l
I
I
I
I
GLAVNI MASINSKI PROJEKAT UNUTRASNJE GASNE INSTALACIJE
broj projekta:
E-100t14
l
I
3. TEHNICKI OPIS INSTALACIJE
I.
broj prajekta
:
GLAVNI MASINSKI PROJEKAT UNUTRASNJE GASNE INSTALACIJE
E-1 00114
3.1
[.!vod
Za potrebe snabdevanja prirodnim gasom potro5ada u okviru objekat INSTITUTA
ZA NIZIJSKO SUMARSTVO IZIVOTNU SREDINI.,', UI|CA ANTONA EEhOVA br.13, U
Novom Sadu, predvidena je izgradnja unutra5nje gasne instalacije. Frirodni gas 6e se
koristiti za potrebe grejanja.
Projektorn je obuhvacena unutra5nja gasna instalacija od mesta prikljucenja na
MRS-G10 do gasnih kotlova sme5tenih u objektu,
Granice projekta su:
1 . lVlesto prikljudenja MRS G10,
2. Vazdu5no dimovodna cev gasnog kotla- jedan metar iznad
3"2
,
Tehnidki opis prikljudnog gasovoda i MRS
[Jnutra5nja gasna instalacija pocinje od mernog regulacionog seta G-4 ( MRS ) koji
se postavlja u skladu sa tehnidkim uslovima prikazanim u Re5enju izdatom od strane
distributera gasa DP "NOVI SAD GAS" Novi Sad broj 63/20'11 od 2A.A4"2011" kako
je i prikazana u grafidko.i dokumentaciji. Time je omogu6en lak pristup IVRS-etu i
oditavanje utro5ka prirodnog gasa, U skladu s Ugovorom distributer je izveo do IVIRS
podzernni prikljudni PE gasovod dimenzije d = 25 mm, koji pocinje od mesta prikljucenja
na distributivnoj gradskoj gasnoj mreli pritiska 1-4 bara u ulici Primorska Prikljudni
gasovod se izvodi od polietilenskih cevi po SRPS G,C6. 661. na minimalnoj dubini
ukopavanja od 0.8 m. Pre izlaska iz zemlje ugraduje se prelazni komad PE cev - celicna
cev. Od prelaznog komada gasovod se izvodi od celicnih be5avnih cevi @ 26.9 x 2.6
mnn, 0. 1212po SRPS C.F,5.225. ikao takav izlaziiz zemlje na nnestu predvidenorn za
kucni merni regulacioni set ( IVIRS ) gde se zavr5ava glavnim zapornim organorn
(gasnom kuglastom navojnom slavinom).
delidna cev je za5ti6ena od korozije u podzemnom delu pomocu polietilen trake a u
nadzemnom:bojenjem osnovnom i pokrivnorn Zutorn bojom.
Gasovod je voden ucftanom trasom koja obezbeduje propisano rastojanje u odnosu
na ostale instalacije s kojima se ukr5ta ili pored kojih paralelno prolazi, odnosno u
skladu s Pravilnikom o tehnidkim normativima za projektovanje i polaganje kucnih
gasnih prikljudaka za radni pritisak od 4 bar, ( Sl. List RS broj 22192.).
U ku6nu merno regulacionu stanicu ugradena je slede6a oprema : slavina za gas,
filter za gas, regulator pritiska gasa sa ventilom sigurnosti ili blok ventilom i merilo
protoka gasa s dijafragmorn.
Oprenlqi je-, sme5tena u metalni orman koji ima ventilacione otvore i mogucnost
zakljudavaqj,q,
3"3
Tehnidki opis unutraSnje gasne instalacije
Od NnRS je izvedena unutra5nja gasna instalacija od delidnih cevi u skladu s SRFS
EN 10220,'.dimenzije @ 48,3x2.9 rnn'r. Gasna instalacija se vodi do kote +3"CI nn gde
skreie za pOo stepeni u horizontalu. Dalja trasa gasne instalacije je po fasadi objekta.
