1
1
·...
-----------·---------1
1
1
j
1
]
1
IZVEŠTAJ
KOMISIJE ZA TEHNiČKI PREGLED
1
1
IZVEDENIH RADOVA PRVE FAZE KOMPLEKSA
"DUOCHEM" - Nova Pazova
]
]
]
]
]
J
]
J
]
Novi Sad
20.septembar 2010.
]
]
]
SADRŽAJ
1
]
1
1
I PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE
KOMISIJI NA UVID PRE IZDAVANJA
ODOBRENJA ZA PROBNI RAD
1.
2.
3.
4
]
3
OPŠTI PODACI
4
PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE KOMISIJI NA UVID 5
PREGLEDISPUNJENOSTIUSLOVA
ZAŠTITE ŽiVOTNE SREDINE
16
PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE
17
Z A K LJ U ČAK
17
IIPREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE
KOMISIJI NA UVID NAKON IZDAVANJA
ODOBRENJA ZA PROBNI RAD
18
)
1.
2.
3.
4
OPŠTI PODACI
19
PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE KOMISIJI NA UVID 19
PREGLEDISPUNJENOSTIUSLOVA
ZAŠTITE ŽiVOTNE SREDINE
20
PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE
22
Z A K LJ U ČAK
22
2
·1
I PREGLED
DOKUMENTACIJE STAVLJENE
KOMISIJI NA UVID PRE IZDAVANJA
ODOBRENJA ZA PROBNI RAD
3
IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNiČKI PREGLED
1. OPŠTI PODACI
Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, br. 112-35100029/2010 od 23.03.2010. godine obrazovana je komisija za tehnički pregled IZVEDENIH
RADOVA PRVE FAZE KOMPLEKSA ..DUOCHEM" - Nova Pazova, u sastavu:
1. mr Momčilo Spasojević, dipl.inž.maš. - predsednik (licenca br. 330487503)
2. mr Radoslav Lekić, dipl.inž.građ. - član (licenca br. 310419303)
3. dr Đura Oros, dipl.inž.el. - član (Iicenca br. 350381803)
4. Nataša Knežević, dipl.inž.tehn. - član
Za predmetni objekat
urbanizam i graditeljstvo,
godine kao i potvrda o
112-351-00394/2008-02
izdato je, od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu,
odobrenje za izgradnju br. 112-351-00297/2008-02
od 26.09.2008.
prijemu dokumentacije potrebne za početak izvođenja radova broj
od 09.12.2008. godine.
Komisija je radila u punom sastavu dana 06.04.2010. godine, a pojedini članovi Komisije
radili su i nakon toga u periodu do sastavljanja ovog Izveštaja, individualno na pregledu
objekta, tehničke i druge dokumentacije koja se odnosila na njihovu užu specijalnost.
Pored svih članova Komisije, radu Komisije prisustvovali su:
1. Predstavnici Investitora:
• Zoran Sazdović - direktor
• Mirko Lukić - stručni konsultant
2. Predstavnici izvođača radova:
• Nemanja Kojić, dipl.inž.maš. - odgovorni izvođač za mašinske radove
• Dragoljub Teklerović, dipl.inž.građ. - odgovorni izvođač za građevinske radove
• Mioljub Đukić, dipl.inž.el. - predstavnik odgovornog izvođača za elektro radove
3. Nadzorni organi
• Mladen Ševo, dipl.inž.građ. - građevinski nadzor
• Nikola Klašnić, dipl.inž.el. - elektro nadzor
Ukupna investiciona
06.04.2010. godine.
vrednost
svih radova i opreme iznosi =154.000.000
dinara
na dan
U okviru plenarnog rada Komisija je najpre izvršila globalni pregled objekta radi sticanja
opštih informacija o objektu i izvedenim radovima. Zatim je izvršila pregled dokumentacije
koja je prethodila izdavanju odobrenja za izgradnju, ugovorne, gradilišne i druge
dokumentacije. Na kraju je izvršen detaljan pregled svih del ova objekta, opreme i instalacija,
a svaki član Komisije radio je i individualno na razrešavanju pojedinih pitanja iz domena
svoje specijalnosti.
Tehnički pregled urađen je u skladu sa odredbama Zakon o planiranju i izgradnji
("sl.
glasnik rs", br. 72/2009), Člana 154 i Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog
pregleda objekata, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 111/03.
4
2. PREGLED DOKUMENTACIJE
STAVLJENE KOMISIJI NA UVID
2.1 OPŠTA DOKUMENTACIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'I '
•
Ugovor o zakupu ostalog neizgrađenog zemljišta između .Duochern" iz Beograda i
.Geo Plan"-a iz S.pazove. Broj 5-36/06 od 03.11.2006.
Ugovor o izgradnji elektroenergetskih objekata
između .Duochern" iz Beograda i
.Elektrovojvodine" iz N.Sada. Broj 063-2/07 od 05.03.2007.
Odobrenje za izgradnju br. 112-351-00297/2008-02 od 26.09.2008. izdato od strane
Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.
Prijava početka izvođenja radova prve faze kompleksa .Duochern" izdata od strane
.Duochem-a iz Beograda. Broj 239/08, datum 06.12.2008.
Potvrda o prijemu dokumentacije potrebne za početak izvođenja radova broj 112351-00394/2008-02
od 09.12.2008. godine izdata od strane
POkrajinskog
sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo
Ugovor o izvođenju radova prve faze kompleksa .Duochem" br.47/08 .. Ugovorne
strane su .Duochern'Iz Beograda kao investitor i "Delta inženjering" iz Beograda kao
izvođač radova. Ugvor je evidentiran u .Duochem-u
pod brojem 254/08, dana
17.12.2008.
Aneks 1 uz Ugovor
br.47/08 .. Ugovorne strane su .Duochem'Iz Beograda kao
investitor i "Delta inženjering" iz Beograda kao izvođač radova. Ugovor je evidentiran
u .Duochem-u pod brojem 205/09, dana 18.12.2009.
Izvod iz APR za "Delta inženjering" iz Beograda, od 03.12.2009.
Rešenje (Licenca) za "Delta inženjering" iz Beograda, izdato od strane Ministarstva
za infrastrukturu. Broj 351-02-02250/2005-07 od 30.05.2007.
Akt o urbanističkim uslovima 112-353-00122/2008-02 od 19.08.2008. godine izdat od
strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo iz Novog
Sada.
Urbanistički projekat za izgradnju i uređenje kompleksa DUOCHEM u bloku 25 u
Novoj Pazovi, izrađen od strane JUP Urbanizam, Stara Pazova.
Elaborat o tehničkoj kontroli urađen od strane projektnog biroa .Enerqoprojekt ]
industrija AD", Beograd, Vršilac tehničke kontrole Projmetal a.d. Beograd, TK 3 - 10.
2008.
Elaborat Lokacije MRS G-40 iz oktobra 2008. godine urađen od strane projektnog
biroa .Enerqoprojekt industrija AD", Beograd, Ugovor br.: 2318-E1I07 , Projekat broj: :
ZIT 200307,
i
Elaborat uz zahtev za odobrenje lokacije iz decembra 2008. godine broj 233/2008. I
urađen od strane .Ceptlnq", Beograd,
!
Elaborat o rezultatima
geotehničkih
istraživanja terena za potrebe izgradnje I
proizvodno administrativnog
objekta za proizvodnju biocida DUOCHEM u Novoj i
Pazovi, zaveden pod brojem 617 od 12.03.2007. godine, urađen od strane Rudarsko!
geološkog fakulteta u Beogradu.
i
Zapisnik snimanja izvedenog stanja objekta, broj 952-02-52/2010, od 29. 01. 2010. i
godine, izrađene je od strane "TERRA nova" Stara Pazova.
!
Elaborat o organizaciji gradilišta i primenjenim merama zaštiti na radu na gradilištu I
broj 47/08 od decembra 2008. godine izrađen je od strane "Delta inženjering" i
Beograd.
Izvod iz APR za "AXIS" građevinski biro iz Sremske Kamenice, od 28.04.2006.
!
Ugovor o korišćenju telefonskog priključka između .Duochern" iz Beograda i i
"Telekom Srbije". Broj 056/10 od 19.02.2010.
!
Ugovor o izgradnji individualnog gasnog priključka sa MRS između .Duochern" iz
Beograda i "Gas Feromont"-a iz S.-Pazove. Broj 009-3/09 od 05.10.2009.
I
Ugovor o prodaji električne
energije
između .Duochern"
iz Beograda i
.Elektrovojvodine" iz N.Sada. Broj 164/09 od 13.10.2009.
