На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63, став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр.124/2012) Комисија за спровођење поступка јавне наручиоца : ЈКП
„Новосадска топлана“, Нови Сад, врши
ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАШИНСКО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДИ НА САНАЦИЈИ КОТЛОВСКИХ,
ЦИРКУЛАЦИОНИХ И ОСТАЛИХ ПРАТЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА НА ТОПЛОТНИМ
ИЗВОРИМА НА КРАЈУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ НАКОН ДЕФЕКТАЖЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: I-56/14
Конкурсна документација за јавну набавку : Машинско изолатерски ради на санацији
котловских, циркулационих и осталих пратећих постројења на топлотним изворима на
крају грејне сезоне након дефектаже, ЈН бр. I-56/14, се мења у следећем :
1. Мења се тачка 5. доданих услова за учешће у поступку јавне набавке ( страна 25.
Конкурсне документације) тако да индексни број отпада после измене гласи: „17 06
04“
2. За партија 2: Машинско изолатерски радови на санацији котловских,
циркулационих и осталих пратећих постројења на топлотним изворима на крају
грејне сезоне након дефектаже то исток мења се Образац број 4.(Образац структуре
цене и Техничка спецификација који су дати у прилогу ове измене и то:
Прилог 1. Образац број 4.(Образац структуре цене)
Прилог 2. Техничка спецификација
3. Приликом достављања понуда морају бити достављени обрасци који су дати у овој
измени.
ЗА КОМИСИЈУ
Душан Теофиловић
ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПАРТИЈА 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПАРТИЈА 2
ТО ИСТОК
R.
br.
OPIS
Jed.
mere
Količina
Jed.
cena
Ukupno
1
2
3
4
5
6
kompl.
1
A
Demontažni radovi na levoj strani dimnog kanala ekonomajzera na
kotlu K2
1
Demontaža delova opreme sa lima oplate koja je postavljena na spoljnoj
levoj strani dimnog kanala ekonomajzera
2
Demontaža lima oplate debljine 2 mm
m²
18
3
Uklanjanje, pakovanje u vreće i odlaganje mineralne vune na mesto koje
odredi nadzorni organ
m²
18
4
Demontaža termoizolacionih šamotnih opeka (250x125x65) i odlaganje na
mesto koje odredi nadzorni organ
kom.
1100
5
Demontaža vatrootpornih šamotnih opeka tipa R12 ili R13 (dimenzija
250x250x70) i odlaganje na mesto koje odredi nadzorni organ
kom.
300
6
Uklanjanje vatrostalnog betona na sastavu levog i zadnjeg ekrana ložišta
kg
300
7
Isporuka, ugradnja i demontaža čeličnih profila i ostalog potrebnog
materijala za obezbeđenje, pregradnog zida između zadnjeg ekrana i
ekonomajzera i zadnjeg zida ekonomajzera, od obrušavanja u toku
izvođenja radova.
kompl.
1
B
Montažni radovi na kotlu K2
8
Izrada zida leve strane dimnog kanala ekonomajzera od vatrootpornih
šamotnih opeka R13 (R12)
kom.
300
9
Izrada zida leve strane dimnog kanala ekonomajzera od termoizolacionih
šamotnih opeka 250x125x65
kom.
1100
10
Ugradnja vatrostalnog betona na vertikali između levog i zadnjeg ekrana
ložišta
kg
300
11
Ugradnja mineralne vune debljine 50 mm
m²
18
12
Isporuka i ugradnja vatrostalnog zaptivnog užeta, prečnika od 20 do 40
mm, na sastavu zida leve strane ekonomajzera sa pregradnim zidom
ložišta i zadnjim zidom dimnog kanala ekonomajzera
m
50
13
Transport i ugradnja ugaonih vatrostalnih šamotnih opeka na sastavu zida
leve strane dimnog kanala ekonomajzera i pregradnog zida sa ložištem.
Ugaone opeke obezbedio investitora i nalaze se na TO "Sever".
kom.
50
14
Montaža oplate od lima debljine 2 mm
m²
20
15
Montaža delova demontirane opreme na levoj strani dimnog kanala
ekonomajzera
C
Šamotni ozid gorionika i nadglednih otvora kotla K3
10
Razbijanje vatrostalnog šamotnog betona gornjeg i donjeg gorionika i
odlaganje na mesto po dogovoru sa Investitorom
11
Demontaža ankera gorionika izrađenih od vatrootpornog prokron lima i
uklanjanje tragova zavarivanja
12
Razbijanje vatrostalnog šamotnog betona prednjih nadglednih otvora
13
Izrada, isporuka i montaža ankera od vatrootpornog prokron lima debljine 4
mm, širine 40 mm, dužine do 150 mm, rasporeda ugradnje i oblika prema
nalogu investitora
14
kompl.