Po dolasku u ravan pozocije gasnog kotla , snage 45KW odvaja se ogranaka dimenzije
A 33,7 x 2.0 mm koji se putem zaStine cevi uvodi u prostor objekta do pozicije gasnog
I
t,
T
_)
_)
--)
-)
cLAVNT
uesrnsru pRoJEKAT uNuTRasru.le cASNE TNSTALAcTJE
broj projekta :
E-100t14
kotla. Gasna instalacija se zavrsava navojnom slavinom dimenzije
R3/4" pN4, koja ima
ulogu zapornog organa gasnog kofla.
Dalje trasa. gasne instalacije dimenzije A 42,4 x 2.6 mm nastavlja po
fasadi
objekta. Po dolasku u ravan pozicije gasnog kotta snage 35KW putem
za5titne cevi
ulazi u objekat gde nastavlja po zidu objekta do pozicije
!"rnog totta. casna instalacija
se zavrsava navojnom slavinom dimenzije R3/4'; prual r5ja
imi utogu zapornog organa
gasnog kotla.
Nadzemni gasovod se disti do metalnog sjaja i boji sa dva premaza
osnovne i
zavr5ne uljane boje..
Pri vodenju gasovoda pridrZavati se propisanih minimalnih rastojanja
od drugih
instalacija' Nadzemni deo gasovoda oslonjaii na svoje cevne oslonce
na medusobnim
rastojanjima 1oj? su odredena prednikom debljinom zioa g;sovodne
cevi, radi
obezbedenja minimalno dozvoljenog ugiba cevi.
Gasovod se ispituje na dvrsto6u komprimovanim vazduhom na ispitnom pritisku
od..l Pispitno = 1.0 bar u trajanju od 2b nakon 3b izjednadavanla iemperature.
Tok
ispitivanja pratiti pomo6u manometra klase tadnosti ti.6, pre6nika
skate @ 150 mm,
opsega 0 - 6 bar. Proba se smatra uspelom ako nema viotlivog prJ" pritiska.
Rezultate
ispitivanja sadiniti u obliku tabele u kojoj se svakih 10 min beleZevrednosti
pritiska.
Gasovod se ispituje na nepropusnost komprimovanim vazduhom na
ispitnom
pritisku od 11Ombar, Nakon izjednadavanja temperature, ispitni pritisak
ne sme da se
smanji za vreme od najmanje 1Omin. Merni instrument za merenje pritista
pri ispitivanju
mora bititakve tadnosti da se moze oditati pad pritiska od 0.1mbar.
i
3.4
Opis gasne gasnog kofla
Gasni potro5ad namenjen za.grelg1ie objekta postavlja se na zid prostorije
u
kojoj se nalazi. Gasni kotao posedujJoriginal fasadni 'prikljudak koji prolazi
kroz zid u
spoljni prostor' Fasadni prikljudak koji je originalne fabridke'izveone'i
fiostavgen je tako
oq.L" postoji mogu6nost.prodora produkata-sagorevanja u objek atkroiotvore.
Fasadni
prikljudak izvesti u skladu sa detaljima g-rafidke " dokumentacUe preporukama
proizvodada kotla.
I
Karakteristike gasnog kofla su:
- proizvodnje
- tip
- kapaciteta
- potro5nja prirodnog gasa
- proizvodnje
- tip
- kapaciteta
- potro5nja prirodnog gasa
.,THEROMNA
..
"
THERM DUO SOFT ". C3.3
max 45 kW
max. 5.4 Sm3/h
-
THEROMNA'
" THERM DUO 35
max 35 kW
max.4.2 Sm3/h
TLX'. C3.3
/ Nata5a Bo5njak,dipl.
o
toE!,1 meSlrusxr pRoJ
ii-:.1.:'.;
4.0.
