KATALOG PROIZVODA
Kvalitetna rešenja, trajna sigurnost.
Kvalitetna rešenja, trajna sigurnost.
ilj ovog kataloga je da Vas upoznamo sa opremom proizvodnje ARMAS koja se primenjuje u
investicionoj izgradnji, rekonstrukciji i tekućem održavanju cevovodnih sistema, kao i za saniranje kvarova na cevovodima.
Proizvodni program ARMAS proistekao je na osnovu višegodišnjeg iskustva u konstruisanju
opreme za vodosnabdevanje, projektovanju, izgradnji i eksploataciji objekata vodosnabdevanja.
Iz saradnje sa projektantskim firmama, izvođačima radova i neposrednim korisnicima, ustanovili
smo da u oblasti izgradnje i eksploatacije cevovodnih sistema nedostaju vezni elementi kojima
bi se u znatnoj meri unificirala i olakšala montaža opreme, rukovanje u eksploataciji i otklanjanje
kvarova na mreži.
Kao rezultat ove saradnje nastale su spojnice ARMAS, čijom se primenom ostvaruju velike uštede u investicionoj izgradnji cevovodnih sistema, a u oblasti održavanja mreže brzo i kvalitetno
otklanja svaki mogući kvar na cevovodu.
Pored proizvodnje klasičnih spojnica za sve vrste cevi, proizvodimo i niz specijalnih spojnica kojima se brzo, lako i efikasno saniraju curenja na spojevima cevi kao i povezivanje nove cevovodne
mreže na postojeću i to sve bez isključivanja vode i sečenja cevi.
ARMAS je osnovan 1998. godine. Veoma smo ponosni na činjenicu da smo tokom našeg postojanja imali prilike da sarađujemo sa izuzetno velikim brojem klijenata i da gotovo ne postoji nijedan veći vodovod u Srbiji sa kojim nismo ostvarili saradnju.
Naše spojnice se uspešno ugrađuju u vodovodne sisteme gradova širom zemlje.
Firma ARMAS poseduje sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda
SRPS ISO 9001:2008 za projektovanje i proizvodnju armatura za cevovodne sisteme.
Tokom svog postojanja ostvarili smo i inostranu saradnju, prevashodno sa partnerima iz Crne
Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Redovni smo izlagači na Beogradskom sajmu voda, kao i česti učesnici većih stručnih skupova
na temu voda.
Za dodatne informacije predlažemo i da pogledate našu internet prezentaciju na www.armas.co.rs.
Pozivamo sve zainteresovane da nam se obrate, bićemo srećni da Vam izađemo u susret.
Sa željom za produbljivanjem postojeće i ostvarivanjem nove saradnje,
Slobodan Stojanović
dipl.ing.maš.
vlasnik
2
ALFA
Spojnice ALFA se koriste kao zamena za određene tipove fazonskih komada. Služe za vezu
određene cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi.
Spojnice ALFA su na osnovu svog konstruktivnog rešenja svrstane u dve generacije: prvu (I) i
drugu (II). Osnovna razlika između ove dve generacije se ogleda u želji konstruktora da se smanji masa proizvoda, te su spojnice ALFA druge generacije zapravo unapređena verzija prve generacije spojnica ALFA, koje su zadržale sve karakteristike i prednosti spojnica prve generacije.
Spojnice ALFA I generacije se izrađuju posebno za različite materijale i tipove cevi, te imamo
sledeće oznake: AC - za azbestno-cementne, Č - za čelične, LG - za liveno-gvozdene cevi,
PE - za polietilenske, PES - za poliesterske, PVC - za cevi od PVC-a.
Osnovne prednosti korišćenja spojnica ALFA prve generacije sastoje se u sledećem:
- veoma jednostavna i laka montaža i demontaža, za razliku od uobičajenih fazonskih komada;
- mogućnost korišćena spojnice kao mont.-demontažne prirubnice prilikom ugradnje zatvarača;
- mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko iz bilo kog razloga dođe do procurivanja na spoju.
ALFA I generacija
Spojnice ALFA II generacije se izrađuju međusobno istovetno za sve materijale i tipove cevi koje
pokrivaju spojnice ALFA I generacije. Razlika postoji kod spojnice ALFA-PE II generacije koja ima
gumeni zaptivač sa nazubljenim prstenom, kao što je to slučaj i u prvoj generaciji. Spojnice ALFA
II generacije imaju mnogo širi opseg prečnika koje pokriva jedna spojnica, kao što pokazuje tabela.
