,,CENTROTRANS-TRANZIT,, d.d. Sarajevo
XVIII. SKUPSTINA DRUSTVA
.ODBOR ZA GLASANJE.
IZVJESTAJ
O RADU ODBORA ZA GLASANJE I REZULTATIMA GLASANJA OBAVLJENOM
NA XVIII. SKUPSTINI DIONIEARA,,CENTROTRANS.TRANZIT" d.d. SARAJEVO,
ODRZANOJ DANA 10.6.2014. GODINE
za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Dru5tva o sazivanju XVlll.
SkupStine ,,Centrotrans-Tranzit' d.d. Sarajevo broj:NO-LXVll- t14 od 29.4.2014.
godine u sastavu:Veletovac Hedija, predsjednik, Biber Mubera i BusuladZi6 Elma,
6lanovi, je neposredno prije podetka XVlll. Skup5tine Dru5tva sadinio spisak prisutnih
dioniCara, zastupnika dionidara i njihovih punomocnika,utvrdio broj glmow svakog
dio. nidara i svakog punomo6nika, utvrdio valjanost svih punomo6i i us[anovio
identitet
svih prisutnih dionidara i njihovih punomo6nika.
9.OOot
IVI!l Skup5tina Dru5tva
odrZana dana'10.6.2014. godine u postovnim prostorijama
Dru5tva u Sarajevu, ulica Kurta Schorka broj 8, je poeeta sa iadom u 14:00 saii.Na
pocetku XVlll. Skup5tine Dru5tva Odbor za glasanje je utvrdio i objavio kvorum
i to
utvrdeno je da Skup5tini prisustvuju svi prijavljeni Oionieari i punorbcnici dionidara i
svi zajedno imaju 54229 dionica s pravom glasa, odnosno da je na Skup5tini
zastupljeno 95,8297 % ukupnog broja dionica s pravom glasa, cime iu stedeni uslovi
za vallan rad Skup5tine i punovaZno odludivanje.
Za vrijeme odrZavanje XVlll. SkupStine Dru5tva Odbor za glasanje je utvrdio broj
glasova svakog dionidara i svakog punomocnika za svaku ta6ku dn"rnog reda,
uku.pan broj glJsovaza svaku tadku dnevnog reda, te pregledom glasadkih listica
i
nrgblojqyanjem glasova utvrdio i obja_vio rezultate glasanjala svak-u tacku dnevnog
reda XVlll. Skup5tine Dru5tva, kako slijedi:
Tadka dnevnoq reda broi 1.
lzbor predsiednika skup5tine
U.kupan broj zastupljenih glasova (dionica):S4229
glasova (dionica)
ili g5,82g7
o/o
od ukupnog broja
Po ovoj tadki dner.tg-g reda glasalo se aklamacijom o jedinom prijedlogu i to
prijedlogu AhmethodZi6 lsmeta, prisutnog dionidara i punomocnika Oionieara, da
se
za predsjednika xvlll. skupstine Drustva izabere penava Miralem.
Za predsjednika Xvlll. Skup5tine Dru5tva aklamacijom je jednoglasno
izabran
Penava Miralem, prisutni dionidar, te je XVlll. Skupstina Diu5tva Oo-nileta Odluku o
predsjednika XVlll.Skup5tine ,,dentrotrans-Tianzit. d.d. Sarajevo i to penava
lr-bory
Miralema, prisutnog dionidara.
Tadka dnevnog reda broi 2.
lzbor dva ovierivada zapisnika
Ukupan broj zastupljenih glasova (dionica):54229 ili 95,8297 % od ukupnog broja
glasova (dionica)
i to
zapisnika
ovjerivada
prisutnog
za
dva
da
se
dionidara,
prijedlogu Penava Miralema,
izaberu AhmethodZic lsmet i Mili6 Mehmed, prisutni dioniCari i punomo6nici dionidara.
Po ovoj tadki dnevnog reda glasalo se aklamacijom o jedinom prijedlogu
Za dva ovjerivada zapisnika XVlll. Skup5tine DruStva aklamacijom su jednoglasno
izabrani AhmethodZi6 Ismet i Mili6 Mehmed, te je XVlll. Skup5tina Dru5tva donijela
Odluku o izboru dva ovjerivata zapisnika XVlll. Skup5tine "Centrotrans-Tranzit" d.d.
Sarajevo i to: prisutne dionidare i punomodnike dionidara AhmethodZi6 lsmeta i Mili6
Mehmeda.
Tadka dnevnoq reda broi 3.
Razmatranie i usvaianie qodi5nieq finansiiskog izvieStaia Centrotrans tranzit
d.d.. Saraievo__Za 2013. qodinu. sa izvie5taiem Nadzornoq odbora. Odbora za
reviziiu i izvie5taiem vaniskog revizora
Prijedlog Odluke o usvajanju godi5njeg finansijskog izvje5taja Centrotrans tranzit
d.d., Sarajevo za 2013. godinu, sa izvje5tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziiu
i izvje5tajem vanjskog revizora
Ukupan broj glasadkih listi6a:6
Ukupan broj zastupljenih glasova (dionica):54229 ili 95,8297 % od ukupnog broja
glasova (dionica)
Broj glasova"ZA" pr'rjedlog odluke:54229 ni 100 %zastupljenih glasova (dionica)
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: @ ili @ o/o zastupljenih glasova (dionica)
Broj neva2e6ih glasadkih listi6a: O
Broj nevaZe6ih glasova: @ ili @ o/ozastupljenih glasova (dionica)
Odluka JE USVOJENA sa 54229 glasova (dionica) ili 100 % zastupljenih glasova
dionica
Tadka dnevnog reda broi 4.