I
E
KAT
UN
r.,,TnRs
ru.1
e cAS N E I NSTAr-AcrJ
broj projekta
E
E-100t14
;
TEHNIEXI USLOVI IZVODENJA
;
I
GLAVNI MASINSKI PROJEKAT UNUTRASNJ E GASNE
INSTA!-AC!JE
brq projekta:
E-100t14
4"1
Uvod
Pri
izvod.enju- unutra5nje gasne instalacije
PRAVILNIKA O
u
svemu se treba pridrZavati
TEHNIdKIM NORMATIvIMA I uslovrMA zA pRoJEKTOVANJE poLAcANJE
I
KUct\lH :cnsrulH PRIKLJUCAKA. zA RADNI pRrrsAK Do
4
(sr.rist RS brol
bar
22t92') i PRAVILNIKA o rEHNlirtv ruonrvrnrlvtMA zA
uruurnn5NJr
G;sN#
INSTALACIJE (St. tist SRJ broj2Ot92.).
evi pravilnici.se odnose na prikljuine gasovode, kuine merno regulacione
setove,
unutrasnje i dvori5ne gasne instalacije, kole koriste gas
l, ll ili lV grupe prema SRpS
H.F1.001., niskog pritiska do 100 mbar, ili siednjeg pritiska
do 1 bar.
Nazivni pritisak u predmetnoj instaracijije2-0 mbar.
4"2
Priprema za izvodenje
Radove na izgradnji
gasnih instalcija mogu se poveriti samo ovla5cenim
preduzedima ili zanatskim radnjama odobrenim
od strane disiributera gasa.
lzvodad radova je duzan. da..detaljno upozna
troi"ki;;ltxur*ntaciju, da
priprerni potreban alat i materijal, da tadno odredi
trasu gasovoda, lokaciju gasnih tro$ila
i potreban radni prostor"
U daljem tekstu se daju osnovna nadela iz spomenutog pravilnika,
koja se
nnoraju po5tovati
prilikom izvodenja radova.
4.3
Prikljudni gasovod ( ku6ni gasni priktjucak)
!a^oslovu pravilnika o PRAVILNIKA o TEHNId KtM NoRMATIVIMA I USLOVItvIA
zA PROJEKTOVANJE I POLAGANJE KUCNIH cnsruln pRIKLJUCAKA
ZA RADNI
PRITISAK DO 4 bar (Sl.list RS broj 22192.), kucni gasni priktjudak je
gasovod koji spaja
dstributivgi gasovod ( gradsku ulidnu mre,Zu sa" unutrasnjom gasnom
;
instalacijom i
zavnsava 5e glbvnim zapornim cevnim zatvaradem,
Kucni gasni piir.r;re"x dimenzionise
se prema radnom pritisku za koiije projektovan, odnosno izveden
gradski distributivni
gasovod sa kojim..sg spaja , a imajuci u vidu i radni pritisak
prikljucenih gasnih aparata.
lzraduje,t? oj, polietilenskih ( PE ) cevi prema sRPd c.c6.661
i sRpS c.c6"662 Kucni
gasni prikljueak se pola2e na dubinu_ ukopavanja od
0,60 - ,'1,00m" Nzuzetno, dubina
yl_"!ro":{?, Wz" d." r.* smanji i na 0,5m, odnosno da se pove6a na 2,00rn, uz dodatne
mere zaslitp; Rastojanje kucnog gasnog prikljucka od podzemnitr
instaiacija odreduje se
u zavisndpii'od,predni(a cevi. ruLiman;Jrastolanle oJ
svih kablova i drugih vodova rnora
biti najma'nje zosm. Prelaz sa PE ."oi n" eerrene po pravilu
se postavlja podzennno., uz
zgradu, cjdakle delidna cev izlazi iz zemlie ulizi u KMRS.