1
kg
6400
kompl.
1
kg
200
kom.
200
Šamotiranje ozida gorionika specijalnom masom za nabijanje plastik
kvaliteta - ekvivalent "INOPLAST 70"
kg
6400
15
Šamotiranje nadglednih otvora vatrostalnim betonom
kg
200
16
Tempovanje šamotnog ozida gorionika uz predhodno dostavljanje uputstva
sa dijagramom
kompl.
1
D
Sanacija curenja cevi u ložištu i ekonomajzeru kotla K1
17
Montaža i demontaža skele u ložištu kotla visine do 8 metara
kompl.
1
18
Utvrđivanje i obeležavanje tačnog mesta i obima curenja cevi gornjeg
ekrana ložišta, nakon montaže skele,na pritisku od 11 bar
kompl.
1
19
Utvrđivanje i obeležavanje tačnog mesta i obima curenja cevi
ekonomajzera na pritisku od 11 bar
kompl.
1
20
Zamena dela cevi u ložištu primenom postupka zavarivanja kroz prozor
kom.
2
21
Sanacija curenja cevi ekonomajzera postupkom čepovanja
kom.
2
22
Ispitivanje cevi ložišta i ekonomajzera na curenje na pritisku od 11 bar
nakon izvršene sanacije
kompl.
1
E
Demontažno-montažni radovi na kotlovima K1 i K2
23
Demontaža, izmeštanje i zamena cevne armature na ulaznom i
izlaznom priključku cevovoda kotla
24
Zasuni DN250 (šiber ventili)
Demontaža zasuna DN250, PN25 sa izlaznog priključka cevovoda kotla i
odlaganje na jednu od lokacija objekata investitora koje se nalaze u Novom
Sadu, a po uputstvu nadzornog ogana.
kom.
2
25
Prigušnica DN250
- Demontaža sa cevovoda ulaznog priključka kotla,
- Piprema krajeva demontirane prigušnice i cevovoda izlaznog priključka
kotla, na mestu demontiranog zasuna, za zavarivanje,
- Zavarivanje prigušnice na mesto demontiranog zasuna
- Isporuka i ugradnja cevi DN250, PN16 na priključku ulaznog cevovoda na
mestu demontirane prigušnice
kom.
2
26
Cilindrične slavine - Gekos DN250
- Priprema priključnih otvora cilindričnih slavina za zavarivanje,
- Isecanje potrebne dužine i priprema za zavarivanje izlaznog cevovoda
priključka kotla, na novoj lokaciji koju definiše nadzorni organ, na dužini
potrebnoj za ugradnju cilindrične slavine,
- Isporuka i ugradnja oslonaca od čeličnih profila za ugradnju cilindričnih
slavina,
- Zavarivanje cilindričnih slavina
NAPOMENA
Cilindrične slavine su remontovane i preuzimaju se od investitora.
kom.
2
27
Impulsne cevi davača pritiska i protoka
- Demontaža priključaka R1/2" i zatvaranje mesta priključenja,
- Isporuka i ugradnja novih priključaka (R1/2") impulsnih cevi na izlaznom
priključku cevovoda kotla ispred ugrađene prigušnice,
- Isporuka i ugradnja impulsnih cevi od davača do novih lokacija priključaka
m
50
28
Manometri R1/2"
- Demontaža postojećih priključaka manometara na ulaznom i izlaznom
priključku cevovoda kotla,
- Izrada novih priključaka na istom ili novom mestu u blizini postojećih,
- Zamena priključnih cevi oblika "svinjski rep" - obezbeđuje investitor
- Isporuka i ugradnja trokrakih manometarskih ventila
NAPOMENA
Montirati postojeće manometre
kom.
4
F
Ostali montažno-demontažni radovi
29
Isporuka i ugradnja čeličnog segmenta sa skalom opterećenja u cilju
zamene polomljenog izrađenog od plastike, na spojnom regulatoru
gorionika kotla K2. Novi segment izraditi sa prilagođavanjima uz
konsultacije-saglasnost nadzornog organa
kom.
