GODINA
BROJ 2/2014
TUTIN, 06.05.2014. godine
IZLAZI
PO POTREBI
2014.
Na osnovu ĉlana 44 . stav 1. taĉka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Sl.glasnik RS“, br.129/2007), ĉlana 122. stav 1.
Statuta opštine Tutin („ Službeni list opštine Tutin“, br.9/08),
Skupština Opštine Tutin na sjednici održanoj dana, 05.05.2014.
godine donijela je,
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 12. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Službeni glasnik RS” , broj 129/2007), ĉlan 37.
stav 1. taĉka 13. Statuta opštine Tutin („Opštinski Službeni
glasnik opštine Tutin“ br.9/08), Skupština opštine Tutin, na
sjednici održanoj dana, 05.05.2014. godine, donijela je:
ODLUKU
O IZMJENI STATUTA OPŠTINE TUTIN
RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU ĈLANOVA
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Ĉlan 1.
U Statutu opštine Tutin („Opštinski službeni glasnik“
br.14/2012) u ĉlanu 58. stav 1. Opštinsko vijeće, rijeĉi „devet
ĉlanova“ zamjenjuju se rijeĉima „pet ĉlanova“ i sada glasi „
Opštinsko vijeće ĉine predsjednik opštine, zamjenik predsjednika
opštine, kao i pet ĉlanova Opštinskog vijeća“.
Ĉlan 2.
O ostalom tekstu Statut ostaje nepromijenjen.
Ĉlan 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u
„ Opštinskom Službenom glasniku“.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 110-6/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
____________________________________________________
Ĉlan 1.
Razrešavaju se dužnosti ĉlanovi Opštinskog vijeća opštine
Tutin i to:
-
Mursel Faković,
Ćamil Hajrizović,
Senko Binjoš,
Medžid Mujović,
Fahrudin Muminović
Edin Hazirović
Izet Zilkić
Ĉlan 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u „Opštinskom službenom listu“ Tutin.
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti razriješenim ĉlanovima
Opštinskog vijeća i arhivi.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj :119-10/2014
Dana, 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
_______________________________________________
1
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 12. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Službeni glasnik RS” , broj 129/2007), ĉlan 37.
stav1. taĉka 13. Statuta opštine Tutin („Opštinski Službeni glasnik
opštine Tutin“ br.9/08), Skupština opštine Tutin, na sjednici
održanoj dana,05.05.2014.godine, donijela je:
RJEŠENJE
O IZBORU ĈLANOVA
OPŠTINSKOG VIJEĆA OPŠTINE TUTIN
Ĉlan 1.
U sastav Opštinskog vijeća opštine Tutin izabrani su sledeći
ĉlanovi:
- Gegić Bajro,
- Popović Raica,
- Fekić Rahman
- Šmaković Ismeta,
Ĉlan 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće
objavljeno u „Opštinskom službenom glasniku“ Tutin.
Ĉlan 3.
Ovo rješenje dostaviti izabranim ĉlanovima Opštinskog vijeća.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-11/2014
Dana, 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
____________________________________________________
Na osnovu ĉlan 42. stav 3. Zakona o javnim preduzećima
(„Službeni glasnik RS“, br. 119/2012,), ĉlana 32. Stav 1. Taĉka 9.
Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik RS“ broj
129/07) i ĉlana 37.stav 1. Taĉka 10. Statuta opštine Tutin
(Opštinski službeni glasnik “ broj 9/08), Skupština opštine Tutin
na sjednici održanoj dana, 05.05.2014. godine donijela je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŢNOSTI DIREKTORA
JP „DIREKCIJA ZA
URBANIZAM I IZGRADNJU“ TUTIN
Ĉlan 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Opštinskom službenom glasniku“ .
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti imenovanom i arhivi.
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-12/14
Dana : 05.05.2014. god
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
____________________________________________________
Na osnovu ĉlan 42. Zakona o javnim preduzećima
(„Službeni glasnik RS“, 119/2012,), ĉlana 32. stav 1. taĉka 9.
Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik RS“ broj
129/07) i ĉlana 37.stav 1. Taĉka 10. Statuta opštine Tutin
(Opštinski službeni glasnik “ broj 9/08), Skupština opštine Tutin
na sjednici održanoj dana, 05.05.2014. godine donijela je
R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŢNOSTI DIREKTORA
JKP „RIBARIĆE“ RIBARIĆE
Ĉlan 1.
Za vršioca dužnosti direktora JKP ”Ribariće” Ribariće
imenuje se Emin Elesković, profesor iz Ribarića sa mandatom
dok se ne steknu uslovi da se sprovede postupak imenovanja
direktora u skladu sa Zakonom.
Ĉlan 2.
Ovim Rješenjem utvrĊuje se da je prestao mandat
ranijem vršiocu dužnosti direktora JKP „Ribariće „ Jusufu
Beroviću.
Ĉlan 3.
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Opštinskom službenom glasniku“ .
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje dostaviti imenovanom, ranijem vršiocu
dužnosti, preduzeću i arhivi.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
Ĉlan 1.
Za vršioca dužnosti direktora JP ”Direkcije za urbanizam
i izgradnju” Tutin imenuje se: Ejup Šaljić, dipl. ing. arh. iz
Tutina, sa mandatom dok se ne steknu uslovi da se sprovede
postupak imenovanja direktora u skladu sa Zakonom.
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-9/14
PREDSJEDNIK
Dana : 05.05.2014. godine
Pajaz Jusufović, s.r
Tutin
_________________________________________________
2
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Na osnovu ĉlan 42. Zakona o javnim preduzećima
(„Službeni glasnik RS“, br. 119/2012), ĉlana 32. stav 1. taĉka 9.
Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik RS“ broj
129/07) i ĉlana 37. Stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Tutin
(Opštinski službeni glasnik “ broj 9/08), Skupština opštine Tutin
na sjednici održanoj dana,05.05.2014. godine donijela je
RJEŠEN JE
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŢNOSTI DIREKTORA
JIP „INFORMATIVNI CENTAR“ TUTIN
Ĉlan 1.
Za vršioca dužnosti direktora JIP ”Informativni centar”
Tutin, imenuje se Albin Gegić iz Tutina, sa mandatom dok se ne
steknu uslovi da se sprovede postupak imenovanja direktora u
skladu sa Zakonom.
Ĉlan 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Opštinskom službenom glasniku“
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti imenovanom i arhivi.
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti imenovanom i arhivi.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-13/14
Dana : 05.05.2014. godine.
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 34. stav 2. Zakona o kulturi („ Službeni
glasnik RS“ broj 79/2009) i ĉlana 18. stav 1. Zakona o javnim
službama („ Službeni glasnik RS“ broj 81/2005 i 83/2005) ĉlana
37.stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Tutin (Opštinski službeni
glasnik “ broj 9/08), Skupština opštine Tutin na sjednici održanoj
dana, 05.05.2014. godine donijela je:
RJEŠENJE
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŢNOSTI DIREKTORA
NARODNE BIBLIOTEKE
„DR. EJUP MUŠOVIĆ“ TUTIN
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-16/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 32. Stav 1. Taĉka 9. Zakona o lokalnoj
samoupravi („ Službeni glasnik RS“ broj 129/07) i ĉlana 18.
Zakona o javnim službama („ Službeni glasnik RS“ broj 81/2005 i
83/2005) ĉlana 37.stav 1. Taĉka 10. Statuta opštine Tutin
(Opštinski službeni glasnik “ broj 9/08), Skupština opštine Tutin
na sjednici održanoj dana, 05.05.2014. godine donijela je:
RJEŠENJE
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŢNOSTI DIREKTORA
„USTANOVE ZA SPORT“ TUTIN
Ĉlan 1.
Za vršioca dužnosti direktora Narodne Biblioteke ”dr
Ejup Mušović” Tutin
imenuje se Vahid Demirović,
dipl.prof.isl.nauka iz Ribarića sa mandatom dok se ne steknu
uslovi da se sprovede postupak imenovanja direktora u skladu sa
Zakonom.
Ĉlan 2.
Ovim Rješenjem utvrĊuje se da je prestao mandat
ranijem vršiocu dužnosti direktora Narodne Biblioteke ”dr Ejup
Mušović” Tutin , Eminu Eleskoviću.
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Opštinskom službenom glasniku“ .
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje dostaviti imenovanom, ranijem vršiocu
dužnosti, ustanovi i arhivi.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
Ĉlan 1.
Za vršioca dužnosti direktora ”Ustanove za Sport” Tutin
imenuje se mr Jusuf Sinanović iz Tutina, sa mandatom dok se ne
steknu uslovi da se sprovede postupak imenovanja direktora u
skladu sa Zakonom.
Ĉlan 2.
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Opštinskom službenom glasniku“ .
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-14/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
3
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Na osnovu ĉlana 37. Zakona o Kulturi („ Službeni
glasnik RS“ broj 79/2009), ĉlana 18. Zakona o javnim službama
(„ Službeni glasnik RS“ broj 81/2005 i 83/2005) ĉlana 37.stav 1.
Taĉka 10. Statuta opštine Tutin (Opštinski službeni glasnik “ broj
9/08), Skupština opštine Tutin na sjednici održanoj dana,
05.05.2014. godine donijela je:
RJEŠENJ E
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŢNOSTI DIREKTORA
„MULTIMEDIJALNI CENTAR“ TUTIN
Ĉlan 1.
Za vršioca dužnosti direktora ”Multimedijalni centar”
Tutin imenuje se Rifat Ramović, dipl. menadžer u kulturi i
medijima iz Tutina, sa mandatom dok se ne steknu uslovi da se
sprovede postupak imenovanja direktora u skladu sa Zakonom.
Ĉlan 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Opštinskom službenom glasniku“
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti imenovanom i arhivi.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-15/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Sl.glasnik RS“, broj 129/07 i 73/10), ĉlana 33 i 35. Zakona o
javnomm dugu („Sl. Glasnik RS“, broj 61/05 i 78/11), ĉlana 37.
stav 1. taĉka 16. Statuta opštine Tutin(„Sl.) i Odliuke o budžetu
opštine Tutin za 2014 godinu („Sl. Glasnik 10/13) Skupština
opštine Tutin na sjednici održanoj dana, 05.05.2014 godine,
donijela je:
ODLUKU
O DUGOROĈNOM KREDITNOM ZADUŢENJU RADI
FINANSIRANJA
KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA
Ĉlan 1.
Ovom Odlukom odobrava se dugoroĉno kreditno
zaduženje opštine Tutin kod poslovne banke u ukupnom iznosu
od 50.000.000.00 dinara, za finansiranje Izgradnje filterskog
postrojenja-nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi.