Sve aktivnosti koje se
odnose na izgradnju kucnog gasnog prikljucka obavlja iskljudivo
distributer gasa.
i
4.4
:
Kudno rnerno regulaciona stanica { KMRS
)
U KMRS vrsi se priprema gasa za potro5nju u gasnim aparatima,
koja se sastoji od:
pritiska sa-vrednosii LoJ" i. u g-r"orkoj mrezi ( usiavnom _
1 3 bar )
llt'ii:,:ll?_d*1"
na vrednpst'.na. kojoj rade gasni aparati ( uglavom 2(; zs
mn?r;, zatim merenje
gasa koja je orn5o za naplatu od strane distributera.
3tj9:9n"
'elementi
u
KMRS moraju'biti
'koligine.prirodnog
ugradeni steoeei
: kugtasta gasna slavina za zalvaranje
dovoda gpsa ako se ukaze potreba, filter za gas, rEjutatol pritiska
g"r" sa ugradenirm
-
I
i
I
GLAVNI MASINSI(I PROJEKAT
UNUTRASru;C GASNE !NSTALACIJE
L
broj prajekta :
E-10a/14
u
IreK'nlrorrsanos porasta pritiska
;3-Tffi:11:",.U|,j:L
q,?rok sasa
s,ucaju pada ili
;;illl"J, .I?^j3::jiyk=
zatim #b;;;*.frJ,xLr3X"Jn,iXnl#l*
KMRS se postavrja tro trm-ortoleca
iti- nl""sporjni zio tisaou
propisanim rastojanjima
) zgrade na
of
ventiracionih
btvora, erektridnih
rznose por horizontari min.
0,3b rn )"^pro=.nr" i otvore,
a 1,00
po vertikalri 1,2a m iznad
ri_,"nrr,?r#1:_:r:::
r"n'rril i'i,oo"nr do."orir-s.ica
idrugih
I
p-oir,
4"S
^
otvora"
Cevovodna instalacija
Na ospovu PRAVILNIKA
o T51ryte KrNl NoRMATrvgvlA
lNSrAr-AcrJE (sr rist sRJ
zA uNuTRAsNJE GAS^,E
g"rn"
instaracija
cevnog zatvarad'a ili navolnog
podinje iza
sravn'g
spola na iJraiu.
xH,ln5,'-lb1,..,urt, sporlasnie
unutrasnje g":11,5_taracije
i
u'oolbdu, .r;"#,1-ra gasnim
kanalima i dimnjacima za
aparatirna i zaktjucno sa
odvod,produkata sagorevanja
u atmosferu"
Za:spoljni nadzenrni i poozemni
gasovJo iunutrasn;u g"rn"
instaracije mogu se
q:Jft
$ffi
najmanje
il krase prema snrQ rLv iso 'tsi+.'
o;ir,j?t ;;;;:n;,
i.
lltu?:,-$:u'r,:lr:*:'n:i:L ji;:i[i:ff i*r::i,ri:].,"d.;;;"
orpo"oor;u;# ;:",;;:rtfii.ej;
##, a strudna
f,""-[1il:Sftll,:.{JF[?fiT53 ,=gF6
,oufr_xiijfiT;ry!qqtXHirnlJ",:r+se
,
fi ooo#fi?ft!! 4[:;,'Si+*i,lif
uu
b,po.oorienost
koristiti
ffi it h
mm
G".sne instaracije r"-uoiu_i,
pro"r-"?
drugadrye nije moguee prema
rn,|'1s,
ili vertikalno morap oiti'uJvrJelniorzrti;;"
i
p o,
iav"arivtad,,a
bakarne cevi po SRFS EN
i
et i, e n s k e ce v i p o s R p
s E N,
prema potrosadinra, a ako
,0,?"+
inrtutacije
koji se vode
Fil;Ztrrugasovoone cevi krozhonizontarno
pregnadne
gi"ri i"riJ
i$ffi f;t;{f'::ffit#,'sr;il:}:;}r#fi TT:,r.?r*?^-:*T#,xf,ffi.s:
Gasna instalaciia
*ot"
rnetarnog sjaja idvottrukim
Na kraju
se zaStiti,od korozije k"oja se
izvodi discenjem cevi
n=*1glr teme[nom'i-pot<rivnom
do
rak Zutom bojom.
