,-,
JP "KOMUNALNO" TIVAT
Broj: 01 -21194
Tivat, AT .A4.2014.godine
Saglasno dlanu 107 Zakona o javnim nabavkama
(,,Sl:list RCG" ybr.42lll), , z*ljuduje
se
UGOVOR
o kupoprodaii betona
izmedju:
JP (KOMUNALNO" TMT, ul. Luke Tomanovi6abr.T, sa Ziro radunom 505 - 4113 - 51
kod Atlas banke, PIB-om 02295440 i PDV-om 91/31-00136-0, koje zastupa direklor Rade
Popovi6, dipl.pravnik (u daljem tekstu: Narudilac)
I
D.O.O. "TUJKO" KOTOR, Radanovi6i, 85318 Kotor, sa Ziro radunom 530-11284-14 kod NLB banke,
ptB-om 02125200 I PDV-om 92/31-00193-7 koje zastupa direktor Momir Tujkovic, (u daljem tekstu:
Dobavljad).
Ugovorne strane su se sporazumjele o slede6em:
elan t.
je
nabavka betona sa prevozom za period od 12 mjeseci F-co Tivat
(sukcesivno po potrebi), prema zahtjevu broj 0l-21272 u postupku javne nabavke Soping
Predmet ovog Ugovora
metodom od 05.03.2014. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 0l-21371 od
26.03.2014 godine i prema ponudi dobavljada btoj 0l-21293 od t2.03.2014 godine.
Ctan z.
Prodavac prodaje, a kupac kupuje, beton iz dlana 1 ovog Ugovora po cijeni koja na dan davanja
ponude iznosi:
MB 20 - 60x 69.02 € /m' = 4.141 .2A€,
5.414.q0 €
MB 30 - 70x77,35 €/m3
9.555.70 €
=
U cijenu je uraeunat porez na dodatnu vrijednost.
Ugovornb strane su saglasne da cijene po predmetu ovog ugovora ostaju neizmijenjene tokom
ugovorenog perioda.
elan 3.
Kupac se obavezuje da vr5i pla6anje prema ispostavljenim raeunima u roku od 30 dana od dana
dostavljanja fakture.
elan
+.
Prodavac je du2an da kupcu isporu6uje beton sukcesivno u skladu sa potrebama kupca.
Smatra s6 Oa ;e izvr5ena adekvatna isporuka kada ovla56eno lice kupca u mjestu isporuke
izvr3i kvantitativan prijem, Sto se potvrduje otpremnicom, koju potpisuju prisutna ovlaS6ena lica kupca i
prodavca.
Clan 5.
Otpremnica iz dlana 4. stav 2. ovog ugovora i dostavljena faktura kupca, predstavljaju osnov za
pla6anje ugovorene cijene.
Clan 6.
Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora
ugovorne strane
ie
poku5ati da rije5e sporazumno.
Ukoliko sporovi iznnedu kupca i prodavca ne budu rije5eni sporazumno, ugovara se nadleZnost
Privrednog suda u
Podgorici'
eran z.
Na sve Sto nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeni6e se odredbe Zakona
o
obligacionim odnosima koje se odnose na ugovor o kupoprodaji.
elan 8,
Ovaj ugovor
je
sa6injen
u Sest (Sest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna
strana zadrZava po tri primjerka.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor proditale, razumjele i da ugovorene odredbe u
;
svemu predstavljaju izraz njihove stvarne
volje.
NaruCilac:
Dobavlja6:
JP'KOMUNALNO" TIVAT
D.O.O. "TUJKO" KOTOR
re?REoi
Direktor,
omir fujkovic
!=
fio,
*
U:*rT[d
Rader
2
"'"*
Download

Nabavka betona sa prevozom