.
i
i
---
..-.----.-------
..-----.------.-
..-..---
..-------~,
5
1
1
1
•
•
2.2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
•
1
1
•
•
•
•
1
1
•
•
•
-I,"
•
•
1
1
Ugovor o izgradnji priključka električne energije između .Duochem" iz Beograda i
.Elektrovojvodine" iz N.Sada. Broj 212/08 od 13.11.2008.
Ugovor o izgradnju priključka na gradski vodovod između .Duochern" iz Beograda i
"Vodovod i kanalizacija" iz S.Pazove. Broj 141-1/09 od 25.08.2009.
•
•
•
Glavni tehnološko mašinski projekat urađen od strane "Proces projekt inženjering"-a
iz Beograda, oktobar 2008.
Glavni projekat termomašinskih instalacija urađen od strane .Enerqoprojekt'-a
iz
beograda, oktobar 2008.
Glavni projekat: Knjiga 2 : Sveska 2.1.: ARHITEKTONSKI
DEO, urađen od strane
projektnog biroa .Enerqoprojekt industrija AD", Beograd, Ugovor br.: 2318-EI/07 ,
Projekat broj: ZIT 200307,
Glavni projekat: Knjiga 3: Sveska 3.1.:GRAĐEVINSKI
DEO (Statički proračun)
urađen od strane projektnog biroa .Enerqoprojekt industrija AD", Beograd, Ugovor
br.: 2318-EI/07 , Projekat broj: ZIT 200307,
Glavni projekat: Knjiga 3: Sveska 3.2.:GRAĐEVINSKI
DEO (Detalji čelične
konstrukcije, planovi oplate i armature), urađen od strane projektnog biroa
.Enerqoprojekt industrija AD", Beograd, Ugovor br.: 2318-E1/07 , Projekat broj: ZIT
200307 ,
Glavni projekat: Knjiga 4: Sveska 4.1.:SAOBRACAJNICE
I SAOBRACAJNE
POVRŠiNE, urađen od strane projektnog biroa .Enerqoprojekt
industrija AD",
Beograd, Ugovor br.: 2318-EI/07 , Projekat broj: ZIT 200307,
Glavni projekat: Knjiga 7: Sveska 7.1.:HIDROTEHNIČKI
DEOurađen od strane
projektnog biroa .Enerqoprojekt industrija AD", Beograd,Ugovor br.: 2318-EI/07 ,
Projekat broj: ZIT 200307,
Glavni projekat: Knjiga 8: PROJEKAT ZAŠTITE OD POžARA,urađen
od strane
projektnog biroa .Enerqoprojekt industrija AD", Beograd, Ugovor br.: 2318-EI/07 ,
Projekat broj: 201/08,
Glavni projekat: Knjiga 9: ELABORAT O ZONAMA OPASNOSTI urađen od strane
projektnog biroa .Enerqoprojekt industrija AD", Beograd, Ugovor br.: 2318-EI/07 ,
Projekat broj: 202/08,
Glavni
projekat,
KNJIGA
6:ELEKTROEHNIĆKI
DEO,
Sveska
6.1:
Elektroenergetika
i automatika, urađen od strane .Enerqoprojekt'-a
iz
Beograda, oktobar 2008.
Glavni
projekat,
KNJIGA
6:ELEKTROEHNIĆKI
DEO,
Sveska
6.2:
Telekomunikacioni sistemi, urađen od strane .Enerqoprojekt-a
iz Beograda,
oktobar 2008.
Tehnička dokumentacija
sa uputstvima za rukovanje i održavanje uređaja za
prečišćavanje zauljenih i atmosferskih voda sa kompleksa fabrike, ugovor broj 47/08,
datum Januar 2010 god.
Studija o proceni uticaja projekta "Proizvodno-administrativni
objekat .Duohern" doo u
Novoj Pazovi" na životnu sredinu, urađena od strane "AXIS" građevinski biro iz
Sremske Kamenice, avgust 2007.
2.3 REŠENJA
•
1
•
Rešenje o imenovanju Nemanje Kojića, dipl.inž.maš. za odgovornog izvođača radova
za mašinske radove,
izdata od strane "Delta inženjering" iz Beograda. Broj
3860.1/08, datum 23.12.2009.
Rešenje o imenovanju Dejana Spahića, dipl.inž.maš. za nadzornog organa za
mašinske radove,
izdata od strane .Duochem"-a iz Beograda. Broj 006-2-01/09,
datum 23.01.2009.
6
.1
...,~
...J
•
1
1
,
•
•
•
•
J
•
1
•
1
•
•
1"
~:
.,;J,
2.4 ATESTNA DOKUMENTACIJA
..
li
i
l,
•
Izjava da su svi prikazan atesti, u svemu, odgovaraju ugrađenim materijalima .za
mašinske, građevinske i elekro radove. Izjava je izdata od strane "Delta inženjering"
iz Beograda. i potpisan od strane odgovornih izvođača radova i nadzornih organa.
Broj 31/10, datum 22.01.2010.
2.4.1 ATESTNA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKI
ZA TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
~
J
DNEVNICI
• Građevinski dnevnik je vođen u dve knjige u interval u od 23.07.2009 do 15.12.2009,
ukupan broj strana 82, potposan od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog
organa.
I.
J
J
J'
DNEVNICI
Izjava da su svi radovi izvedeni, u svemu, prema glavnim projektima.za mašinske,
građevinske i elekro radove. Izjava je izdata od strane
"Delta inženjering" iz
Beograda. i potpisan od strane odgovornih izvođača radova i nadzornih organa. Broj
32/10, datum 22.01.2010.
I
~I,
I GRAĐEVINSKI
•
1. I;
• ,!JI
]:
Rešenje o imenovanju Ševo Mladena, dipl.građ.inž. za nadzornog organa za
građevinske i hidrotehničke radove, izdata od strane .Duochem"-a iz Beograda. Broj
006-0-01/09, datum 23.01.2009.
Rešenje o imenovanju Dragoljuba Teklerovića, dipl.građ.inž. za odgovornog izvođača
radova za građevinske i hidrotehničke radove, izdata od strane .Duochem-a
iz
Beograda. Broj 3860108, datum 23.12.2008.
Rešenje o imenovanju
Vladimira Markovića, dipl.inž.el. (Iicenca 450 7063 04)
za odgovornog
izvođača radova za elektro radove,
izdata od strane "Delta
inženjering" iz Beograda. Broj 847/09, datum 29.05.2009.
Rešenje o imenovanju
Nikole Klašnića, dipl.inž.el. (Iicenca 350 1077 03) za
nadzornog organa za elektroenergetske
i telekomunikacione
radove,
izdata
od strane .Duochern"-a
iz Beograda. Broj 006-1-01/09,
datum 23.01.2009.
Rešenje o određivanju Jasmine Saratlić, dipl.inž. maš. za odgovornog projektanta(
licenca broj 330 C529 05) za potrebe izrade Studije o proceni uticaja
projekta"Proizvodno-administrativni
objekat .Duohern" doo u Novoj Pazovi" na životnu
sredinu, izdate od strane "AXIS" građevinski biro iz Sremske Kamenice, avgust 2007.
Rešenje o odobrenju za priključenje objekata potrošača gasa preko 16 m3/h između
.Duochem" iz Beograda i "Gas Feromont"-a iz S.-Pazove. Broj 548/08 od 19.09.2008.
Rešenje o izdavanju vodoprivredne
saglasnosti izdat o od strane Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 325-04-1555/2008-07 od 03.12:2008.
Rešenje o odobrenju priključivanja izdato od strane .Elektrovojvodine" iz N.Sada broj
312-1151-7.30.4/2008 od 12.11.2008.
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izdato
od strane pokrajibskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj broj
119-501-01102/2007-04 od 21.11.2007.
1.
1.1
1.2
1.3
Atestna dokumentaciia termotehničkih instalacija
Uverenje o izvršenom serijskom kontrolisanju koje obuhvata i toplovodni kotlao tip:
HOVAL COSMO 465, proizvođaća "Hoval",od strane Instituta "MIHAJLO PUPIN",
Beograd, br.T0913 od 07.08.2009.Qod.
Uverenje o serijskom kontrolisanju koje obuhvata i ventilatorski gasni gorionik tip:
HNG 570, proizvođaća "Hoval"od strane Instituta "MIHAJLO PUPIN", Beograd br. T
06-0623-4 od 02.10.2006 god.