s":::gill :f$*g::l[qg grrnoj
postavrja se zaporni orsan
"parata
FS[A']AJf
i-l?'J[1,%?tr"'Sfi
i{x',fifi
i:ii',f,}ilyffii?f
s::,:y,qmkoriste
spoievi zaptivaju
teflon zaptiyne,i,r"ku koi"l"
se pomocu
otpJr" na gas it<onOen#ni
Gasni raparati
Sr-rlrn cevnorn instala ..
vodova kpji mogu :?..'$
diri,eu"iil
armaturq iii''i prikljudne
"i"'tie'.i!:niiillti,j:T:'{3i!1ri,,"#ffi
cevi pr"*"
??jil,,j:,.#:
snps"n,t.e5.;3i snps"n,t.iS
ugs. rJkoliko je
frlJffi3TnBi ir:ffy'1j ;'ff1,ff:,f,',U;,'r:*i:";" savi'jivi eii*r;,eni gasni vodofr
I
4"6
..:
,'
ealnl aparati
PRAVILI{IK..
O
rEruruICXIM NORIVATIVIMA
ZA UTU'RNSruIE GASI{E
9nu oiul'5o"i6z l,p.opirl;u';;i;"" za posravrjanie prosrrije
iednoo
) eu" ,riupn"in"g" ne prerazi 50 kw. prostorijJ
"b",f:'l-lpottosiit"n"?i
u kojoj 9e ug-r:adqie
,p"rri
ogsnl
irena'or'orJJiJvotlne verigine
postaviti" korrstifi 'i idrzavail
o"-r* aparat moze
,-.il"0, ,prirtrrl'm proizvodada"
osnovni usrov za
lhJSTALACl'iE
ili vise gasnih
(sl list
,
GLAVNT MASINSKI PROJEKAT
UNI.'TRASruUC GASNE
INSTALACIJE
brojpQekh.
E-1)An4
aparata
1"Tffff?rt",'j31Ji:f":asnih
je da se moze
:
--
obezbediti dovorjno svezes
""--Y
ytqlu gasnih apirata su
rrp -,*" - bez odvoda produkata
sagorevanja
kamini )' ovi aparati ,=ir";,
( gasni stednjaci, rostirii
u"
.l-{imniak
i
rarii.*g.?"rrrJe
prodriikti'sagorevanj"
prost6riie
iz
u kojoj se naraze a
r"
n"'oo""o"
o#"rl'#'r.:r:_gi"m van ir;e rz
aparatiise'p.ostavryaj, prorLiij"
tog nazroga ovi
rzmenu vazoulra ( jedan
vrata keJsi'j:sg_.tvira;ri
I:jir,'"j,
prozor irr
1, t"[o bi
o= uuezoeolo
o"o"=o-Jio dovod
dovod vazduha
odvod prooukata."gbiJo"nil'."
"' se
vazduhaar!r""1Tgr,:^T:t
za sagorevanje
Tip "Bu: uzimaju d;;h;fsagorevanje
iz prost:ii:,y kojoj se
( zagrejadi
#"1[ p ro d u kte * si oi; u,naraze
:,' L=s- fl#f 3,s h'tr.l; n?;.?