Dono5enie odluke o rasporedu dobiti
Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Dru5tva nakon oporezivanja po godi5njem
radunu za 2013. godinu i to : Sveobuhvatna neto dobit za 2013. godinu u iznosu od
86.274,00 KM rasporeduje se u zakonske rezerve.
Ukupan broj glasadkih listida:6
Ukupan broj zastupljenih glasova (dionica):54229 ili 95,8297 % od ukupnog broja
glasova (dionica)
Broj glasova"ZA" prijedlog odluke:54229 ni 100 %zastupljenih glasova (dionica)
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke @ ili @ o/o zastupljenih glasova (dionica)
Broj neva2e6ih glasadkih listi6a: @
Broj nevaZe6ih glasova'. @ ili @ o/ozastupljenih glasova (dionica)
Odluka JE USVOJENA sa 54229 glasova (dionica) ili 100 % zastupljenih glasova
(dionica)
Tadka dnevnog reda broi
S.
Prijedlog odluke o usvajanju plana poslovanja Drustva za2o14.godinu
Ukupan broj glasadkih listi6a:6
U.kupan bloj zastypljenih glasova (dionica):S4229 ili 95,8297 o/o od ukupnog broja
glasova (dionica)
Broj glasova"ZA" prijedlog odluke:54229 ni 1OO o/ozastupljenih glasova (dionica)
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke @ ili @ o/o zastupljenih glasova (dionica)
Broj nevaZe6ih glasadkih tisti6a: @
Broj nevazecih glasova: @ ili @ %zastupljenih glasova (dionica)
Odluka JE USVOJENA
(dionica).
sa 54229 glasova (dionica) ili 100 % zastupljenih
Taika dnevnoq reda broi
lzbor vaniskoq rqvizora
glasova
6.
Prijedlog Odluke o izboru vanjskog revizora za2O14.godinu
Ukupan broj glasadkih listi6a:6
Ukupan broj zastupljenih glasova (dionica):S4229 iri g5,B2g7
glasova (dionica)
1. Dru5tva za reviziiu.
kako slijedi:
R/B
1
2.
o/o
od ukupnog broja
po redoslijedu na glasadkom listi6u, dobili su broj glasova
Naziv dru5tva za
ponuda6a
FERCON d.o.o., Saraievo
EXPERT d.o.o., Zenica
reviziju-
Brojglasova
%zastupljenih
glasova (dionica)
40 163
74.060/o
14 066
25,94
0/o
Broj nevaZecih glasackih listica: @
Broj nevaZecih glasova: a ifi @ %zastupljenih grasova (dionica)
Po ve6inskom broju dobijenih glasova za vanjskog revizora za revizjju finansijskih
i_zvje5taja Dru5tva za 2014. godinu, izabrano je diu5tvo za revizgu Fercon d.o.o.,
Sarajevo sa 40 163 glasova (dionica) ili 74,06 o/o zastupllenih glasovi
lOionica).
Tadka dnevnog reda broi 7.
lzbor dlanova odbora za reviziiu
Ukupan broj glasadkih listi6a: 6
Ukupan broj zastupljenih dionica: 54229 ili 95,8297% od ukupnog broja dionica
Ukupan broj zastupljenih glasova: 1626AT
Broj nevaZe6ih glasadkih listi6a: @
Broj nevaZe6ih glasova: @
Kandidati po redosljedu na glasa6kom listicu dobili su broj glasova kako slijedi:
Prezime i ime
R.broi
D2ananovi6 Samra
Hasanovi6 Elma
Klino Alma
1.
2.
3.
Broi qlasova
54.229
54.229
54.229
Donesena je Oituta o izboru Clanova Odbora za reviziju kojom su izabrani i
imenovani u Odbor za reviziju i progla5eni za dlanove Odbora za reviziju sljededi
kandidati
:
Prezime i ime
Nakon iscrpljenog dnevnog reda i objavljenih rezultata glasanja po svim tadkama
dnevnog reda, a po5to nije bilo primjedbi na rad XVll!. Skup5tine i rezultate glasanja,
rad XVlll. Skup5tine Dru5tva je zakljuden u 15 sati i 25 minuta. Nakon odrZane XVlll.
Skup5tine Dru5tva Odbor za glasanje je predao glasadke listi6e arhivi Dru5tva na
duvanje.
Sarajevo, 10.6.2014.
Odbor za glasanje:
l.Veletovac Hedija, p
2.Biber Mubera,
3.BusuladZi6 Elma, cla
Download

IZVJESTAJ