Na osnovuodredbidlanova490. stav 1. tadka 1. i 491. Zakonao privrednimdruSMma(,,S1.
glasnikRS',br.36l20It i 99l20LL),ugovornestrane:
l. Preduze6eJa prcizvodnju, trhovinu i usluge ,,VAPEKS'DOO, Konjevi6i, Konjevi6i
b.b., 322L2 CaEak,matiini broj 17533827,PIB:L03209922,
kao Dru5tvosticalacsa jedne
(u
strane daljemtekstu:Druiwo sticalac)
2. Drugwo ,,S-Dream" d.o.o., Konjeviiisa registrovanim
sedi5temna adresiKonjeviiibb,
322!2 Preljina,Cadak,matiini br.207LII9I, PIB 106946113 koga zastupadireKor Olivera
prenosilac
MatoviikaoDruSWo
sa drugestrane(u daljemtekstu:DruiWo prenosilac),
prekosvojihzakonskih
godineutvrdilisu
zastupnika,
zajedniikii saglasno,
dana29.09.2014
sledeii:
NACRTUGOVORA
O PRIPAJANJU
PREDMET
UGOVORA
dan t.
Predmetovog ugovorajeste statusnapromenapripajanja privrednogdruitva ,,S-Dream"
privrednomdru5 u,,VAPEKS* DOO, Konjevi6i,
d,o.o., Konjevi6i,kao DruiWaprenosioca,
kao DruStvusticaocu(u daljemtekstu: Pripajanje)i to tako 5to DruiNo prenosilacprenosi
postupka
celokupnuwoju imovinuDruitvu sticaocui prestajesa postojanjembezsprovodenje
lilwidacije,dok Dru5tvosticalacnastavljada poslujepod istim poslovnimimenom,sediStem
i
preteZnom
privrednim
delatnoS6u
Zakonao
u skladusa odredbama
druitvimaikao univezalni
pravnisledbenik
prenosioca.
DruStva
S obzirom,da se druitvo prenosilac(zavisnodruitvo) pripajakontrolnom(matidnom)druStvu
druStvonije obaveznoda sadiniI dostaviskupStinina usvajanjeizveStajrevizoraUgovorne
stranekonstatujuda su se dlanovidruStavakoja udestvujuu pripajanjuSaglasilida se nefe
saiinjavatifinansijskiizveStajisa miSljenjemrevizorai izveStajirevizorao izvrSenojreviziji
promene
statusne
iz dlana490.stav1. tatka2) i 3) Zakona
o privrednim
drustvima.
OSNOVNIPODACIO U.ESNICIMA PRIPA]ANJAREGISTROVANI
KODAPR
dlan2.
Registrovanipodaci kod Agencijeza privredneregistre - Registarprivrednihdruitava o
ugovornim
stranama,
kaouiesnicima
u pripajanju
susledeii:
.
Druitvosticalac:- Preduze6eza proizvodnju, trhovinu i usluge,,VAPEKS'DOO,
je kod Agencijeza privredneregistreu Beogradu,kao druStvosa
Konjevidi, registrovano
ograniienomodgovornoSdu
od 28.12.2003.9odine,
MB: L7533827i PIB broj: 103209922,iifra
plastidnih
delatnosti:
2016- Proizvodnja
masau primarnimoblicima,sa sediStem:
Konjevi6i
b.b..6dak.
Osnivadi
i ElanoviDruSWa
sticaocasu:
- PERLEPHOMANAGEMENT
LTD, Kiparmatiini broj HE 199281,sa udelom
97oloU osnovnomkapitaludruitva. Ukupanupisani upladennovdanikapital
drustvaiznosi75.033.4t3,L7RSDna dan 24.07.2008
godine,a ukupanupisani
unetnenovianikapitaliznosi29.202.088,50
RSDna dan 24.07.ZOOB.
- Pavel Serous, RuskaFederacua,
paso5br.6500441469
sa udelomod 3olou
osnovnomkapitaludruStva. Ukupanupisani upladennovdanikapitaldruStva
iznosi2.792.568,28RSDna dan 27.06.2008godine,a ukupanupisani unet
nenovdani
kapitaliznosi495.915,39
RSDna dan27.07.2OOB.
.
