)CENTROPROM( A.D.
SKUPSTINA AKCIONARA
Beograd, Nu5ideva l5
16.06.20l44odine
ZAPISNIK
Sa redovne godisnje sednice Skup5tine akcionar >Centroprom-a(
a.d,. odrLane dana 16.06.2014.godine,
sa podetkom u 14,00 dasova u poslovnoj zgradiDru5tva
u Nu5ieevol ulici broj l j, na I spratu.
Redovnu godisnju sednicu Skupstine akcionara otvorio
je Milorad vujadinovii, predsednik odbora
direktora, kgji je, predloZio SneZanu Nikdevii za predeinil..
sr.rpstirl, si"l.'pilt"aieno od strane
svih prisutnih dlanova Skup5tine.
Predsednik Skupstine SneZana Nikdevid konstatovala je sledeie:
Da sednici prisustvuju:
- Punomoinici akcionara >ATLAS GROUP(
- Sneiana Nikdevid, Aleksandar Krtini6 i Nebojia
Sovran.
- Osatali prisutni: Direktor SneZana Milovi6, Milorad Vujadinoviipredsednik Odbora direktora
i Ljiljana Mili6 i Svetlana Mijatovii, dlanovi odbora diiektora
- da postoji kvorum zarad Skupdtine, illjyelu vidu da su prisutni napred navedeni punomoinici
>Atlas Group< d.o.o. koji zastup aiu 6l-.849 glasova, od ui<upnog
broja akcija g4.510 akcija sa
pravom glasa;
-91jt, sednica skupstine sazvanaodlukom odbor4 direktora i da je
obavestenje o sazivanju izvrseno u
skladu sa vaZedim odredbama Zakonao privrednim dru5tvima
1>SluzUeni glasnik RS
broj 36/It i 99ltt);
-da je kompletan mater}al zasednicu stavljen
na raspolaganje akcion arimau skladu savaLe1im
Zakonom o privrednim druStvima.
Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog
reda, predsedsednik odbora direktora
Milorad Vujadinovid konstatovaoje, daie dnevni red, koji je objavljen
i u pozivu za Skup5tinu,
smatra usvojenim:
DNEVNI RED:
l'
ODLUKA o IZBORU PREDSEDNIKA sKUPSrrNe AKCToNARA,
zAprsNriana r ovERAiA
ZAPISNIKA
2. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE.
t
-)ODLUKA O USVAJANru IZVESTAJA KOMISITE ZAGLASANJE
I VERIFIKACIJI
PLINOMOCNIKA AKCIONARA.
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA i VANREDNE
SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA
)CENTROPROM( A.D" OD 26.09.201 3.GODINE
5. ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O IZMENI
I DOPLINI ZALON\EIZJAVE OD
2^9.0-9 .200 6.GODINE, IZMENJENE I DOPLTNJENE
26. O B. 2 O 1 1 GODINE
6. ODLUKA O USVAJANru IZVESTAJA
REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH I GoDISNJEG
ZA 2OI3.GODINU
,]. IZVESTAJA
ODLi"IKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA ZA }OI3,GODINU.
8' ODLUKA o usvAJANru coDiSNJEG IZVESTAJA cENTRopRoMA A.D. BEocRAD
.
ZA2OI3, GODINU,
ODLUKA O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
10. ODLUKA O USVAJANJU IZVESTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA
I l. ODLUKA o RAZRESENru ireNove oDBoRA DTREKToRA
12. oDLUKA o IMENovANT iLRNovR oDBoRA DIREKToRA
13. ODLUKA O ODREDIVANJU NAKNADE CTANOVTVA ODBORA DIREKTORA.
14. ODLUKA o IZBoRU REVIZoRA zAREvrzrJU FTNANSTJSKIH rzvnSrare zA2ol4.GoDrNU
15. ODLUKA O ODREDIVANJU NAKNADE REVIZORU
9.
Taika
1.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je predlog zaizbor predsednika Skup5tine izred,aakcionara,
o kome su se punomo6nici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno ve6inom od 100% prisutnih
glasova >za< njegovo usvajanje, pa su shodno Elanu 333.Zakona o privrednim dru5tvima, donetaje
sledeia:
ODLUKA
Bira se SneZana Nikdevid za predsednika radovne godi5nje sednice Skup5tine akcionara
>Centroprom-a< a.d. Beograd.
