Bosna i Hercegovina
DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Vlada Distrikta
Odjeljenje - Odjel za obrazovanje
Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Влада Брчко дистрикта
Одјељење за образовање
Bulevar mira 1, 76100 Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon:/fax: 049/ 214- 503, 049/ 216-110, Centrala: 049/ 240-600
Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; Телефон/фаx: 049/ 214- 503, 049/ 216-110, Централа: 049/ 240-600
www.bdcentral.net e-mail-е-маил: [email protected]
Na osnovu Odluke Vlade distrikta BiH o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim
studentima za period od 1.1.2014. do 31.12.2014. godine, broj : 02-000082/14 od 28.3.2014. godine
komisija za dodjelu stipendije sačinila je
PRVU PRELIMINARNU RANG LISTU
1. UČENICI GENERACIJE
UČENICI GENERACIJE
R/B
1
2
3
PREZIME (IME RODITELJA) IME
BOŠKOVIĆ (SAVO) DRAGAN
VUKOVIĆ (ĐORĐE) ISIDORA
LAZIĆ (VLADO) DUŠKO
NAPOMENA
Učenik generacije – Poljoprivredna škola
Učenik generacije – Gimnazija
Učenik generacije – Tehnička škola
2. UČENICI SA 5,00
UČENICI SA PROSJEKOM OCJENA 5,00
R/B
4
5
6
7
8
9
10
11
PREZIME (IME RODITELJA) IME
ZEJNILOVIĆ (ALMIR) JASMINA
KAMENJAŠEVIĆ (IBRAHIM) KEMAL
MARKOVIĆ (STANIMIR) MARA
ĐOKIĆ (ĐOKO) ANĐELKO
HELAĆ (FIKRET) AMINA
GUŠTEROVIĆ (IBRAHIM) NINA
ŠERIFOVIĆ (AHMED) SABINA
MIHAJLOVIĆ (MILENKO) JOVANA
NAPOMENA
Učenik sa prosjekom 5,00
Učenik sa prosjekom 5,00
Učenik sa prosjekom 5,00
Učenik sa prosjekom 5,00
Učenik sa prosjekom 5,00
Učenik sa prosjekom 5,00
Učenik sa prosjekom 5,00
Učenik sa prosjekom 5,00
1
3. DEFICITARNE STRUKE
3.1.
R/B
DOKTOR MEDICINE (16 STIPENDIJA)
PREZIME (IME RODITELJA) IME
12
13
14
PETROVIĆ (DRAŽEN) DUŠAN
MUJKANOVIĆ (REŠAD) AZRA
BEROVIĆ (ŽELJKO) DEJANA
15
PEKIĆ (PREDRAG) LJUBICA
16
17
LIŠIĆ (SENAHID) ADVIJA
NIŠIĆ (MENSUR) AZRA
18
BRATANOVIĆ (LJUBO) DRAGIŠA
19
20
21
ISAJLOVIĆ (SAVO) MILAN
ČANDIĆ (ADMIR) TARIK
LAZIĆ (KRSTO)CVIJETIN
22
BABIĆ (SLOBODAN) MIHAEL
23
24
25
TODOROVIĆ (SPASOJE) SVJETLANA
ŠABANOVIĆ (IBRO) JASMIN
PETROVIĆ (DRAŽEN) TEODORA
FAKULTET
Medicinski fakultet Beograd -opšti
Medicinski fakultet Tuzla - opći
Medicinski fakultet Foča - medicina
Medicinski fakultet Banja Luka medicina
Medicinski fakultet Tuzla - opći
Medicinski fakultet Tuzla - opći
Medicinski fakultet Novi Sad integrisane akademske studije medicine
Medicinski fakultet Foča - medicina
Medicinski fakultet Tuzla - opći
Medicinski fakultet Foča - medicina
Medicinski fakultet Novi Sad integrisane akademske studije medicine
Medicinski fakultet Tuzla - opći
Medicinski fakultet Sarajevo - medicina
Medicinski fakultet Beograd - medicina
BROJ
BODOVA
80,42
75,50
74,36
NAPOMENA
64,25
62,25
55,50
54,00
53,16
48,14
47,25
42,78
41,00
37,66
33,00
3.2. DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE ( ODSJEK ENERGETIKA, ELEKTROENERGETIKA,
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, AUTOMATIKA I ELEKTRONIKA) (8 STIPENDIJA)
R/B
PREZIME (IME RODITELJA) IME
26
MIJIĆ (DRAGO) STANA
27
VASKOVIĆ (DRAGOMIR) BOŠKO
3.3.
R/B
Visoka škola elektroteh.i računarstva,
elektronsko poslovanje,Beograd
Elektrotehnički fakultet Banja Luka računarstvo i informatika
PREZIME (IME RODITELJA) IME
PAVLOVIĆ (VINKO) JOVANA
29
KAŠTEROVIĆ (DUŠKO) MILICA
30
31
32
MARKOVIĆ (RADOMIR) RATKO
IGNJIĆ (MILAN) SUNČICA
IBRAHIMOVIĆ (NUFIK) MUAMER
3.4.
