SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
GODINA
V
BROJ 2 /2013
TUTIN, 30. 04. 2013.
Na osnovu ĉlana 46. stav 1. taĉka 5. Zakona o lokalnim
izborima (,,Službeni glasnik RS’’, br. 129/07), ĉlana 45. stav
7. i 8. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS’’
br. 129/07), ĉlana 37. stav 1. taĉka 7. i ĉlana 59. stav 1.
Statuta opštine Tutin (,, Službeni list opštine Tutin’’ br. 9/08
), Skupština opštine Tutin, na sjednici održanoj dana
29.04.2013.godine,
donosi
ODLUKU
o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Tutin
Ĉlan 1.
UtvrĊuje se da je Ćamilu Hajrizoviću, odborniku
Skupštine opštine Tutin prestao mandat odbornika zbog
izbora za ĉlana Opštinskog vijeća opštine Tutin.
Ĉlan 2.
Ovu Odluku dostaviti odborniku ĉiji je mandat
prestao.
Ĉlan 3.
Odluku objaviti u ,, Službenom listu opštine Tutin”
Ĉlan 4.
Protiv ove Odluke dopuštena je žalba Upravnom
sudu .
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj: 119-10/2013
Dana: 29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 48. i 49. Zakona o lokalnim izborima
(,,Službeni glasnik RS” broj 129/07), ĉlana 32. stav 6.
Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS’’ broj
129/07), ĉlana 31. i ĉlana 37. stav 1. taĉka 7. Statuta opštine
Tutin ("Opštinski službeni glasnik", broj 9/08), Skupština
opštine Tutin, na sjednici održanoj , dana 29.04.2013. godine
donosi
ODLUKU
o verifikaciji mandata odborniku Skupštine opštine Tutin
Ĉlan 1.
Verifikuje se mandat odborniku Skupštine opštine
Tutin, Ramu Redžiću, dipl. ing. šumarstva iz Tutina, koji je
IZLAZI
PO POTREBI
izabran sa izborne liste Koalicije ,, ZAJEDNO ZA TUTIN '',
na izborima održanim 06. maja 2012. godine.
Ĉlan 2.
Mandat odborniku
traje do isteka mandata
odbornika kome je prestao mandat.
Ĉlan 3.
Ovu Odluku dostaviti odborniku ĉiji je mandat
verifikovan.
Ĉlan 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u ,, Službenom listu opštine Tutin “.
Ĉlan 5.
Protiv ove Odluke dopuštena je žalba Upravnom
sudu .
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj: 119-11/2013
Dana: 29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“, broj 129/07), ĉlana 4, 5. i 65. stav 1.
Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj
119/12), kao i ĉlana17. i 37. stav 1. taĉke 7. i 9. Statuta
opštine Tutin (Službeni list opštine Tutin broj 9/08 izmjene
12/2012), na sjednici Skupštine opštine Tutin, koja je održana
dana 29.04.2013. godine, u cilju usklaĊivanja osnivaĉkog
akta sa Zakonom o javnim preduzećima, donijeta je sledeća:
ODLUKA
o usklaĊivanju osnivaĉkog akta
Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Gradac“
Tutin
I OPŠTE ODREDBE
UsklaĊivanje osnivaĉkog akta
Ĉlan 1.
Ovom Odlukom, u skladu sa odredbama novog Zakona
o javnim preduzećima, vrši se usklaĊivanje Odluke o
osnivanju
Javnog komunalnog stambenog preduzeća
“Gradac” 01-Br.06-6/89, i Odluke o izmjenama i dopunama
odluke o osnivanju javnog komunalnog stambenog preduzeća
“Gradac” Tutin (''Službeni list opštine Tutin, broj 0236/2010) kojim je organizovano kao Javno komunalno
1
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
stambeno preduzeće ''Gradac”, upisano u registar Agencije za
privredne registre Rešenjem BD. 44859/2010 od
03.06.2010.godine.
-
Cilj osnivanja
Ĉlan 2.
Javno komunalno stambeno preduzeće “Gradac”
posluje radi obezbeĊivanja trajnog obavljanja delatnosti od
opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba krajnih
korisnika usluga, a posebno:
- snabdevanje vodom za piće, koja obuhvata
zahvatanje, preĉišćavanje, preradu i isporuku vode
vodovodnom mrežom do mernog instrumenta
potrošaĉa; preĉišćavanje i odvoĊenje atmosferskih i
otpadnih voda, koja obuhvata sakupljanje,
odvoĊenje, preĉišćavanje i ispuštanje otpadnih,
atmosferskih i površinskih voda sa površina javne
namene, odnosno od prikljuĉka korisnika na uliĉnu
kanalizacionu mrežu,
- održavanja ĉistoće na površinama javne namene
koja obuhvata ĉišćenje i pranje asfaltiranih,
betonskih, poploĉanih i drugih površina javne
namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog
otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje
posuda za otpatke na površinama javne namene;
upravljanje komunalnim otpadom koje obuhvata
sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje,
tretman i bezbjedno odlaganje, održavanje, saniranje
i zatvaranje deponija,
održavanja javnih zelenih površina, ureĊenje,
tekuće i investiciono održavanje i sanaciju zelenih
rekreativnih površina i priobalja u gradu i
prigradskim naseljima.
- upravljanja pijacom, koja obuhvata komunalno
opremanje, održavanje i organizaciju delatnosti na
zatvorenim i otvorenim prostorima, koji su
namenjeni za obavljanje prometa poljoprivrednoprehrambenih i drugih proizvoda.
-
Predmet odluke
Ĉlan 3.
Ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o javnim
preduzećima, regulisana su prava i obaveze osnivaĉa i Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' u obavljanju
delatnosti od opšteg interesa, a naroĉito:
- naziv i sjedište osnivaĉa;
- poslovno ime i sedište Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac”;
- pretežna delatnost Javnog komunalnog stambenog
preduzeća '' Gradac '';
- prava, obaveze i odgovornosti osnivaĉa prema
Javnom komunalnom stambenom
preduzeću
''Gradac'' i Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'' prema osnivaĉu;
- uslovi i naĉin utvrĊivanja i rasporeĊivanja dobiti,
odnosno naĉinu pokrića gubitaka i snošenju rizika;
uslovima i naĉinu zaduživanja Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac''
- zastupanje
Javnog
komunalnog
stambenog
preduzeća ''' Gradac '';
-
-
iznos osnovnog kapitala, kao i opis, vrsta i vrednost
nenovĉanog uloga;
organi Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''
Gradac”.
imovina koja se ne može otuĊiti;
raspolaganje (otuĊenje i pribavljanje) stvarima u
javnoj svojini koja su preneta u svojinu Javnog
komunalnog stambenog preduzeća '' Gradac '' u
skladu sa zakonom;
zaštita životne sredine;
druga pitanja od znaĉaja za nesmetano obavljanje
djelatnosti za koju se osniva Javno komunalnog
stambeno preduzeće ''Gradac ''.
II PODACI O OSNIVAĈU
Osnivaĉ javnog preduzeća
Ĉlan 4.
Osnivaĉ Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac” je:
Opština Tutin, ulica Husein-bega Gradašĉevića broj 7,
matiĉni broj 7175892.
Prava osnivaĉa ostvaruje Skupština opštine Tutin.
Pravni status javnog preduzeća
Ĉlan 5.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' ima
status pravnog lica, sa pravima, obavavezama i
odgovornostima utvrĊenim zakonom.
Javno komunalno stambeno preduzeće '' Gradac'' u
pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa
u svoje ime i za svoj raĉun.
Odgovornost za obaveze javnog preduzeća
Ĉlan 6.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' za svoje
obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivaĉ ne odgovara za obaveze Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac'', osim u sluĉajevima
propisanim zakonom.
Zastupanje i predstavljanje javnog preduzeća
Ĉlan 7.
Javno komunalno stambeno preduzeće '' Gradac ''Tutin
zastupa i predstavlja direktor.
III POSLOVNO IME I SJEDIŠTE
Poslovno ime javnog preduzeća
Ĉlan 8.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' posluje
pod sledećim poslovnim imenom :
Javno komunalno
stambeno preduzeće „Gradac“ Tutin.
Skraćeno poslovno ime je JKSP „Gradac“.
O promjeni poslovnog imena odluĉuje Nadzorni odbor
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'', uz
saglasnost osnivaĉa.
2
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Sjedište javnog preduzeća
Ĉlan 9.
Sjedište Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' je u Tutinu, ulica III Sandžaĉka brigade bb.
O promjeni sedišta Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'' odluĉuje Nadzorni odbor, uz saglasnost
osnivaĉa.
Peĉat, štambilj i znak javnog preduzeća
Ĉlan 10.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac''
poseduje svoj peĉat i štambilj sa ispisanim tekstom na
srpskom jeziku i ćiriliĉnim pismom i bosanskom jeziku i
latiniĉnim pismom.
Peĉat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime i
sjedište Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži puno poslovno
ime, sedište Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' i mesto za datum i broj.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' ima
svoj znak koji sadrži naziv i sjedište Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac'', a koji će biti definisan
Statutom Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''
Upis javnog preduzeća u registar
Ĉlan 11.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' se za
obavljanje svoje djelatnosti od opšteg interesa, utvrĊene
ovom odlukom, upisuje u registar u skladu sa zakonom kojim
se ureĊuje pravni položaj privrednih društava i postupak
registracije, u skladu sa zakonom.
IV DJELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA
Preteţna djelatnost
Ĉlan 12.
Pretežna djelatnost Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'' je:
- 36.00 Sakupljanje, preĉišćavanje i distribucija
vode
-
Osim navedene pretežne djelatnosti, Javno
komunalno stambeno preduzeće '' GRADAC “će se
baviti i drugim djelatnostima, kao što su:
-
37.00 Uklanjanje otpadnih voda
38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan
38.21 Tretman odlaganja otpada koji nije opasan
38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti
upravljanja otpadom
- 41
Izgradnja zgrada
- 41.2 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 41.2 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42
Izgradnja ostalij graĊevina
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.21 Izgradnja cevovoda
42.91 Izgradnja hidrotehniĉkih objekata
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
-
-
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih,
grejnih i klimatizacionih sistema
46.76 Trgovina na veliko i malo ostalim
poluproizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
47.81 Trgovina na malo hranom, pićem i duvanskim
proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odećom i
obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i
pijacama
49.41 Drumski prevoz tereta
43.99 Ostali nepomjenuti specifiĉni graĊevinski
radovi
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima
71.20 Tehniĉko ispitivanje i analize
81.10 Usluge održavanja objekata
81.22 Usluge ostalog ĉišćenja zgrada i opreme
81.29 Usluge ostalog ĉišćenja
81.30 Usluge ureĊenja i održavanja okoline
82.99 Ostale uslužne aktivnosti i podrška poslovanju
96.03 Pogrebne i srodne delatnosti
96.09 Ostale nepomenute liĉne uslužne delatnosti
Javno komunalno stambeno preduzeće '' GRADAC ''
može bez upisa u registar da vrši i druge djelatnosti koje
služe obavljanju pretežne djelatnosti, ukoliko za te delatnosti
ispunjava uslove predviĊene zakonom.
O promjeni djelatnosti Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac '', kao i o obavljanju drugih djelatnosti
koje služe obavljanju pretežne delatnosti, odluĉuje Nadzorni
odbor, uz saglasnost osnivaĉa, u skladu sa zakonom.
Uslovi za obavljanje delatnosti kao delatnosti od opšteg
interesa
Ĉlan 13.
Javno komunalno stambeno preduzeća ''Gradac'' može da
otpoĉne obavljanje delatnosti kad nadlježni državni organ
utvrdi da su ispunjeni uslovi za obavljanje te delatnosti u
pogledu:
1) tehniĉke opremljenosti;
2) kadrovske osposobljenosti;
3) bezbjednosti i zdravlja na radu;
4) zaštite i unaprjeĊenja životne sredine i
5) drugih uslova propisanih zakonom.
Osnivanje zavisnih društava
Ĉlan 14.
Javno komunalno stambeno preduzeć ''Gradac'' ' može da
osnuje zavisno društvo kapitala za obavljanje delatnosti iz
ĉlana 12. ove Odluke, u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima.
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''
prema zavisnom društvu kapitala iz stava 1. ovog ĉlana, ima
prava, obaveze i odgovornosti koje ima opština Tutin, kao
3
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
osnivaĉ prema Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac''
Na odluku iz stava 1. ovog ĉlana saglasnost daje
Skupština opštine.
V OSNOVNI KAPITAL I IMOVINA JAVNOG
PREDUZEĆA
Osnovni kapital
Ĉlan 15
Osnovni kapital Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'' , upisani i uplaćeni, iznosi 300.000,oo
dinara na dan 28.12.1989 godine.
Imovina javnog preduzeća
Ĉlan 16.
Imovinu Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' ĉine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim
stvarima, novĉanim sredstvima i hartijama od vrednosti i
druga imovinska prava koja su preneta u svojinu Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'', ukljuĉujući i
pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini opštine Tutin.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac''
može koristiti sredstva u javnoj i drugim oblicima svojine, u
skladu sa zakonom, odlukom osnivaĉa i posebnim ugovorom
kojim se regulišu meĊusobni odnosi, prava i obaveze Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' sa jedne i
opštine, kao osnivaĉa, sa druge strane.
Ĉlan 17.
Sredstva u javnoj svojini mogu se ulagati u kapital
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'', u skladu
sa zakonom i aktima Skupštine opštine.
Po osnovu ulaganja sredstava iz stava 1. ovog ĉlana
opština Tutin stiĉe udele u Javnom komunalnom stambenom
preduzeću ''Gradac'', kao i prava po osnovu tih udjela.
Kapital u Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' podeljen na udjele upisuje se u registar.
Povećanje i smanjenje osnivaĉkog kapitala
Ĉlan 18.
O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' odluĉuje
Skupština opštine, kao osnivaĉ u skladu sa zakonom.
Sredstva javnog preduzeća
Ĉlan 19.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'', u
obavljanju svojih delatnosti, stiĉe i pribavlja sredstva iz
sledećih izvora:
prodajom proizvoda i usluga,
- iz kredita,
- iz donacija i poklona,
iz budžeta opštine Tutin
- budžeta Republike Srbije i
iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
Cene proizvoda i usluga preduzeća
Ĉlan 20.
Cene proizvoda i usluga preduzeća formiraju se u
skladu sa zakonom .
O promeni cena na predlog direktora odluĉuje Nadzorni
odbor uz saglasnost opštinskog vijeća.
UnapreĊenje rada i razvoja preduzeća
Ĉlan 21.
UnapreĊenje rada i razvoja Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac'' zasniva se na dugoroĉnom i
srednjoroĉnom planu rada i razvoja, i na godišnjem programu
poslovanja.
Planovima i programom rada iz stava 1. ove
Odluke, utvrĊuju se poslovna politika i Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac'', odreĊuju se neposredni
zadaci i utvrĊuju sredstva i mere za njihovo izvršavanje.
Planovi i programi rada Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac'' moraju se zasnivati na
zakonima kojima se ureĊuju odreĊeni odnosi u delatnostima
kojima se bavi Javno komunalno stambeno preduzeće
''Gradac''.
Planovi i program
Ĉlan 22.
Planovi i programi Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac''' su:
dugoroĉni i srednjoroĉni plan rada i razvoja,
- godišnji program poslovanja
Planovi i programi Javnog komunalnog stambenog
preduzeća “Gradac” dostavljaju se Skupštini opštine Tutin
najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.
Planovi i programi se smatraju donetim kada na njih
saglasnost da Skupština opštine Tutin.
Uslovi i naĉin zaduţenja javnog preduzeća
Ĉlan 23.
Javno komunalno stambeno preduzeea ''Gradac'' može se
zadužiti uzimanjem kredita, odnosno zajma za finansiranje
tekuće likvidnosti I finansiranje investicionih projekata.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' je dužno
da za zaduženje uzimanjem kredita, odnosno zajma za
finansiranje investicionih projekata predhodno pribavi
saglasnost Skupštine opoštine Tutin, ukoliko je iznos
zaduženja veći od 20% ukupnog prihoda preduzeća iz
predhodne godine.
Javng komunalng stambeng preduzeće ''Gradac'' je dužno
da za sva druga zaduženja uzimanjem kredita, odnosno zajma
za finansiranje tekuće likvidnosti, predhodno pribavi
saglasnost Opštinskog vijeća.
Postupak zaduženja sprovodi se u skladu sa zakonom
kojim se ureĊuje postupak javnih nabavki.
VI PRAVA I OBAVEZE JAVNOG PREDUZEĆA I
OSNIVAĈA
Prava osnivaĉa
Ĉlan 24.
Po osnovu uĉešća u osnovnom kapitalu Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'', opština, kao
osnivaĉ ima sledeća prava:
4
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
-
-
pravo upravljanja Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'' na naĉin utvrĊen Statutom
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'';
pravo na uĉešće u raspodeli dobiti Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'';
pravo da budu informisani o poslovanju Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'';
pravo da uĉestvuju u raspodeli likvidacione ili
steĉajne mase, nakon prestanka Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac'' steĉajem ili
likvidacijom, a po izmirenju obaveza i
druga prava u skladu sa zakonom.
-
Obaveze osnivaĉa
Ĉlan 25.
Osnivaĉ je dužan, u skladu sa zakonom da:
-
-
obezbjedi preduzeću materijalne, tehniĉke i druge
uslove za nesmetano vršenje djelatnosti;
ostvaruje nadzor i kontrolu obavljanja komunalne
djelatnosti;
preduzima mjere na unapreĊenju djelatnosti.
ObezbeĊenje opšteg interesa
Ĉlan 26.
Radi obezbjeĊenja opšteg interesa u djelatnosti za
koju je Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac''osnovano, Skupština opštine daje saglasnost na:
- Statut Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'''';
davanje garancija, avala, jemstva, zaloga i drugih
sredstava obezbeĊenja za poslove koji nisu iz okvira
delatnosti od opšteg interesa;
- raspolaganje (pribavljanje i otuĊenje) sredstvima u
javnoj svojini koja su preneta u svojinu Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'', veće
vrednosti, koja je u neposrednoj funkiji obavljanja
delatnosti od opšteg interesa,
ulaganja kapitala;
- statusne promene;
- akt o proceni vrednosti kapitala i iskazivanju tog
kapitala u akcijama, kao i na program i odluku o
svojinskoj transformaciji i
- druge odluke kojima se ureĊuje obavljanje
djelatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i
ovim ugovorom.
-
-
Ĉlan 27.
Opštinsko vijeće opštine Tutin daje saglasnost na:
promjenu cijena proizvoda i usluga, odnosno tarife
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'',
u skladu sa godišnjim programom poslovanja,
prethodnu saglasnost na povećanje broja
zaposlenih.
Kontinuirano i kvalitetno pruţanje usluga
obavlja na naĉin kojim se obezbjeĊuje stalno, kontinuirano i
kvalitetno pružanje usluga krajnjim korisnicima.
Nesmetano funkcionisanje postrojenja i opreme
Ĉlan 29.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' je
dužno da preduzima mjere i aktivnosti za redovno održavanje
i nesmetano funkcionisanje postrojenja i drugih objekata
neophodnih za obavljanje svoje djelatnosti, u skladu sa
zakonima i drugim propisima kojima se ureĊuju uslovi
obavljanja djelatnosti od opšteg interesa zbog koje je
osnovano.
Poremećaj u poslovanju
Ĉlan 30.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'', Skupština
opštine preduzeće mere kojima će obezbjediti uslove za
nesmetan rad i poslovanje preduzeća u obavljanju djelatnosti
od opšteg interesa, u skladu sa zakonom, a naroĉito :
- razrješenje Nadzornog odbora i direktora,
- ograniĉenje prava ogranka Javnog preduzeća da
istupa u pravnom prometu sa trećim licima,
- ograniĉenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim
srdstvima u javnoj svojini,
- druge mere odreĊene zakonom kojim se ureĊuju
uslovi i naĉin obavljanja delatnosti od opšteg
interesa i ovom Odlukom.
Ĉlan 31.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'',
Opštinsko vijeće preduzeće mjere kojima će
obezbjediti uslove za nesmetan rad i poslovanje
preduzeća u obavljanju delatnosti od opšteg interesa,
u skladu sa zakonom.
VII POSLOVANjE, UTVRĐIVANjE I
RASPOREĐIVANjE DOBITI
Poslovanje pod trţišnim uslovima
Ĉlan 32.
Javno komunalno stambeno preduzeće ''Gradac''posluje po
tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom.
Pruţanje usluga korisnicima sa teritorije drugih opština
Ĉlan 33.
U obavljanju svoje pretežne djelatnosti, Javno
komunalno stambeno preduzeće ''Gradac'' svoje proizvode i
usluge može isporuĉivati, odnosno pružati i korisnicima sa
teritorije drugih opština i gradova, pod uslovom da se ni na
koji naĉin ne ugrožava stalno, kontinuirano i kvalitetno
snabdijevanje krajnjih korisnika sa teritorije opštine Tutin.
Isporuku proizvoda i pružanje usluga iz stava 1. ovog
ĉlana Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''
obavlja u skladu sa posebno zakljuĉenim ugovorima.
Ĉlan 28.
Javno komunalno stambeno preduzeća ''Gradac'' je
dužno da djelatnost od opšteg interesa za koju je osnovano
5
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Raspodela dobiti
Ĉlan 34.
Dobit Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'', utvrĊena u skladu sa zakonom, može se
raspodijeliti na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda, na
povećanje osnovnog kapitala preduzeća, rezerve ili za druge
namjene, u skladu sa zakonom i posebnom odlukom
Skupštine opštine Tutin.
Deo dobiti koji se rasporeĊuje osnivaĉu ne može
biti veći od 30% ukupno ostvarene neto dobiti iz predhodne
godine.
Poslovni rezultat Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'' utvrĊuje se u vremenskim periodima, na
naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom.
Odluku o rasporeĊivanju dobiti donosi Nadzorni
odbor, uz saglasnost osnivaĉa Skupštine opštine Tutin
Odluku o naĉinu pokrića gubitka, odnosno snošenje
rizika donosi Nadzorni odbor Javnog komunalnog stambenog
preduzeća “Gradac” uz saglasnost osnivaĉa.
VIII ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA
Organi javnog preduzeća
Ĉlan 35.
Upravljanje u Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' je organizovano kao jednodomno.
Organi Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''
su:
1) Nadzorni odbor
2) Direktor
1) Nadzorni odbor
Sastav Nadzornog odbora
Ĉlan 36.