1
30
Izrada i isporuka distantnih cevi DN300, PN16 u sklopu sa odgovarajućom
zavarenom prirubnicom na jednom kraju cevi, dužine potrebne za ugradnju
na mestu gumenih kompenzatora pumpi niskog pritiska, sa dodatkom za
pripremu za zavarivanje. Dužinu dogovoriti sa nadzornim organom
(približna dužina 220 mm).
kom.
2
31
Dogradnja ispusnog cevovoda gasa DN20 gasne rampe donjeg gorionika
kotla K3, od postojećeg završetka do iznad ravnog krova zgrade, u skladu
sa propisima
m
10
G
Ostali radovi
32
Bojenje cevovoda za dovod gasa od MRS do ulaza u kotlarnicu uključujući
pripremu površine i nabavku potrebne količine boje (DN400, približna
dužina 10 m).
kompl.
1
33
Bojenje svih novoizgrađenih i rekonstruisanih cevovoda i cevne armature,
nosećih elemenata i oplate uključujući i nabavku potrebnih količina boje.
Bojenje izvršiti uz predhodnu pripremu površina. Bojenje izvesti u skladu sa
funkcijom u smislu odabira standardne boje i radne temperature.
kompl.
1
34
Transport otpadnog šamota na odgovarajuću deponiju udaljenosti do 10 km
kompl.
1
35
Pripremno završni radovi uključujući svakodnevno i završno uređenje i
čišćenje gradilišta
kompl.
1
36
Naknadni i nepredviđeni radovi u iznosu od 10% vrednosti radova izraženi
preko norma sata
37
38
Montaža Leptirastog zatvarača DN500 NP25 na GRS
nč
kom
1
Odnošenje izolacione vune u skladu Tehničkim i opštim uslovima za
izvođenje radova uz dostavljanje Dokumenta o kretanju otpada
Napomena:
Transport i dostavljanje investitoru "Dokumenta o kretanju otpada" obaviti
u roku do zaključno sa izradom zapisnika o završetku radova.
kg
100
Napomena:
Svu potrebnu demontažu i montažu elekto-instalacija i elektro-opreme
obavlja investitor, na zahtev Odgovornog izvođača radova, a po nalogu
Stručnog nadzora.
-
-
kg
300
H
Nabavka materijala
39
Lim čelični debljine 2mm (materijal: S 185)
40
Vatrootporne šamotne opeke tipa R12 ili R13 približne dimenzije
250x250x70 mm
kom.
300
41
Termoizolacione šamotne opeke 250x125x65 mm
kom.
1100
42
Vatrostalni beton
kg
300
43
Mineralna vuna debljine 50 mm
m²
36
44
Specijalna nabojna masa plastik kvaliteta - ekvivalent "INOPLAST 70"
kg
6400
45
Vatrostalni beton
kg
200
46
Trokraki manometarski ventil DN 1/2"
kom.
4
Elektromotorni zaporno - regulacioni leptirasti zatvarač sa trostrukim
ekscentrom DN500 NP25
Medijum: vrela voda 130 oC
Zaptivanje: 100% dvostrano prema ISO 5208-1993 – Klasa A
Ugradnja: Prirubnička prema DIN EN 1092-1
Komplet za ugradnju: vijci sa maticom
Ugradbena mera: 350 mm
47
Kućište: Čelični liv (DIN mat. no. 1.0619)
Disk: Nerđajući čelični liv (DIN mat. no. 1.4401)
Sistem zaptivanja: Metal/Metal - sendvič ( SS / Grafit)
Osovina: Nerđajuči čelik (DIN mat. no. 1.4057)
Pogon:
Elektromotorni, pomoću potpuno zaptivenog mehaničkog samokočivog
ručnog reduktora sa spoljnim indikatorom položaja sledećih tehničkih
karakteristika:
• Napajanje elektromotornog pogona ventila 400/230VAC, 50 Hz, 3-Ph AC
motor klase izolacije F, sa zaštitom motora preko termoprekidača u
namotajima motora
• Eksterna komanda i signalizacija 24VDC
• 2 moment prekidača
• 2 krajnja prekidača
• Sa lokalnom komandom
• Ručni točak sa polugom za aktiviranje, automatskim isključivanjem kod
prorade motora i miruje za vrieme rada motora
• Dozvoljena temperatura okoline -25°C do +60°C, klasa zaštite minimalno
IP 67 i KN koroziona zaštita
• Elektronski davač položaja 0/4-20mA u kombinaciji redukcioni zupčanik
48
UKUPNO
49
PDV
50
UKUPNO SA PDV
kom.