Drqitvo prenosilac:- Druihro ,,S-Dream" d.o.o., Konjeviii, registrovanoje kod
Agencijeza privredneregistreu Beogradu,kao dru5tvosa ogranidenomodgovornoi6uod
11.02.201l.Qodine,
MB; 2O7ILI91i PIB broj: 106946113,..5ifra
delatnosti:1392proizvodnja
tekstilnihproizvoda,
osimode6esa sedistem:Konjevidi
b.b.,Cadak.
je: 1) preduze6e za proizvodnju, trhovinu i
Osnivad- jedini dan DruStvaprenosioca
usluge ,,VAPEKS'DOO, Konjevi6i, Konjevi6i b,b.,922L2 6atak, matidnibroj 17533827,
PIB:103209922vlasnik100o/o
udelau druStvuu odnosuna ukupanosnovnicapital.ukupan
upisani uplaeen
novdani
kapitaldru5tva
iznosi52.795,80
godine.
RSD20.12.2010
CIU I USTOWPRIPA'ANJA
Clan3.
Polaze6i
od dinjeniceda su subjektipripajanjapovezanapravnalica, odnosnoda je Dru5vo
prenosilacosnivad,sa 100% udela u DruSWusticaocu,i da je prirodanjihovogposlovan;a
trZiSnopovezanaDruitva sicaocasa DruStvomprenosiocem
osnovaza ovo pripajanjeje
smanjenjeadministrativnihtroSkovaposlovanja,ubaavanje i optimizacijaprocesaraoa,
racionalizacija
resursa,jednostavnije
procedura
uskladivanje
i evaluacijaradnihrezultata.
POSLEDICE
PRIPAJANJANA VISINU OSNOVNOG
KAPITALADRUSTVASTICAOCA
dan+.
Imaju6i u vidu da je ,,VAPEKS*DOO, Konjevi6i(Dru5tvosticalac),iedini dlan i vlasnik
celokupnog
udela(100o/o)u DruStvu,,S-Dream"DOO,Konjevidi
(DruStvoprenosilac),
to usled
promene
pripajanjane dolazido promeneosnovnogkapitalaDrustvasticaocazbog
statusne
zabranestvaranjaprividnogkapitalau skladusa odredbomdlana503.Zakona
o Drivrednim
druStvima.
OsnovnikapitalDruStvasticaocanakonsprovedenog
postupkapripajanjaiznosi:
Upisanii uplacen(unet) kapital:
novdani:
L 77.763.643,30
RSDnadan24.07.2008.9odine;
nenovdani:
1. 29.695.635,31
RSDna dan 24.07.20}B.godine
u stvarima,
Ukupanosnovni kapital DruStvasticaocasastoji se od: novdanogkapitala u iznosu od
77'763'64330RSD(sedamdeset
sedammilionasedamstoSesdesettri testo tetrdesettri i
30/100dinara)upisani .uplaienu celini,i nenovianogkapitalau iznosuod 29.695.635,31
(dvadesetdevet milionaSeststotinadevedesetpet Seststotinatridesetpet milionai 3UiO0
dinar)upisani unetu stvarima.
ir-cr{ovI bnuSTVesrrcAocAI vIsrNANJTHoVIH
uDErA
ilans.
Ugovorne-stranesaglasnokonstatujuda izvrSenom
statusnompromenonomDru5tvosticalac
ostajedvodlano.
Vrednost,_
vrsta i iznos uloga osnivada- dlanovaDrugtvasticaocanakonstatusnepromene
pripajanjaiznosi:
1. PERLEPHO
MANAGEMENT
LTD,
sa upisanim
i uplaienimnovianimkapitalom
kojiiznosi:7s.033.4L3,r7
RSDna dan 24,07.2oo}
godine,
sa upisanim
iunetimnenovdanim
kapitalom
kojiiznosi:29.202.099,50
RSDnadan 24,07.200g,
sto predstavlja97oloukupnoupisanogi uplaienogosnovnogkapitalaDruitva.
2. PavelSerous
sa upisanimi upla6enim
novdanim
ulogomkoji iznosi:2.792,569,29
RsD na dan 27.06.200g
godine,
sa upisanimi unetim nenovianimulogomkoji iznosi:495.915,39
RSDna dan z7.07.2oog
godine
5topredstavlja
3oloukupnoupisanogi uplaienogosnovnogkapitalaDruitva, r
IMOVINA UGOVARAdA
dtan6.