BROJ
BODOVA
NAPOMENA
75,85
35,09
PROFESOR MATEMATIKE/ DIPL. MATEMATIČAR (8 STIPENDIJA)
28
R/B
FAKULTET
FAKULTET
PMF - matematika, nastavnički
PMF Banja Luka – matematika i
informatika
PMF Sarajevo - matematika
PMF Sarajevo - matematika
PMF Sarajevo - matematika
BROJ
BODOVA
70,66
NAPOMENA
65,28
58,16
45,75
40,25
PROFESOR FIZIKE/ DIPL. FIZIČAR (8 STIPENDIJA)
PREZIME (IME RODITELJA) IME
33
RISTIĆ (NIKOLA) ZORICA
34
BIJELIĆ (NEMANJA) DUŠICA
FAKULTET
Fizički fakultet Beograd - teorijska i
eksp.fizika
PMF Novi Sad-dipl.fizičar
2
BROJ
BODOVA
60,60
34,00
NAPOMENA
OSALI STUDENTI DRUGE I VIŠIH GODINA STUDIJA
R/B
PREZIME (IME RODITELJA) IME
FAKULTET
FTN Novi Sad - grafičko inženjerstvo i
dizajn
Filozofski fakultet Tuzla - razredna
nastava
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
Mašinski fakultet Banja Luka energetsko-saobraćajni
Pedagoški fakultet Istočno Sarajevotehničko obrazovanje
Pedagoški fakultet Bijaljina - Razredna
nastava
BROJ
BODOVA
1.
TODOROVIĆ (ILIJA) DANIJELA
2.
MUTAPČIĆ (RASIM) MELIHA
3.
DUNDŽIĆ (MIODRAG) SLAĐANA
4.
ŠTRBAC (DRAGAN) DUŠAN
5.
TRNINIĆ (MILORAD) VERA
6.
VUKIČEVIĆ (TIHOMIR) ANA
7.
TRIFUNOVIĆ (STOJAN) JELENA
8.
BEKRIĆ (REDŽEP) ASMIR
9.
FAZLOVIĆ (BAHRIJA) FUAD
10.
MUJKANOVIĆ (SAMED) MINEL
11.
NENIĆ (ZDRAVKO) JOVAN
12.
RAŠIDOVIĆ (MEHMED) MIRSADA
13.
MRĐA (SLAVKO) SLAVICA
14.
ŠMRKIĆ (MARKO) DAJANA
FTN Novi Sad - saobraćaj i transport
67,07
15.
DRAKULIĆ (BRANO) LJUBICA
Pravni fakultet Beograd - pravosudnoupravni
66,30
16.
KAPIKUL (MLADEN) KRISTINA
FTN Novi Sad - saobraćaj i transport
66,00
17.
VUKOVIĆ (JOVAN) ĐORĐE
18.
SIMIKIĆ (DRAGAN) ANDREJ
19.
FAZLOVIĆ (SABRIJA) NEIRA
20.
DODIK (DRAGOMIR) DANIJELA
21.
GAVRIĆ (ANĐELKO) MAJA
22.
SMAJLOVIĆ (MINJAZIJA) MIRELA
23.
VUKOVIĆ (PETAR) MARA
24.
VASIĆ (ČEDOMIR) MILENKO
Pravni fakultet Pale - opšti
63,00
25.
RAŠIĆ (ANĐELKO) MILANA
Filološki fakultet Banja Luka - srpski jezik
i književnost
62,75
26.
SAVIĆ (MILAN) SARA
Filozofski fakultet Banja Luka - istorija
62,60
Pravni fakultet Novi Sad - opšti
Univerzitet Al-Azhar - Šerijatsko-pravni
fakultet
Rudarsko geološko građevinski fakultet
Tuzla
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla
- poremćaj u ponašanju
Pravoslavni bogoslovski fakultet - opšti
Edukacisko rehabilitacijski fakultet Tuzla
- logopedija-surdoaudiologija
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja
Luka-arhitektonski
Filozofski fakultet Novi Sad - srpski jezik i
književnost
Veterinarski fakultet Sarajevo - opšti
Filološki fakultet Banja Luka - njemački
jezik
Visoka tekstilna strukovna škola za
dizajn, tehnologiju i menadžment
Filozofski fakultet Tuzla - pedagogija i
psihologija
Hemijski fakultet Beograd - hemičar za
životnu sredinu
3
79,33
75,40
74,85
73,30
73,16
71,57
69,53
69,50
68,88
68,82
68,56
68,20
67,40
66,00
65,48
65,09
64,93
64,60
64,10
64,07
NAPOMENA
Medicinski fakultet Banja Luka farmacija
Filozofski fakultet Banja Luka pedagogija
Pedagoški fakultet Istočno Sarajevotehničko obrazovanje
Mašinski fakultet Banja Luka proizvodno mašinstvo
27.
MIĆANOVIĆ (MIRKO) MILENA
28.
NEDELJKOVIĆ (SLOBODAN) VANJA
29.
TRNINIĆ (ZORAN) STOJAN
30.
PERIĆ (DRAGAN) NEMANJA
31.