Ĉlan 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenju i objaviće
se u Službenom listu opštine Tutin.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 421-2/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br. 129/2007) i ĉlana 37. stav
1. taĉka 7. Statuta opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik“,
br.9/2008) Skupština opštine Tutin na sjednici održanoj
05.05.2014. godine donijela je
ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠĆENJA
PREDSJEDNIKU OPŠTINE TUTIN
Ĉlan 1.
Daje se ovlašćenje predsjedniku opštine, Semsudinu
Kuĉeviću da u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i
Zakona o JPP i koncesijama, pokrene postupak poveravanja
vršenja komunalnih delatnosti koje obavlja JKSP “Gradac“ Tutin,
izborom stateškog partnera putem javnog konkursa oko
prikupljanja pismenih ponuda ili u sluĉaju dopuštenosti zakonom
neposrednom pogodbom.
Ĉlan 2.
Daje se ovlašćenje predsedniku opštine za zakljuĉenje
ugovora o uslugama i ugovora o upravljanju i poveravanju vršenja
komunalnih delatnosti i ugovora o zakupu objekta i obavljanju
komunalnih delatnosti ili dela delatnosti na teritoriji opštine Tutin
Ĉlan 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u
„ Službenom listu „ opštine Tutin.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 352-24/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
____________________________________________________
Ĉlan 2.
Predsjednik opštine Tutin zakljuĉiće ugovor o
dugoroĉnom kreditnom zaduženju opštine Tutin kod poslovne
banke, nakon sprovedenog postupka javne nabavke u skladu sa
propisima koje ureĊuju javne nabavke,
4
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Na osnovu ĉlana 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja
("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 53/10, 101/2011) i ĉ1ana 37.
stav 1. taĉka 7. Statuta opštine Tutin (,, Sl. glasnik opštine Tutin",
br. 9/08) Skupština opštine Tutin na sjednici održanoj dana,
05.05.2014. godine donijela je:
ODLUK U
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TEHNICKOM
REGULISANJU SAOBRAĆAJA
NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN
Ĉlan 1.
U Odluci o tehniĉkom regulisanju saobraćaja na teritoriji
opštine Tutin ( “ Službeni list opštine Tutin” broj 9/2013) u ĉlanu
17. dodaje se stav 2. koji glasi “ Vozila iz stava 1. ove Odluke u
vlasništvu institucija, javnih preduzeća i drugih pravnih
subjekata, kao i vozila njihovih radnika mogu parkirati van
ulica na uređenoj površini ispred svojih radnih prostorija na
kojoj će biti obeleţena parking mesta i postavljeni odgovarajući
saobraćajni znaci i na kojoj će biti zabranjeno zaustavljanje i
parkiranje drugim licima”.
Ĉlan 2.
U ostalom dijelu, Odluka iz ĉlana 1. ove Odluke ostaje
nepromijenjena.
Ĉlan 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u Službenom listu opštine Tutin.
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 220-3/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 32.Zakona o lokalnoj samoupravi (
“Službeni glasnik RS”, br.129/07), ĉlana 16. Statuta opštine Tutin
( “ Službeni glasnik opštine Tutin” br. 09/2008.), Skupština
opštine Tutin na sjednici održanoj dana, 05.05.2014. godine
donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O DRŢANJU DOMAĆIH ŢIVOTINJA NA TERITORIJI
OPŠTINE TUTIN
Ĉlan 1.
Ovom odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o
držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Tutin (Opštinski
službeni glasnik br 01/2009), u daljem tekstu Odluka.
Ĉlan 2.
U ĉlanu 5. Odluke u stavu 1. se briše tekst “u granicama
generalnog urbanistiĉkog plana” a dodaje se novi koji glasi:” u
granicama katastarske opštine Tutin sa izuzecima u sljedećim
naseljima: naselje Svračići gde bi ta granica zabrane sprovodila
od Svračićkog potoka pa do kuće Bulić Sinana; naselje
Cikiljevac:od kraja ulice Ibarska i lijevo ulicom Cikiljavac
pored klanice Hadţića pa do raskrsnice sa putnim pravcem
Tutin –Mehov Krš; naselje Velje Polje:ulica ispod groblja
desnom stranom prema radionici Hadţića,kao
ulicom
Pešterskom s obe strane puta sve do benzinske pumpe
Gusinac.U ostalim dijelovima grada granica bi bila granica
katastarske opštine Tutin”.
Ĉlan 3.
U ostalom dijelu Odluka o držanju domaćih životinja na
teritoriji opštine Tutin (Opštinski službeni glasnik br. 01/2009),
ostaje nepromijenjena.
Ĉlan 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom listu opštine Tutin”.
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 352-23/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 32 stav 1. taĉka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Služeni glasnik RS“, br. 129/07), ĉ1ana 37. stav 1
taĉka 7. Statuta opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik“, br.
9/08),ĉlana
24.
stav
2
Odluke
о
graĊevinckom
zemljištu(,,Opštinski službeni glasnik“, br. 5/10) i Odluke o
obrazovanju Komisije za gradjevinsko zemljište(,,Opštinski
službeni glasnik“, br. 3/10) Skupština opštine Tutin, na sjednici
održanoj dana 05.05.2014. godine, donijela je:
RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU ĈLANOVA KOMISIJE ZA
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Ĉlan 1.
Razrešavaju se dužnosti ĉlanovi Komisije za
graĊevinsko zemljište i to:
1. Esma Zornić, mr ecc - predsjednik,
2. Edita Dazdarević, dipl. pravnik – ĉlan,
3. Sead Ramiĉević, dipl ecc – ĉlan,
4. Sead Manić, dipl ecc – ĉlan,
5. Elvedin Hazirović, dipl. pravnik – ĉlan,
5
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Ĉlan 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
„Službenom listu opštine Tutin“.
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti razriješenim ĉlanovima i Arhivi.
Na osnovu ĉlana 96. Zakona o planiranju i izgradnji
(„Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09-ispravka) i ĉlana 14.
Odluke o graĊevinskom zemljištu ( „Opštinski službeni glasnik“
br. 4/2010), i ĉlana 37.stav.1 taĉka 7. Statuta opštine Tutin
(,,Opštinski službeni glasnik'',broj 9/08),
Skupština opštine Tutin, na sjednici održanoj dana, 05.05.2014.
godine donosi:
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-7/14
Dana : 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Tutin
Pajaz Jusufović, s.r
____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 32 stav 1. taĉka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Služeni glasnik RS“, br. 129/07), ĉ1ana 37. stav 1
taĉka 7. Statuta opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik“, br.
9/08),ĉlana
24.
stav
2
Odluke
о
graĊevinckom
zemljištu(,,Opštinski službeni glasnik“, br. 5/10) i Odluke o
obrazovanju Komisije za gradjevinsko zemljište(,,Opštinski
službeni glasnik“, br.3/10), Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana 05.05.2014. godine, donijela je:
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ĈLANOVA KOMISIJE ZA
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Ĉlan 1.
U sastav Komisije za graĊevinsko zemljište imenuju se:
1. Muradija Ĉalaković dipl.ecc - predsjednik,
2. Fata Pepić dipl.ecc – ĉlan,
3. Fatmira Fejzović dipl.ecc – ĉlan,
4. Džudžević Safedin dipl.prav.– ĉlan,
5. Dževa Hamzić dipl.prav.– ĉlan,
Ĉlan 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objaviće se u „Službenom listu opštine Tutin“.
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti imenovanim ĉlanovima Komisije i Arhivi.
-
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 119-8/14
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
RJEŠENJE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA
Ĉlan 1.
Ovim Rješenjem vrše se izmjene i dopune Rješenja broj
464-7/2014 („Službeni list opštine Tutin“ broj 1/2014“).
Ĉlan2.
U Rješenju ĉlanovi 1. i 2. mijenju se i glase :
„Opština Tutin otuĊuje (prodaje) javnim nadmetanjem
graĊevinsko zemljište KP 343/11 KO Juţni Koĉarnik, u
površini od 7,11 ari, za izgradnju objekata prema lokacijskoj i
graĊevinskoj dozvoli DOO DERSAN TUTIN“ i
„PonuĊena naknada za otuĊenje graĊevinske parcele iz
stava 1. ovog rješenja iznosi 5,077,00 EUR-a u dinarskoj
protivvrijednosti na dan uplate“.
Ĉlan 3.
U ostalom dijelu Rješenje broj 464-7/2014 („Službeni
list opštine Tutin“ broj 1/2014“) .
ostaje nepromenjeno.
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavljiviće se u “Službenom listu opštine Tutin”.
O b r a z l o ţ e nj e
Podnosilac zahtjeva obratio se Skupštini opštine Tutin,
kao nadlježnom organu, za izmjenu skupštinskog Rješenja o
otuĊenju graĊevinskog zemljišta broj 464-7/2014 na ime
promjene površine i iznosa naknade za otuĊeno zemljište.
Prema mišljenju JP „ Direkcija za urbanizam i izgradnju“ nema
smetnji za izmjenu Rješenja jer je uvidom u ažurirana dokumenta
utvrĊeno da stoji 7.11 ari a ne 6.85 ari, kako je stajalo u
prethodnom Rješenju.
Prilikom ispitivanja zakonskih uslova, nadlježni organ je
na osnovu zahtjeva i uvida u List nepokretnosti br. 96 KO Južni
Koĉarnik Službe za katastar nepokretnosti Tutin utvrdio da se
radi o grešci , kao i da je stvarna površina predmetne parcele 7.11
ari.
Imajući u vidu navedeno Skupština opštine Tutin,
donijela je Rješenje kao u dispozitivu ovog Rješenja.
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
6
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Pouka o pravnom leku: Protiv ovog
rješenja
nezadovoljna strana ima pravo pokrenuti upravni spor u roku od
30 dana od dana njegovog prijema.
Upravni spor se pokreće tužbom Upravnom sudu.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 464-14/2014
Dana : 05.05.2014. godine
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 97. Zakona o lokalnoj samoupravi
(''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 129/2007) ,ĉlana 37.
Statuta opštine Tutin („Opštinski sl. glasnik“ br.09/08), Skupština
opština Tutin na sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donijela je
ODLUKU
o usvajanju Programa i plana rada
Zaštitnika graĊana
Ĉlan 1.
Usvaja se Program i plan rada Zaštitnika graĊana.
Ĉlan 2.
Ova Odluka stupa danom objavljivanja u „Opštinskom
službenom glasniku“ opštine Tutin
Ĉlan 3.