n, a kr o zd m nj a
k
];5
"
aparati tipa i'"pJtt'uljaju
se nezavisno od zaprernine
i provetravanja
i$r,,*t-el
Tip '!c1'r - ( qas.na fasadna
fozisla ) uzimaju vaz{uJ'r
za sagorevanje
sporja ( tasadni
"i
-
.j;;;,
-
r
i:lil?:
-
iFS
i
tfr?t l""XB,,!lt|",h
fl
'ffi,j
1?:?T'
o
Al'
i'
o
"
*t ",
"
s o re va nj
vazduh za sasorevanje
il:r[i;],,;lmn };m,l';J:;iTLff'ju
-
vo o e p Io o I
a k roz
i odvode
vaduh za sasorevanje i
;;;,3;,:'ffin
-i|'*:ju
odvode
il3.,fi!,;fili:
Tip 'rC3,3,, i qrozisi" ,J'r"rii,rtorom)
uzimaiu
produrste
r'o.';;ff JA{x!,,ii"ui?jr".jil?[i?*,;?i,i,i,*i ,
1' :fiJlu"n,* za aparate ripa ,A. r Bil
r::l"l$;.,H.$ffi;[T:!1#;;A:111"p
'Ic'urri' rroracun iresenja daiu
tabefi,
",fu,0^11u11r"
fng.ur'ryqori"
se za svaki aiarat u prirozenoj
qparati moraju imati
dokaz o kvalitetu" Gasni
^ifii.'It,-".""
aparati se ne smeju
u"g"En't
;3,fffr3 f"L:?!#:[
m
ora -5?X
4.7
koristiti
:ru:*;##:i:#"',or" i,";-;, riksnom ;;];
;3?iill:jtrfi1im;:;
:i".jir "'*
p
rikrjuda
k na otvoren im prorazima
Odvod produkata sagorevanja
LoZista oasnih aparata
vrs^t3 "8" prikrjuduju
se_na
kuini dimnjak ili kanal za
:fl?3'^r{f#6igrlrwtr".33|1avati usio;Jil';, sRps EN 13384 -1:201.r,
a kanal
r\a ;'a1g$nidki dimnjak mogu
ptameniko-m uKu!19
93
snage najvige eo
'
ff Bi,"-ffi
i# ',iffi
**,,," p$l"t8ry'S
rad
:nnU::fjlJ'#:?,: j:?l;il"visiniMinima,-ni,;;;k
ilffi jptid*:lHrl',il;trffi
cevi
=,0"r-?*Tll,l;1ne
prikrjude najvise 3 tozista
sa atmosferskim
kw."pii;;" se mora obezbediti
siguran
.r"
n" *og;,'da'se'uuiJ'kroz
cev, koja n,ora biti rzvedena
od
druge spratove, stanove, pfode,
tvlaKstmalna horizontalna
duzina-dimnih cevi je 2.y
cevi od s/adevinsk'r oeiova
Najrnanl'a
zorr"", jirg'., ,rpir;io" udarjenost dimnih
,rterijara je 40sm,
"J
3.'=-" r:,,?ll,:l ?.'ii,ffi
ffi;
fl il H,
ce v o b,oze n a
"i " r "
ti
;j"Iil;"
l*il iliff ilXnifi,l'
i, i.:r5l,i:
il#
;
I
f
=
GLAVNI MASINSKI PROJEKAT UNUTRASNJE GASNE INSTALACIJE
brol projekta
;
E-1 00/1 4
pimnjac.i na koji se prikljucuju gasni potro5aci moraju se pregledati, te po potrebi
.
oeistiti" idovesti u ispravno stanje.
Kop Orikljudenja aparata vrste C 3.1, C 3.2 i C 3.3 mogu se koristiti samo
originalni fabridki elementi.
_
4"8
Za5titno uzemljenje
1
Svi qevgvodi i uredaji, radi odvoda statidkog elektriciteta i radi za5tite od dodirnog
napon?,.
,lriogju biti propisno uzemljeni a prirubnicki navojni spojevi galvansk6
prenno5:6-eni' Prikljucna mesta moraju biti vidno obeleZena crvenom bojorn"
O merenju vrednosti otpora uzemljenja moraju se prikazati odgovarajuci atesti.
Gasovodi se ne smeju koristiti kao za5titna uzemljenja drugih ure6'aja, niti kao
uzernljivadi gormobranske instalacije.
i
4"9
Ispitivanje gasne instalacije
lspitivanje gasne instalacije se vr5i vazduhom ili azotom"
Frethodno ispitivanje na dvrstocu vr5i se na ispitnom pritisku od 1bar. pritisak ne
sme da se smanji nakon isteka 10 min.
