Broj predmeta:
43-000682/14
Broj akta:
11-0280RM-21/14
Datum,
Mjesto,
11.9.2014. godine
Brčko
Shodno Odluci o odobravanju Programa za otklanjanje i ublaţavanje posljedica nastalih
elementarnim nepogodama, broj: 43-000682/14, broj akta: 01.1-0100DA-18, od 29.8.2014. godine, šef
Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja,objavljuje
SPISAK KORISNIKA
Programa za otklanjanje u ublaţavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama, razvrstanih po
kategorijama oštećenja stambenih objekata
UtvrĊuje se spisak korisnika Programa za otklanjanje u ublaţavanje posljedica nastalih elementarnim
nepogodama u periodu April/Maj i Avgust 2014. godine u Brĉko distriktu Bosne i Hercegovine, razvrstanih
po kategorijama oštećenja stambenih objekata kako slijedi: Spisak objekata poplavljenih iznad visine
parapeta, stradalih u klizištu i totalno stradalih u poplavama
I KATEGORIJA- sredstva u iznosu od
33.000,00 KM
r/b
Ime (ime oca) Prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dušanka (Mićo) Vujković
Nevenka (Aleksandar) Perić
Luka Gavrić ili Vido (Luka) Gavrić
Boţo (Milorad) Đuriĉić
Nada (Bogdan) Ćorsović
Radomir (AnĊelko) Mijatović
Stoja (Mile) Jandrić
Bosiljka (Jovo) Kanlić
Jovanka (Stojan) Kvrgić
Savo (Niko) Rodić
Goran (Blaţ) Gligorević
AnĊa (Simo) Šatara
Boţo (Nenad) Milić
Nedo (Nikola) Smoljić
Miodrag (Dimitrije) Dundţić
Stoja Zagorac
Bojan (Dragan)Aniĉić
MZ
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Goran (Dušan) Berga
Mira (Stojan) Novak
Dragislav (Rado) Šurbat
Velibor (Ljuban) Milić
Nevenka (Nikola) Milovac
Novo (ĐorĊo) Blaţić
Zdravko (Dragoje) Mijatović
Branko (Dragoje) Mijatović
Ilija (Nikola) Tanasić
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
27
Grubor Zorica kćerka Ljubice Ristić (umrla)
Krepšić I
28
29
30
31
32
33
34
35
36
AnĊa Pilić
Sima (Maksim) Stojić
Slobodan (Milorad) Popović
Marko (Milorad) Popović
Vera Đurić, Đurić (Risto) Aleksandar
Joco (Pero) Đurić
Danica (Niko) Đurić
Đuro (Petar) Đurić
Ilija (Mihajlo) Đurić
Rajko Đurić, Mićo (Rajko) Đurić-vlasnik
kuće otac
Savo (Marko) Jevremović
Slobodan (Rade) Jevremović
Dragica Nikolić ţivi u kući Jovo (Savo)
Nikolić-sin
Dragan (Savo) Nikolić
Stevo (Jovan) Jevremović
Joka (Boţidar) Arsenić
Milorad M. Arsenić
Vesna (Bogdan) Arsenić
Nenad (Petar) Bajunović
Marija (Nedeljko) Andrić
Nikola (Nedeljko) Bajunović
Pero (Nedeljko) Bajunović
Jovan (Nedeljko) Bajunović
Mladen (Pero) Nikolić
Simo (Aleksa) Nikolić
Simo (Pero) Đurić
Savo (Dragan) Nikolić
Juro (Niko) Stjepanović
Jovo (Petar) Majstorović
Panto (Joco) Majstorović
Petra (Mirko) Majstorović
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić II
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Dušan (Dušan) Majstorović
Ranislav (Pavle) Majstorović
Stevo (Savo) Ostojić
Savka (Dragoljub) Ignjić
Dimitrije (Cvijan) Ignjić