RISTIĆ (NIKOLA) MILAN
Pravoslavni bogoslovski fakultet - opšti
60,33
32.
JOVIĆ (MIHAJLO) OGNJEN
Pravni fakultet Pale - opšti
59,67
33.
PERIŠIĆ (MILIVOJE) CVIJA
PMF Banja Luka - hemija
59,50
34.
GLIŠIĆ (ZORAN) ZORANA
35.
KASAVICA (DRAGOLJUB) STEFAN
36.
DELIĆ (BERTLANIDA) SANEL
37.
ROSULJAŠ (TIHOMIR) RADENKO
Građevinski fakultet Banja Luka
59,03
38.
VUČKOVIĆ (STANIMIR)
ALEKSANDAR
Filozofski fakultet Banja Luka - istorija
58,90
39.
SINANOVIĆ (AMIR) ALDISA
Filozofski fakultet Tuzla - psihologijapedagogija
58,72
40.
HALILOVIĆ (NOVALIJA) EMINA
Pravni fakultet Sarajevu - opšti
58,57
41.
MOKRIĆ (ALEKSANDAR) LJUBINKA
42.
PURIĆ (NIKOLA) SLAĐANA
43.
SPAHIĆ (IDRIZ) MIRALEM
44.
ĐOKIĆ (MIRKO) MIŠO
45.
POPOVIĆ (MLADEN) MAJA
46.
SKORUPAN (ZORAN) SANJA
47.
CVIJETINOVIĆ (SAVA) RUŽICA
48.
JANJIĆ (MARINKO) NJEGOŠ
49.
EJUBOVIĆ (HUSEIN) DEJAN
50.
LUJIĆ (PREDRAG) ZORA
PMF Novi Sad - hemija
56,60
51.
JANJIĆ (GRUJICA) STANISLAVA
Medicinski fakultet Tuzla - zdrav.studijamed.-lab-dijagnostika
56,25
52.
BRODLIĆ (ENIS) MEDINA
Pravni fakultet Tuzla
55,70
53.
AVDIĆ (HUSO) ALISA
54.
VUJIČIĆ (STRAHINJA) JELENA
Filozofski fakultet Banja Luka - srpski
jezik i književnost
Fakultet političkih nauka Beograd međunarodni odnosi
Filozofski fakultet Tuzla - filozofija,
sociologija
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Poljoprivredno prehrambeni fakultet
Sarajevo - biljna proizv.voćarstvo i
vinograd.
Pravoslavni bogoslovski fakultet - opšti
Fakultet za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju Beograd
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Medicinski fakultet Banja Luka zdravstvena njega
Pegagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Filozofski fakultet Sarajevo - kineski i
engleski jezik
4
62,51
62,34
61,13
60,63
59,42
59,30
59,23
58,41
58,38
58,06
57,91
57,73
57,58
57,46
57,08
56,60
55,32
55,08
55.
MAKSIMOVIĆ (NEĐO) NEVENA
Ekonomski fakultet Brčko - menadžment
55,07
56.
FAZLOVIĆ (IBRO) ADMIRA
Pravni fakultet Sarajevu - opšti
55,04
57.
DAMJANOVIĆ (MIOMIR)
ALEKSANDRA
58.
GAVRILOVIĆ (MILENKO) VLADAN
59.
ZIMONJIĆ (MLADEN) MITRA
60.
LUKIĆ (MILUTIN) MIRA
61.
OMEROVIĆ (SALIH) FAHRETA
62.
ZEČEVIĆ-PEJIĆ (IVAN) MARINA
63.
KAJIŠ (ŽELJKO) IGOR
Medicinski fakultet Banja Luka farmacija
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Banja Luka-nastavnički
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Poljoprivredni fakultet Novi Sad agroekologija
Internacionalno univerzitet Brčko poslovni menadžment
FPMOZ Mostar - pedagogija i hrvatski
jezik i književnost
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
64.
ZLATIĆ (MIRSAD) JASMINA
PMF Tuzla - geografija
54,10
65.
KAKUĆA (OSTOJA) MILICA
Filozofski fakultet Pale - psihologija
53,91
66.
MIKIĆ (MILAN) STOJANKA
Pedagoški fakultet Bijeljina - predškolsko
obrazovanje
53,91
67.
ĐURIĆ (ŽIKO) MIRANA
PMF Banja Luka-geografija
53,88
68.
MIŠKOVIĆ (NENAD) TANJA
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
53,79
69.
DAVIDOVIĆ (PETAR) RUŽICA
Ekonomski fakultet Banja Luka
53,63
70.
RISTIĆ (PERO) NATAŠA
Filozofski fakultet Pale - psihologija
53,46
71.
KERANOVIĆ (MIRJANA) SAŠA
72.
SAJLOVIĆ (SLOBODAN) DEJAN
73.
BAJRAMOVIĆ (RIFAT) ALMA
74.
BAŠIĆ (MARINKO) IVANA
75.
GAŠIĆ (MILKO) DEJAN
76.
KLAČAR (ŽELJKO) VLADANA
77.
NUMANOVIĆ (MEHMED) MEDIHA
Filozofski fakultet Tuzla
52,52
78.