Ovu Odluku dostaviti Predlagaĉu i arhivi .
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 011-5/14
Dana : 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Tutin
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 6. (“ Sl. glasnik RS”
broj 129/07) i ĉlana 37. Statuta opštine Tutin („ Opštinski
sl.glasnik “ br.09/08), Skupština opština Tutin na sjednici
održanoj 05.05.2014.godine, donijela je:
ODLUKU
o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja
u opštini Tutin za 2014.godinu
Ĉlan 2.
Ova Odluka stupa danom objavljivanja u „Opštinskom
službenom glasniku“ opštine Tutin
Ĉlan 3.
Ovu Odluku dostaviti Predlagaĉu i arhivi .
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 110-5/14
Dana : 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Tutin
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Nа osnovu ĉlаnа 20. stаv 1. tаĉkа 19. Zаkonа o lokаlnoj
sаmouprаvi (“Sl. glasnik” RS br. 129/2007), ĉlanova 16. i 37.
Statuta opštine Tutin („Opštinski službeni glasnik'', broj 09/08 ) i
Ĉlаnа 55. stаv 5. Zаkonа o vodаmа (“Sl. glasnik” RS br. 30/10), a
uz predhodno pribаvljeno mišljenje JVP “Srbijаvode” Beogrаd,
VP centаr „Morаvа“ Niš, RJ “Zapadna Morava” Ĉaĉak br. 071186/2 od 10.03.2014. godine, Skupština opštine Tutin nа sjednici
održanoj dаnа05.05.2014.godine, donosi:
ODLUKU
O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD
POPLAVA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN ZA VODE II
REDA ZA 2014. GODINU
Ĉlan 1.
Usvaja se Operativni plan odbrane od poplava na
teritoriji opštineTutin za vode II reda za 2014. godinu.
Ĉlan 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u
,,Opštinskom službenom glasniku’’.
Ĉlan 3.
Ovu Odluku dostaviti Predlagaĉu i arhivi .
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 217-50/14
Dana : 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Tutin
Pajaz Jusufović, s.r
____________________________________________________
Ĉlan 1.
Usvaja se Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Tutin za
2014.godinu.
7
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Na osnovu ĉlana 20. taĉka 32. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007), ĉlanova 16. i
37. Statuta opštine Tutin („Opštinski službeni glasnik'', broj 09/08
) Skupština opštine Tutin sjednici održanoj dana 05.05.2014.
godine donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I
KORIŠĆENJAPOLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2014.
GODINI ZA OPŠTINU TUTIN
Ĉlan 1.
Usvaja se Program zaštite, ureĊenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta u 2014.godini za opštinu Tutin.
Ĉlan 2.
Odluku dostaviti predlagaĉu i arhivi.
Ĉlan 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće
se u „Opštinskom službenom glasniku“.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
poštenoj i ĉestitoj liĉnosti, pa zbog toga apeluju na sve institucije
za zaštitu ljudskih prava i sloboda u zemlji i inostranstvu da stanu
na put bahatom i nedoliĉnom ponašanju policijiskih i pravosudnih
organa u Novom Pazaru i Tutinu prema ovom ĉovjeku i jednom
od ĉelnika opštine Tutin, kako se dalje ne bi iritirala i
uznemiravala javnost i graĊani opštine Tutin i šire.
Ostajemo u nadi da će nadležni organi i institucije
najhitinije preduzeti odgovarajuće mjere, kako bi se zaštitila
zajamĉena ljudska prava i slobode Saliha Hota, zamjenka
predsjednika opštine Tutin i zaštitili interesi ove opštine.
II Zakljuĉak dostaviti nadležnim državnim organima i
institucijama.
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 07-2/2014
Dana : 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Tutin
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
I Broj : 320-9/14
Dana : 05.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
Tutin
Pajaz Jusufović, s.r
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,, Službeni glasnik RS’’, br. 129/07) ĉlana 37. stav 1.
taĉka 32. Statuta opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik“, br.
9/08), ĉlana 133. stav 6. Poslovnika Skupštine opštine Tutin
(,,Opštinski službeni glasnik“, br. 10/08) Skupština opštine Tutin
na sjednici održanoj 05. maja 2014. godine, donijela je
ZAKLJUĈAK
I
Skupština opštine Tutin najoštrije osuĊuje
permanentno i stalno kršenje dostojanstva, zajemĉenih ljudskih
prava i sloboda prema visokim funkcionerima lokalne
samouprave, privrednicima naše Opštine, a kao najoĉitiji primjer
prema zamjeniku predsjednika opštine Tutin Salihu Hotu, na taj
naĉin što ga policijiski organi u Novom Pazaru i Tutinu uĉestalo
privode na informativni razgovor, navodno zbog raznih
zloupotreba službene dužnosti. Sve ovo je praćeno i zloupotrebom
Novopazarskih medija od strane pojedinih politiĉkih partija, koje
unaprijed pripremaju medijiski linĉ prema ovom ĉovjeku i ostalim
najvišim funkcionerima lokalne samouprave.
Salih Hot je skoro dvije decenije na radnim
najodgovornijim dužnostima u ovoj opštini i opšte je poznato da
je ĉasno, pošteno i vrlo odgovorno izvršavao svoje politiĉke i
radne dužnosti, zbog ĉega je omiljen i uvažavan u cijeloj opštini i
šire. Odbornici Skupštine opštine odluĉno i ĉvrsto stoje iza ovog
ĉovjeka i ĉelnika Opštine sa dubokim uvjeravanjem da se radi o
8
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Na osnovu ĉlana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi
(,,Službeni glasnik PC’’,br.129/2007), Uredbe o naknadi troškova
i otpremnini državnih službenika i nameštenika (,,Službeni
glasnik PC’’, br.98/07), Aneksa posebnog kolektivnog ugovora za
državne organe (,,Službeni glasnik PC’’ br.11/09), i ĉlana 16. stav
1. taĉka 17. Statuta opštine Tutin, ( “ Sl. glasnik opštine Tutin“
br.09/08 ), Opštinsko vijeće na sjednici održanoj dana,
28.04.2014. godine ,donosi:
PRAVILNIK
O VISINI, USLOVIMA I NAĈINU ISPLATE NAKNADA
TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA KOJA NEMAJU
KARAKTER ZARADE, ZAPOSLENIH, IMENOVANIH,
IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA
OPŠTINE TUTIN
Ĉlan 1.
Ovim pravilnikom utvrĊuje se visina, uslovi i naĉin po kojima
ostvaruju pravo na isplatu naknade troškova i druga primanja koja
nemaju karakter zarade, a nastaju u vezi sa radom izabranih,
postavljenih, imenovanih i zaposlenih lica u organima Opštine (u
daljem tekstu: zaposleni).
Ĉlan 2.
Zaposlenim se nadoknaĊuju:
I.
troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada;
II.
troškovi službenog putovanja u zemlji;
III.
troškovi službenog putovanja u inostranstvo;
IV.
otpremnine;
V.
solidarne pomoći;
VI.
poklon djeci zaposlenog;
VII.
naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene
svrhe.
I NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I
ODLAZAK SA RADA
Ĉlan 3.
Naknada za prevoz radi dolaska na rad i povratka sa rada,
priznaje se zaposlenom u visini meseĉne pretplatne karte.
Da bi ostvario ovo pravo zaposleni je dužan da kao dokaz
podnese potvrdu o visini meseĉne pretplatne karte preduzeća ili
drugog ovlašćenog prevoznika u javnom saobraćaju i pismenu
izjavu o mestu stanovanja sa prijavljenim prebivalištem.
Ĉlan 4.
Pravo na naknadu pripada zaposlenim samo u dane kada je
dolazio na posao.
II NAKNADA ZA SLUŢBENO PUTOVANJE U ZEMLJI
Ĉlan 5.
Pojam i trajanje sluţbenog putovanja u zemlj i
Službenim putovanjem u smislu ovog Pravilnika, smatra se
putovanje na koje se zaposleni upućuje, da po nalogu
predsednika
opštine, zamenika predsednika opštine, odnosno naĉelnika
opštinske uprave ili lica koje on ovlasti, izvrši odreĊeni službeni
posao van mesta svog redovnog zaposlenja.
Službeno putovanje u zemlji može da traje najduže 15 dana
neprekidno.
Ako potrebe službenog posla zahtevaju ili ako zapoĉeti
posao ne može da se prekine, službeno putovanje, uz
saglasnost ovlašćenog lica, može da traje i duže od 15
dana, ali najviše 30 dana neprekidno.
Ĉlan.6.
Nalog za sluţbeno putovanje
Nalog za službeno putovanje ovlašćeno lice izdaje licu pre
zapoĉetog službenog putovanja.
Za lica iz ĉlana 1. (izabrana, postavljena i imenovana lica)
putni nalog potpisuje Predsednik opštine.
Za zaposlena lica u Opštinskoj upravi i lica koja su
angažovana po osnovu ugovora o delu i ugovora o
privremenim i povremenim poslovima koje je zakljuĉila
Opštinska uprava, putni nalog potpisuje naĉelnik
Opštinske uprave u kojoj je lice zaposleno odnosno
angažovano.
Za lica koja su angažovana po osnovu ugovora o delu koji je
zakljuĉio Predsednik opštine, putni nalog potpisuje
Predsednik opštine.
Nalog za službeno putovanje sadrži:
 broj putnog naloga zaveden u pomoćnoj knjizi
putnog naloga;
 ime i prezime lica koje putuje;
 mesto i cilj putovanja;
 datum i taĉno vreme polaska na putovanje i
datum i taĉno vreme povratka s putovanja;
 napomenu o tome da li su obezbeĊeni besplatan
smeštaj i ishrana;
 iznos dnevnice i eventualno umanjenje dnevnice;
 iznos akontacije koji može da se isplati;
 vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje;
 podatke o tome ko snosi troškove službenog
putovanja i naĉin obraĉuna troškova putovanja.
Ĉlan.7.
Isplata akontacije
Na osnovu naloga za službeno putovanje, licu može da se
isplati akontacija u visini procenjenih troškova.
Ako službeno putovanje ne zapoĉne u roku od tri dana od
datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje,
lice upućeno na službeno putovanje obavezno je da
9
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
lsplaćenu akontaciju vrati narednog dana od isteka tog
roka.
Ĉlan.8.
Troškovi sluţbenog putovanja
Za službeno putovanje naknaĊuju se troškovi smeštaja,
ishrane, prevoza i ostali troškovi u vezi sa službenim
putovanjem.