Svetozar (Marija) Ignjatović
Cvijetin (Milan) Nikolić
ĐorĊe (Milan) Nikolić
Janja (Niko) Nikolić
Draginja (Cvjetko) Nikolić
Boja (Ţivan) Margetić
Ţivan (Aleksa) Margetić
Milorad (Aleksa) Margetić
Cvijeta (Pero) Margetić
Radovan (Ţivan) Margetić
Tomka (Boško) Margetić
Jovanka (Drago) Margetić
Milenko (Pero) Margetić
Nikola (Milan) Margetić
Ljubiša (Savo) Ostojić
Milan (Krsta) Ostojić
Milan (Mitar) Mitrović
Ţivan (Mitar) Mitrović
Pero (Maksim) Mišić
ĐorĊe (Krsta) Arsenić
Miroslav (Stanko) Lukić
Ranko (Joco) Ostojić
Savo (Ţivan) Petrović
Petar (Ţivan) Petrović
Lazar (Jovan) Petrović
Petar (Jovan) Petrović
Ruţica (Miloš) Mišić
Ruţa (Sailo) Mišić
Milenko (Milan) Stanković
Nikola (Milan) Kitić
Lazar (Jovo) Kitić
Ilija (Ilija) Avramović
Mila (Cvijetin) Arsenić
Cvijetin (Cvijetin) Lukić
Branislav (Stevan) Lukić
Mićo (Mihajlo) Marković
Pavao (Mihajlo) Marković
Panto (Petar) Marković
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Ţivana (Ţivan) Lukić
Nikola (Petar) Lukić
Stoja (Miloš) Mikić
ĐorĊe (Pero) Letić
Gospava (Savo) Maksić
Jela (Tešo) Tica-Mikić
Marko (Nikola) Vladisavljević
Mirko (Đoko) Mikić
Mika (ĐorĊa) Perić
Miloš (Ljubomir) Perić
Nikola (Branko) Perić
Niko (Pero) Perić
Miroslav (Nikola) Letić
Branislav (Branko) Perić
Savo (Gligor) Perić
Marko (Boţo) Maksić
Soka (Milan) Maksić
Soka (Jovo) Maksić
Marica (Ilija) Letić
Đuja (Gojko) Letić
Tanasija (Mika) Perić
Slobodan (Ţivan) Ostojić
Milak (Novak) Ostojić
Mladen (Dimitrije) Letić
Dušanka (Stjepan) Ostojić
Lukić (Stevo) Vukosava
Milka (Vaso) Antić
Netka (Cvijetin) Arsenić
Drago (Krsto) Majstorović
Desanka (Krsto) Margetić
Mihajlo (Milan) Mišić
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
133
Ostojić (Spasoje) Jela, Mladen (Petar)
Ostojić
Radovan (Kojo) Ostojić
Ostojić (Bogoslav) Milan
Jovan (Stojan) Nikolić
Milan (Jovan) Margetić
ĐorĊe (Jovan) Margetić
Nedeljko (Konstatin) Lukić
Arso (Savo) Arsenić
Nenad (Jovo) Kitić
Pavle (Petar) Lukić
Milan (Petar) Ignjić
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Stana (Jovo) Ostojić
Ruţa (Jovan) Ristić
Marko (Cvijetin) Ignjić
Dijana (Aco) Letić
Zeĉević (Blaţ) Pejo
Zeĉević Pejić Pejo
Zeĉević (Pejo) Ana
Pejić (Pejo) Tadija
Zeĉević (Bernard) Slavica
Kovaĉević (Marko) Ivo
Kovaĉević Filip
Nikić (Drago) Ana
Anto (Niko) Zeĉević Mumić
Ljubica Jakovljević
Janja Kovaĉević
Marko (Stjepan) Mikanović
Slavko (Drago) Ivakić
Josić (Marko) Ivo
Ikić (Marko) Ivo
Ikić (Marko) Jozo
Ikić (Marko) Anto
Đonlić (Salih) Kemal
Muratović (Dţevida) Vedad
Đonlić (Alija) Muhidin
Omerašević (Idriz) Jasmin,
Cvolić (Suljo) Zekerijah
Ahmetašević (Sakib) Mirsad
Stjepan (Aleksa) Zeĉević
Radenko (Todor) Topić
Mladenka (Sladoja) Samardţić
Bogdan (Veseljko) Lakić
Milosav (Dušan) Branković
Joka (Marko) Sarić
Dalibor Kajtaz
Jelka Baotić
Vinko (Antun) Perikić
Jakov (Pero) Brkić
Tunjo (Marin) Kopić