MILOVANOVIĆ (BORKO) NATAŠA
Univerzitet Beč - njemačka filologija
52,50
79.
NARANČIĆ (ILIJA) MIHAJLA
Visoko medicinska škola Prijedor medicinsko labaratorijski inžinjering
52,40
80.
PEKIĆ (SUAD) JASMIN
Filozofski fakultet Tuzla - engleski jezik
52,38
81.
PROLE (ANĐELKO) ŽELJKA
PMF Novi Sad - hemija
52,34
82.
ČANČAREVIĆ (ŠIMO) IVANA
Filozofski fakultet Mostar - politologija
52,12
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi
Sad -dipl.prof.fizič.vasp.i sporta
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
Mostar - razredna nastava
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Poljoprivredni fakultet Bijeljina - biljna
proizvodnja
Filozofski fakultet Novi Sad - engleski
jezik i književnost
5
55,00
54,94
54,84
54,55
54,30
54,30
54,25
53,32
53,06
52,99
52,73
52,66
52,58
83.
NOVAKOVIĆ (PANTELIJA) VASILIJE
84.
NIKOLIĆ (RATKO) TAMARA
85.
SUBAŠIĆ (SLAVKO) NEMANJA
86.
ARSENOVIĆ (OBRAD) RADENKO
87.
MUSIĆ (FAHRUDIN) ANELA
Edukacisko rehabilitacijski fakultet Tuzla
51,00
88.
IMŠIROVIĆ (ISMET) IRMA
RGGF Tuzla - građevinski
50,78
89.
PEKIĆ (PREDRAG) DALIBORKA
Tehnološki fakultet Tuzla - prehrambena
tehnologija
50,40
90.
ĆIRKOVIĆ (MILORAD) GORAN
Pravni fakultet Novi Sad - opšti
50,28
91.
MILOVANOVIĆ (MILAN) TATJANA
Pravni fakultet Pale - opšti
50,28
92.
ČANDIĆ (SEAD) SELMA
Filozofski fakultet Tuzla - njemački jezik
50,22
93.
ZEKIĆ (LAZAR) JELENA
Pravni fakultet Novi Sad
49,90
94.
TODOROVIĆ (DUŠAN) IRENA
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
49,89
95.
GAVRILOVIĆ (MILENKO) JELENA
Filozofski fakultet Banja Luka-psihologija
49,75
96.
TEODOROVIĆ (STANIMIR) DRAGIŠA
Mašinski fakultet Banja Luka energetsko i saobraćajno mašinstvo
49,60
97.
ČANDIĆ (ENES) FADIL
Tehnološki fakultet Tuzla - agronomija
49,44
98.
MEHELJIĆ (ZIJAD) AMELA
99.
ĆEBIĆ (NEĐO) ANGELINA
100.
MUSIĆ (SEAD) EMIR
Filozofski fakultet Tuzla - istorija
49,35
101.
ČAMDŽIĆ (ALOSMAN) SANDRA
Ekonomski fakultet Brčko - menadžment
49,30
102.
DAKIĆ (ALEKSA) SINIŠA
103.
PERIĆ (IVAN) IVANA
104.
JEVTIĆ (BRANKO) BRANKA
105.
PRELJEVIĆ (ESAD) MEDIHA
Pravni fakultet Tuzla
49,10
106.
SALIHOVIĆ (MIRSAD) MERIMA
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
49,00
107.
SOFIĆ (STEVAN) JOVAN
Pravni fakultet Beograd
49,00
108.
TODOROVIĆ (JANKO) JELENA
Pravni fakultet Pale - opšti
49,00
109.
IMAMOVIĆ (NUSRET) MIRZA
110.
ĐOŠAN (PREDRAG) SINIŠA
Veterinarski fakultet Sarajevo - opšti
Filološki fakultet Banja Luka - srpski jezik
i književnost
PMF Banja Luka - ekologija i zašt.životne
sredina
Pravni fakultet Novi Sad - unutrašnji
poslovi
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Tehnološki fakultet Zvornik - hemijsko
inženjerstvo i tehnologija
Poljoprivredni fakultet Novi Sad fitomedicina
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
Filozofski fakultet Tuzla - engleski jezik i
knjiž.
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina spoljna trgovina, porezi i carina
6
52,00
51,42
51,30
51,25
49,38
49,35
49,30
49,30
49,24
48,83
48,73
111.
SEKULIĆ (PAVLE) MARKO
112.
BUKEILOVIĆ (BERISLAV) OZREN
113.
BEĆIROVIĆ (MIRSAD) AMRA
114.
RAMIĆ (ADMIR) ALMIR
115.
ILIĆ (ZORAN) TANJA
116.
JOVANOVIĆ (MILAN) ILINKA
117.
KAPUR (ILIJA) ALEKSANDAR
Sinergija - Filološki fakultet - anglistika
48,28
118.
STOJIĆ (DRAGO) MILAN
Pravni fakultet Banja Luka
48,26
119.
SOMBIĆ (ĐORĐE) MARKO
Poljoprivredni fakultet Novi Sad poljoprivred.tehnika
48,17
120.
