GODINA
IV
BROJ 9/2012
TUTIN, 26.04. 2012.
IZLAZI PO POTREBI
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISJA
Broj: 013-14/2012
Dana: 23.04.2012.god.
TUTIN
Izborna komisija opštine Tutin na sednici odrţanoj dana 21.04.2012.god., postupajući po
prijedlogu Izborne liste Sandţačka narodna partija u upravnoj stvari odredjivanja ĉlana i
zamenika ĉlana proširenog sastava Izborne komisije opštine Tutin a na osnovu ĉlana 14. stav 9.
Zakona o lokalnim izborima („Sl.gl.RS“, br.129/07, 34/2010, Odluka US i 54/2011), donijela je
sledeće
RJEŠENJE
O utvrdjivanju proširenog sastava Izborne komisije opštine Tutin
I.
Izborna komisija opštine Tutin je utvrdila da je Zećirović Sabit iz Dubova kao
predstavnik izborne liste – Sandţačka narodna partija- Dr Mirsad Djerlek poĉev od
21.04.2012.god., postao ĉlan a Zukorlić Mirzet iz Tutina, zamenik ĉlana Izborne komisije
opštine Tutin u proširenom sastavu.
II.
Ovo Rešenje objaviti u Sluţbenom listu opštine Tutin.
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE TUTIN
Predsjednik komisije
Mihrija Bulić, dipl.prav.
OPŠTINSKI SLUŢBENI GLASNIK 9/2012
1
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISJA
Broj: 013-13/2012
Dana: 23.04.2012.god.
TUTIN
Izborna komisija opštine Tutin na sednici odrţanoj dana 21.04.2012.god., postupajući po
prijedlogu Izborne liste „Stranke demokratske akcije Sandţaka - Dr Sulejman Ugljanin“ u
upravnoj stvari odredjivanja ĉlana i zamenika ĉlana proširenog sastava Izborne komisije
opštine Tutin a na osnovu ĉlana 14. stav 9. Zakona o lokalnim izborima („Sl.gl.RS“, br.129/07,
34/2010, Odluka US i 54/2011), donijela je sledeće
RJEŠENJE
O utvrdjivanju proširenog sastava Izborne komisije opštine Tutin
III.
Izborna komisija opštine Tutin je utvrdila da je Hazir Mavrić iz Tutina kao predstavnik
izborne liste – „Stranke demokratske akcije Sandţaka - Dr Sulejman Ugljanin“ poĉev od
21.04.2012.god., postao ĉlan a Elvira Fazlić iz Tutina, zamenik ĉlana Izborne komisije opštine
Tutin u proširenom sastavu.
IV.
Ovo Rešenje objaviti u Sluţbenom listu opštine Tutin.
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE TUTIN
Predsjednik komisije
Mihrija Bulić, dipl.prav.
OPŠTINSKI SLUŢBENI GLASNIK 9/2012
2
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISJA
Broj: 013-15/2012
Dana: 25.04.2012.god.
TUTIN
Izborna komisija opštine Tutin na sednici odrţanoj dana 25.04.2012.god., postupajući po
prijedlogu Izborne liste Sandţačka narodna partija u upravnoj stvari odredjivanja ĉlana i
zamenika ĉlana proširenog sastava Izborne komisije opštine Tutin a na osnovu ĉlana 14. stav 9.
Zakona o lokalnim izborima („Sl.gl.RS“, br.129/07, 34/2010, Odluka US i 54/2011), donijela je
sledeće
RJEŠENJE
O utvrdjivanju proširenog sastava Izborne komisije opštine Tutin
V.
Izborna komisija opštine Tutin je utvrdila da je Fikret Zećirović iz Tutina kao
predstavnik izborne liste – „Za naš Tutin – BNS“ poĉev od 25.04.2012.god., postao ĉlan
Izborne komisije opštine Tutin u proširenom sastavu.
VI.
Ovo Rešenje objaviti u Sluţbenom listu opštine Tutin.
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE TUTIN
Predsjednik komisije
Mihrija Bulić, dipl.prav.