Garantni listovi za Qorionik, kotao i omekšivač vode izdati od isporučioca TopTherm
7
,.-1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
]
J
J
]
]
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
----
_._.__ .__ .._. --
--
._--
..._....... _.
-_ ..... -
--
-_ ....-
.... -
.-
d.o.o
Izveštaj o puštanju u pogon opreme br. 01/2010 od 05.01.2010. izdat od strane
ovlašćenoo servisa TopServis, proizvođača Hoval,
Izveštaj o kontroli procesa sagorevanja br. 01/2010 od 05.01.2010. izdat od strane
ovlašćenoq servisa TopServis, proizvođača Hoval,
Zapisnik o hidrauličkom ispitivanju instalacije br. 01/09-DH od 09.12.2009.
Zapisnik o ispitivanju na nepropusnost cevovoda prirodnog gasa od izlazne slavine
KMRS do kotlovskoo korionika, br. EKU 10-47/08 od 05.01.2010. godine,
Izveštaj o radiografskom ispitivanju zavarenih spojeva cevovoda gasne kotlarnice u
fabrici Duochem, Nova Pazova, br. 116.066 od 05.02.2010. godine,
~
Grundfos carantni listovi za cirkulacione pumpe
Tehnički podaci i usaolašenostl sa EN normama za Schiedel dimnjak
Uverenle br. 102/12 za ekspanzionu posudu sa membranom Elbi
Atesti za cevi i fitinq
Atesti za armaturu
Uputstvo za montažu, puštanje u rad i održavanje za ventilacione komore
proizvođača Carrier, tip: 39 HO, na srpskom i na engleskom jeziku,
Sertifikati i izjave o ispunjenju standarda OM-5-2006, EN ISO 12100-1, EN ISO
12100-2, EN 294, EN 418 i EN 60204-1 od strane Carrier
Tehničke specifikacije predmetnih komora Carrier, tip: 39 HO
Garancija isooručioca Grappa za predmetne komore Carrier, tip: 39 HO
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S076
od 23.07.2009 za Ex indikator protoka vazduha,
proizvođača Schischek, Uvoznik UNICOM
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S077 od 23.07.2009 za Ex sigurnosne barijere indikatora
protoka vazduha, proizvođača Schischek, Uvoznik UNICOM
Garancija isporučioca opreme firme UNICOM za opremu Honeywell i Schischek
(presostati, indikatori protoka, mešni ventili)
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S093 od 19.10.2009 za požarno otpornu klapnu Ex, tip:PL12-EI-120-S/Ex 5.10, dimenzije 500x400x400mm,
proizvođača HIDRIA, Uvoznik
HIDRIA
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S092 od 19.10.2009 za požarno otpornu klapnu Ex, tip:PL12-EI-120-S/Ex 5.10 dimenzije 300x200x400mm,
proizvođača HIDRIA, Uvoznik
HIDRIA
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S096
od 16.10.2009 za termoelement Ex, tip:FireSafe,
proizvođača Schischek, Uvoznik HIDRIA
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S095
od 16.10.2009 za razvodnu kutiju, tip:ExBox-BF,
proizvođača Schischek, Uvoznik HIDRIA
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S094 od 19.10.2009 za Elektropokretač, tip:ExMax-5.10BF, proizvođača Schischek, Uvoznik HIDRIA
Sertifikat o usklađenosti za Protivpožarnu klapnu Ex, tip PL-1 ...
Nalaz o otpornosti prema požaru klapni tip PL-12-K90, PL-13-K90 sa pripadajućim
izveštajima o kontroli saobraznosti izdatih od strane Instituta za ispitivanje materijala
a.d.
Izjave o usklađenosti za elektromotornu zaptivnu žaluzinu tip RZ-2, Hidria
Izjave o usklađenosti za elektromotorni kompaktni regulator protoka tip ERP-2, Hidria
Izjave o usklađenosti za ručni regulator protoka tip MRP-2, Hidria
Izjave o usklađenosti za aluminijumske rešetke tip AR-17, Hidria
Izjave o usklađenosti za aluminijumske rešetke tip AR-13, Hidria
Izjave o usklađenosti za aluminijumske rešetke tip AR-4P, Hidria
Izjave o usklađenosti za protivkišne rešetke tip JZR-6, Hidria
Izjave o usklađenosti za ventilacione ventile tip PV-1, Hidria
Izjave o usklađenosti za soolinu lakolebdeću žaluzinu tip ANZ-3, Hidria
Garantni listovi za opremu proizvođača HIDRIA IMP Klima
8
._.
,
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1
1.45
1.46
1.47
--
..u..
,
Sertifikat Instituta za preventivu, Novi Sad br. 0407/2009 od 15.07.2009, za
Ventilator sa elektromotorom
tip ROM 31-7180-6X-24,
proizvođač NIKOTRA
GEBHARDT, Nemačka
Sertifikat Instituta za preventivu, Novi Sad br. 0408/2009 od 15.07.2009, za
Ventilator sa elektromotorom
tip KDM 71-0250-2X-10,
proizvođač NIKOTRA
GEBHARDT, Nemačka
dokumentacija
Atestno tehnička
sa garancijama
za ventilatore
proizvođača
NIKOTRA GEBHARDT, Nemačka
Uputstvo za montažu
za elektromotorne
pogone
ventilacionih
elemenata
proizvođača Schischek i Belimo
Garantni listovi za ventilatore proizvođača DYNAIR, uvoznik AVIT, Novi Sad
Uputstvo za uqradniu i održavanje za ventilatore proizvođača DYNAIR
Uputstvo za upotrebu, garancije i Izjava o usklađenosti za uređaje za bipolarnu
jonizaciju nemačke kompanije Bioclimatic Gmbh
Tehničke specifikacije Camfill filtera, uQ(jeničnih, F9 i G4.
Zapisnik o izvođenju funkcionalne probe sistema automatike EMP i eSNU sa
izjavom o obučenosti osoblja
Uputstvo za rukovanje sistema automatike EMP i CSNU
2.4.2 ATESTNA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKI
ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE I OPREMU
DNEVNICI
• Potvrda o izvršenoj kontroli usaglašenosti izgrađenih temelje sa glavnim projektom!
izdata od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo,
br. 112-351-00153/2009-02 od 28.06.2009.
I
• Građevinski dnevnik za izvođenje radova je vođen.
•
1,
"Delta
o
o
o
o
o
o
o
o
inženjering" Beograd
Sveska 1
od 03.02.2009. do 04.05.2009. godine, listovi 1-50
Sveska 2
od 05.05.2009. do 22.06.2009. godine, listovi 51-98
Sveska 3 - od 23.06.2009. do 10.08.2009. godine, listovi 99-147
Sveska 4
od 11.08.2009. do 27.09.2009. godine, listovi 148-195
Sveska 5 - od 28.09.2009. do 14.11.2009. godine, listovi 196-243
Sveska 6 - od 15.11.2009. do 29.12.2009. godine, listovi 244-288
Sveska 7 - od 30.12.2009. do 08.02.2010. godine, listovi 289-322
Sveska 1 - vodovod i kanalizacija - od 23.04.2009. godine do 25.11.
2009. godine, listovi 1-18
• Knjiga inspekcije je vođena i bilo je dva upisa:
o Zapisnik inspekcije od 11.06.2009.
o Zapisnik inspekcije od 05.02.2010.
"JII
";JI
1. NEVEZANI GRAĐEVINSKI MATERIJALI
i
• Šljunak. Izveštaj o ispitivanju Br. 010106 PM iz marta 2006. godine izdat od strane!
Instituta IMS a.d. Beograd.
I
• Drobijeni kameni agregat 0-31.5mm. Izveštaj 0/35-K.AH.2008-034 iz marta 2008.
godine izdat od strane Instituta za puteve a.d. Beograd.
• Pesak. Izveštaj KIA 0295/09. iz septembra 2009. godine izdat od strane Instituta
IMS a.d. Beograd.
• Prirodni agregat. Sertifikat 04-003-IMS-374/09 iz oktobra 2009. godine izdat od
strane Instituta IMS a.d. Beograd. .
_____________
.__
._.. .__ ._.
~i
9
J
,-----------------.--------------------------------------.----------~
2. CEMENT
• Izveštaj o usaglašenosti 04-003-IMS-137/09 iz aprila 2009. godine izdat od
strane Instituta IMS a.d. Beograd.
• Izveštaj o usaglašenosti 04-003-IMS-259/09 iz jula 2009. godine izdat od
strane Instituta IMS a.d. Beograd.