Troškovi smeštaja na službenom putovanju naknaĊuju se
prema priloženom hotelskom raĉunu (pansion ili
polupansion), izuzev za usluge u hotelu prve
kategorije(pet zvezdica).
Troškovi ishrane i troškovi gradskog provoza u mestu u
kojem se vrši službeni posao, nadoknaĊuju se putem
isplate dnevnice.
Ukoliko su obezbedeni besplatno prenoćište i doruĉak (ako
se ne finansiraju iz budžeta opštine), ne nadoknaduju se
troškovi smeštaja.
Licu upućenom na službeno putovanje naknaĊuju se
troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se
izvrši službeni posao i troškovi prevoza za povratak do
mesta rada, u visini stvarnih troškova prevoza u javnom
saobraćaju,
Lice upućeno na službeno putovanje može koristiti kao
prevozno sredstvo: prevoz u javnom saobraćaju, službeno
vozilo i sopstveno vozilo.
Ostali troškovi koji su u vezi sa službenim poslom na
službenom putovanju (rezervacija mesta u p revoznom
sredstu, prevoz prtljaga, telefonski razgovori i sl,),
naknaĊuju se u visini stvarnih troškova, prema priloženom
raĉunu.
Ĉlan 9.
Obraĉun putnih troškova službenog putovanja
Troškovi službenog putovanja, naknaĊuju se na osnovu
obraĉuna putnih troškova u
putnom nalogu, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi o
postojanju visini troškova
(karta za prevoz, raĉun za prenoćište i doruĉak, raĉuni za
ostale troškbve i d r ) .
Obraĉun putnih troškova, sa prilozima, podnosi s e u roku
od tri dana kad je službeno putovanje završeno.
Uz obraĉun putnih troškova, lice upućeno na službeno
putovanje podnosi svojeruĉno potpisan pisani izveštaj sa
službenog puta.
Izveštaj sa službenog puta potpisuje ovlašćeno lice koje je
odobrilo službeno
putovanje.
Ukoliko se putni nalog za obraĉun putnih troškova ne
podnese u utvrĊenom roku ; celokupan iznos potraživanja
po osnovu isplaćene akontacije vraća se obustavom zarade
zaposlenog, prilikom naredne isplate, uz njegovu pisanu
saglasnost u momentu isplate akontacije.
Saglasnost glasi: Saglasan sam da se celokupan iznos
isplaćene akontacije po ovom putnom nalogu naplati kao
obustava iz moje meseĉne zarade, ukoliko obraĉun
troškova po ovom nalogu ne podnesem u utvrĊenom roku.
Ĉlan 10.
Visina i umanjenje dnevnice
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi u visini
neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom o porezu na dohodak
graĊana, prema poslednjem konaĉnom objavljenom podatku
repubiiĉkog organa nadležnog za poslove statistike, na dan
polaska na službeno putovanje.
Ukoliko je obezbeĊena besplatna ishrana (ruĉak i veĉera)
ili pun pansion, dnevnica se umanjuje za 80%.
Dnevnica za službeno putovanje raĉuna se od ĉasa polaska
do ĉasa povratka sa službenog putovanja.
Cijela dnevnica isplaćuje se za službeno putovanje u zemlji
koje je trajalo izmeĊu 12 i 24 ĉasa, a polovina dnevnice za
službeno putovanje koje je trajalo izmeĊu 8 i 12 ĉasova.
Lice, upućeno na službeno putovanje, u roku od tri dana
od dana povratka, podnosi Službi raĉunovodstva putni
nalog na obraĉun i isplatu.
Ĉlan 11.
Dnevnica u smislu ĉlana 10. Pravilnika može se isplatiti i licu
koje nije u radnom odnosu u organima opštine, a koje je
angažovano radi obavljanja odreĊenog posla odnosno funkcije.
III
NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA ZA
SLUŢBENO
PUTOVANJE U INOSTRANSTVO
Ĉlan 12.
Službeno putovanje u inostranstvo predstavnika opštine
Tutin (u daljem tekstu: službeno putovanje), u smislu
Pravilnika, podrazumeva se službeno putovanje iz
Republike Srbije u stranu državu i obratno, iz jedne strane
države u drugu stranu državu i iz jednog mesta u drugo
mesto na teritoriji strane države u cilju izvršavanja
zadataka iz nadležnosti opštine, uĉešća na skupu,
manifestaciji i sl.
Ĉlan 13.
Podnošenje zahteva za sluţbeno putovanje
Pre poĉetka službenog putovanja podnosi se
zahtev za odobrenje službenog putovanja (u daljem tekstu:
zahtev) uz pozivno pismo, predlog za struĉno -politiĉku
platformu i sliĉno.
U zahtevu iz stava 1. ovog ĉlana navodi se:
- ime i prezime lica koje službeno putuje i
funkciju, odnosno posao koji obavlja;
10
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
- vreme putovanja (datum polaska i povratka);
- mesto , cilj putovanja i planirani efekti;
- vrsta smeštaja;
- napomenu o tome da li su obezbeĊeni besplatan smeštaj i
ishrana;
- vrstu prevoznog sredstva, kojim se putuje;
- iznos akontacije i podatak da li će se izvršiti
isplata akontacije u dinarima ili u valuti u kojoj
je iskazan iznos dnevnice za državu u koju se
putuje:
-podatke o tome ko snosi troškove službenog putovanja.
Zahtev se podnosi predsjedniku opštine sedam dana a
najkasnije pet dana pre polaska na službeno putovanje.
Ĉlan 14
Službeno putovanje odobrava Predsednik opštine
donošenjem rešenja u skladu sa Statutom opštine T utin.
U rešenju iz stava 1. ovog ĉlana navodi se: strana
država/države u koju se putuje, mesto, trajanje službenog
putovanja, broj aproprijacije sa koje se vrši isplata
akontacije i isplata po konaĉnom obraĉunu, iznos i valutu
akontacije i drugi bitni elementi.
Ĉlan 15.
Izdavanje sluţbenog naloga
Na osnovu rešenja, nadležna služba Opštinske uprave
izdaje putni nalog za službeno putovanje, koji potpisuje
Predsednik opštine, koji sadrži:
-broj putnog naloga;
-ime i prezime lica koje putuje;
- broj pasoša;
- naziv države i mesto u koje putuje;
- cilj putovanja;
- datum polaska i povratka sa službenog puta (trajanje
službenog puta);
- raspoložive opcije o vrsti obezbeĊenog smeštaja i
ishrane;
- vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje;
- iznos akontacije koja se isplaćuje;
-podatke ko snosi troškove službenog putovanja i naĉin
obraĉuna troškova putovanja.
Ĉlan 16.
Isplata akontacije
Na osnovu rešenja o upućivanju na službeno
putovanje i naloga za službeno putovanje, po odobrenju
ovlašćenog lica, može se isplatiti akontacija u visini
procenjenih troškova, a prema dužini trajanja službenog
puta.
Iznos akontacije odreĊen je rešenjem o upućivanju na
službeno putovanje u inostranstvo.
Isplata akontacije, na osnovu naloga za službeno
putovanje, u zavisnosti od zahteva lica koje se upućuje na
službeno
putovanje, može da se vrši:
;
-u valuti u kojoj je iskazan iznos dnevnice za državu u
koju se putuje,
-u dinarima po prodajnom kursu Banke.
Podizanje akontacije za službeno putovanje u efektivnom
stranom novcu, vrši se otkupom deviza.
Akontaciju podiže blagajnik .
Kada konaĉni obraĉun prelazi iznos isplaćene akontacije,
postupak isplate
deviznih dnevnica licu upućenom na službeno putovanje je
identiĉan postupku obraĉuna i isplate u kome prvobitno
nije isplaćena akontacija.
Ako službeno putovanje ne zapoĉne u roku od pet dana od
datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje,
lice upućeno na službeno putovanje obavezno je da
isplaćenu akontaciju vrati narednog dana od isteka tog
roka.
Ĉlan 17.
Troškovi sluţbenpg putovanja
Pod troškovima službenog-putovanja u inostranstvo
podrazumevaju se:
troškovi smeštaja;
troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u
inostranstvu;
troskovi prevoza radi izvršenja službenog posla;
troškovi pribavljanja putnih isprava, naknade i lekarskih
pregleda;
troškovi službene pošte, takse, telefona, telegrama i
telefaksa;
troškovi iznajmljivanja prostorija i
-.
troškovi stenografskih i daktilografskih usluga i sl.
:
Ĉlan 18.
Troškovi smeštaja u inostranstvu
Licu upućenom na službeno puto vanje priznaju se troškovi
smeštaja u visini plaćenog hotelskog raĉuna za prenoćište i
doruĉak, izuzev za prenoćište i doruĉak u hotelu prve
kategorije,(pet zvezdica) kad se naknaĊuju troškovi
smeštaja u iznosu koji je jednak iznosu dnevnice.
Ako lice koristi hotel prve kategorije (pet zvezdica) za
prenoćište i doruĉak, troškovi se nadoknaĊuju u iznosu
koji je jednak iznosu dnevnice, a ne u visini plaćenog
hotelskog raĉuna, uz prethodnu napomenu u Izveštaju.
Ako je licu upućenom na službeno putovanje obezbeĊeno
besplatno prenoćište i doruĉak, ne nadoknaĊuju se troškovi
smeštaja. Pod smeštajem se ne podrazumeva dnevni
odmor.
Ukoliko su na hotelskom raĉunu za smeštaj, pored
troškova za prenoćište i doruĉak, iskazani i neki drugi
raĉuni, ne prikazuju se uz izveštaju, i ako su iskazani na
raĉunu.
11
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Ako je raĉun hotela iskazan u nacionalnoj valuti u kojoj
nije utvrĊena dnevnica za tu zemlju, lice koje službeno
putuje dužno je da obezbedi dokaz o kursu nacionalne
valute u odnosu na valutu u kojoj je odreĊena dnevnica
Ĉlan 1 9 .
Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u
inostranstvu
Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u
inostranstvu nadoknaĊuju se u utvrĊenom iznosu dnevnice.
Ĉlan 20.
Umanjenje utvrĊene dnevnice za sluţbeno putovanje u
inostranstvo
iznos utvrĊene dnevnice za službeno putovanje umanjuje
se:
ako je obezbeĊen samo besplatan doruĉak - za 10%;
ako je obezbeĊena samo besplatna veĉera - za 20%;
ako je obezbeĊen samo besplatan ruĉak - za 30%;
ako je obezbeĊena besplatna ishrana - za 60%,
ako su obezbeĊeni besplatan doruĉak i besplatna veĉera za 30%;
ako su obezbeĊeni besplatan doruĉak i besplatan ruĉak - za
40%;
Noćenje sa doruĉkom uz prilaganje hotelskog raĉuna za
noćenje i doruĉak dnevnica se ne umanjuje.