OPŠTINSKI SLUŢBENI GLASNIK 9/2012
3
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISJA
Broj: 013-12/2012
Dana: 21.04.2012.god.
TUTIN
Na sjednici odrţanoj 21.04.2012.godine Izborna komisija opštine Tutin, a na osnovu
ĉlana 26. stav 1. i stav 2. Zakona o lokalnim izborima („Sl.gl.RS“, br.129/07, 34/2010, Odluka
US i 54/2011), donijela je sledeće
RJEŠENJE O UTVRDJIVANJU ZBIRNE
IZBORNE LISTE ZA IZBOR ODBORNIKA
SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN
Utvrdjuje se Zbirna izborna lista kandidata za izbore za odbornike Skupštine opštine
Tutin, raspisane za 6. maj 2012.godine, i to:
1. KOALICIJA „ZAJEDNO ZA TUTIN“
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ime i prezime
1
dr Šerif Hamzagić
dr Edin Jusović
Rukija Avdović
Safet Demirović
Edin Sadiković
Dţeneta Agović
Fehim Kurtović
Kemal Dţemić
Aldisa Pepić
Hamid Ahmatović
Murat Ujkanović
Selma Smailagić
Ćamil Hajrizović
dr Edina Bakić
Safet Lomnica
Mirsad Redţović
Ramo Redţić
Zilha Tutić
dr Slobodan Zeĉević
dr Adil Bukvić
dr Mihrija Aliĉković
Jasmin Ujkanović
dr Zemira Dazdarević
Besim Bešović
Fevzija Batilović
Hakija Ukić
Izet Destanović
Hasan Berović
Datum
roĊenja
2
31.05.1956.
08.05.1971.
17.05.1979.
27.01.1961.
20.02.1982.
16.03.1970.
20.04.1959.
14.04.1969.
11.11.1986.
20.03.1960.
20.03.1975.
27.05.1985.
20.01.1959.
10.10.1978.
15.01.1965.
25.08.1957.
27.03.1958.
15.08.1988.
21.07.1968.
30.04.1961.
01.01.1963.
18.09.1980.
20.10.1969.
15.10.1966.
11.05.1967.
10.02.1952.
08.07.1970.
15.06.1958.
Zanimanje
3
Dr medicine-internista
Dr medicine-psihijatar
Prof.razredne nastave
Prof.fiziĉkog vaspitanja
Dipl.ing.elektrotehnike
Laboratorijski tehniĉar
Mr ekonomije
Profesor knjiţevnosti
Diplomirani psiholog
Nastavnik ruskog jezika
Dipl.ing.elektrotehnike
Prof.razredne nastave
Dipl.ing.tekstila
Doktor medicine
Prof.razredne nastave
Inţenjer saobraćaja
Dipl.ing.šumarstva
Diplomirani psiholog
Doktor veterin.nauka
Doktor stomatologije
Dr medicine - pedijatar
Inţenjer drum.saobraćaja
Doktor medicine
Diplomirani pedagog
Saobraćajni PTT tehniĉar
Privatni preduzetnik
Privatni preduzetnik
Trgovac
OPŠTINSKI SLUŢBENI GLASNIK 9/2012
Prebivalište i adresa
stana
4
Tutin, JNA 6
Tutin, Gradac 14
Tutin,Ribariće
Tutin,Pazarska 15
Tutin,29.Novembar
Tutin, Ibarska
Tutin,Zelengora bb
Tutin, N.Tesle 16
Tutin, S.Markovića
Tutin,Draga
Tutin,S.Hamzagića
Tutin,Radniĉka 3
Tutin,Sarajevska
Tutin, Sopoćanska bb
Tutin,Melaje
Tutin,Revolucije 32
Tutin,Crn.Brigada
Tutin,Dubovo
Tutin,Ibarska
Tutin,N.Tesle
Tutin,Revolucije
Tutin,Kovaĉe
Tutin,IX Crn. brigade
Tutin,Z.Mojstir
Tutin,N.Tesle
Tutin, Gurdijelje
Tutin,Šipĉe
Tutin,Mokra Gora 3
4
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
2.