STEVANOVIĆ (MILENKO) NEDELJKO
FTN Novi Sad - građevinarstvo
48,00
121.
ČANDIĆ (AHMET) AMILA
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
47,88
122.
PAMUKČIĆ (SMAJL) SENADA
Pravni fakultet Tuzla
47,80
123.
IMŠIROVIĆ (NASUF) ADI
Ekonomski fakultet Brčko - menadžment
47,73
124.
RAŠEVIĆ (SLAVKO) NENAD
Pedagoški fakultet Bijeljina - tehničko
obrazovanje i informatika
47,70
125.
MULAOMEROVIĆ (AMIR) EMIR
Rudarsko geološko građevinski Tuzla
47,65
126.
BRKIĆ (DRAGUTIN) NATAŠA
Fakultet poslova ekonomija Bijeljina
47,63
127.
JOVANOVIĆ (BORISLAV)
ALEKSANDAR
128.
BLAGOJEVIĆ (STOJAN) SANDRA
129.
PEKIĆ (NUSRET) AMILA
Pravni fakultet Novi Sad - unutrašnji
poslovi
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
130.
VUKADIN (MILE) DARKO
131.
JOKANOVIĆ (RADIVOJE) JELENA
132.
MRKONJIĆ (MILO) ŽIVAN
133.
MIŠANOVIĆ (MIRKO) GORAN
FTN Novi Sad - građevinarstvo
47,00
134.
IVANIĆ (ACO) MILAN
Fakultet političkih nauka Banja Luka politologija
46,95
135.
VASIĆ (PANTO) MIODRAG
FTN Novi Sad - saobraćaj i transport
46,82
136.
BUDIŠA (MIROSLAV) MAJA
Pravni fakultet Pale - opšti
46,63
137.
RADIĆ (BOŠKO) VANJA
Medicinski fakultet Banja Luka farmacija
46,63
138.
MEHIĆ (SALIH) ALMIR
Tehnološki fakultet Tuzla
46,60
FTN Novi Sad - animacije u inženjerstvu
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Wien - Arhitektura
Poljoprivredni fakultet Novi Sad agroekonomija
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Ekonomski fakultet Brčko - menadžment
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina zajedničke osnove
Tehnološki fakultet Novi Sad farmaceutsko inžinjerstvo
7
48,69
48,64
48,63
48,61
48,44
48,33
47,37
47,34
47,30
47,30
47,28
47,22
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Tehnološki fakultet Banja Luka biotehnološko prehrambeni
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Tehnološki fakultet - kontrola kvaliteta i
higijenske ispravnosti namjernica
139.
ŠABANOVIĆ (SEID) EMINA
140.
RADIĆ (BOŠKO) BOŽIDAR
141.
TEODOROVIĆ (MILOICA) LALA
142.
SAVIĆ (MIRKO) JOVANKA
143.
BAHOR (FADIL) ISMET
Edukacisko rehabilitacijski fakultet Tuzla
46,00
144.
NIKIĆ (MILAN) NENAD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi
Sad - prof fiz.vasp.i sporta
45,93
145.
SIMIKIĆ (MILJAN) MIHAILO
Pravni fakultet Pale - opšti
45,70
146.
SIMIKIĆ (BORIVOJE) MILAN
147.
NIKOLIĆ (IVO) ANTO
148.
STANKOVIĆ (MIODRAG) MILOŠ
149.
HASKIĆ (MUHAREM) MIRZETA
150.
MEDIĆ (SULEJMAN) SANELA
Ekonomski fakultet Brčko - menadžment
45,24
151.
OSTOJIĆ (SLAVIŠA) IVAN
FTN Novi Sad - arhitektura i urbanizam
45,15
152.
ROVČANIN (RIFET) MIRNESA
153.
IVANOVIĆ (MILENKO) ANĐELA
154.
HUKIČEVIĆ (JASMIN) ARMIN
155.
STOJANOVIĆ (SLAVKO) SLAVENKA
156.
MAGLAJČEVIĆ (MILORAD)
NEDELJKO
157.
MIŠIĆ (ŽIVAN) DEJAN
158.
LEJLIĆ (NOVALIJA) ALMA
PMF Tuzla - profesor biologije
44,77
159.
ĐORĐIĆ (ZLATAN) SVJETLANA
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
44,62
160.
ZEKIĆ (ZORAN) SRĐAN
FTN Novi Sad - mehatronika
44,56
161.
KRAJNOVIĆ (IRFAN) TARIK
Evropski univerzitet Brčko - politologija
44,50
162.
KARASULJIĆ (IZET) ASMIRA
163.
ĐURIĆ (ŽIKO) ANĐELKA
164.
MENDEŠ (DRAGAN) GABRIELA
FPMOZ Mostar - turizam i zaštita okoliša
44,30
165.
BEĆIROVIĆ (MEKSUD) MERIMA
Farmaceutski fakultet Tuzla
44,28
166.
BIJELIĆ (NEMANJA) ALEKSA
Medicinski fakultet Novi Sad dipl.defektolog
44,27
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Poljoprivredni fakultet Osijek mehanizacija
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Evropski univerzitet Brčko - drumski
saobraćaj
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Tehnološki fakultet Tuzla - prehrambena
tehnologija
Medicinski fakultet Banja Luka farmacija
Poljoprivredni fakultet I.Sarajevo - biljna
proizvodnja
Internacionalno univerzitet Brčko forenzika
Filozofski fakultet Tuzla - pedagogija,
psihologija
Fakultet političkih nauka Banja Luka novinarstvo i komunikologija
8
46,52
46,45
46,34
46,04
45,46
45,40
45,36
45,25
44,99
44,84
44,83
44,82
44,80
44,80
44,44
44,31
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
Rudarsko geološko građevinski Tuzli sigurnost i pomoć
Pedagoški fakultet Bijeljina - razredna
nastava
167.
BEŠIĆ (BEGZAD) ALDINA
168.
KAMENJAŠEVIĆ (SENAD) EDIN
169.
JANKOVIĆ (RADENKO) TAMARA
170.
ŠERIFOVIĆ (ENES) DAMIR
Pravni fakultet Tuzla
44,16
171.
ĐENADIJA (MLADEN) MLADEN
Sinergija - računarsto i informatika
44,05
172.
PANTELIĆ (DUŠANKA) ALEKSANDAR
Evropski univerzitet Brčko - inžinjerska
informatika
44,03
173.
HADŽIĆ (SALKO) MAIDA
Pravni fakultet Tuzla
44,00
174.
MILANOVIĆ (MILENKO) VANJA
175.
ĆERIMAGIĆ (SENAD) ALEN
176.
MUJKIĆ (NERMIN) ELDIN
177.
JASENČIĆ (ZIJAD) MERIMA
178.
POPIĆ (PREDRAG) NEVEN
179.
MIŠANOVIĆ (LJUBO) SONJA
180.
MRKONJIĆ (CVIJETIN) PAJO
181.
BAĆANOV (STEVAN) MAŠA
182.
IBRIŠEVIĆ (EDHEM) ENDJI-SEMRA
183.
TOMIČIĆ (BRANO) BOGDAN
184.
RISTIĆ (VASILIJE) BRANISLAV
Medicinski fakultet Foča - stomatologija
43,04
185.
RAVKIĆ (OSMAN) MUHAREMA
Filozofski fakultet Tuzla - bosanski jez.i
knjiž.
42,86
186.
BOŠNJAK (MARKO) IVANA
FPMOZ Mostar - razredna nastava
42,77
187.
LAZUKIĆ (ZORAN) ANDREA
PMF Banja Luka - ekologija i zaštita
okoline
42,56
188.
RISTANIĆ (MARKO) JOVANA
FTN Novi Sad - arhitektura i urbanizam
42,54
189.
RENDIĆ (FARUK) SENADA
Ekonomski fakultet Brčko - menadžment
42,50
190.
CVIJANOVIĆ (BORIS) MILICA
Pravni fakultet Pale - opšti
42,43
191.
GOLUBOVIĆ (AHMET) AMRA
192.
TEŠIĆ (MILORAD) IGOR
Poljoprivredno prehrambeni fakultet
Sarajevo - biljna proizv.voćarstvo i
vinograd.
Pravni fakultet Pale - opšti
193.
PROLE (ZORAN) JOVANA
Pedagoški fakultet Bijeljina -Pedagoški
42,36
194.
NIŠIĆ (ŽELJKO) LJUBOMIR
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
42,30
Poljoprivredni fakultet Novi Sad agroekologija
Fakultet elektrotehnike Tuzla komunikacije
Sinergija - Računarstvo i informatika
Ekonomski fakultet Brčko računovodstvo i finansije
Internacionalno univerzitet Brčko drumski saobraćaj
Filozofski fakultet Banja Luka - srpski
jezik i književnost
Pedagoški fakultet Bijeljina
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Arhitektonsko građevinski fakultet Banja
Luka - građevinski
9
44,24
44,18
44,16
44,00
43,96
43,90
43,75
43,70
43,52
43,44
43,38
43,17
43,13
42,37
42,37
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina spoljna trg.porezi i carine
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina spoljna trgovina, porezi i carina
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Internacionalno univerzitet Brčko - opšte
pravo
Tehnološki fakultet Tuzla - hemijsko
inženjerstvo
195.
JOVIČEVIĆ (DRAGO) DAJANA
196.
BLAGOJEVIĆ (STOJAN) IGOR
197.
IBRAHIMBAŠIĆ (IZUDIN) ELDIN
198.
PELEŠ (ADMIR) ADMIRA
199.
JUNUZOVIĆ (ŠEMSUDIN) ARMELA
200.
RISTANIĆ (MILENKO) MILENA
Pravni fakultet Beograd
41,00
201.
SIMIĆ (SIMO) NEMANJA
Pravni fakultet Beograd - međunarodni
41,00
202.
STEVIĆ (PETAR) SANJA
203.
HALILOVIĆ (FEHIM) LEJLA
204.
JURIĆ (PETAR) IVAN
205.
OSTOJIĆ (MIĆO) TIJANA
206.
HALILOVIĆ (FEHIM) MAIDA
207.
LUKIĆ (DRAGAN) ZORANA
208.
MIĆIĆ (ĐORĐE) SANJA
209.
MIĆIĆ (ĐORĐE) TANJA
210.
LUKIĆ (NIKO) DANIEL
FPMOZ Mostar - turizam i zaštita okoliša
35,11
211.
ČANČAREVIĆ (FRANJO) ALEN
FPMOZ Mostar - informatika
34,93
212.
ANĐIĆ (PILJO) VITOMIR
213.
PAVIĆ (MIRKO) ADRIJANA
214.
SVRDLAN (JOVICA) MARKO
215.
LOPANDIĆ (VLATKO) VLADANA
Evropski univerzitet Brčko - arhitektura
22,18
216.
JAKIĆ (PERO) LUKA
Evropski univerzitet Brčko - informatika i
tehnika
15,70
217.
TERZIĆ (HUSEIN) ZERINA
Pravni fakultet Tuzla
40,08
218.
VUKOVIĆ (MILORAD) VOJISLAV
Evropski univerzitet Brčko - pravo
39,80
219.
KANTAREVIĆ (ALEN) VESNA
220.
ARIFOVIĆ (JAKUB) MIDHAT
221.
ANTIĆ (SAVO) DUŠAN
Stomatološki fakultet Beograd
39,41
222.
ARNAUTOVIĆ (SABAHUDIN) MIRZA
Internacionalno univerzitet Brčko menadžment
39,34
Pedagoški fakultet Bijeljina-razredna
nastava
Internacionalni univerzitet Sarajevo biol.nauke i bioinžinjering
Poljoprivredni fakultet Pale
Apeiron Banja Luka-Medicinskolaboratorijski inženjering
Internacionalni univerzitet Sarajevo arhitektura
PMF Tuzla - primijenjena biologija
Poljoprivredni fakultet Novi Sad agroekologija
Poljoprivredni fakultet Novi Sad agroekologija
Internacionalno univerzitet Brčko drumski saobraćaj
Evropski univerzitet Brčko međunarodni odnosi i diplomatija
Panevropski univerzitet - fizioterapija i
radna terapija
Poljoprivredno prehrambeni fakultet
Sarajevo - biljna proizvodnja
Internacionalno univerzitet Brčko unutrašnji poslovi-kriminalistika
10
42,13
41,80
41,30
41,28
41,11
40,91
40,84
40,75
40,58
40,50
40,35
40,35
40,35
33,00
28,25
24,46
39,73
39,68
ČLANAK 13.
STAV 2.
ČLANAK 13.
STAV 2.
ČLANAK 13.
STAV 2.
ČLANAK 13.
STAV 2.
ČLANAK 13.
STAV 2.
ČLANAK 13.
STAV 2.
ČLANAK 13.
STAV 2.
223.
KALOPER (ŠEFKO) ADI EDI
PMF Tuzla - primjenjena biologija
38,88
224.
KLAŠNIĆ (MIROSLAV) OLJA
Pravni fakultet - Novi Sad
38,75
225.
DAMJANOVIĆ (DANILO) MIODRAG
Evropski univerzitet Brčko - drumski
saobraćaj
38,65
226.
MANJIĆ (RADOSLAV) NEVENA
Sinergija - poslovna ekonomija
38,53
227.
GUTIĆ (SPASO) SLAĐANA
Sinergija - računovodstvo i revizija
38,30
228.
ĐOKIĆ (MIROSLAV) MLADEN
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina spoljna trgovina, porezi i carina
38,25
229.
PAŠIĆ (SEAD) BENJAMIN
Mašinski fakultet Tuzla - mehatronika
38,10
230.
HODŽIĆ (ŠEMSUDIN) AZRA
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
37,40
231.
RADOSAVLJEVIĆ (ALEKSANDAR)
ANA
Pravni fakultet Pale - opšti
37,29
232.
STANIĆ (SINIŠA) SAŠA
233.
ĐURIĆ (BORISLAV) ANĐELA
234.
ĐURIĆ (BORISLAV) LJEPOSAVA
235.
RAVKIĆ (ŠEMSUDIN) ANISA
236.
JANKOVIĆ (GORAN) JELENA
237.
KURTOVIĆ (RIFET) ZERINA
238.
BULAJIĆ (ZORAN) IRENA
239.
JOVIČEVIĆ (DRAGO) SVETLANA
240.
PEJKANOVIĆ (SAVO) MILJANA
241.
CVJETKOVIĆ (MIHAJLO) DUŠAN
242.
UŠANOVIĆ (MIRSAD) MELISA
243.
DAKIĆ (ALEKSA) BILJANA
244.
RADOVANOVIĆ (DRAGAN) MARIJA
245.
TRIVIĆ (BORO) BILJANA
246.
HASANOVIĆ (TEUFIK) MURIS
247.
VUJANOVIĆ (BORISLAV) RISTO
248.
LALIĆ (VITOMIR) STEFANOS
249.
STEVIĆ (SPASOJE) BOŽIDAR
250.