Brnjić (Roka) Franciska
Muratović (Dţemil) Dţevad
Zahirović (Abdulah) Adem
Hadţić (Suljo) Suad
Zlatić (Latif) Nura
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Zovik
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Štrepci
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Brka
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Prijedor
Rašljani
Rašljani
Rašljani
Rašljani
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Ĉolić (Osman) Hurmeta
Geljić (Ivo) Vlatko
Simić (Petar) Mitar
Marković (Ţarko) Miloš
Sekulić (Milivoje) Nada
Satarić (Alija) Subhija
Satarić (Saluh) Ševko
Gojković (Nedeljko) Milenko
Jemenidţić (Ševko) Galib
Cvjetković (Pero) Siniša
Sladojević (Vladimir) Ilinka
Ĉavalić (Suljo) Ismet
Zuhrić (Alija) Nihad
Milošević (Tomo) ĐorĊe i Dragan
Sić (Imre) Imre i Slavica
Mitrović(Nedeljko)Nikolija
Topĉagić (Murat) Faruk
Antić (Dušan) Savo
Begović (Hrusto) Rusmir
Majstorović (Milorad) Jela
Mulaosmanović (Ahmet) Salih
Begić (Midhat) Emina
Dervišević (Seno) Srebrenka
Livadić (Davud) Mina
Isaković (Mustafa) Mirsad
Milkić (Huso) Zejna
Klebić (Risto) Ikonija
Osmanović (Kasim) Aida
Naranĉić (Radovan) Petar
Vujić (Cvijetin) Slavica
Šabanović (Said) Emina
Šadić (Nazil) Aziz
Mahmutović (Nazil) Zineta
Šeĉić (Bajro) Meho
Fazlović (Amir) Began
Redţić (Rifat) Suada, Adnan
Muminović (Halil) Husein
Bajraktarević (Juso) Jasminka
Mešić (Nuraga) Nura
Gigović (Mujo) Fikret
Hadţović (Hasan) Šaban
Karahasanović (Redţo) Safet
Rašljani
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Brezovo Polje
Brezovo Polje
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Klanac
Meraje
Meraje
Gornji Rahić
Spisak objekata poplavljenih ispod visine parapeta, stradalih u poplavama više od jedan puta
II KATEGORIJA-sredstva u iznosu od
15.000,00 KM
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Ibrišimović (Huso) Avdo
Hasikić (Salih) Nadira
Ĉaĉković (Ramo) Havka
Kovaĉević (Redţo) Zlatka
Kljun (Ahmet) Ćamil
Karamović (Abdulah) Ševko
Muratović (Fadil) Fuad
Pezerović (Muradif) Sakiba
Lejlić (Novalija) Ramiz
Jašarević (Safer) Enes
Kovaĉević (Ibrahim) Suljo
Karić (Ahmet) Sadifa
Karić (Ibrahim) Šemsudin
Đonlić (Suljo) Fahir
Đonlić (Omer) Sakib
Lejlić (Mevludin) Senad
Đonlić (Redţo) Havka
Đonlić (Salih) Idriz
Lejlić (Alija) Sejfudin
Đonlić (Ahmet) Ahmo
Kljun (Hamid) Zijad
Alić (Đerziz) Sejid
Alić (Halil) Fikret
Bašić (Bećir) Muhamed
Ĉampara (Arif) Rasim
Ĉolaković (Hakija) Alija
Ĉolić (Esad) Elvis
Ĉorbadţić (Arif) Omer
Durmić (Munib) Dţevad
Durmić (Abdulah) Alija
Dţaferović (Halil) Dţulzada
Faĉić (Hasib) Ahmed
Fazlović (Osman) Hasiba
Hamzić (Omer) Velid
Handţić (Muharem) Dţevida
Hasanović (Suljo) Nevzeta
Hodţić (Mešan) Enisa, Muhamed
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Husejnović (Zaim) Arif
Husejnović (Omer) Besim
Ibrahimbašić (Osman) Halida
Ibrahimbašić (Smajl) Izudin