Tadka la.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je predlog za imenovanje zapisnidara i overad azapisnika.
je shodno dlanu 355. i dlanu,363.s tav 3. Zakona o privrednim dru5tvima,
imenovao lice koje vodi zapisnik i overade zapisnika, pa je doneta sledeia:
Predsednik Skup5tine
ODLUKA
1. Imenuje se sekretar
Dru5tva, Sanja Stupar, zazapisnilara Skup5tine akcionara.
2. Imenuju se overadi zapisnika:
1. Vesna
Mihajlovii
2. Vesna Milovanovi6
3. Mirjana Prokid
Taika
2.
Pod ovom tadkom dnevnog rcdarazmatran
je predlog za imenovanje dlanova Komisije zarcviziju.
Prednik Skup5tine SneZana Nikdevii, shodno dlanu 355. staw 1 . Zakonao privrednim druStvima,
imenovao je dlanove Komisije zaglasanje u sledeiem sastavu:
1.
2.
Vesna
Vesna
Mihajlovi6 -predsednik Komsije za glasarye,
Milovanovii -
dlan Komisije,
3.
Mirjana Prokii
-
dlan Komisije.
dononeta sledeia:
ODLUKA
Imenuju
se
dlanovi Komisije za glasarye u sastavu:
l. Vesna Mihajlovi6 - predsednik Komsije za glasanje,
2. Vesna Milovanovii - dlan,
3. Mirjana Prokii - dlan.
Taika
3.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatan je Izvestaj Komisije za glasanje.
Komisije za glasanje, je podnela sledeii izve5taj:
Pravo ude56a u radu redovne Skup5tine >Centroprom-a< a.d. imaju akcionari upisani u Jedinstvenu
evidednciju akcionara izdatu od strane Centralnog registra, na dan 06.06.2014.godine, kao dana
akcionara.
Emitovano je 88.283 obidnih akcija, od kojih je 84.510 obidnih akcija sa pravom glasa, imajuii
u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.773 sopstvenih akcija, koje shodno Zukonu ne daju
iruuo
glasa.
Na osnovu datih punomo6ja akcionarazazastupanje u Skup5tini na dan 06.06.2014.
godine, ovlaSieni prisutni predstavnici u Skup5tini su:
lme i prezime
Broj akcija
Broj glasova
I
L
2.
a
J.
SNEZANA NIKdEVIC
ATLAS GROUP
ALEKSANDAR KRTINIC
ATLAS GROUP
NEBOJSA SOVNAN
ATLAS GROUP
Ukupno akcija:
20.6t7
20.6t7
20.616
20.616
20.616
20.616
61.849
Ukup.glasova: 61.849
St"d"rrr"l j:.;;;;;;;;;;;;;1:u:u:;;;;;:";;;::::::::::::::::::::::
Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 84.510, na sednici Skup5tine su prisustvovali punomoinici
akcionara Atlas Group d.o.o. koji raspolaZu sa sa 61.849 glasova, Sto dini veiinu od ukupnog
broja
akcija sa pravom glasa.
Na osnovu prezentovanog Izve5taja, ve6inom od 100 % prisutnih glasova >za< njegovo
usvajanje,
donetaje sledeia:
ODLUKA
Usvaja se IzveStaj Komisije za glasanje i utvrduje se da su sa predloZene liste punomoinika,
ovla56eni
punomo ini ci za zastup anj e :
t.
2.
a
Taika
SNEZANA NIKdEVIC
ATLAS GROUP
ALEKSANDAR KRTINIC
ATLAS GROUP
NEBoJSA SovnaN
ATLAS GROUP
20.617
20.617
20.616
20.616
20.616
20.616
4.
Predsednik Skup5tine je dao na nzmatranje, a zatim i na usvajanj e Zapisniksa I vanredne sednice
Skup5tine akcionara odrLane dana26.09.2013. godine, o kome ,u se punomoinici akcionara izjasnili sa
61.849 glasova, odnosno veiinom od 100% prisutnih glasova ,ra< nlegouo usvajanje, paje nu ornouu
ilana36. Stuta Dru5tva i dlana 329. uvezi dlana363, Zakona o privrednim drustvima, doneta slede6a:
ODLUKA
Usvaja se zapisnik sa I vanredne sednice Skup5tine akcionara od26.09.2013.godine, bez primedbi.