• Izveštaj o usaglašenosti 04-003-IMS-292/09 iz avgusta 2009. godine izdat od
strane Instituta IMS a.d. Beograd.
3. BETONI
J
]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izveštaj Br. BET -2211 /09-K
Izveštaj Br. BET -2212/09-K
Izveštaj Br. BET-2203/09-K
Izveštaj Br. BET-2200/09-K
Izveštaj Br. BET-2197/09-K
Izveštaj Br. BET -2193/09-K
Izveštaj Br. BET -2190/09-K
Izveštaj Br. BET -2189/09-K
Izveštaj Br. BET -2186/09-K
Izveštaj Br. BET-2171/09-K
svi iz ju la 2009. godine izdati od strane Instituta IMS a.d. Beograd.
•
•
•
•
Izveštaj Br. BET -311 0/09-K
Izveštaj Br. BET -3118/09-K
Izveštaj Br. BET -3120/09-K
Izveštaj Br. BET -3123/09-K
svi iz avgusta 2009. godine izdati od strane Instituta IMS a.d. Beograd.
•
•
Izveštaj Br. 716/09
Izveštaj Br. 750/09
oba iz maja 2009. godine izdati od strane "Beton plus" Beograd - Zemun.
4. ARMATURA - MAR, RA i GA
• Ispitivanje armaturne mreže 0-221
• Ispitivanje armaturne mreže 0-335
oba iz ju na 2009. godine izdati od strane "Certlab Co" Pančevo.
• Betonsko gvožđe Uverenje za prečnike 4>.25, 22, 19, 16, 12, izdato od HK
Željezara Nikšić a.d. Nikšić
• Betonsko gvožđe <I?14,10 i 8.
izdato od AM Zenica d.o.o.
5. PUNA OPEKA 25 x 12 x 6.5
•
Izveštaj Br. GAK-181/07-0P
a.d. Beograd.
iz aprila 2009. godine izdat od strane Instituta IMS
6. GITER BLOK 25 x 19 x 19
•
1
Izveštaj Br. SRPS B.01.015/ V 250x19x19 iz decembra
strane "Trudbenik" Beograd.
.--------
.
__
..
__
_.
2009. godine izdat od
__
.
10
,---_
I,
.....
_---_
.....
_
..
._-_ _-_ _._
..
_-_._---_
_-_. __
.
7. FASADNI PANEL!
;
•
Izveštaj o ispitivanju Br. GFT-3636/07.
Otpornost prema požaru montažnog zida
izgrađenog od zidnih sendvič panela tip "KS 1000 FH 100", iz marta 2007. godine
izdat od strane Instituta IMS a.d. Beograd ..
8. PODOVI
• .Murexin"
• .Murexin"
• .Murexin"
• .Murexin"
9.
-
Masa za nivelaciju. Izveštaj o ispitivanju Br.305.633-6
Epoxy temeljna smola EP70BM. Izveštaj o ispitivanju Br.300.695
Epoxy antistatik samoliv ASD. Izveštaj o ispitivanju Br.26.056
~
Epoksidni premaz u boji EP20. PA 310.374
"SIKA" - Roofing Systems SZ O 90151
• Proračun za pokrivanje krovne površine iz ju la 2009. godine izdati od strane
SIKA.
• "SIKA" Mix Plus 06. Br. 28 I 135 iz septembra 2009. godine izdat od strane
Građevinsko arhitektonski fakultet u Nišu.
• "SIKAPLAN 15G" Izveštaj o ispitivanju Br. HT-01/03
iz septembra 2009.
godine izdat od strane Instituta za puteve a.d. Beograd.
• Kamena vuna" Knauf Rock". Izveštaj o ispitivanju Br.3566/06-5
iz septembra
2006. godine izdat od strane Instituta IMS a.d. Beograd.
• OSB - ploče. Izveštaj o ispitivanju Br. DC.06.S142 09 iz juna 2009. godine izdat!
od strane Šumarski fakultet Beograd.
'
10. ČELIČNI PROFIL! I CEVI
• Čelične knadratne, pravougaone i kružne cevi - Uverenja o kvalitetu izdata od
strane JEEP Comerce d.o.o.
• Čelične kružne cevi et> 508; 406.8 i 355.6 iz ju la 2008. godine izdato od strane
LLC Ferizaj
11. BITULlT, BITUMEN I" KON DOR 3"
• Bitulit - Analiza HP - 02 108 iz ju la 2008. godine izdat od strane Instituta za
puteve a.d. Beograd.
• Bitumen. Izveštaj o ispitivanju Br. UIV.0044/08 BH. - IMS iz februara 2009.
godine izdat od strane Instituta IMS a.d. Beograd.
• Kondor V-3 - Analiza BT - 20 I 08 iz jula 2008. godine izdat od strane
Instituta
za puteve a.d. Beograd.
• Bitumenska traka "FIMTEK V3". Izveštaj Br. UIV.0033/08 BH - IMS iz januara
2009. godine izdat od strane Instituta IMS a.d. Beograd.
RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI
j
1
12.IZVEŠTAJ
I
'
•
O POSTIGNUTOJ
I
ZBIJENOSTI
"KRISTALEX"d.o.o. GEO-KONTROL.lzveštaj
o postignutoj zbijenosti, kompleks
"DUOCHEM" Nova Pazova, proizvodno- administrativni objekat-sobraćajnice,
Beograd od novembra 2009.godine.
I
I
i
.1
I
[
13. AD •• SREMPUT" - SAOBRAĆAJNICA
~~!~_~.~~~~~e_:.~:~~~:~
...~_~=:_~~~~~
..~..~~~~
..:..~.~_~~
~. ..~=.~~~
. ..
..__..__ •. ~..~~~~i~..
~i~~_............
.__
J
Il
1-·
braŠ:( filer;---·-··----······ ---
----~::~~~
-
---
.
I
Orobijeni kameni agregat
Ispitivanje asfaltne mešavine AB-11 iz maja 2009. godine izdat od strane CPL
Veternik
1
,
,.
-----
•
14."BEHATON"
PLOČE IIVIČNJACI
• Ispitivanje betonskih presovanih i livenih ploča za popločavanje
Br.497 od 30.06.2009.godine.
Izdato od strane Univerzitet
Građevinski fakultet u Subotici.
I
I
i ivičnjaka
u Novom Sadu.
15.REŠETKE ZA ODVODNJAVANJE SA SAOBRAĆAJNIH POVRŠiNA
• Izveštaj o ispitivanju Br. EN 10204 t 1 pkt. 2.2. bez datuma izdat od strane
Ljevaonice Bjelovar
HIDROTEHNIČKI
RADOVI
16. PVC cevi za unutrašnju kanalizaciju <J> 32 do <J> 160
• Izveštaj o ispitivanju br GIP 16/05-3 iz juna 2005. godine izdat od strane Instituta
IMS a.d. Beograd.
17. Fazonaski komadi 10/16 bara
• Certificate No 29.10.08.01 bez datuma izdat od strane MZT Learnica a.d.
Skopje.
18. RAZNI MATERIJALI - potvrde o kvalitetu
• .Guča , pozicije kanalizacionog liva
• PE vodovodne cevi od cl> 32 do et> 160
• PE tuljak
• Slobodna čelična prirubnica ON 100/NP 10 bara
• .Petrohemija Petroplast" vodovodne cevi
• PP cevi za toplu i hladnu vodu
19.MONTAŽNE BETONSKE CEVI ZA ŠAHTOVE
• Izveštaj Br. 02-C-12-06
IMS, za betonsku cev 1000x1 000x1 O falc, armirana iz
septembra 2009. godine izdat od strane Instituta IMS a.d. Beograd.
• Izveštaj Br. 03-G-12-05 IMS, za betonsku cev 1000/600x600x1 O falc, armirana
iz januara 2009. godine izdat od strane Instituta IMS a.d. Beograd.
J
]
OSTALO
J
20. OTPORNOST PREMA POŽARU PRODORA CEVI - NEGORIVIH I
GORIVIH - I ELEKTRiČNIH KABLOVA.
• Izveštaj o ispitivanju Br. GFT -3618/06 iz decembra 2006. godine izdat od strane
Instituta IMS a.d. Beograd.
J
)
I
21. PROTIVPOŽARNA VRATA U OBJEKTU
• Izjava i atesti. Atest Br. GFT-4013/09-2, stručno mišljenje Br. GFT-4059/09-M ,
Tip vrata: lORA REI 120 dim. 950x21 00 jednokrilna '1 kom.