Ibrahimović (Muradif) Fahrija
Jukić (Dţemal) Sulejman
Jukić (Husnija) Nijaz
Jukić (Mujo) Bego
Kavazović Salim-Jusuf
Kazazović (Suljo) Nusreta
Kazazović (Kemal) Vedad
Memišević (Fehim) Redţo
Mešković (Jusuf) Ramiz
Muratović (Suljo) Admir
Muratović (Halil) Šaha
Osmanović /Dţafer) Sead
Pamukĉić (Kasim) Smajl
Peštalić (Šahbaz) Fehim
Plakalo Mevla i (Hamid) Elvis
Salihović (Jusuf) Enisa i Mirsad
Šadić (Sadik) Miralem
Šerifović(Mehmed) Hazireta
Šerifović (Mehmedalija) Sead
Ţiško (Mehmedalija) Šefika - Safija
Šljikić(Redţo) Rasim
Useinov (Ibrahim) Vezait, podstanar kod
Pjević Nijaza
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Valjevac (Mevludin) Haris
Rizvanović (Suljo) Mirzeta
Hasanović (Mehmed) Enes
Hodţić (Mujo) Sejfudin
Korkutović (Omer) Mumin
Korkutović (Omer) Zaim
Kovaĉević (Salko) Mirsad
Osmanbašić (Sulejman) Rasim
Hamzić (Omer) Mubera
Musić (Hasan) Senahid
Tikvić (Ivo) Mato
Pindrić (Jakov) Martin
Tikvić (Avgustin) Joko
Pindrić (Joko) Aleksa
Lovrić (Marko) Franjo
Jurić (Anto) Franjo
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Poljaci- Bašĉe
Poljaci- Bašĉe
Poljaci- Bašĉe
Poljaci- Bašĉe
G.Vukšić
G.Vukšić
Brka
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Pavlović-Djedović (Marin) Miodrag
Ilić (Marko) Jozo
Ilić (Jozo) Miroslav
Ilić (Jozo) Marko
Ilić (Jozo) Vinko
Ilić (Ivo) Nedeljko
Lovrić (Šimo) Miroslav
Krnjić (Marko) Sara
Krnjić (Martin) Jakov
Franjić (Anto) Ivo
Breškić (Petar) Juro
Franjić (Mato) Stjepan, majka Franjić
(Tunjo) Dragica
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
Jozić (Petar) Martin
Jozić (Franje) Juro
Ugljarević (Petar) Mato
Ugljarević (Anto) Veselko
Ĉekić (Petar) Jakov
Bijelić (Anto) Grga
Franjić (Anton) Ţeljko
Jozić (Josip) Mijo
Franjić (Juro) Ilija
Jasminka Mujagić
Petar (Zakarije) Miškić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšiĉ
D.Vukšić
G.Vukšić
Ulović
Marković Polje-Drenava
D.Vukšić
Spisak objekata poplavljenih iznad visine parapeta, stradalih u poplavama ĉiji vlasnik ima drugi
stambeni objekat i objekata poplavljenih do visine parapeta
III KATEGORIJA – sredstva u iznosu od
10.000,00 KM
r/b
Ime (ime oca) Prezime
MZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anka (Danko) Popović
Cvijetin (Marko) Jevremović
Savo i Ljubiša (Jovo) Nikolić
Marko (Simo) Jevremović
Predrag (Mićo) Jovanović
Rajko (Boţo) Arsenić
ĐorĊe (Stevan) Đurić
Mitar (Tanasija) Jovanović
Simo (Milan) Nikolić
Jovan (Mićo) Nikolić
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Mirko (Pero) Marković
Jovan (Simo) Sofrenović
Marko (Savo) Popović
Petar (Simo) Đurić
Jovan (ĐorĊe) Nikolić
Milorad (Jovo) Nikolić
Tunjo (Ivo) Markelić
Petar i Nikola (Marko) Nikolić
AnĊelko (Milan) Joviĉić
Ristanić (Svjetla) Jovan
Šimo (Tunjo) Bijelonjić
Marko (Tunjo) Bijelonjić
Mijo (Pero) Antunović
Mišo (Franjo) Antunović