Glavno ispitivanje na nepropusnost vr5i se pri ispitnom pritisku od 11gmbar.
Nakon izjednadenja temperature, ispitni pritisak ne sme da opadne nakon isteka 1Omin.
Kao merni instrument se koristi manometar klase 1 i manometar klase 0.6 sa
mernim godry.c,19m koji je jedna " 1.5 x ispitni pritisak". Kod glavnog ispitivanja nrerni
intrument,molg;|iiti tacnosti od 1 mbar.
P.o$zb:qpi,snoljni gasovod se ispituje prema odgovarajuiim propisima za ovu
vrtsu g a.pq.V.g,#.q:,,
navoj n i spojevi se ispituj u pe n u5avi m s red stvi m a
flptnqbriitOt<i ;i
"
4"10 Tehnidki pregled
t:. .,.,
Za;tehnidki pregled izvodad radova i investitor pripremaju sledece dokumente
-
:
Odobrenje za izvodenje instalacije, energetsku saglasnost distributera gasa
Odobren projekat po kojem je instalacija izvedena i projekat izvedenog stanya ako se
odstupilo od projekta tokom izvodenja radova
Potrebnu atestnu dokumentaciju upotrebrjenog materijala iopreme
lanisnik o ispitivanju i rezultatima ispitivanja pritiskom gasne instalacije
Irpiqnik o pregledu dimnjaka od strane ovlascene organizacije
Zapignik pispitivanju uzemljenja.
4"11
'
i'i
l;
'''
PU5tanjg gasa u instalaciju
..
';'.
i.,!,.1:.,-
i,i.. ,i'.r''.;:
[JrihstalaiCiju rnoZe da se pu5ta gas ako je:
lnstalqcUa u potpunosti izvedena prema ovom projektu.
lzvr5ena sva potrebna ispitivanja.
lzvr5en,pregled i eventualno disdenje dimnjaka.
lzvr5on tehnicki pregled idobijena upotrebna dozvola
Distributer gasa izvrsio rnontazu mernih i regulacionih uredaja.
Pre puStanja gasa instalacija se ispira, tj. produvava toliko dugo dok se iz instalacije
ne izduva smesa gasa i ispitnog gasa.
GLAVNI MASINSKI PROJEKAT UNUTRASru.IC
GASNE INSTAI.ACIJE
broj projekta
:
E4AAt14
-
,--t:"?f#i?jlil::tran
nadin odvesti iz prostorije" pri ispiranju
instatacije uktanjaju
Neposredno nakon pu5tanja gasa, ispituju
se sva spojna mesta koja nlsu bila
obuhvacena sl3v1i1 ispitivanjeh
nepropusnost
penusavirn sredstvom.
Pri podesavanju i funkcionalnom lu
ispitivanju-gmrir'r aparata primenjuju se
tehnidka
I'lputstva proizvodada, kao i osnovni.princip
liikrrnog
prema
sagorevanja.
potrebi
aparati se pode5avaju na nazivno toplotno
opterecenje.
Kod aparata vrste "b" nakon srnin iada
,ilili;*.re, da pri zatvorenim prozorirna i
vratima produkti sagorevanja ne izlazet
n" origri"du strujanja" ovo ispitivanje se vrsi
pni nglvecoj i najmanjoj toprbtnoj
snazi rozista,
4"12 Ostalo
-
ostalorn potrebno je pridrZavati se:
^ ..U-qumu
PriloZene
graficke dokumentaciil"
vaZecih tehnickih propisa i normativa iz
ove obrasti.
proizvodaca gasnin abarata.
"lnytslava
Va2ecjh ppz i l4TZ profr.sa
oblast"
="
"o,
,.
,,
l,ltll';i:;:
,
r
.;i:;- i; ;, ^: ." . r
^ j I'i
.l -4:i ,lr.,irv"' .l.,.,
l, 7iJl\ r'
1,
i
I
|
,:'i:1
Download

Tехнички опис