DruEhro ,,s-Dream* d'o.o., Konjeviii, kao Drugtvoprenosilackoje prestajepripajanjem
prenosivapeks d,o.o., Konjevi6i kao Druitvusticaocusvaimovinska
dobra,privo koriE6enja
i
drugastvarnaprava,kao iwa potrazivanja
i dugovanja,te sredstvaobezbebenja
i teretalioje
ima.
ImovinuiobavezeDruitvaprenosioca,
diniimovinaiobavezekakosledi:
-
Zalihe (trgovadka roba, gotovi proizvodi,sirovine) ukupno u iznosu od
5.445.274,30
dinara
-
Dugovanjapremadobavljadima:
Vapeksd.o.o.,Konjevi6iu ukupnomiznosuoo
13.276.768,18
dinara
Potraiivanjapremakupcimau ukupnomiznosuod 6.759.L3!,42dinara.
PopisimovineDruSwaprenosiocakao sastavnideo ovog ugovora,koje zakljudenjem
ovog
Ugovorai upisompripajanjau Agencuiza privrednereglstrepoJtaiuimovinaDruitva,ticao...
DAN PRIPA]ANJA
danz.
je 31.10.2014.
Danpripajanja
godine.
vrednostiiskazaneu finansijskimizvestajimadruStva,,s-Dream.. d.o.o., Konjevi6i kao
-ionJeviti
Druitvaprenosioca,iskazujuse u finansijskimialegtajim;druStvavapeks d.o,o"
kao DruStvasticaocaposlepripajanja,u skladusa zakonomkojim se urettujeradunovodstvo
i
reviz'lja.
ugovornestranesaglasnoutvrdujuda je dan od koga prestajuposlovneaktivnostiDruitva
prenosioca
31.10.2014.9odine.
Ugovorne
stranesaglasno
utvrdujuda je dan 01.10.2014.godine,
datumod kogase transakcue
prenosioca
DruStva
smatr{u, u ra6unovodstvene
wrhe, tra-nsakcilama
obavfeni-m
u ime oru5wa
sticaoca.
Poslovne
promenenastaleizmedudana_
bilansai danaupisau registarprivrednih
subjekata
obuhvataju
se u poslovnimknjigamaDruStva
sticaoca.
OBAVESTENJE
O SPROVODENJU
STATUSNE
PROMENE
dtan8.
NacdUgovorao.pripajanjuobjavljujese u skladusa Zakonomo privrednimdrutvimana internet
stranicamaDruEtvaprenosioca,,s-Dream" d.o,o,, Konjevi6i i Drustvasticaocavapeks
d'o'o., Konjevidi, kao i na internetstraniciAgencUe
za irivredne registrenajkasnuemesec
danapredanaodrzavanja
sedniceskupitinena kojojle donosiodlukao itatusnoj promeni.
Nacrt ugovora o pripajanjumora biti objavljenneprekidnonajmanje60 dana od dana
odriavanjasedniceskupStinena kojoj se donoii odlukao statusnojpromeni,a pristupnacrtu
morabiti omogu6en
svimzainteresovanim
licimabezobavezeidentifi-kacije
i beznaknadl.
Konstatujese.da je dlanovimadruitava koja utestvujuu pripajanjuposlatoobave5tenjeo
mogudnosti
vrsenjauvidau dokumenta
iakti iz dlana490.Zakonao privrednim
drugtvima
ida
istemogufotokopiratiu prostorijama
druitava.
Poverioci
d'rjapotraZivanja
iznosenajmanje2.0OO.OOO
dinarau protiwrednostibilo kojevalute
po srednjemkursu Narodnebanke srb'rjena dan objave iz dlana 495. stav 2. Z-akona
o
privrednimdruStvima, pisanimobavestenjem
liino se obavegtavaju
o sprovodenjustatusne
promene,najkasnue30 dana pre dana odrZavanjasedniceskupitine na kojoj se donosiodlukao
statusnojpromeni.
PRAVNEPOSLEDICEPRIPAJANJA
dlang.
