Preduzece za puteve
'B E 0 G RA D' a.d.
u restrukturiranju
- Upravni odbor U. Broj VI - 298-1
Beograd, 28.05.2012. g.
Na osnovu cl. 9.8. Odluke 0 promeni oblika organizovanja drustvenog preduzeca u
otvoreno akcionarsko drustvo (br. S-I/3 od 22.08.2005.god.). cl. 398 u vezi sa cl.592
stay 7 tacka 2 Zakona 0 privrednim drustvima (SI. glasnik RS 36/2011 99/2011),
Upravni odbor Preduzeca za puteva "Beograd" a.d. Beograd - u restrukturiranju.
svojom Odlukom sa sednice, odriane 28.05.2012. godine. predlaze Skupstini da u
okviru tacaka dnevnog reda donese sledece odluke:
PREDLOG
ODLUKA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA
Preduzeca za puteve "Beograd" a.d. Beograd - u restrukturiranju
koja ce se odriati dana 29.06.2012.god. sa pocetkom u 12 casova
Tacka 5. Usvaianie Zaoisnika sa vanredne sedniee Skuostine akeionara
odriane dana 25. 11.2011.Qodine
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara
25.11.2011. godine.
odrZane dana
Sastavni deo ove odluke je Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara
odriane dana 25.11.2011. godine.
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 6. Donosenie Odluke 0 usvaianiu Uaovora 0 oraanizovaniu Drustva koii
oredstavlia Osnivacki akt Drustva u eiliu skladivania sa odredbama Zakona 0
orivrednim drustvima(SI. Qlasnik RS 36/2011 99/2011)
ODLUKA
Usvaja se Ugovor 0 organizovanju Privrednog drustva Preduzeca za puteve
Beograd
a.d. Beograd - u restrukturiranju radi uskladivanja sa Zakonom 0
privrednim drustvima (SI. glasnik RS 36/2011 99/2011). koji predstavlja Osnivacki akt
Drustva
11
11
Sastavni deo ove odluke je Ugovor 0 organizovanju Privrednog drustva Preduzeca
Beograd
a.d. Beograd - u restrukturiranju radi uskladivanja sa
za puteve
Zakonom 0 privrednim drustvima (SI. glasnik RS 36/2011 99/2011). koji predstavlja
Osnivacki akt Drustva
11
11
Odluka stupa na snagu danom donosenja
Ugovor 0 organizovanju Privrednog drustva Preduzeea za puteve " Beograd " a.d.
Beograd - u restrukturiranju radi uskladivanja sa Zakonom 0 privrednim drustvima
(SI. glasnik RS 36/2011 99/2011) ima se registrovati kod Agencije za privredne registre
Republike Srbije u skladu sa Zakonom 0 registraciji.
Tacka 7. Donosenie Odluke 0 usvaianiu Statuta iavnoa akcionarskoa drustva
usaalasenoa sa odredbama Zakonom 0 orivrednim drustvima(SI. alasnik RS
36/2011 99/2011):
ODLUKA
Usvaja se Statut javnog akcionarskog drustva Preduzeca za puteve " Beograd "
Beograd - u restrukturiranju usaglasenog sa odredbama Zakona 0 privrednim
drustvima
Sastavni deo ove odluke je Statut javnog akcionarskog drustva Preduzeca za puteve
" Beograd"
Beograd - u restrukturiranju usaglasenog sa odredbama Zakona 0
privrednim drustvima
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Statut Privrednog drustva Preduzeca za puteve " Beograd " a.d. Beograd - u
restrukturiranju ima se registrovati kod Agencije za privredne registre Republike
Srbije u skladu sa Zakonom 0 registraciji.
Tacka 8. Donosenie Odluke
0 usvaianiu Poslovnika 0 radu Skuostine
ODLUKA
Usvaja se Poslovnik 0 radu skupstine Privrednog drustva Preduzeca za puteve "
Beograd ••a.d. Beograd - u restrukturiranju.
Sastavni deo ove odluke je Poslovnik 0 radu skupstine Privrednog drustva
Preduzeca za puteve ••Beograd " a.d. Beograd - u restrukturiranju.
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 9. Donosenie Odluke
Drustva
0 usvaianiu
Kodeksa koroorativnoa
uoravliania
ODLUKA
Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja Privrednog drustva Preduzeca za
puteve •.Beograd " a.d. Beograd - u restrukturiranju.
Sastavni deo ove odluke je Kodeks korporativnog upravljanja Privrednog drustva
Preduzeca za puteve •.Beograd " a.d. Beograd - u restrukturiranju.
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
2
Tacka 10. Donosenie Odluke 0 usvaianiu Izvestaia Uoravnoa odbora i
Nadzornoa odbora 0 ooslovaniu Drustva za ooslovnu 2011.aodinu:
ODLUKA
Usvaja se Izvestaj Upravnog odbora I Nadzornog odbora 0 poslovanju Drustva za
poslovnu 2011. godinu.
Sastavni deo ove odluke je Izvestaj
"Beograd" a.d.