Janja (Marko) Anić
Vojislav (Milan) Perić
Vladimir (Milan) Perić
Jovo (Luka) Jefimić
Josipa (Stjepan) Mišković
Mijo (Franjo) Anić
Drago (Mato) Anić
Pero (Niko) Lucić
Filip (Ivo) Lucić
Cvjetko (Niko) Lucić
Anto (Tunjo) Ivanović
Marijan (Josip) Krnjić
Ivo (Petar) Stjepanović
Simo (Spasoje) Jefimić
Kata (Ivo) Antunović-Anić
Persa (Marko) Jefimić
Niko(Marko)Antunović
Grgić-Ivanović (Antun) Marko
Berislav (Tomislav) Blaţević
Petar (Marjan) Krnjić
Stjepanović (Mato) Marko
Anić (Stjepan) Jakov
Anić (Marko) Zvonko
Slavica (Ţivan) Letić
Mladen (Milivoje) Letić
Ravijojla (Risto) Letić
Petar (Milivoje) Majstorović
Milivoje (Todor) Majstorović
Vasilije (Nedeljko) Majstorović
Cvijeta (Mićo) Majstorović
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić I
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Krepšić II
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Petar (Nedeljko) Majstorović
Stojan (Milorad) Majstorović
Petra (Petar) Ignjić
Milan (Vladimir) Ignjić
Veljko (Todor) Ignjić
Stojan (Dragoljub) Ignjić
Milka (Miloš) Nikolić
Ţivko (Risto) Nikolić
Slobodan (Mihajlo) Nikolić
Ana (Stjepan) Margetić
Karanfiljka (Janko) Margetić
Jovan (ĐorĊe) Margetić
Lazar (Miloš) Margetić
Ĉedo i Bosiljka (Marko) Margetić 1/2
Dušan (Avram) Margetić, Dušanka Bikić
Spasa (ĐorĊe) Margetić
Veselko (Nikola) Margetić
Ilija (Milivoj) Letić
Slavko (Slavko) Mišić
Anica (Ţivan) Arsenić
Mara (Stevo) Popović
Bogoljub (Joco) Nikolić
Srećko (Cvijetin) Ostojić
Momĉilo (Gavro) Petrović
Luka (Gavro) Petrović
Ljeposava (Ţivan) Mišić
Jovan (Rajko) Kitić
Budimir (Milan) Mikić
Trivka (Jovo) Ĉekić
Milanka (Simo) Lukić
Zlatko (Petar) Lukić
Stajo (SlaĊan) Mikić
Nada (Petar) Maksić
Milka (Vojislav) Letić
Miodrag (Dimitrije) Mitrović
Vukašin (Marko) Mitrović
Kojo (Savo) Arsenić
Nada (Niko) Mitrović
Makivija (Boţo) Arsenić
Petar (Lazar) Arsenić
Mihajlo (Lazo) Arsenić
Soka (Dušan) Pejić
Mirko (Simo) Lukić
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Radislav (Stanko) Perić
Boţo (Milovan) Mićić
Jelena (Niko) Lukić
Ilija (Dušan) Ostojić
Radovan (Milan) Maksić
Vlajko (Jovan) Maksić
Mišo (Simo) Letić
Gavro (Stevo) Letić
Jovo (Ranko) Letić
Marko (Kojo) Letić
Slaviša (Mihajlo) Ostojić
Ĉedo (Ţivan) Ostojić
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
110
Petra (Bogoljub) Ostojić ţivi kod Mirko
(Drago) Ostojić
Ruţa (Mirko) Ostojić
Gojko (Novak) Ostojić
Mićo Majstorović
Dragan (Ilija) Ostojić
SlaĊan (Niko) Letić
Krsto (Jovo) Kitić
Mika (Marko) Mišić
Spomenka (Mihajlo) Bebić
Cvijetin (Dragoljub) Ignjić
Janja (Jovo) Kablinović
Savka (Marko) Kitić
Miloš (Boško) Koprivica
AnĊa (Dušan) Letić
Sailo (Stevo) Letić
Ţivana (Cvijetin) Lukić
Snjeţana (Krsto) Lukić
Slavica (Zarije) Majstorović
Darinka (Cvijetin) Margetić
Ruţica (Todor) Margetić
Jadranka (Simo) Mikić
Monika (Jerko) Nikolić
Nebojša (Bogdan) Ostojić