Ĉlan 21.
Poĉetak i prestanak prava na dnevnicu
Dnevnica za službeni put odreĊuje se od ĉasa prelaska
granice Republike Srbije u polasku, do ĉasa prelaska državne granice Republike
Srbije - u povratku.
Ako se u inostranstvo putuje avionom, dnevnica se
odreĊuje od ĉasa polaska
aviona sa aerodroma u Republici Srbiji do ĉasa povratka
na prvi aerodrom u Republici Srbiji.
Ĉlan 22.
OdreĊivanje dnevnice prema trajanju sluţbenog puta u
inostranstvu.
Licu upućenom na službeno putovanje pripada jedna
dnevnica na svaka 24ĉasa
provedena u inostranstvu.
Ako ukupno službeni put traje duže od 12 ĉasova do 24
ĉasa, obraĉunaće se jedna dnevnica, a ukoliko traje duže
od 8 ĉasova do 12 ĉasova, obraĉunaće se pola dnevnice. Za
svako zadržavanje u stranoj državi, odnosno proputovanje
kroz stranu državu, koje traje duže od 12 ĉasova, licu
pripada jedna dnevnica koja je utvrĊena za tu državu. Ako
lice u toku službenog putovanja boravi u više stranih
država, iznos njegovih dnevnica odreĊuje se za svaku
stranu državu u kojoj boravi, srazmerno vremenu koje je
proveo u stranoj državi. .
Obraĉun dnevnica kada se putuje kroz nekoliko gradova,
unutar jedne strane države, za koje su propisani razliĉiti
iznosi dnevnica po gradovima obraĉunava se tako što se:
za vreme provedeno u jednom gradu duže od 12 ĉasova, a
kraće od 24 ĉasa, obraĉunava jedna dnevnica, a za vreme
duže od 8 ĉasova, a kraće od 12 ĉasova, obraĉunava pola
dnevnice.
Kada se putuje kroz nekoliko gradova, unutar jedne strane
države, za koje su propisani razliĉiti iznosi dnevnica po
gradovima, vreme provedeno u jednom gradu raĉuna se od
ĉasa polaska iz prethodnog grada do ĉasa polaska iz
konkretnog grada. Vreme provedeno u poslednjem gradu
raĉuna se do ĉasa prelaska granice sa Republikom
Srbijom.
Ukupan broj dnevnica u inostranstvu ne može p reći broj
dnevnica koji se dobije kada se ukupan broj sati
provedenih u inostranstvu podeli sa 24, bez obzira na broj
zemalja u kojima je lice upućeno na službeno putovanje
boravilo. Ako je lice upućeno na službeno putovanje
odreĊeno vreme provelo na službenom putovanju u zemlji,
ukupan broj dnevnica (u zemlji i inostranstvu) ne može
biti veći od broja dnevnica koji bi se obraĉunavao da je
jedinstveno putovanje.
Broj dnevnica u zemlji se raĉuna na osnovu ĉasova
provedenih na službenom putovanju u zemlji uve ćanih za
ostatak ĉasova provedenih u inostranstvu. Na odreĊivanje
dnevnica za stranu državu primenjuju se odredbe ovog
Pravilnika, saglasno Uredbi, o poĉetku i prestanku prava
na dnevnicu i o odreĊivanju dnevnice prema trajanju
službenog putovanja u inostranstvo
Ĉlan 23.
Troškovi prevoza
Radi pokrića troškova prevoza na službenom putovanju
licu
iz
ĉlana
1.
ovog
Pravilnika isplaćuje se naknada u visini cene iz putniĉke
tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se,
prema
nalogu
za
službeno
putovanje
koriste.
Ako se na službenom putu posebno plaća rezervacija
mesta,
aerodromska
taksa
ili prevoz prtljaga autobusom, uz obraĉun putnih troškova
prilažu
se
i
potvrde
o
plaćanju tih troškova.
Troškovi taksi prevoza priznaju se samo za transfer:
poslednji aerodrom, pristanište, autobuska i železniĉka
stanica - hotel.
Ĉlan 24.
Ostali troškovi
Troškovi po osnovu pribavljanja putnih isprava,
vakcinacije i lekarskih pregleda koji su u vezi sa
službenim
putovanjem,
ako
ih
nadležni
organ
zdravstvenog osiguranja ne prizna, naknaĊuju se
12
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
zaposlenom u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog
raĉuna. Troškovi koji na službenom putovanju nastanu u
vezi s prevoženjem, prenošenjem, unošenjem i iznošenjem
službene pošte, korišćenjem telefona, tele -grama i
telefaksa, a koji su neophodni za službene poslove, kao i
drugi neophodni izdad (takse i dr.), naknaĊuju se
zaposlenom u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog
raĉuna. Troškovi reprezentacije,
kupovine raznih
proizvoda ili robe u svrhu davanja poklona poslovnim,
partnerima i saradnicima, nemaju karakter izdataka za
službena putovanja i ne ukljuĉuju se u obraĉun putnog
naloga za službeni put, već se posebno iskazuju i priznaju
po osnovu po kojem su i nastali (reprezentacije i dr.) Ako
su troškovi reprezentacije nabavljeni iz primljene
akontacije za službeno putovanje, a isti se ne smatraju
troškovima službenog putovanja, ne pravdaju se po
putnom nalogu i ne mogu se nadoknaditi u devizama, već
se posebno priznaju i naknaĊuju u dinarima.
Ĉlan 25.
Izveštaj sa sluţbenog putovanja u inostranstvo
Lice upućeno na službeno putovanje, najkasnije u
roku od 15 dana po povratku, uz prateću dokumentadju,
podnosi i Izveštaj sa službenog putovanja u inostranstvo,
koji svojeruĉno potpisuje (u daljem tekstu: izveštaj).
Uz izveštaj se podnose i raĉuni koji su nastali na
službenom putu u inostranstvo
kao i sva potrebna dokumenta i dokazi neophodni za
izraĉunavanje dnevnice (kursne
liste i sl.).
lzveštaj sadrži bitne elemente neophodne za obraĉun
dnevnice: vreme kada se
odvijao sam službeni put - vreme polaska iz Tutina,
prelazak granice u odlasku,
prelazak granice u povratku i vreme dolaska u Tutin,
troškovi koji su nastali na sluţbenom putu. Ukoliko se
putuje avionom vreme se odnosi na ĉasove poletanja
- sletanja aviona.Potrebno je upisati taĉno vreme kretanja
kroz zemlju (zemlje) i same gradove unutar države u
sluĉaju kada je za jednu državu propisano više
pripadajućih dnevnica za razliĉite gradove.
Sastavni deo izveštaja sa službenog puta je i podatak šta je
obezbeĊeno (noćenje sa doruĉkom, obezbeden ruĉak,
veĉeru kao i podatak kako su ovi troškovi plaćeni). Svaki
priložen raĉun mora biti potpisan od strane lica koje raĉun
prilaže. Naknadno predati raĉuni se ne priznaju.
Ĉlan 26.
Obraĉun putnih troškova sluţbenog putovanja u
inostranstvo
Dnevnice za službeni put obraĉunavaju se prema vremenu
provedenom na službenom putu i iznosu dnevnica za
službeni put u pojedine strane države koji je utvrĊen u
„Spisku dnevnica po stranim državama", koji je sastavni
deo Uredbe.
Uz obraĉun putnih troškova prilažu se sledeća dokumenta:
-nalog za službeni put ;
-dokaz o izdacima za prevoz (raĉuni prevoznika),
-dokaz o izdacima za smeštaj,
-pisani dokaz o kursu nadcionalne valute i
-drugi dokazi o troškovima koji se pravd aju (aerodromska
taksa, troškovi rezervacje mesta, prevoz prtljaga i sliĉno).
Naknadno priloženi dokazi, po izvršenom obraĉunu, o
postojanju i visini troškova se ne priznaju.
Ako je u dokumentu o nastanku troškova koji se prilaže uz
obraĉun iskazan iznos
u nacionalnoj valuti u kojoj nije utvrdena dnevnica za tu
državu, za obraĉun i
priznavanje izdataka uz dokument se prilaže i pisani dokaz
o kursu nadonalne valute u odnosu na valutu u kojoj je
utvrĊena dnevnica za tu državu.
Dokaz o kursu nacionalne valute jeste dokument o zameni
deviza za nacionalnu valutu.
Ako se pisani dokaz o kursu nacionalne valute ne priloži
uz dokument o obraĉunu putnih troškova, obraĉun
troškova se vrši prema kursnoj listi Narodne banke Srbije
za zvaniĉni srednji kurs dinara na dan obraĉuna.
Ako se na osnovu obraĉuna putnih troškova utvrdi da je,
na ime službenog putovanja, isplaćeno manje sredstava,
razlika do punog iznosa putnih troskova, utvrĊenih
konaĉnim obraĉunom, biće uplaćena na raĉun lica
upućenog na službeno putovanje.
U sluĉaju kada je iznos obraĉunate dnevnice po konaĉnom
obraĉunu manji od isplaćene akontacie, vrši se povraćaj,
predajom sredstava, u punom apoenu, blagajniku koji vrši
uplatu Banci.
Razlika do punog apoena uplaćuje se u dinarima na tekući
raĉun lica koje je izvršilo povraćaj više isplaćene
akontacije.
IV
OTPREMNINA
Ĉlan 27.
Zaposlenom u Opštinskoj upravi kome prestane radni odnos
zbog toga što je ostao nerasporeĊen, jer ne postoji ni jedno radno
mesto na koje može biti rasporeĊen, isplaćuje se otpremnina za
svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine
njegove plate, s tim da se pod tom platom smatra njegova
proseĉna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja
prethode mesecu u kome je doneto rešenje kojim je utvrĊeno da je
postao nerasporeĊen.
Ĉlan 28.
Zaposlenom u opštinskoj upravi koji odlazi u penziju isplaćuje
se otpremnina u visini neporezivog iznosa tri proseĉne zarade u
Republici Srbiji prema poslednjem konaĉnom objavljenom
podatku republiĉkog organa nadležnog za poslove statistike na
dan isplate.
13
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
V SOLIDARNA POMOĆ
Ĉlan 29.
Zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć za sluĉaj:
- Duže ili teže bolesti zaposlenog ili ĉlana njegove uže
porodice, u iznosu od 50% neto proseĉne zarade u Republici
Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republiĉkog
zavoda za statistiku.