ALFA
II generacija
DN
OD opseg
Prirubnička veza
Zavrtnjevi
Max AE
B
50
65
80
100
125
150
200 A
200 B
250 A
250 B
300 A
300 B
58 - 76
63 - 86
84 - 107
107 - 133
132 - 158
158 - 192
198 - 230
216 - 252
250 - 282
280 - 310
315 - 342
342 - 374
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M12
4 x M16
4 x M16
4 x M16
4 x M16
6 x M16
6 x M16
6 x M16
6 x M16
130
130
150
180
160
220
200
240
280
280
280
280
150
170
190
230
265
305
345
370
400
430
440
470
3
BETA
Spojnice BETA se koriste za međusobnu vezu kod polietilenskih i PVC cevi.
Ako povezuju dve polietilenske cevi imaju oznaku BETA-PE, dok u slučaju povezivanja dve PVC
cevi imaju oznaku BETA-PVC.
Nalaze široku primenu kod otklanjanja kvarova na PVC cevovodima i kao alternativa zupčastim
spojnicama zahvaljujući svojim konstruktivnim prednostima, od kojih su glavne:
- u slučaju spojnica BETA-PE prečnik nazubljenog prstena kojim se fiksira položaj polietilenske
cevi je podesiv, tako da je moguće birati dubinu urezivanja prstena u zid cev, pri čemu se zaptivanje ne ostvaruje na nazubljenom delu, već gumenim zaptivačem čiji je preklop podesiv;
- u slučaju spojnica BETA-PVC veličina preklopa, odnosno specifičnog pritiska zaptivača na cev
je podesiva, uz mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko dođe do procurivanja na spoju.
BETA-PE
BETA-PVC
COMBI
Spojnice COMBI proistekle su iz želje kupaca da ostvare spajanje cevi različitog materijala i velike
razlike u spoljašnjim prečnicima cevi.
Ove spojnice se koriste kada spojnicama sa uobičajenim opsezima prečnika nije moguće povezati
cevi sa velikom razlikom spoljašnjih prečnika.
Po konstruktivnom rešenju, spojnice COMBI slične su spojnicama UNIVERSAL prve generacije,
s tom razlikom što nisu simetrične i što pokrivaju različite opsege prečnika na jednoj i drugoj strani.
Kao specijalne proizvode, spojnice COMBI izađujemo na zahtev kupaca.
COMBI
4
EXTRA
Spojnice EXTRA su univerzalne spojnice za lom, koje omogućavaju da se popravka ostvari bez
sečenja cevi. Ove spojnice se koriste za otklanjanje kvarova na cevima kada dođe do njihovog
pucanja ili kao zamena za postojeću spojnicu ukoliko je došlo do procurivanja na spoju.
Proizvodimo tri tipa ovih spojnica, i to: EXTRA, EXTRA-C i EXTRA-D.
Osnovne prednosti korišćenja EXTRA spojnica su:
- popravka se ostvaruje bez sečenja cevi i bez isključivanja potrošača;
- za otklanjanje jednog kvara dovoljna je jedna spojnica;
- dozvoljeno ugaono odstupanje cevi koje se spajaju iznosi do 8°.
Spojnice EXTRA deo su ARMAS SISTEM-a.
EXTRA
LONG EXTRA
Spojnice LONG EXTRA koriste se za otklanjanje kvarova na cevima kada dođe do njihovog pucanja ili kao zamena za postojeću spojnicu ukoliko je došlo do procurivanja na spoju. Ove spojnice
se koriste za veće havarije (300-500 mm) u zavisnosti od nazivnog prečnika cevi.
Osnovne prednosti korišćenja LONG EXTRA spojnica su:
- popravka kvara ostvaruje se bez sečenja cevi (za manja curenja i bez isključivanja vode);
- korišćenjem samo jedne spojnice može da se otkloni kvar na bilo kojoj cevi istog nazivnog prečnika bez obzira na materijal od koga je cev izrađena;
- dozvoljeno ugaono odstupanje cevi koje se spajaju iznosi do 5°.
Spojnice LONG EXTRA deo su ARMAS SISTEM-a.
LONG EXTRA
5
LONG EXTRA+
Spojnice LONG EXTRA+ koriste se za priključenje jedne ili dve sekundarne vodovodne mreže na
primarnu mrežu, pri čemu primarna vodovodna mreža može biti postojeća koja je u eksploataciji
ili novoformirana koja se izgrađuje zajedno sa sekundarnom.
Spojnice LONG EXTRA+ zamenjuju u ugradnji određene fazonske komade i E-komade pri čemu
se ugradnja ostvaruje bez sečenja cevi i u određenim uslovima čak i bez isključivanja vode.