Red.
broj
Jasminka Ferizović
Senad Kuĉević
Suad Habibović
Bedrija Mehmedović
Osman Manić
Aida Dreković
Nazim Hot
Munir Buljević
Remzija Smailović
01.12.1963.
20.10.1969.
01.01.1963.
05.06.1975.
04.03.1961.
31.05.1984.
16.02.1961.
17.03.1960.
22.04.1965.
Trgovac
Privatni preduzetnik
Medicinski tehniĉar
Medicinski tehniĉar
Prof.razredne nastave
Profesor razredne nastave
Pravnik
Profesor razredne nastave
Instruktor
Tutin,Toĉilovo
Tutin,Pešterska 16
Tutin,S.Hamzagića
Tutin,Crkvine
Tutin, Devreĉe
Tutin,Ribariće
Tutin,Uţiĉka
Tutin,B.Ĉukića
Tutin,Gradac
SVE ZAJEDNO – BDZ - Emir Elfić
Kandidati na izbornoj listi su:
Ime i prezime
Datum roĊenja
1
1.
Smail Alić
2
28.06.1962.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Zaim Redţepović
Atifa Šaljić
Tajip Đondić
Fadilj Gusinac
Sabina Ziljkić
Kenan Dudić
Safedin Šaćirović
Azra Dreković
Rahim Alibašić
Ahmo Balić
Sanela Pramenković
Azem Dţudţević
Mersid Mašović
Enisa Sokolović
Ćazim Aliĉković
Hasip Ĉalaković
Sibela Hamidović
Sead Softić
Ahmedin Emrović
Edina Koĉan
Arif Mavrić
Samir Škrijelj
Mirzeta Habibović
Iso Tutić
Zekrija Toković
Sajma Ademović
Nasuf Hajdinović
Nazif Kuĉević
Enisa Selmović
Nuro Bulić
Ismet Hodţić
Selma Ibrović
Šerif Caković
04.09.1980.
07.10.1963.
09.11.1957.
18.09.1967.
18.06.1984.
08.07.1982.
02.09.1970.
26.08.1975.
10.01.1969.
10.01.1960.
17.08.1977.
12.04.1969.
16.03.1964.
27.11.1981.
10.03.1954.
08.03.1977.
02.04.1990.
03.04.1980.
23.11.1964.
23.01.1986.
10.08.1964.
15.01.1975.
03.10.1989.
01.02.1945.
15.11.1978.
27.11.1986.
17.04.1957.
16.04.1960.
12.03.1989.
05.02.1958.
08.01.1954.
01.10.1982.
26.01.1972.
Zanimanje
3
Dipl.inţinjer
šumarstva
Dipl.pravnik
Prof. filologije
Geometar
Privatni preduzetnik
Ekonomista
Menadţer
Privatni preduzetnik
Stomatolog
Privatni preduzetnik
Prof. razr.nastave
Ekonomista
Privatni preduzetnik
Prof. biologije
Dipl.teolog
Privatni preduzetnik
Privatni preduzetnik
Psiholog
Privatni preduzetnik
Privatni preduzetnik
Asistent na univerz.
PTT inţinjer
Inţ. saobraćaja
Inţ. saobraćaja
Privatni preduzetnik
Poljoprivrednik
Ekonomista
Radnik u Školi
Privatni preduzetnik
Inţ. informatike
Poljoprivrednik
Poljoprivrednik
Konf. tehniĉar
Poljoprivrednik
OPŠTINSKI SLUŢBENI GLASNIK 9/2012
Prebivalište i
adresa stana
4
Meše Selimovića
Pešterska
Pešterska
Sandţaĉka
Velje Polje
Zelengora
Ibarska
29. Novembar
9. Crn. Brigada
Suvi Do
Dobri Dub
B. Radiĉevića
Dubovo
Guceviće
M. Selimovića
Ribariće
Draga
M. Selimovića
JNA
Ţirĉe
Nikola Tesla
Batrage
Titogradska
Igmanska
Dubovo
Gradac
Ţupa
Dubovo
Velje Polje
V. Vlahovića
Paljevo
Ljeskova
B. Ĉukića
Melaje
5
35.