Boţo (Ţivan) Ostojić
Cvijeta (Niko) Vuković
Jelena (Nikola) MrĊa
Ignjić (Cvijetin) AnĊa
Majstorović (Zorislav) Trivo-Zoran
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Nikolić (Trivo) Nevenka - kuća Bosiljke
Nikolić i Predrag (Bogdan) Nikolić (jedna
kuća)
Vuĉilovac
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
Ignjić (Nikola) Đuka
Ostojić (Savo) Milka
Margetić (Simo) Momir
Dušanka (Maksim) Ostojić
ĐorĊe (ĐorĊe) Dragić
Toda (Marko) Jelisić
Dragan (Zorislav) Letić
Milorad (Marko) Ostojić
Vladisavljević (Risto) Vladimir
Nikolić (Dušan) Uroš
Ignjić (Marko) Drago
Avramović (Ilija) Jovo
Mrzecki (Milan) Ljubica
Dušan (Nikola) Ignjić
Arsenić (Boško) Ratko
Franjo (Stjepan) Miškić
Pavo (Pero) Miškić
Slavica (Filip) Miškić
Mijo (Luka) Luĉić
Avgustin (Luka) Luĉić
Ivo (Roka) Luĉić
Stjepan (Ivo) Šimić
Vladimir (Milorad) Miškić
Josip (Milorad) Miškić
Šimić (Mijo) Ana
Lejlić Aliĉić (Novalija) Bajram
Bešić Sanel
Lejlić (Sadik) Nasko
Karić (Jusuf) Zumra
Baftijarov (Ćerim) Ramiz
Imširagić (Smail) Bajro
Ibrišimović (Avdo) Asmir
Đonlić (Mujo) Ramiz
Đonlić (Ramiz) Mirsad
Lejlić (Ibrahim) Hanifa
Bijelić (Sulejman) Muhamed
Ĉorbadţić (Salih) Ibrahim
Ĉorbadţić (Ibrahim) Kemal
Deronjić (Rifat) Mevludin
Deronjić (Zijah) Senad
Dervišević (Mahmut) Enver
Durmić (Alija) Fadil
Djedaković Ibrahim
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Vuĉilovac
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Marković Polje-Drenava
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Palanka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Durmić (Fadil) Jasmina
Golać (Ibrahim) Kasim
Hasikić (Smajil) Amir
Hodţić (Aljo) Rešid
Husejnović (Mustafa) Hasan
Karadţa (Juko) Farzila
Kevrić (Ibrahim) Suad
Mrkaljević (Jusuf) Arif
Mrkaljević (Jusuf) Asif
Muratović (Ibrahim) Zurijeta
Peštalić (Šahbaz) Amir
Pobrić (Nedţib) Nijaz
Pobrić (Nedţib) Rešid
Pozderović (Ševko) Enes
Sarajĉić (Haso) Senad
Smajlović (Sejdalija) Nedţad
Smajlović (Sejdalija) Ramiz
Šerifović (Mehmedalija) Novalija
Tanjić (Juko) Jukib
Tenić (Ibrahim) Hasnija
Buševac (Rasim) Redţija
Dadanović Šemso
Mešković (Mujo) Fatima
Muratović (Hajrudin) Suvad
Talić (Sulejman) Ferida
Ibrahimbašić (Smajl) Azrudin
Hodţić (Bešir) Meho
Jukić (Ibrahim) Miralem
Drapić (Lejlija) Sead
Hodţić (Dţafer) Dţevida
Hasikić (Ahmo) Mehmed
Hasikić (Nezir) Mevlida
Sejdić (Aziz) Ramo, majka Sadika
Karić (Mustafa) Mustafa
Karahasanović (Aljo) Kadrija
Sarajlić (Husejn) Salih
Mulamujić (Rifat) Mevludin
Djedović (Ahmet) Nusret
Ĉaušević (Enver) Meksud
Jukić (Ibrahim) Mirsad
Mujkić (Ševko) Zijad i Sabira
Mujkić (Ferhat) Nermin
Crnogorĉević (Alija) Mehmed
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Mahmutović (Ahmet) Zijad
Deronjić Zenad
Osmanbašić (Mujo) Fatima
Osmanbašić (Sadik) Sabir
Kovaĉević (Ferid) Edin
Delić (Mehmedalija) Zijadeta
Deronjić (Husejn) Enes