J
•
L_.R.__
_..
_.H
I
!
Tip vrata: lORA REI 120 dim. 1000x21 00 jednokrilna
3 kom.
Izjava i atesti. Atest Br. GFT-4013/09-3, stručno mišljenje Br. GFT-4059/09-M ,
Tip vrata: lORA OB REI 120 dim. 1100+1100x2500 dvokrilna
3 kom.
••• _ ••• H.
• __
._
••
_.H..
H._
•• __
•• H ••••••
H
•••••••••••••
_ •• H.H
••••
_
•• _
•••••
H ••••••
H._
H •••••
_ ••••••••
_ •••••
• __
•••••••
_._
••••
_
••••••••
__
••••••
_
•••• _
••••••••••••
__
•••••••
_
•••••••••••••
•••••
__
._
•••••••
_._.
I
I
.".,1,1
._.
__
••
_--1
12
J
Tip vrata: IDRA DB REI 120 dim. 1050+1050x2500 dvokrilna
10 kom.
Tip vrata: IDRA DB REI 120 dim. 890+310x2200 dvokrilna
2 kom.
2.4.3
•
1.
1
1
1
1
]
1
j
ATESTNA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKI
ZA ELEKTRO MATERIJALE I OPREMU
DNEVNICI
Gradjevinski dnevnik za elektro radove je vođen u tri sveske i potpisan je od
strane izvođača radova i nadzora.
..Sveska 1 . od 25.03.2009. do 14.08.2009, strana 43
Sveska 2. od strane 44 15.08.2009. do strane 91 23.11.2009.
Sveska 3. strane 92 od 24.11.2009. do zaključno sa stranom 122 od
18.03.2010.
Atestna dokumentacija
električnih instalacija
Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju elektroenergetskih
instalacija broj
230-2010 od 08.02.2010 izdat od strane UNION INŽENJERING DOO Beograd
Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispltivanju gromobranskih instalacija broj 2312010 od 08.02.2010 izdat od strane UNION INZENJERING DOO Beoqrad
Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju podnih obloga za zaštitu od statičkog
elektriciteta broj SN-10/l od 01.04.2010 izdat od strane APOLLON INŽENJERING
DOO Stara Pazova
Sertifikat Proizvođača -DUVAL MEISSEN, SHENNEVIERES/MARNE,
Francuska o
vremenu prednjačenja gromobrana ESLR "SATELIT +ESE 4000" od 08.08.2000.
Sertifikat Proizvođača -DUVAL MEISSEN, SHENNEVIERES/MARNE,
Francuska o
efikasnosti zaštite crornobrana ESLR "SATELIT" od 28.05.1996.
Sertifikat Proizvođača -DUVAL MEISSEN, SHENNEVIERES/MARNE,
Francuska o
srednjem životnom veku gromobrana "SATELIT" od 28.05.1996.
UPUTSTVA Proizvođača -DUVAL MEISSEN, SHENNEVIERES/MARNE,
Francuska
za proveru efikasnosti već ugrađenog gromobrana ESLR "SATELIT" od 28.05.1996.
Ispitni protokol o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana RO HGVK broj 259/09 od
03.12.2009. izdat od SISTEM INTEGRATOR DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana HTH1 broj P02/D44-074/01
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana HOPP broj P02/D44-074/02
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana HOPS broj P02/044-074/03
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana HOS broj P021D44-074/04
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana H broj P02/D44-074/05
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana HTH2 broj P02/044-074/06
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana H1 broj P021D44-074/07
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana HD broj P021D44-074/08
od
22.07.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana RO-KO broj P021D44-074/09 od
02.11.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
Ispitni list o izvršenom ispitivanju razvodnog ormana RO-P broj P02/044-074/1 O od
29.12.2009. izdat od MB-ELEKTRO DOO Beograd,
13
1
1
1
1
1
1
]
]
J
]
]
]
]
]
]
]
]
)
]
••
··_
•••••
__
•••
__
••
w
••••••••••••••
_
••••
______
••••••••••••••
__
•••••••
_
.......................... _ .....
__ ._.............. __ ...... _._ ..- ............... _.-
."
._ ....
..._.....
Izveštaj o popravci/ili remontu Ex uređaja broj 141/10 za prekidač SKX-12/21
fabr.broj MA-2464 izdat 15.01.2010. od "EL-Ex GARANT" DOO BEOGRAD, Ex
RADIONICA R 013
Izveštaj o popravcilili remontu Ex uređaja broj 142/10 za prekidač SKX-12/21
fabr.broj MA-2453 izdat 15.01.2010. od "EL-Ex GARANT" DOO BEOGRAD, Ex
RADIONICA R 013
Izveštaj o popravcilili remontu Ex uređaja broj 277/10 za prekidač SKX-12/21
fabr.broj MA-2464 izdat 20.01.2010. od "EL-Ex GARANT" DOO BEOGRAD, Ex
RADIONICA R 013
Izveštaj o popravci/ili remontu Ex uređaja broj 278/10 za prekidač SKX-1~/21
fabr.broj MA-2464 izdat 20.01.2010. od "EL-Ex GARANT" DOO BEOGRAD, Ex
RADIONICA R 013
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S091
od 10.11.2009 za detektor gasova
Ex, tip:
SensePoint
(senzor),
OTB122
(priključna
kutija),
proizvođača
Zellweger
Analytics,Velika Britanija, Uvoznik UNICOM DOO Beograd,
Sertifikat br. Vinca.ex.09.S098 od 13.10.2009 za Exi stacionarni detektor organskih
gasnih smeša, tip: TVOC, proizvođača Ion Science Ltd. Velika Britanija, Uvoznik
UNICOM DOO Beograd,
FABRIČKI ATEST ZA TRANSFORMATOR, Transformator za razdvajanje TTES-40
40kVA, fabr. broj 35/09
izdat 10.12.2009. od strane FMT-Fabrika. mernih
transformatora Zaiečar AD
Fabrička deklaracija br 02/10 o funkcionalnom ispitivanju Sklopke nivoa tip SNT-1/1 O
izdat 11.01.2010 od PAP-ING, Novi Sad
Deklaracija Proizvođača HAUPA Gmbh, Nemačka, za izolacionu prostirku tip 120030
i 120031 od 09.08.2006 ..
Sertifikat br. Vinca.ex.08.T006
od 25.06.2008 za utikačku napravu
tip PC 16,
proizvođača ATX. Francuska, Uvoznik MLS ExlNG DOO Beograd,
Deklaracija o usaglašenosti br 12/09-02 od 17.08.2009 za Utikačku napravu PC16X,
fabr. broj PRE516RR(097428)/0831457K
izdat od MLS EXING DOO Beograd
Deklaracija o usaglašenosti br 12/09-03 od 17.08.2009 za Utikačku napravu PC16X,
fabr. broj PRE516RR(Q97428)/0831457K
izdat od MLS EXING DOO Beograd
Deklaracija o usaglašenosti br 16/08-08 od 19.09.2008 za Utikačku napravu PC16X,
fabr. broj PRE316RB(097426)/0832982K
izdat od MLS EXING DOO Beograd
Deklaracija o usaglašenosti br 14/09-02 od 18.11.2009 za Utikačku napravu PC 16X,
fabr. broj PRE316RB(097426)/094254537
izdat od MLS EXING DOO Beograd
Deklaracija o usaglašenosti br 14/09-03 od 18.11.2009 za Utikačku napravu PC16X,
fabr. broj PRE316RB(Q97426)/094254537
izdat od MLS EXING DOO Beograd
Sertifikat br. 0292/2009
od 12.08.2009 za FLUO SVETILJKU 2x18W, tip: EVF258EB, proizvođača CORTEM, Italija, Ex de II CT5 izdat od INSTITUT ZA
PREVENTIVU Novi Sad.
Sertifikat br. 0294/2009
od 12.08.2009 za FLUO SVETILJKU 2x58W, tip: EVF258EF4, proizvođača CORTEM, Italija, Ex de II CT5 izdat od INSTITUT ZA
PREVENTIVU Novi Sad.
Sertifikat br. 0295/2009
od 12.08.2009 za RAZVODNU KUTIJU tip: SA 111108/P,
proizvođača CORTEM, Italija, Ex e /I izdat od INSTITUT ZA PREVENTIVU Novi
Sad.
Sertifikat br. 0296/2009
od 12.08.2009 za RAZVODNU KUTIJU tip: SA 141410/P,
proizvođača CORTEM, Italija, Ex e II izdat od INSTITUT ZA PREVENTIVU Novi
Sad.