Ugovornestrane saglasnokonstatujuda danom registracijestatusnepromenepripajanja
pravneposledice
nastupaju
utvrdene
u odredbidlana505.Zakonao privrednim
drustvima
ito:
imovinai obavezeDruStvaprenosioca
koje prestajepripajanjem,ukljudujudi
i
potrazivanja
prema treiim licima, prelaze na DruStvosticaocau skladu sa
nenamirena
Ugovorom
o pripajanju;
.
obavezeDruSWaprenosiocaprelazena Druitvo sticaocakoje postajenovi
duZniku pogleduUh obavezai Druitvo sticalacodgovaraza obavezeDruitva prenosioca
neogranideno
solidarno;
.
uzajamnapotrazivanja
izmeduDru5tvaprenosioca
i Druitva sticaoca,kojajoi
gasese usledsjedinjavanja
nisunamirena,
duZnika
i poverioca
u istomlicu;
.
dozvole,koncesije,druge povlasticei oslobodenjadata ili priznataDrugwu
prenosiocu
pripajanjemprelazena DruSWo
sticaoca,osimako je propisimakojimase ureduje
njihovodavanjedrugadijeodredeno;
.
pravatre6ihlica,kojapretstavuaju
teretena udelimaDruStvaprenosioca
koji se
prelaze
zamenjujuza udeleDruSWa
sticaoca
na udelekoje dlanoviDruStvaprenosioca
stiduu
DruStvu
sticaocuu skladusa Zakonomi ovimugovorom;
.
prestaju
direktoru
izastupnicima
DruiUaprenosioca
duZnosti
iovlaS6enja;
.
zaposleniu DruStvuprenosiocukoji su ugovorom o statusnoj promeni
rasporecleni
u Drusfuosticaocanastavuajuda rade u tom druitvu u skladusa odredbama
Zakona
o radu;
.
drugeposledice
u skladusazakonom.
predstavljaosnovza upisstatusnepromene
OvajUgovoruz ostaluneophodnudokumentacuu
pripajanjaiupis brisanja,,S-Dream"d,o,o.,Konjevi6i kao DruStvaprenosioca
u registru
privrednih
subjekatapri Agencijiza privredneregistre.
Druitvo sticatac Vapeks d.o.o., Konjevi6i se obavezuje da u roku od 30 (trideset)
dana od dana stupanja na snagu Ugovora o pripajanju podneseAgencijiza privredne
prijavupripajanjai registracionu
registreregistracionu
prijavubrisanjadruStvakojese pripaja,u
skladusa ovimugovorom.
PRAVAZAPOSLENIH
dlanto.
Zaposlena
u ,,S-Dream" d.o.o., Konjevidi kao DruStvuprenosiocu,
OliveraMatovii,iz Cadka
JMBG:1902973787818
zasnovaae
radni odnos u Vapeks d.o,o,, Konjevi6i kao DruStvu
sticaocudanomupisastatusnepromenepripajanja u registarAgencueza privredneregistre,
poduslovimaidentitnimonimakojeimajuzaposleni
u Druitvusticaocu.
SUDSKII DRUGIPOSTUPCI
alan11.
DruSwosticalacee obavestitisudovei drugeorganepred kojimase vodi postupaka u kojemje
DruSwoprenosilac
stranaili udesniku postupku,o prestankunjegovogpostoj'anja
i brisinju-iz
Registraprivrednihdruitava koji se vodi kod ApRusledpripajanja Druitvu stiiaocu,te ie u
postupcima
u kojimaje to dopu5teno,
Druitvosticalacstupitina mestoDruStvaprenosioca
kao
pravnisledbenik
tog druStvai preuzetipostupaku svojeime i za woj radun.
PREI.A:ZNE
I ZAVRSNEODREDBE
dan 12.
Na pravaiobavezeugovornihstranakojanisuuretlenaovim ugovorom,primenjujuse odredbe
zakonai drugihpropisaRepublike
Srbije.
sve izmenei dopuneovog ugovorasu punovazne,ukolikosu sadinjeneu pisanojformi i
potpisane
od stranesvihugovornihstrana.
Eventualne
sporoveugovornestranereSava6e
sporazumno,
a u sludajuneuspehaugovarase
nadleinostPrivrednog
sudau Beogradu
ovaj ugovorstupa na snagudanom dono5enjaodlukeskupitinedruitava koja uieswuju u
statusnojpromenio prihvatanjuNacrtaugovorao pripajanju.
ovaj ugovorje sadinjen
primeraka
u osam(8) istovetnih
od kojihpo 3 (tri) za svakuugovornu
stranu,a po 1 fiedan)primerak
zasudoverei Agenciju
zaprivredne
registre.
i
ovajugovoru znakprihvatanja
potpisuju
wojerudno
zakonski
privr&nihdruitava.
zastupnici
DRUSTVO
DRUSWO STICAI.AC:
Download

Nacrt ugovora o pripajanju