,,JAEPAH" A.E.
spo.r'
Q3
AATYM
HOBA fAJlOEPA.flDof, erer)c(i
IADRAN AD NOVA GAJDOBRA
2t43L Nova Gajdobra, ul.Proleterska br.41
mat. broj: 08058130, pib: t01922503, Sifra delatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: [email protected]
www.jadranad.com
U skladu sa dlanom 63. Zakona o trZiStu kapitala i dlanom 2. Uputstva o nadinu na koji
javna dru5tva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, a na
osnovu ranije obelodanjenog nastupanja obaveze sticanja sopstvenih akcija, javno dru5tvo
Jadran ad Nova Gajdobra objavljuje:
OBAVESTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA OD NESAGLASNIH AKCIONARA
I Podaci o izdavaocu
- javnom druitvu:
Skraceno poslovno ime: Jadran ad Nova Gajdobra
MB:08058130
Adresa i.sedi5te: Proleterska 41, Nova Gajdobra
Ukupno izdatih akcija: 153.914
CFI kod: ESVUFR
lSlN broj: RSJDRAE39263
ll Podaci o broju stedenih sopstvenih akcija koje su predmet obaveitenja:
Broj stecenih sopstvenih akcija: 42.534 komada akcija
Procenat stecenih sopstvenih akcija: 27,635%
lll Osnov za sticanje sopstvenih akcija koje su predmet obaveitenja:
Sopstvene akcije, koje su predmet ovog obave5tenja, stecene su od nesaglasnih akcionara
u skladu sa
odredbama tlana 474.
|
475. Zakona
o
privrednim dru5tvima, Sto
evidentirano u Centralnom registru hartija od vrednosti.
lV Dinamika sticanja sopstvenih akcija do dana objave ovog obave5tenja:
Datum sticanja: 06.01 .201 5.godine
Broj i procenat stedenih sopstvenih akcija: 8.924 komada akcija i 5,798040/0
Datum sticanja: 08.01 .201 S.godine
Broj i procenat stecenih sopstvenih akcija: 9.103 komada akcija i 5,914340/o
Datum sticanja: 09.01.201 5.godine
Broj i procenat ste6enih sopstvenih akcija: 17.915 komada akcija
i 11,63962%
Datum sticanja: 12.01 .2015.9odine
Broj i procenat stedenih sopstvenih akcija: 4.691 komad akcija i 3,047810/0
Datum sticanja : 1 4.01 .2015.9odine
Broj i procenat stedenih sopstvenih akcija: 727 komada akcija i 0,47234%
je
i
d1
Datum sticanja: 1 6.01.201 5.godine
Broj i procenat stecenih sopstvenih akcija: 524 komada akcija i0,340450/o
Datum sticanja: 19.01 .2015.godine
Broj i procenat stecenih sopstvenih akcija: 220 komada akcija i0,14294o/o
Datum sticanja: 20.01 .2015.9odine
Broj i procenat stecenih sopstvenih akcija: 6 komada akcija i 0,00390%
Datum sticanja: 28.01 .2015.godine
Broj i procenat stebenih sopstvenih akcija: 424 komada akcija i Q,27548o/o
Nova Gajdobra, 28.01 .201 5.god.
Privremeni zastupnik kapitala
dipl.ing. Branko Zoric
i-lnnna
Qou*o,
Download

OBAVESTENJE o sticanju sopstvenih akcija