Nadzorni odbor ima predsednika i dva ĉlana koje
imenuje Skupština opštine Tutin, na period od ĉetiri godine,
pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora imenuje se iz reda
zaposlenih, na naĉin i po postpku koji je utvrĊen Statutom
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''.
Uslovi za ĉlanove Nadzornog odbora
Ĉlan 37.
Za predsednika i ĉlanove Nadzornog odbora imenuje se
lice koje ispunjava sledeće uslove:
-
da je punoletno i poslovno sposobno;
da ima steĉeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog
stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju
od najmanje ĉetiri godine;
da je struĉnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je
delatnost od opšteg interesa za ĉije obavljanje je
osnivano javno preduzeće;
najmanje tri godine iskustva na rukovodećem
položaju;
da poseduje struĉnost iz oblasti finansija, prava ili
korporativnih upravljanja;
da nije osuĊivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu
za kriminalna dela protiv privrede, pravnog
saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije
izreĉena mera bezbednosti zabrane obavljanja
pretežne delatnosti javnog preduzeća.
Mandat ĉlanova Nadzornog odbora
Ĉlan 38.
Mandat predsedniku i ĉlanovima Nadzornog odbora
prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili
razrešenjem.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora razrešavaju se
pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:
- nadzorni odbor ne dostavi osnivaĉu na saglasnost
godišnji program poslovanja,
- osnivaĉ ne prihvati finansijski izveštaj javnog
preduzeća,
- propuste da preduzmu neophodne mere pred nadležnim
organima u sluĉaju postojanja sumnje da odgovorno lice
javnog preduzeća deluje na štetu javnog preduzećša kršenjem
direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem i na drugi
naĉin.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora mogu se
razrješiti pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko
preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne
ostvari kljuĉne pokazatelje uĉinka.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora kojima je
prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do
imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje
novog predsednika ili ĉlana Nadzornog odbora.
Nadleţnost Nadzornog odbora
Ĉlan 39.
Nadzorni odbor:
1) utvrĊuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve
preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji;
2) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa
poslovanja;
3) donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost
osnivaĉa;
4) nadzire rad direkitora:
5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem preduzeća;
6) uspostavlja, odobrava i prati raĉunovodstvo,
unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku
upravljanja rizicima;
7) utvrĊuje finansijske izveštaje preduzeća i dostavlja
ih osnivaĉu radi davanja saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osnivaĉa,
9) odluĉuje o statusnim promenama i osnivanju drugih
pravnih subjekata, uz saglasnost osnivaĉa;
10) donosi odluku o raspodjeli dobiti, odnosno naĉinu
pokrića gubitka uz saglasnost osnivaĉa;
11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili
radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom
osnivaĉa;
12) zakljuĉuje ugovore o radu na odreĊeno vreme sa
direktorom preduzeća.
13) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom,
statutom i propisima kojima se utvrĊuje pravni
položaj privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odluĉivanja o
pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u
preduzeću.
6
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Naknada za rad
Ĉlan 40.
Predjsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora imaju pravo na
odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Visinu naknade iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuje osnivaĉ na
osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''.
2) Direktor
Ĉlan 41.
Direktora preduzeća imenuje Skupština opštine Tutin na
period od 4 (ĉetiri) godine, a na osnovu sprovedenog javnog
konkursa.
Na uslove za imenovanje direktora preduzeća, shodno se
primenjuju odredbe Zakona o radu
Direktor Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' zasniva radni odnos u skladu sa zakonom i
ugovorom o radu.
Nadleţnosti direktora
Ĉlan 42.
Direktor Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'':
1) predstavlja i zastupa preduzeće,
2) organizuje i rukovodi procesom rada;
3) vodi poslovanje preduzeća;
4) odgovara za zakonitost rada preduzeća;
5) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima
mere za njegovo sprovoĊenje;
6) predlaže finansijske izveštaje;
7) izvršava odluke Nadzornog odbora;
8) vrši druge poslove utvrĊene zakonom i statutom
preduzeća.
Zarada direktora
Ĉlan 43.
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati pravo na
stimulaciju u sluĉaju kad preduzeće posluje sa pozitivnim
poslovnim rezultatima.
Odluku o isplati stimulacije donosi Skupština opštine
Tutin.
Mandat direktora
Ĉlan 44.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je
imenovan, ostavkom ili razrešenjem.
Razrešenje direktora
Ĉlan 45.
Predlog za razrešenje može podneti Nadzorni odbor
preduzeća.
Predlog za razrešenje mora biti obrazložen sa precizno
navedenim razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje.
Ĉlan 46.
Skupština opštine Tutin može razrešiti direktora pod
uslovima predviĊenim zakonom.
Suspenzija direktora
Ĉlan 47.
Ukoliko protiv direktora stupi na snagu optužnica za
kriviĉna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene
dužnosti, Skupština opštine Tutin donosi rešenje o suspenziji.
Suspenzija traje dok se postupak pravosnažno ne okonĉa.
Vršilac duţnosti direktora
Ĉlan 48.
Skupština opštine Tutin imenuje vršioca dužnosti
direktora u sledećim sluĉajevima:
1) ukoliko direktoru prestane mandat zbog isteka
perioda na koji je imenovan, zbog podnošenja
ostavke ili u sluĉaju razrešenja pre isteka mandata;
2) ukoliko bude doneto rešenje o suspenziji direktora;
3) u sluĉaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti
direktora.
Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji nije
duži od šest meseci.
U naroĉito opravdanim sluĉajevima Skupština opštine
Tutin može doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti
direktora na još jedan period od šest meseci.
Ostvarivanje prava na štrajk
Ĉlan 49.
Štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite
svojih profesionalnih i ekomskih interesa po osnovu rada.
U Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''
pravo na štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa zakonom,
kolektivnim ugovorom i posebnim aktom osnivaĉa.
U sluĉaju štrajka radnika Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'', mora se obezbediti minimum procesa
rada u obavljanju delatnosti od opšteg interesa.
Minimum procesa rada posebnom odlukom utvrĊuje
Skupština opštine Tutin, u skladu sa zakonom.
Unutrašnja organizacija
Ĉlan 50.
Statutom, opštim aktima i drugim aktima Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' bliže se ureĊuju
unutrašnja organizacija Javnog preduzeća, delokrug organa i
druga pitanja od znaĉaja za rad i poslovanje Javnog
preduzeća, u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.
Radni odnosi
Ĉlan 51.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog
odnosa ureĊuju se kolektivnim ugovorom Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' u skladu sa
zakonom, opštim I posebnim kolektivnim ugovorom i aktima
osnivaĉa.
Kolektivni ugovor javnog komunalnog stambenog
preduzeća “Gradac” mora biti saglasan sa zakonom, opštim i
posebnim kolektivnim ugovorom.
Bezbjednost i zdravlje zaposlenih na rad
Ĉlan 52.
Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i
zdravljem na radu ostvaruju se u skladu sa zakonom i
propisima donetim na osnovu zakona, a bliže se ureĊuju
kolektivnim ugovorom, opštim aktima Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac'' ili ugovorom o radu.
7
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Zaštita ţivotne sredine
Ĉlan 53.
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' je
dužno da u obavljanju svoje delatnosti obezbeĊuje potrebne
uslove za zaštitu i unapreĊenje životne sredine i da spreĉava
uzroke i otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i
radom stvorene vrednosti ĉovekove sredine.
Statutom Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' detaljnije se utvrĊuju aktivnosti preduzeća radi
zaštite životne sredine, saglasno zakonu i propisima osnivaĉa
koji regulišu oblast zaštite životne sredine.
Javnost rada preduzeća
Ĉlan 54.
Rad Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''
je javan.
Za javnost rada Javnog komunalnog stambenog
preduzeća ''Gradac'' odgovoran je direktor.
Dostupnost informacija
Ĉlan 55.
Dostupnost informacija od javnog znaĉaja Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' vrši u skladu sa
odredbama zakona koji reguliše oblast slobodnog pristupa
informacijama od javnog znaĉaja.
Poslovna tajna
Ĉlan 56.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci utvrĊeni
odlukom direktora ili Nadzornog odbora Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' ĉije bi
saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac'' i štetilo
bi njegovom poslovnom ugledu i interesima.
IX STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI
Opšti akti
Ĉlan 57.
Opšti akti Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' su Statut i drugi opšti akti utvrĊena zakonom.
Statut je osnovni opšti akt Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac''.
Drugi opšti akti Javnog komunalnog stambenog
preduzeća moraju biti u saglasnosti sa Statutom Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''.
Pojediniĉni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci
u Javnom preduzeću, moraju biti u skladu sa opštim aktima
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''.
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 58.
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''je
dužno da Statut usaglasi sa ovom Odlukom u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Ostali opšti akti nadležni organi Javnog komunalnog
stambenog preduzeća ''Gradac''su dužni da usklade u roku od
30 dana od dana stupanja na snagu Statuta Javnog
komunalnog stambenog preduzeća ''Gradac''.
Ĉlan 59.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka
o osnivanju Javnog komunalnog stambenog preduzeća
''Gradac'' broj:01-Br.06-6/89, i odluka o izmenama i
dopunama odluke o osnivanju javnog komunalnog
stambenog preduzeća “Gradac”(''Službeni list opštine Tutin,
broj 023-6/2010) u delu u kojima su u suprotnosti sa
odredbama ove Odluke.
Ĉlan 60.
Ova Odluka stupa na snagu osmog da od dana
objavljivanja u ''Službenom listu opštine Tutin''.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINAOPŠTINE
IBroj : 023-4/2013
Dana, 29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“, broj 129/07), ĉlana 4, 5. i 65. stav 1.
Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj
119/12), kao i ĉlana17. i 37. stav 1. taĉke 7. i 9. Statuta
opštine Tutin (Službeni list opštine Tutin broj 9/08 izmjene
12/2012), na sjednici Skupštine opštine Tutin, koja je održana
dana 29.04.2013. godine, u cilju usklaĊivanja osnivaĉkog
akta sa Zakonom o javnim preduzećima, donijet je sledeći:
OSNIVAĈKI AKT
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
„RIBARIĆE“ IZ RIBARIĆA
I OPŠTE ODREDBE
UsklaĊivanje osnivaĉkog akta
Ĉlan 1.
U cilju usklaĊivanja osnivaĉkog akta Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“ iz Ribarića, stavlja se van
snage Odluka o osnivanju Javnog komunalnog „Ribariće“ iz
Ribarića broj 06-22/04 od 09.06.2004. godine, kojom je
organizovano kao Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ iz
Ribarića upisano u registar Agencije za privredne registre
Rješenjem BD 125384/2011 od 20.10.2011. godine i donosi
se novi osnivaĉki akt.
Cilj osnivanja
Ĉlan 2.
Javno komunalno preduzeće “Ribariće“posluje radi
obezbjeĊivanja trajnog obavljanja djelatnosti od opšteg
interesa i urednog zadovoljavanja potreba krajnih korisnika
usluga, a posebno:
- snabdijevanje vodom za piće, koja obuhvata
zahvatanje, preĉišćavanje, preradu i isporuku vode
vodovodnom mrežom do mernog instrumenta
potrošaĉa; preĉišćavanje i odvoĊenje atmosferskih i
8
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
-
-
-
otpadnih voda, koja obuhvata sakupljanje,
odvoĊenje, preĉišćavanje i ispuštanje otpadnih,
atmosferskih i površinskih voda sa površina javne
namene, odnosno od prikljuĉka korisnika na uliĉnu
kanalizacionu mrežu,
održavanja ĉistoće na površinama javne namene
koja obuhvata ĉišćenje i pranje asfaltiranih,
betonskih, poploĉanih i drugih površina javne
namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog
otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje
posuda za otpatke na površinama javne namene;
upravljanje komunalnim otpadom koje obuhvata
sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje,
tretman i bezbjedno odlaganje, održavanje, saniranje
i zatvaranje deponija,
održavanja javnih zelenih površina, ureĊenje,
tekuće i investiciono održavanje i sanaciju zelenih
rekreativnih površina i priobalja u gradu i
prigradskim naseljima.
upravljanja pijacom, koja obuhvata komunalno
opremanje, održavanje i organizaciju delatnosti na
zatvorenim i otvorenim prostorima, koji su
namijenjeni za obavljanje prometa poljoprivrednoprehrambenih i drugih proizvoda.
Predmet odluke
Ĉlan 3.
Ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o javnim
preduzećima, regulisana su prava i obaveze osnivaĉa i Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“ u obavljanju djelatnosti
od opšteg interesa, a naroĉito:
- naziv i sjedište osnivaĉa;
- poslovno ime i sjedište Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“,
- pretežna djelatnost Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“;
- prava, obaveze i odgovornosti osnivaĉa prema
Javnom komunalnom preduzeću „Ribariće“ i Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“ prema osnivaĉu;
- uslovi i naĉin utvrĊivanja i rasporeĊivanja dobiti,
odnosno naĉinu pokrića gubitaka i snošenju rizika;
uslovima i naĉinu zaduživanja Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“
- zastupanje
Javnog
komunalnog
preduzeća
„Ribariće“;
- iznos osnovnog kapitala, kao i opis, vrsta i vrednost
nenovĉanog uloga;
- organi Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“
- imovina koja se ne može otuĊiti;
- raspolaganje (otuĊenje i pribavljanje) stvarima u
javnoj svojini koja su prenijeta u svojinu Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“ u skladu sa
zakonom;
- zaštita životne sredine;
- druga pitanja od znaĉaja za nesmetano obavljanje
djelatnosti za koju se osniva Javno komunalnog
preduzeće „Ribariće“.
II PODACI O OSNIVAĈU
Osnivaĉ javnog preduzeće
Ĉlan 4.
Osnivaĉ Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“ je:
Opština Tutin, ulica Husein-bega Gradašĉevića broj 7,
matiĉni broj 17579606.
Prava osnivaĉa ostvaruje Skupština opštine Tutin.
Pravni status javnog preduzeća
Ĉlan 5.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ ima status
pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima
utvrĊenim zakonom.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“u pravnom
prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje
ime i za svoj raĉun.
Odgovornost za obaveze javnog preduzeća
Ĉlan 6.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ za svoje obaveze
odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivaĉ ne odgovara za obaveze Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“, osim u sluĉajevima propisanim
zakonom.
Zastupanje i predstavljanje javnog preduzeća
Ĉlan 7.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ iz Ribarića
zastupa i predstavlja direktor.
III POSLOVNO IME I SJEDIŠTE
Poslovno ime javnog preduzeća
Ĉlan 8.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ posluje pod
sledećim poslovnim imenom : Javno komunalno preduzeće
„Ribariće“ Ribariće, Tutin.
Skraćeno poslovno ime je JKP „Ribariće“ , Ribariće.
O promjeni poslovnog imena odluĉuje Nadzorni odbor
Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“, uz saglasnost osnivaĉa.
Sjedište javnog preduzeća
Ĉlan 9.
Sjedište Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“ je u
Ribariću, opština Tutin.
O promjeni sjedišta Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“' odluĉuje Nadzorni odbor, uz saglasnost osnivaĉa.
Peĉat, štambilj i znak javnog preduzeća
Ĉlan 10.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ posjeduje svoj
peĉat i štambilj sa ispisanim tekstom na srpskom jeziku i
ćiriliĉnim pismom i bosanskom jeziku i latiniĉnim pismom.
Peĉat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime i
sjedište Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži puno poslovno
ime, sedište Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“
mjesto za datum i broj.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ ima svoj znak
koji sadrži naziv i sjedište Javnog komunalnog preduzeća
9
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
„Ribariće“, a koji će biti definisan Statutom Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“.
Upis javnog preduzeća u registar
Ĉlan 11.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ se za obavljanje
svoje djelatnosti od opšteg interesa, utvrĊene ovom odlukom,
upisuje u registar u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje
pravni položaj privrednih društava i postupak registracije, u
skladu sa zakonom.
IV DJELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA
Preteţna djelatnost
Ĉlan 12.
Pretežna djelatnost Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“ je:
- 36.00 Sakupljanje, preĉišćavanje i distribucija vode
-
Osim navedene pretežne djelatnosti, Javno
komunalno preduzeće „Ribariće“ će se baviti i
drugim djelatnostima, kao što su:
-
37.00 Uklanjanje otpadnih voda
38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan
38.21 Tretman odlaganja otpada koji nije opasan
38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti
upravljanja otpadom
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.21 Izgradnja cevovoda
42.91 Izgradnja hidrotehniĉkih objekata
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih,
grejnih i klimatizacionih sistema
46.76 Trgovina na veliko i malo ostalim
poluproizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
47.81 Trgovina na malo hranom, pićem i duvanskim
proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odećom i
obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i
pijacama
49.41 Drumski prevoz tereta
43.99 Ostali nepomjenuti specifiĉni graĊevinski
radovi
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima
71.20 Tehniĉko ispitivanje i analize
81.10 Usluge održavanja objekata
81.22 Usluge ostalog ĉišćenja zgrada i opreme
81.29 Usluge ostalog ĉišćenja
81.30 Usluge ureĊenja i održavanja okoline
82.99 Ostale uslužne aktivnosti i podrška poslovanju
96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
96.09 Ostale nepomenute liĉne uslužne djelatnosti
-
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ može bez upisa
u registar da vrši i druge djelatnosti koje služe obavljanju
pretežne djelatnosti, ukoliko za te djelatnosti ispunjava
uslove predviĊene zakonom.
O promjeni djelatnosti Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“, kao i o obavljanju drugih djelatnosti koje služe
obavljanju pretežne djelatnosti, odluĉuje Nadzorni odbor, uz
saglasnost osnivaĉa, u skladu sa zakonom.
Uslovi za obavljanje djelatnosti kao djelatnosti od opšteg
interesa
Ĉlan 13.
Javno komunalno
preduzeće „Ribariće“ može da
otpoĉne obavljanje djelatnosti kad nadlježni državni organ
utvrdi da su ispunjeni uslovi za obavljanje te djelatnosti u
pogledu:
- tehniĉke opremljenosti;
- kadrovske osposobljenosti;
- bezbjednosti i zdravlja na radu;
- zaštite i unaprjeĊenja životne sredine i
drugih uslova propisanih zakonom.
Osnivanje zavisnih društava
Ĉlan 14.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ može da
osnuje zavisno društvo kapitala za obavljanje djelatnosti iz
ĉlana 12. ove Odluke, u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ prema
zavisnom društvu kapitala iz stava 1. ovog ĉlana, ima prava,
obaveze i odgovornosti koje ima opština Tutin, kao osnivaĉ
prema Javnom komunalnom preduzeću „Ribariće“.
Na odluku iz stava 1. ovog ĉlana saglasnost daje
Skupština opštine.
V IMOVINA JAVNOG PREDUZEĆA
Osnovni kapital
Ĉlan 15.
Osnovni kapital Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“ iz Ribariće iznosi 1.200.000,00 dinara.
Imovina javnog preduzeća
Ĉlan 16.
Imovinu JKP „Ribariće“iz Ribarića ĉine pravo
svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novĉanim
sredstvima i hartijama od vrijednosti i druga imovinska prava
koja su prenijeta u svojinu JKP „Ribariće“ iz Ribarića,
ukljuĉujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini
opštine Tutin.
JKP „Ribariće“ iz Ribarića može koristiti sredstva u
javnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa zakonom,
odlukom osnivaĉa i posebnim ugovorom kojim se regulišu
meĊusobni odnosi, prava i obaveze JKP „Ribariće“ iz
Ribarića sa jedne i opštine Tutin, kao osnivaĉa, sa druge
strane.
Ĉlan 17.
Sredstva u javnoj svojini mogu se ulagati u kapital
JKP “„Ribariće“ iz Ribarića, u skladu sa zakonom i aktima
Skupštine opštine Tutin.
10
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Po osnovu ulaganja sredstava iz stava 1.ovog ĉlana
opština Tutin stiĉe udjele u JKP „Ribariće“ iz Ribarića, kao i
prava po osnovu tih udjela.
Kapital u JKP „Ribariće“ iz Ribariće podijeljen na
udjele upisuje se u registar.
Povećanje i smanjenje osnivaĉkog kapitala
Ĉlan 18 .
O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala JKP
„Ribariće“ iz Ribarića odluĉuje Skupština opštine Tutin, kao
osnivaĉ u skladu sa zakonom.
Sredstva javnog preduzeća
Ĉlan 19.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“, u
obavljanju svojih djelatnosti, stiĉe i pribavlja sredstva iz
sledećih izvora:
prodajom proizvoda i usluga,
- iz kredita,
- iz donacija i poklona,
iz budžeta opštine Tutin
- budžeta Republike Srbije i
iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
Cijene proizvoda i usluga preduzeća
Ĉlan 20.
Cijene proizvoda i usluga preduzeća formiraju se u
skladu sa zakonom .
O promeni cijena na prijedlog direktora odluĉuje Nadzorni
odbor uz saglasnost opštinskog vijeća.
UnapreĊenje rada i razvoja preduzeća
Ĉlan 21.
UnapreĊenje rada i razvoja Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“' zasniva se na dugoroĉnom i
srednjoroĉnom planu rada i razvoja, i na godišnjem programu
poslovanja.
Planovima i programom rada iz stava 1. ove
Odluke, utvrĊuju se poslovna politika i Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“, odreĊuju se neposredni zadaci i
utvrĊuju sredstva i mjere za njihovo izvršavanje.
Planovi i programi rada Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“ moraju se zasnivati na zakonima
kojima se ureĊuju odreĊeni odnosi u djelatnostima kojima se
bavi Javno komunalno preduzeće „Ribariće“.
Planovi i program
Ĉlan 22.
Planovi i programi Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“ su:
dugoroĉni i srednjoroĉni plan rada i razvoja,
- godišnji program poslovanja
Planovi i programi Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“dostavljaju se Skupštini opštine Tutin najkasnije
do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.
Planovi i programi se smatraju donijetim kada na
njih saglasnost da Skupština opštine Tutin.
Uslovi i naĉin zaduţenja javnog preduzeća
Ĉlan 23.
Javno komunalno preduzeća „Ribariće“ može se zadužiti
uzimanjem kredita, odnosno zajma za finansiranje tekuće
likvidnosti i finansiranje investicionih projekata.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ je dužno da za
zaduženje uzimanjem kredita, odnosno zajma za finansiranje
investicionih projekata predhodno pribavi saglasnost
Skupštine opoštine Tutin, ukoliko je iznos zaduženja veći od
20% ukupnog prihoda preduzeća iz prethodne godine.