BEJTOVIĆ (OMER) ZEMINA
Slobomir - Fakultet informacionih
tehnologija
Internacionalno univerzitet Brčko poslovno-civilna bezbijednost-forenzika
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Filozofski fakultet Tuzla - bosanski jezik i
književnost
Pravni fakultet Beograd
Ekonomski fakultet Brčko - zajednički
osnovi
Edukacisko rehabilitacijski fakultet
Beograd - edukator-rehabilitator
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Banja Luka
Internacionalno univerzitet Brčko drumski saobraćaj
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Internacionalno univerzitet Brčko - opšte
pravo
Nezavisni univerzitet Banja Luka ekologija
FTN Novi Sad - poštanski saobraćaj i
telekomunikacije
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Internacionalno univerzitet Brčko saobraćajno inžinjerstvo
Evropski univerzitet Brčko - fizioterapija i
radna terapija
FTN Novi Sad - građevinarstvo
Nezavisni univerzitet Banja Luka ekologija
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
11
37,28
37,21
37,20
37,07
37,00
36,86
36,71
36,67
36,33
36,13
35,25
34,47
33,70
33,70
33,58
33,45
33,33
33,14
32,66
251.
AVDIĆ (ESAD) AMINA
Internacionalni univerzitet Sarajevo genetika i bioinžinjering
31,44
252.
GOLUBOVIĆ (DŽEVAD) MIRELA
Evropski univerzitet Brčko - radiologija
30,40
253.
GANILOVIĆ (DAVORIN)
ALEKSANDAR
254.
TADIĆ (PERO) MILA
255.
GAJIĆ (MILAN) ĐORĐE
Internacionalno univerzitet Brčko forenzika
Fakultet za poslovne studije Banja Lukaporezi, carine i budžet
Internacionalno univerzitet Brčko forenzika
256.
JOVANOVIĆ (MIHAJLO) RADIVOJE
Sinergija - pravo
28,79
257.
IGNJIĆ (MILOŠ) JOVANA
Sinergija - Kriminalistika
28,40
258.
DŽANIĆ (SABAHUDIN) JASMIN
259.
FAZLOVIĆ (MURADIF) ALDIANA
260.
RADOVIĆ (VELIMIR) BOJAN
Sinergija - računarstvo i informatika
25,25
261.
JAŠAREVIĆ (AHMED) DINA
Internacionalno univerzitet Brčko Razredna nastava
25,02
262.
BOŽIĆ (DUŠAN) MIODRAG
Evropski univerzitet Brčko - fizioterapija
24,76
263.
STANIŠIĆ (JOVAN) JOVAN
264.
KARIĆ (JAKUB) AMELA
265.
JAŠAREVIĆ (AHMED) IBRAHIM
266.
LEKA (VELIMIR) BRANKA
Sinergija - računovodstvo i revizija
19,50
267.
VUKADINOVIĆ (RADENKO) SINIŠA
Sinergija - anglistika
19,00
268.
TOŠIĆ (NEĐO) MILAN
Internacionalno univerzitet Brčko poljoprivreda
18,80
269.
TRAKIĆ (ADMIR) BENJAMIN
Evropski univerzitet Brčko - opšte pravo
18,66
270.
VLADETIĆ (MILAN) OGNJEN
271.
MURATOVIĆ (EDHEM) ALEN
272.
BISEROVIĆ (ZIJAD) IRMA
273.
ŠERIFOVIĆ (ENES) ADNAN
Internacionalno univerzitet Brčko drumski saobraćaj
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Internacionalno univerzitet Brčko forenzika
Internacionalno univerzitet Brčko saobraćajni
Internacionalno univerzitet Brčko razredna nastava
Fakultet za kompjuterske nauke,
Megatrend Beograd
Internacionalno univerzitet Brčko informatika i računarstvo
Internacionalno univerzitet Brčko drumski saobraćaj
EMPIRICA Brčko - inženjerska
informatika
12
29,68
29,30
28,90
28,30
25,88
22,00
21,81
20,62
16,77
16,43
16,00
13,92
NE ISPUNJAVAJU USLOVE/ UVJETE
R/B
PREZIME (IME RODITELJA) IME
FAKULTET
NAPOMENA
1
NOVAKOVIĆ (DRAGO) DANIJELA
I godina
2
NOVAKOVIĆ (DRAGO) DIJANA
I godina
3
MEHIKIĆ (AMIR) ANIS
4
IMAMOVIĆ (EDIN) MAIDA
5
RISTANIĆ (MIĆO) ILIJA
6
ŠILJEVIĆ (SADO) ARMINA
7
PAJIĆ (MILENKO) BOJAN
II godina drugi put
IV godina drugi put
8
OMERHODŽIĆ (NEDŽAD) ADNAN
II godina drugi put
II godina treći put
I godina
ima preko 27 godina
KOMISIJA:
1. MLADEN MIČIĆ – predsjednik
2. MARIJA PEJIĆ – član
3. SEAD BEČIĆ – član
4. ADISA KEŠETOVIĆ – član
5. JASNA KATIĆ – član
13
Download

PRVU PRELIMINARNU RANG LISTU