:ffi?'""1t.="?::;zvoDNJ''t.tt'l};;;'''"t'Grm,,P=
Sama Halupke 36, tel/fax: (022) 310-505, I
www.gmp-tausanovic.rs, e-mail: [email protected]
ffi
ffi
{H-E_
%ffi
e
r
[email protected]
1....T
3d-
C
K^APACITETI oBUHVATAJU LIVNICU
,'trff#:T#ffi*:firys,}htr,
lz runSec
PRorzvoDNoG PRoGRAMA:
I tsPtnvANJE PoztcrJA
. Ventili i spojnice za naftnu industriju,
vatrogasnu i komunalnu delatnost,
navodnjavanje, PoljoPrivredu
i industriju
Fleksibilna creva sa prikljuccima
q5: f"- o ' ;";-j',Tfi;:,-=
66ry
fl
,])}
ruasrpRorzvoo*r
b.
* 1p
6""
_{
#,
',
.1,
6r
"?ffJ':ii:ffi:''
:;-;'*--_.L
i'=rr4r.
#
dd
j*,,,
J
*
'=
i prokronske stege
n$
@hyR
,frn
r6i\
&,
%q
sPoJNtcE, GREVA l
NTtLt ZA PRETAKANJE NAFTE,
NAFTINIH DERIVATA I DRUGIH TEGNOSTI
&q-Bffi&B
WG
Ove vrste spojnica, creva
i
ventila omogucavalu brzo
i
sigurno spajanje, reduciranje, nastavljanje
i
istakanje nafte, benzina, ulja isl. na autocisternama, vagoncisternama, benzinskim stanicama isl.
MATERIJAL: Aluminijumska legura po J US-u, mesi ng, zaptivn i elementi - viton
UZ RCIBU BOSTAVLJAMO:
NAZTVNT PRECNIC|: No 28 - 614"
. uverenje o ispitivanju i garantni list
No48-2"
. certifikate ovla56enih institucija u Srbiji
po SRPS M. 86.4.. No 68 - 3"
SRPS M. 85.1.. No 92 - 4"
DtN 28450
GeuGrue pocrNr(ovANE r pRor(RoNst(E srEGE (Selue)
Tipovi i prednici:
a) stege visokog pritiska
od a20 - a300
b) Limene stege
od aG - a150
c) Zidane stege
od s1O - a15O
d) PuZne stege
od a8 - o14
do s180 - s200
e) Trakaste stege
od l= 150 do l= 2000
5
e5
6fn
LMNJE,
.
VrSimo usluZno livenje pozicija od
aluminijuma, mesinga i bronze po
modelu, kokili ili alatu kupca
. lzraclujemo modele i kokile
po tehnidkoj dokumentaciji ili
uzorku kupca
u.
U.$
r
rL.
F
J,
;::=:rsr''::r+:!
ffi't
TZRADA MODELA I ](O](ILA
_.-a1
ts,/
4
t',
I
{rP
t
'-
\*
'
,rEEg,
'.1'
OPREMA ZA VATROGASNU I ](OMUNALNU DELATNCDST
'P>kffiffi
@
ff*
B
. *tl,:. _-Pi
Elementi ove opreme namenjeni su za prvu i drugu ugradnju kod vatrogasnih vozila, komunalnih vozila
(cisterne)kao icisternizaprevozpraSkastih materijala (cement, braSno isl.)
MATERIJAL: aluminijumska legura po JUS-u, mesing, zaptivni elementi - guma
NAZIVNt pRECtilCl:
po SRPS M. 86.6.
odnosno DIN
143.'.
No 52 - C No TS - B No 11O- A-
2"
3"
4"
UZ RGEU DOSTAVLJAMO:
.
uverenje o ispitivanju i garantni list
'certifikate ovla56enih institucija u Srbiji
REzERVNI DELOVI ZA FET(ALNE CISTERNE I SLIGNO
&tw
tu$ff
&
*%
ry
v#W
il*
rprcffi
YiR
s&
Ovi delovi namenjenisu cisternamazaosoku MAJEVICA, CREINAi slidno, zapremine 2,3m3 i 3,2m3.
Takode odgovaraju kamionskim cisternama za fekalije zapremine 5 - 8m3.
i spojnice No 4", odnosno kod creva o52, a75, alOO i a110.
namenjene su za brzo sastavljanje i rastavljanje vodova u hidraulidnim
NAzlVNl PRECNIGI: Siber ventil
'
i
SPOJNICE ZA HIDRAULIKU
nstalacijam a (v ezatraktor - prikolica) i sl. No 1 3 (M22x
1,
5)
GREvA svrH
vRsrA r NAMENA sA pRr(LJuGrurru
ELEMENTIMA
RaspolaZemo solidnim asortimanom i lagerom creva razliditih vrsta i namena iz sopstvene proizvodnje,
ostalih domacih i inostranih evropskih proizvoClada.
Prikljudne elemente za sve vrste creva proizvodimo u skladu sa domacim i medunarodnim standardima u
na5im proizvodnim pogonima.
MATERIJALI PRIKLJUe rutn ELEMENATA: delik, prokron, mesing, aluminijum, zavisno od vrste i namene.
VEZA CREVO - PRIKLJUCAK: spajanje prikljudaka i creva ostvaruje se pertlovanjem, stezanje Selnama ili
zavarivanjem (kod metal n h fleksi bi n i h cevi )
ISPITIVANJE: ispituje se gotovo vezano crevo sa prikljudnim elementima na radnom i probnom pritisku.
lspitivanje vr5imo na ispitnom stolu sa pisadem (pisanitrag o visini pritiska itrajanju ispitivanja). Na ispitnom
stolu moZemo da vr5imo ispitivanja do 1000 bara.
i
TIPOVI CREVA PREMA NAMEN
I
I
:
a) za dovod goriva Gd
b) za hidraulikuV1,V2,V4,V6
c) za vodu i neagresivne te6nosti
d) zafekalije
e) zavazduh
0
g)
h)
i)
j)
k)
G
9g er
(.-,1
zavrucuvodu izasi6enu paru (do 230 "C)
zatehnidke gasove (acetilen, kiseonik)
zanaftu i naftine derivate (benzin, kerozin, bitumen isl.)
za prehrambene artikle (mleko, pivo, vino)
zaabrazivne materijale (cement, beton, bra5no)
za kiseline i agresivne tednosti
f
6y
%q
TIPOVI CREVA PREMA VRSTI MATERIJALA:
.
.
.
.
gumena armirana
PVC ipoliamidna
metalnafleksibilna
teflonska
\,
@.-.itl
-&i*
€/L
*kG\,
't *g**ill
LaF
t\
*ry
}FF
ZA ISPORUCENA CREVA DOSTAVLJAMO UVERENJA O KVALITETU
koja se izdalu na osnovu proverenog kvaliteta ulaznih materijala
i
izvr5enih ispitivanja.
Download

Spojnice, Creva, Ventili