Taika
5.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatrana Odluka o naknadnom odobrenju-verifikaciji odluke o
izmeni i dopuni zaloLne izjave od29.09.2006.godine, izmenjene i dopunjene 26.0S.20iL godine. o kojoj
su se punomo6nici akcionara izjasnili sa 61 .849 glasova, odnosno veiinom od 100% prisutnih glasova
>>za< njegovo usvajanje, pa je na osnovu dlana 36.Statuta Dru5tva
dlana 329. Zakina o privrJdnim
dru5tvima, doneta
sledeia:
i
.
ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O IZMENI I DOPTINI
Z ALOZNE IZJ AVE OD 2g,Og .2006. GODINE, IZMENJENE I
DOPLINJENE 26.08.20 1 l.GODINE
I
Skup5tina akcionara Centroprom-a a.d. naknadno odobrava- verifikuje Odluku o izmeni i
dopuni ZaloLne izjave donete od strane Odbora direktora dana07.04.2014.godine.
II Odluka o izmeni i dopuni zaloLne izjave od 07 .04.2014.godine
III Ova odluka
je sastavni deo ove odluke.
stupa na snagu danom dono5enja.
Tadka 6.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je Izve5taj rcvizoraza2013.godine, o kome su se
punomo6nici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno ve6inom od 100% prisutnih glasova >za<
njegovo usvajanje, pa je na osnovu dlana 36.stav 1. Tadka 8. Stauta Dru5tva i dlana 329. stav l. tadka g.
Zakona o privrednim dru5tvima, doneta slede6a:
OD L U K A
I
Usvaja se Izvestaj Privrednog drustva za reviziju, konsalting ',pAN REVIZIJA,, D.O.O
Novi
kao nezavisnog revizora, o reviziji Finansijskih i Godi5nje g izveitajaza2013.godinu,
sa navedenim mi5ljenjem:
Sad,
"Finansijski izve5taji objektivno i istinito, po svim materijalno zna(ajnimpitanjima, prikazuju
finansijski poloLaj Centroprom -a"a.d. na dan 3l.12.20l3.godine, tao i re^itate nj'egovog
poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se zavrlavanital dun, u skladu sa
radunovodstvenim propisima Republike Srbij e.
Godi5nji izvestaj Centroprom -a a.d. Beograd je uskladen sa Finansijskim izvestaj ima za
2013.godinu."
II
Naosnovu Izve5tajanezavisnog revizora ne vr5e
izv eitaj a za 20 I 3 go dinu.
se
korekcije finansijskih
.
III Odluka stupa
na snagu danom dono5enja.
Tadka 7.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je predlog odluke o usvajanju Redovnih godi5njih
finansijskih izve5taja za2013.godinu, o kome su se punomoinici akcionara izjasnilila
at.g+g glasova,
odnosno vedinom od 100% prisutnih glasova rra< niegouo usvajanje, pa je n"u ornorru dlana
36.stav
l.tadka 8. i dlana 329. stav 1. tadka 8. Zakonao privrednim dru5tvima,'doneta slede6a:
ODLUKA
I
se Redovni godisnji finansijski izvestaji o,centroprom-a,,a.d. Beograd
za2013.godinu.
usvajaju
II Redovni godi5nji finansijski izve5taji Centroprom-a a.d. Beograd
deo ove odluke.
III Odluka stupa
Taika
za2013.godinu su sastavni
na snagu danom donoSenja.
8.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je predlog odluke o usvajanju Godisnjeg
izve5taja
Centroprom-aa.d. za2013.godinu, o kome su se punomoinici akclonara iz;asnili sa 6L84b glasova,
odnosno ve6inom od 100% prisutnih glasova >za<i njegovo usvajanje pa je"naosnovu dlana
36.Statuta
,
Drustva i dlana 36 i dlana329. zakona o privrednim druswimu, don.tuile"deia:
ODLUKA
I
usvaja se Godi5nji izvestaj "centroprom-a" a.d. Beograd za2013.godinu.