Sertifikat br. 0297/2009 od 12.08.2009 za PANIK FLUO SVETILJKA tip: EVF-18EX,
proizvođača CORTEM, Italija, Ex d II CT6 izdat od INSTITUT ZA PREVENTIVU Novi
Sad.
Sertifikat br. 0298/2009
od 12.08.2009 za FLUO SVETILJKU tip: EXEL-236M,
proizvođača CORTEM, Italija, Ex de II CT5 izdat od INSTITUT ZA PREVENTIVU
1
iii
14
1
1
1
_._ .... _Novi Sad.
Deklaracija o usaglašenosti br 09-027 od 30.07.2009 za protiv paničnu svetiljku tip:
EMERGENCY 2841 proizvođača OMS, Slovačka, izdata od BRIGHT LIGHT DOO
Beograd.
Mišljenje izdato od Instituta za standardizaciju Srbije broj 4992/3-41-02/2006
da
koaksiialni kablovi tip UTP-CAT-6 i FTP-CAT-6 ne podležu obaveznoj sertifikaciji.
Uverenje o kvalitetu broj 673 500 za kabel So-L1HCH 3x1 ,5 od 10.12.2008. izdat od
NOVKABEL AD Novi Sad.
Deklaracija o usaglašenosti sa standardom IEC 60884-1 za tropolnu priključnicu OG Art.203 od 11.10.2003. izdat od Aling Conel DOO Gajdobra.
Deklaracija o usaglašenosti sa standardom IEC 60884-1 za dvopolnu priključnicu OG Art.201 od 11.10.2003. izdat od Aling Conel DOO Gajdobra.
Deklaracija o usaglašenosti sa standardom IEC 60669-1 za instalacione sklopke
Art.210, Art.212, Art.214 od 06.04.2004. izdat od AlingConel DOO Gajdobra.
Deklaracija o usaglašenosti sa standardom IEC 529 za razvodne kutije IP54
Art.221, Art.222, Art.223, Art.224 od 19.11.2003. izdat od Aling Conel DOO
Gaidobra.
Mišljenje izdato od Zavoda za standardizaciju Srbije i Crne Gore broj 4/1-01-3080/4
da kablovi tip PPOO-A, PPOO-O, PPOO-Z ne oodležu obavezno] sertifikaciji.
Deklaracija o saobraznosti sa standardom DIN VOE 0266 2000 za kablove sa
poboljšanim karakterisitkama u slučaju požara NHXHX od 28.05.2008. izdat od
Fabrika kablova Zaječar AD.
Uverenje o kvalitetu broj 02/09 za ka bel J-H(St)H ... Bd od 20.02.2009. izdat od
Institut za nuklearne nauke VINĆA, Beograd.
Licenca o atestiranju svetiljke za osvetljenje ulica ONYX2 od 22.12.2003. izdat od
Schreder Group, Belolla
Sertifikat usaglašenosti sa IEC 529, br. 1097/99-2 od 16.12.1999 za nadgradne
svetiljke tip: TITAN BFN, IP65 proizvođača BUCK, Beograd, izdat od INSTITUT ZA
PREVENTIVU Novi Sad.
Uverenje o kvalitetu od 10.04.2006. za grupu proizvoda elektro glalnterije MGK18,
MGK 19, MGK20, MGK21, MGK58, MGK61 i MGK62 proizvođača MG KAĆAREVIĆ
SZR RIPANJ izdat od MAŠiNSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
Uverenje o kontrolisanju proizvoda br 05-41012 od 30.06.2006. za trosegmentni
cevni stub
namenjen za noseću konstrukciju za javnu rasvetu tip: ECS-8
proizvođača ELDON Azbesnica MEROŠINA izdat od MIN Holding Co. Niš, MIN
INSTITUT
Sertifikat br. 0709384600 od 27.11.2009 za ELEKTRO AGREGAT SDS-44E,
proizvođača SYSTEM SUNLIGHT SA, Grčka, izdat od KVALlTET AD Niš.
Garantni list br. 000135 za ELEKTRO AGREGAT SDS-44E, proizvođača SYSTEM
SUNLIGHT SA, Grčka, izdat od SUNLIGHT INDUSTRIAL DOO Beograd.
Garantni list i UPUTSTVO za montažu i podešavanje motora za kliznu kapiju B1200S, izdat od BIOS Company DOO N. Beoqrad.
Izveštaj o Izvršenom funkcionalnom ispitivanju i puštanju u rad sistema protivprovale od 22.02.2010 izdat od ALMAKS Security Systems DOO Beograd
Korisničko uputstvo Alarm Control Panels, INTEGRA
Zapisnik o izvršenim radovima sistema za dojavu požara br 0502/10 od 05.02.2010.
izdat od SECURITON DOO Beograd.
ispitivanju sistema za automatsku dojavu požara br
Protokol o funkcionalnom
0502/10 od 05.02.2010. izdat od SECURITON DOO Beograd.
Garantni list sistema za automatsku dojavu požaraMCU211/C od 05.02.2010. izdat
od SECURITON DOO Beograd.
Uoutstvo za rukovanje i održavanje orotivpožarnoq sistema
Tehnička dokumentacija elemenata protivpožarnoq sistema
Sertifikat br. S 298007 od 16.06.2009 za Sistem za detekciju požara tip: Securipro,
······.·.H
j
1
1
1
J
__
•• __
._
••••••••••••••••••
__
•••••
H
····..····· ..__··__·H·_
••••••••••••
H.H
•••
_______
••••••••••••
___
••
.-
]
J
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
].
•••••••••••••••••••••••••••
L..
..H.••.. __ .H.•.__
•__ .. H.__ •.
•
•.. _ •.•.. _._.
••••..•..•... _ .•...• _ .•
•••••·•••·····_·H.··
·._ ....•••.•.••
••••_ ••.......
.___
•••••.••••...• _. __ ._ ••••••_
....•• __ .•.•. _ ••_._ ..
.H..•.. _ .••••
•••_ •••••••__ ••._.
._ •••
... _ •••.J
15
;
1
1
1
i
1
1
1
]
1
j
]
1
)
]
J
]
]
•••••••••
•••••
__
• ___
••••
• ••••••
_
•••
H ••••••
__
.H
•• _
•• H.H.H
•••••••••••
__
••
_.
__
• ___
•••
____
••
H ••••••
_
•••••
_._
;
izdat od VOS Gmbh,
Sertifikat br. G 298007 od 24.02.2008 za Centralu za detekciju požara tip: MCU211,
izdat od VOS Gmbh,
Sertifikat br. G 298007 od 29.08.2008 za Glavni kontrolni pano tip: MIC 732, izdat
od VOS Gmbh,
Sertifikat br. G 298195 od 19.12.2008 za Oetektor dima tip: MCO 573, izdat od VOS
Gmbh,
Sertifikat br. G 206038 od 02.07.2009 za adresne interfejse SOl82A i SOl 82/, izdat
od VOS Gmbh,
Sertifikat br. G 206039 od 14.04.2009 za ulazno izlazne module tipa SIB71, izdal od
VOS Gmbh,
Sertifikat br. G 206035 od 27.01.2007 za optički detektor ORM 130 Ex-i, izdat od
VOS Gmbh,
Sertifikat br. G 297055 od 17.10.2007 za kućište detektora 143 Ex-i, izdat od VOS
Gmbh,
Uverenje o ispitivanju br. 1133 od 13.05.2008 za paralelni indikator RAL 720
Securiton, izdat od SECURITON DOO Beoorad.
Sertifikat br. G 206041 od 21.04.2006 za akustičnu sirenu tip 18-980502, izdat od
VOS Gmbh,
Tehničko uoutstvo centrale sistema za detekciiu oasa Honevwell
Tehničko uputstvo za gasne detektore i prikllučne kutiie
3. PREGLED ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE ŽiVOTNE SREDINE
Nakon izvršenog pregleda Glavnog projekta po kome je objekat izgrađen i Studije o proceni
uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da su usaglašene sve navedene i predviđene mere u
cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja svakog mogućeg uticaja na životnu sredinu, kao
preventivne mere zaštite, mere predviđene zakonima i podzakonskim aktima, tehničko
tehnološke mere zaštite, mere zaštite u slučaju udesa, mere zaštite u slučaju elementarnih
nepogoda, mere zaštite od elekktrične energije i mere zaštite od požara.