Javno komunalno stambeno preduzeće „Ribariće“ je
dužno da za sva druga zaduženja uzimanjem kredita, odnosno
zajma za finansiranje tekuće likvidnosti, predhodno pribavi
saglasnost Opštinskog vijeća.
Postupak zaduženja sprovodi se u skladu sa zakonom
kojim se ureĊuje postupak javnih nabavki.
VI PRAVA I OBAVEZE JAVNOG PREDUZEĆA I
OSNIVAĈA
Prava osnivaĉa
Ĉlan 24.
Po osnovu uĉešća u osnovnom kapitalu Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“, opština , kao osnivaĉ ima sledeća
prava:
- pravo upravljanja Javnim komunalnim preduzećem
„Ribariće“ na naĉin utvrĊen Statutom Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“;
- pravo na uĉešće u raspodeli dobiti Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“;
- pravo da budu informisani o poslovanju Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“ ;
- pravo da uĉestvuju u raspodjeli likvidacione ili
steĉajne mase, nakon prestanka Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“ steĉajem ili likvidacijom, a po
izmirenju obaveza i
- druga prava u skladu sa zakonom.
Obaveze osnivaĉa
Ĉlan 25.
Osnivaĉ je dužan, u skladu sa zakonom da:
1) obezbjedi preduzeću materijalne, tehniĉke i druge
uslove za nesmetano vršenje djelatnosti;
2) ostvaruje nadzor i kontrolu obavljanja komunalne
djelatnosti;
3) preduzima mjere na unapreĊenju djelatnosti
ObezbjeĊenje opšteg interesa
Ĉlan 26.
Radi obezbjeĊenja opšteg interesa u djelatnosti za
koju je Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ osnovano,
Skupština opštine daje saglasnost na:
- Statut Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“;
davanje garancija, avala, jemstva, zaloga i drugih
sredstava obezbeĊenja za poslove koji nisu iz okvira
djelatnosti od opšteg interesa;
- raspolaganje (pribavljanje i otuĊenje) sredstvima u
javnoj svojini koja su preneta u svojinu Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“ veće vrednosti,
11
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
-
-
-
-
koja je u neposrednoj funkiji obavljanja djelatnosti
od opšteg interesa,
ulaganja kapitala;
statusne promjene;
akt o proceni vrednosti kapitala i iskazivanju tog
kapitala u akcijama, kao i na program i odluku o
svojinskoj transformaciji i
druge odluke kojima se ureĊuje obavljanje
djelatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i
ovim ugovorom.
Ĉlan 27.
Opštinsko vijeće opštine Tutin daje saglasnost na:
promjenu cijena proizvoda i usluga, odnosno tarife
Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“, u skladu
sa godišnjim programom poslovanja,
prethodnu saglasnost na povećanje broja
zaposlenih.
Kontinuirano i kvalitetno pruţanje usluga
Ĉlan 28.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ je dužno
da djelatnost od opšteg interesa za koju je osnovano obavlja
na naĉin kojim se obezbjeĊuje stalno, kontinuirano i
kvalitetno pružanje usluga krajnjim korisnicima.
Nesmetano funkcionisanje postrojenja i opreme
Ĉlan 29.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ je dužno da
preduzima mjere i aktivnosti za redovno održavanje i
nesmetano funkcionisanje postrojenja i drugih objekata
neophodnih za obavljanje svoje djelatnosti, u skladu sa
zakonima i drugim propisima kojima se ureĊuju uslovi
obavljanja djelatnosti od opšteg interesa zbog koje je
osnovano.
Poremećaj u poslovanju
Ĉlan 30.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“, Skupština opštine
preduzeće mere kojima će obezbjediti uslove za nesmetan rad
i poslovanje preduzeća u obavljanju djelatnosti od opšteg
interesa, u skladu sa zakonom, a naroĉito :
- razrješenje Nadzornog odbora i direktora,
- ograniĉenje prava ogranka Javnog preduzeća da istupa u
pravnom prometu sa trećim licima,
- ograniĉenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim
srdstvima u javnoj svojini,
- druge mere odreĊene zakonom kojim se ureĊuju uslovi i
naĉin obavljanja djelatnosti od opšteg interesa i ovom
Odlukom.
Ĉlan 31.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“, Opštinsko vijeće
preduzeće mjere kojima će obezbjediti uslove za nesmetan
rad i poslovanje preduzeća u obavljanju delatnosti od opšteg
interesa, u skladu sa zakonom.
VII POSLOVANjE, UTVRĐIVANjE I
RASPOREĐIVANjE DOBITI
Poslovanje pod trţišnim uslovima
Ĉlan 32.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ posluje po
tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom
Pruţanje usluga korisnicima sa teritorije drugih opština
Ĉlan 33.
U obavljanju svoje pretežne djelatnosti, Javno
komunalno preduzeće „Ribariće“ svoje proizvode i usluge
može isporuĉivati, odnosno pružati i korisnicima sa teritorije
drugih opština i gradova, pod uslovom da se ni na koji naĉin
ne ugrožava stalno, kontinuirano i kvalitetno snabdijevanje
krajnjih korisnika sa teritorije opštine Tutin.
Isporuku proizvoda i pružanje usluga iz stava 1. ovog
ĉlana Javno komunalno preduzeće „Ribariće“ obavlja u
skladu sa posebno zakljuĉenim ugovorima.
Raspodjela dobiti
Ĉlan 34.
Dobit Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“,
utvrĊena u skladu sa zakonom, može se raspodijeliti na
pokriće gubitaka iz ranijeg perioda, na povećanje osnovnog
kapitala preduzeća, rezerve ili za druge namjene, u skladu sa
zakonom i posebnom odlukom Skupštine opštine Tutin.
Deo dobiti koji se rasporeĊuje osnivaĉu ne može
biti veći od 30% ukupno ostvarene neto dobiti iz predhodne
godine.
Poslovni rezultat Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“, utvrĊuje se u vremenskim periodima, na naĉin i
po postupku utvrĊenim zakonom.
Odluku o rasporeĊivanju dobiti donosi Nadzorni
odbor, uz saglasnost osnivaĉa Skupštine opštine Tutin
Odluku o naĉinu pokrića gubitka, odnosno snošenje
rizika donosi Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“, uz saglasnost osnivaĉa.
VIII ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA
Organi javnog preduzeća
Ĉlan 35.
Upravljanje u Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“,
je organizovano kao jednodomno.
Organi Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“, su:
3) Nadzorni odbor
4) Direktor
1) Nadzorni odbor
Sastav Nadzornog odbora
Ĉlan 36.
Nadzorni odbor ima predsednika i dva ĉlana koje
imenuje Skupština opštine Tutin, na period od ĉetiri godine,
pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora imenuje se iz reda
zaposlenih, na naĉin i po postpku koji je utvrĊen Statutom
Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“.
12
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Uslovi za ĉlanove Nadzornog odbora
Ĉlan 37.
Za predsednika i ĉlanove Nadzornog odbora imenuje se
lice koje ispunjava sledeće uslove:
- da je punoletno i poslovno sposobno;
- da ima steĉeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog
stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od
najmanje ĉetiri godine;
- da je struĉnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je
delatnost od opšteg interesa za ĉije obavljanje je osnivano
javno preduzeće;
- najmanje tri godine iskustva na rukovodećem
položaju;
- da poseduje struĉnost iz oblasti finansija, prava ili
korporativnih upravljanja;
- da nije osuĊivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za
kriminalna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili
službene dužnosti, kao i da mu nije izreĉena mera
bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog
preduzeća.
Mandat ĉlanova Nadzornog odbora
Ĉlan 38.
Mandat predsedniku i ĉlanovima Nadzornog odbora
prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili
razrešenjem.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora razrešavaju se
pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:
- nadzorni odbor ne dostavi osnivaĉu na saglasnost
godišnji program poslovanja,
- osnivaĉ ne prihvati finansijski izveštaj javnog
preduzeća,
- propuste da preduzmu neophodne mere pred nadležnim
organima u sluĉaju postojanja sumnje da odgovorno lice
javnog preduzeća deluje na štetu javnog preduzećša kršenjem
direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem i na drugi
naĉin.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora mogu se
razrješiti pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko
preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne
ostvari kljuĉne pokazatelje uĉinka.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora kojima je
prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do
imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje
novog predsednika ili ĉlana Nadzornog odbora.
Nadleţnost Nadzornog odbora
Ĉlan 39.
Nadzorni odbor:
1) utvrĊuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve
preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji;
2) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa
poslovanja;
3) donosi godišnji program poslovanja, uz
saglasnost osnivaĉa;
4) nadzire rad direkitora:
5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem
preduzeća;
6) uspostavlja, odobrava i prati raĉunovodstvo,
unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i
politiku upravljanja rizicima;
7) utvrĊuje finansijske izveštaje preduzeća i
dostavlja ih osnivaĉu radi davanja saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osnivaĉa,
9) odluĉuje o statusnim promenama i osnivanju
drugih pravnih subjekata, uz saglasnost
osnivaĉa;
10) donosi odluku o raspodjeli dobiti, odnosno
naĉinu pokrića gubitka uz saglasnost osnivaĉa;
11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje
poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom
i odlukom osnivaĉa;
12) zakljuĉuje ugovore o radu na odreĊeno vreme
sa direktorom preduzeća.
13) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom,
statutom i propisima kojima se utvrĊuje pravni
položaj privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odluĉivanja o
pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u
preduzeću.
Naknada za rad
Ĉlan 40.
Predjsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora imaju pravo na
odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Visinu naknade iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuje osnivaĉ na
osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja
Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“
2) Direktor
Ĉlan 41.
Direktora preduzeća imenuje Skupština opštine Tutin na
period od 4 (ĉetiri) godine, a na osnovu sprovedenog javnog
konkursa.
Na uslove za imenovanje direktora preduzeća, shodno se
primenjuju odredbe Zakona o radu
Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“,
zasniva radni odnos u skladu sa zakonom i ugovorom o radu.
Nadleţnosti direktora
Ĉlan 42.
Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“,:
9) predstavlja i zastupa preduzeće,
10) organizuje i rukovodi procesom rada;
11) vodi poslovanje preduzeća;
12) odgovara za zakonitost rada preduzeća;
13) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima
mere za njegovo sprovoĊenje;
14) predlaže finansijske izveštaje;
15) izvršava odluke Nadzornog odbora;
16) vrši druge poslove utvrĊene zakonom i statutom
preduzeća.
13
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Zarada direktora
Ĉlan 43.
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati pravo na
stimulaciju u sluĉaju kad preduzeće posluje sa pozitivnim
poslovnim rezultatima.
Odluku o isplati stimulacije donosi Skupština opštine
Tutin.
Mandat direktora
Ĉlan 44.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je
imenovan, ostavkom ili razrešenjem.
Razrešenje direktora
Ĉlan 45.
Predlog za razrešenje može podneti Nadzorni odbor
preduzeća.
Predlog za razrešenje mora biti obrazložen sa precizno
navedenim razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje.
Ĉlan 46.
Skupština opštine Tutin može razrešiti direktora pod
uslovima predviĊenim zakonom.
Suspenzija direktora
Ĉlan 47.
Ukoliko protiv direktora stupi na snagu optužnica za
kriviĉna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene
dužnosti, Skupština opštine Tutin donosi rešenje o suspenziji.
Suspenzija traje dok se postupak pravosnažno ne okonĉa.
Vršilac duţnosti direktora
Ĉlan 48.
Skupština opštine Tutin imenuje vršioca dužnosti
direktora u sledećim sluĉajevima:
1) ukoliko direktoru prestane mandat zbog isteka
perioda na koji je imenovan, zbog podnošenja
ostavke ili u sluĉaju razrešenja pre isteka
mandata;
2) ukoliko bude doneto rešenje o suspenziji
direktora;
3) u sluĉaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti
direktora.
Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji nije
duži od šest meseci.
U naroĉito opravdanim sluĉajevima Skupština opštine
Tutin može doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti
direktora na još jedan period od šest meseci.
Ostvarivanje prava na štrajk
Ĉlan 49.
Štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite
svojih profesionalnih i ekomskih interesa po osnovu rada.
U Javnom komunalnom preduzeću „Ribariće“, pravo na
štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa zakonom, kolektivnim
ugovorom i posebnim aktom osnivaĉa.
U sluĉaju štrajka radnika Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“,, mora se obezbjediti minimum procesa rada u
obavljanju djelatnosti od opšteg interesa.
Minimum procesa rada posebnom odlukom utvrĊuje
Skupština opštine Tutin, u skladu sa zakonom.
Unutrašnja organizacija
Ĉlan 50.
Statutom, opštim aktima i drugim aktima Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“, bliže se ureĊuju
unutrašnja organizacija Javnog preduzeća, delokrug organa i
druga pitanja od znaĉaja za rad i poslovanje Javnog
preduzeća, u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.
Radni odnosi
Ĉlan 51.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog
odnosa ureĊuju se kolektivnim ugovorom Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“, u skladu sa zakonom,
opštim i posebnim kolektivnim ugovorom i aktima osnivaĉa.
Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“, mora biti saglasan sa zakonom, opštim i
posebnim kolektivnim ugovorom
Bezbjednost i zdravlje zaposlenih na radu
Ĉlan 52.
Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i
zdravljem na radu ostvaruju se u skladu sa zakonom i
propisima donetim na osnovu zakona, a bliže se ureĊuju
kolektivnim ugovorom, opštim aktima Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“ ili ugovorom o radu.
Zaštita ţivotne sredine
Ĉlan 53.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“, je dužno da u
obavljanju svoje djelatnosti obezbjeĊuje potrebne uslove za
zaštitu i unapreĊenje životne sredine i da spreĉava uzroke i
otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom
stvorene vrednosti ĉovekove sredine.
Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“
detaljnije se utvrĊuju aktivnosti preduzeća radi zaštite životne
sredine, saglasno zakonu i propisima osnivaĉa koji regulišu
oblast zaštite životne sredine.
Javnost rada preduzeća
Ĉlan 54.
Rad Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“, je javan.
Za javnost rada Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“, odgovoran je direktor.
Dostupnost informacija
Ĉlan 55.
Dostupnost informacija od javnog znaĉaja Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“, vrši u skladu sa
odredbama zakona koji reguliše oblast slobodnog pristupa
informacijama od javnog znaĉaja.
Poslovna tajna
Ĉlan 56.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci utvrĊeni
odlukom direktora ili Nadzornog odbora Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“, ĉije bi saopštavanje
neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Javnog
komunalnog preduzeća „Ribariće“, i štetilo bi njegovom
poslovnom ugledu i interesima.
14
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
IX STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI
Opšti akti
Ĉlan 57.
Opšti akti Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“ su
Statut i drugi opšti akti utvrĊena zakonom.
Statut je osnovni opšti akt Javnog komunalnog preduzeća
„Ribariće“.
Drugi opšti akti preduzeća moraju biti u saglasnosti sa
Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“.
Pojediniĉni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci
u Javnom preduzeću, moraju biti u skladu sa opštim aktima
Javnog komunalnog preduzeća „Ribariće“.
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 58.
Javno komunalno preduzeće „Ribariće“, 'je dužno da
Statut usaglasi sa ovom Odlukom u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove odluke.
Ostali opšte akte nadležni organi Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“ su dužni da usklade u roku od 30 dana
od dana stupanja na snagu Statuta Javnog komunalnog
preduzeća „Ribariće“.
Ĉlan 59.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka
o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća ''Ribariće'' broj:
Br.06-22/04 od 09.06.2004. godine.
Ĉlan 60.
Ova Odluka stupa na snagu osmog da od dana
objavljivanja u ''Službenom listu opštine Tutin''.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 023-5/2013
Dana, 29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“, broj 129/07), ĉlana 4, 5. i 65. stav 1.
Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj
119/12), ĉlana 2. i 3. Zakona o komunalnim delatnostima
(„Službeni glasnik RS“, broj 88/11) ,ĉlana 41. Statuta opštine
Sjenica („ Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009 i
10/2010) i ĉlana 17. i 37. stav 1. taĉke 7. i 9. Statuta opštine
Tutun(„Službeni glasnik opštine Tutin br. 09/08 i izmjene
12/2012), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj
17.04.2013. godine i Skupština opštine Tutin na sednici
održanoj 29.04.2013. godine, u cilju usklaĊivanja osnivaĉkog
akta sa Zakonom o javnim preduzećima, donele su:
OSNIVAĈKI AKT
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
„PEŠTERSKI VODOVOD“ U KARAJUKIĆA
BUNARIMA
I OPŠTE ODREDBE
UsklaĊivanje osnivaĉkog akta
Ĉlan 1.
U cilju usklaĊivanja osnivaĉkog akta Javnog
komunalnog preduzeća „Pešterski vodovod“ Karajukića
Bunari, stavlja se van snage Odluka o osnivanju Javnog
komunalnog preduzeća''Pešterski vodovod“ u Karajukića
Bunarima br. 06-10/91 od 01.07.19941. kojim je
organizovano kao Javno komunalno preduzeće” Pešterski
vodovod” Karajukića bunari, Sjenica upisano u sudski r kod
Privrednog suda Kraljevo Rešenjem br. Fi. 587/03 od
16.04.2003. godine i donosi se novi osnivaĉki akt.
Cilj osnivanja javnog preduzeća
Ĉlan 2.
Javno preduzeće je osnovano radi obezbeĊivanja
uslova za snabdevanje vodom za piće krajnjih korisnika, kao
i pružanje usluga preĉišćavanja i odvoĊenja atmosferskih i
otpadnih voda.
Predmet odluke
Ĉlan 3.
Ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o javnim
preduzećima, regulisana su prava i obaveze osnivaĉa i
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari u obavljanju delatnosti od
opšteg interesa, a naroĉito:
- naziv i sedište osnivaĉa;
- poslovno ime i sedište Javnog komunalnog
preduzeća ''Pešterski vodovod“K.Bunari;
- pretežna delatnost JKP''Pešterski vodovod''K.Bunari;
- - prava, obaveze i odgovornosti osnivaĉa prema
JKP''Pešterski vodovod''K.Bunari i JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari prema osnivaĉu;
- uslovi i naĉin utvrĊivanja i rasporeĊivanja dobiti,
odnosno naĉinu pokrića gubitaka i snošenju rizika;
- uslovima i naĉinu zaduživanja JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari;
- zastupanje JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari;
- iznos osnovnog kapitala, kao i opis, vrsta i vrednost
nenovĉanog uloga;
- organi JKP''Pešterski vodovod ''K. Bunari;
- imovina koja se ne može otuĊiti;
- raspolaganje (otuĊenje i pribavljanje) stvarima u
javnoj svojini koja su preneta u svojinu
JKP''Pešterski vodovod“ K.Bunari u skladu sa
zakonom;
- zaštita životne sredine;
- druga pitanja od znaĉaja za nesmetano obavljanje
delatnosti za koju se osniva JKP''Pešterski
vodovod''K.Bunari.
II PODACI O OSNIVAĈU
15
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Osnivaĉ javnog preduzeća
Ĉlan 4.
Osnivaĉi JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari su:
Opština Sjenica, ulica Kralja Petra broj 1, matiĉni
broj 07192436 i
Opština Tutin,Husein- bega Gradašĉevića br. 7,
matiĉni broj 7175892
Prava osnivaĉa ostvaruju Skupština opštine Sjenica i
Skupština opštine Tutin.
Pravni status javnog preduzeća
Ĉlan 5.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari ima status
pravnog lica, sa pravima, obavavezama i odgovornostima
utvrĊenim zakonom.
JKP''Pešterski vodovod“ K. Bunari u pravnom
prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje
ime i za svoj raĉun.
Odgovornost za obaveze javnog preduzeća
Ĉlan 6.
Javno komunalno preduzeće „Pešterski vodovod'' K.
Bunari za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom
imovinom.
Osnivaĉi ne odgovaraju za obaveze Javnog
komunalnog preduzeća „Pešterski vodovod''K. Bunari, osim
u sluĉajevima propisanim zakonom.
Zastupanje i predstavljanje javnog preduzeća
Ĉlan 7.
Javno komunalno preduzeće „Pešterski vodovod''K.
Bunari zastupa i predstavlja direktor.
III
POSLOVNO IME I SEDIŠTE
Poslovno ime javnog preduzeća
Ĉlan 8.
Javno komunalno preduzeće „Pešterski vodovod''
K.Bunari posluje pod sledećim poslovnim imenom : Javno
komunalno preduzeće „PEŠTERSKI VODOVOD“ PO
SJENICA KARAJUKIĆA BUNARI.
Skraćeno poslovno ime je JKP „PEŠTERSKI
VODOVOD“ KARAJUKIĆA BUNARI.
O promeni poslovnog imena odluĉuje Nadzorni
odbor JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari, uz saglasnost
osnivaĉa.
Sjedište javnog preduzeća
Ĉlan 9.
Sedište JKP''Pešterski vodovod'' je u Karajukića
Bunarima.
O promeni sedišta JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari
odluĉuje Nadzorni odbor, uz saglasnost osnivaĉa.
Peĉat, štambilj i znak javnog preduzeća
Ĉlan 10.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari poseduje svoj
peĉat i štambilj sa ispisanim tekstom na srpskom jeziku i
ćiriliĉnim pismom i na bosanskom jeziku i latiniĉnim
pismom.
Peĉat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime
i sedište Javnog komunalnog preduzeć „ Pešterski vodovod“
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži puno
poslovno ime, sedište Javnog komunalnog preduzeća „
Pešterski vodovod“ i mesto za datum i broj.
Upis javnog preduzeća u registar
Ĉlan 11.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari se za obavljanje
svoje delatnosti od opšteg interesa, utvrĊene ovom odlukom,
upisuje u registar u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje
pravni položaj privrednih društava i postupak registracije, u
skladu sa zakonom.
Unutrašnja organizacija javnog preduzeća
Ĉlan 12.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari posluje kao
jedinstvena radna celina.
Aktom direktora JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari
ureĊuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova.
IV
DELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA
Preteţna delatnost
Ĉlan 13.
Pretežna delatnost JKP''Pešterski vodovod''K.
Bunari je:
- 36.00 Sakupljanje, preĉišćavanje i distribucija
vode
Osim navedene pretežne delatnosti JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari će se baviti i drugim delatnostima, kao
što su:
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 42.21 Izgradnja cevovoda
- 42.91 Izgradnja hidrotehniĉkih objekata
- 43.22 postavljanje vodovodnih i kanalizacionih
sistema
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari može bez upisa u
registar da vrši i druge delatnosti koje služe obavljanju
pretežne delatnosti, ukoliko za te delatnosti ispunjava uslove
predviĊene zakonom.