II
Godi5nji izve5taj Centroprom-a a.d. Beograd za2013.godinu je sastavni deo ove odluke.
III Odluka
stupa na snagu danom dono5enja.
Tadka 9.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je predlog
odluke o usvajanju odluke o raspodelu dobiti i
izdvajaryu dela dobiti
godi5njem radunir za2}l3.godine, o kome su se punomo6nici
:?:eTeruepo
akcionara izjasnili sa 61.849
glasova, odnosno veiinom od l}}%prisutnih glasova
>za< njegovo
usvajanje, paje naosnovu dlana 36.stav l.tadka 7.idlana329,
stav l. tadka 1. zakonaoprivrednim
druStvima, doneta slede6a:
ODLUKA
O RASPODELI DOBITI PO GODISUTPH,I NAiTNSU
ZA 2OI3.GODINU
l'Po godisnjem radunu za2}|3.godinu, ostvarena je dobit
u iznosu od 62.155.736,7g dinara.
2'Deo dobiti u iznosu od 3.107.786,83 dinara,Sto dini
5 % ukupne dobiti, raspodeljuje
u statutarne rezerve Dru5tva.
se
3. ostatak dobiti u iznosu od 59.047.949,95 dinara
ostaje nerasporeden.
Tadla 10.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmutran je Izve5taj
o radu Odbora direktora, o kome su se
punomoinici akcionara izjasnili sa 61.g49 glurouu,
oinorno veiinom od 100% prisutnih glasova >za<
njegovo usvajanje, pa je na osnovu dlana 36. Statuta
Drustva i dlana 329. Zakona o privrednim
dru5tvima, doneta slede6a:
OD L U K A
I/sv23
s9 lzve5taj o radu Odbora direktora u periodu od
Redovne godiSnje Skup5tine akcionara odrLane
dana 24.06.20 I 3. godini, do sazivanj a Redovne godi
Snj e SkupStine u 20 14.godini
Taika
11.
Pod ovom tadkom dnevnog rcda razmatran je predlog
odluke o razresenju dlanova odbora direktora, o
kome su se punomoinici akcionara izjasnili
at.sqb glasova, odnosno veiinom od i00% prisutnih
glasoy2za< njegovo usvajanje, pa je na osnovu dlana36.stav l. tadka l l.Statuta Drustva
idlana329.
Stav 1. Tadka
zakona o privridnim drustvima, doneta sledeia:
ti
ll.
ODLUKA
O RAZRESENJU CTANOVA ODBORA DIREKTORA
ZBOG ISTEKA MANDATA
I Konstatuje se da prestaje mandat dlanovima Odbora direktora, izabranimna sednici Skupstine
odrLane dana24.06.2013. godine, zbog isteka perioda na koji su imenovani, i to:
1. SNEZANI MILOVIC
izvr5nom dlanu
2. SNEZANI NIKiEVIC
neizvr5nom dlanu
3.MILORADU VUJADINOVICU
neizvr5nom dlanu
4. LJILJANI
nezavisnom dlanu
MILIC
5. SVETLANI MIJATOVIE
II Odluka
nezavisnom dlanu
stupa na snagu danom dono5enja.
Tadka 12.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je predlog odluke o imenovanju dlanova Odbora
direktora.
Predsednik Skup5tine je konstatovao da je veiinski akcionar >Atlas Group< blagovremeno i
u skladu sa
Zakonom o privrednim dru5tvima, dostavio predlog kandidata direktora Odboru di..ktora.
Sekretar Dru5tva, Sanja Stupar, napomenul a je, dase direktori Odbora direktora biraju primenom
kumulativnog nadina glasanja, shodno Zakonu i Statutu Dru5tva. Objasnila je da se pod kumulativnim
nadininom glasanja podrazumeva glasanje u kome svaki akcionar ilipunomo6nik sa pravom glasa, broj
glasova kojima raspolaZe mnoZi sa brojem dlanova Odbora direktora toji se biraju, u-du puno*oinik
moZe sve te glasove dati jednom kandidatu ili ih raspodeliti bez ogranidinja svim kandiditi^u.