Predviđeno je da se u procesu proizvodnje sa opasnim otpadom nastalim u toku
laboratorijske sinteze generike postupa u skladu sa zakonom, tj. tretira do dovođenja u
stanje pogodno za privremeno skladištenje u skladištu opasnog otpada. U svim proizvodnim
prostorijama u kojim ima opasnih materija u podu su ugrađeni nepropusni šahtovi povezani
sa .jarnorn za neutralizaciju". Izvesne vrlo male količine tehnološke otpadne vode nastale
prilikom procesa ispiranja staklenih sudova korišćenih za rad sa aktivnim materijama se
ispuštaju direktno nezavisnim kanalizacionim odvodom u "jamu za neutralizaciju" i tek nakon
adekvatnog tretmana ovih voda ispuštaju u kanalizacionu mrežu. Na ventilacione vodove iz
proizvodnih pogona i laboratorijskih digestora izvršena je ugradnja mehaničkih filtera i filtera
na bazi aktivnog uglja u cilju prečišćavanja izduvnog vazduha, dok je kod laboratorijskog
digestora br.3 namenjenog za rad sa zapaljivim tečnostima izvršena i dodatna Ex zaštita.
U okviru programa praćenja uticaja projekta na životnu sredinu predviđeno je kontrolisanje
prisustva glikola, parafinskih ugljovodonika i ukupnih praškastih materija u skladu sa članom
63., 64. i 66. Pravilnika o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i
evidentiranja podataka ("SI. glasnik. RS", br.30/97,35/97).
1
JI
16
••
,
i
14
!
PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE
i
I Ćlanovi
I
Komisije, nemaju
"DUOCHEM".
primedbe
i sugestije na izvedene radove prve faze kompleksa
!
i
!ZAKLJUČAK
i
I Pregledom
investiciono-tehničke
dokumentacije,
izvođačke
dokumenatcije
i atestne
za izvedene radove prve faze kompleksa "DUOCHEM".
- Nova Pazova,
I utvrđeno je da je objekat izgrađen u skladu sa projektno - tehničkom dokumentacijom, na
I osnovu koje je izdato rešenje o odobrenju za izgradnju br. 112-351-00297/2008-02 od
126.09.2008, od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i da
su obezbeđeni potrebni dokazi o kvalitetu izvedenih radova, ugrađenom materijalu,
! instalacijama.
I dokumentacije
J
!
]
I
i
I PREDLAZE SE Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu, urbanizam i graditeljstv da izda
I Odobrenje za probni rad za prvu fazu kompleksa "DUQCHEM" - Nova Pazova u trajanju
J
! od šest mesci.
J
J
I
v
!;
! U Novom Sadu
112.04.2010.
]
]
1
j
]
]
1
l
u..
1
I
L ..
17
1
1
,-_._-_ .._----_._._..
.
_--_._. __ ._ .._ .._
_
__
_._.--_ __ ._ _. __ ...•....•.
_ ..
_-_ _ _ __
..
..
_ •...............
_---_
_ .._-_ ..••.......••...•.•.•• _._
__ _ _---_
_---,
1
1
1
]
3
J
]
]
]
]
]
1
OJ
1~
I
IIIpREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE
KOMISIJI NA UVID NAKON IZDAVANJA
ODOBRENJA ZA PROBNI RAD
!
_._
_
__
_.
_---
18
IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNiČKI PREGLED
1. OPŠTI PODACI
Na osnovu Rešenja o obrazovanju komisije za tehnički pregled broj 112-351-00029/2010 od
23.03.2010. godine i na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda
objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( "SL. Glasnik RS" broj 111/03), komisije za tehnički
pregled podnosi izvestaj.
Dana 01.09.2010. godine komisije za tehnički pregled izvršila je pregled opreme koja je
korišćena tokom probnog rada.
Pored svih članova Komisije, radu Komisije prisustvovali su predstavnici
Sazdović - direktor i Mirko Lukić - stručni konsultant
2. PREGLED DOKUMENTACIJE
Investitora: Zoran
STAVLJENE KOMISIJI NA UVID
1. Ugovor o prodaji električne energije
Ugovor o prodaji električne energije. Elektrovojvodina.
Br. 3/1223 od 12.10.2009
2. Ugovor sa vodovodom i kanalizacijom
Ugovor o izgradnji priključka na gradski vodovod, <1>25.Vodovod i kanalizacija S.Pazova, Br.141-1 od 25.08.2009
Ugovor o izgradnji priključka na gradski vodovod, <t>100.Vodovod i kanalizacija S.Pazova, Br.141-1 od 25.08.2009
Ugovor o izgradnji mesne kanalizacione mreže. Direkcija za izgradnju opštine S.Pazova,
Br.19-4 73/10
3. Ugovor o korišćenju telefonskog priključka
Ugovor o korišćenju telefonskog priključka. Telekom Srbija, Br.056/10 od 19.08.2010
4. Ugovor o iznošenju komunalnog otpada
Ugovor o iznošenju komunalnog otpada. JP Ćistoća. S.Pazova, Br.815 od 20.08.2010
5. Ugovor o snabdevanju prirodnim gasom
Potvrda o spravnosti dimnjaka. Jedinstvo, S.Pazova. Br. 54/2010 od 16.08.2010
Odluka o pustanju prirodnog gasa. Gas-feromont. S.Pazova. Br. 1008-108 od 31.03.2010
Izvestaj o prvom pustanju prirodnog gasa. Gas-feromont. S.Pazova. Br. IPP1008-108 od
31.08.2010
6. Ugovor o vršenju usluga bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite
životne sredine
Ugovor o vršenju usluga bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite
životne sredine. Institut za zaštitu na radu, Novi Sad. Br. 110/10 od 27.04.2010.
7. Izveštaj komisije za tehnički pregled
Izveštaj komisije za tehnički pregled, april 2010.
Rešenje o puštanju objekta u probni rad. Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za
arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, br. 112-351-00029/2010-02 od 26.04.2010.
19
~I
8. Rešenje o vodoprivrednoj
dozvoli
Izveštaj o analizi vode. Institut za zaštitu na radu, Novi Sad. Br. 02-1662/11 od
06.07.2010.
Rešenje o vodoprivrednoj dozvoli. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo. Br104-325-000712010-10
od 28.07.2010
9. Rešenje o sprovođenju
mera zaštite od požara
Rešenje o sprovođenju mera zaštite od požara. MUP S.Mitrovica
10. Rešenje o ispunjavanju
propisanih uslova bezbednosti i zdravlja na radu
;"
Rešenje o ispunjavanju propisanih uslova bezbednosti i zdravlja na radu. Br. 164/10 od
16.06.2010.
11. Ispitivanje opreme za rad
Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju opreme za rad. Institut za zaštitu na radu Novi Sad.
Br. 02-1303/1 od 31.05.2010.
Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju opreme za rad - ponovni pregled kosg trakastog
transportera sa vibrodozerom. Institut za zaštitu na radu Novi Sad.
Br. 02-1303/2 od 09.09.2010.
12. Sertifikati o opremi u Ex izvedbi
Sertifikat za elektromotor tip: AB35 63A-2.
od 19.05.2010.
Sertifikat za grejač tip: A94S1 RC-EEX4,5.
od 19.05.2010.
Sertifikat za elektromotor tip: AB30 71A-4.
od 19.05.2010.
Sertifikat za elektromotor tip: AB30 71 B-4.
od 19.05.2010.
•
Institut za preventivu Novi Sad. Br.0123/201 O
Institut za preventivu Novi Sad. Br.0120/2010
Institut za preventivu Novi Sad. Br.0121/2010
Institut za preventivu Novi Sad. Br.0122/2010
3. PREGLED ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE ŽiVOTNE SREDINE
Dana 01.09.2010. godine izvršila sam pregled opreme koja je korišćena tokom probnog
rada: Mašinu za pakovanje zrnastih proizvoda tehnološke oznake PK-M1, kosi trakasti
transporter sa vibrodozerom tehnološke oznake TT-M1 i NK-M1.2, protivstrujnu mešalicu za
praškaste materijale tehnološke oznake H-M1, pakericu za zrnaste proizvode i pakericu za
praškaste materijale u odeljenju za proizvodnju mamaca, dozirku za pakericu s mešačem
tehnološke oznake NKP-2, homogenizator sa mešalicom oznake H-I-1 i H-RI-1, reaktor
tehnološke oznake R-I-1, reaktor za tečne rodenticide tehnološke oznake R-RI-1, R-RIII-1,
komoru za doziranje boje, reaktor za tečne rodenticide-komtoksa
tehnološke oznake R -11-1.