- Nabavke ortopedskog pomagala i aparata za rehabilitaciju
zaposlenog ili ĉlana njegove uže porodice, u iznosu od 50%
vrednosti ortopedskog pomagala, odnosno aparata za
rehabilitaciju a najviše do neoporezivog iznosa iznosa koji je
predviĊen zakonom kojim se ureĊuje porez na dohodak graĊana.
- Nastanak teže invalidnosti zaposlenog, u iznsu neoporezivog
iznosa koji je predviĊen zakonom kojim se ureĊuje porez na
dohodak graĊana.
- Nabavke lekova za zaposlenog ili ĉlana uže porodice, u iznosu
od 50% od cene lekova, a najviše do 1.500,00 dinara.
- Smrti zaposlenog i ĉlana uže porodice u visini troškova
pogrebnih usluga, a najviše do visine neoporezivog iznosa u
skladu sa Zakonom.
Ĉlanovima uže porodice u smislu ovog ĉlana smatraju se braĉni
drug, deca i roditelji.
Odluku o isplati solidarne pomoći donosi naĉelnik opštinske
uprave.
VI
POKLON DJECI ZAPOSLENOG
Ĉlan 30.
Poslodavac može da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15
godina života poklon za Ramazanski bajram, Kurbanski bajram,
Uskrs i Božić– novĉanu ĉestitku u vrednosti do neoporezivog
iznosa koji je predviĊen zakonom kojim se ureĊuje porez na
dohodak graĊana. Poklon se može planirati i obezbediti ako je
dozvoljeno Zakonom o budžetu Republike Srbije.
VII
NAKNADA ZA UPOTREBU SOPSTVENOG
VOZILA U SLUŢBENE SVRHE
Ĉlan 31.
Kad, iz opravdanih razloga, iz hitnosti, zaposleni nije u
mogućnosti da koristi javni prevoz ili službeni auto, može koristiti
sopstveni automobil za službeno putovanje ili druge službene
svrhe, po odobrenju naĉelnika Opštinske uprave, odnosno
predsednika Opštine ili lica koje on ovlasti.
Za upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe zaposlenom
pripada naknada u iznosu od 10% cene jednog litra pogonskog
goriva(super benzina) po preĊenom kilometru, a najviše do
neoporezivog iznosa naknade za korišćenje sopstvenog
automobila meseĉno.
Naknada troškova prevoza sopstvenim vozilom po kriva
troškove goriva, troškove amortizacije, osiguranja i
održavanje vozila.
Ĉlan 32.
Novĉana naknada za korišćenje privatnog automobila u službene
svrhe isplaćuje se iskljuĉivo po nalogu za korišćenje sopstvenog
automobila u službene svrhe u kome treba da stoji: tip vozila i
registarski broj, broj preĊenih kilometara na brojĉaniku na
poĉetku i p o završetku putovanja, nazivi mesta u koja su
obavljena putovanja i dr.
PRELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE
Ĉlan 33.
O sprovoĊenju ovog Pravilnika staraće se nadležne službe
Opštinske uprave.
Ĉlan 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u
,,Službenom listu opštine Tutin’’.
Ĉlan 35.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe sva
pojedinaĉna akta koja su regulisala visinu, uslove i naĉin isplate
troškova i druga primanja koja nemaju karakter zarade,
zaposlenih, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u organima
opštine Tutin.
-OPŠTINSKO VIJEĆE TUTINBroj :06-09-1/2014
Dana, 28.04.2014.god.
PREDSJEDNIK
Šemsudin Kuĉević, s.r.
___________________________________________________
Na osnovu ĉlana 159. stav 2. taĉka 4. Zakona o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (,,Sl. glasnik RS“ br.
72/2009 i 52/2011) ĉlana 20. stav 1. taĉka 16. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Sl. glasnik RS,, br.129/07) i ĉlana 16. stav 1. taĉka
17. Statuta opštine Tutin, ( “ Sl. glasnik opštine Tutin“ br.09/08 ),
Opštinsko vijeće na sjednici broj 06-4/14 održanoj dana,
20.02.2014. godine ,donosi:
PRAVILNIK
o organizovanom prevozu uĉenika i radnika
na teritoriji opštine Tutin gde nema javnog linijskog prevoza
(utvrĊivanje procenjene vrednosti troškova prevoza uĉenikaradnika)
Ĉlan 1.
Ovim Pravilnikom preciziraju se pravila
i naĉin
utvrĊivanja procenjene vrednosti troškova prevoza uĉenikaradnika gdje nema javnog prevoza.
Ĉlan 2.
Naĉin utvrĊivanja procenjene vrednosti vršiće se na osnovu
odreĊenih elemenata i to:
 cena po kilometru (kategorija puta/asfat/makadam)
 preĊena kilometražau oba pravca
 broj radnih dana u mesecu
 cena goriva
 broj uĉenika-radnika
Ĉlan 3.
a) Formula utvrĊivanja procenjene vrednosti
prevoza uĉenika/radnika za makadamske puteve:
14
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.




Cp= Oc x Kuoc
Oc= 90.00 RSD x km u oba pravca x broj radnih dana u
mesecu x
Cp-cena prevoza
Oc-osnovna cena
y- cena euro dizela zadnjeg dana u mesecu
Kuoc-koeficijent uvećanja osnovne cene, a dobija se
pomoću formule:
Kuoc = 1+ (broj uĉenika/radnika x z%)
z% - do 20 km u oba pravca 6%, preko 20KM u oba
pravca 3%
b) Formula utvrĊivanja procenjene vrednosti
prevoza uĉenika/radnika za asfaltne puteve:





Cp= Oc x Kuoc
Oc= 60.00 RSD x km u oba pravca x broj radnih dana u
mesecu x
Cp-cena prevoza
Oc-osnovna cena
y- cena euro dizela zadnjeg dana u mesecu
Kuoc-koeficijent uvećanja osnovne cene, a dobija se
pomoću formule:
Kuoc = 1+ (broj uĉenika/radnika x z%)
z% - do 20 km u oba pravca 6%, preko 20KM u oba
pravca 3%
c) UtvrĊene procenjene vrijednosti iz taĉke a. i taĉke b.
uvećavaju se za 10.000,00 rsd pojedninaĉno svakom
prevozniku zbog lošeg stanja putne infrastrukture.
Ĉlan 4.
UtvrĊivanje procenjene vrednosti prevoza iz ĉlana 3.
ovog Pravilnika vršiće se poĉev od meseca januara 2014.godine.
Ĉlan 5.
Prevoz je moguće organizovati sa pet i više
uĉenika/radnika.
Ĉlan 6.
Poĉev od februara 2014.godine osnovne škole i P.U
Habiba Soĉević vršiće izbor najpovoljnijih prevoznika u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije.
Ĉlan 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
-OPŠTINSKO VIJEĆE TUTINBroj :06-4-4/2014
PREDSJEDNIK,
Dana,20.02.2014.god
Šemsudin Kuĉević, s.r.
_____________________________________________________
Na osnovu ĉlana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi
(,,Službeni glasnik PC’’,br.129/2007), i ĉlana 16. stav 1. taĉka 17.
Statuta opštine Tutin, ( “ Sl. glasnik opštine Tutin“ br.09/08 ),
Opštinsko vijeće na sjednici održanoj dana, 28.03.2013. godine
,donosi:
PRAVILNIK
O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA
REPREZENTACIJU U OPŠTINI TUTIN
Ĉlan 1.
Ovim Pravilnikom ureĊuju se uslovi i naĉin korišćenja
sredstava za reprezentaciju za direktne i indirektne
korisnike budžeta opštine Tutin (u daljem tekstu: korisnici
budžeta).
Ĉlan 2.
Sredstva za reprezentaciju pianiraju se godišnje,
finansijskim planom korisnika budžeta i budžetom .
Ĉlan 3.
U okviru ukupnog iznosa sredstava, tromeseĉno se
utvrĊuju kvote, definisane na osnovu plana pot rošnje po
korisnicima prava na reprezentaciju, u skladu sa ovim
Pravilnikom, prema utvrĊenim namenama korišćenja
sredstava za reprezentaciju.
Planiranjem
i
praćenjem
troškova
reprezentacije
obezbeĊuje se racionalno i domaćinsko ponašanje u
trošenju sredstava za ove namene.
Ĉlan 4.
Kontrolu utroška sredstava za reprezentaciju vrši
Opštinsko veće prilikom razmatranja periodiĉnih izveštaja
o ostvarivanju finansijskog plana i godišnjeg fmansijskog
izveštaja o ostvarivanju usvojenih fmansijskih planova
korisnika budžeta.
Ĉlan 5.
Sredstva za reprezentaciju koriste se, po pravilu, za
namene u zemlji, a izuzetno i u inostranstvu.
Sredstva za reprezentaciju mogu da se koriste u
inostranstvu pod uslovom da je njihovo korišćenje
odobreno rešenjem Opštinskog veća o odobravanju
službenog puta u inostranstvo.
Ĉlan 6.
Sredstva za reprezentaciju mogu da se koriste za sledeće
namene:
za ugostiteljske usluge koje su u neposrednoj vezi sa
izvršenjem odreĊenog službenog posla
nabavku prigodnih poklona za lica koja imaju poseb an
znaĉaj za rad i poslovanje korisnika budžeta
korišćenje usluga kafe kuhinja/bifea i
PREDSJEDNIK
ostale namene koje imaju karakter reprezentacije.
Sredstva reprezentacije koriste se na naĉin i pod uslovima
utvrĊenim ovim Pravilnikom, u skladu sa aktima,
uputstvima i procedurama kojima se ureĊuju pitanja
raĉunovodstva, kontrole i plaćanja ulazne dokumentacije
budžetskih korisnika.
15
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Ĉlan 7.