Punomoinici akcionara, primenom kumulativnog nadina glasanja, izjasnili su se 61.84 9 glasovaza
svakog predloZenog kandidata, pa su sa 6 1.849 glasova, odnosno veiinom od 1 00% prisJtnih glasova
>>za< njegovo usvajanje,pa je na osnovu dlana329. stav 1. tadka I l.
Zakonao privrednim drusivima,
doneta slede6a:
ODLUKA
O
IMENOVANJU DIREKTORA ODBORA DIREKTORA
I
Imenuju se direktori Odbora direktora:
1.
SNEZANA
MILOVIC
NIKdEVIC
3" MILORAD VUJADINOVIC
4. LJILJANA MILIC
5. SVETLANA MIJATOVIC
2. SNEZANA
II.
izvr5ni direktor
neizvr5ni direktor
neizvr5ni direktor
nezavisni direktor
nezavisni direktor
Mandat izabranih direktora Odbora direktora istide naprvoj sledeioj redovnoj godiSnjoj Skup5tini
akcionara.
Taika
13.
Pod ovom tadkom dnevnog rcda razmatran je predlog odluke o odredivanju naknade dlanovima Odbora
direktora, o kome su se punomoinici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno veiinom od
100% prisutnih glasova>>za<< njegovo usvajanje, pa je na osnovu dlana36. stav l. tadka 10. Statuta
DruStva i dlana 329. stav 1. tadka 10. Zakona o privrednim dru5tvima, doneta slede6a:
L UKA
OD
1.
Utvrduje
2.
Naknada za predsednika Odbora direktora utvrduje se u visini od 500,00 EURA mesedno u
se naknada za predsednika
i
dlanove Odbora direktora "CENTROPROM-a" A.D.
dinarskoj protiwrednosti.
3.
Naknada za dlanove Odbora direktora utvrduje se u visini od po 250,00 EURA mesedno u
dinarskoj protiwrednosti.
4.
Ova odluka primenjivaie se podev od dana dono5enja.
Taika
14.
Pod ovom tadkom dnevnog redarczmatran je izbor Revizorazareviziju finansijskih iweltajaza
2014.godinu, o kome su se punomoinici akcionara izjasnili sa 6L849 glasova, odnosno veiinom od
100% prisutnih glasova>>za<< njegovo usvajanje, pa je na osnovu ilana36. stav 1. tadka 13. Statuta
Dru5tva i dlana 329. stav 1 . tadka 14. Zakona o privrednim dru5tvima, doneta sledeia:
..
:
ODLUKA
O IZBORU REVIZORA ZAREVIZIJU FINANSIJSKIH
IZVESTAJ A ZA 2014.GODINU
I
Na osnow Zakona o radunovodstvu i reviziii vrSi se izbor revizorazareviziju finansijskih izve5taja
za2014.godinu - Privredno dru5tvo zareviziju,konsalting i radunovodstvene uilrg. >pKp< D.O.O.
II Odluka
Taika
stupa na snagu danom dono5enja.
15.
Pod ovom tadkom dnevnog redarazmatran je predlog odluke o utvrdivanju naknade zarud revizoraza
reviziju finansijskih izvestaja, o kome su se punomoinici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova,
odnosno ve6inom od 100% prisutnih glasova >za< njegovo usvajanje, paje na osnovu dlana 36. stav
l.tadka 13. Statuta Dru5tva i dlana 329. stav l. tadka 14. Zakona o privrednim dru5tvima, doneta
sledeia:
9
ODLUKA
l.Utvrduje se naknada revizoru za reviziju fi nan s ij skih izv eitaj a za 20 I 4 go dinu.
.
2.Naknada zarcvizora utvrduje se u visini od 1.700,00 EURA godi5nje u dinarskoj protiwrednosti.
3 Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Skup5tinaje zavrSila sa radom u 15,30 dasova.
Sekretar Dru5tva
So-'7"- E'Lr""Sanja Stupar
Overadi zapisnika:
l. Vesna Mihajlovii
l^
//
,t
'/
lr .L e'lu.u'h^
,/
o
/
2. Vesna Milovanovid
\1
\
\ I. (.* ,l u- i.i-
r,r
-
'-' {
Download

Zapisnik sa godišnje skupštine akcionara