatizaciju i Akcionarskog fonda,
vedinski vlasnik priwednog druStva JADRAN AKCIONARSKO DRUSTVO ZA RATARSTVO NOVA
GAJDOBRA sa sedi5tem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41, matidni broj 08058130, budu6i da poseduje
79,84oA akcija ovog privrednog dru5tva. Vlada Republike Srbije, u okviru medudrZavnog sporazuma Republike
Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je ratifikovala Narodna Skup5tina Republike Srbije.dana 15.03.2013,
godine, zakljudila je Ugovor o zajednidkom ulaganju sa partnerima iz Ujedinjenih Apapskih Emirata dana
04.07.2014. godine. U okviru takve dugorodne poslovne saradnje, Republika Srbija, odnosno Vlada RS i
kompanija Al Rawafed Intemational Investment L.L.C. (UAE), osnovali su zajednidko privredno dru5tvo ,,Al
Rawafed Srbija" d.o.o. Beograd koje treba da kupi imovinu (poljoprivredno zemlji5te, objekle, oprema i sisteme
za navodnjavanje) priwednog dru5tva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA.IJvaLavajudi nuZnost da se u okviru
mera privrednog oporavka i re5enja problema predve(a koja su pro5la fazu restrukturiranja, imovinom
privrednog druStva se raspolaZe pod uslovima koje je Vlada Republike Srbije ocenila da su najracionalniji i
ekonomski opravdani.
je potom upoznao prisutne akcionare da je Nacrtom Kupoprodajnog ugovora izmedu JADRAN AD NOVA
GAJDOBRA, Zajednidkog privrednog dru5tva ,,Al Rawafed Srbija" d.o.o. Beograd, Republike Srbije i
Kompanije ,,Al Rawafed Intemational Investment" L.L.C. iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (u daljem tekstu:
,,Kupoprodajni ugovor") predvideno da je predmet prodaje:
On
-
poljoprivredno zemji5te u katastarskoj op5tini Nova Gajdobra ukupne povr5ine 413,3511 hektara,
upisano u List nepokretnosti broj 685 KO Nova Gajdobra, ukljuduju6i sve nepokretnosti (kako upisane,
tako i neupisane) koje se nalaze na i ispod navedenog poljoprivrednog zemlji5ta (opisani u prilogu l.
Kupoprodaj nog ugovora)
;
-
objekti poznati kao Jadran Logistidki Centar, koji se sastoji od celokupne katastarske parcele br. 74, KO
Nova Gajdobra, ukupne povriine 9,0403 hektara (opisani u prilogu i. Kupoprodajnog ugovora), kao
i
svih upisanihzgtada koje se nalaze na katastarskoj parceli br" 74, fO Nouu Gajdobra, t<o;i *su upisane
u katastru nepokretnosti, kao Stoje predstavljeno u Prilogu 2. Kupoprodajnog ugovora;
-
oprema detaljno opisana u Prilogu 3. Kupoprodajnog ugovora;
sistemi zanavodnjavanje koji se sastoje od:
i) katastarske parcele broj 869, KO Nova Gajdobra (kanal prilogu 4. Kupoprodajnog ugovora, 2) neregistrovani objekti koji se nuir" nu
katastarskim parcelama broj 869 i 984, KO Nova Gajdobra (opisani u erilogr, 4. Kupoprodajnog
ugovora), 3) sitem podzemnih cevovoda (opisani u Prilogu 4. Kupoprodajnog ugovora;.i 4y irigaciona
bliZe opisan
u
oprema (opisana u Prilogu 4. Kupoprodajnog ugovora).
Ukupna kupoprodajna cena iznosi 4.939.605,00 EUR i sastoji se od:
kupovne cene Poljoprivrednog zemlji5ta koja iznosi 10.000,00 EUR po hektaru, Sto za ukupno
413,3511
hektara iznosi 4.133.5i 1,00 EUR,
: kupovna cena Objekata iznsoi 600.374,00 EIIR,
kupovna cena Opreme iznosi 43.314,00 EIIR"
kupovna cena Sistem a za nav o dnjavanj e iznosi | 62. 406, 00 EUR.