1
PONUĐENA OPREMA
Proizvođač
Opis
Tip
Dokaz
Elektromotorni zaporno - regulacioni leptirasti
zatvarač sa trostrukim ekscentrom DN500
NP25 u skladu sa tačkom 47. Obrazac
strukture cene
Pogon leptirastog zatvarača u skladu sa
tačkom 47. Obrazac strukture cene
Упутство за састављање обрасца „Структура цена“
1. Понуђач је дужан да у обрасцу структуре цена упише јединичне цене у динарима
без ПДВ-а за све ставке у колону 5. као и укупан износ без ПДВ-а за ту ставку ,
а која се добија множењем вредности унетих у колону 4 и колону 5.
2. Понуђач је дужан да у реду 85. Упише укупну вредност понуде без ПДВ-а, која
се добија сабирањемставки у колони 6.
3. Понуђач је дужан да у реду 86. упише износ ПДВ-а , а који се добија применом
законом прописане стопе ПДВ-а на износ уписан у реду 89.
4. Понуђач је дужан да у реду 87. упише износ вредности понуде са ПДВ-ом, а који
се добија сабирањем износа уписаних у ред 86.и ред 85.
5. Извођач је дужан да попуни табелу Понуђена опрема и да уз понуду достави
доказ у виду каталога да понуђена опрема испуњава техничке захтеве.
ПРИЛОГ 2
ПРЕДМЕР РАДОВА ПАРТИЈА 2
ТО ИСТОК
R.
br.
OPIS
Jed.
mere
Količina
1
2
3
4
kompl.
1
A
Demontažni radovi na levoj strani dimnog kanala ekonomajzera na
kotlu K2
1
Demontaža delova opreme sa lima oplate koja je postavljena na spoljnoj
levoj strani dimnog kanala ekonomajzera
2
Demontaža lima oplate debljine 2 mm
m²
18
3
Uklanjanje, pakovanje u vreće i odlaganje mineralne vune na mesto koje
odredi nadzorni organ
m²
18
4
Demontaža termoizolacionih šamotnih opeka (250x125x65) i odlaganje na
mesto koje odredi nadzorni organ
kom.
1100
5
Demontaža vatrootpornih šamotnih opeka tipa R12 ili R13 (dimenzija
250x250x70) i odlaganje na mesto koje odredi nadzorni organ
kom.
300
6
Uklanjanje vatrostalnog betona na sastavu levog i zadnjeg ekrana ložišta
kg
300
7
Isporuka, ugradnja i demontaža čeličnih profila i ostalog potrebnog
materijala za obezbeđenje, pregradnog zida između zadnjeg ekrana i
ekonomajzera i zadnjeg zida ekonomajzera, od obrušavanja u toku
izvođenja radova.
kompl.
1
B
Montažni radovi na kotlu K2
8
Izrada zida leve strane dimnog kanala ekonomajzera od vatrootpornih
šamotnih opeka R13 (R12)
kom.
300
9
Izrada zida leve strane dimnog kanala ekonomajzera od termoizolacionih
šamotnih opeka 250x125x65
kom.
1100
10
Ugradnja vatrostalnog betona na vertikali između levog i zadnjeg ekrana
ložišta
kg
300
11
Ugradnja mineralne vune debljine 50 mm
m²
18
8 / 12
12
Isporuka i ugradnja vatrostalnog zaptivnog užeta, prečnika od 20 do 40
mm, na sastavu zida leve strane ekonomajzera sa pregradnim zidom
ložišta i zadnjim zidom dimnog kanala ekonomajzera
13
Transport i ugradnja ugaonih vatrostalnih šamotnih opeka na sastavu zida
leve strane dimnog kanala ekonomajzera i pregradnog zida sa ložištem.
Ugaone opeke obezbedio investitora i nalaze se na TO "Sever".
14
Montaža oplate od lima debljine 2 mm
15
Montaža delova demontirane opreme na levoj strani dimnog kanala
ekonomajzera
C
Šamotni ozid gorionika i nadglednih otvora kotla K3
10
Razbijanje vatrostalnog šamotnog betona gornjeg i donjeg gorionika i
odlaganje na mesto po dogovoru sa Investitorom
11
Demontaža ankera gorionika izrađenih od vatrootpornog prokron lima i
uklanjanje tragova zavarivanja
12
Razbijanje vatrostalnog šamotnog betona prednjih nadglednih otvora
13
Izrada, isporuka i montaža ankera od vatrootpornog prokron lima debljine 4
mm, širine 40 mm, dužine do 150 mm, rasporeda ugradnje i oblika prema
nalogu investitora
14
m
50
kom.