Pravo da koriste sredstva reprezentacije iz ĉlana 6. Taĉka
l.(u daljem tekstu korisnik reprezentacije), imaju:
a) u Opštini Tutin:
predsednik opštine
druga zaposlena lica
predsednik opštine
koja
u
pisanoj
formi
ovlasti
Pravo da koriste sredstva reprezentacije iz ĉlana 6. taĉka
2.(u daljem tekstu korisnik reprezentacije), imaju:
a) u Opštini Tutin:
predsednik opštine
druga zaposlena lica
predsednik opštine
koja
u
pisanoj
formi
ovlasti
Pravo da koriste sredstva reprezentacije iz ĉlana 6. taĉka
3.(u daljem tekstu korisnik reprezentacije), imaju:
a) u Opštini Tutin:
predsednik i zamenik pred.opštine(sa sastancima) do
iznosa
18.000,00 RSD
predsednik i zamenik preds.Skupštine do iznosa
7.000,00 RSD
naĉelnik Opštinske uprave do iznosa
5.000,00 RSD
ĉlan Opštinskog vijeća do iznosa 2.000,00 RSD
pomoćnik predsjednika do iznosa 2.000,00 RSD
Javni pravobranilac do iznosa
1.500,00 RSD
naĉelnik odeljenja do iznosa
1.500,00 RSD
sekretar skupštine do iznosa
1.000,00 RSD
šef kabineta predsjednika do iznosa 1.000,00 RSD
šef LPA do iznosa 1.000,00 RSD
šef odseka do iznosa 500,00 RSD
prihoda budžeta opštine Tutin.
Korisnik reprezentacije odgovoran je za ekonomiĉno i
celishodno trošenje sredstava reprezentacije.
Ĉlan 9.
Sredstva za reprezentaciju za ugostiteljske usluge mogu da
se koriste za poslovni ruĉak ili veĉeru, odnosno koktel
posluženje (ketering) koji se organizuje za:
- ĉlanove organa, komisija i struĉnih timova koji obavljaju
posebno znaĉajne zadatke u skladu sa
odlukama,
rešenjima i nalozima predsednika opštine odnosno
direktora budžetskog korisnika,
uĉesnike sastanaka koji imaju poseban znaĉaj za rad i poslovanje
budžetskih korisnika,
zvanice na prigodnom obeležavanju jubileja, novogodišnjih ili
drugih praznika i drugih važnih dogaĊaja, kao što su konferencije
i drugi meĊunarodni sastanci, potpisivanje znaĉajnijih ugovora,
donošenje odluka od strateškog znaĉaja, i sl.
Sredstva za reprezentaciju za ugostiteljske usluge mogu se
izuzetno koristiti i za plaćanje troškova hotelskog smeštaja lica
koja imaju poseban znaĉaj za rad i poslovanje budžetskih
korisnika ili drugih zvanica, odnosno uĉesnika koji su pozvani da
prisustvuju sastancima, odnosno sveĉanostima iz stava 1. ovog
ĉlana, ako im je prebivalište, odnosno mesto stalnog boravka van
mesta dogaĊaja na koji su pozvani i kada je to neophodno za
obezbeĊenje njihovog prisustva za vreme tog dogaĊaja.
Ĉlan 10.
Sredstva za reprezentaciju za nabavku prigodnih poklona, mogu
da se koriste za nabavku:
novogodišnjih poklona za lica koja imaju poseban znaĉaj za rad i
poslovanje korisnika budžeta,
poklona povodom obeležavanja jubileja i važnih poslovnih
dogaĊaja za opštinu Tutin i budžetskog korisnika i
ostalih prigodnih poklona povodom znaĉajnih datuma za opštinu
Tutin i budžetskog korisnika.
b) ostali korisnici budžeta:
l.direktordo iznosa 1.500,00 RSD.
Pravo da koriste sredstva reprezentacije iz ĉlanć. 6. taĉka
4.(u daljem tekstu korisnik reprezentacije), imaju:
a) u Opštini Tutin:
predsednik opštine
druga zaposlena lica
predsednik opštine
koja
u
pisanoj
formi
ovlasti
Ĉlan 8.
Sredstva reprezentacije za korisnike reprezentacije iz
ĉlana 6. ovog Pravilnika planiraju se finansijskim planom i
Odlukom o budžetu za odreĊenu fiskalnu godinu.
Dinamika
korišćenja
reprezentacije
za
korisnike
reprezentacije realizovaće se u zavisnosti od raspoloživih
sredstava na odgovarajućoj aproprijaciji i ostvarenja
Nabavku prigodnih poklona, po pravilu, organizuje predsjednik
opštine, u pogledu vrste, namene i broja poklona, kao i planiranog
roka uruĉivanja poklona.
Izuzetno, po pismenom ovlašćenju predsednika opštine, korisnik
reprezentacije može da nabavi pojedinaĉni poklon.
Ĉlan 11.
Sredstva za reprezentaciju za korišćenje usluga kafe
kuhinje/bifea, odnose se na korišćenje kafe, sokova ĉajeva i
drugih napitaka iz kafe kuhinje/bifea za sastanke koji se
organizuju u prostorijama korisnika budžeta.
Ĉlan 12.
Sredstva za reprezentaciju za ostale namene koriste se za izradu
pozivnica, ĉestitki, promotivnih i drugih sliĉnih materijala, kao i
za druge namene koje se uobiĉajeno smatraju troškovima
reprezentacije.
Ĉlan 13.
Predsednik opštine, ovlašćen je da, u svakom konkretnom
16
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
sluĉaju, nalaže i odobrava trošenje sredstava reprezentacije u
skladu sa ovim Pravilnikom.
Izuzetno, u sluĉaju da korisnik reprezentacije prekoraĉi odobreni
iznos reprezentacije, a Predsednik opštine naknadno, pismeno,
ne odobri reprezentaciju u punom iznosu nastalih troškova,
korisnik reprezentacije je dužan da naknadi razliku izmeĊu
ostvarenih i odobrenih iznosa troškova reprezentacije, najkasnije
prilikom naredne isplate zarade, odnosno naknade, posle
utvrĊivanja ove obaveze.
Korisnici reprezentacije iz ĉlana 7. ovog Pravilnika, mogu u roku
od tri dana po prijemu izveštaja iz ĉlana 14. stav 3. ovog
Pravilnika, podneti zahtev predsedniku opštine za priznavanje
troškova koji po ĉlanu 13. stav 2 ovog Pravilnika padaju na
njihov teret, sa obrazloženjem razloga prekoraĉenja.
Odluka predsednika opštine po zahtevu iz stava 3. ovog ĉlana je
konaĉna.
Ĉlan 14.
Raĉune koji se odnose na reprezentaciju kontroliše korisnik
reprezentacije i potvrĊuje njihovu taĉnost, a potom predsednik
opštine iste overava za plaćanje.
Služba za finansije korisnika budžeta vodi evidenciju iskorišćenih
iznosa reprezentacije na osnovu primljenih dokumenata.
Ĉlan 14.
Ovaj Pravilnik se dostavlja svim korisnicima budžeta, koji su
dužni da donesu odgovatrajuća akta na osnovu ovog Pravilnika, u
roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaju da važe sva akta
korisnika budžeta koja su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.
Ĉlan 15.
Ovaj Pravilnik stupa danom donošenja.
OPŠTINSKO VIJEĆE
2.
3.
4.
OPŠTINSKO VIJEĆE TUTIN
Broj :06-05/2014
Dana, 07. 03. 2014. godine
PREDSJEDNIK
Šemsudin Kuĉević
_____________________________________________
Na osnovu clana 46. I clana 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“sluzbeni glasnik RS “, broj 129/07)Ĉlan 69. Zakon
o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 i 93/2012)Ĉlan 60. Statuta opstine Tutin (“
Opstinski Sluzbeni glasnik opstine Tutin” br.9/08), na osnovu
clana 66. I clana 67. Poslovnika Opstinskog veca (“ Opstinski
sluzbeni glasnik opstine Tutin” br.10/08), na osnovu clana 19.
Odluke o budzetu opstine Tutin 2013. godinu (Sluzbeni list
opstine br. 10/2013 od 28.12.2013.godine), Opstinsko vijece
opstine Tutin na sednici br.06-5/14, odrzanoj dana
07.03.2014.godine, donelo je
Broj:06-7-10/2013
U Tutinu, dana
PREDSJEDNIK
Šemsudin Kuĉević
_______________________________________________
Na osnovu ĉlana 46. i ĉlana 47. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“sluzbeni glasnik RS “, broj 129/07)Ĉlan 69. Zakon
o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 i 93/2012)Ĉlan 60. Statuta opstine Tutin (“
Opstinski Sluzbeni glasnik opstine Tutin” br.9/08), na osnovu
ĉlana 66. i ĉlana 67. Poslovnika Opštinskog veća (“ Opstinski
sluzbeni glasnik opstine Tutin” br.10/08), na osnovu clana 19.
Odluke o budzetu opstine Tutin 2013. godinu (Sluzbeni list
opstine br. 10/2013 od 28.12.2013.godine), Opstinsko vijece
opstine Tutin na sednici odrzanoj dana 07.03.2014.godine, donelo
je
R E Š E NJ E
O upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve
1.
28.12.2013.godine),Razdeo 3, Glava 1, Pozicija 41. fukncija
110, Opštinska uprava, ekonomska klasifikacija 499 – tekuca
budzetska rezerva, rasporedjuju se u okviru Razdela 3, Glava
12, Funkcija 421,Pozicija172. Tekuće subvencije Fondu za
poljoprivreduu iznosu od42.000,00dinara, za izmirenje
obavena po osnovu odluke vijeća.
Sredstva iz tacke 1. Ovog resenja, rasporedjuju se u okviru
Razdela 3, Glava 12, Funkcija 421, Pozicija172. Fond za
poljoprivredu, Ekonomska klasifikacija 451100 – Tekuće
subvencijeu iznosu od 42.000,00dinara.
O realizaciji ovog rešenja staraće se Odeljenje za budzet I
finansije.
Ovo rešenje objaviti u “Sluzbenom listu Opšine Tutin”.
R E Š E NJ E
O upotrebi sredstava tekuce budzetske rezerve
1.
2.
Iz sredstava utvrdjenih Odlukom o budzetu opstine Tutin za
2013.godinu (Sluzbeni list opstine br. 10/2013 od
28.12.2013.godine),Razdeo 3, Glava 1, Pozicija 41. fukncija
110, Opštinska uprava, ekonomska klasifikacija 499 – tekuca
budzetska rezerva, rasporedjuju se u okviru Razdela 3, Glava
12, Funkcija 421,Pozicija172. Tekuće subvencije Fondu za
poljoprivreduu iznosu od100.000,00dinara, za izmirenje
obavena po osnovu odluke vijeća.
Sredstva iz tacke 1. Ovog resenja, rasporedjuju se u okviru
Razdela 3, Glava 12, Funkcija 421, Pozicija172. Fond za
poljoprivredu, Ekonomska klasifikacija 451100 – Tekuće
subvencijeu iznosu od 100.000,00dinara.
Iz sredstava utvrdjenih Odlukom o budzetu opstine Tutin za
2013.godinu (Sluzbeni list opstine br. 10/2013 od
17
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
3.
4.
O realizaciji ovog rešenja staraće se Odeljenje za budzet i
finansije.
Ovo rešenje objaviti u “Sluzbenom listu Opšine Tutin”.
OPŠTINSKO VIJECE TUTIN
Broj :553-703/2014
Dana, 07.03.2014. godine
PREDSJEDNIK
Šemsudin Kuĉević
_____________________________________________________
18
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
Na osnovu ĉlana 69. Statuta opštine Tutin, a shodno
primeni ĉlana 192.ZUP-a Naĉelnik opštinske uprave Tutin donosi
ODLUKU
O USLOVIMA KORIŠĆENJA SLUŢBENIH TELEFONA I
SLUŢBENIH MOBILNIH TELEFONA I KORIŠĆENJA
USB FLEŠ MEMORIJE
I.OPŠTE ODREDBE
Ĉlan 1.
Pravilima o uslovima korišćenja službenih telefona i
službenih mobilnih telefona I modema USB Fleš za internet (u
daljem tekstu: Pravila) utvrĊuju se pravila i uslovi korišćenja
službenih telefona uopštinskoj upravi, kao i mobilnih telefona koji
se dodeljuju odreĊenom broju zaposlenih u Opštinskoj upravi.
II. KORIŠĆENJE SLUŢBENIH TELEFONA
Ĉlan 2.
Pravo na korišćenje službenih telefona imaju svi
zaposleni u cilju obavljanja svojih poslova.
Ĉlan 3.
Za svaki organizacioni deo Opštinske uprave, vodi
posebnu evidenciju brojeva direktnih telefona, kao i brojeva
lokala.
Evidencija brojeva direktnih telefona, kao i lokala, vodi
se prema konkretnim korisnicima brojeva telefona.
Evidenciju vodi naĉelnik odeljenja, kao posebne
organizacije formirane u okviru opštinske uprave.
Ĉlan 4.
Služba raĉunovodstva dužna je da vodi evidenciju
ukupnih PTT troškova po organizacionim jedinicama, kao i
pojedinaĉno po svakom korisniku i istu meseĉno dostavlja
naĉelniku opštinske uprave.
Ĉlan 5.
U cilju kontrole utrošenih impulsa, a zbog tehniĉke
nemogućnosti postavljanja sigurnosnih bravica na telefonske
aparate, Služba protokola dužna je da blokira telefonske linije
direktnih brojeva telefona posle radnog vremena.
Ĉlan 8.
Troškovi korišćenja službenih mobilnih telefona paket
B.P. 1900 minuta i tarifni dodatak biznios klik 1G., imaju
Funkcioneri po položaju: predsednik opštine, zamenik
predsednika opštine, predsednik skupštine, zamenika predsednika
skupštine i Naĉelnik opštinske uprave ima B.P. 1000 minuta i
tarifni dodatak biznis klik 1G..
Ĉlan 9.
Pomoćnici predsednika, vijećnici, Sekretar Skupštine,
Naĉelnici odeljenja, Šef kabineta, Javni pravobranilac, Direktor
Sandžak invest, Direktor DUI Tutin i Nadzorni organ ima pravo
na korišćenje Paketa od B.P. 1428.00dinara, odnosno B.P. 450
minuta ka svim mrežama u Srbiji.
Ĉlan 10.
Naĉelnik štaba za vanredne situacije, saradnik za
planove odbrane, prosvetni inspektori, šef poreske administracije i
vozaĉ predsednika Opštine imaju pravo na korišćenje paketa od
B.P. 828.00dinara odnosno B.P. 220 minuta ka svim mrežama u
Srbiji.
Ĉlan 11.
Korišćenje modema USB Fleš za internet imaju
Predsednik opštine,zamenik predsednika opštine, Presednik
skupštine, Zamenik Predsednika Skupštine, Naĉelnik opštinske
uprave, Pomoĉnici prdsednika, vijeĉnici, Naĉelnici odeljenja.
Ĉlan 12.
U zavisnosti od potrebe, a u cilju rearizacije posebno
važnih poslova prilikom odlaska na službeni put u inostransvo, uz
saglasnost Predsednika opštine korisniku službenog mobilnog
telefona priznaće se prekoraĉeni troškovi utvrĊeni u ĉlanu 9.
Ĉlan 13.
Licima iz ĉlana 8 . Pravilnika Pristupa se pravo na
korišćenje
službenih
telefona
za
pozive
ka
inostranstvu(internacionalni pozivi) u limitu od 150 minuta za
Predsjednika opštine, a ostalim licima u limitu od 40 minuta.
Predsjednik opštine ima pravo da koristi službeni telefon
prilikom službenih putovanja u inostranstvu( roming), bez
ograniĉenja.
Ostala lica imaju pravo na korišćenje rominga samo uz
prethodno izriĉitu dozvolu Predsjednika opštine o dozvoljenom
broju minuta, potvrdom se posebno odreĊuje broj dolaznih i broj
odlaznih minuta.
III. KORIŠĆENJE SLUŢBENIH MOBILNIH TELEFONA
Ĉlan 6.
Korisnik službenog mobilnog telefona može koristiti
samo jedan službeni mobilni
telefon.
Ĉlan 7.
Pravo na korišćenje službenih mobilnih telefona imaju
svi radnici Opštinske uprave .
Troškovi pretplate službenih mobilnih telefona padaju za
radnike na teret Opštinske uprave.
Ĉlan 14.
U sluĉaju prekoraĉenja utrvrĊenih iznosa iz ĉlana 9 i 10.
ovih Pravila, korisniku službenog mobilnog telefona vršiće se
meseĉna obustava zarade u visini prekoraĉenog iznosa, a po
raeunima za korišćenje službenog mobilnog telefona, o ĉemu ovaj
zaposleni potpisuje posebnu Izjavu o saglasnosti za vršenje
obustave sa njegove zarade.
Ĉlan 15.
Korisnik službenog mobilnog telefona dužan je da, pre
nego što mu se dodeli službeni mobilni telefon, da pismenu izjavu
19
SLUŢBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
05. maj 2014.
da se na teret njegove meseĉne zarade vrši meseĉna obustava
iznosa po raĉunima za korišćenje službenog mobilnog telefona
iznad utvrĊenog iznosa.
Ĉlan 16.
Po prestanku funkcije koju obavlja, korisnik službenog
mobilnog telefona dužan je da ga bez odlaganja vrati ovlašćenom
licu u Opštinskoj upravi u ispravnom i neoštećenom stanju.
Korisnik službenog mobilnog telefona, u periodu
odsustnosti sa rada (bolovanje, plaćeno, neplaćeno odsustvo i sl.),
dužan je da vrati službeni mobilni telefon Poslovnoj službi, osim
kada se nalazi na godišnjem odmoru a službeni mobilni telefon
mu je potreban zbog eventualnih poslovnih kontakata.
Ĉlan 17.
Evidenciju korisnika i raĉuna službenoh mobilnih
telefona vodi raĉunovodstvena služba Opštinske uprave.
Ĉlan 18.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja od kada
se i primenjuju.
U Tutinu
Broj:IV-13/2013
Dana: 03.01.2013
Naĉelnik opštinske uprave
Sadrija Goruţdić,dipl.prav.
_______________________________________________
20
SADRŢAJ
SKUPŠTINA OPŠTINE
Odluka o izmjeni Statuta opštine Tutin ……………………………………………………………….……………………...…….……... 1
Rješenje o razrešenju ĉlanova Opštinskog vijeća ……………………………………………………………….…………...…………… 1
Rješenje o izboru ĉlanova Opštinskog vijeća ……………………………………………………………………………….…………….. 2
Rješenje o imenovanju vršioca duţnosti direktora JP “ Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin ……………………………….. 2
Rješenje o imenovanju vršioca duţnosti direktora JKP “ Ribariće” Ribariće ………………………………………………………... 2
Rješenje o imenovanju vršioca duţnosti direktora JP “ Informativni centar” Tutin ………………………………………………… 3
Rješenje o imenovanju vršioca duţnosti direktora Ustanove za sport Tutin …………………………………………………………. 3
Rješenje o imenovanju vršioca duţnosti direktora NB “dr. Ejup Mušović” Tutin …………………………………………………… 3
Rješenje o imenovanju vršioca duţnosti direktora Multimedijalnog centra Tutin …………………………………………………… 4
Odluka o zaduţivanju Opštine Tutin ……………………………………………………………………………………………………... 4
Odluka o davanju ovlašćenja Predsjedniku opštine……………………………………………………………………………………… 4
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o tehniĉkom regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Tut………………………………....…. 5
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o drţanju domaćih ţivotinja na teritoriji Opštine Tutin ……………………………….…..……... 5
Rješenje o razrešenju ĉlanova Komisije za graĊevinsko zemljište……………………………………………………….……………… 5
Rješenje o imenovanju ĉlanova Komisije za graĊevinsko zemljište …………………………………………………...…….……….…. 6
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o otuĊenju graĊevinskog zemljišta …………………...………………………….……… 6
Odluka o usvajanju Programa i plana rada Zaštitnika graĊana Opštine Tutin …………………………………………………….…. 7
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u Opštini Tutin za 2014. godinu …………………………………..…. 7
Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Tutin za vode II reda za 2014 godinu ………...... 7
Odluka o usvajanju Programa zaštite, ureĊenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini za Opštinu Tutin ………..... 8
Zakljuĉak ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 8
OPŠTINSKO VIJEĆE
Pravilnik o visini, uslovima i naĉinu isplate naknada troškova i drugim primanjima koja nemaju karakter zarade,
zaposlenih, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u organima opštini Tutin ..................................................................................... 9
Pravilnik o organizovanom prevozu uĉenika i radnika na teritoriji opštine Tutin gde nema javnog linijskog prevoza ......... 14
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u opštini Tutin ..................................................................... 15
Rješenje o upotrebi sredstava tekuće budţetske rezerve....................................................................... ................ 17
Rješenje o upotrebi sredstava tekuće budţetske rezerve....................................................................................... 17
OPŠTINSKA UPRAVA
Odluku uslovima korišćenja sluţbenih telefona i sluţbenih mobilnih telefona i korišćenja usb fleš memorije .......................... 19
Izdavaĉ: Skupština opštine
Odgovorni urednik: Adisa Halilović, sekretar Skupštine,
Adresa: Tutin, Husein – Bega Gradašĉevića 9, telefon fax- 020 811 035 lokal 125
List izlazi tromjeseĉno, a po potrebi više puta
WWW. Tutin. rs
21
Download

Opštinski službeni glasnik 2/2014