36.
37.
3.
Zeno Kurtanović
Ferida Pepić
Alija Luĉiĉanin
05.12.1947.
29.05.1990.
10.11.1954.
Poljoprivrednik
Pravnik
Monter C.grijanja
Namga
Draga
Jezgroviće
SANDŢAČKA NARODNA PARTIJA Dr Mirsad Djerlek
Kandidati na izbornoj listi su:
Red
broj
1.
2.
Ime i prezime
Datum rodjenja
Zanimanje
Zećir Zećirović
Harun Ahmatović
01.01.1955
10.01.1963
Dip. Ekonomista
Prof. Raz. Nastave
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Alma Zećirović-Goruţdić
Nazif Preljević
Mutalib Agović
Binasa Berović
Suljo Buljević
Mehmed Kadrić
Mersija Ramiĉević
Dţemal Muminović
Bilal Alić
Elvira Haĉković
Dţevad Dazdarević
Sead Hot
Zeliha Kadrić
Ramka Đerlek
Nedţad Numanović
Mirzeta Mujević
Alija Kuĉ
Senad Kolašinac
Suada Pepić
Admir Nuhović
Senad Đerlek
13.08.1976
12.04.1966.
06.05.1953
28.08.1984
21.03.1951
13.09.1970
20.01.1966
23.06.1948
20.01.1965
26.05.1980
15.10.1972
30.06.1975
18.07.1970
22.09.1974
11.06.1973
02.10.1992
10.02.1959
22.06.1973
12.06.1993
01.10.1989
20.09.1974
Dr. Stomatologije
Preduzetnik
Dip. Ekonomista
Pravnik
Poljoprivrednik
Ing. Agronomije
Med. Sestra
Penzioner
Teh. Konfekcije
KnjigovoĊa
Preduzetnik
Maš. Tehniĉar
Inţ.Takstila
Prof.Raz.Nastave
Prof.Raz.Nastave
Stud. Engl.Jezika
Preduzetnik
Preduzetnik
Student
Student
Prof.Raz.Nastave
Prebivaliste i
adresa stana
Tutin- Dubovo
Tutin- Rakovi
Polje
Tutin- Svraĉiće
Tutin- Veseniće
Tutin-Ibarska
Tutin-Eleskoviće
Tutin-Ţupa
Tutin-Dubovo
Tutin-Ribariće
Tutin-Raduhovce
Tutin-Crniš
Tutin-JNA
Tutin-Godovo
Tutin-Saš
Tutin-Dubovo
Tutin-Drinska
Tutin-Ribariće
Tutin-Velje Polje
Tutin-Leskova
Tutin-Pokrvenik
Tutin-Velje Polje
Tutin-Paljevo
Tutin-Drinska
4. „ZA NAŠ TUTIN – BNS“
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum roĊenja
Zanimanje
1.
2.
3.
1
Jasmin Muković
Muhamed Ademović
Milomirka Mita Stašević
2
21.04.1982.
12.05.1950.
21.11.1945.
3
diplomirani pravnik
profesor
profesor
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Desimir Stašević
Dţemil Škrijelj
Ajsela Demirović
Armin Muković
Jakup Smailagić
Mevljuda Pljakić
Admir Halilović
Samir Ahmetović
Elvira Ademović
15.03.1954.
25.07.1981.
13.02.1975.
26.04.1988.
23.09.1954.
01.07.1967.
09.01.1985.
13.09.1992.
22.05.1984.
diplomirani pedagog
diplomirani pravnik
referent obraĉuna
student
radnik
radnik
student
student
diplomirani pravnik
OPŠTINSKI SLUŢBENI GLASNIK 9/2012
Prebivalište i
adresa stana
4
Revolucije 28
Sportska 55
Narodnog fronta
15
Pope, Tutin
Sarajevska 7
JNA bb
Revolucije 28
4. juli 3
29. novembra 2
Dolovo, Tutin
Đerekare, Tutin
Sportska 55
6
5.