Na uvid su dostavljeni Izveštaji o merenju emisija i Izveštaj o analizi vode:
1. Izveštaj o merenju emisija gasova iz kotla i iz proizvodnje Komtoksa br.32/10, urađen
od strane Laboratorije CH, IHTM-Centar za hemiju iz Beograda, Rešenje o utvrđivanju obima
akreditacije broj: 01-105 od 10.06.2010. godine, Akreditacionog tela Srbije Beograd. Merenje
emisije je urađeno u ventilacionom kanalu Reaktora R-II-1 iz prostorije 27 pogona za
proizvodnju tečnog insekticida KOMTOX i na kotlu Hoval Cosmo u proizvodnom pogonu.
Položaj mernih mesta je određen u skladu sa pravilima navedenim u standardu ISO 10780,
dok je uzorkovanje organskih materija urađeno u skladu sa metodom EPA method 0030.
Merenjem emisije štetnih i opasnih materija iz pogona za proizvonju Komtoxa, nađeni su
tragovi toluena, ksilena i ugljovodonika naftnog tipa. Emisija konstatovanih štetnih materija je
bila ispod graničnih vrednosti emisija zadatih Pravilnikom o graničnim vrednostima emisije,
20
J
j
j
J
j
•
načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ("SI. glasnik RS" br.30/97 i 35/97).
Merenjem emisije iz kotla Hoval Cosmo 175-1450 konstatovano je da emisija produkata
sagorevanja nije prekoračila graničnu vrednost zadatu Pravilnikom o graničnim vrednostima
emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ("SI. glasnik RS" br.30/97 i
35/97).
2. Izveštaj o merenju
errusqe zagađujućih
materija
iz proizvodnje
Mamaca i
Bromachema br. radnog naloga: 04-05-10-0241 od 19.05.2010. godine, urađen od strane
Instituta za zaštitu na radu AD iz Novog Sada, Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije broj:
01-073 od 25.12.2008. godine, Akreditacionog tela Srbije Beograd, Rešenje Ministarstva
životne sredine i prostornog planiranja o ovlašćenju broj: 353-01-01982/2007 -02 od
24.09.2008. godine. Merenje emisije je izvršeno na revizionom otvoru odsisnog ventilacionog
sistema radne ventilacije postrojenja za proizvodnju Mamaca (E1) i na revizionom otvoru
ventilacionog sistema radne ventilacije postrojenja za proizvodnju tečne formulacije
Bromachema (E2). Određivanje koncentracije praškastih materija stacionarnih izvora emisije
vršeno je u skladu sa ISO 9096:2003, dok je određivanje ukupnih policikličnih aromatičnih
ugljovodonika u vazduhu vršeno u skladu sa Metodom 05-02-1413
pri maksimalnom
projektovanim kapacitetom. Emisija praškastih materija na mernom mestu E 1 i emisija glikola
na mernom mestu E2 zadovoljavaju zahteve propisane članom 6. i članom 9. Pravilnika o
graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ("SI.
glasnik RS" br.30/97 i 35/97).
3. Izveštaj o merenju emisije zagađujućih materija iz Laboratorijske
proizvodnje AM i
proizvodnje tečnih insekticida TiBi-24 br.radnog naloga: 04-05-10-0241 od 30.07.2010.
godine, urađen od strane Instituta za zaštitu na radu AD iz Novog Sada, Rešenje o
utvrđivanju obima akreditacije broj: 01-073 od 25.12.2008. godine, Akreditacionog tela Srbije
Beograd, Rešenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja o ovlašćenju broj: 35301-01982/2007 -02 od 24.09.2008. godine. Merenje emisije je izvršeno na revizionom otvoru
odsisnog ventilacionog sistema V03 za ventiliranje laboratorijskog digestora (MM1) i na
revizionom otvoru odsisnog ventilacionog sistema V05 za ventiliranje proizvodnog prostora
proizvodnje tečnog
insekticida
TiBi-24
(MM2). Oodređivanje
sadržaja
aromatičnih
ugljovodonika BTEX (toluena); određivanje sadržaja isparljivih organskih jedinjenja: acetona,
etanola; određivanje hlorovodonika u vazduhu; određivanje ugljovodonika poreklom iz nafte,
izvršeno je u skladu sa metodoma ispitivanja 05-02-62, 05-02-67, 05-02-03, 05-02-134.
Emisija toluena, etanola, acetona i hlorovodonika na mernom mestu MM1 i parafinskih
ugljovodonika izuzev metana na mernom mestu MM2 zadovoljavaju zahteve propisane
članom 8. i članom 9. Pravilnika o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja
i evidentiranja podataka ("SI. glasnik RS" br.30/97 i 35/97) .
4. Izveštaj o analizi vode br.radnog naloga: 04-06-10-0356 od 06.07.2010.godine,
urađen
od strane Instituta za zaštitu na radu AD iz Novog Sada, Rešenje o utvrđivanju obima
akreditacije broj: 01-073 od 25.12.2008. godine, Akreditacionog
tela Srbije Beograd,
Ovlašćenje za vršenje fizičko-hemijskih ispitivanja kvaliteta vode, broj: 325-00-1185/2007-07
od 16.11.2007. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička
direkcija za vode, Beograd. Određivanje fizičko-hemijskih karakteristika atmosferske vode:
temperatura, pH, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, mutnoća, suspendovane materije,
taložne materije, HPK, BPKs, hloridi, nitrati, sulfati i fosfati, masti i ulja, fenolni indeks, Zn, Ni,
eu, Cd i Pb, za uzorak V053/1, ispitivani parametri zadovoljavaju MDK vrednosti definisane
Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("SI. Glasnik SRS" br. 31/82).
Na osnovu uvida u predmetne Izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh i
Izveštaja o analizi atmosferske vode, konstatovano je da Emisija praškastih materija i emisija
glikola na odsisnom ventilacionom sistemu radne ventilacije postrojenja za proizvodnju
Mamaca (E1) i postrojenja za proizvodnju tečne formulacije Bromachema (E2); Emisija
toluena, etanola, acetona, jedinjenja
hlora izražena kao HCI i emisija parafinskih
21
r
r
11
_
__ .._--_._---_
- ------- --. -- --ugljovodonika na ventilacionom sistema V03 za ventiliranje laboratorijskog digestora (MM 1)
i ventilacionam sistema V05 za ventiliranje proizvodnog prostora proizvodnje tečnog
i insekticida TiBi-24 (MM2); Emisija toluena, ksilena i ugljovodonika
naftnog tipa iz pogona za
proizvonju Komtoxa i emisija gasovitih jedinjenja iz kotlarnice Hoval Cosmo, kao i analiza
fizičko-hemijskih karakteristika atmosferske vode bile su ispod graničnih vrednosti emisija
zadatih Pravilnikom o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i
evidentiranja podataka ("SI. glasnik RS" br.30/97 i 35/97) i Pravilnikom o opasnim materijama
u vodama ("SI. Glasnik SRS" br. 31/82).
._-_._
_-----_._--_
_._ _.------_._-_ .._
......•...
..
I
sam da je
I Mišljenja
Upotrebna dozvola.
objekat
podoban
za upotrebu
i pred lažem
da se za isti izda
I
,
14
PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE
i Članovi
I
Komisije, nemaju
"OUOCHEM".
primedbe i sugestije na izvedene radove prve faze kompleksa
v
ZA K LJ U CAK
I
I
Pregledom investiciono-tehničke
dokumentacije,
izvođačke
dokumenatcije
i atestne
dokumentacije za izvedene radove prve faze kompleksa "OUOCHEM". - Nova Pazova,
utvrđeno je da je objekat izgrađen u skladu sa projektna - tehničkom dokumentacijom, na
osnovu koje je izdata rešenje o odobrenju za izgradnju br. 112-351-00297/2008-02
od
26.09.2008, od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i da
su obezbeđeni potrebni dokazi o kvalitetu izvedenih radova, ugrađenom materijalu,
instalacijama,kao i rezultati merenja kontrole zagađenja činilaca životne sredine.
PREDLAŽE SE Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu,
Upotrebnu dozvolu za prvu fazu kompleksa "DUOCHEM"
urbanizam i graditeljstv da izda!
Članovi Komisije:
nik (licenca br. 3304875
$
'iii »:::::..=;~:::;.;:;.~"'\
\
22
I
I
Download

Prilog 1.1.2. Izvestaj o poslednjem tehnickom pregledu.pdf