U zavisnosti od broja sekundarnih mreža koje se priključuju, kao i od njihovog položaja u odnosu
na primarnu mrežu, postoje sledeće spojnice:
- LONG EXTRA-P
- LONG EXTRA-P45
- LONG EXTRA-P/P
- LONG EXTRA-P/P45
- LONG EXTRA-P45/P45
Osnovne prednosti korišćenja spojnica LONG EXTRA+ ogledaju se upravo u tome što se
prilikom ugradnje ne seče cev primarne mreže, što formiranje priključka, tj. ugradnju spojnice
čini jednostavnom, brzom i lakom.
Ovakavim načinom montaže otklanja se svaka mogućnost hidroudara (jer nema sečenja cevi
prilikom ugradnje spojnice, pa nema ni mogućnosti ulaska vazduha u cev koji bi stvorio uslove
za hidroudar), a prednost montaže bez isključivanja vode ogleda se u tome da posle montaže i
puštanja u rad cevovoda nema zamućenja vode, kao ni isključivanja potrošača tokom montaže.
Spojnice LONG EXTRA+ deo su ARMAS SISTEM-a.
LONG EXTRA-P
LONG EXTRA-P45
LONG EXTRA-P/P45
6
LONG EXTRA-P/P
LONG EXTRA-P45/P45
LINK
Osnovna namena spojnica LINK je zaustavljanje curenja na postojećem spoju cevi bez sečenja
cevi i isključivanja potrošača.
Usled velikog broja kombinacija materijala cevi koje su povezane, kao i metoda za njihovo
povezivanje, proizvodimo sledeće tipove LINK spojnica:
1) LINK-AC - koriste se za zaustavljanje curenja na postojećem spoju azbestno-cementnih cevi
kada je spoj ostvaren spojnicama tipa ’’Vitlak’’, ’’Dalma’’ ili sličnog tipa;
2) LINK-AC-ŽIBO - koriste se za zaustavljanje curenja na spoju azbestno-cementnih cevi kada je
spoj ostvaren spojnicama tipa ’’Gibault’’ (’’Žibo’’);
3) LINK-BETON - koriste se za zaustavljanje curenja na spoju betonskih cevi kada je spoj cevi
ostvaren olovom ili gumenim zaptivačem;
4) LINK-LG-O - koriste se za zaustavljanje curenja na naglavku liveno-gvozdene cevi na kome je
zaptivanje ostvareno olovom;
5) LINK-LG-ŽI - koriste se za zaustavljanje curenja na naglavku liveno-gvozdene cevi na kome je
zaptivanje ostvareno ’’ŽI’’ spojem;
6) LINK-PES - koriste se za zaustavljanje curenja na spoju poliesterskih cevi;
7) LINK-PVC - koriste se za zaustavljanje curenja na spoju PVC cevi (naglavku).
Spojnice LINK-AC i LINK-AC-ŽIBO proizvodimo u podtipovima B, C i D, a u zavisnosti od klase
azbestno-cementnih cevi kojima su spojnice namenjene.
3
1
2
4
5
6
7
LINK spojnice
Primeri otklanjanja curenja korišćenjem LINK spojnica:
LINK-PVC
LINK-AC-ŽIBO
7
MDS
Osnovna namena spojnica MDS je laka i jednostavna montaža i demontaža cevovodne armature
u cevovodnim sistemima.
Montažno-demontažne spojnice - MDS spojnice, proizvodnje ARMAS, lakše su od uobičajnih
montažno-demontažnih elemenata 30 do 40 % i imaju ugradbenu meru manju za 50 %, što znatno utiče na smanjenje dimenzija šahta.
Pored navedenih, ostale prednosti korišćenja MDS spojnica sastoje se u sledećem:
- postoje samo dve prirubnice (za razliku od drugih prozvoda koji imaju tri ili četiri) pa je i samim
tim manji broj navrtki za zatezanje, što utiče na brzinu montaže i demontaže armature;
- mala ugradbena dužina ima za posledicu to da spojnica MDS uspešno povezuje prirubnice
armature i fazonskog komada kod ugaonih odstupanja do 6°.
MDS
MDS-OP
Spojnice MDS-OP nastale su kao rezultat potrebe za rešavanjem potencijalnih problema prilikom
rekonstrukcije vodovodne mreže i zamene zatvarača.
Kao što je poznato, stari ovalni zasuni koji se menjaju, imaju veću ugradbenu dužinu u odnosu na
nove pljosnate, tako da posle zamene navedenih zasuna ostaje prazan prostor između slobodne
prirubnice zasuna i prirubnice F-F komada.
Budući da za ovakve potrebe nije bilo konvencionalnih proizvoda, mi smo izradom i ugradnjom
spojnica MDS-OP ovakvu zamenu zatvarača učinili brzom i efikasnom.