50
m²
20
kompl.
1
kg
6400
kompl.
1
kg
200
kom.
200
Šamotiranje ozida gorionika specijalnom masom za nabijanje plastik
kvaliteta - ekvivalent "INOPLAST 70"
kg
6400
15
Šamotiranje nadglednih otvora vatrostalnim betonom
kg
200
16
Tempovanje šamotnog ozida gorionika uz predhodno dostavljanje uputstva
sa dijagramom
kompl.
1
D
Sanacija curenja cevi u ložištu i ekonomajzeru kotla K1
17
Montaža i demontaža skele u ložištu kotla visine do 8 metara
kompl.
1
18
Utvrđivanje i obeležavanje tačnog mesta i obima curenja cevi gornjeg
ekrana ložišta, nakon montaže skele,na pritisku od 11 bar
kompl.
1
19
Utvrđivanje i obeležavanje tačnog mesta i obima curenja cevi
ekonomajzera na pritisku od 11 bar
kompl.
1
20
Zamena dela cevi u ložištu primenom postupka zavarivanja kroz prozor
kom.
2
21
Sanacija curenja cevi ekonomajzera postupkom čepovanja
kom.
2
22
Ispitivanje cevi ložišta i ekonomajzera na curenje na pritisku od 11 bar
nakon izvršene sanacije
kompl.
1
9 / 12
E
Demontažno-montažni radovi na kotlovima K1 i K2
23
Demontaža, izmeštanje i zamena cevne armature na ulaznom i
izlaznom priključku cevovoda kotla
24
Zasuni DN250 (šiber ventili)
Demontaža zasuna DN250, PN25 sa izlaznog priključka cevovoda kotla i
odlaganje na jednu od lokacija objekata investitora koje se nalaze u Novom
Sadu, a po uputstvu nadzornog ogana.
kom.
2
25
Prigušnica DN250
- Demontaža sa cevovoda ulaznog priključka kotla,
- Piprema krajeva demontirane prigušnice i cevovoda izlaznog priključka
kotla, na mestu demontiranog zasuna, za zavarivanje,
- Zavarivanje prigušnice na mesto demontiranog zasuna
- Isporuka i ugradnja cevi DN250, PN16 na priključku ulaznog cevovoda na
mestu demontirane prigušnice
kom.
2
26
Cilindrične slavine - Gekos DN250
- Priprema priključnih otvora cilindričnih slavina za zavarivanje,
- Isecanje potrebne dužine i priprema za zavarivanje izlaznog cevovoda
priključka kotla, na novoj lokaciji koju definiše nadzorni organ, na dužini
potrebnoj za ugradnju cilindrične slavine,
- Isporuka i ugradnja oslonaca od čeličnih profila za ugradnju cilindričnih
slavina,
- Zavarivanje cilindričnih slavina
NAPOMENA
Cilindrične slavine su remontovane i preuzimaju se od investitora.
kom.
2
27
Impulsne cevi davača pritiska i protoka
- Demontaža priključaka R1/2" i zatvaranje mesta priključenja,
- Isporuka i ugradnja novih priključaka (R1/2") impulsnih cevi na izlaznom
priključku cevovoda kotla ispred ugrađene prigušnice,
- Isporuka i ugradnja impulsnih cevi od davača do novih lokacija priključaka
m
50
28
Manometri R1/2"
- Demontaža postojećih priključaka manometara na ulaznom i izlaznom
priključku cevovoda kotla,
- Izrada novih priključaka na istom ili novom mestu u blizini postojećih,
- Zamena priključnih cevi oblika "svinjski rep" - obezbeđuje investitor
- Isporuka i ugradnja trokrakih manometarskih ventila
NAPOMENA
Montirati postojeće manometre
kom.
4
F
Ostali montažno-demontažni radovi
29
Isporuka i ugradnja čeličnog segmenta sa skalom opterećenja u cilju
zamene polomljenog izrađenog od plastike, na spojnom regulatoru
gorionika kotla K2. Novi segment izraditi sa prilagođavanjima uz
konsultacije-saglasnost nadzornog organa
kom.