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
SDA SANDŢAKA Dr Sulejman Ugljanin
Kandidati na izbornoj listi su:
Ime i prezime
Datum roĊenja
1
Šemsudin Kuĉević
Bajro Gegić
Enisa Demirović
Salih Hot
Pajaz Jusufović
Hasima Ademović
Medţid Mujović
Jusuf Sinanović
Fatmira Fejzović
Muhedin Zilkić
Safet Derdemez
Misala Hodović
Hivzo Vušljanin
Elvedin Hazirović
Fikreta Tutić
Hamid Tutić
Kenan Hot
Amila Dukadjinac
Vahid Demirović
Fadil Hot
Elmedina
Smailagić
Mehdija Bulić
Šerif Sadiković
Milhata Kurtanović
Haćif Pepić
Adnan Šehović
Zehra Hajrović
Rifat Zahitović
Mumin Kaĉapor
Azra Fazlić
Husein Jusufović
Bajro Ramović
Azra Šahić
Nihad Sadović
Mehdija Kurtović
Ismeta Šmaković
Mursel Faković
2
03.11.1959.
15.12.1954.
10.02.1973.
10.02.1957.
05.01.1964.
10.09.1988.
14.11.1952.
25.01.1961.
22.01.1988.
01.08.1964.
08.12.1963.
10.04.1988.
10.01.1964.
23.08.1985.
17.05.1970.
01.09.1954.
01.06.1972.
15.06.1986.
19.06.1987.
25.03.1957.
04.12.1982.
02.09.1956.
22.07.1949.
19.05.1989.
22.01.1952.
10.04.1977.
07.04.1987.
14.07.1969.
01.03.1961.
27.09.1978.
17.10.1944.
07.02.1967.
06.07.1983.
16.10.1966.
01.06.1968.
01.06.1967.
11.01.1951.
Prebivalište i adresa stana
Zanimanje
3
dipl. politikolog
prof. matematike
prof. fizike
prof. hemije
prof.raz.nastave
vaspitaĉ
Prof.raz.nastave
Mr.fiziĉke kul.
dipl.ecc
dipl.mašinski ing.
dipl.filozofije
student
prof. raz.nastave
dipl.pravnik
prof.raz.nastave
priv.preduzetnik
priv.preduzetnik
dipl.ecc
student
prof.raz.nastave
dipl.pravnik
4
Ul. Sportska, Tutin
Ul. S.Hamzagića,Tutin
Ribariće, Tutin
Ul. Pešterska, Tutin
Baćica, Tutin
Ul. 29.Novembar, Tutin
Jerebice, Tutin
Ul. IX Crnog.brigada, Tutin
Ţirĉe, Tutin
Ribariće, Tutin
Ul. Lenjinova, Tutin
Svraĉiće, Tutin
Ramoševo, Tutin
Crkvine, Tutin
Ul. Pešterska, Tutin
Potreb, Tutin
V.Polje, Tutin
Melaje, Tutin
Ribariće, Tutin
Ul. Pionirska, Tutin
Tutin
priv.preduzetnik
penzioner
student
penzioner
dipl.pravnik
dipl.pravnik
mr.ecc
radnik
dipl.ing.prost.planir.
penzioner
sss
prof.pedagogije
sss
radnik
prof.raz.nastave
dipl.pravnik
B.Ĉukića, Tutin
Dubovo, Tutin
Dţ.Bijedića, Tutin
Draga, Tutin
Delimedje, Tutin
Ţuĉe, Tutin
Ţirĉe, Tutin
Orlje, Tutin
Tutin
Koniĉe, Tutin
Morani, Tutin
Cikiljevac, Tutin
Ribariće, Tutin
Đerekare, Tutin
V.Polje, Tutin
Tutin
Ovo Rešenje objaviti u Sluţbenom listu opštine Tutin.
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE TUTIN
Predsednik Izborne komisije
Mihrija Bulić, dipl.prav.
OPŠTINSKI SLUŢBENI GLASNIK 9/2012
7
Download

Opštinski službeni glasnik 9/2012 ispravka