Upravnog
odbora i Nadzornog odbora PZP
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 11. Donosenie Odluke 0 usvaianiu Izvestaia ovlascenoQ Revizora
izvrsenoi reviz;;; redovnih aodisniih Finansiiskih izvestaia 0 ooslovaniu
Drustva za oeriod 01.01.2011 aodine do 31.12.2011. aodine:
0
ODLUKA
Usvaja se Izvestaj ovlascenog Revizora 0 izvrsenoj reviziji redovnih godisnjih
Finansijskih izvestaja 0 poslovanju Drustva za period 01.01.2011.godine do
31.12.2011. godine.
Sastavni deo ove odluke je Izvestaj ovlascenog Revizora 0 izvrsenoj reviziji redovnih
godisnjih Finansijskih izvestaja 0 poslovanju Drustva za period 01.01.2011. godine
do 31.12.2011. godine.
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 12. Donosenie Odluke 0 usvaianiu redovnih aodisniih finansiiskih
izvestaia 0 ooslovaniu Drustva za oeriod 01.01.2011 aodine do 31.12.2011.
aodin
ODLUKA
Usvajaju se redovni godisnji finansijski
izvestaji Drustva za
01.01.2011.godine do 31.12.2011. godine sa dole iskazanim pokazateljima:
UKUPANI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
1.148.332.000,00 dinara
3.160.128.000,00 dinara
BRUTO GUBIT AK
2.011.796.000,00 dinara
ODLOZENI PORESKI
RASHODI
NETO GUBIT AK
16.699.000,00 dinara
2.028.495.000,00 dinara
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
3
period.
0 izboru ovlascenoa Revizora za reviziiu
0 ooslovaniu Drustva za 2012. aodinu
Tacka 13. Donosenie Odluke
Finansi;skih izvestaia
ODLUKA
Za ovlascenog Revizora za reviziju finansijskih izvestaja 0 poslovanju Drustva za
2012. godinu bira se:
Odluka stupa na snagu danomdonosenja.
I nominacija ovlascenog revizora bice blagovremeno objavljena pre sednice
Skupstine , a nakon sprovedenog transparentnog postupka prikupljanja javnih
ponuda shodno aktima Agencije za privatizaciju /
Tacka 14. Donosenie Odluke
odbora
0 razreseniu
oredsednika i clan ova UoravnoQ
ODLUKA
Razreseni su clanovi Upravnog odbora Preduzeca za puteve " Beograd " a.d.
Beograd - u restrukturiranju:
1.
2.
3.
4.
5.
Nenad Mijailovic, predsednik Upravnog odbora JMBG: 1410980782813,
Zoran Stojisavljevic, zamenik Upravnog odbora JMBG: 1104961913016
Dusan Bogojevic JMBG: 0610948754110
Bozidar Damjanovic JMBG: 1404980710227
Ljubisa Jovanovic
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Odluka se ima registrovati kod Agencije za privredne registre Republike Srbije u
skladu sa Zakonom 0 registraciji.
Tacka 15. Donosenie Odluke
odbora
0
razreseniu oredsednika i clanova NadzornoQ
ODLUKA
Razreseni su clanovi Nadzornog odbora Preduzeca za puteve
Beograd - u restrukturiranju:
11
Beograd
11
a.d.
1. Slavica Savicic,
2. Dragan Ugrcic,
3. Rodoljub Todorovic.
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Odluka se ima registrovati kod Agencije za privredne registre Republike Srbije u
skladu sa Zakonom 0 registraciji.
4
Tacka 16. Donosenie Odluke
0 izboru
clanova Nadzornofl odbora
ODLUKA
la
clanove Nadzornog odbora Preduzeca za puteve
restrukturiranju izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.
11
Beograd
11
a.d. Beograd - u
Nenad Mijailovic, JMBG: 1410980782813
loran Stojisavljevic, JMBG: 1104961913016
Dusan Bogojevic, JMBG: 0610948754110
Bozidar Damjanovic, JMBG: 1404980710227
Ljubisa Jovanovic, JMBG: 2006945731317
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Odluka se ima registrovati kod Agencije za privredne registre Republike Srbije u
skladu sa lakonom 0 registraciji.
Tacka 17. Donosenie Odluke
Nadzornog, odbora
0 utvrc1ivaniupolitike
naknada za rad clanova
ODLUKA
Utvrduje se politika naknada za rad clanova Nadzornog odbora Preduzeca za puteve
« Beograd « a.d. Beograd - u restrukturiranju, kojom treba obezbediti motivisanost
angazovanih strucnih lica, a shodno poslovno - finansijskim mogucnostima Drustva,
tako da se iznos naknade za rad clanova Nadzornog odbora Drustva utvrduje
shodno odredbama Pravilnika Agencije za privatizaciju RS, 0 utvrdivanju visine
naknada za clanove Nadzornog odbora Drustva.
Daje se prethodna saglasnost na tekst Ugovora kojim se regulisu medusobni odnosi
clanova Nadzornog odbora i Drustva i ujedno se ovlascuje predsednik Skupstine da
potpise Ugovor u ime Drustva.
Odluka stupa na snagu danom donosenja.
PREDSEDNIK
5
Download

Predlog odluka za Skupštinu