1
10 / 12
30
Izrada i isporuka distantnih cevi DN300, PN16 u sklopu sa odgovarajućom
zavarenom prirubnicom na jednom kraju cevi, dužine potrebne za ugradnju
na mestu gumenih kompenzatora pumpi niskog pritiska, sa dodatkom za
pripremu za zavarivanje. Dužinu dogovoriti sa nadzornim organom
(približna dužina 220 mm).
kom.
2
31
Dogradnja ispusnog cevovoda gasa DN20 gasne rampe donjeg gorionika
kotla K3, od postojećeg završetka do iznad ravnog krova zgrade, u skladu
sa propisima
m
10
G
Ostali radovi
32
Bojenje cevovoda za dovod gasa od MRS do ulaza u kotlarnicu uključujući
pripremu površine i nabavku potrebne količine boje (DN400, približna
dužina 10 m).
kompl.
1
33
Bojenje svih novoizgrađenih i rekonstruisanih cevovoda i cevne armature,
nosećih elemenata i oplate uključujući i nabavku potrebnih količina boje.
Bojenje izvršiti uz predhodnu pripremu površina. Bojenje izvesti u skladu sa
funkcijom u smislu odabira standardne boje i radne temperature.
kompl.
1
34
Transport otpadnog šamota na odgovarajuću deponiju udaljenosti do 10
km
kompl.
1
35
Pripremno završni radovi uključujući svakodnevno i završno uređenje i
čišćenje gradilišta
kompl.
1
36
Naknadni i nepredviđeni radovi u iznosu od 10% vrednosti radova izraženi
preko norma sata
37
38
Montaža Leptirastog zatvarača DN500 NP25 na GRS
nč
kom
1
Odnošenje izolacione vune u skladu Tehničkim i opštim uslovima za
izvođenje radova uz dostavljanje Dokumenta o kretanju otpada
Napomena:
Transport i dostavljanje investitoru "Dokumenta o kretanju otpada" obaviti
u roku do zaključno sa izradom zapisnika o završetku radova.
kg
100
Napomena:
Svu potrebnu demontažu i montažu elekto-instalacija i elektro-opreme
obavlja investitor, na zahtev Odgovornog izvođača radova, a po nalogu
Stručnog nadzora.
-
-
kg
300
H
Nabavka materijala
39
Lim čelični debljine 2mm (materijal: S 185)
40
Vatrootporne šamotne opeke tipa R12 ili R13 približne dimenzije
250x250x70 mm
kom.
300
41
Termoizolacione šamotne opeke 250x125x65 mm
kom.
1100
42
Vatrostalni beton
kg
300
11 / 12
43
Mineralna vuna debljine 50 mm
m²
36
44
Specijalna nabojna masa plastik kvaliteta - ekvivalent "INOPLAST 70"
kg
6400
45
Vatrostalni beton
kg
200
46
Trokraki manometarski ventil DN 1/2"
kom.
4
kom.
1
Elektromotorni zaporno - regulacioni leptirasti zatvarač sa trostrukim
ekscentrom DN500 NP25
Medijum: vrela voda 130 oC
Zaptivanje: 100% dvostrano prema ISO 5208-1993 – Klasa A
Ugradnja: Prirubnička prema DIN EN 1092-1
Komplet za ugradnju: vijci sa maticom
Ugradbena mera: 350 mm
47
Kućište: Čelični liv (DIN mat. no. 1.0619)
Disk: Nerđajući čelični liv (DIN mat. no. 1.4401)
Sistem zaptivanja: Metal/Metal - sendvič ( SS / Grafit)
Osovina: Nerđajuči čelik (DIN mat. no. 1.4057)
Pogon:
Elektromotorni, pomoću potpuno zaptivenog mehaničkog samokočivog
ručnog reduktora sa spoljnim indikatorom položaja sledećih tehničkih
karakteristika:
• Napajanje elektromotornog pogona ventila 400/230VAC, 50 Hz, 3-Ph AC
motor klase izolacije F, sa zaštitom motora preko termoprekidača u
namotajima motora
• Eksterna komanda i signalizacija 24VDC
• 2 moment prekidača
• 2 krajnja prekidača
• Sa lokalnom komandom
• Ručni točak sa polugom za aktiviranje, automatskim isključivanjem kod
prorade motora i miruje za vrieme rada motora
• Dozvoljena temperatura okoline -25°C do +60°C, klasa zaštite minimalno
IP 67 i KN koroziona zaštita
• Elektronski davač položaja 0/4-20mA u kombinaciji redukcioni zupčanik
12 / 12
Download

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: I