Na osnovu člana 74. i člana 75. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“,
broj: 42/13 – prečišćeni tekst), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje:
KONKURS
za upis studenata na prvu godinu III ciklusa studija – DL (Distance Learning)
na organizacionim jedinicama
Internacionalnog univerziteta u Sarajevu
u studijskoj 2014/2015. godini
I
Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u
studijskoj 2014/2015. godini po sistemu studiranja na daljinu i to ukupno 92 studenata, od kojih je 46
državljana Bosne i Hercegovine i 46 stranih državljana. U slučaju da na neki od studijskih programa
IUS ne upiše predviđen broj studentata iz Bosne i Hercegovine, IUS zadržava pravo da na taj studijski
program upiše dodatni broj stranih studenta, do ukupno predviđenog broja studenata za taj studijski
program i obratno. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:
Broj studenata
Redni
broj
1.
Naziv organizacione jedinice/fakulteta
Državljani BiH
Strani
državljani
Ukupno
15
15
30
0
0
0
Studijski program Računarske nauke i
inžinjering
5
5
10
Studijski program Industrijski inžinjering
5
5
10
Studijski program Elektrotehnika i elektronika
5
5
10
Studijski program Mašinstvo
0
0
0
Studijski program Arhitektura
0
0
0
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Odsjek prirodnih nauka
Studijski program Genetika i bioinžinjering
Odsjek tehničkih nauka
2.
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
16
16
32
0
0
0
Studijski program Društvene i političke nauke
4
4
8
Studijski program Psihologija
4
4
8
Studijski program Kulturološke studije
4
4
8
Studijski program Engleski jezik i književnost
4
4
8
Fakultet menadžmenta i javne uprave
15
15
30
5
5
10
Studijski program Ekonomija
5
5
10
Studijski program Studije menadžmenta i
rukovođenja
5
5
10
Odsjek umjetnosti
Studijski program Vizualne umjetnosti i dizajn
vizualnih komunikacija
Odsjek društvenih nauka
Odsjek kulturoloških studija
3.
Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave
Studijski program Međunarodni i javni odnosi
Odsjek ekonomije i menadžmenta
II
Pored općih zakonskih uslova, pravo konkurisanja za upis na III ciklus studija (doktorski studij) imaju
kandidati sa završenim master studijama prema Bolonjskom modelu studija, odnosno kandidati koji su
ostvarili 300 ECTS bodova, kao i svi koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modelu
studija i stekli zvanje Magistra nauka (bolonjski i predbolonjski plan i program magistarskog studija),
odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka
nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak
školovanja.
III
Studij na IUS-u je organiziran po sistemu Bolonjskog studija i to u skladu sa modelom studija 4+1+3.
Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku.
Studijski program III ciklusa traje tri studijske godine, odnosno 6 semestra i nosi 180 ECTS kredita.
Cijena studija na svim fakultetima za jednu godinu studija iznosi 3.000,00 eura (slovima: trihiljade
eura), odnosno za one studente koji plaćanje vrše u Bosni i Hercegovini, u protuvrijednosti izraženoj u
konvertibilnim markama, prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate.
U cilju uspješnog praćenja nastave, obavljanja komunikacije sa nastavnim i administrativnim osobljem i
izvršavanja studentskih obaveza, student je obavezan obezbjediti neometan pristup računaru i internetu
u skladu sa tehničkim specifikacijama propisanim opštim aktima IUS-a.
IV
Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani
državljani za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno
adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Odluku o pravu na upis u prvu godinu III ciklusa studija donosi upisna komisija matičnog fakulteta koja
provjerava dostavljenu dokumentaciju kandidata, nivo srodnosti prethodnog studija i izučavanih
naučnih oblasti te na osnovu utvrđenog ukupnog naučno-akademskog postignuća sačinjava rang listu
primljenih odnosno odbijenih kandidata. Upisna komisija također može utvrditi i obavezu polaganja
dodatne grupe (razlike) predmeta za sticanje neophodnog predznanja za pohađanje studijskog programa,
o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, komisija može nakon pregleda dostavljene dokumentacije
zahtijevati od pojedinih kandidata obavljanje i dodatnog usmenog intervjua, te na osnovu istog donijeti
odluku o pravu na upis.
V
Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na IUS-u, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće
dokumente:
Aplikacijski formular za upis (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
1.
Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovanju drugog ciklusa studija,
2.
magistarska diploma;
Original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenim ispitima ili dodatka diplomi;
3.
Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;
4.
5.
Original ili ovjerenu kopiju rješenja o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli
prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak nostrifikacije
pokrenut. U slučaju da je primljen kandidat koji je priložio potvrdu o započetom postupaku
nostrifikacije, isti će se uslovno upisati uz obavezu da dostavi rješenje o nostrifikaciji odnosno
ekvivalenciji svoje diplome najkasnije do 31.05.2015. godine. U slučaju da se po okončanju
procesa priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije utvrdi da student ne ispunjava uslove za
upis na treći ciklus studija, kandidat gubi status studenta kao i sva prava koja je do tada stekao
na studijskom programu;
6.
7.
8.
Motivaciono pismo;
Pismo preporuke;
Ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate iz Bosne i Hercegovine
odnosno kopija lične karte ili ekvivalentnog dokumenta za kandidate koji nisu državljani
Bosne i Hercegovine;
9.
Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu za kandidate iz Bosne i Hercegovine odnosno kopija
pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
Dvije fotografije veličine 6x4;
Original ili ovjerena kopija jednog od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika, kako
11.
slijedi:
Certifikat o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno
a)
priznatih ispita engleskog jezika:
10.
• TOEFL – (Paper based) minimalno 500 bodova,
• IBT – (Internet based TOEFL) minimalno 70 bodova,
• IELTS – (Academic) minimalno 6.0.
Period važenja navedenih certifikate uzima se kako je utvrđeno na priloženom certifikatu.
Diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik
b)
službeni jezik;
c)
Dokaz o završetku jedne studijske godine na nekom od univerziteta na kojem je engleski
jezik službeni jezik;
d)
Dokaz o posjedovanju jedne od sljedećih srednjoškolskih diploma:
i. AICE diploma : Cambridge Advanced International Certificate of Education
ii. IB diploma : International Baccalaureate;
e)
Dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik studenta;
f)
Dokaz o položenom ispitu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje
tokom svake studijske godine.
Ukoliko dokumenti iz tačke 2. i 3. nisu izdati na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i
Hercegovini (bosanski, hrvatski ili srpski), kandidat je obavezan dostaviti originalni prijevod sačinjen
od strane ovlaštenog sudskog tumača. Izuzetno, Studentska služba može u dogovoru sa kandidatom
preuzeti obavezu prevođenja navedenih dokumenata uz uplatu novčane naknade za sve troškove koji
nastanu u postupku prevođenja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati)
Studentskoj službi lUS-a ili preporučenom poštom na adresu:
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta 15
71 210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: +387 33 957 151, +387
33 957 175 ili e-mail adresi: [email protected]
VI
Konkurs ostaje otvoren do 15.01.2015. godine.
Rang-listu primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti na oglasnoj ploči i web
stranici nakon što je verificira nadležno tijelo najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje
prijava na konkurs.
Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana
objave iste.
Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije osam dana nakon objavljivanja
preliminarne rang-liste.
Upis primljenih studenata/potpisivanje ugovora o studiranju vršit će se do početka nastave u ljetnom
semestru 2014/2015. studijske godine.
Download

to the PDF file. - International University of Sarajevo