MDS-OP
8
UNIVERSAL
Spojnice UNIVERSAL su univerzalne spojnice za lom, pri čemu se spajaju cevi istog ili različitog
materijala. Ove spojnice se koriste za otklanjanje kvarova na cevima kada je naprslina tolike dužine da je neophodno sečenje cevi i umetanje novog dela.
Spojnice UNIVERSAL su na osnovu svog konstruktivnog rešenja svrstane u dve generacije:
prvu (I) i drugu (II).
Kada je reč o spojnicama UNIVERSAL I generacije, proizvodimo tri tipa ovih spojnica i to:
UNIVERSAL, UNIVERSAL-C i UNIVERSAL-D.
Važno je napomenuti da se pri izboru područja prečnika koje pokrivaju ove spojnice posebno vodilo računa da se popravke kvarova na azbestno-cementnim cevima tipova C i D rešavaju i umetanjem dela čelične, liveno-gvozdene ili plastične cevi, ukoliko nije moguće obezbediti odgovarajuću azbestno-cementnu cev.
UNIVERSAL I generacija
Spojnice UNIVERSAL II generacije zapravo su unapređena verzija prve generacije spojnica
UNIVERSAL, koje su zadržale sve karakteristike i prednosti spojnica prve generacije, pri čemu
spojnice UNIVERSAL druge generacije imaju veće ugradbene dužine i mnogo širi opseg prečnika koje pokriva jedna spojnica, kao što pokazuje i navedena tabela.
UNIVERSAL
II generacija
DN
OD opseg
Prirubnička veza
Zavrtnjevi
Max AU
B
50
65
80
100
125
150
200 A
200 B
250 A
250 B
300 A
300 B
58 - 76
63 - 86
84 - 107
107 - 133
132 - 158
158 - 192
198 - 230
216 - 252
250 - 282
280 - 310
315 - 342
342 - 374
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10/PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
PN10 ili PN16
8 x M12
8 x M12
8 x M12
8 x M12
8 x M16
8 x M16
8 x M16
8 x M16
12 x M16
12 x M16
12 x M16
12 x M16
220
220
240
260
280
300
320
320
340
340
340
340
150
170
190
230
265
305
345
370
400
430
440
470
9
NOVI DOMETI
Jedno od osnovnih načela kojim se vodi ARMAS jeste stalno unapređivanje i razvoj proizvoda.
U skladu sa ovim idejama, nastojimo da stalno razvijamo nove proizvode i unapređujemo stare,
poput spojnica ALFA i UNIVERSAL koje imaju i svoju drugu generaciju.
ALFA II generacija
UNIVERSAL II generacija
Pored ovih unapređenih proizvoda, tržištu nudimo i potpuno unikatne proizvode za koje vidimo
da postoji potreba, poput spojnica LINK, naročito spojnica LINK-AC-ŽIBO, ili poput spojnica
MDS-OP koje zamenu starih ovalnih zasuna, koji imaju veću ugradbenu dužinu u odnosu na
nove pljosnate koji se ugrađuju, čine brzom i efikasnom.
Primer ugradnje spojnice MDS-OP
Naročito smo ponosni na spojnice tipa LONG EXTRA+ (sa svim svojim varijacijama) koje imaju
potencijal da u potpunosti unaprede način priključivanja novih mreža na postojeću.
Primer ugradnje spojnice LONG EXTRA-P
Kao odgovor na potrebe naših dugogodišnjih partnera, aktivno smo se uključili i u izradu spojnica
za cevovode velikih prečnika. Ove spojnice izrađujemo od čelika kao zavarene konstrukcije, umesto livenjem, a usled tehnoloških i drugih ograničenja (poput prevelike težine odlivaka).
UNIVERSAL DN800 PN10
LONG EXTRA-P
DN800/DN50 PN10
ALFA DN1400 PN10
10
ALFA DN800 PN10
Sve spojnice iz ARMAS SISTEM-a
montiraju se bez sečenja cevi, a
spojnice iz opsega LONG EXTRA+
i bez isključivanja vode.
11
ALFA-AC DN350 PN10
LONG EXTRA DN500 PN16
LINK-AC DN350 PN10
ALFA-PVC400 DN400 PN10
EXTRA DN350 PN16
LONG EXTRA-P DN400/DN100 LONG EXTRA-P DN200/DN100 PN10
UNIVERSAL DN300 PN16
LINK-BETON DN600 PN10
Kneza Miloša 42, 11450 Sopot, Beograd
Kancelarija: Starih orača 3, 11253 Sremčica, Beograd
Telefon / faks: 011/ 252 22 33, Mobilni telefon: 063/ 371 774
web: www.armas.co.rs
e-mail: [email protected], [email protected]
Download

KATALOG PROIZVODA