Ilija (Tunjo) Jurišić
Kata (Niko ) Jurišić
Kata (Tunjo) Jurišić
Josip (Tunjo) Jurišić
Roka (Mato) Pavlović
Mato (Julijan) Kopić
Stjepan (Đuro) Pavlović
Josip (Juro) Josić
Janja (Jozo) Perikić
Marko (Mato) Zeĉević
Mato (Marko) Zeĉević
Aleksa (Mijo) Parić
Mato (Stjepan) Martinović
Marjan (Mijo) Martinović
Slavko (Marko) Kopić
Franjo (Ilija) Josić
Tunjo (Jakov) Luĉić
Mato (Tunjo) Sendić
Niko (Ivo) Parić
Luca (Lovro) Luĉić
Jela (Nikola) Luĉić
Avgustin (Marjan) Klarić
Risto (Radovan) Šarić
Ivo (Mijo) Franĉešević
Blaţ (Mijo) Martinović
Josip (Mijo) Martinović
Marjan (Roka) Luĉić
Stjepan (Ilija) Grgić
Ambra (Pavo) Kneţević
Stjepanović (Petar) Ivo
Bošnjak (Niko) Marjan
Đaković (Pejo) Marjan
Đaković (Pejo) Anto
Bošnjak (Marko) Ruţa
Babić (Dušan) Đuja
Geljić (Alija) Jasmina
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Brka
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Gorice
Donji Rahić
Ulice
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Donja Skakava
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Jokić Mijo) Goran
Marić (Franjo) Aleksandar
Jurić (Franjo) Zvonko
Klarić (Anto) Francika
ĐurĊević (Ivo) Luja
Ugljarević (Filip) Ljuba
Jurić (Janja) Zdravko
Šarić (Joko) Manda
Lovrić (Marko) Josip 1944god.
Marić (Ivo) Mato
Jurić (Ĉiko) Niko
Jozić (Pero) Mato i Anica
Mićić (Martin) Anto
Filipović (Stjepan) Blaţ
Filipović (Josip) Veselko
Miĉić (Anto) Luca
Marković (Ţivko) ĐorĊe
Marković (ĐorĊe) Ţivko
Ristić (Niko) Ţivko
Bogdanović (Marko) Anica
Marković (Mitar) Cvijetin
Marković (Mitar) Ilija
Sekulić (Marko) Anica
Sekulić (Savo) Cvijetin
Ilić (Jovan) AranĊel
Hadţić (Edhem) Sulejman
Vlašić (Marko) Danica
Menzildţić (Isak) Enis
Ĉaušević (Esad) Ahmet
Kamenjašević (Alojzije) Nevenka
Luka Šarkanović, Anka Vukušić
Lisica (Ševko) Zećir
Didić ( ) Ahmet
Avdiĉević (Salih) Mustafa
Avdiĉević(Mustafa)Adnan
Kadrić (Salih) Saliha
Ademović (Salko) Amir
Jasenĉić (Idriz) Zijad
Imširović (Himzo) Halid
Hasanović (Hikmet) Azur
Ţilić (Sulejman) Mina
Dţonlić (Refik) Amir
Ahmetbašić (Fadil) Salih
Gornja Skakava
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
D.Vukšić
D.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
G.Vukšić
D.Vukšić
Poljaci-Jagodnjak
Poljaci-Jagodnjak
Poljaci-Jagodnjak
Poljaci
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Brezovo Polje
Brezovo Polje
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Srpska Varoš
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Rijeke
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
Ahmetbašić (Salih) Mensur
Mujanović (Rasim) Jasmin
Asanaj(Azir) Šerif
Lević (Mirsad) Sabina
Jašarević (Zekerija) Sabrija
Lević (Ferid ) Dţevad
Tursunović(Emin )Nermin
Lević (Ferid) Nedţad
Halilović (Mujo) Mersa
Habibović (Hazim) Samir
Vonsović (Ivica) Adalbert
Kamberović ( ) Hasan
Alimanović (Dţafer ) Suad