Branko Zori(, Izvrlni direktor je potom upozrao prisutne akcionare da po tadki 3. dnevnog
reda nesaglasni
akcionari imaju prava predvidena Zakonom o priviednim dru5tvima, o demu su obavesteni iputem porJbrrog
obave5tenja koje je objavljeno na intemet stranici DruStva,a imajuii u vidu da se u okviru
ove tadkodnevnog
reda donosi odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Naime, odredbama dlana474.
stav 1. tadka 5)
Zakona o privrednim druStvima propisano je da akcionar moLe datraLi od druStva
da otkupi njegove akcije ako
glasa protiv ili se uzdrZi od glasanja za odluku kojom se odobrava sticanje,
odnosno raipolag'anje imovinom
velike vrednosti' Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednifi
stirpitine na kojoj
se odluduje o navedenom. Akcionar koji zatraLi od druStva da od njega oitupi
akcije ne moZe osporavati odluku
drustva na kojoj zasniva to svoje pravo. Ako Zeli da ostvari pravo na otkrp .rl.gouit akcij4
nesaglasni akcionar
za
ostvarivanje
prava
nesaglanog
akcionara
moZe
dostaviti
drusivuna
sednici"skup5tiie
lakrtev
na kojoj se
donosi odluka o raspolaganju imovinom velike wednosti i to predsedniku skup5tine,
odnorno licu" koga
predsedavajuii skup5tine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana ,ukqud.nlu te sednice
skup5tine, DruStvo je u
obavezi da, u roku od 60 dana od dana isteka rokaza podno5enje tuit"ru, nesaglasnom
akcionaru isplati
_
wednost akcija koje su predmet zahteva, a koja_je,jednaka nilvisol od sledeie tri vrednisti procenjenoj, trZiinoj
ili knjigovodstvenoj. On je upoznao prisutne akcionare, da je u rtluOu sa Zakonom o privrednim"d*Stui-u, nu
internet stranici DruStva objavljena svaka od navedenih vrednosti, tako da knjigovodstvena
vrednost iznosi
3.418,00 dinara, procenjena vrednosti iznosi 3.870,98 dinara, dok trZisna rr.ednost"nile
mogla biti uvrdena jer u
zakonom propisanom periodu nije bilo trgovanja akcijama DruStva. Dakle, najvi5a
od navedene tri vrednosti
iznosi 3.870,98 dinara i po toj ceni ie biti ispraieni nesaglasni akcionari.
Akcionari Jak5a crnogorac i Eorde Kozii su zamolili da
nesaglasnim akcionarima i pod kojim uslovima.
Branko zori('
je
im se pojasni da li ie i kada biti isplaiene akcije
ponovio pod kojim uslovima se isplaiuju nesaglasni akcionari (ako ne prisustvuju
sednici
skupstine na kojoj se donosi odluka po kojoj nesaglasni akcionari imaju pravo,
odnosno ako piisustwju i gtasalu
protiv ili se uzdrZe od glasanja), kao i u kom roku (u roku od 60 dana od
dana isteka roka za podno5enj e zahteva
nesaglasnog akcionara).
Akcionar Dordo Trivunovii je Zeleo znati lta se de5ava ukoliko Drustvo u zakonom propisanom
roku ne isplati
nesaglasne akcionare.
Arsii je, odgovarajuii na pitanje akacionara Dorda Trivunovida, upoznala prisutne akcionare da u skladu
sa odredbama Zakona o privrednim druStvim4 u sludaju da DruStvo u zakonom propisanom roku ne isplati
Jelena
nesaglasnog akcionara, akcionar ima pravo da podnese tuZbu sudu u roku od 30 dana od dana isteka roka za tu
isplatu ako isplata nije izvr5ena, a o demu su upoznati i putem posebnog obave5tenja na internet stranici Dru5tva.
Po5to nije bilo drugih predloga, pristupilo se javnom glasanju.
Branko Zori( je podsetio prisutne akcionare da po ovoj tadki dnevnog reda Akcionarski fond ima pravo glas4
kao i da se odluka po ovoj tadki dner,nog reda donosi trodetvrtinskom veiinom prisutnih akcionara sa pravom
glasa.
Nakon sprovedenog javnog glasanja, predsednik Komisije za glasanjeje saop5tio da niko od akcionara nije
glasao u odsustvu (do momenta glasanja nije stigao ni jedan glasadki listi( za glasanje u odsustvu), tako da je
javno glasalo ukupno 132.272 glasa, pri demu je "ZA" glasao akcionar Agencija zaprivatizaciju sa 111.093
glasova, Sto dni 83,990 prisutnihglasova, dok je "PROTIV" glasalo 2L179 glasova, Sto dini I6,0lyo prisutnih
glasova (uzdrLanihnije bilo), s tim da su protiv glasali slede6i akcionari sa brojem glasova kako sledi:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Akcionarski
fond
Grgurevii Lazar
Kozii Dorcle
Markovii Nikola
Ljubica
Tomanovii Dalibor
Kukolj Radivoj
Deli6 Milo5
Gr(,e Zoran
10) Peri5ii Dragomir
11) Milivojevii Nikola
12) Rajii Zeljko
13) TriwnoviiNedo
14) Radun Milka
15) Cmogorac Jak5a
16) Ratkovid Slavko
17) Ratkovii Neboj5a
18) Zarkovii Vojislav
19) Kuljii Rajko
20) Ludii Nedo
2l) Peri(Milan
22) Mi6(,Radovan
23) Ivankovi(,Zoran
24) Milutinovii Jovan
Imajudu
Soldo
11.786
882
390
203
424
f69
441
271
203
424
407
220
203
288
339
594
322
594
169
475
950
458
407
560.
u vidu rentltate glasanja koje je
saop5tio predsednik Komisije
za
glasarye, Predsednik Skup5tine
akcionara je konstatovao da je potrebnom veiinom od83,99oh prisutnih glasova, doneta sledeia:
ODLUKA
ODOBRAVA SE rasp,lagqnje imovinom velike vrednosti - zakljuienje Kupoprodajnog ugovora izmedu JADRAN
AD NOI/A GAJDOBRA, Zajedniikog privrednog dru|tva ,,Al Rawafed Srbija" d.o.o. Beograd, Republike Srbije
i Kompantje ,,Al Rowafed International Investment" L.L.C. iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (u daljem tel<stu:
,,Kupoprodajni ugovor") u tekstu koji predstavlja Nacrt Kupoprodajnog ugovora.
Sastavni deo ove Odlukeje Nacrt Kupoprodajnogugovora.
OvlaStuie se Branko Zori6, ImrSni direktor, da potpi{e i pred nadleinim javnim beleinikom overi ugovor iz
stava l. ove Odluke, u svemu u skladu sa ovom Odlukom.
Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni
akcionari u celosti isplateni zavrednost svojih akcija u skladu sa il. 475. i 476. Zakona o privrednim druYtvima.
Ad4
je
upoznao prisutne akcionare da
je
dana 26.08.2014. godine, Marija Ilid-KneZevii
NOVA GAJDOBRA. Odbor direktora
je dana 25.09.2014. godine kooptirao za (lana Odbora direktora Tamaru Stajkovii iz Beograda, zaposlenu u
Ministarstvu privrede, s tim joj mandat istide na prvoj sledeioj sednici SkupStine nakon njenog izbora, u skladu
sa dlanom 386. Zakona o privrednim dru5tvima. Tamara Stajkovii je izabrana i za Predsednika Odbora direktora,
a u svom raduje pokazala viskok stepen profesionalnosti i odgovornosti. Imajuii u vidu navedeno, predloZioje
Predsednik Skupitine
podnela neopozir,u ostavku na dlanstvo u Odboru direktora JADRAN AD
da se Tamara Stajkovii izabare za(lana Odbora direktora.
Po5to nije bilo drugih predloga, ni primedbi, pristupilo se glasanju.
Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skup5tine akcionara je konstatovao da je jednoglasno doneta
slededa:
ODLUKA
je Tamari Stajkavit iz Beograda, ul. dr Aleksandra Kosti6a, br. 0I5A/2/7, JMBG
lk. br. 005502323, PS SAVSKI I/ENAC, prestao mandat na koji je imenovana Odlukom o
kooptiranju ilana Odbora dtrehora, a koju je doneo Odbor direktora na sednici odrZanoj dana 25.09.2014.
KONSTATUJU SE da
2305986747039,
godine.
TAMARA STAJKOT/IC tz Beograda, ul. dr Aleksandra Kostiia, br. 0I5A/2/7, JMBG 2305986747039, tk. br.
005502323, PS SAVSKI VENAC, Neimrini direktor, izabrana je za ilana Odbora dtrektora privrednog dru|tva
JADRAN AKCIONAR^YKO DRUSN/O ZA MTARSTVO NOVA GAJDOBM, u sKladu sa ilaiom 4OO. siav ]. i 2,
Zakona o privrednim druStvima.
Mandat izabranog direhora - ilana Odbora direktora traje 4 (ietirt) godine.
Ovq Odluka stupa na snagu danom donoienja.
je ovim dnevni red iscrpljen
NOVA GAJDOBRA u 1 i"10 dasova .
Predsednik SkupStine akcionara konstatuje da
akcionara JADRAN AD
Zapisni(,ar,
i
zakljuduje sednicu Skupitine
nik Skup5tine akcio
Dragica Rado5evid
Grgurevii
*ec*;{/Sr1
ffi":
Zeliko Raiii
K
F4;c Yr-^'
-7
#:"&*q=*-'
Download

ZAPISNIK - Vanredna sednica Skupstine akcionara