O promeni delatnosti JKP''Pešterski vodovod''K.
Bunari, kao i o obavljanju drugih delatnosti koje služe
obavljanju pretežne delatnosti, odluĉuje Nadzorni odbor, uz
saglasnost osnivaĉa, u skladu sa zakonom.
Uslovi za obavljanje delatnosti kao delatnosti od opšteg
interesa
Ĉlan 14.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari može da otpoĉne
obavljanje delatnosti kad nadležni državni organ utvrdi da su
ispunjeni uslovi za obavljanje te delatnosti u pogledu:
1) tehniĉke opremljenosti;
2) kadrovske osposobljenosti;
3) bezbednosti i zdravlja na radu;
4) zaštite i unapreĊenja životne sredine i
5) drugih uslova propisanih zakonom.
16
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Osnivanje zavisnih društava
Ĉlan 15.
JKP“Pešterski vodovod''K. Bunari može da osnuje
zavisno društvo kapitala za obavljanje delatnosti iz ĉlana 14.
ove Odluke, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari prema zavisnom
društvu kapitala iz stava 1. ovog ĉlana, ima prava, obaveze i
odgovornosti koje imaju opštine osnivaĉa, kao osnivaĉi
prema JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari.
Na odluku iz stava 1. ovog ĉlana saglasnost daju
Skupštine opštine osnivaĉa.
IMOVINA JAVNOG PREDUZEĆA
Osnovni kapital
Ĉlan 16.
Osnovni kapital JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari
iznosi 10.000 dinara.
V
Imovina javnog preduzeća
Ĉlan 17.
Imovinu JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari ĉine
pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima,
novĉanim sredstvima i hartijama od vrednosti i druga
imovinska prava koja su preneta u svojinu JKP''Pešterski
vodovod'',K. Bunari ukljuĉujući i pravo korišćenja na
stvarima u javnoj svojini opštine Sjenica i opštine Tutin.
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari može koristiti
sredstva u javnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa
zakonom, odlukom osnivaĉa i posebnim ugovorom kojim se
regulišu meĊusobni odnosi, prava i obaveze JKP''Pešterski
vodovod'' K. Bunari sa jedne i opština kao osnivaĉa, sa druge
strane.
Ĉlan 18.
Sredstva u javnoj svojini mogu se ulagati u kapital
JKP''Pešterski vodovod'',K. Bunari u skladu sa zakonom i
aktima osnivaĉa.
Po osnovu ulaganja sredstava iz stava 1. ovog ĉlana
opštine stiĉu udele u JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari, kao i
prava po osnovu tih udela.
Kapital u JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari
podeljen na udele upisuje se u registar.
Povećanje i smanjenje osnivaĉkog kapitala
Ĉlan 19.
O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari odluĉuju osnivaĉi u
skladu sa zakonom.
Sredstva javnog preduzeća
Ĉlan 20.
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari, u obavljanju
svojih delatnosti, stiĉe i pribavlja sredstva iz sledećih izvora:
– prodajom proizvoda i usluga,
– iz kredita,
– iz donacija i poklona,
– iz budžeta osnivaĉa i budžeta Republike Srbije,
budžeta autonomne pokrajine i
– iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
Raspodela dobiti
Ĉlan 21.
Dobit JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari, utvrĊena u
skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje
osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene, u skladu sa
zakonom, aktima osnivaĉa i ovom odlukom.
Naĉela za odreĊivanje cene usluga
Ĉlan 22.
Elementi za obrazovanje cena proizvoda i usluga
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari ureĊuju se posebnom
odlukom, koju donosi Nadzorni odbor, uz saglasnost
osnivaĉa, u skladu sa zakonom.
Visina naknade za isporuku vode formira se u skladu
sa naĉelima propisanim zakonom kojim je ureĊena
komunalna delatnost, i to:
1) naĉelom „potrošaĉ plaća“;
2) naĉelom „zagaĊivaĉ plaća“;
3) naĉelom dovoljnosti cene da pokrije poslovne
rashode;
4) naĉelom usaglašenosti cena komunalnih usluga
sa naĉelom pristupaĉnosti;
5) naĉelom nepostojanja razlike u cenama izmeĊu
razliĉitih kategorija potrošaĉa, sem ako se
razlika zasniva na razliĉitim troškovima
obezbeĊivanja komunalne usluge
Cene proizvoda i usluga preduzeća
Ĉlan 23.
Elementi za odreĊivanje cena komunalnih usluga su
:
1) poslovni rashodi iskazani u poslovnim knjigama i
finansijskim izveštajima;
2) rashodi za izgradnju i rekonstrukciju objekata
komunalne infrastrukture i nabavku opreme, prema
usvojenim programima i planovima vršioca komunalne
delatnosti na koje je jedinica lokalne samouprave dala
saglasnost;
3) dobit vršioca komunalne delatnosti.
Sredstva koja su namenjena za finansiranje obnove i
izgradnje objekata komunalne infrastrukture iskazuju se
posebno i mogu se upotrebiti samo za te namene.
Usvajanje zahteva za izmenu cena
Ĉlan 24.
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari je obavezno da
zahtev za izmenu cena proizvoda i usluga ukljuĉi u svoj
godišnji program poslovanja, u skladu sa ĉlanom 27. ove
Odluke.
Kada se znaĉajnije promene vrednosti elemenata,
koji su ukljuĉeni u metodologiju za obraĉunavanje cena,
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari može da tokom poslovne
godine da podnese osnivaĉu detaljno obrazložen zahtev za
odobrenje izmene cena komunalnih usluga, zajedno sa
izmenama godišnjeg programa poslovanja.
Izmene godišnjeg programa poslovanja sa
predlogom za izmenu cena se dostavljaju se osnivaĉima.
17
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
UnapreĊenje rada i razvoja preduzeća
Ĉlan 25.
UnapreĊenje rada i razvoja JKP''Pešterski vodovod''
K. Bunari zasniva se na dugoroĉnom i srednjoroĉnom planu
rada i razvoja.
Planovima i programom rada iz stava 1. ove Odluke,
utvrĊuju se poslovna politika i razvoj JKP''Pešterski
vodovod'' K. Bunari, odreĊuju se neposredni zadaci i
utvrĊuju sredstva i mere za njihovo izvršavanje.
Planovi i programi rada JKP''Pešterski vodovod'' K.
Bunari moraju se zasnivati na zakonima kojima se ureĊuju
odreĊeni odnosi u delatnostima kojima se bavi JKP''Pešterski
vodovod'' K. Bunari, Strategiji upravljanja vodom i
Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije.
Planovi i programi
Ĉlan 26.
Planovi i programi JKP''Pešterski vodovod'' K.
Bunari su:
– plan i program razvoja JKP''Pešterski vodovod'' K.
Bunari,
– finansijski planovi i
– drugi planovi i programi,
Planovi i programi JKP''Pešterski vodovod'' K.
Bunari dostavljaju se Skupština osnivaĉima najkasnije do 1.
decembra tekuće godine za narednu godinu.
Planovi i programi se smatraju donetim kada na njih
saglasnost daju Skupštine osnivaĉa.
VI PRAVA I OBAVEZE JAVNOG PREDUZEĆA I
OSNIVAĈA
Prava osnivaĉa
Ĉlan 27.
Po osnovu uĉešća u osnovnom kapitalu
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari opštine kao osnivaĉi imaju
sledeća prava:
- pravo upravljanja JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari
na naĉin utvrĊen Statutom Javnog preduzeća;
- pravo na uĉešće u raspodeli dobiti JKP''Pešterski
vodovod'' K. Bunari;
- pravo da budu informisani o poslovanju
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari;
- pravo da uĉestvuju u raspodeli likvidacione ili
steĉajne mase, nakon prestanka
– JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari steĉajem ili
likvidacijom, a po izmirenju obaveza i
- druga prava u skladu sa zakonom.
ObezbeĊenje opšteg interesa
Ĉlan 28.
Radi obezbeĊenja opšteg interesa u delatnosti za
koju je JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari osnovano,
Skupštine osnivaĉa daju saglasnost na:
- Statut JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari;
- davanje garancija, avala, jemstva, zaloga i drugih
sredstava obezbeĊenja za poslove koji nisu iz okvira
delatnosti od opšteg interesa;
- raspolaganje (pribavljanje i otuĊenje) sredstvima u
javnoj svojini koja su preneta u svojinu
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari, veće vrednosti,
-
koja je u neposrednoj funkiji obavljanja delatnosti
od opšteg interesa
ulaganja kapitala;
statusne promene;
akt o proceni vrednosti kapitala i iskazivanju tog
kapitala u akcijama, kao i na program i odluku o
svojinskoj transformaciji i
druge odluke kojima se ureĊuje obavljanje delatnosti
od opšteg interesa u skladu sa zakonom i ovim
ugovorom.
Ĉlan 29.
Opštinska veća osnivaĉa daju saglasnost na:
1. Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mesta.
2. Prethodnu saglasnost na povećanje broja
zaposlenih.
Kontinuirano i kvalitetno pruţanje usluga
Ĉlan 30.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari je dužno da
delatnost od opšteg interesa za koju je osnovano obavlja na
naĉin kojim se obezbeĊuje stalno, kontinuirano i kvalitetno
pružanje usluga krajnjim korisnicima.
Nesmetano funkcionisanje postrojenja i opreme
Ĉlan 31.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari je dužno da
preduzima mere i aktivnosti za redovno održavanje i
nesmetano funkcionisanje postrojenja i drugih objekata
neophodnih za obavljanje svoje delatnosti, u skladu sa
zakonima i drugim propisima kojima se ureĊuju uslovi
obavljanja delatnosti od opšteg interesa zbog kojeg je
osnovano.
Poremećaj u poslovanju
Ĉlan 32.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari, Skupštine osnivaĉa preduzeće mere
kojima će obezbediti uslove za nesmetan rad i poslovanje
preduzeća u obavljanju delatnosti od opšteg interesa, u skladu
sa zakonom, a naroĉito :
- razrešenje Nadzornog odbora i direktora,
- ograniĉenje prava ogranka JKP''Pešterski vodovod''
K. Bunari da istupa u pravnom prometu sa trećim licima,
- ograniĉenje u pogledu prava raspolaganja
pojedinim srdestvima u javnoj svojini,
- druge mere odreĊene zakonom kojim se ureĊuju
uslovi i naĉin obavljanja delatnosti od opšteg interesa i ovom
Odlukom.
Ĉlan 33.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari, Opštinska veća osnivaĉa preduzeće mere
kojima će obezbediti uslove za nesmetan rad i poslovanje
preduzeća u obavljanju delatnosti od opšteg interesa, u skladu
sa zakonom, a naroĉito :
- promenu unutrašnje organizacije JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari.
18
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
VII
POSLOVANJE, UTVRĐIVANJE I
RASPOREĐIVANJE DOBITI
Poslovanje po trţišnim uslovima
Ĉlan 34.
JKP''Pešterski vodovod'' K. Bunari posluje na
dohodovnom principu po tržišnim uslovima, u skladu sa
zakonom.
Pruţanje usluga korisnicima sa teritorije drugih opština
Ĉlan 35.
U
obavljanju
svoje
pretežne
delatnosti,
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari svoje proizvode i usluge
može isporuĉivati, odnosno pružati i korisnicima sa teritorije
drugih opština i gradova, pod uslovom da se ni na koji naĉin
ne ugrožava stalno, kontinuirano i kvalitetno snabdevanje
krajnjih korisnika sa teritorije opštine Sjenica i opštine Tutin.
Isporuku proizvoda i pružanje usluga iz stava 1.
ovog ĉlana JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari obavlja u
skladu sa posebno zakljuĉenim ugovorima.
Raspodela dobiti
Ĉlan 36.
Dobit JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari, utvrĊena u
skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje
osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene, u skladu sa
zakonom i posebnom odlukom Skupštine opštine osnivaĉa.
Poslovni rezultat JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari
utvrĊuje se u vremenskim periodima, na naĉin i po postupku
utvrĊenim zakonom.
Odluku o rasporeĊivanju dobiti donosi Nadzorni
odbor, uz saglasnost Skupštine opštine Sjenica i Skupštine
opštine Tutin.
VIII. USLOVI I NAĈIN ZADUŢIVANJA
Ĉlan 37.
Preduzeće se može zaduživati samo pod uslovom da
je finansijski i kreditno sposobno da preuzme otplatu zajma.
Preduzeće se može kratkoroĉno zaduživati za
finansiranje deficita tekuće likvidnosti koje nastaje usled
neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima
Preduzeća.
Ukupan iznos zaduživanja iz stava 2 ovog ĉlana
mora se vratiti pre kraja poslovne godine u kojoj je
ugovoreno i ne može se refinansirati ili preneti u narednu
poslovnu godinu.
Preduzeće se može dugoroĉno zaduživati samo radi
finansiranja ili refinansiranja kapitalih investicionih rashoda
predviĊenih programom poslovanja, uz saglasnost osnivaĉa.
Iznos neizmirenog dugoroĉnog zaduženja za
kapitalne
investsicione
rashode
iz
stava 4 ovog ĉlana, ne može biti veći od 50% ukupno
ostvarenih
tekućih
prihoda
Preduzeća u prethodnoj godini.
Iznos neizmirenog dugoroĉnog zaduženja za
kapitalne
investicione
rashode
iz
stava 4 ovog ĉlana, ne može biti veći od 50% ukupno
ostvarenih
tekućih
prihoda
Preduzeća u prethodnoj godini.
Iznos glavnice i kamate koji dospeva u svakoj
godini
na
sva
neizmirena
dugoroĉna zaduživanja za kapitalne investicione rashode iz
stava
4
ovog
ĉlana,
ne
može biti veći od 15% ukupno ostvarenih tekućih prihoda
Preduzeća
u
prethodnoj
godini.
Preduzeće je obavezno da u cilju zaduženja pod
najpovoljnijim
tržišnim
uslovima sprovede postupak javne nabavke u skladu sa
zakonom
kojim
se
ureĊuju
javne
nabavke.
IX
ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA
Organi javnog preduzeća
Ĉlan 38.
Upravljanje u JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari je
organizovano kao jednodomno.
Organi preduzeća su:
1) Nadzorni odbor
2) direktor
1) Nadzorni odbor
Sastav Nadzornog odbora
Ĉlan 39.
Nadzorni odbor ima predsednika i dva ĉlana koje
imenuju Skupštine opština osnivaĉa, na period od ĉetiri
godine, pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim
zakonom.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora imenuje se iz reda
zaposlenih, na naĉin i po postupku koji je utvrĊen Statutom
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari.
Uslovi za ĉlanove Nadzornog odbora
Ĉlan 40.
Za predsednika i ĉlanove Nadzornog odbora imenuje
se lice koje ispunjava sledeće uslove:
- da je punoletno i poslovno sposobno;
- da ima steĉeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog
stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju
od najmanje ĉetiri godine;
- da je struĉnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je
delatnost od opšteg interesa za ĉije obavljanje je
osnivano javno preduzeće;
- najmanje tri godine iskustva na rukovodećem
položaju;
- da poseduje struĉnost iz oblasti finansija, prava ili
korporativnih upravljanja;
- da nije osuĊivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu
za kriminalna dela protiv privrede, pravnog
saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije
izreĉena mera bezbednosti zabrane obavljanja
pretežne delatnosti javnog preduzeća.
Mandat ĉlanova Nadzornog odbora
Ĉlan 41.
Mandat predsedniku i ĉlanovima Nadzornog odbora
prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili
razrešenjem.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora razrešavaju
se pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:
- nadzorni odbor ne dostavi osnivaĉu na saglasnost
godišnji program poslovanja,
19
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
- osnivaĉ ne prihvati finansijski izveštaj javnog
preduzeća,
- propuste da preduzmu neophodne mere pred
nadležnim organima u sluĉaju postojanja sumnje da
odgovorno lice javnog preduzeća deluje na štetu javnog
preduzeća kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim
ponašanjem i na drugi naĉin.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora mogu se
razrešiti pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko
preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne
ostvari kljuĉne pokazatelje uĉinka.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora kojima je
prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do
imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje
novog predsednika ili ĉlana Nadzornog odbora.
Nadleţnost Nadzornog odbora
Ĉlan 42.
Nadzorni odbor:
1) utvrĊuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve
preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji;
2) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa
poslovanja;
3) donosi godišnji program poslovanja, uz
saglasnost osnivaĉa;
4) nadzire rad direkitora:
5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem
preduzeća;
6) uspostavlja, odobrava i prati raĉunovodstvo,
unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku
upravljanja rizicima;
7) utvrĊuje finansijske izveštaje
preduzeća i
dostavlja ih osnivaĉu radi davanja saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osnivaĉa,
9) odluĉuje o statusnim promenama i osnivanju
drugih pravnih subjekata, uz saglasnost osnivaĉa;
10) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno
naĉinu pokrića gubitka uz saglasnost osnivaĉa;
11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje
poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom
osnivaĉa;
12) zakljuĉuje ugovore o radu na odreĊeno vreme sa
direktorom preduzeća.
13) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom,
statutom i propisima kojima se utvrĊuje pravni položaj
privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odluĉivanja o
pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u
preduzeću.
Naknada za rad
Ĉlan 43.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora imaju pravo
na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Visinu naknade iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuju
osnivaĉi na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa
poslovanja JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari.
2) Direktor
Ĉlan 44.
Direktora preduzeća imenuju osnivaĉi na period od
ĉetiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Na uslove za imenovanje direktora preduzeća,
shodno se primenjuju odredbe Zakona o radu (''Službeni
glasnik RS'', broj 24/05, 61/05 i 64/09).
Direktor JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari zasniva
radni odnos na odreĊeno vreme.
Nadleţnosti direktora
Ĉlan 45.
Direktor JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari:
1) predstavlja i zastupa preduzeća;
2) organizuje i rukovodi procesom rada;
3) vodi poslovanje preduzeća;
4) odgovara za zakonitost rada preduzeća;
5) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima
mere za njegovo sprovoĊenje;
6) predlaže finansijske izveštaje;
7) izvršava odluke nadzornog odbora;
8) vrši druge poslove utvrĊene zakonom i statutom
preduzeća.
Zarada direktora
Ĉlan 46.
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati pravo na
stimulaciju u sluĉaju kad preduzeće posluje sa pozitivnim
poslovnim rezultatima.
Odluku o isplati stimulacije donose osnivaĉi.
Mandat direktora
Ĉlan 47.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je
imenovan, ostavkom ili razrešenjem.
Razrešenje direktora
Ĉlan 48.
Predlog za razrešenje može podneti Nadzorni odbor
preduzeća.
Predlog za razrešenje mora biti obrazložen sa
precizno navedenim razlozima zbog kojih se predlaže
razrešenje.
Ĉlan 49.
Skupštine osnivaĉa mogu razrešiti direktora pod
uslovima predviĊenim zakonom.
Suspenzija direktora
Ĉlan 50.
Ukoliko protiv direktora stupi na snagu optužnica za
kriviĉna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene
dužnosti, Skupštine osnivaĉa donose rešenje o suspenziji.
Suspenzija traje dok se postupak pravosnažno ne
okonĉa.
20
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Vršilac duţnosti direktora
Ĉlan 51.
Skupštine osnivaĉa imenuju vršioca dužnosti
direktora u sledećim sluĉajevima:
1) ukoliko direktoru prestane mandat zbog isteka
perioda na koji je imenovan, zbog podnošenja ostavke ili u
sluĉaju razrešenja pre isteka mandata;
2) ukoliko bude doneto rešenje o suspenziji
direktora;
3) u sluĉaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti
direktora.
Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji
nije duži od šest meseci.
U naroĉito opravdanim sluĉajevima Skupštine
osnivaća mogu doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti
direktora na još jedan period od šest meseci.
X POREMEĆAJI U RADU USLED VIŠE SILE
Poremećaji u poslovanju
Ĉlan 52.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari, Skupštine osnivaĉa, mogu preduzeti
mere propisane zakonom, radi obezbeĊenja uslova za
nesmetano funkcionisanje JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari
i obavljanje delatnosti od opšteg interesa, a naroĉito:
– promenu unutrašnje organizacije Javnog
preduzeća;
– razrešenje Nadzornog odbora i direktora i
imenovanje privremenog organa Javnog
preduzeća;
– ograniĉenje prava pojedinih delova Javnog
preduzeća da istupaju u pravnom prometu sa
trećim licima;
– ograniĉenje u pogledu prava raspolaganja
pojedinim sredstvima u javnoj svojini.
Ostvarivanje prava na štrajk
Ĉlan 53.
Štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi
zaštite svojih profesionalnih i ekomskih interesa po osnovu
rada.
U JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari pravo na štrajk
zaposleni ostvaruju u skladu sa zakonom, kolektivnim
ugovorom i posebnim aktom osnivaĉa.
U sluĉaju štrajka radnika JKP''Pešterski vodovod''K.
Bunari, mora se obezbediti minimum procesa rada u
obavljanju delatnosti od opšteg interesa.
Minimum procesa rada posebnom odlukom utvrĊuju
Skupštine opštine osnivaĉa, u skladu sa zakonom.
Unutrašnja organizacija
Ĉlan 54.
Statutom, opštim aktima i drugim aktima
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari bliže se ureĊuju unutrašnja
organizacija JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari, delokrug
organa i druga pitanja od znaĉaja za rad i poslovanje
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari, u skladu sa zakonom i
ovim ugovorom.
Radni odnosi
Ĉlan 55.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog
odnosa ureĊuju se kolektivnim ugovorom JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari u skladu sa zakonom i aktima osnivaĉa.
Kolektivni ugovor JKP''Pešterski vodovod''K.
Bunari mora biti saglasan sa zakonom, opštim i posebnim
kolektivnim ugovorom.
Bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu
Ĉlan 56.
Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa
bezbednošću i zdravljem na radu ostvaruju se u skladu sa
zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, a bliže se
ureĊuju kolektivnim ugovorom, opštim aktima JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari ili ugovorom o radu.
Zaštita ţivotne sredine
Ĉlan 57.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari je dužno da u
obavljanju svoje delatnosti obezbeĊuje potrebne uslove za
zaštitu i unapreĊenje životne sredine i da spreĉava uzroke i
otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom
stvorene vrednosti ĉovekove sredine.