Obarĉanin ( ) Almira
Hodţić (Alosman) Sadija
Osmanović (Bajro) Alija
Gušterović (Meho) Vasfija
Zenunović (Abdulvahid) Mustafa
Stojković (Dragoslav ) Radomir
Peštalić (Ševket) Šefika
Kavazović (Omer) Sadija
Havaj (Sadik ) Alija
Selimović ( ) Izudin
Mustafagić (Huso) Adila
Abadţić (Ibrahim) Sehija
Alagić Suada
Šolaja (Fikret) Azra
Rovĉanin (Adem) Hajrudin
Muslić (Suljo) Ramiz
Muslić (Bajro) Suljo
Kulović (Ahmet) Ezin
Ibrahim (Hasan) Hamzić
Ţiţić (Ćazim) Admira
Šabanović (Salko) Nedţija
Karamović (Hadţaga) Hajrudin
Galijatović (Mustafa) Hazim
Omerhafizović (Abdulah) Vedad
Šerifović (Zaim) Fadila
Imširagić (Salih) Nihad
Begić-Agić (Huso) Zumra
Kalić (Dţemal) Miralem
352
MeĊedović (Drago) Nikola, podstanar kod
Kusturica (Sabit) Nasufa i Kusturice Sabita
Stari Rasadnik
Stari Rasadnik
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Broduša
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Kolobara
Klanac
Klanac
Klanac
Klanac
Klanac
Klanac
Klanac
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Osmanović (Esad) Muamer podstanara kod
Stojanović (Meho) Asime
Stanić (Gligor) Dragana
Karalić (Esed) Mirsad
Stević (Lazar) Milan podstanar kod Priganica
Sead
Lasetović (Dţemat) Muharem i Jasminka
Muratović (Mehmed) Mirsad
Bešić (Sead) Samir
Lipić (Ahmet) Enes
Dizdarević (Sadik) Alija
Hantalašević Abdulah
Ĉaušević (Mustafa) Rizah
Abdurahmanović (Ahmed) Ishak
Hadţović (Hasan) Sulejman
Jelenko (Nedeljko) Reljić
Kalić (Zito) Sulejman
Mešković (Fadil) Asmir
Omerbašić (Mehmed) Mensura
Alić (Salih) Fikret
Hajrudin (Bećir) Barjaktarević
Haraĉić (Husejn) Rušveta
Vidinlić Mevla
Mesterbašić (Nazif) Zulejha
Husić (Muharem) Nezir
Murselović (Ferid) Almir
Piperac (Mitar) Spasoje
Sekulić (Pavle) Marko
Popović (Dragić) Branko
Sekulić Marija
RoĊaković (Marjan) Mato
RoĊaković (Ana) Joţef
Dujmović (Pavo) Ana
Dujmović (Pavo) Anto
Lukanović Marko
Šišić (Mato) Marko
Tulumović (Juro) Janja
RoĊaković (Ivo) Mato
Tomšić (Petar) Ilija
Šišić (Aleksa) Anica
Matijević (Jozo) Toma
Matijević (Ivo) Jozo
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Centar V
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Meraje
Dizdaruša
Dizdaruša
Omerbegovaĉa
Omerbegovaĉa
Brod
Brod
Gornji Rahić
Gornji Rahić
Maoĉa
Šatorovići
Šatorovići
Bukvik
Bukvik
Bukvik
Bukvik
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Dubrave
Na ovaj spisak korisnika Programa za otklanjanje u ublaţavanje posljedica nastalih
elementarnim nepogodama, razvrstanih po kategorijama oštećenja stambenih objekata moţe se uloţiti
prigovor Drugostepenoj komisiji imenovanoj odlukom gradonaĉelnika Brĉko distrikta Bosne i
Hercegovine u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja spiska.
Prigovor se podnosi putem Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.
Šef Odjeljenja/Odjela
Rifet Mujanović, dipl. ing.
Download

Broj predmeta: