ZAPISNIK
Sa EByQqsastanka lzvrinog odbora SkupstineTPC ,,KALCA,,Nis, koji je otlrian dana
ll. aprjla 2014.godine sa podetkomu 12 iasova. Sastanakje odrZan u sali KONE d.o.o.na
III spratu u lameli A.
Od 11 izabranih tlanova Izvrsnog odbora, sastankusu prisustvovali I
1.
2.
3.
,1.
5,
6.
7.
Srtlan Laketi6,predstavnikGrada
Dragisa Blagojevid,
Momir Jezdimirovid,
DragoslavPavloYid,
Dragan Skuletid,
Sara Cincarevid,
SlobodanDortlevii,
Nisu se odazvali pozivu sledediilanovi Izvrsnog odbora:
l. Bane Dimitrijevi6,
2. Jovica Jankovidd,predstavnik AIK Banke
3. Ranko MilenoYid,
4. Sinila ZiYi6
Od kojih su opravdatroodsutni Jovica Jnnkoyi6 ( na sluZbenomputu) i SiniSaZivid ( u
Inosftansrvu.
Pored ilanova Izvdnog odborr sednicisu prisustvovalai dya dlana Nadzornog odbora i to:
1. Miodrag Mitrovi6, predsednik NadzornogodborB
2. Dejan Dejanovid,ilan Nadzornog odbora
Za ovu sedniculzvrsnog odbora, usvojenje slede6i:
D NEVNI
RED
l. Konrtiluisanjelzvrinog odborai
t.l. lzbor pred\ednikai zamenika
1.2. Formiranje radne grupe za utvralivanjestanja objekta i izradu programa
odrZavania
2. Definisanjeproblema koji se odnosena
a) Obezbedjenje
b) Hitne intervencije
c) aktiviranje pokretnih stepenicai liftova
0) Lrscenle
e) naiin obezbealenjasredstavaza finansiranje potreba TPC Kalie
f) formiranjekomisijaza razgovorsadistribucijom
3. Razno
RAD PO DNEVNOM
REDU
TACKA I.:
1.1.Za predsednikalzvrsnogodboraizabranje predstavtrikGradag-din SRDAN
LAKETIC.
Za zamenikapredsednikaIzvrinog odboraizabranje g-dinDRAGISA BLAGOJXVIC.
l,2.IzvrSniodborje doneoslededi:
ZAKLJUEAK
a.) Formira seradnagrup:rkoja 6eizvrliti pregledsvihzajedniikih prostori.iai
zajednidkeopremeo demudesesaiiniti Zapisniko primopredajiuz obavezno
prisustvopredstavniknGraalevinara
u steiaju,Uime SkupStine
vlasnikalokalau
radnugrupu odredujuse:l, Dragiia Balgojevid;2. DragoslavPavlovidsadvam
majstorai predstavnikGraalevinara
u steirju,
b.) da seodmahuputi pismenizahtevSteiajnomupraynikuGraalevinara
da odredi
predstaynikeGraalevinarau steirju, koji 6eprisuqtvovatipregleduzajedniikih
prostorijai opreme
c.) da seodmahuputi pismenizahtevStetajnomupravnikuGraalevinara
da Izvr3nom
odoboruSkupstinevlasnikalokalaTPC Kalia da pisanuinformacijuo lokatima
iiji je vlasnikGratlqvinar,kako bi sedelinisalokoji su deloviobjektazajednidko
vlasniSfvo
vlasnikalokala;
TACKA 2.:
2.1, formira seradnagrupaza izr{du programa( predmerai predraiunn) hitnih
radovakoji treba da seizyeduda bi seobjekatfunkcionalnokoristio,kaoi drugih
potrebnihradovan. objektu.Komisijuiine:1. DragisaBlagojevid,2.Dragoslav
Pavlovid,3.Momir Jezdimiroiid,4. DejanDejanoyi6,5. DraganSkuletid;
2.2. ovlaSduje
seEurolift da odmahpristupiopremanjuulaznihvrata za zakljuiavanje
( promenaumetakai kljuieva i eventualnapopravkavrata); da neobezbealene
ulazeu objekatobezbedimetalnimmrezamai da istefiksira, kako bi se
onemogudio
ulaz u objekatvan propisa|rihulaza;
2.3. ovlasdujeseEurolift da od poncdeljkaorganizujefiziiko obezbealenje
u vremenu
od 20 dasovado 08 ujutru svakogdana;
2.4. zaduzujeseSrilan Laketirida obezbedisadejstvoKomunalnepolicijei interventne
redai mira u Kalii;
iediniceu sludajurernedenja
pripremi
predlogKudnogreda,da se o njemuobaveste
2.5. da seza slededisastanak
svi vlasnicilokalai da seulaznavrata u sldadusatim kudnimredom
zaldjuiavaju;
2.6. ovlasdujesoEurolift da sasvojomsluzbom,do zakljudenjaugoyoraza trajno
obavljanjetih poslovr,vrsi svehitneintervencijekoje seu cilju spreiavanjaStete
na objektuili pojedinimvlasnicimaili zastiteljudi u objektu;
2.7. pre negodoiledo aktiyiranjapokretnihslepenicai liftova,potrebnoje da seod
KONE dobijepredmerradovana osposobljavanju
istih.Takoaleje potrebnoda se
saiini predraiun za ugradnju folo6elijaza aktiviranjerada stepetrica
samokad se
istekoristei
2.8. tiS6enjeobjektaostajedo daljegJKP Medijani stim da im seskrenepaznjaza
boljeiisdenjei dn seiisti ceoobjekat,a nesamosredilni deo;
2.9. nakotrizradeprogramapotrebnihsredstavaza finansiranjetekudegi
investicionog
odrzavanja,donedeseodlukao naiinu prikupljanajsredstava;
2.10.do donosenjaodlukepod tadkom2.9.Eurolift 6eIinanisratitroskoveiz obaveza
koju su mu datena ovoj sednici,a potom6eseitvriiti refundaciiaistih;
2.11.formiraseradna grupa u sastavu:l. LaketidSrdan,2. DragiSaBlagojevid3.Dejan
' Dejanovidi 4. DragoslavPavlovidza pregovaranje
saElektro distribucijomoko
pu5tanjazajednitkestruje i natina pladanjazajedniikestruje.
TA.KA 3.:
3.1. Zaduiuje seDragoslavPavlovid,da izvrii registracijuSkupstinevlasnikalokala
TPC ,,Kalia" kod GO Medijana;
3.2. Zaduiuje seDragoslavPavlovidda naruti izradu peiata Skup5tine,
3.3. Za sledetused{icuIzvrsnogodborapripremiti naiin obavestavanja
vlasnika
lokalao odlukamaOrganaSkup5tineylasnikalokalai meramakojese
predu/imaju;
3.4. Za slede6usednicuIzvrsnogodborapripremiti Kudni red, kogasemoraju
pridrzavatisvi ylasnicii svi gradanikoji posedujuovaj objekat;
3,5. Slede6isastanakIzvrinog odbor{ zakazuieseza ietvrtak u 12 h, na istommestu.
Sastanakei zaYrsenu 15 iasova.
Zapisnik vodio,
D.Pavlovid
PredsednikI?vt\rloEodbora,
\S
"$giY',t
Download

ZAPISNIK Sa EByQqsastanka lzvrinog odbora Skupstine TPC