Statutom JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari
detaljnije se utvrĊuju aktivnosti preduzeća radi zaštite životne
sredine, saglasno zakonu i propisima osnivaĉa koji regulišu
oblast zaštite životne sredine.
Javnost rada preduzeća
Ĉlan 58.
Rad JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari je javan.
Za javnost rada JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari
odgovoran je direktor.
Dostupnost informacija
Ĉlan 59.
Dostupnost informacija od javnog znaĉaja vrši u
skladu sa odredbama zakona koji reguliše oblast slobodnog
pristupa informacijama od javnog znaĉaja.
Poslovna tajna
Ĉlan 60.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci
utvrĊeni odlukom direktora ili Nadzornog odbora
JKP''Pešterski''K. Bunari ĉije bi saopštavanje neovlašćenom
licu bilo protivno poslovanju Javnog preduzeća i štetilo bi
njegovom poslovnom ugledu i interesima.
XI
STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI
Opšti akti
Ĉlan 61.
Opšti akti JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari su
Statut i drugi opšti akti utvrĊena zakonom.
Statut je osnovni opšti akt JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari.
Drugi opšti akti Javnog preduzeća moraju biti u
saglasnosti sa Statutom JKP“Pešterski vodovod''K. Bunari.
21
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Pojediniĉni akti koje donose organi i ovlašćeni
pojedinci u Javnom preduzeću, moraju biti u skladu sa opštim
aktima JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari .
XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 62.
JKP''Pešterski vodovod''K. Bunari je dužno da Statut
usaglasi sa ovom Odlukom u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove odluke.
Ostali opšti akti nadležni organi JKP''Pešterski
vodovod''K. Bunari su dužni da usklade u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu Statuta JKP''Pešterski vodovod''K.
Bunari.
Upravni odbor nastavlja da obavlja poslove
nadzornog odbora u smislu ove odluke do imenovanja
Predsednika i ĉlanova nadzornog odbora. Danom imenovanja
Nadzornog odbora u skladu sa ovom Odlukom prestaje sa
radom Upravni odbor ovog preduzeća a njegovom
predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
Konkurs za izbor direktora JKP „Pešterski
vodovod“K. Bunari po odredbama ove Odluke raspisaće se u
roku propisanom zakonom.
Ĉlan 63.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o osnivanju JKP ''Pešterski vodovod''K. Bunari
(''Opštinski službeni glasnik Sjenica'', broj 06-10/91 od
01.07.1991. godine.
Ĉlan 64.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u ''Opštinskom službenom glasniku Sjenica'' i„
Službenom glasniku opštine Tutin “
SKUPŠTINA OPŠTINE
SJENICA
Broj 06-4/2013-7
Predsednik Skupštine
opštine
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
SKUPŠTINA OPŠTINE
TUTIN
Ibroj : 023-6/2013
Predsjednik Supštine
opštine
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi
( „Službeni glasnik RS“, broj 129/07), ĉlana 2 i 5. stav 1.
Zakona o javnim preduzećima ( „Službeni glasnik RS“, broj
119/12), Zakona o javnom informisanju („Sl.glasnik RS“
br:43/2003,61/2005,71/2009,89/2010-odluka US i 41/2011odluka US), kao i ĉlana 16. Stav 1. taĉka 36. ĉlana 17. i
ĉlana 37. stav 1. taĉke 7. i 9.Statuta Opštine Tutin ( Opštinski
službeni glasnik broj 9/08 i izmjene 12/2012), na sjednici
Skupštine opštine Tutin, koja je održana 29.04.2013.godine,u
cilju usklaĊivanja osnivaĉkih akata sa Zakonom o javnim
preduzećima, donijeta je sljedeća
ODLUKA
o promjeni osnivaĉkog akta
Javnog informativnog preduzeća „Informativni centar
Tutin“
I OPŠTE ODREDBE
UsklaĊivanje osnivaĉkih akata
Ĉlan 1.
Ovom Odlukom, vrši se promjena osnivaĉkog akta –
Odluke o osnivanju Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin” ” broj:06-7/2001 od
30.07.2001.godine upisano u registar Agencije za privredne
registere Rješenjem BD 81932/2005, radi uskla|ivanja sa
odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik
RS“ broj 119/2012).
Cilj osnivanja
Ĉlan 2.
JIP Informativni centar Tutin posluje radi
ostvarivanja javnog interesa graĊana opštine Tutin i šire u
oblasti informisanja, a naroĉito:
- informisanje graĊana opštine Tutin o svim
dogaĊajima
radi
slobodnog
širenja
ideja,informacija i mišljenja u svim oblastima
od interesa za graĊane opštine Tutin,
- djelatnost informisanja graĊana opštine Tutin
Javno informativno preduzeće “Informativni
centar Tutin” vrši na bosanskom i srpskom
jeziku, latiniĉnim i ćiriliĉnim pismom,
- informisanje se vrši putem elektronskih i ostalih
medija,koji su zakonom dozvoljeni.
Predmet odluke
Ĉlan 3.
Ovom Odlukom u skladu sa Zakonom o javnim
preduzećima,regulisana su prava i obaveze osnivaĉa i JIP
“Informativni centar Tutin” u obavljanju djelatnosti od
opšteg interesa, a naroĉito:
naziv i sjedište osnivaĉa,
- poslovni ime i sjedište JIP Informativni centar
Tutin,
- pretežna djelatnost Javnog informativnog
preduzeća “Informativni centar Tutin” prava,
obaveze i odgovornosti osnivaĉa prema Javnom
informativnogm preduzeću “Informativni centar
Tutin”
i Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin” prema osnivaĉu,
- uslovi
i
naĉin
zaduživanja
Javnog
informativnog preduzeća “Informativni centar
Tutin”
- zastupanje Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin” ,
- iznos osnovnog kapitala,kao i opis,vrsta i
vrijednost novĉanog uloga,
- organi Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin” ,
- imovina koje se ne može otuĊiti,
- raspolaganje (otuĊenje i pribavljanje) stvari u
javnoj svojini koje su prenijete u svojinu Javnog
22
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
-
informativnog preduzeća “Informativni centar
Tutin” , u skladu sa zakonom,
zaštita životne sredine,
druga pitanja od znaĉaja za nesmetano
obavljanje djelatnosti za koje se osniva Javno
informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin” .
II PODACI O OSNIVAĈU
Osnivaĉ javnog preduzeća
Ĉlan 4.
Osnivaĉ
Javnog
informativnog
preduzeća
“Informativni centar Tutin” je:
Opština Tutin, ulica Huseina-bega Gradašćevića,
br.7,matiĉni br: 7175892.
Prava osnivaĉa ostvaruje Skupština opštine Tutin.
Pravni status javnog preduzeća
Ĉlan 5.
Javno informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin”
ima status pravnog lica,sa pravima,obavezama i
odgovornostima koje su utvrĊene zakonom,
Javno informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin”
u pravnom prometu sa trećim licima ima sva
ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj raĉun.
Odgovornosti i obaveze javnog preduzeća
Ĉlan 6.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“ za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom
imovinom.
Osnivaĉ ne odgovara za obaveze Javnog
informativnog preduzeća „Informativni centar Tutin“, osim u
sluĉajevima predviĊenim zakonom.
Zastupanje i predstavljanje javnog preduzeća
Ĉlan 7.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar Tutin“
zastupa i predstavlja direktor.
III POSLOVNO IME I SJEDIŠTE
Poslovno ime javnog preduzeća
Ĉlan 8.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“posluje pod sledećim poslovnim imenom: Javno
informativno preduzeće „Informativni centar Tutin,“
Skraćeno poslovno ime je JIP „Informativni centar
Tutin“.
O promjeni poslovnog imena odluĉuje Nadzorni
odbor Javnog informativnog preduzeća „Informativni centar
Tutin“, uz saglasnost osnivaĉa.
Sjedište javnog preduzeća
Ĉlan 9.
Sjedište
Javnog
informativnog
preduzeća
„Informativni centar Tutin“ je Tutin, ul. Ferhadija 1.
O promjeni sjedišta odluĉuje Nadzorni odbor Javnog
informativnog preduzeća
„Informativni centar Tutin“, uz saglasnost osnivaĉa.
Peĉat,štambilj i znak javnog preduzeća
Ĉlan 10.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“ ima svoj peĉat i štambilj,koji sadrže puno poslovno
ime, a koji će biti definisani Statutom Javnog informativnog
preduzeća „Informativni centar Tutin“.
Upis javnog preduzeća u registar
Ĉlan 11.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“ se za obavljanje djelatnosti od javnog
interesa,utvrĊene ovom odlukom,upisuje u registar u skladu
sa zakonom kojim se ureĊuje pravni poližaj privrednih
društava i postupak registracije, u skladu sa zakonom.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar Tutin“ se
u skladu sa zakonom upisuje u registar javnih glasila i
utvrĊuje skraćeni naziv za vrijeme emitovanja.
IV DJELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA
Preteţna djelatnost
Ĉlan 12.
Pretežna dlelatnost Javnog informativnog preduzeća
„Informativni centar Tutin“ je:
-60.20- proizvodnja i emitovanje televizijskog programa.
Osim navedene pretežne djelatnosti Javno informativno
preduzeće „Informativni centar Tutin“se bavi i drugim
djelatnostima, kao što su:
-58.1 – izdavanje knjiga i ĉasopisa i druge izdavaĉke
djelatnosti,
-58.11- izdavanje knjiga,
-58.12- izdavanje imenika i adresara,
-58.13- izdavanje novina,
-58.14- izdavanje ĉasopisa i dugih izdanja,
-58.19- ostala izdavaĉka djelatnost,
-58.2 - izdavanje softvera,
-58.21- izdavanje raĉunarskih igara,
-58.29- izdavanje ostalih softvera,
-59.1 - kinematografska i televizijska produkcija,
-59.11-proizvodnja kinematografskih djela, audio.vizuelnih
proizvoda i televizijskog programa,
-59.12- djelatnosti koje slijede nakon
faze snimanja u proizvodnji
kinematografskih djela i televizijskog programa
-59.13- distribucija kinematografskih djela, audiovizuelnih djela i televizijskog programa
-59.14- djelatnost prikazivanja kinematografskih djela,
-59.20- snimanje i izdavanje zvuĉnih zapisa i muzike,
23
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
-60.10- emitovanje radio-programa,
-61.10- kablovske telekomunikacije,
-61.20- bežiĉne telekomunikacije,
-61.30- satelitske telekomunikacije,
-61.90- ostale telekomunikacione djelatnosti,
-62.01- raĉunarsko programiranje,
-62.02- konsultantske djelatnosti u
oblasti informacione tehnologije,
-62.03- upravljanje raĉunarskom opremom,
V OSNOVNI KAPITAL I IMOVINA JAVNOG
PREDUZEĆA
Osnovni kapital
Ĉlan 14.
Osnovni kapital Javnog informativno preduzeće
„Informativni centar Tutin“,sredstva za rad, u ukupnoj
procijenjenoj vrijednosti od 900.000 dinara na dan
30.07.2001.godine.
O povećanju i smanjenju osnivaĉkog kapitala
Javnog informativnog preduzeća „Informativni centar Tutin“
odluĉuje Skupština opštine, kao osnivaĉ, u skladu sa
zakonom.
-62.09- ostale usluge informacione tehnologije,
-63.11- obrada podataka, hosting i sl.
-63.12- veb portali,
-63.9 - ostale informacione uslužne djelatnosti,
-63.91- djelatnosti novinskih agencija,
-63.99- Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu
nepomenute,
-73.1. – reklamiranje,
-73.11- djelatnost reklamnih agencija,
-73.12- medijsko predstavljanje,
-73.20- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja.
Preduzeće može obavljati i druge djelatnosti
utvrĊene Statutom uz saglasnost osnivaĉa.
Javno informativno preduzeće “Informativni centar Tutin”
može bez upisa u registar da vrši i druge djelatnosti koje
služe obavljanju pretežne djelatnosti
ukoliko za te djelatnostiispunjava uslove predviĊene zakon
om.
O promjeni djelatnosti Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin” kao i o obavljanju drugih
djelatnosti koje služe obavljanju pretežne djelatnosti,odluĉuje
Nadzorni odbor, uz saglasnost osnivaĉa, u skladu sa
zakonom.
Uslovi za obavljanje djelatnosti kao djelatnosti od javnog
interesa
Ĉlan 13.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“može da otpoĉne obavljanje djelatnosti kad nadležni
državni organi utvrde da su ispunjeni uslovi za obavljanje
djelatnosti u pogledu:
- tehniĉke opremljenosti,
- kadrovske osposobljenosti,
- bezbjednosti i zdravlja na radu,
- zaštite i unapreĊenja životne sredine i
- drugih uslova propisanih zakonom.
Imovina javnog preduzeća
Ĉlan 15.
Imovinu Javnog informativnog preduzeća
„Informativni centar Tutin“ĉine pravo svojine na pokretnim i
nepokretnim stvarima,novĉanim sredstvima i hartijama od
vrijednosti i druga imovinska prava koja su prenijeta u
svojinu Javnog informativnog preduzeća „Informativni centar
Tutin“, ukljuĉujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj
svojini opštine Tutin.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“može koristiti sredstva u javnoj i drugim oblicima
svojine,u skladu sa zakonom,odlukom osnivaĉa i posebnim
ugovorom kojimse regulišu meĊusobni odnosi,prava i
obaveze Javnog informativnog preduzeća „Informativni
centar Tutin“, sa jedne, i Opštine Tutin, kao osnivaĉa, sa
druge strane.
Sredstva javnog preduzeća
Ĉlan 16.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“, u obavljanju svoje djelatnosti, stiĉe i pribavlja
sredstva iz sledećih izvora:
- iz budžeta Opštine Tutin,
- prodajom svojih proizvoda i usluga na tržištu, i
od ekonomsko-propagandne djelatnosti,
- udruživanje,odnosno,ulaganjem sredstva
zainteresovanih preduzeća,ustanova i drugih
subjekata,
- od legata,poklona i zavještanja,
- iz kredita,
- iz drugih zakonom i aktima utvrĊenih izvora i
prihoda.
UnapreĊenje rada i razvoj preduzeća
Ĉlan 17.
UnapreĊenje rada i razvoja Javnog informativnog
preduzeća „Informativni centar Tutin“se zasniva na
dugoroĉnom i srednjoroĉnom planu rada i razvoja.
Planovima i programom rada iz stava 1. Ove
Odluke,utvrĊuje se poslovna politika Javnog informativnog
preduzeća „Informativni centar Tutin“,odreĊuju se
neposredni zadaci i utvrĊuju sredstva i mjere za njihovo
izvršenje.
Planovi i programi rada Javnog informativnog
preduzeća „Informativni centar Tutin“moraju se zasnivati
zakonima kojima se ureĊuju odnosi u djelatnostima kojima se
bavi Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“.
24
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Planovi i programi
Ĉlan 18.
Planovi i programi Javnog informativnog preduzeće
„Informativni centar Tutin“su:
- plan i program razvoja Javnog informativnog
preduzeća „Informativni centar Tutin“,
- finansijski planovi,
- drugi planovi i programi.
Planovi i programi Javnog informativnog preduzeća
„Informativni centar Tutin“ dostavljaju se Skupštini opštine
Tutin najkasnije do 1.decembra tekuće godine za narednu
godinu.
Planovi i programi se smatraju donijetim kada na
njih saglasnost da Skupština opštine Tutin.
-
-
-
Uslovi i naĉin zaduţenja javnog preduzeća
Ĉlan 19.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“ može se zadužiti uzimanjem kredita, odnosno zajma,
za finansiranje tekuće likvidnosti i finansiranje investicionih
projekata.
Javno informativno preduzeće „Informativni centar
Tutin“ je dužno da za zaduženje uzimanjem kredita,odnosno
zajma, za finasiranje investicionih projekata predhodno
pribavi saglasnost Skupštine opštine Tutin.
Postupak zaduženja provodi se u skladu sa zakonom
kojim se ureĊuje postupak javnih nabavki
VI PRAVA I OBAVEZE JAVNOG PREDUZEĆA I
OSNIVAĈA
Prava osnivaĉa
Ĉlan 20.
Po osnovu uĉešća u osnovnom kapitalu Javnog
informativnog preduzeća „Informativni centar Tutin“,opština
kao osnivaĉ ima sledeća prava:
- pravo upravljanjem Javno informativno
preduzeće „Informativni centar Tutin“na naĉin
utvrĊen Statutom Javnog informativnog
preduzeća „Informativni centar Tutin“,
- pravo da budu informisani o poslovanju Javnog
informativnog preduzeća „Informativni centar
Tutin“,
- pravo da uĉestvuju u raspodjeli likvidacione i
steĉajne mase, nakon prestanka Javnog
informativnog preduzeća „Informativni centar
Tutin“steĉajem ili likvidacijom,a po izmirenju
obaveza,
- pravo prenosa osnivaĉkih prava na zaposlene u
Javnom informativnom preduzeću
„Informativni centar Tutin“, u skladu sa
zakonom,
- druga prava u skladu sa zakonom.
ObezbjeĊenje opšteg interesa
Ĉlan 21.
Radi obezbjeĊenja opšteg interesa u djelatnosti za
koju je Javno informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin”osnovano, Skupština opštine daje saglasnost na:
- Statut Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin”;
davanje garancija, avala, jemstva, zaloga i
drugih sredstava obezbjeĊenja za poslove koji
nisu iz okvira djelatnosti od opšteg interesa;
raspolaganje
(pribavljanje
i
otuĊenje)
sredstvima u javnoj svojini koja su prenijeta u
svojinu Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin”', veće vrednosti,
koja je u neposrednoj funkiji obavljanja
djelatnosti od opšteg interesa,
ulaganja kapitala;
statusne promjene;
akt o procjeni vrijednosti kapitala i iskazivanju
tog kapitala u akcijama, kao i na program i
odluku o svojinskoj transformaciji i
druge odluke kojima se ureĊuje obavljanje
djelatnosti od opšteg interesa u skladu sa
zakonom.
Kontinuirano i kvalitetno pruţanje usluga
Ĉlan 22.
Javno informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin” je dužno da djelatnost od javnog interesa obavlja na
naĉin kojim se obezbjeĊuje informisanje graĊana opštine
Tutin o svim dogaĊajima radi slobodnog širenja
ideja,informacija i mišljenja u svim oblastima od interesa za
opštinu Tutin.
Radi ostvarivanja programske orjentacije novinari i
drugi radnici Javnog informativnog preduzeća “Informativni
centar Tutin” ne mogu zastupati niti sprovoditi stranaĉke
interese u obavljanju svoje djelatnosti,već su dužni da
postupaju u skladu sa propisima o javnom informisanju i
uskladu sa profesionalnim Kodeksom novinara.
Nesmetano funkcionisanje postrojenja i opreme
Ĉlan 23.
Javno informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin” je dužno da preduzima mjere i aktivnosti za redovno
održavanje i nesmetano funkcionisanje emisione i druge
opreme neophodne za obavljanje djelatnosti, u skladu sa
zakonima i drugim propisima kojima se ureĊuju uslovi
obavljanja djelatnosti od javnog interesa zbog koje je
osnovano.
Poremećaj u poslovanju
Ĉlan 24.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju Javnog
informativnog preduzeća “Informativni centar Tutin”,
Skupština opštine preduzeće mjere kojima će obijezbediti
uslove za nesmetan rad i poslovanje preduzeća u obavljanju
djelatnosti od opšteg interesa, u skladu sa zakonom, a
naroĉito :
- razrešenje Nadzornog odbora i direktora,
- og raniĉenje prava ogranka Javnog preduzeća
da istupa u pravnom prometu sa trećim licima,
ograniĉenje u pogledu prava raspolaganja
pojedinim srdstvima u javnoj svojini,
- druge mjere odreĊene zakonom kojim se
ureĊuju uslovi i naĉin obavljanja djelatnosti od
opšteg interesa i ovom Odlukom.
25
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
VII POSLOVANJE,
Poslovanje pod trţišnim uslovima
Ĉlan 25.
Javno informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin” posluje po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom.
Pruţanje usluga korisnicima sa teritorije drugih opština.
Ĉlan 26.
U obavljanju svoje pretežne djelatnosti, Javno
informativno preduzeće “Informativni centar Tutin”svoje
usluge može pružati i korisnicima sa teritorije drugih opština
i gradova, pod uslovom da se ni na koji naĉin ne ugrožava
stalno, kontinuirano i kvalitetno informisanje graĊana opštine
Tutin.
VIII ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA
Organi javnog preduzeća
Ĉlan 27.
Upravljanje u Javnom informativnom preduzeću
“Informativni centar Tutin“je organizovano
kao
jednodomno.
Organi Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar
Tutin” su:
1) Nadzorni odbor
2) Direktor
1) Nadzorni odbor
Sastav Nadzornog odbora
Ĉlan 28.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva ĉlana koje
imenuje Skupština opštine Tutin, na period od ĉetiri godine,
pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora imenuje se iz reda
zaposlenih, na naĉin i po postupku koji je utvrĊen Statutom
Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar Tutin”.
Mandat ĉlanova Nadzornog odbora
Ĉlan 29.
Mandat predsjedniku i ĉlanovima Nadzornog odbora
prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili
razrješenjem.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora razrješavaju se prije
isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:
- nadzorni odbor ne dostavi osnivaĉu na
saglasnost godišnji program poslovanja,
- osnivaĉ ne prihvati finansijski izvještaj javnog
preduzeća,
- propuste da preduzmu neophodne mjere pred
nadležnim organima u sluĉaju postojanja
sumnje da odgovorno lice javnog preduzeća
djeluje na štetu javnog preduzećša kršenjem
direktorskih dužnosti, nesavjesnim ponašanjem
i na drugi naĉin.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora mogu se
razriešiti prije isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko
preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne
ostvari kljuĉne pokazatelje uĉinka.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora kojima je prestao
mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja
novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanja novog
predsjednika ili ĉlana Nadzornog odbora.
Uslovi za izbor ĉlanova Nadzornog odbora
Ĉlan 30.
Za predsednika i ĉlanove Nadzornog odbora imenuje se lice
koje ispunjava sledeće uslove:
- da je punoletno i poslovno sposobno;
da ima steĉeno odgovarajuće obrazovanje iz
jedne ili više oblasti iz djelatnosti od opštrg
interesa za ĉije obavljanje je osnovano javno
preduzeće,
- najmanje tri godine iskustva na rukovodećem
položaju;
- da posjeduje struĉnost iz oblasti finansija, prava
ili korporativnih upravljanja;
- da nije osuĊivano na uslovnu ili bezuslovnu
kaznu za kriminalna djela protiv privrede,
pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i
da mu nije izreĉena mjera bezbjednosti zabrane
obavljanja pretežne djelatnosti javnog
preduzeća.
Nadleţnost Nadzornog odbora
Ĉlan 31.
Nadzorni odbor:
1) utvrĊuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve
preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji;
2) usvaja izvještaj o stepenu realizacije programa
poslovanja;
3) donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost
osnivaĉa;
4) nadzire rad direkitora:
5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem preduzeća;
6) uspostavlja, odobrava i prati raĉunovodstvo,
unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku
upravljanja rizicima;
7) utvrĊuje finansijske izvještaje preduzeća i dostavlja
ih osnivaĉu radi davanja saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osnivaĉa,
9) odluĉuje o statusnim promjenama i osnivanju drugih
pravnih subjekata, uz saglasnost osnivaĉa;
10) donosi odluku o raspodjeli dobiti, odnosno naĉinu
pokrića gubitka uz saglasnost osnivaĉa;
11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili
radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom
osnivaĉa;
12) zakljuĉuje ugovore o radu na odreĊeno vrijeme sa
direktorom preduzeća.
13) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i
propisima kojima se utvrĊuje pravni položaj
privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odluĉivanja o
pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u
preduzeću.
26
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Naknada za rad
Ĉlan 32.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora imaju pravo na
odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Visinu naknade iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuje osnivaĉ na
osnovu izvještaja o stepenu realizacije programa poslovanja
Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar
Tutin”'.
2) Direktor
Ĉlan 33.
Direktora preduzeća imenuje Skupština opštine Tutin na
period od 4 (ĉetiri) godine, a na osnovu sprovedenog javnog
konkursa.
Na uslove za imenovanje direktora preduzeća, shodno se
primenjuju odredbe Zakona o radu (''Službeni glasnik RS'',
broj 24/05, 61/05 i 64/09) i uslovi utvrĊeni statutom Javnog
informativnog preduzeća “Informativni centar Tutin”.
Direktor Javnog informativnog preduzeća “Informativni
centar Tutin”zasniva radni odnos u skladu sa zakonom i
ugovorom o radu.
Nadleţnosti direktora
Ĉlan 34.
Direktor Javnog informativnog preduzeća “Informativni
centar Tutin”:
1) predstavlja i zastupa Javno informativno preduzeće
“Informativni centar Tutin”,
2) organizuje i rukovodi procesom rada;
3) vodi poslovanje Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin”,
4) odgovara za zakonitost rada Javnog informativnog
preduzeća “Informativni centar Tutin”,
5) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima
mjere za njegovo sprovoĊenje;
6) predlaže finansijske izvještaje;
7) izvršava odluke Nadzornog odbora;
8) vrši druge poslove utvrĊene zakonom i statutom
Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar
Tutin”'.
Zarada direktora
Ĉlan 35.
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati pravo na
stimulaciju u sluĉaju kad preduzeće posluje sa pozitivnim
poslovnim rezultatima.
Odluku o isplati stimulacije donosi Skupština opštine
Tutin
Mandat direktora
Ĉlan 36.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je
imenovan, ostavkom ili razrješenjem.
Razrješenje direktora
Ĉlan 37.
Prijedlog za razrješenje može podnijeti Nadzorni odbor
Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar Tutin'.
Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen sa precizno
navedenim razlozima zbog kojih se predlaže razrješenje.
Ĉlan 38.
Skupština opštine Tutin može razriješiti direktora pod
uslovima predviĊenim zakonom.
Vršilac duţnosti direktora
Ĉlan 39.
Skupština opštine Tutin imenuje vršioca dužnosti
direktora u sluĉajevima predviĊenim zakonom.
Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji
nije duži od šest mjeseci.
U naroĉito opravdanim sluĉajevima Skupština
opštine Tutin može donijeti odluku o imenovanju vršioca
dužnosti direktora na još jedan period od šest mjeseci.
Unutrašnja organizacija
Ĉlan 40.
Statutom, opštim aktima i drugim aktima Javnog
informativnog preduzeća “Informativni centar Tutin”bliže se
ureĊuju unutrašnja organizacija Javnog preduzeća, delokrug
organa i druga pitanja od znaĉaja za obezbjeĊivanje
profesionalnih standarda bitnih za rad medija
Radni odnosi
Ĉlan 41.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog
odnosa ureĊuju se u skladu sa zakonom, opštim i posebnim
kolektivnim ugovorom i aktima osnivaĉa.
X STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI
Opšti akti
Ĉlan 42.
Opšti akti Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin”su Statut i druga opšta akta
utvrĊena zakonom.
Statut je osnovni opšti akt Javnog informativnog
preduzeća “Informativni centar Tutin”.
Drugi opšti akti Javnog informativnog preduzeća
“Informativni centar Tutin”moraju biti u saglasnosti sa
Statutom.
Pojediniĉni akti koje donose organi i ovlašćeni
pojedinci u Javnom preduzeću, moraju biti u skladu sa opštim
aktima Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar
Tutin”.
XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 43.
Javno informativno preduzeće “Informativni centar
Tutin” je dužno da Statut usaglasi sa ovom Odlukom u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Ostali opšti akti nadležni organi Javnog
informativnog preduzeća “Informativni centar Tutin'su dužni
da usklade u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
Statuta Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar
Tutin”
Ĉlan 44.
27
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka
o osnivanju Javnog informativnog preduzeća “Informativni
centar Tutin”broj:06-7/2001.
Ĉlan 45.
Ova Odluka stupa na snagu osmog da od dana
objavljivanja u ''Službenom listu opštine Tutin''.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINAOPŠTINE
IBroj : 400-7/2013
Dana, 29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik RS“, broj 129/07), ĉlana 4. 5.i 65. stav 1.
Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj
119/12), kao i ĉlana 37.stav 15. Statuta opštine Tutin
(“Opštinski službeni glasnik”, br. 12/2012), na sjednici
Skupštine opštine Tutin, koja je održana dana 29.04.2013.
godine, u cilju usklaĊivanja osnivaĉkog akta sa Zakonom o
javnim preduzećima, donijet je
OSNIVAĈKI AKT JAVNOG PREDUZEĆA
“DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU”
TUTIN
I OPŠTE ODREDBE
UsklaĊivanje osnivaĉkog akta
Ĉlan 1.
U cilju usklaĊivanja osnivaĉkog akta Javnog
preduzeća za ureĊivanje, korišćenje, unapreĊivanje i zaštitu
zemljišta, kao dobra od javnog interesa i izgradnju javnih
objekata od znaĉaja za opštinu Tutin, stavlja se van snage
Odluka o osnivanju javnog preduzeća za graĊevinsko
zemljište i izgradnju opštine Tutin (''Opštinski službeni
glasnik” Tutin, br. 5/96) kojim je organizovano kao JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju'' u Tutinu, upisano u
sudski registar kod Privrednog suda Kraljevo Rješenjem
br.Fi.916/2000 od 30.06.2000.godine, i donosi se novi
osnivaĉki akt.
Cilj osnivanja javnog preduzeća
Ĉlan 2.
Javno preduzeće „Direkcija za urbanizam i
izgradnju “ osnovano je radi trajnog obavljanja delatnosti od
opšteg interesa i vršenja poslova u oblasti:
ureĊenja graĊevinskog zemljišta, staranja o
njegovoj zaštiti, racionalnom i održivom
korišćenju i obavljanju drugih poslova u skladu
sa Zakonom i aktima Opštine;
- urbanistiĉkog planiranja i ureĊenja prostora i
naselja;
-
izgradnje, rehabilitacije i rekonstrukcije,
održavanja i upravljanja opštinskim i
nekategorisanim puteva, ulicama u naseljima
opštine kao i zimsko održavanje puteva i
objekata na njima;
staranja
programiranja,
planiranja
i
organizacije opremanja, ureĊenja i održavanja
parkova, zelenih i rekreativnih površina,
grobnih polja i sl.;
- obezbeĊenja i upravljanja razvojem i
održavanja javne rasvjete;
- staranja,
programiranja,
planiranja
i
organizacije održavanja, ureĊenja i korišćenja
površina javne namjene;
vršenje struĉnih poslova investitora za
realizaciju povjerenih djelatnosti za potrebe
organa i organizacija ĉiji je osnivaĉ opština.
Predmet odluke
Ĉlan 3.
Ovim osnivaĉkim aktom, u skladu sa Zakonom o
javnim preduzećima, regulisana su prava i obaveze osnivaĉa i
JP ''Direkcija za urbanizam i izgradnju'' Tutin u obavljanju
djelatnosti od opšteg interesa, a naroĉito:
- naziv i sjedište osnivaĉa;
poslovno ime i sedište JP ''Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin;
pretežna djelatnost Direkcije;
- prava, obaveze i odgovornosti osnivaĉa prema
direkciji i Direkcije prema osnivaĉu;
- uslovi i naĉin utvrĊivanja i rasporeĊivanja
dobiti, odnosno naĉinu pokrića gubitaka i
snošenju rizika;
- uslovima i naĉinu zaduživanja Direkcije;
- zastupanje Direkcije;
- iznos osnovnog kapitala, kao i opis, vrsta i
vrijednost nenovĉanog uloga;
- organi Direkcije.
- imovina koja se ne može otuĊiti;
raspolaganje (otuĊenje i pribavljanje) stvarima
u javnoj svojini koja su prienijeta u svojinu
Direkcije u skladu sa Zakonom;
zaštita životne sredine;
druga pitanja od znaĉaja za nesmetano
obavljanje djelatnosti za koju se osniva
Direkcija.
II PODACI O OSNIVAĈU
Osnivaĉ javnog preduzeća
Ĉlan 4.
Osnivaĉ JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin je:
Opština Tutin, ul. Husein Bega Gradšĉevića br. 7,
matiĉni broj 17219235.
Prava osnivaĉa ostvaruje Skupština opštine Tutin.
28
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Pravni status javnog preduzeća
Ĉlan 5.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin ima
status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima
utvrĊenim zakonom.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin u
pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa
u svoje ime i za svoj raĉun.
Odgovornost za obaveze javnog preduzeća
Ĉlan 6.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin za
svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivaĉ ne odgovara za obaveze JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin, osim u sluĉajevima propisanim
zakonom.
Zastupanje i predstavljanje javnog preduzeća
Ĉlan 7.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
zastupa i predstavlja direktor.
III POSLOVNO IME I SjEDIŠTE
Poslovno ime javnog preduzeća
Ĉlan 8.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
posluje pod sledećim poslovnim imenom :JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” TutinSkraćeno poslovno ime je JP „DUI“.
O promjeni poslovnog imena odluĉuje Nadzorni
odbor JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin, uz
saglasnost osnivaĉa.
Sjedište javnog preduzeća
Ĉlan 9.
Sjedište JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin je u Tutinu, ul.Ferhadija br.4.
O promjeni sjedišta JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin odluĉuje Nadzorni odbor, uz saglasnost
osnivaĉa.
Peĉat, štambilj i znak javnog preduzeća
Ĉlan 10.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
posjeduje svoj peĉat i štambilj sa ispisanim tekstom na
srpskom jeziku i ćiriliĉnom pismu i bosanskom jeziku i
latiniĉnom pismu.
Peĉat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime
i sjedište JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži puno
poslovno ime, sjedište JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin i mjesto za datum i broj.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin ima
svoj znak koji sadrži naziv i sjedište JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin, a koji će biti definisan
Statutom JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin.
Upis javnog preduzeća u registar
Ĉlan 11.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin se za
obavljanje svoje djelatnosti od opšteg interesa, utvrĊene ovim
osnivaĉkim aktom, upisuje u registar u skladu sa zakonom
kojim se ureĊuje pravni položaj privrednih društava i
postupak registracije, u skladu sa zakonom.
Unutrašnja organizacija javnog preduzeća
Ĉlan 12.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
posluje kao jedinstvena radna cjelina.
Aktom direktora JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin ureĊuje se unutrašnja organizacija i
sistematizacija poslova.
IV DjELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA
Preteţna djelatnost
Ĉlan 13.
Pretežna djelatnost preduzeća je: 4211- Izgradnja
puteva i autoputeva.
Osim navedene pretežne djelatnosti, Javno
preduzeće vrši i djelatnosti:
4110 Razrada graĊevinskih projekata
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4212 Izgradnja železniĉkih pruga i podzemnih železnica
4213 Izgradnja mostova i tunela
4221 Izgradnja cevovoda
4222 Izgradnja elektriĉnih i telekomunikacionih vodova
4291 Izgradnja hidrotehniĉkih objekata
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih graĊevina
4311 Rušenje objekata
4312 Pripremna gradilišta
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
4321 Postavljanje elektriĉnih instalacija
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i
klimatizacionih sistema
4329 Ostali instalacioni radovi u graĊevinarstvu
7111 Arhitektonska djelatnost
7112 Inženjerske djelatnosti i tehniĉko savjetovanje.
8010 Delatnost privatnog obezbeĊenja
8020 Usluge sistema obezbeĊenja
8110 Usluge održavanja objekata
8121 Usluge redovnog ĉišćenja zgrada
8122 Usluge ostalog ĉišćenja zgrada i opreme
8129 Usluge ostalog ĉišćenja
8130 Usluge ureĊenja i održavanja okoline
8230 Organizovanje sastanaka i sajmova
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin može
bez upisa u registar da vrši i druge djelatnosti koje služe
obavljanju pretežne djelatnosti, ukoliko za te djelatnosti
ispunjava uslove predviĊene zakonom.
O promjeni djelatnosti JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin, kao i o obavljanju drugih djelatnosti koje
29
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
služe obavljanju pretežne djelatnosti, odluĉuje Nadzorni
odbor, uz saglasnost osnivaĉa, u skladu sa zakonom.
Uslovi za obavljanje djelatnosti kao djelatnosti od opšteg
interesa
Po osnovu ulaganja sredstava iz stava 1.ovog ĉlana
opština Tutin stiĉe udjele u JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin, kao i prava po osnovu tih udjela.
Kapital u JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin podijeljen na udjele upisuje se u registar.
Ĉlan 14.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin može
da otpoĉne obavljanje djelatnosti kad nadležni državni organ
utvrdi da su ispunjeni uslovi za obavljanje te djelatnosti u
pogledu:
Povećanje i smanjenje osnivaĉkog kapitala
Ĉlan 19.
O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin odluĉuje
Skupština opštine Tutin, kao osnivaĉ u skladu sa zakonom.
1)
2)
3)
4)
5)
tehniĉke opremljenosti;
kadrovske osposobljenosti;
bezbjednosti i zdravlja na radu;
zaštite i unapreĊenja životne sredine i
drugih uslova propisanih zakonom.
Sredstva javnog preduzeća
Ĉlan 20.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin, u
obavljanju svojih djelatnosti, stiĉe i pribavlja sredstva iz
sledećih izvora:
-
Osnivanje zavisnih društava
Ĉlan 15.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin može
da osnuje zavisno društvo kapitala za obavljanje djelatnosti iz
ĉlana 14.ovog osnivaĉkog akta, u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin prema
zavisnom društvu kapitala iz stava 1.ovog ĉlana, ima prava,
obaveze i odgovornosti koje ima opština Tutin, kao osnivaĉ
prema JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
Na odluku iz stava 1.ovog ĉlana saglasnost daje
Skupština opštine Tutin.
V IMOVINA JAVNOG PREDUZEĆA
Osnovni kapital
Ĉlan 16.
Osnovni kapital Javnog preduzeća JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin iznosi 1.061.548,94 dinara.
Imovina javnog preduzeća
Ĉlan 17.
Imovinu JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin ĉine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim
stvarima, novĉanim sredstvima i hartijama od vrijednosti i
druga imovinska prava koja su prenijeta u svojinu JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin, ukljuĉujući i
pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini opštine Tutin.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin može
koristiti sredstva u javnoj i drugim oblicima svojine, u skladu
sa zakonom, odlukom osnivaĉa i posebnim ugovorom kojim
se regulišu meĊusobni odnosi, prava i obaveze JP “Direkcija
za urbanizam i izgradnju” Tutin sa jedne i opštine Tutin, kao
osnivaĉa, sa druge strane.
Ĉlan 18.
Sredstva u javnoj svojini mogu se ulagati u kapital
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin, u skladu sa
zakonom i aktima Skupštine opštine Tutin.
-
-
naknada za korišćenje graĊevinskog zemljišta,
naknada za izgradnju, održavanje i korišćenje
lokalnih puteva
naknada za ureĊivanje graĊevinskog zemljišta,
prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u državnoj svojini koje koristi opština,
ustanova i druga organizacija ĉiji je osnivaĉ Opština,
sredstva iz poreza na zarade,
iz donacija i poklona,
iz kredita,
iz budžeta osnivaĉa i budžeta Republike Srbije,
iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
Raspodjela dobiti
Ĉlan 21.
Dobit JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin,
utvrĊena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za
povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namjene, u
skladu sa zakonom, aktima osnivaĉa i ovim osnivaĉkim
aktom.
Naĉela za odreĊivanje cijene usluga
Ĉlan 22.
Elementi za obrazovanje cijena proizvoda i usluga
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin ureĊuju se
posebnom odlukom, koju donosi Nadzorni odbor, uz
saglasnost osnivaĉa, u skladu sa zakonom.
Cijene proizvoda i usluga preduzeća
Ĉlan 23.
Elementi za odreĊivanje cijena proizvoda i usluga su
:
1) poslovni rashodi iskazani u poslovnim knjigama i
finansijskim izveštajima;
2) rashodi za izgradnju i rekonstrukciju objekata
komunalne infrastrukture i nabavku opreme, prema
usvojenim programima i planovima vršioca
komunalne djelatnosti na koje je jedinica lokalne
samouprave dala saglasnost;
3) dobit vršioca komunalne delatnosti.
30
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Sredstva koja su namenjena za finansiranje obnove i
izgradnje objekata komunalne infrastrukture iskazuju se
posebno i mogu se upotrebiti samo za te namjene.
-
UtvrĊivanje i izmena cijena
Ĉlan 24.
UtvrĊivanje i izmjena cijena vrši se na naĉin i po
postupku propisanim zakonom.
Saglasnost na odluku o cijenama daje izvršni organ
opštine.
Javno preduzeće je obavezno da elemenate za
obrazovanje cijena i planiranu izmenu cijena proizvoda i
usluga u toku poslovne godine ukljuĉi u svoj godišnji
program poslovanja iz ĉlana 26. ovog akta.
-
UnapreĊenje rada i razvoja preduzeća
Ĉlan 25.
UnapreĊenje rada i razvoja JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin zasniva se na dugoroĉnom i
srednjoroĉnom planu rada i razvoja.
Planovima i programom rada iz stava 1.ove Odluke,
utvrĊuju se poslovna politika i razvoj JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin, odreĊuju se neposredni zadaci i
utvrĊuju sredstva i mjere za njihovo izvršavanje.
Planovi i programi rada JP “Direkcija za urbanizam
i izgradnju” Tutin moraju se zasnivati na zakonima kojima se
ureĊuju odreĊeni odnosi u djelatnostima kojima se bavi JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin.
Planovi i program
Ĉlan 26.
Planovi i programi JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin su:
- plan i program razvoja Javnog preduzeća,
finansijski planovi i
- drugi planovi i programi,
Planovi i programi JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin dostavljaju se Skupštini opštine Tutin
najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.
Planovi i programi se smatraju donijetim kada na
njih saglasnost da Skupština opštine Tutin.
VI
PRAVA
I
PREDUZEĆA I OSNIVAĈA
OBAVEZE
JAVNOG
Prava osnivaĉa
Ĉlan 27.
Po osnovu uĉešća u osnovnom kapitalu JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin, opština Tutin,
kao osnivaĉ ima sledeća prava:
- pravo upravljanja JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin na naĉin utvrĊen Statutom Javnog
preduzeća;
- pravo na uĉešće u raspodeli dobiti Javnog
preduzeća;
- pravo da budu informisani o poslovanju Javnog
preduzeća;
pravo da uĉestvuju u raspodeli likvidacione ili
steĉajne mase, nakon prestanka Javnog preduzeća
steĉajem ili likvidacijom, a po izmirenju obaveza i
druga prava u skladu sa zakonom.
ObezbjeĊenje opšteg interesa
Ĉlan 28.
Radi obezbjeĊenja opšteg interesa u djelatnosti za
koju je JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
osnovano, Skupština opštine Tutin daje saglasnost na:
Statut JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin;
- davanje garancija, avala, jemstva, zaloga i drugih
sredstava obezbjeĊenja za poslove koji nisu iz
okvira djelatnosti od opšteg interesa;
- raspolaganje (pribavljanje i otuĊenje) sredstvima u
javnoj svojini koja su prijeneta u svojinu JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin, veće
vrednosti, koja je u neposrednoj funkiji obavljanja
djelatnosti od opšteg interesa;
ulaganja kapitala;
statusne promjene;
- akt o procjeni vrijednosti kapitala i iskazivanju tog
kapitala u akcijama, kao i na program i odluku o
svojinskoj transformaciji i
druge odluke kojima se ureĊuje obavljanje
djelatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i
ovim osnivaĉkim aktom.
Kontinuirano i kvalitetno pruţanje usluga
Ĉlan 29.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin je
dužno da djelatnost od opšteg interesa za koju je osnovano
obavlja na naĉin kojim se obezbjeĊuje stalno, kontinuirano i
kvalitetno pružanje usluga krajnjim korisnicima.
Nesmetano funkcionisanje postrojenja i opreme
Ĉlan 30.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin je
dužno da preduzima mjere i aktivnosti za redovno održavanje
i nesmetano funkcionisanje opreme i drugih objekata
neophodnih za obavljanje svoje djelatnosti, u skladu sa
zakonima i drugim propisima kojima se ureĊuju uslovi
obavljanja djelatnosti od opšteg interesa zbog koje je
osnovano.
Poremećaj u poslovanju
Ĉlan 31.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin, Skupština opštine Tutin
preduzeće mjere kojima će obezbjediti uslove za nesmetan
rad i poslovanje preduzeća u obavljanju djelatnosti od opšteg
interesa, u skladu sa zakonom, a naroĉito :
- razrješenje Nadzornog odbora i direktora,
ograniĉenje prava ogranka Javnog preduzeća da
istupa u pravnom prometu sa trećim licima,
31
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
-
ograniĉenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim
sredstvima u javnoj svojini,
druge mjere odreĊene zakonom kojim se ureĊuju
uslovi i naĉin obavljanja djelatnosti od opšteg
interesa i ovim osnivaĉkim aktom.
Ĉlan 32.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin, Opštinsko vijeće opštine Tutin
preduzeće mjere kojima će obezbjediti uslove za nesmetan
rad i poslovanje preduzeća u obavljanju djelatnosti od opšteg
interesa, u skladu sa zakonom, a naroĉito promjenu
unutrašnje organizacije Javnog preduzeća.
VII
POSLOVANjE,
RASPOREĐIVANjE DOBITI
UTVRĐIVANjE
I
Poslovanje pod trţišnim uslovima
Ĉlan 33.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
posluje u skladu sa zakonom kojim se ureĊuju uslovi i naĉin
obavljanja delatnosti od opšteg interesa i zakonom kojim se
ureĊuje pravni položaj privrednih društava.
Pruţanje usluga korisnicima sa teritorije drugih opština
Ĉlan 34.
U obavljanju svoje pretežne djelatnosti, JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin svoje proizvode i
usluge može isporuĉivati, odnosno pružati i korisnicima sa
teritorije drugih opština i gradova, pod uslovom da se ni na
koji naĉin ne ugrožava stalno, kontinuirano i kvalitetno
snabdevanje krajnjih korisnika sa teritorije opštine Tutin.
Isporuku proizvoda i pružanje usluga iz stava 1.ovog
ĉlana JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin obavlja u
skladu sa posebno zakljuĉenim ugovorima.
Raspodjela dobiti
Ĉlan 35.
Dobit JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin,
utvrĊena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za
povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namjene, u
skladu sa zakonom i posebnom odlukom Skupštine opštine
Tutin.
Poslovni rezultat JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin utvrĊuje se u vremenskim periodima, na
naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom.
Odluku o rasporeĊivanju dobiti donosi Nadzorni
odbor, uz saglasnost Skupštine opštine Tutin.
VIII ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA
Organi javnog preduzeća
Ĉlan 36.
Upravljanje u JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin je organizovano kao jednodomno.
Organi preduzeća su:
1) Nadzorni odbor
2) direktor
1) Nadzorni odbor
Sastav Nadzornog odbora
Ĉlan 37.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva ĉlana koje
imenuje Skupština opštine Tutin, na period od ĉetiri godine,
pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora imenuje se iz reda
zaposlenih, na naĉin i po postpku koji je utvrĊen Statutom JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin.
Uslovi za ĉlanove Nadzornog odbora
Ĉlan 38.
Za predsjednika i ĉlanove Nadzornog odbora
imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:
- da je punoletno i poslovno sposobno;
- da ima steĉeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog
stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju
od najmanje ĉetiri godine;
da je struĉnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je
delatnost od opšteg interesa za ĉije obavljanje je
osnivano javno preduzeće;
- najmanje tri godine iskustva na rukovodećem
položaju;
- da posjeduje struĉnost iz oblasti finansija, prava ili
korporativnih upravljanja;
- da nije osuĊivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu
za kriminalna djela protiv privrede, pravnog
saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije
izreĉena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja
pretežne djelatnosti javnog preduzeća.
Mandat ĉlanova Nadzornog odbora
Ĉlan 39.
Mandat predsjedniku i ĉlanovima Nadzornog odbora
prestaje istjekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili
razjrešenjem.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora razrješavaju
se pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:
nadzorni odbor ne dostavi osnivaĉu na saglasnost
godišnji program poslovanja,
- osnivaĉ ne prihvati finansijski izvještaj javnog
preduzeća,
- propuste da preduzmu neophodne mjere pred
nadležnim organima u sluĉaju postojanja sumnje da
odgovorno lice javnog preduzeća djeluje na štetu
javnog preduzećša kršenjem direktorskih dužnosti,
nesavjesnim ponašanjem i na drugi naĉin.
Predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora mogu se
razrješiti pre istjeka perioda na koji su imenovani, ukoliko
preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne
ostvari kljuĉne pokazatelje uĉinka.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora kojima je
prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do
imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje
novog predsjednika ili ĉlana Nadzornog odbora.
32
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Nadljeţnost Nadzornog odbora
Ĉlan 40.
Nadzorni odbor:
1) utvrĊuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve
preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji;
2) usvaja izvještaj o stepenu realizacije programa
poslovanja;
3) donosi godišnji program poslovanja, uz
saglasnost osnivaĉa;
4) nadzire rad direktora:
5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem
preduzeća;
6) uspostavlja, odobrava i prati raĉunovodstvo,
unutrašnju kontrolu, finansijske izvještaje i
politiku upravljanja rizicima;
7) utvrĊuje finansijske izvještaje preduzeća i
dostavlja ih osnivaĉu radi davanja saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osnivaĉa,
9) odluĉuje o statusnim promjenama i osnivanju
drugih pravnih subjekata, uz saglasnost
osnivaĉa;
10) donosi odluku o raspodjeli dobiti, odnosno
naĉinu pokrića gubitka uz saglasnost osnivaĉa;
11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje
poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom
i odlukom osnivaĉa;
12) zakljuĉuje ugovore o radu na odreĊeno vrijeme
sa direktorom preduzeća.
13) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom,
statutom i propisima kojima se utvrĊuje pravni
položaj privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može prenijeti pravo odluĉivanja
o pitanjima iz svoje nadlježnosti na direktora ili drugo lice u
preduzeću.
Naknada za rad
Ĉlan 41.
Predsjednik i ĉlanovi Nadzornog odbora imaju
pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Visinu naknade iz stava 1.ovog ĉlana utvrĊuje
osnivaĉ na osnovu izvještaja o stepenu realizacije programa
poslovanja JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin.
2) Direktor
Ĉlan 42.
Direktora preduzeća imenuje Skupština opštine
Tutinna period od ĉetiri godine, a na osnovu sprovedenog
javnog konkursa.
Na uslove za imenovanje direktora preduzeća,
shodno se primenjuju odredbe Zakona o radu (''Službeni
glasnik RS'', broj 24/05, 61/05 i 64/09).
Direktor JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin zasniva radni odnos na odreĊeno vrijeme.
Nadleţnosti direktora
Ĉlan 43.
Direktor JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin:
1)
2)
3)
4)
5)
predstavlja i zastupa preduzeća;
organizuje i rukovodi procesom rada;
vodi poslovanje preduzeća;
odgovara za zakonitost rada preduzeća;
predlaže godišnji program poslovanja i preduzima
mjere za njegovo sprovoĊenje;
6) predlaže finansijske izvještaje;
7) izvršava odluke nadzornog odbora;
8) vrši druge poslove utvrĊene zakonom i statutom
preduzeća.
Zarada direktora
Ĉlan 44.
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati pravo na
stimulaciju u sluĉaju kad preduzeće posluje sa pozitivnim
poslovnim rezultatima.
Odluku o isplati stimulacije donosi Skupština
opštine Tutin.
Mandat direktora
Ĉlan 45.
Mandat direktora prestaje istjekom perioda na koji
je imenovan, ostavkom ili razrešenjem.
Razrješenje direktora
Ĉlan 46.
Prijedlog za razrješenje može podnijeti Nadzorni
odbor preduzeća.
Prijedlog za razrešenje mora biti obrazložen sa
precizno navedenim razlozima zbog kojih se predlaže
razrješenje.
Ĉlan 47.
Skupština opštine Tutin može razrješiti direktora
pod uslovima predviĊenim zakonom.
Suspenzija direktora
Ĉlan 48.
Ukoliko protiv direktora stupi na snagu optužnica za
kriviĉna djela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene
dužnosti, Skupština opštine Tutin donosi rješenje o
suspenziji.
Suspenzija traje dok se postupak pravosnažno ne
okonĉa.
Vršilac duţnosti direktora
Ĉlan 49.
Skupština opštine Tutin imenuje vršioca dužnosti
direktora u sledećim sluĉajevima:
1) ukoliko direktoru prestane mandat zbog istjeka
perioda na koji je imenovan, zbog podnošenja
ostavke ili u sluĉaju razrešenja prije istjeka mandata;
33
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
2) ukoliko bude donijeto rješenje o suspenziji
direktora;
3) u sluĉaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti
direktora.
Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji
nije duži od šest meseci.
U naroĉito opravdanim sluĉajevima Skupština
opštine tutin može doneti odluku o imenovanju vršioca
dužnosti direktora na još jedan period od šest mjeseci.
IX POREMEĆAJI U RADU USLED VIŠE SILE
Poremećaji u poslovanju
Ĉlan 50.
U sluĉaju poremećaja u poslovanju JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin, Skupština opštine Tutin, može
preduzeti mjere propisane zakonom, radi obezbjeĊenja uslova
za nesmetano funkcionisanje JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin i obavljanje djelatnosti od opšteg interesa, a
naroĉito:
- promjenu unutrašnje organizacije Javnog preduzeća;
- razrešenje Nadzornog odbora i direktora i
imenovanje privremenog organa Javnog preduzeća;
- ograniĉenje prava pojedinih dijelova Javnog
preduzeća da istupaju u pravnom prometu sa trećim
licima;
- ograniĉenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim
sredstvima u javnoj svojini.
Ostvarivanje prava na štrajk
Ĉlan 51.
Štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi
zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu
rada.
U JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
pravo na štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa zakonom,
kolektivnim ugovorom i posebnim aktom osnivaĉa.
U sluĉaju štrajka radnika JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin, mora se obezbjediti minimum
procesa rada u obavljanju djelatnosti od opšteg interesa.
Minimum procesa rada posebnom odlukom utvrĊuje
Skupština opštine Tutin, u skladu sa zakonom.
Unutrašnja organizacija
Ĉlan 52.
Statutom, opštim aktima i drugim aktima JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin bliže se ureĊuju
unutrašnja organizacija Javnog preduzeća, djelokrug organa i
druga pitanja od znaĉaja za rad i poslovanje Javnog
preduzeća, u skladu sa zakonom i ovim osnivaĉkim aktom.
Radni odnosi
Ĉlan 53.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog
odnosa ureĊuju se kolektivnim ugovorom JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin u skladu sa zakonom i aktima
osnivaĉa.
Kolektivni ugovor JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin mora biti saglasan sa zakonom, opštim i
posebnim kolektivnim ugovorom.
Bezbjednost i zdravlje zaposlenih na radu
Ĉlan 54.
Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa
bezbjednošću i zdravljem na radu ostvaruju se u skladu sa
zakonom i propisima donijetim na osnovu zakona, a bliže se
ureĊuju kolektivnim ugovorom, opštim aktima JP “Direkcija
za urbanizam i izgradnju” Tutin ili ugovorom o radu.
Zaštita ţivotne sredine
Ĉlan 55.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin je
dužno da u obavljanju svoje djelatnosti obezbjeĊuje potrebne
uslove za zaštitu i unapreĊenje životne sredine i da spreĉava
uzroke i otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i
radom stvorene vrijednosti ĉovekove sredine.
Statutom JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin detaljnije se utvrĊuju aktivnosti preduzeća radi zaštite
životne sredine, saglasno zakonu i propisima osnivaĉa koji
regulišu oblast zaštite životne sredine.
Javnost rada preduzeća
Ĉlan 56.
Rad JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin
je javan.
Za javnost rada JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin odgovoran je direktor.
Dostupnost informacija
Ĉlan 57.
Dostupnost informacija od javnog znaĉaja JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin vrši u skladu sa
odredbama zakona koji reguliše oblast slobodnog pristupa
informacijama od javnog znaĉaja.
Poslovna tajna
Ĉlan 58.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci
utvrĊeni odlukom direktora ili Nadzornog odbora JP
“Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin ĉije bi
saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju
Javnog preduzeća i štetilo bi njegovom poslovnom ugledu i
interesima.
X STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI
Opšti akti
Ĉlan 59.
Opšti akti JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
Tutin su Statut i drugi opšti akti utvrĊena zakonom.
Statut je osnovni opšti akt JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin.
Drugi opšti akti Javnog preduzeća moraju biti u
saglasnosti sa Statutom JP “Direkcija za urbanizam i
izgradnju” Tutin.
34
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Pojediniĉni akti koje donose organi i ovlašćeni
pojedinci u Javnom preduzeću, moraju biti u skladu sa opštim
aktima JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin .
XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 60.
JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin je
dužno da Statut usaglasi sa ovom Odlukom u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Ostali opšti akti nadležni organi JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin su dužni da usklade u roku od
30 dana od dana stupanja na snagu Statuta JP “Direkcija za
urbanizam i izgradnju” Tutin.
Ĉlan 61.
Stupanjem na snagu ovog Osnivaĉkog akta stavlja
se van snage i prestaje da važi Odluka o osnivanju Javnog
preduzeća za graĊevinsko zemljište i izgradnju opštine Tutin
(''Opštinski službeni glasnik opštine Tutin” br. 5/96) kao i
rješenja
privrednog
suda
posl.br.916/2000
30.06.2000.godine.
Ĉlan 62.
Ovaj Osnivaĉki akt stupa na snagu osmog da od
dana objavljivanja u ''Opštinskom službenom glasniku
opštine Tutin''.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 023-8/2013
Dana, 29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 46. Zakona o planiranju i izgradnji
(Službeni glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US,
24/11 I 121/12) i ĉlana 37. stav 1. taĉke 6. I 7. Statuta
Opštine Tutin (Opštinski službeni glasnik br. 9/2008),
Skupština opštine Tutin na sednici održanoj 29.04.2013.
godine donijela je
ODLUKU
O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE
“GNJILA”
Ĉlan 1.
Pristupa se izradi Plana Detaljne Regulacije
“GNJILA” u naseljenom mestu Gnjila, dolinom reke
Vidrenjak u opštini Tutin.
Ĉlan 2.
Planom Detaljne Regulacije “GNJILA” obuhvaćene
su sledeće katastarske parce: 1118, 1119/2, 1119/1, 1120/2,
1120/1, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 112472,
1124/3, 1124/4, 1124/5, 1139/2, 1139/5, 1139/6, 1139/7,
1139/8, 1139/9, 1139/10, 1139/11, 1140/1, 1140/2, 1140/3,
1141/2, 1890/1 i 1890/2 KO Gnjila i KP br. 241, 242, 243,
244, 246/2, 246/1, 248/2, 248/3, 248/5, 248/6, 253 i 254 KO
Dobrinja.
Površina obuhvaćena ovim planom je 10 ha 85 a
17,70 m2.
Ĉlan 3.
Sadržina plana je u skladu sa ĉl. 23. Pravilnika o
sadržini, naĉinu i postupku izrade planskih dokumenata
(Službeni glasnik RS br. 31/2010 i 69/2010).
Ĉlan 4.
Rok izrade PDR "GNJILA" je 6 meseci od dana
stupanja na snagu ove odluke.
Ĉlan 5.
Izrada PDR "GNJILA" finansiraće opština Tutin.
Ĉlan 6.
Cilj izrade PDR “GNJILA” je ukazana potreba da
se uredi deo naselja Gnjila pored puta Tutin-Mehov Krš džavni put II reda i dolinom reke Vidrenjak u skladu sa
Prostornim planom opštine Tutin, uz dostavljeno mišljenje
Komisije za planove
Ĉlan 7.
Nosilac poslova oko izrade PDR “GNJILA” je
Odeljenje za urbanizam i inspekcijske poslove opštine Tutin,
a sama izrada plana odrediće i poveriće Opštinsko Vijeće
opštine Tutin.
Ĉlan 8.
Za izradu ovog planskog dokumenta potrebna je
izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu.
Ĉlan 9.
Plan će se raditi na ažuriranoj geodetskoj podlozi
overenoj od od strane Službe za katastar nepokretnosti Tutin,
u razmeri 1 : 1000.
Ĉlan 10.
Do usvajanja plana, primenjivaće se Prostorni plan
opštine Tutin (Službeni list opštine Tutin br. 9/09).
Ĉlan 11.
Naĉin voĊenja javne rasprave i izlaganje Plana na
javni uvid vršiće se shodno ĉlanu 50. Zakona o planiranju i
izgradnji (Službeni glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka,
64/10-US, 24/11 i 121/12), ĉlana 60-73. Pravilnika o sadržini,
naĉinu i postupku izrade planskih dokumenata (Službeni
glasnik RS br. 31/10 i 69/10).
Ĉlan 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom listu opštine Tutin “
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 350-70/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
35
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Na osnovu ĉlana 46. Zakona o planiranju i izgradnji
(Službeni glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US,
24/11 I 121/12) i ĉlana 37. stav 1. taĉke 6. i 7. Statuta Opštine
Tutin (Opštinski službeni glasnik br. 9/2008), Skupština
opštine Tutin na sednici održanoj 29.04.2013. godine
donijela je
ODLUKU
O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE
“KRALJEVAC”
Ĉlan 1.
Na osnovu izvršene provere rešanja u postojećem
PDR "KRALJEVAC" (Opštinski službeni glasnik br. 10/08) i
potrebe za novi koncept ureĊivanje prostora, na osnovu
mišljena Komisije za planove opštine Tutin i opštinske
uprave opštine Tutin pristupa se izradi Plana detaljne
regulacije "KRALJEVAC".
Ĉlan 2.
Plan detaljne regulacije "Kraljevac" od 2008 godine
(Opštinski službeni glasnik br. 10/08) stavlja se van snage.
Ĉlan 3.
Planom Detaljne Regulacije “KRALJEVAC”
obuhvaćene su sledeće katastarske parce: cele KP br. 3, 4,
17, 18, 19, i delovi KP br. 1, 5, 6, 14 i 22. sve u KO Godovo.
Površina obuhvaćena ovim planom je 25.ha 65.a 76
m2.
Ĉlan 4.
Sadržina plana je u skladu sa ĉl. 23. Pravilnika o
sadržini, naĉinu i postupku izrade planskih dokumenata
(Službeni glasnik RS br. 31/2010 i 69/2010).
Ĉlan 5.
Rok izrade Plana detaljne regulacije
"KRALJEVAC" je 6 meseci od dana stupanja na snagu ove
odluke.
Ĉlan 6.
Izradu PDR "KRALJEVAC" finansiraće opština
Tutin.
Ĉlan 7.
Cilj izrade PDR "KRALJEVAC" je ureĊivanje
prostora obuhvaćenog ovim planom u skladu sa novim
konceptom rešenja.
Ĉlan 8.
Nosilac poslova oko izrade izmena i dopuna PGR
“TUTIN” je Odeljenje za urbanizam i inspekcijske poslove
opštine Tutin, a sama izrada plana odrediće i poveriće
Opštinsko Vijeće opštine Tutin.
Ĉlan 9.
Plan će se raditi na ažuriranoj geodetskoj podlozi
overenoj od od strane Službe za katastar nepokretnosti Tutin,
u razmeri 1 : 1000.
Ĉlan 10.
Obavezna je izrada strateške procene uticaja plana
na životnu sredinu.
Ĉlan 11.
Naĉin voĊenja javne rasprave i izlaganje Plana na
javni uvid vršiće se shodno ĉlanu 50. Zakona o planiranju i
izgradnji (Službeni glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka,
64/10-US i 24/11), ĉlana 60-73. Pravilnika o sadržini, naĉinu
i postupku izrade planskih dokumenata (Službeni glasnik RS
br. 31/10 i 69/10).
Ĉlan 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u Službenom listu opštine Tutin.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 350-69/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 82. i 85. Zakona o planiranju i izgradnji
(Službeni glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US,
24/11, 121/12) i ĉlana 37. Statuta Opštine Tutin (Opštinski
službeni glasnik br. 9/08), Skupština opštine Tutin na sednici
održanoj dana 29.04.2013.godine, donijela je
ODLUKU
O PROGLAŠENJU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA
ODREĐENO Planom detaljne regulacije regulacije
„MELAJE“
Ĉlan 1.
Ovom Odlukom proglaĊava se
gradskim
graĊevinskim zemljištem, zemljište obuhvaćeno i odreĊeno
kao takvo Planom detaljne regulacije „MELAJE“ (Službeni
list opštine Tutin br.1/13).
Ĉlan 2.
Za gradsko graĊevinsko zemljište proglašavaju se
sledeće katastarske parcele i to:
kp br. 4, 15 i 16 KO Melaje.
Ĉlan 3.
Površina koja se proglašava gradskim graĊevinskim
zemljištem, obuhvaćena parcelama navedenim u ĉlanu 2. ove
Odluke, odnosno obuhvatom PDR „MELAJE“, iznosi 18
269 m2.
Ĉlan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom listu opštine Tutin“.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 350-69/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
36
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Na osnovu ĉinjeniĉnog stanja JP „Direkcija za
urbanizam i izgradnju“ Tutin, a u vezi ĉlana 37. stav 1. taĉka
7. Statuta opštine („Opštinski službeni glasnik“ br.14/12),
Skupština opštne Tutin, na redovnoj sjednici održanoj
29.04.2013.godine, donijela je
ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠĆENJA
Ĉlan 1.
Skupština
opštine
Tutin
daje
ovlašĉenje
Predsjedniku opštine Tutin da može uplaćivati sredstva koja
su budžetom opštine za 2013. godinu predviĊena za JP
„Direkcije za urbanizam i izgradnju“ Tutin, na tekući raĉun
Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Ogranak Novi Pazar,
Poslovnica Tutin i daje saglasnost na Sporazum o reprogramu
duga za troškove javne rasvete od 27.04.2013.godine.
Ĉlan 2.
O ovoj Odluci staraće se Odeljenje za budžet i
finansije opštine Tutin koje će primenjavati odredbe
sporazuma koje obavezuju JP „Direkcije za urbanizam i
izgradnju“ Tutin.
Ĉlan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 400-12/2013
Dana, 29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Nа osnovu Ĉlаnа 20. stаv 1. tаĉkа 19. Zаkonа o
lokаlnoj sаmouprаvi (“Sl. Glasnik” RS br. 129/2007),
ĉlanova 16. i 37. Statuta opštine Tutin („Opštinski službeni
glasnik'', broj 09/08 ) i Ĉlаnа 55. stаv 5. Zаkonа o vodаmа
(“Sl. glasnik” RS br. 30/10), a uz predhodno pribаvljeno
mišljenje JVP “Srbijаvode” Beogrаd, VP centаr „Morаvа“
Niš, RJ “Zapadna Morava” Ĉaĉak br. 07-1199/2 od
21.03.2013. godine, Skupština opštine Tutin nа sjednici dаnа
29.04.2013.godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE
OD POPLAVA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN ZA
VODE II REDA ZA 2013.GODINU
Ĉlan 5.
Ovu Odluku objaviti u „Opštinskom službenom
glasniku“.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 217-27/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Na osnovu ĉlana 20. taĉka 32. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007), ĉlanova
16. i 37. Statuta opštine Tutin („Opštinski službeni glasnik'',
broj 09/08 ), Odluke o osnivanju savjeta za ravnopravnost
polova („ Opštinski službeni glasnik „ broj 10/08) i Evropske
povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou („
Opštinski službeni glasnik „ broj 6/2011) ,Skupština opštine
Tutin sjednici održanoj dana 29.04.2013. godine donosi
ODLUKU
O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA
ZA POBOLJŠANJE POLOŢAJA ŢENA I
UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U
OPŠTINI TUTIN ZA 2013.GODINU
Ĉlan 1.
Usvaja se Lokalni akcioni plan za poboljšanje
položaja žena i unapreĊenje rodne ravnopravnosti u opštini
Tutin za 2013. godinu ( u daljem tekstu Plan)
Ĉlan 2.
Odluku dostaviti Savjetu za rodnu ravnopravnost
opštine Tutin i arhivi.
Ĉlan 5.
Ovu Odluku objaviti u „Opštinskom službenom
glasniku“
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 021-2/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Ĉlan 1.
Usvaja se operativni plan odbrane od poplava na
teritoriji opštine Tutin za vode II reda za 2013. godinu .
Ĉlan 2.
Odluku dostaviti predlagaĉu i arhivi.
37
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Na osnovu ĉlana 255. ZUP a (Službeni glasnik RS
br. 33/97) i ĉlana 30. Odluke o graĊevinskom zemljištu
(,,Opštinski službeni glasnik“ br. 4/2010), i ĉlana 37.stav.1
taĉka 7. Statuta opštine Tutin (,,Opštinski službeni
glasnik'',broj 9/08) na prijedlog Komisije za graĊevinsko
zemljište,
Skupština
opštine
Tutin,
na
sjednici
održanoj29.04.2013. godine donosi:
R J E Š E NJ E
Stavljaju se van snage pravnosnažna Rješenja
Skupštine opštine Tutin, I broj 464-19/12, 464-19-2/12, 46419-1/12, 464-19-3/12 od 30.03.2012.godine koja se odnose
na dodelu na korišćenje neizgraĊenog gradskog graĊevinskog
zemljišta putem licitacije oznaĉenog kao KP br.266/55 u
površini od 4.89 ari KP br. 266/57 u površini od 4.56 ari KP
br. 266/56 u površini od 4.70 ari i KP br.266/54 površini od
4.08 ari. KO Tutin, što ukupno iznosi površinu od 18.23 ari.
Na osnovu ĉlana 66. stav 3. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08) Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana 29.04.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora
Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Gradac” iz
Tutina
Ĉlan1.
UtvrĊuje se da je prestao mandat ĉlanovima upravnog
odbora Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Gradac”
iz Tutina i to :
1. Elvira Fazlić, predsjednik,
2. Manić Sead, ĉlan,
3. Hamzić Almir, ĉlan,
4. Zvonimir Bojović, ĉlan
5. Arslan Arslanović, ĉlan.
O b r a z l o ţ e nj e
Skupština opštine Tutin je na osnovu licitacije
Rješenja I broj 464-19/12, 464-19-2/12, 464-19-1/12, 46419-3/12 od 30.03.2012.godine koja se odnose na dodelu na
korišćenje neizgraĊenog gradskog graĊevinskog zemljišta
putem licitacije oznaĉenog kao KP br.266/55 u površini od
4.89 ari KP br. 266/57 u površini od 4.56 ari KP br. 266/56 u
površini od 4.70 ari i KP br.266/54 površini od 4.08 ari. KO
Tutin, što ukupno iznosi površinu od 18.23 ari.
Vlasnik PZR „TRASA“ iz Novog Pazara obratio se
Skupštini opštini Tutin sa predlogom poništaja rešenja iz
razloga što on odustaje od graĊevinskih parcela koje su gore
navedene, sa obzirom da je ,,Direkcija za urbanizam i
izgradnju“ opštine Tutin uplatila ranija potrazivanja u celosti.
Imajući u vidu napred izneto SO-e Tutin je usvojila
zahtev i u smislu odredbe ĉlana 55. ZUP-a odluĉila kao u
dispozitivu Rješenja.
Ovo Rješenje objaviti u ,,Službenom glasniku
Opštine Tutin ''.
Pouka o pravnom leku: Protiv ovog Rješenja
nezadovoljna strana ima pravo pokrenuti upravni spor u roku
od 30 dana od dana njegovog prijema.
Upravni spor se pokreće tužbom Upravnom sudu.
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
Skupština opštine
Broj: 464-42/2013
Dana: 29.04.2013. godine.
TUTIN
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima upravnog odbora kojima je
prestao mandat.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-14/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 66. stav 1. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08) Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana 29.04.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora
Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Gradac” iz
Tutina
Ĉlan1.
UtvrĊuje se da je prestao mandat ĉlanovima nadzornog
odbora Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Gradac”
iz Tutina i to :
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
1. Sead Ramiĉević, predsjednik,
2. Ĉalaković Mehdija, ĉlan
3. Tahir Mušina, ĉlan.
38
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima nadzornog odbora kojima je
prestao mandat.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-15/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Na osnovu ĉlana 66. stav 3. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08) Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana29.04. 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora
Javnog komunalnog preduzeća “Ribariće” iz Ribarića
Ĉlan1.
UtvrĊuje se da je prestao mandat ĉlanovima
upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Ribariće”
iz ribariće i to
1.Sadović Nihad - predsjednik,
2. Zilkić Safet - ĉlan,
3. Elesković Emin - ĉlan,
4. Aliĉković Salko - ĉlan,
5. Ramiĉević Enis - ĉlan,
6. Aliĉković Avdul - za ĉlan,
7. Berović Jusuf- ĉlan.
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima upravnog odbora kojima je
prestao mandat.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-17/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Na osnovu ĉlana 66. stav 1. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08), Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana 29.04.2013.godine,
donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora
Javnog komunalnog preduzeća “Ribariće” iz Ribarića
Ĉlan1.
UtvrĊuje se da je prestao mandat ĉlanovima nadzornog
odbora Javnog komunalnog preduzeća “Ribariće” iz ribariće i
to :
1.Rizvanović Ramo- predsjednik
2.Ramiĉević Sead - ĉlan,
3.Numanović Pajazit - ĉlan.
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima nadzornog odbora kojima je
prestao mandat.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-18/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r
Na osnovu ĉlana 66. stav 3. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08) Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana 29.04.2013.godine,
donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora
Javnog preduzeća “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
iz Tutina
Ĉlan1.
UtvrĊuje se da je prestao mandat ĉlanovima upravnog
odbora Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Direkcija
za urbanizam i izgradnju” iz Tutina i to :
1. Mersudin Elesković- predsjednik,
2. Hot Hajruš - ĉlan,
3. Bekrija Hadžić - ĉlan,
4. Ejup Šaljić - ĉlan,
5. Emin Džudžević- ĉlan.
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima upravnog odbora kojima je
prestao mandate.
39
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-16/2013
Dana,29.04.2013. godine
Na osnovu ĉlana 66. stav 3. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08) Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana29.04.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora
Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar ”
iz Tutina
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Na osnovu ĉlana 66. stav 1. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08), Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana 29.04.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora
Javnog preduzeća “Direkcija za urbanizam i izgradnju”
iz Tutina
Ĉlan1.
UtvrĊuje se da je prestao mandat ĉlanovima nadzornog
odbora Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Direkcija
za urbanizam i izgradnju” iz Tutina i to :
1.Muradija Hot - predsjednik,
2. Rifat Zahitović - ĉlan,
3. Bajro Jašarević - ĉlan.
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima nadzornog odbora kojima je
prestao mandat.
Ĉlan1.
UtvrĊuje se, da je prestao mandat ĉlanovima upravnog
odbora Javnog informativnog preduzeća “Informativni
centar ” iz Tutina
1. Adnan Šehović - predsjednik,
2. Ismeta Šmaković - ĉlan,
3. Mukadesa Tahirović - ĉlan,
4. Bisera Alibašić- ĉlan,
5. Tufik Sadović- ĉlan
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima upravnog odbora kojima je
prestao mandat.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-13/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-19/2013
Dana,29.04.2013. godine
Na osnovu ĉlana 66. stav 1. Zakona o javnim
preduzećima (“Službeni glasnik RS” broj 119/12), ĉlana 37.
stav 1. taĉke 7. i 10. Statuta opštine Tutin ( “Službeni list
opštine Tutin” broj 9/08) Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana 29.04.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora
Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar ”
iz Tutina
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Ĉlan1.
UtvrĊuje se da je prestao mandat ĉlanovima upravnog
odbora Javnog informativnog preduzeća “Informativni
centar ” iz Tutina
1.Murat Tahirović - predsjednik,
2. Samir Fakić - ĉlan,
3. Mersid Agović - ĉlan.
40
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Ĉlan 2.
Rješenje uruĉiti ĉlanovima upravnog odbora kojima je
prestao mandat.
Ĉlan 3.
Rješenje objaviti u “ Službenom listu opštine Tutin”
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-20/2013
Dana,29.04.2013. godine
Na osnovu ĉlana 13 stav 2. Zakona o javnim
preduzećima (,,Službeni glasnik RS’’, broj 119/2012), ĉlana
32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni
glasnik RS’’ broj: 129/07) i ĉlana 37. stav 1. taĉka 10. Statuta
opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik’’, broj 9/08)
Skupština opštine Tutin na sjednici održanoj dana,
29.04.2013.godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova nadzornog odbora
Javnog komunalnog stambenog preduzeća ,, Gradac’’
Tutin
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Na osnovu ĉlana 13 stav 2. Zakona o javnim
preduzećima (,,Službeni glasnik RS’’, broj 119/2012), ĉlana
32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni
glasnik RS’’ broj: 129/07) i ĉlana 37. stav 1. taĉka 10. Statuta
opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik’’, broj 9/08)
Skupština
opštine
Tutin
na
sjednici
održanoj
dana,29.0.4.2013.godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova nadzornog odbora
Javnog preduzeća ,,Direkcija za urbanizam i izgradnju’’
Tutin
Ĉlan 1.
U sastav nadzornog odbora JKSP,, Gradac " Tutin, imenuju
se:
1. Elvira Fazlić, predsjednik
2. Mersad Mujović, ĉlan
3. Zvonimir Bojović, ĉlan
Ĉlan 2.
Mandat imenovanih ĉlanova traje ĉetiri godine.
Ĉlan 3.
Rješenje dostaviti imenovanim ĉlanovima nadzornog odbora
i arhivi.
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se
u ,,Službenom listu Opštine Tutin’’.
Ĉlan 1.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINU sastav nadzornog odbora JP,,Direkcije za urbanizam i
izgradnju " Tutin, imenuju se:
1. Nihat Holić, predsjednik
2. Rifat Zahitović, ĉlan
3. Sadeta Nezirović, ĉlan
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-24/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Ĉlan 2.
Mandat imenovanih ĉlanova traje ĉetiri godine.
Ĉlan 3.
Rješenje dostaviti imenovanim ĉlanovima nadzornog odbora
i arhivi
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se
u ,,Službenom listu Opštine Tutin’’.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
Na osnovu ĉlana 13 stav 2. Zakona o javnim
preduzećima (,,Službeni glasnik RS’’, broj 119/2012), ĉlana
32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni
glasnik RS’’ broj: 129/07) i ĉlana 37. stav 1. taĉka 10. Statuta
opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik’’, broj 9/08)
Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj
dana,29.04.2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova nadzornog odbora
Javnog komunalnog preduzeća
,, Ribariće’’ iz Ribarića
Ĉlan 1.
U sastav nadzornog odbora JKP,, Ribariće " Ribariće,
imenuju se:
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-22/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
1. Hasim Ĉalaković, predsjednik
2. Safedin Džudžević, ĉlan
41
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
3. Abdul Aliĉković, ĉlan
Ĉlan 2.
Mandat imenovanih ĉlanova traje ĉetiri godine.
Ĉlan 3.
Rješenje dostaviti imenovanim ĉlanovima nadzornog odbora
i arhivi
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se
u ,,Službenom listu Opštine Tutin’’.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 6. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) i
ĉlana 37. stav 1. taĉka 7. Statuta opštine Tutin (,,Opštinski
službeni glasnik’’broj 9/08), a u skladu sa ĉlanom 55. Zakona
o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik RS“, broj 72/09), Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj 29.04.2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
O RAZRJEŠENJU ĈLANА ŠKOLSKOG ODBORA
GIMNAZIJE U TUTINU
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINĈlan 1.
Razriješava se dužnosti ĉlana školskog odbora
Gimnazije u Tutinu Rifat Gegić .
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-23/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r
Na osnovu ĉlana 13 stav 2. Zakona o javnim
preduzećima (,,Službeni glasnik RS’’, broj 119/2012), ĉlana
32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni
glasnik RS’’ broj: 129/07) i ĉlana 37. stav 1. taĉka 10. Statuta
opštine Tutin (,,Opštinski službeni glasnik’’, broj 9/08)
Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj dana,
29.04.2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i ĉlanova nadzornog odbora
Javnog informativnog preduzeća “Informativni centar ”
iz Tutina
Ĉlan 1.
U sastav nadzornog odbora JIP,, Informativni centar "
Tutin, imenuju se:
1. Sadik Kurtović, predsjednik
2. Mersad Kaĉapor , ĉlan
3. Mersid Agović, ĉlan
Ĉlan 2.
Mandat imenovanih ĉlanova traje ĉetiri godine.
Ĉlan 3.
Rješenje dostaviti imenovanim ĉlanovima nadzornog odbora
i arhivi.
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se
u ,,Službenom listu Opštine Tutin’’.
Ĉlan 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a
objaviće se u „Službenom listu opštine Tutin“.
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje dostaviti razriješenom ĉlanu školskog
odbora Gimnazije u Tutinu, Školskom odboru ustanove i
arhivi.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-25/2013
Dana, 29.04.2013.godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 6. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) i
ĉlana 37. stav 1. taĉka 7. Statuta opštine Tutin (,,Opštinski
službeni glasnik’’broj 9/08), a u skladu sa ĉlanom 55. Zakona
o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik RS“, broj 72/09), Skupština opštine Tutin na sjednici
održanoj 29.04.2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU ĈLANА ŠKOLSKOG ODBORA
GIMNAZIJE U TUTINU
Ĉlan 1.
Za ĉlana školskog odbora ispred savjeta roditelja
imenuje se Ahmet Ademović, diplomirani prevnik iz Tutina .
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-21/2013
Dana,29.04.2013. godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Ĉlan 2.
Mandat imenovanom
ĉlanu školskog odbora
Gimnazije u Tutinu traje do isteka mandata školskog odbora
ustanove.
Ĉlan 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a
objaviće se u „Službenom listu opštine Tutin“.
42
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
Ĉlan 4.
Ovo Rješenje dostaviti razriješenom ĉlanu školskog
odbora Gimnazije u Tutinu, Školskom odboru ustanove i
arhivi.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 119-12/2013
Dana,29.04.2013. godine
II
Ovo rješenje objaviti u "Službenom listu opštine
Tutin"
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKO VIJEĆE TUTIN
Broj,06-7-12/2013
Dana: 06.03.2013.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Šemsudin Kuĉević
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović,s.r.
Na osnovu ĉlana 70.stav 2. i 3 .Zakon o bezbjednosti
saobraćaja na putevima ("službeni glasnik RS ",broj
41/9),ĉlana 46. i ĉlana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „
Službeni glasnik RS", broj 129/07), ĉlan 60. Statuta opštine
Tutin(„Opštinski Službeni glasnik opštine Tutin" br.9/08) i
ĉlana 66. i ĉlana 67. Poslovnika Opštinskog vijeća(„
Opštinski Službeni glasnik opštine Tutin" br. 10/08)
Opštinsko vijeće opštine Tutin na sjednici br.06-7/13,
održanoj dana 06.03.2013. godine, donijelo je:
IZMJENU I DOPUNU RJEŠENJA
O OBRAZOVANJU IIMENOVANJU
ĈLANOVA SAVJETA ZA KOORDINACIJU
POSLOVA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJANA
PUTEVIMA
NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN
I
Mijenja se ĉlan 2 . RJEŠENJA i glasi:
SAVJET ima predsjednika,zamenika predsjednika i 8
ĉlanova .
U Savjet se imenuju:
PREDSJEDNIK -Adem Pramenković, dipl.ing.saobraćaja
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA-Ejup Šaljiĉ,dipi.ing.arh.
ĈLANOVI SAVJETA :
- -Sulejman Hadžić
- Alija Šemsović
- Amko Habibović
- Bešir Hot
- Refik Sadiković
- Brahim Mavrić
- Sead Kurtoviĉ
- Martin Bojović
- Mirsad Redžović
Na osnovu ĉlana 70. Zakona o budžetskom sistemu
("Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i
93/2012), ĉlan 60. Statuta opstine Tutin (" Opstinski Sluzbeni
glasnik opstine Tutin" br.9/08), na osnovu clana 66. i ĉlana
67. Poslovnika Opstinskog vijeca ("Opstinski sluzbeni
glasnik opstine Tutin" br. 10/08), na osnovu ĉlana 12. Odluke
o budzetu opstine Tutin 2013. godinu (Sluzbeni list opstine
br. 17/2012 od 28.12.2012.godine), Opstinsko vijeće opstine
Tutin na sjednici broj 06-11-1/2013 održanoj dana
09.04.2013.godine, donijelo je
RJEŠENJE
O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDŢETSKE
REZERVE
Iz sredstava utvrdjenih Odlukom o budžetu opstine
Tutin za 2013.godinu (Službeni list opštine Tutin br. 17/2012
od 28.12.2012.godine), Razdeo 13- Ostali posebni rashodi i
sredstva rezervi, fukncija 160- opste javne usluge koje nisu
klasifikovane na drugom mestu , ekonomska klasifikacija
499110, pozicija 168. - stalna budzetska rezerva odobravaju
se sredstva firmi 23.NOVEMBAR iz Tutina u iznosu od
374.160,00 RSD na ime isplate okonĉane situacije za
izvoĊenje radova na sanaciji puteva u naselju Dubovo od
poplava i rad mašina na pravljenjem nasipa na rijeci
Vidrenjak na teritoriji opštine Tutin.
Sredstva iz taĉke 1. ovog rešenja knjižiće se u okviru
razdela 3, glava 13, funkcija 160, pozicija 165, Ekonomska
klasifikacija 425000 - Tekuće popravke i održavanja
Sredstva iz taĉke 1. ovog rešenja uplatiće se prema priloženoj
dokumentaciji.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku opštine
Tutin"
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKO VIJEĆE TUTIN
Broj: 06-11-1/2013
Dana: 09.04.2013 god.
PREDSJEDNIK
OPŠTINE TUTIN
Šemsudin Kuĉević
43
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
SADRŢAJ
Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Tutin ………………………………… 1
Odluka o verifikaciji mandata odborniku Skupštine opštine Tutin ………………………………... 1
Odluka o usklaĊivanju osnivaĉkog akta JKSP “ Gradac” Tutin …………………………………… 1
Osnivaĉki akt JKP “ Ribariće” iz Ribarića …………………………………..……...……………….. 8
Osnivaĉki akt JKP “ Pešterski vodovod ” u Karajukića bunarima………………………………... 15
Odluka o promjeni osnivaĉog akta JIP “ Informativni centar” Tutin …………………………….. 22
Osnivaĉki akt JP “ Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin ………………...…………………. 28
Odluka o izradi plana detaljne regulacije„ Gnjila“ ………………………………………………… 35
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije“ Kraljevac“ ………………………………………….…. 36
Odluka o proglašenju gradskog gradjevinskog zemljišta odredjeno PDR “ Melaje“ ……………. 36
Odluka o davanju ovlašćenja …............................................................................................................ 37
Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine
Tutin za vode II reda za 2013. Godinu……………………………………………………………….. 37
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje poloţaja ţena i
unapreĊenje rodne ravnopravnosti u opštini Tutin za 2013. Godinu ............................................. 37
Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj
464-19/12, 464-19-1/12, 464-19-2/12 i 464-19-3/12 od 30.03. 2012. godine ………………………… 38
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora JKSP “ Gradac” Tutin …………... 38
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora JKSP “ Gradac” Tutin …………. 38
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora JKP “ Ribariće” Tutin …………… 39
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora JKP “ Ribariće” Tutin …..……… 39
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora
JP “ Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin…………………………………………………... 39
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora
Javnog preduzeća “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin ………………………………….. 40
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima upravnog odbora JP “ Informativni centar” Tutin .... 40
Rješenje o prestanku mandata ĉlanovima nadzornog odbora JP “Informativni centar ” Tutin ..40
Rješenje o imenovanju ĉlanova nadzornog odbora JKSP “ Gradac” Tutin …………………...… 41
Rješenje o imenovanju ĉlanova nadzornog odbora JKP “ Ribariće” Tutin …………...….….….. 41
Rješenje o imenovanju ĉlanova nadzornog odbora
JP “ Direkcija za urbanizam i izgradnju” Tutin …………………………………………………... 42
Rješenje o imenovanju ĉlanova nadzornog odbora JP “ Informativni centar” Tutin …………… 42
Rješenje o razrješenju ĉlana školskog odbora Gimnazije u Tutinu …………………….…………. 42
Rješenje o imenovanju ĉlana školskog odbora Gimnazije u Tutinu ………………………………. 42
Izmjena i dopunu rješenja o obrazovanju iimenovanju ĉlanova savjeta za koordinaciju poslova
bezbjednosti saobraćajana putevima na teritoriji opštine Tutin…… ……………………………... 43
Rješenje o upotrebi sredstava stalne budţetske rezerve ..................................................................... 43
44
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2
30. april 2013.
P PONAŠANJA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAV
I, JAVNIM SLUŢ
Izdavač: Skupština opštine
Odgovorni urednik: Adisa Halilović, sekretar Skupštine, tehnički urednik Muzafera Gegić
Adresa: Tutin, Husein – Bega Gradaščevića 9, telefon fax- 020 811 057 List izlazi tromjesečno, a po
potrebi više puta
WWW. Tutin. rs
45
Download

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 2 30. april