6063547 Ed.02-book2-06/2013 MP
Wilo-Rexa FIT
de
Einbau- und Betriebsanleitung
ru
Инструкция по монтажу и эксплуатации
sr
Uputstvo za ugradnju i upotrebu
lt
Montavimo ir naudojimo instrukcija
sl
Navodila za vgradnjo in obratovanje
et
Paigaldus- ja kasutusjuhend
hu
Beépítési és üzemeltetési utasítás
lv
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
pl
Instrukcja montażu i obsługi
bg
Инструкция за монтаж и експлоатация
cs
Návod k montáži a obsluze
ro
Instrucţiuni de montaj şi exploatare
sk
Návod na montáž a obsluhu
uk
Iнструкція з монтажу та експлуатації
Fig. 1
Fig. 3
1
1
2
6
6
3
7a
S1
5
4
4
3
3
7b S2 / S3
2
7
5
6
A
min. 1 x d
B
min.
0,3 x d
Fig. 2
A
6
1
d
5
4
3
9
2
8
S1
7b
S2/S3
d
1
A
7a
PE
1
N
L
U1/Z1
bn
Fig. 5
U2
bu
Fig. 4
2
4
3
gn-ye
8
5
Cr
7
3
6
M 1~
Fig. 6
Fig. 7/8
PE
L1
L2
L3
20
21
2
1
250 V (AC); 2,5 A; cos φ = 1
M 3~
W
5
V
4
U
3
gn-ye
1
de
Einbau- und Betriebsanleitung
sr
Uputstvo za ugradnju i upotrebu
29
sl
Navodila za vgradnjo in obratovanje
51
hu
Beépítési és üzemeltetési utasítás
71
pl
Instrukcja montażu i obsługi
93
cs
Návod k montáži a obsluze
117
sk
Návod na montáž a obsluhu
139
ru
Инструкция по монтажу и эксплуатации
161
lt
Montavimo ir naudojimo instrukcija
187
et
Paigaldus- ja kasutusjuhend
209
lv
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
231
bg
Инструкция за монтаж и експлоатация
253
ro
Instrucţiuni de montaj şi exploatare
277
uk
Iнструкція з монтажу та експлуатації
301
7

Srpski
1.Uvod
1.1. O ovom dokumentu
1.2. Struktura ovog uputstva
1.3. Kvalifikacija osoblja
1.4. Upotrebljene skraćenice
1.5.Slike
1.6. Autorsko pravo
1.7. Zadržavanje prava na izmene
1.8.Garancija
2.Sigurnost
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
Uputstva i sigurnosne napomene
Bezbednost uopšteno
Električni radovi
Sigurnosni i nadzorni uređaji
Ponašanje za vreme rada
Fluidi
Zvučni pritisak
Primenjene direktive
Oznaka CE
Opis proizvoda
3.1. Namenska upotreba i područja primene
3.2.Sastav
3.3. Načini rada
3.4. Tehnički podaci
3.5. Način označavanja
3.6. Obim isporuke
3.7. Dodatna oprema (može opciono da se kupi)
4.
Transport i skladištenje
4.1.Isporuka
4.2. Transport
4.3. Skladištenje
4.4. Vraćanje isporuke
5.Postavljanje
5.1. Opšte
5.2. Načini postavljanja
5.3. Radni prostor
5.4.Ugradnja
5.5. Zaštita od rada na suvo
5.6. Električni priključak
5.7. Zaštita motora i načini uključivanja
6.
Puštanje u rad
6.1.Elektrika
6.2. Kontrola smera obrtanja
6.3. Upravljanje nivoom
6.4. Puštanje u rad
6.5. Ponašanje za vreme rada
7.
Stavljanje van pogona/odlaganje
7.1.
7.2.
7.3.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
8.
7.4.Odlaganje
44
Održavanje
45
8.1.
8.2.
8.3.
9.
Pogonska sredstva
Intervali održavanja
Radovi na održavanju
Traženje i otklanjanje grešaka
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
45
46
46
47
Greška: Pumpa se ne pokreće
48
Greška: Pumpa se pokreće, ali se zaštitni prekidač
motora aktivira kratko nakon puštanja u rad 48
Greška: Pumpa radi, ali ne vrši pumpaanje
48
Greška: Pumpa radi, ali se ne poštuju navedeni
radni parametri
48
Greška: Pumpa radi nemirno i bučno
48
Greška: Propuštanje mehaničkog zaptivača,
nadzor zaptivne komore javlja grešku, odn.
isključuje pumpu
49
Daljnji koraci za otklanjanje grešaka
49
10.Prilog
10.1. Rezervni delovi
49
49
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
Privremeno stavljanje van pogona
44
Konačno stavljanje van pogona za radove, radi
radova na održavanju ili skladištenja
44
Ponovno puštanje u rad
44
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT29
SrpskiUVOD
1. Uvod
1.1. O ovom dokumentu
Originalno uputstvo za upotrebu je sastavljeno na
nemačkom jeziku. Svi ostali jezici ovog uputstava
su prevodi originalnog uputstava za upotrebu.
Primerak EZ izjave o usklađenosti je sastavni deo
ovog uputstva za upotrebu
Ova izjava se poništava u slučaju tehničkih izmena
konstrukcija iz izjave ako iste nisu sa nama
dogovorene.
1.2. Struktura ovog uputstva
Uputstvo je podeljeno na pojedinačna poglavlja.
Svako poglavlje ima značajan naslov iz kojeg
možete da vidite šta se u poglavlju opisuje.
Sadržaj istovremeno služi kao kratka referenca, jer
su svi odeljci označeni naslovom.
Sva važna uputstva i sigurnosne napomene su
posebno naglašeni. Detaljne podatke o strukturi
tih tekstova se nalaze u poglavlju 2 "Sigurnost".
1.3. Kvalifikacija osoblja
Svo osoblje koje radi na, odn. sa pumpom mora da
bude kvalifikovano za te radove, npr. električne
radove mora da izvodi kvalifikovani električar. Svo
osoblje mora da bude punoletno.
Kao osnov za osoblje koje se bavi upravljanjem i
održavanjem moraju da se primenjuju i nacionalni
propisi o sprečavanju nesreća.
Obavezno treba osigurati da je osoblje pročitalo
uputstva u ovom priručniku za upotrebu i
održavanje sa razumevanjem i, ako je potrebno,
ovo uputstvo na potrebnom jeziku mora zasebno
da se poruči kod proizvođača.
Ova pumpa nije namenjena za upotrebu od
strane lica (uključujući decu) sa ograničenim
fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili
nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako su pod
nadzorom lica odgovornog za njihovu bezbednost
od kojeg su dobili uputstva za korišćenje pumpe
Deca moraju biti pod nadzorom da bi se osiguralo
da se ne igraju sa pumpom.
1.4. Upotrebljene skraćenice
•m. o. = molimo, okrenite
•u. vez. = u vezi sa
•odn. = odnosno
•pribl. = približno, oko
•tj. = to jeste
•evtl. = eventualno
•p. p. = po potrebi
•uklj. = uključujući
•min. = najmanje, minimalno, minimum
•maks. = maksimalno, najviše, maksimum
•p. o. o. = pod određenim okolnostima
•itd. = i tako dalje
•i dr. = i mnogi drugi
•i j. v. = i još više
•v. t. = vidi takođe
•npr. = na primer
30
1.5. Slike
Kod upotrebljenih slika se radi o uzorcima i
originalnim crtežima pumpe. To zbog raznolikosti
naših pumpi različitih veličina zbog modularnog
sistema nije moguće drugačije. Preciznije slike i
podatke o dimenzijama se nalaze na dimenzionom
listu, pomoćnom sredstvu za projektovanje i/ili
nacrtu montaže.
1.6. Autorsko pravo
Proizvođač zadržava autorsko pravo za ovaj
priručnik za upotrebu i održavanje. Ovaj priručnik
za upotrebu i održavanje je namenjen je za
osoblje koje radi instalaciji, rukovanju instalacija
održavanju. On sadrži tehničke propise i crteže
koji ne smeju da se umnožavaju u celosti
ili delimično, niti smeju da se distribuiraju
ili neovlašćeno koriste ili drugima daju u
konkurentne svrhe.
1.7. Zadržavanje prava na izmene
Proizvođač zadržava sva prava na izvršavanje tehničkih izmena na postrojenjima i/ili dogradnim
komponentama. Ovaj priručnik za upotrebu i
održavanje se odnosi na pumpu koja je navedena
na naslovnoj strani.
1.8. Garancija
Ovo poglavlje sadrži opšte podatke o garanciji.
Ugovorni dogovori uvek imaju prioritet i ne
ukidaju se ovim poglavljem!
Proizvođač se obavezuje da će otkloniti svaki
nedostatak na pumpama koje je prodao ako se
poštuju sledeći preduslovi.
1.8.1. Opšte
•Radi se o nedostacima u kvalitetu materijala,
izradi i/ili konstrukciji.
•Nedostaci se prijavljuju proizvođaču u pismenoj
formi u periodu trajanja garancije.
•Pumpa je korišćena samo pod namenskim
uslovima upotrebe.
•Stručno osoblje je priključilo i proverilo sve
sigurnosne i nadzorne uređaje.
1.8.2. Trajanje garancije
Ukoliko nije dogovoreno drugačije, garancija
traje 24 meseci od puštanja u rad do maks. 30
meseci od datuma isporuke. Drugi dogovori
moraju da budu navedeni u pisanoj formi u potvrdi
porudžbine. Oni traju najmanje do dogovorenog
završetka trajanja garancije pumpe.
1.8.3. Rezervni delovi, dogradnje i preinake
Za poravke, zamenu, dogradnju i preinaku
smeju da se koriste samo originalni rezervni
delovi proizvođača. Samo oni garantuju najveći
životni vek i bezbednost. Ovi delovi su specijalno
koncipirani za naše pumpe. Samovoljne dogradnje
i preinake ili upotreba delova koji nisu originalni,
mogu da dovedu do teških šteta na pumpi i/ili
teških telesnih povreda.
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
SIGURNOSTSrpski
1.8.4. Održavanje
Propisani radovi na održavanju i pregledi treba da
budu redovno izvršeni. Te radove smeju da izvode
samo školovane, kvalifikovane i ovlašćene osobe.
Radove na održavanju koji nisu navedeni u ovom
priručniku za upotrebu i održavanje, kao i bilo koju
vrstu popravki smeju da izvode samo proizvođač i
ovlašćene servisne radionice koje je on ovlastio.
2.1.1. Uputstva
Uputstvo je prikazano "podebljano". Uputstva
sadrže tekst koji upućuje na prethodni tekst
ili određene odeljke poglavlja ili koji naglašava
određena kratka uputstva.
Primer:
Vodite računa da pumpe sa pitkom vodom
moraju da se skladište zaštićene od mraza!
1.8.5. Oštećenja na proizvodu
Odgovarajuće kvalifikovano osoblje mora odmah
i propisno da otkloni oštećenja i greške koje
ugrožavaju bezbednost. Pumpa sme da se koristi
samo u tehnički ispravnom stanju. Popravku
pumpe sme da vrši samo proizvođač i/ili ovlašćena
servisna radionica za vreme dogovorenog trajanja
garancije! Proizvođač takođe zadržava pravo da
operater oštećeni proizvod dostavi na pregled u
fabriku!
2.1.2. Sigurnosne napomene
Sigurnosne napomene su neznatno uvučene
i prikazane "podebljano". Uvek počinju sa
signalnom reči.
Napomene koje ukazuju samo na materijalnu
štetu, otisnute su sivim slovima i bez sigurnosnih
znakova.
Napomene koje ukazuju na telesne povrede,
otisnute su crnom bojom i uvek su povezane
sa nekim sigurnosnim znakom. Kao sigurnosni
znakovi se primenjuju znakovi opasnosti, zabrane
ili naredbe.
Primer:
1.8.6. Isključenje odgovornosti
Za štete na pumpi se ne preuzima nikakva
garancija, odn. odgovornost ako je ispunjena
jedna ili više od sledećih tačaka:
•dimenzionisanje od strane proizvođača zbog
nedovoljnih i/ili pogrešnih podataka operatera,
odn. naručioca
•zanemarivanje sigurnosnih napomena, propisa i
potrebnih zahteva koji važe prema nemačkom i/ili
lokalnom zakonu i ovom priručniku za upotrebu i
održavanje
•nenamenska upotreba
•nestručno skladištenje i transport
•nepropisna montaža/demontaža
•nepravilno održavanje
•nestručna popravka
•nedostaci gradilišta odn. građevinskih radova
•hemijski, elektrohemijski i električni uticaji
•habanje
Odgovornost proizvođača ovim takođe isključuje
bilo kakvu odgovornost za povrede, materijalnu i/
ili imovinsku štetu.
2. Sigurnost
U ovom poglavlju su navedene sve opšte važeće
sigurnosne napomene i tehnička uputstva.
Osim toga su u svakom daljem poglavlju navode
specifične sigurnosne napomene i tehnička
uputstva. Za vreme različitih faza životnog veka
(montaža, rad, održavanje, transport, itd.) pumpe
moraju da se poštuju i slede sve napomene i
uputstva! Operater je odgovoran za to da se
kompletno osoblje pridržava tih napomena i
uputstava.
2.1. Uputstva i sigurnosne napomene
U ovom uputstvu se primenjuju uputstva i
sigurnosne napomene o materijalnoj šteti i
telesnim povredama. Da bi uputstva i sigurnosne
napomene bili jasno označeni za osoblje, oni se
razlikuju kao što je navedeno u nastavku.
Simbol opasnosti: Opšta opasnost
Simbol opasnosti, npr. električna struja
Simbol za zabranu, npr. zabranjen pristup!
Simbol za naredbu, npr. nositi ličnu zaštitnu
opremu
Upotrebljeni znakovi za sigurnosne simbole
odgovaraju opšte važećim direktivama i
propisima, npr. DIN, ANSI.
Svaka sigurnosna napomena započinje sa nekom
od sledećih signalnih reči:
•Opasnost
Može doći do najtežih povreda ili smrti!
•Upozorenje
Može doći do najtežih povreda!
•Oprez
Može doći do povreda!
•Oprez (napomena bez simbola)
Može doći do značajne materijalnih šteta, nije
isključena potpuna šteta!
Sigurnosne napomene počinju sa signalnom
reči, uz navođenje opasnosti, zatim izvorom
opasnosti i mogućim posledicama te završavaju sa
napomenom o izbegavanju opasnosti.
Primer:
Upozorenje na rotacione delove!
Rotaciono radno kolo može da prignječi i odseče
udove. Isključiti pumpu i pustiti da se radno kolo
zaustavi.
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT31
Srpski
SIGURNOST
2.2. Bezbednost uopšteno
•Prilikom ugradnje, odn. vađenja pumpe u
prostorijama i šahtovima ne sme da radi samo
jedna osoba. Uvek mora da bude prisutna druga
osoba.
•Svi radovi (montaža, demontaža, održavanje,
instalacija) smeju da se izvode samo kada
je pumpa isključena. Pumpa mora da bude
odvojena od strujne mreže i da bude zaštićena od
ponovnog uključenja. Svi rotacioni delovi moraju
da se zaustave.
•Operater mora svom pretpostavljenom odmah da
prijavi svaku pojavu greške ili nepravilnosti.
•Operater mora obavezno odmah da zaustavi
postrojenje ako se pojave nedostaci koji
ugrožavaju bezbednost. Tu se ubrajaju:
•otkazivanje sigurnosnih i/ili nadzornih uređaja
•oštećenje važnih delova
•oštećenje električnih uređaja, kablova i izolacija.
•Alati i drugi predmeti treba da se čuvaju samo
na za to predviđenim mestima da bi se osiguralo
bezbedno rukovanje.
•Kod radova u zatvorenim prostorijama mora da
bude obezbeđena dovoljna ventilacija.
•Kod radova zavarivanja i/ili radova električnim
aparatima potrebno je da se osigura da ne postoji
opasnost od eksplozije.
•U načelu, smeju da se koriste samo sredstva
za pričvršćivanje koja su kao takva propisana i
zakonski dozvoljena.
•Sredstva za pričvršćivanje treba da budu
prilagođena odgovarajućim uslovima (vremenskim
uslovima, uređajem za ovešenje, opterećenjem,
itd.) i da se pažljivo čuvaju.
•Pokretna radna sredstva za podizanje tereta treba
da se koriste tako da se tokom upotrebe osigura
stabilnost radnog sredstva.
•Tokom primene pokretnih radnih sredstava za
podizanje nevođenih tereta treba da se preduzmu
mere za sprečavanje prevrtanja, pomeranja,
iskliznuća, itd.
•Potrebno je preduzeti mere da se ljudi ne
zadržavaju ispod visećeg tereta. Uz to, zabranjeno
je pomeranje visećeg tereta iznad radnih mesta na
kojima se zadržavaju ljudi.
•Još jedna osoba za koordinisanje mora da se
uključi u slučaju potrebe (npr. slabe vidljivosti) kod
upotrebe mobilnih radnih sredstava za podizanje
tereta.
•Teret koji treba da se podigne mora da se
transportuje tako da se niko ne povredi u
slučaju nestanka energije. Uz to, takvi radovi na
otvorenom moraju da se prekinu ako se pogoršaju
vremenski uslovi.
Ove napomene treba strogo poštovati. U slučaju
zanemarivanja mogu da nastanu telesne
povrede i/ili teške materijalne štete.
2.3. Električni radovi
Opasnost od električne struje!
Zbog nestručnog rukovanja strujom prilikom
električnih radova, preti opasnost po život!
Te radove sme da izvodi samo kvalifikovani
električar.
Oprez od vlage!
Prodiranjem vlage u kabl, oštećuju se kabl
i pumpa Nikada ne uranjajte kraj kabla u
tečnost i zaštitite ga od ulaska tečnosti. Žile
koje se ne koriste moraju da budu izolovane!
Naše pumpe se pogone monofaznom ili
trofaznom strujom. Treba da se poštuju važeće
nacionalne direktive, norme i propisi (npr.:
VDE 0100), kao i propisane mere lokalnog
preduzeća za snabdevanje električnom energijom.
Korisnik mora da bude upućen u dovod struje
pumpe, kao i u njene mogućnosti isključivanja.
Preporučuje se ugradnja prekostrujne zaštitne
sklopke (RCD). Preporučuje se ugradnja
prekostrujne zaštitne sklopke (RCD). Ukoliko
postoji mogućnost da ljudi dođu u kontakt sa
pumpom i fluidom (npr. na gradilištima), priključak
mora dodatno da bude osiguran prekostrujnom
zaštitnom sklopkom (RCD).
Za priključak, obratiti pažnju na poglavlje
"Električni priključak". Tehnički podaci moraju
striktno da se poštuju! U načelu, naše pumpe
moraju da budu uzemljene.
Ako je zaštitni uređaj isključio pumpu, pumpa
sme da se uključi tek kada je greška otklonjena.
Prilikom povezivanja pumpe sa električnim
razvodnim uređajem, posebno kod upotrebe
elektronskih uređaja, kao što su upravljačka
jedinica mekog starta ili frekventni regulatori,
treba da se poštuju propisi proizvođača razvodnog
uređaja, zbog održavanja elektromagnetne
kompatibilnosti (EMK) Za dovod struje i
upravljačke vodove će možda biti potrebne
posebne zaštitne mere (npr. oklopljeni kablovi,
filteri, itd.).
Povezivanje sme da bude izvršeno samo ako
razvodni uređaji odgovaraju usklađenim EU
normama. Mobilne radio stanice mogu da
prouzrokuju smetnje u postrojenju.
Upozorenje na elektromagnetno zračenje!
Za osobe koje nose pejsmejker postoji
opasnost po život, zbog elektromagnetnog
zračenja. Označite postrojenje na
odgovarajući način i uputite relevantne osobe
na te oznake!
2.4. Sigurnosni i nadzorni uređaji
Pumpe su opremljene termičkom kontrolom
namotaja. Pumpa će se isključiti ako motor tokom
rada postane prevruć.
Električar mora da priključi ovaj uređaj i da ispita
njegovu pravilnu funkciju pre puštanja u rad.
32
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
OPIS PROIZVODASrpski
Osoblje mora da bude upućeno u ugrađene
uređaje i njihovu funkciju.
Oprez!
Pumpa ne sme da radi ako je nadzorni uređaji
uklonjeni, oštećen i/ili nije u funkciji!
2.5. Ponašanje za vreme rada
Prilikom rada pumpe treba da se poštuju svi
zakoni i propisi o obezbeđenju radnog mesta,
sprečavanju nesreća i postupanju sa električnim
mašinama, koji važe na mestu primene. U interesu
bezbednog toka rada operater treba da utvrdi
raspodelu rada osoblja. Čitavo osoblje je
odgovorno za poštovanje propisa.
Pumpa je opremljena pokretljivim delovima.
Ti delovi se u toku rada okreću da bi mogli
transportovati fluid. Na pokretnim delovima mogu
da se stvore veoma oštri rubovi, zbog određenih
sastojaka u fluidu.
Upozorenje na rotacione delove!
Rotacioni delovi mogu da prigneče i odrežu
udove. Nikada se ne hvatajte za hidrauliku ili
rotacione delove tokom rada.
• Pre radova na održavanju ili popravke isključiti
pumpu, odvojiti je od mreže i osigurati je od
neovlašćenog ponovnog uključenja.
• Pustite da se rotacioni delovi zaustave!
2.6. Fluidi
Svaki fluid se razlikuje po sastavu, agresivnosti,
abrazivnosti, sadržaju suve materije i mnogo
drugih aspekata. Naše pumpe mogu, uopšteno,
da se koriste u mnogim područjima Pri tome treba
imati na umu da promenom zahteva (gustina,
visokozitet, opšti sastav) mogu da se promene
mnogi radni parametri pumpe.
Prilikom primene i/ili zamene pumpe u drugom
fluidu treba da se uzmu u obzir sledeće tačke:
•Kada je mehanički zaptivač oštećen, ulje iz uljne
komore može da uđe u fluid.
Primena u pitkoj vodi nije dozvoljena!
•Pumpe koje su radile u zaprljanoj vodi moraju
temeljno da se očiste pre upotrebe u drugim
fluidima.
•Pumpe koje su se koristile u fludima koji sadrže
fekalije i/ili u fluidima opasnim po zdravlje, moraju
potpuno da se dekontaminiraju pre upotrebe u
drugim fludima.
Treba da se razjasni da li ta pumpa sme da se
primeni u još nekom drugom fluidu.
2.7. Zvučni pritisak
Zavisno od veličine i snage (kW), zvučni pritisak
pumpe iznosi pribl. od 70 dB (A) do 90 dB (A) za
vreme rada.
Stvaran zvučni pritisak međutim zavisi od više
faktora. To su npr. dubina za ugradnju, montaža,
pričvršćenje dodatne opreme i cevovoda, radna
tačka, dubina uranjanja i m. dr.
Preporučujemo da operater preduzme dodatno
merenje na radnom mestu kada pumpa radi u
svojoj radnoj tački i pod svim radnim uslovima
Oprez: Nositi zaštitu od buke!
Prema važećim zakonima i propisima zaštita
sluha je obavezna kada je zvučni pritisak veći
od 85 dB (A)! Operater mora da se pobrine da
se ovo ispoštuje!
2.8. Primenjene direktive
Ova pumpa podleže
•različitim direktivama EZ,
•različitim usklađenim normama,
•i različitim nacionalnim normama.
Tačni podaci o primenjenim direktivama i
normama se nalaze u EZ izjavi o usklađenosti.
Pored toga se za upotrebu, montažu i demontažu
proizvoda dodatno kao osnov primenjuju različiti
nacionalni propisi. To su npr. propisi o sprečavanju
nesreća, VDE propisi, zakon o bezbednosti
uređaja, i m. dr.
2.9. Oznaka CE
Znak CE je postavljen na natpisnoj pločici, a
natpisna pločica je pričvršćena na kućištu motora.
3. Opis proizvoda
Pumpa je izrađena uz najveću pažnju i ona
podleže stalnoj kontroli kvaliteta. Kod pravilne
instalacije i održavanja je zagarantovan neometan
rad.
3.1. Namenska upotreba i područja primene
Opasnost od električne struje
Kod upotrebe pumpe u bazenima za plivanje ili
drugim bazenima kojima može da se pristupi,
postoji opasnost po život od električne struje.
Treba da se poštuju sledeće tačke:
• Upotreba je strogo zabranjena ako se u bazenu
nalaze ljudi!
• Zaštitne mere prema DIN VDE 0100-702.46
(ili odgovarajućih nacionalnih propisa) moraju
da budu preduzete ako se niko ne zadržava u
bazenu.
Opasnost od eksplozivnih fluida!
Najstrože je zabranjen transport eksplozivnih
fluida (npr. benzina, kerozina, itd.). Pumpe
nisu koncipirane za te fluide!
Potopne motorne pumpe Wilo-Rexa FIT...
primerene su za transport u isprekidanom režimu
rada:
•prljave i otpadne vode
•otpadne vode sa sadržajem fekalija
•mulja do maks. 8 % suve materije (zavisno od
tipa) kod odvodnjavanja kuće i zemljišta u skladu
sa EN 12050 (uzimajući u obzir državne predloge
i propise, npr. DIN EN 12050-1), te u šahtovima i
rezervoarima.
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT33
Srpski
OPIS PROIZVODA
Potopne motorne pumpe ne smeju da se koriste
za transport:
•pitke vode
•fluida sa tvrdim sastavnim delovima, kao što su
kamenje, drvo, metali, pesak, itd.
•lako zapaljivih i eksplozivnih fluida u čistom obliku
.
Namenska upotreba takođe uključuje poštovanje
ovih uputstava. Bilo koja druga upotreba se
smatra nenamenskom.
3.2. Sastav
Pumpe Wilo-Rexa su potopivo uronjive pumpe
za otpadnu vodu koje mogu da rade vertikalno u
vidu stacionarne i prenosive montaže u vlažnom
prostoru, kao i vertikalno u vidu stacionarne
montaže na suvom.
Priključni kabl je dugačak 10 m i stoji na
raspolaganju u sledećim verzijama:
•Verzija sa mofozanom strujom:
•kabl sa šuko utikačem
•kabl sa šuko utikačem i ugrađenim plivajućim
prekidačem
•Trofazna izvedba:
•slobodan kraj kabla
•kabl sa CEE utikačem i ugrađenim plivajućim
prekidačem
3.2.3. Zaptivanje
Zaptivanje ka fluidu i prostoru motora se vrši
pomoću dva mehanička zaptivača. Uljna komora
je između oba mehanička zaptivača napunjena
medicinskim belim uljem.
Sipanje belog ulja se vrši prilikom montaže
pumpe.
Sl. 1.: Opis
1
Kabl
5
Kućište hidraulike
2
Ručka
6
Usisni priključak
3
Kućište motora
7
Priključak pritiska
4
Uljna komora
3.2.1. Hidraulika
Kućište hidraulike i radno kolo su izrađeni od liva.
Priključak sa potisne strane je izveden u vidu
horizontalnog prirubnički spoja. Kao radno kolo se
primenjuje Vortex radno kolo.
Pumpa nije samousisna, tj. dotok fluida mora
da bude samostalan , odn. da se vrši pomoću
ulaznog pritiska.
3.2.2. Motor
Kućište motora je izrađeno od nerđajućeg čelika.
Kao motori se primenjuju suvi motori u verziji
monofozne struje ili .trofazne struje. Hlađenje se
vrši okolnim fluidom. Otpadna toplota se preko
kućišta motora odvodi direktno u fluid. Zbog toga
te pumpe za trajni režim rada moraju uvek da
budu uronjene. Režim rada sa prekidima moguć je
kod uključenog i isključenog motora.
Kod monofaznih motora je radni kondenzator
integrisan u motoru.
Pored toga su motori opremljeni sledećim
nadzornim uređajima:
•Termički nadzor motora:
Termički nadzor motora štiti namotaj motora od
pregrevanja. Kod pumpi sa monofaznim motorom,
nadzor motora je integrisan i samostalno se
uključuje. Znači, motor se usled pregrevanja
isključuje i nakon hlađenja automatski ponovo
uključuje. Ovde se standardno primenjuju
bimetalni senzori.
Motor može dodatno da bude opremljen
eksternom elektrodom sa zaptivnom komorom za
nadzor uljne komore. Ona signalizuje prodor vode
u uljnu komoru preko mehaničkog zaptivača na
strani fluida.
34
3.2.4. Plivajući prekidač
U izvedbi "A" je pumpa opremljena plivajućim
prekidačem. Plivajući prekidač je priključen
direktno na motoru.
Plivajućim prekidačem može da se podesi
upravljanje nivoom pomoću kojeg se pumpa
automatski uključuje i isključuje.
3.2.5. Dograđeni utikač
U izvedbi "P" i "F" je kod monofaznih motora
dograđen šuko utikač, a kod trofaznnih motora je
dograđen CEE utikač.
Ovi utikači su dimenzionisani za primenu u
komercijalne šuko, odn. CEE utičnice i nisu
otporne na preplavljivanje.
Oprez od vlage!
Utikač če se oštetiti prodorom vlage u njega.
Nikada ne uranjajte utikač u tečnost i zaštitite
ga od ulaska tečnosti.
3.3. Načini rada
3.3.1. Način rada S1 (trajni pogon)
Pumpa može da radi kontinuirano pod
nominalnim opterećenjem, bez prekoračenja
dozvoljene temperature.
3.3.2. Način rada S2 (kratkotrajni pogon)
Maks. trajanje rada je navedeno u minutima, npr.
S2-15. Pauza mora da traje sve dok temperatura
mašine ne odstupi preko 2 K od temperature
rashladnog sredstva.
3.3.3. Način rada S3 (rad sa prekidima)
Ovaj način rada opisuje odnos vremena rada i
mirovanja. Kod načina rada S3, kalkulacija se kod
navođenja vrednosti uvek odnosi na period od
10 min.
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
OPIS PROIZVODASrpski
Primeri
•S3 20 %
Vreme rada 20 % od 10 min = 2 min / vreme
mirovanja 80 % od 10 min = 8 min
•S3 3 min
Vreme rada 3 min / vreme mirovanja 7 min
Ako su navedene dve vrednosti, one se odnose
jedna na drugu, npr.:
•S3 5 min/20 min
Vreme rada 5 min / vreme mirovanja 15 min
•S3 25 %/20 min
Vreme rada 5 min / vreme mirovanja 15 min
Primer:
Wilo-Rexa
FIT V06DA-110/EAD1-2-T0015-540-P
FIT
Serija
Oblik radnog kola
V = Vortex radno kolo
Veličina priključka pritiska
05 = DN 50
06 = DN 65/80
08 = DN 80
Model hidraulike
D = usisna strana probušena prema DIN
M = usisna strana probušena prema North
American Standard (ANSI)
Model materijala "hidraulika"
A = standardni model
V
06
D
3.4. Tehnički podaci
Opšti podaci
Mrežni priključak [U/f]:
3.5. Način označavanja
Vidi natpisnu pločicu
Potrošnja električne energije
Vidi natpisnu pločicu
[P1]:
Nominalna snaga motora
Vidi natpisnu pločicu
[P2]:
Maks. napor [H]
Vidi natpisnu pločicu
Maks. protok [Q]:
Vidi natpisnu pločicu
Vrsta uključivanja [AT]:
Vidi natpisnu pločicu
Temperatura fluida [t]:
3…40 °C
Klasa zaštite:
IP 68
Klasa izolacije [Cl.]:
F
Broj obrtaja [n]:
Vidi natpisnu pločicu
Maks. dubina uranjanja:
20 m
Zaštita od eksplozije:
-
Načini rada
Uronjeno [OTS]:
S1
Izronjeno [OTE]:
S2 15min, S3 10%*
Broj uključivanja
Preporučeno:
20 /h
Maksimalno:
50 /h
Slobodan prolaz kugle
FIT V05-… :
50 mm
FIT V06-… :
65 mm
FIT V08-… :
80 mm
Usisni priključak:
FIT…05-… :
DN 50, PN 10
FIT…06-… :
DN 65, PN 10
FIT…08-… :
DN 80, PN 10
Priključak pritiska::
FIT…05-… :
DN 50/Rp2, PN 10
FIT…06-… :
DN 65/80, PN 10
FIT…08-… :
DN 80/100, PN 10
*Način rada S3 25% je dozvoljen ako se pre novog
uključivanja obezbedi potrebno hlađenje motora
kompletnim preplavljivanjem za min. 1 minut!
A
110
Definicija hidraulike
Model motora
E = suvi motor
R = suvi motor smanjene snage
Model materijala "motor"
A = standardni model
Model zaptivanja
D = 2 nezavisna mehanička zaptivača
IE-klasa energetske efikasnosti, npr.: 1 = IE1
(zasnovano na IEC 60034‑30)
E
A
D
1
-
bez Ex dozvole
2
Broj polova
T
Model mrežnog priključka
M = 1~
T = 3~
0015
/10 = nominalna snaga motora P2 u kW
5
Frekvencija
5 = 50 Hz
6 = 60 Hz
40
Ključ za dimenzionisani napon
P
Dodatna električna oprema
O = sa slobodnim krajem kabla
A = sa plivajućim prekidačem i utikačem
P = sa utikačem
3.6. Obim isporuke
•Pumpa sa 10 m kabla
•Verzija sa monofaznom strujom sa
•šuko utikačem
•plivajućim prekidačem i šuko utikačem
•Trofazna izvedba sa
•slobodnim krajem kabla
•plivajućim prekidačem i CEE-utikačem
•Uputstvo za ugradnju i upotrebu
3.7. Dodatna oprema (može opciono da se kupi)
•Dužine kabla do 30 m (monofazna verzija) odn.
50 m (trofazna verzija) u fiksnoj gradaciji od 10 m
•Uređaj za ovešenje
•Nogar pumpe
•Eksterna elektroda sa zaptivnom komorom
•Upravljanje nivoom
•Dodatna oprema za pričvršćivanje i lanci
•Upravljački uređaji, releji i utikači
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT35
Srpski
TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
4. Transport i skladištenje
4.1. Isporuka
Nakon prijema odmah proverite da li je pošiljka
kompletna i da li ima oštećenja. U slučaju
eventualnih nedostataka, transportno preduzeće,
odn. proizvođač mora da bude obavešten već na
dan prijema, jer inače ne mogu više da se ostvare
bilo kakva prava. Eventualna oštećenja moraju da
budu zabeležena na dostavnom i teretnom listu.
4.2. Transport
Za transport koristiti samo za to predviđena i
dozvoljena sredstva za pričvršćivanje, transport i
podizanje. Ona moraju da imaju dovoljnu nosivost
i silu nošenja da bi pumpa mogla bezopasno da se
transportuje. Ukoliko se koriste, lanci se moraju
osigurati od iskliznuća.
Osoblje mora da bude kvalifikovano za te radove,
a tokom rada mora da se pridržava svih nacionalno
važećih sigurnosnih propisa.
Proizvođač odn. dobavljač isporučuje pumpe u
odgovarajućoj ambalaži. Ona obično isključuje
oštećenja prilikom transporta. Prilikom česte
promene lokacije, ambalažu bi trebalo da čuvate
za ponovnu upotrebu.
4.3. Skladištenje
Novo isporučene su pripremljene, tako da mogu
da se skladište min. 1 godinu. Za privremeno
skladištenje, pumpa mora temeljno da se očisti
pre skladištenja!
Za skladištenje treba da se uzme u obzir sledeće:
•Pumpu bezbedno staviti na čvrstu podlogu i
zaštititi je od pada i iskliznuća. Potopne motorne
pumpe za otpadnu vodu skladište se u uspravnom
položaju.
Opasnost od prevrtanja!
Pumpu nikada ne odlagati nezaštićenu.
U slučaju pada pumpe postoji opasnost od
povreda!
•Naše pumpe mogu da se skladište na do maks.
‑15 °C. Skladišni prostor mora da bude suv.
Preporučujemo skladištenje zaštićeno od mraza u
prostoriji sa temperaturom između 5 °C i 25 °C.
•Pumpa ne sme da se skladišti u prostorijama, u
kojima se izvode radovi zavarivanja, jer gasovi
odn. zračenja koja nastaju mogu da nagrizaju
delove od elastomera i obloge.
•Usisni priključak i priključak pritiska treba čvrsto
zatvori da bi se sprečile nečistoće.
•Svi vodovi za dovod struje treba da budu zaštićeni
od savijanja, oštećenja i prodora vlage.
Opasnost od električne struje!
Od oštećenih vodova za dovod struje preti
opasnost po život! Kvalifikovani električar
mora odmah da zameni oštećene vodove.
36
Oprez od vlage!
Prodiranjem vlage u kabl, oštećuju se kabl
i pumpa Nikada ne uranjajte kraj kabla u
tečnost i zaštitite ga od ulaska tečnosti.
•Pumpa mora da se zaštiti od direktnog sunčevog
zračenja, vrućine, prašine i mraza. Vrućina il mraz
mogu da dovedu do znatnih oštećenja na radnim
kolima i oblogama!
•Radna kola moraju da se okreću u redovnim
vremenskim razmacima. Time se sprečava
zaglavljivanje ležajeva i vrši se obnavljanje tankog
sloja maziva mehaničkog zaptivača.
Upozorenje na oštre rubove!
Na radnim kolima i otvorima hidraulike mogu
da se stvore oštri rubovi. Postoji opasnost
od povreda! Nosite potrebnu ličnu zaštitnu
opremu, npr. zaštitne rukavice.
•Nakon dužeg skladištenja pumpa treba da se
očisti od nečistoća kao što su npr. prašina i uljne
naslage, pre nego što se pusti u rad. Treba da
se proveri pokretljivost radnih kola i moguća
oštećenja obloga kućišta.
Pre puštanja u rad je potrebno proveriti nivo
napunjenosti uljne komore i po potrebi je
dopuniti!
Oštećeni premazi moraju odmah da se poprave.
Samo neoštećeni premaz ispunjava svoju
namenu!!
Ako poštujete ova pravila, Vaša pumpa može
da bude uskladištena na duži period. Međutim,
imajte na umu da elastomerski delovi i obloge
podležu prirodnoj krhkoći. Preporučujemo da
ih proveravate i po potrebi zamenite.prilikom
skladištenja dužeg od 6 meseci. U takvim
slučajevima, molimo Vas da se kosnultujete sa
proizvođačem.
4.4. Vraćanje isporuke
Pumpe koje se vraćaju nazad u fabriku moraju
da budu stručno zapakovane Stručno znači da
pumpa mora da bude očišćena od nečistoća i
dekontaminirana kod upotrebe u fludima opasnim
po zdravlje. Ambalaža mora da zaštiti pumpu
od oštećenja tokom transporta. Za sva pitanja
obratite se proizvođaču!
5. Postavljanje
Radi izbegavanja oštećenja proizvoda ili opasnih
povreda prilikom montaže potrebno je obratiti
pažnju na sledeće tačke:
•Montažu – montažu i instalaciju pumpe –
smeju da vrše isključivo kvalifikovane osobe, uz
poštivanje sigurnosnih napomena.
•Pre početka montaže. pumpu treba pregledati na
prisustvo transportnih oštećenja.
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
POSTAVLJANJESrpski
5.1. Opšte
Za planiranje i korišćenja tehnologija otpadne
vode upućujemo Vas na relevantne i lokalne
propise i direktive o tehnologiji otpadnih voda
(npr. udruženja za tehnologiju otpadne vode ATV).
Upozoravamo na pojavu naglih skokova pritiska,
posebno kod stacionarnog načina montaže, u
slučaju pumpanja dužim cevima pod pritiskom
(posebno kod stalnog uspona ili izrazitog profila
terena).
Nagli skokovi pritiska mogu da dovedu do
uništenja pumpe/postrojenja, a udaranje klapni
prouzrokuje buku. Ove situacije mogu da se
izbegnu primenom odgovarajućih mera (npr.
nepovratnim klapnama sa podesivim vremenom
zatvaranja, posebnim načinom polaganja cevi pod
pritiskom).
Nakon pumpanja vode koja sadrži kreč, ilovaču
ili cement, pumpu treba temeljno isprati čistom
vodom da bi se sprečilo stvaranje kore i izbegla
kasnija time uslovljena otkazivanja
Prilikom upotrebe upravljanja nivoom treba da
se obrati pažnja na min. prekrivenost vodom.
Vazdušne džepove u kućištu hidraulike, odn. u
cevovodnom sistemu obavezno treba izbegavati
i otkloni odgovarajućim odušnim uređajima i/ili
laganim kosim položajem pumpe (kod prenosive
montaže). Zaštitite pumpu od smrzavanja.
5.2. Načini postavljanja
•Vertikalna stacionarna montaža u vlažnom
prostoru sa uređajem za ovešenje
•Vertikalna prenosiva montaža u vlažnom prostoru
sa nogarom pumpe
•Vertikalna stacionarna montaža na suvom
5.3. Radni prostor
Radni prostor mora da bude čist, očišćen od
grubih čvrstih materija, suv, zaštićen od mraza i
po potrebi dekontaminiran, kao i dimenzionisan
za određenu pumpu. Prilikom radova u šahtovima
mora da bude prisutna druga osoba, zbog
obezbeđenja. Ako postoji opasnost od sakupljanja
otrovnih ili zagušljivih gasova, treba da budu
preduzete potrebne protivmere!
Kod ugradnje u šahtovima projektant treba da
utvrdi veličinu šahta i vreme hlađenja motora,
zavisno od prevladavajućih uslova okruženja
tokom rada.
Da bi se kod suvih motora ostvarilo potrebno
hlađenje u S3 radu, suvi motori koji su bili
izronjeni moraju da budu potpuno preplavljeni
pre ponovnog uključenja!
Neometana montaža sredstva za podizanje mora
da bude zagarantovana, jer je ona potrebna za
montažu/demontažu pumpe. Mora da postoji
mogućnost za bezopasan pristup mestu primene
i odlaganja za pumpu sredstvom za podizanje.
Mesto za odlaganje mora da ima čvrstu podlogu.
Za transport pumpe, sredstvo za prihvat tereta
mora da bude pričvršeno na predviđene podizne
uške ili na ručki.
Vodovi za dovod struje moraju biti položeni tako
da je moguć rad bez rizika i bezopasno izvođenje
montaže/demontaže u svakom trenutku. Pumpa
nikada ne sme da se nosi, odn. vuče za vod za
dovod struje. Prilikom upotrebe upravljačkih
uređaja treba da se obrati pažnja na odgovarajuću
klasu zaštite. U načelu, upravljački uređaji treba
da budu postavljeni, tako da budu zaštićeni od
preplavljivanja.
Čvrstoća delova konstrukcije i temelja mora da
bude dovoljno jaka da bi se omogućilo bezbedno
i funkcionalno zadovoljavajuće pričvršćenje.
Operater, odn. određeni dobavljač je odgovoran
za pripremu temelja i njihovu primerenost u
pogledu dimenzije, čvrstoće i nosivosti!
Rad na suvo je najstrože zabranjen. Nivo vode
nikad ne sme da padne ispod minimalne vrednosti
nivoa vode. Zbog toga kod većih oscilacija nivoa
preporučujemo ugradnju upravljanja nivoom ili
zaštite od rada na suvo.
Koristite vodeće ili odbojne limove. za dotok
fluida. Vazduh ulazi u fluid prilikom udara
vodenog mlaza na vodenu površinu. To izaziva
nepovoljne uslove dotoka i pumpanja pumpe, što
zbog kavitacije nastaje veoma nemiran hod i jače
habanje.
5.4. Ugradnja
Opasnost od pada!
Prilikom instalacije pumpe i njene dodatne
opreme se, pod određenim okolnostima, radi
direktno na rubu bazena ili šahta. Nepažnja i/
ili krivi odabir odeće mogu dovesti do pada.
Postoji opasnost po život! Preduzmite sve
mere predostrožnosti da biste to sprečili.
Prilikom instalacije pumpe treba da se vodi
računa o sledećem:
•Te radove mora da izvodi stručno osoblje, a
električari moraju da izvrše električne radove.
•Pumpu treba podignuti za ručku ,odn. podiznu
ušku, a nikada za vod za dovod struje. Kada se
koriste lanci, oni moraju da budu spojeni preko
karike sa podiznom uškom odn. sa ručkom. Samo
građevinsko-tehnički dozvoljena sredstva za
pričvršćivanje smeju da se koriste.
•Proverite da li je projektna dokumentacija (planovi
montaže, verzija radnog prostora, uslovi dotoka)
kompletna i ispravna.
Napomena
• Ako tokom rada kućište motora izroni iz fluida,
treba da se poštuje način rada za izronjeni režim!
• Rad na suvo je najstrože zabranjen! Zbog toga
uvek preporučujemo ugradnju zaštite od rada
na suvo. Kod jakih oscilacija nivoa mora da bude
ugrađena zaštita od rada na suvo!
• Proverite primenjeni presek kabla i izabrani
način postavljanja, kao i da li je postojeća dužina
kabla dovoljna. (informacije o tome se nalaze u
katalogu, priručnicima za projektovanje ili kod
službe za korisnike Wilo).
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT37
Srpski
POSTAVLJANJE
•Proveriti stabilno naleganje i ispravnu funkciju
uređaja za ovešenje.
•Sredstvo za podizanje pričvrstiti za pumpu
pomoću karike, podignuti ga i polako ga spustiti
na cevi za vođenje u radnom prostoru.
•Prilikom spuštanja, vodove za dovod struje
držati lagano zategnuto.
•Kada je pumpa spojena sa uređajem za
ovešenje, vodove za dovod struje propisno
zaštiti od pada i/ili oštećenja.
•Neka električno povezivanje sprovede
električar.
•Priključak pritiska se zaptiva sopstvenom
težinom.
4. Instalacija opcione dodatne opreme, kao npr.
zaštite od rada na suvo ili upravljanja nivoom.
5. Pumpu pustiti u rad: oko 2-4 h
•Prema poglavlju "Puštanje u rad"
•Kod nove instalacije: Poplaviti radni prostor
•Provetriti potisni vod.
•Isto tako obratite pažnju na sve propise, pravila i
zakone o radu sa teškim i visećim teretima.
•Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu.
•Kod radova u šahtovima mora uvek mora da bude
prisutna druga osoba. Ako postoji opasnost od
sakupljanja otrovnih ili zagušljivih gasova, treba
da budu preduzete potrebne protivmere!
•Pored toga, poštujte nacionalno važeće propise o
sprečavanju nesreća i sigurnosne propise stručnih
udruženja.
•Potrebno je proveriti oblogu pre ugradnje. Ako
ustanovite nedostatke, morate da ih otklonite pre
ugradnje.
5.4.1. Stacionarna montaža u vlažnom prostoru
Kod montaže u vlažnom prostoru mora da bude
postavljen uređaj za ovešenje. On mora posebno
da se naruči kod proizvođača. Na njega se vrši
povezivanje cevovodnog sistema sa potisne
strane.
Priključeni cevovodni sistem mora da bude
samonosiv, tj. ne sme da ga podupire uređaj za
ovešenje.
5.4.2. Prenosiva montaža u vlažnom prostoru
Prilikom ovog načina montaže, pumpa mora da
bude opremljena nogarom pumpe (može opciono
da se kupi). On se smešta na usisni nastavak i kod
tvrde podloge obezbeđuje minimalno rastojanje
od tla i stabilnost. Kod ove verzije postoji
mogućnost postavljanja na željeno mesto u
radnom prostoru. Za primenu u radnim prostorima
sa mekanom podlogom moraju da se koriste tvrde
podloške da bi se sprečilo propadanje. Crevo pod
pritiskom. treba da bude priključeno sa potisne
strane.
Radni prostor mora da bude dimenzioniran tako
da uređaj za ovešenje može bez problema da se
instalira i pogoni.
Ako motor treba da izroni tokom rada, onda treba
striktno poštovati sledeće podatke o temperaturi:
•Maks. temperatura fluida i okoline iznosi 40 °C.
Sl. 2.: Montaža u vlažnom prostoru
Sredstvo za
pričvršćivanje
Min. nivo vode za
7a
uronjeni način rada
Min. nivo vode za
7b
izronjeni rad
1
Uređaj za ovešenje
6
2
Nepovratni ventil
3
Zasun
4
Cevno koleno
8
Odbojni lim
5
Cev za vođenje
(postaviti n objektu!)
9
Dotok
A
Minimalna rastojanja kod paralelnog rada
B
Minimalna rastojanja kod promenljivog režima
Pumpa mora da se pričvrsti za tlo kod dužeg
vremena rada u tom se načinu montaže. Time se
sprečavaju vibracije i obezbeđuje miran hod sa
neznatnim habanjem.
Ako motor treba da izroni tokom rada, onda treba
striktno poštovati sledeće podatke o temperaturi:
•Maks. temperatura fludia i okoline iznosi 40 °C.
Oprez od opekotina!
Delovi kućišta mogu da dostignu temperaturu
daleko iznad 40°C. Postoji opasnost od
opekotina! Pustite da se pumpa posle
isključivanja najpre ohladi na temperaturu
okoline.
Mera rastojanja "A"
DN 50
308 mm
DN 65
385 mm
DN 80
615 mm
DN 100
615 mm
Radni koraci
1. Instalacija uređaja za ovešenje: oko 3-6 h
(vidi o tome uputstvo za upotrebu uređaja za
ovešenje)
2. Priprema pumpe za rad na uređaju za ovešenje oko 1-3 h
(vidi o tome uputstvo za upotrebu uređaja za
ovešenje).
3. Instalacija pumpe: oko 3-5 h
38
Sl. 3.: Prenosiva montaža
1
Sredstvo za prihvat
tereta
5
Storz spojnica creva
2
Nogar pumpe
6
Crevo pod pritiskom
3
Cevno koleno za
priključak za crevo ili
fiksnu Storz spojnicu
7a
Min. nivo vode za
uronjeni način rada
4
Fiksna Storz spojnica
7b
Min. nivo vode za
izronjeni rad
Radni koraci
1. Priprema pumpe: oko 1 h
•Montirati nogar pumpe na usisni priključak.
•Cevno koleno montirati na priključak pritiska.
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
POSTAVLJANJESrpski
•Crevo pod pritiskom pričvrstiti na cevno koleno
pomoću obujmice za crevo.
Alternativno tome, može da se montira jedna
fiksna Storz spojnica na cevno koleno i jedna
Storz creva spojnica na crevo pod pritiskom.
2. Instalacija pumpe: oko 1-2 h
•Postavite pumpu na mesto upotrebe. Ako je
potrebno, sredstvo za podizanje pričvrstiti na
pumpu, podignuti ga i spustiti na predviđeno
radno mesto (šaht, jama).
•Proverite da li pumpa stoji vertikalno i na čvrstoj
podlozi. Izbegavati tonjenje!
•Kabl za dovod struje položiti tako da ne može
da se ošteti.
•Neka električno povezivanje sprovede
električar.
•Crevo pod pritiskom položiti tako da mu se ne
nanese oštećenje i pričvrstiti ga na navedenom
mestu (npr. na odvodu).
Opasnost razdvajanja creva pod pritiskom!
Nekontrolisano razdvajanje, odn. izbijanje
creva pod pritiskom može da prouzrokuje
povrede. Crevo pod pritiskom treba osigurati
na odgovarajući način. Treba da se izbegne
prelamanje creva pod pritiskom.
3. Pumpu pustiti u rad: oko 1-3 h
•Prema poglavlju "Puštanje u rad"
5.4.3. Stacionarna montaža na suvom
Radni prostor je podeljen kod ovog načina
ugradnje: Zbirni rezervoar i mašinski prostor.
U zbirnom rezervoaru se vrši sakupljanje fludia,
a u mašinskom prostoru je montirana pumpa.
Radni prostor mora da bude pripremljen prema
dimenzionisanju, odn. pomoći projektovanja
proizvođača. U mašinskom prostoru se na
navedenom mestu vrši povezivanje pumpe sa
cevovodnim sistemom na usisnoj strani i potisnoj
strani. Sama pumpa nije uronjena u fluid.
Cevovodni sistem na usisnoj strani i strani
pritiska mora da bude samonosiv,tj. ne sme da
ga podupire pumpa. Nadalje, pumpa mora da
bude povezana sa cevovodnim sistemom, tako
da nije opterećena i da ne vibrira. Zbog toga
preporučujemo upotrebu elastičnih priključnih
elemenata (kompenzatora).
Za montažu na suvom potrebno je poštovati
sledeće temperature:
•Maks. temperatura fluida: 40 °C.
•Maks. temperatura okoline: 25 °C.
S obzirom da pumpa nije samousisna, kućište
hidraulike mora u potpunosti da bude
napunjeno fluidom. Min. nivo u zbirnom
rezervoaru mora da ima istu visinu kao i gornji
rub kućišta hidraulike!
Oprez od opekotina!
Delovi kućišta mogu da dostignu temperaturu
daleko iznad 40°C. Postoji opasnost od
opekotina! Pustite da se pumpa posle
isključivanja najpre ohladi na temperaturu
okoline.
Sl. 4.: Stacionarna montaža na suvom
1
Zbirni rezervoar
5
Kompenzator
2
Mašinski prostor
6
Pumpa
3
Zasun
7
Min. nivo vode
4
Nepovratni ventil
8
Zaštita od rada na suvo
Radni koraci
1. Instalacija pumpe: oko 3-5 h
•Proveriti stabilno naleganje cevovodnog
sistema.
•Sredstvo za podizanje pričvrstiti za pumpu
pomoću karike, podignuti ga i polako ga spustiti
na cevovodni sistem.
•Prilikom spuštanja paziti na vodove za dovod
struje.
•Kada pumpa nalegne na cevovod, pumpu
pričvrstiti na cevovodni sistem sa usisne i
potisne strane.
•Vodove za dovod struje položiti prema lokalnim
propisima.
•Neka električno povezivanje sprovede
električar.
2. Instalacija opcione dodatne opreme, kao npr.
zaštite od rada na suvo ili upravljanja nivoom.
3. Pumpu pustiti u rad: oko 2-4 h
•Prema poglavlju "Puštanje u rad"
•Otvoriti klizne ventile na usisnoj i potisnoj
strani.
•Provetriti potisni vod.
5.4.4. Upravljanje nivoom
Pomoću upravljanja nivoom mogu da se utvrde
nivoi napunjenosti i pumpe mogu automatski
da se uključe i isključe. Snimanje nivoa može se
obaviti preko plivajućeg prekidača, merenjem
pritiska i ultrazvučnim merenjem ili elektrodama.
Pri tome treba obratiti pažnju sledeće tačke:
•Prilikom upotrebe plivajućih prekidača treba
obrati pažnja da mogu slobodno da se kreću u
prostoriji!
•Nivo vode nikada ne sme da padne ispod
minimalnog nivoa vode!
•Broj uključivanja nikada ne sme da se prekorači!
•Kod jakih oscilacija nivoa napunjensoti, u načelu
je potrebno je izvršiti upravljanje nivoom preko
dve merne tačke. Time mogu da se ostvare veće
razlike uključivanja.
Instalacija
Verzija"A" serije FIT je opremljena plivajućim
prekidačem za registraciju nivoa. Pri tome se
zatvara ili otvara kontakt, u zavisnosti od ugla
nagiba plutajućeg prekidača.
Nivo uključivanja je određen dužinom kabla
plivajućeg prekidača.
Prilikom upotrebe posebnog upravljanjanivoom
pogledajte podatke o instalaciji u uputstvu za
ugradnju i upotrebu upravljanja nivoom.
Vodite računa o podacima o maks.broju
uključivanja, kao i o minimalnom nivou vode!
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT39
Srpski
POSTAVLJANJE
5.5. Zaštita od rada na suvo
Da bi se obezbedilo potrebno hlađenje, pumpa
mora da bude uronjena u fluid, zavisno od načina
rada. Sem toga obavezno mora da se obrati pažnja
na to da u kućište hidraulike ne dospe vazduh.
Zbog toga pumpa mora uvek do da bude uronjena
u fluid do gornjeg ruba kućišta hidraulike ili
po potrebi do gornjeg ruba kućišta motora. Za
optimalnu radnu bezbednost preporučujemo
ugradnju zaštite od rada na suvo.
Ona se obezbeđuje pomoću prekidača sa
plovkom ili elektrodama. Plivajući prekidač, odn.
elektroda se pričvršćuje u šahtu i on isključuje
pumpu pri minimalnoj prekrivenosti vodom. Ako
se zaštita od rada na suvo kod jakih oscilacija
nivoa napunjenosti sprovodi samo plovkom ili
elektrodom, postoji mogućnost da se pumpa
stalno uključuje i isključuje! Time mogu da
nastanu prekoračenja maksimalnih uključenja
(ciklusa uključenja) motora.
5.5.1. Pomoć za izbegavanje visokih ciklusa
uključivanja
•Ručno resetovanje
Kod te mogućnosti, motor se isključuje nakon
podbacivanja minimalne prekrivenosti vodom,
pa mora ponovno ručno da se uključi kada se
postigne dovoljan nivo vode.
•Posebna tačka ponovnog uključenja
Dugom tačkom uključivanja (dodatni plovak ili
elektroda) stvara se dovoljna razlika između tačke
isključenja i tačke uključenja. Time se izbegava
stalno uklapanje. Ta funkcija može da se realizuje
sa relejem za upravljanje nivoom.
5.6. Električni priključak
Opasnost po život od električne struje!
Kod nepravilnog električnog povezivanja
postoji opasnost po život od strujnog udara.
Izvođenje električnog povezivanja prepustite
samo električaru ovlašćenom od strane
lokalnog distributera energije i u skladu sa
lokalno važećim propisima.
provodnika potrebno je predvideti prečnik kabla u
skladu sa lokalnim propisima.
•Za motore sa slobodnim krajem kabla mora da
se koristi zaštitni prekidač motora. Preporučuje
se upotreba prekostrujne zaštitne sklopke (RCD).
•Upravljački uređaji treba da budu nabavljeni kao
dodatna oprema.
5.6.1. Osigurač sa mrežne strane
Potrebno predosiguranje mora da bude izmereno
u skladu sa polaznom strujom. Pogledajte polaznu
struju na natpisnoj pločici.
Kao predosiguranje treba koristi samo
trome osigurače ili automatske osigurače sa
karakteristikom K.
5.6.2. Monofazni motor
Sl. 5.: Priključna šema
L
N
Mrežni priključak
PE Uzemljenje
Verzija sa monofaznom strujom može da bude
zvedena na sledeći način:
•sa šuko utikačem
•sa plivajučim prekidačem i šuko utikačem
Priključivanje na strujnu mrežu se vrši umetanjem
utikača u utičnicu.
Ako pumpa treba da bude priključena direktno u
razvodni ormar, onda mora da se izvrši demontaža
utikača i električar mora da izvrši električno
povezivanje!
Žile priključnog kabla su označene na sledeći
način:
3-žilni priključni kabl
Boja žile
Stezaljka
smeđa (bn)
L
plava (bu)
N
zelena/žuta (gn-ye)
PE
5.6.3. Trofazni motor
•Struja i napon mrežnog priključka moraju da
odgovaraju podacima na natpisnoj pločici.
•Vod za dovod struje položiti prema važećim
normama/propisima i povezati ga prema
rasporedu žila.
•Postojeći nadzorni uređaji, npr. za termički nadzor
motora, moraju da budu priključeni i mora da se
izvrši provera njihovog rada.
•Za trofazne motore mora da postoji desno obrtno
polje.
•Pumpu uzemljiti u skladu sa propisima.
Fiksno instalirane pumpe moraju da budu
uzemljene prema nacionalno važećim normama.
Ako postoji poseban priključak zaštitnog
provodnika, onda on treba da se spoji na
označenoj rupi, odn. stezaljci uzemljenja (;)
pomoću odgovarajućeg zavrtnja, navrtke,
zupčaste ploče i podloške. Za priključak zaštitnog
40
Sl. 6.: Priključna šema
L1
PE Uzemljenje
L2 Mrežni priključak
20
L3
21
Bimetalni senzor
Verzija sa trofaznom strujom može da bude
izvedena na sledeći način:
•sa plivajućim prekidačem i CEE-utikačem
•sa slobodnim krajem kabla
Kod verzije sa utikačem, priključivanje na strujnu
mrežu se vrši umetanjem utikača u utičnicu.
Kod verzije sa slobnim krajem kabl,a priključivanje
na strujnu mrežu se vrši povezivanjem u
razvodnom ormaru.
Električar mora da izvrši električno povezivanje!
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
PUŠTANJE U RADSrpski
Žile priključnog kabla su označene na sledeći
način:
6-žilni priključni kabl
Broj žile
Stezaljka
1
Kontrola temperature
2
Kontrola temperature
3
U
4
V
5
W
zelena/žuta (gn-ye)
Uzemljenje (PE)
5.6.4. Priključenje nadzornih uređaja
Svi nadzorni uređaji moraju uvek da budu
priključeni!
Nadzor temperature monofaznog motora
•Kod monofaznog motora je kontrola temperature
integrisana u motoru i samostalno se uključuje.
Nadzor je uvek aktivan i ne mora se posebno
priključivati.
Kontrola temperature trofaznog motora
•Bimetalni senzori mogu direktno da se priključe u
razvodnom ormaru.
Vrednosti priključka,
maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ = 1
•Kod postizanja vrednosti praga mora da usledi
isključivanje.
Za oštećenja namotaja koja se svode na
neodgovarajući nadzor motora ne može da se
preuzme garancija, iz tog razloga!
Priključivanje opciono raspoložive elektrode sa
zaptivnom komorom za uljnu komoru
•Elektroda sa zaptivnom komorom mora da bude
priključena preko releja za upoređivanje vrednosti.
U tu svrhu preporučujemo relej "NIV 101/A".
•Vrednost praga iznosi 30 kOhma. Kod postizanja
vrednosti praga mora da usledi upozorenje ili
isključivanje.
Oprez!
Ako se pojavi samo upozorenje, prodor vode
u pumpu može da prouzrokuje potpuno
oštećenje. Uvek preporučujemo isključivanje!
ili faznih releja, zaštite od udara groma, itd.).
Sem toga preporučujemo ugradnju zaštitnog
nadstrujnog prekidača.
Prilikom priključivanja pumpe moraju se poštovati
lokalni i zakonski propisi.
5.7.2. Načini uključenja
Direktno uključenje
Kod punog opterećenja, trebalo bi da zaštita
motora bude podešena na mernu struju prema
natpisnoj pločici. Kod režima delimičnog
opterećenja preporučuje se podešavanje zaštite
motora 5 % iznad izmerene struje u radnoj tački.
Uključenje mekog starta
•Kod punog opterećenja, trebalo bi da zaštita
motora bude podešena na mernu struju u
radnoj tački. Kod režima delimičnog opterećenja
preporučuje se podešavanje zaštite motora 5 %
iznad izmerene struje u radnoj tački.
•Potrošnja struje mora da se nalazi ispod
nominalne struje tokom celog rada.
•Zbog unapred uključene zaštite motora, zalet
odn. samozaustavljanje treba da budu podešeno u
roku od 30 s
•Da izbegnete gubitak snage za vreme rada,
premostite elektronski pokretač (blagi zalet)
nakon postizanja normalnog režima rada.
Pumpe sa utikačem/upravljačkim uređajem
Utikač umetnite u za to predviđenu utičnicu i
pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje od.
pustite da se pumpa automatski uključi/isključi
preko ugrađene jedinice za upravljanje nivoom.
Upravljački uređaji mogu da se poruče kao
dodatna oprema za pumpe sa slobodnim krajem
kabla. Molimo Vas da se onda pridržavate i
uputstva koje je priloženo uz upravljački uređaj.
Utikač i upravljački uređaji nisu zaštićeni od
preplavljivanja Vodite računa o klasi zaštite IP.
Uvek postavljajte upravljačke uređaje tako da
budu zaštićeni od preplavljivanja.
5.7.3. Rad sa frekventnim regulatorima
Pumpa ne sme da se pokreće na frekventnim
regulatorima.
6. Puštanje u rad
5.7. Zaštita motora i načini uključivanja
5.7.1. Zaštita motora
Minimalni zahtev za motore sa slobodnim
krajem kabla je termički relej / zaštitni prekidač
motora sa kompenzacijom temperature,
aktiviranjem diferencijala i blokadom ponovnog
uključivanja prema VDE 0660, odn. odgovarajućim
nacionalnim propisima.
Ako se vrši prikjučenje pumpe na strujne mreže na
kojima često dolazi do smetnji, na mestu ugradnje
preporučujemo dodatnu ugradnju zaštitnih
uređaja (npr. prenaponskih, podnaponskih
Poglavlje "Puštanje u rad" sadrži sva važna
uputstva za operatere o bezbednom puštanju u
rad i rukovanju pumpom.
Obavezno se moraju poštovati i proveravati
sledeći okvirni uslovi:
•način postavljanja
•način rada
•minimalna prekrivenost vodom / maks. dubina
uranjanja
Ove okvirne uslove treba proveriti i
ustanovljenje nedostatke otkloniti i posle dužeg
perioda mirovanja!
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT41
Srpski
PUŠTANJE U RAD
Ovo uputstvo uvek treba da se čuva uz pumpu
ili na za to predviđenom mestu, gde je uvek
dostupno svim rukovaocima.
Da bi se izbegla materijalna šteta i povrede
prilikom puštanja pumpe u rad, obavezno treba
da se poštuju sledeće tačke:
•Puštanje pumpe u rad sme da obavlja samo
kvalifikovano i školovano osoblje, uz poštovanje
sigurnosnih uputstava.
•Celo osoblje koje radi na ili sa pumpom mora da
dobije ovo uputstvo, da ga pročita i razume.
•Svi sigurnosni uređaji i sklopovi za isključivanje u
slučaju nužde priključeni su i ispitani na ispravno
funkcionisanje.
•Stručno osoblje mora da izvrši elektrotehnička i
mehanička podešavanja.
•Pumpa je pogodna za primenu u zadatim uslovima
rada.
•Radno područje pumpe nije prostor za
zadržavanje, pa se ljudi moraju držati podalje od
njega! Prilikom uključivanja i/ili tokom rada niko
ne sme da se zadržava u radnom području.
•Kod radova u šahtovima mora da bude prisutna
još jedna osoba. Ako postoji opasnost od
stvaranja otrovnih gasova, onda treba da bude
obezbeđena dovoljna ventilacija.
6.1. Elektrika
Priključivanje pumpe, kao i polaganje vodova
za dovod struje je izvršeno prema poglavlju
"Montaža", kao i prema VDE direktivama i važećim
nacionalnim propisima.
Pumpa je propisno osigurana i uzemljenja.
Pazite na smer obrtanja! Kod pogrešnog smera
obrtanja, pumpa ne ostvaruje navedenu snagu i
može da pretrpi štete.
Svi nadzorni uređaji priključeni su i ispitani na
ispravno funkcionisanje.
Opasnost od električne struje!
Nestručno rukovanje strujom predstavlja
opasnost po život! Kvalifikovani električar
mora da priključi sve pumpe koje su
isporučene sa slobodnim krajevima kabla (bez
utikača).
6.2. Kontrola smera obrtanja
Ispravan smer obrtanja pumpe se fabrički ispituje
i podešava. Priključivanje mora da bude izvršeno
prema podacima šeme kablovskih žila.
Probni rad mora da bude izveden u okviru opštih
radnih uslova!
6.2.1. Provera smera obrtanja
Smer obrtanja mora da kontroliše lokalni
električar, uz pomoć uređaja za proveru obrtnog
polja. Za pravilan smer obrtanja mora da postoji
desno obrtno polje.
Pumpa nije odobrena za rad na levom obrtnom
polju!
42
6.2.2. Kod nepravilnog smera obrtanja
Kod upotrebe Wilo upravljačkog uređaja
Upravljački uređaji Wilo su koncipirani tako da se
priključene pumpe pokreću u pravilnom smeru
obrtanja. Kod nepravilnog smera obrtanja treba
zameniti 2 faze/vodič mrežnog napajanja ka
upravljačkom uređaju.
Kod razvodnih ormara koji su postavljeni na
objektu:
U slučaju pogrešnog smera obrtanja, kod motora
sa direktnim startovanjem mora da se izvrši
zamena 2 faze, a kod motora sa pokretanjem
zvezda-trougao mora da se izvrši zamena
priključaka dva namotaja, npr. U1 sa V1 i U2 sa V2.
6.3. Upravljanje nivoom
Proverite sledeće tačke kod upravljanja nivoom:
•Prilikom upotrebe plivajućih prekidača treba
obrati pažnja da mogu slobodno da se kreću u
prostoriji!
•Proverite pravilnu pričvršćenost kablova plovka na
cevi pod pritiskom ili zidu.
•Nivo vode nikada ne sme da padne ispod
minimalnog nivoa vode!
•Broj uključivanja nikada ne sme da se prekorači!
Prilikom upotrebe posebnog upravljanja nivoom
pogledajte podatke o podešavanju u uputstvu za
ugradnju i upotrebu upravljanja nivoom.
6.4. Puštanje u rad
Prilikom isporuke su manja curenja iz mehaničkog
zaptivača beznačajna, ali ipak moraju da se
otklone pre spuštanja, odn. uranjanja u fluid.
Radno područje pumpe nije područje za
zadržavanje Prilikom uključivanja i/ili tokom
rada niko ne sme da se zadržava u radnom
području.
Pre prvog uključivanja treba da bude izvršena
provera ugradnje prema poglavlju Montaža, kao i
provera izolacije prema poglavlju Održavanje.
Upozorenje na prignječenja!
Kod prenosivih montaža, pumpa može da
se prevrne prilikom uključivanja i/ili rada.
Pobrinite se da pumpa stoji na čvrstoj podlozi
i da je nogar pumpe pravilno montiran.
Prevrnute pumpe moraju da se isključe pre
ponovne montaže.
Kod izvedbe sa utikačem treba da se pridržavate
zaštitne klase IP utikača.
6.4.1. Pre uključivanja
Treba da se provere sledeće tačke:
•Kablovska uvodnica – nije zapetljana, lagano je
zategnuta
•Proveriti temperaturu fluida i dubinu uranjanja –
vidi tehničke podatke
•Ako se sa potisne strane pritiska koristi crevo,
onda crevo treba isprati čistom vodom pre
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
STAVLJANJE VAN POGONA/ODLAGANJESrpski
upotrebe da ne bi došlo do stvaranja taloga i
začepljenja
•Pumpni šaht treba očistiti od grube nečistoće
•Cevovodni sistem treba očistiti sa potisne i usisne
strane
•Klizne ventile treba otvoriti sa potisne i usisne
strane
Opasnost po život od eksplozije
Ako su tokom rada zasuni zatvoreni na usisnoj
i postinoj strani, onda se fluid u kućištu
hidraulike zagreva kretanjem. Zagrevanjem
se u kućištu hidraulike stvara snažan
pritisak. Pritisak može da izazove eksploziju
pumpe! Pre uključivanja proverite da li su svi
klizni ventili otvoreni i po potrebi otvorite
zatvorene klizne ventile.
•Kućište hidraulike mora da bude preplavljeno,
tj. mora da bude u potpunosti napunjeno fluidom
i u njemu više ne sme da se nalazi vazduh.
Odzračivanje može da se izvrši pogodnim
uređajima za odzračivanje u postrojenju ili
pomoću odušnih zavrtanja na potisnom nastavku,
ako postoje.
•Potrebno je proveriti stabilno i ispravno naleganje
dodatne opreme, cevovodnog sistema i uređaaj za
ovešenje
•Provera postojećih upravljanja nivoom,
odn. zaštite od rada na suvo
6.4.2. Uključivanje/isključivanje
Uključivanje, odn. isključivanje pumpe se vrši sa
određenog mesta rukovanja (upravljački uređaj,
komandni ormar) u postrojenju.
6.4.3. Nakon uključivanja
Nominalna struja je kratkotrajno prekoračena
prilikom pokretanja. Nakon završetka postupka
pokretanja, radna struja više ne sme da prekorači
nominalnu struju.
Motor mora odmah da se isključi ako se ne
pokrene odmah posle uključivanja. Pre ponovnog
uključivanja treba poštovati pauze između
uključivanja prema poglavlju "Tehnički podaci".
U slučaju ponovne greške, pumpa mora ponovno
da se isključi Ponovni postupak uključivanja sme
da usledi tek nakon otklanjanja greške.
6.5. Ponašanje za vreme rada
Prilikom rada pumpe treba poštovati sve
zakonei propise o obezbeđenju radnog mesta,
sprečavanju nesreća i postupanju sa električnim
mašinama, koji važe na mestu primene. U interesu
bezbednog toka rada operater treba da utvrdi
raspodelu rada osoblja. Čitavo osoblje je
odgovorno za poštovanje propisa..
Pumpa je opremljena pokretljivim delovima.
Ti delovi se u toku rada okreću da bi mogli
transportovati fluid. Na pokretnim delovima mogu
da se stvore veoma oštri rubovi, zbog određenih
sastojaka u fluidu.
Upozorenje na rotacione delove!
Rotacioni delovi mogu da prignječe i odseku
udove. Nikada se ne hvatajte za hidrauliku ili
rotacione delove tokom rada.
• Pre radova na održavanju ili popravke isključiti
pumpu, odvojiti je od mreže i osigurati je od
neovlašćenog ponovnog uključenja.
• Pustite da se rotacioni delovi zaustave!
Sledeće tačke moraju da budu prekontrolisane u
redovnim razmacima:
•radni napon (dozvoljeno odstupanje +/-5 %
mernog napona)
•frekvencija (dozvoljeno odstupanje +/2 %
mernog napona)
•potrošnja struje (dozvoljeno odstupanje između
faza maks. 5 %)
•razlika u naponu između pojedinačnih faza
(maks 1 %)
•broj uključivanja i pauze između uključivanja
(vidi tehničke podatke)
•ulazak vazduha na dotoku, po potrebi mora da
bude postavljen odbojni lim
•minimalna prekrivenost vodom, upravljanje
nivoom, zaštita od rada na suvo
•ravnomeran hod
•Zasuni u vodu dotoka i potisnom vodu moraju
da budu otvoreni.
Opasnost po život od eksplozije
Ako su tokom rada zasuni zatvoreni na usisnoj
i postinoj strani, onda se fluid u kućištu
hidraulike zagreva kretanjem. Zagrevanjem
se u kućištu hidraulike stvara snažan
pritisak. Pritisak može da izazove eksploziju
pumpe! Pre uključivanja proverite da li su svi
klizni ventili otvoreni i po potrebi otvorite
zatvorene klizne ventile.
7. Stavljanje van pogona/odlaganje
•Svi radovi moraju da budu izvršeni krajanje
pažljivo.
•Obavezno nositi potrebnu ličnu zaštitnu opremu.
•Kod radova u bazenima i/ili rezervoarima
obavezno poštovati odgovarajuće lokalne zaštitne
mere. Još jedna osoba mora da bude prisutna, radi
sigurnosti.
•Za podizanje i spuštanje pumpe moraju da se
koriste tehnički ispravna sredstva za podizanje i
službeno dozvoljena sredstva za prihvat tereta.
Opasnost po život zbog nepravilnog
delovanja!
Sredstva za prihvat tereta i sredstva za
podizanje tereta moraju da budu tehnički
ispravna. Radovi smeju da počnu tek kada je
sredstvo za podizanje tehnički u redu.. Bez tih
provera postoji opasnost po život!
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT43
Srpski
STAVLJANJE VAN POGONA/ODLAGANJE
7.1. Privremeno stavljanje van pogona
Kod ove vrste isključivanja, pumpa ostaje ugrađen
i ne odvaja se od strujne mreže. Kod privremenog
zaustavljanja, pumpa mora da ostane potpuno
uronjena da bi se zaštitila od mraza i leda. Treba
da se osigura da temperatura u radnom prostoru i
fluida ne padne ispod +3 °C.
Time je pumpa uvek spremna za rad. Kod dužeg
mirovanja, treba da bude izvršen 5-minutni
funkcionalan rad u redovnim razmacima (mesečno
do kvartalno).
Oprez!
Funkcionalan rad sme da se vrši samo pod
važećim uslovima rada i primene. Rad na suvo
nije dozvoljen! Zanemarivanje gore navedenog
može da dovede do havarije!
7.2. Konačno stavljanje van pogona za radove, radi
radova na održavanju ili skladištenja
Postrojenje mora da se isključi, kvalifikovani
električar mora da ga odvoji od strujne mreže
i da ga osigurati od neovlašćenog ponovnog
uključenja. Pumpe sa utikačem moraju da budu
odvojene od strujne mreže (ne potezati za
kabl!). Zatim može da se počne sa radovima na
demontaži, održavanju i skladištenju.
Opasnost od otrovnih materija!
Pumpe koje pumpaju fluide opasne po života
moraju da budu dekonatminirane pre svih
ostalih radova! U suprotnom slučaju postoji
opasnost po život! Nosite potrebnu ličnu
zaštitnu opremu!
Oprez od opekotina!
Delovi kućišta mogu da dostignu temperaturu
daleko iznad 40 °C. Postoji opasnost od
opekotina! Pustite da se pumpa posle
isključivanja najpre ohladi na temperaturu
okoline.
7.2.1. Demontaža
Prenosiva montaža u vlažnom prostoru
Kod prenosive montaže u vlažnom prostoru,
pumpa može da se izvadi iz jame posle odvajanja
od strujne mreže i pražnjenja potisnog voda. Ako
je potrebno, najpre mora da bude demontirano
crevo. Po potrebi mora da se koristi odgovarajući
prenosni mehanizam sa vitlom.
Stacionarna montaža u vlažnom prostoru
Kod stacionarne montaže u vlažnom prostoru
sa uređajem za ovešenje, pumpa se vadi iz šahta
odgovarajućim sredstvom za podizanje. Za vreme
podizanja držite vod za dovod struje uvek lagano
napet kako biste sprečili njegovo oštećenje.
Radni prostor ne mora posebno da se isprazni u
tu svrhu. Zasuni za dotok i cevovod pod pritiskom
moraju da budu zatvoreni da bi se sprečilo
prelivanje radnog prostora, odn. pražnjenje
cevovoda pod pritiskom.
44
Stacionarna montaža na suvom
Kod stacionarne montaže na suvom, pre
demontaže moraju da budu zatvoreni zasuni sa
usisne i potisne strane. Kod demontaže treba da
se vodi računa da fluid u kućištu hidraulike ističe
prilikom demontaže. Treba da da budu postavljeni
odgovarajući zbirni rezervoari da dolazne količine
bile potpuno sakupljene!
Posle otpuštanja navojnih priključaka na usisnom
priključku i priključku pritiska, pumpa može
da se demontira odgovarajućim sredstvom za
podizanje. Posle demontaže, radni prostor treba
da bude temeljno očišćen i eventualne količine
kapi moraju da bude uklonjene.
7.2.2. Povratna isporuka/skladištenje
Vraćanje isporuke
Delovi za pošiljku moraju da budu hermetički
zapečaćeni u čvrstim i dovoljno velikim plastičnim
kesama, i da budu zapakovani tako da ne dođe
do curenja. Upućeni špediteri moraju da izvrše
pošiljku.
Pri tome obratite pažnju i na poglavlje
"Transport i skladištenje"!
Skladištenje
•Pumpu temeljno očistiti i po potrebi
dekontaminirati.
•Pumpu skladištiti na čistom, suvom mestu koje je
zaštićeno od mraza.
•Pumpu uspravno odložiti na tvrdoj podlozi i
zaštititi je od pada.
•Priključak pritiska i usisni priključak čvrsto
zatvoriti odgovarajućim pomoćnim sredstvima
(npr. folijom).
•Vodove za dovod struje na kablovskoj uvodnici
poduprite protiv preostalih deformacija i krajeve
zaštitite od ulaska vlage.
•Pumpu zaštititi od direktnog sunčevog
zračenja da bi se sprečila opasnost skrućivanja
elastomerskih delova i premaza kućišta.
Pri tome obratite pažnju i na poglavlje
"Transport i skladištenje"!
7.3. Ponovno puštanje u rad
Pre ponovnog puštanja u rad, proizvod treba
očistiti od prašine i uljnih naslaga Zatim treba
da se sprovedu mere i radovi održavanja prema
poglavlju "Održavanje".
Nakon završetka tih radova pumpa može da se
ugradi i električar može da je priključi na strujnu
mrežu. Ti radovi moraju se sprovesti prema
poglavlju "Postavljanje".
Uključivanje proizvoda mora da se sprovede
prema poglavlju "Puštanje u rad".
Pumpa sme da se uključuje samo u ispravnom
stanju i kada je spremna za rad.
7.4. Odlaganje
7.4.1. Pogonska sredstva
Ulja i maziva treba sakupiti u odgovarajuće
rezervoare i propisno odložiti prema direktivi
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
ODRŽAVANJESrpski
75/439/EZ i uredbama u skladu sa čl. 5a, 5b AbfG
,odn. prema lokalnim direktivama.
7.4.2. Zaštitna odeća
Zaštitnu odeću koja se nosi prilikom radova na
čišćenju i održavanju treba da bude odložena kao
otpad prema šifri otpada TA 524 02 i direktivi
EZ 91/689/EEZ, odn. u skladu sa lokalnim
direktivama.
7.4.3. Proizvod
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda izbegavaju
se ekološke štete i ugrožavanje ljudskog zdravlja.
•Za odlaganje proizvoda kao i njegovih delova
obratiti se, odn. stupiti u kontakt sa javnim ili
privatnim preduzećima za odlaganje otpada.
•Dalje informacije o pravilnom odlaganju mogu
da se dobiju kod gradske uprave, komunalnog
preduzeća ili tamo gde je proizvod kupljen.
8. Održavanje
Opasnost po život od električne struje!
Kod radova na električnim aparatima postoji
opasnost po život od strujnog udara. Kod svih
radova na održavanju i popravke, pumpa mora
da bude odvojena od mreže i osigurana od
neovlašćenog ponovnog uključenja. Oštećenja
na vodu za dovod struje, u načelu, treba da
otklanja samo kvalifikovani električar.
•Pre radova na održavanju i popravke, pumpu treba
isključiti i demontirati u skladu sa poglavljem
"Stavljanje van pogona/odlaganje".
•Nakon izvršenih radova na održavanju i popravki,
pumpu treba ugraditi i priključiti u skladu sa
poglavljem "Montaža".
•Uključivanje pumpe mora da bude izvršeno prema
poglavlju "Puštanje u rad".
Treba da se poštuju sledeće tačke:
•Služba za korisnike WIlo, ovlašćene servisne
radionice ili školovano stručno osoblje mora
pažljivo da izvrši sve radove održavanja i popravke
na bezbednom radnom mestu. Mora se nositi
potrebna lična zaštitna oprema.
•Osoblje za održavanje mora da ima uvid u ovo
uputstvo i mora da ga poštuje. Samo ovde
navedeni radovi održavanja i popravke smeju da
se izvode.
Samo služba za korisnike Wilo sme da vrši dalje
radove i/ili konstrukcione preinake.
•Kod radova u bazenima i/ili rezervoarima
obavezno poštovati odgovarajuće lokalne zaštitne
mere. Još jedna osoba mora da bude prisutna, radi
sigurnosti.
•Za podizanje i spuštanje pumpe moraju da se
koriste tehnički ispravna sredstva za podizanje i
službeno dozvoljena sredstva za prihvat tereta.
Potrebno je utvrditi da pumpa ne može da se
zaglavi prilikom podizanja i spuštanja Ako se
pumpa ipak zaglavi, ne smeju da nastanu sile
podizanja veće od 1,2-struke težine pumpe!
Maks. dozvoljena nosivost ne sme nikada da bude
prekoračena!
Uverite se da se sredstva za pričvršćivanje,
užad i sigurnosni uređaji sredstava za podizanje
nalaze u tehnički ispravnom stanju. Radovi
smeju da počnu samo ako je sredstvo za
podizanje tehnički u redu. Bez tih provera
postoji opasnost po život!
•Električar mora da vrši električne radova na pumpi
i postrojenju. Pokvareni osigurači se moraju
zameniti. Oštećeni osigurači ni u kom slučaju ne
smeju da budu popravljeni! Smeju da se koriste
samo osigurači sa navedenom jačinom struje i
propisanom vrstom.
•Korišćenje otvorenog plamena, otvorenog svetla
i pušenje su zabranjeni prilikom primene lako
zapaljivih rastavarača i sredstava za čišćenje.
•Pumpe kroz koje teku fluidi opasni po zdravlje
ili koje dolaze sa njima u kontakt moraju da se
dekontaminiraju. Isto tako treba obratiti pažnju da
se ne stvaraju ili ne postoje gasovi. koji su opasni
po zdravlje.
Kod povreda izazvanih fludima, odn. gasovima
koji su opasni po zdravlje treba da se preduzmu
mere prve pomoći u skladu sa uputstvom
istaknutom na radnom mestu i odmah da se
potraži lekarska pomoć!
•Vodite računa da su na raspolaganju potreban alat
i materijal. Red i čistoća osiguravaju bezbedan i
besprekoran rad na pumpi. Posle radova odložiti
upotrebljeni materijal za čišćenje i alate sa pumpe.
Sve materijale i alate čuvati na za to predviđenom
mestu.
•Pogonske fluide (npr. ulja, maziva, itd.) sakupiti
u odgovarajuće rezervoare i odložiti ih u skladu
sa propisima (prema direktivi 75/439/EEZ i
uredbi prema §§ 5a, 5b AbfG). Prilikom radova
održavanja i popravke treba nositi odgovarajuću
zaštitnu odeću. Nju treba odloži prema šifri
otpada TA 524 02 i direktivi EZ 91/689/EEZ. Smeju
da se koriste samo maziva koja je preporučio
proizvođač. Ulja i maziva ne smeju međusobno da
se mešaju.
•Koristite samo originalne delove proizvođača.
8.1. Pogonska sredstva
8.1.1. Pregled belih ulja
Uljna komora je napunjena belim uljem koje je
verovatno biološki razgradivo.
Za zamenu ulja preporučujemo sledeće vrste ulja:
•Aral Autin PL
•Shell ONDINA G13, G15 ili G17
•Esso MARCOL 52 odn. 82
•BP Energol WM2
•Texaco Pharmaceutical 30 odn. 40
Sve vrste ulja imaju odobrenje za prehrambene
namirnice prema "USDA-H1".
Količine punjenja
Količine punjenja su zavisne od broja polova:
•2 pola: 900 ml
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT45
Srpski
ODRŽAVANJE
•4 pola: 1500 ml
8.1.2. Pregled masti za podmazivanje
Kao mazivo prema DIN 51818 / NLGI, klasa 3
može da se koristi:
•Esso Unirex N3
8.2. Intervali održavanja
Da bi bio obezbeđen pouzdan rad, različiti radovi
na održavanju moraju da budu izvršeni u redovnim
intervalima.
Intervali održavanja moraju da budu utvrđena
u skladu sa opterećenjem pumpe! Nezavisno
od utvrđenih intervala održavanja potrebna je
kontrola pumpe ili instalacije ako se tokom rada
pojave jake vibracije.
Prilikom primene u uređajima za odvođenje
otpadnih voda u zgradama ili na imanjima
moraju da se poštuju intervali i radovi na
održavanju prema normi DIN EN 12056‑4!
8.2.1. Intervali za normalne uslove rada
Pre prvog puštanja u rad, odn. nakon dužeg
skladištenja
•Proveriti otpor izolacije
•Okrenuti radno kolo
•Proveriti nivo ulja u uljnoj komori
2 godine
•Vizuelna provera voda za dovod struje
•Vizuelna provera dodatne opreme
•Vizuelna provera obloge i kućišta na prisustvo
habanja
•Provera funkcionisanja svih sigurnosnih i
nadzornih uređaja
•Provera upotrebljenih upravljačkih uređaja/releja
•Promena ulja
Prilikom korišćenja kontrole zaptivne komore,
promena ulja se vrši posle prikaza preko kontrole
zaptivne komore.
8.2.2. Intervali za otežane uslove rada
Kod otežanih uslova rada navedeni intervali treba
da budu skraćeni na odgovarajući način. U tom
slučaju, obratite se službi za korisnike Wilo.
Kod primene pumpe pod otežanim uslovima
preporučujemo Vam da sklopite ugovor o
održavanju.
Otežani uslovi rada su prisutni:
•kod visokog udela vlakana ili peska u fluidu
•kod turbulentnog dotoka (npr. uslovljeno ulaskom
vazduha, kavitacijom)
•kod jako korodiranih fluida
•kod jako gasovitih fluida
•Nepovoljne radne tačke
•Radna stanja ugrožena udarom vode
8.2.3. Preporučene mere održavanja za obezbeđenje
neometanog rada
Preporučujemo redovnu kontrolu potrošnje struje
i radnog napona na sve 3 faze. Te vrednosti ostaju
konstantne pri normalnom radu. Lagane oscilacije
zavise od svojstva fluida. Na osnovu potrošnje
46
struje mogu pravovremeno da se prepoznaju i
otklone oštećenja i/ili neispravno funkcionisanje
radnog kola, ležajeva i/ili motora. Veće oscilacije
napona opterećuju namotaj motora i mogu da
prouzrokuju otkaz pumpe. Redovnom kontrolom
mogu da se spreče veće posledične štete i smanji
rizik od potpunog otkaza. U pogledu redovne
kontrole preporučujemo primenu daljinskog
nadzora. Molimo, da se za taj slučaj obratite službi
za korisnike Wilo.
8.3. Radovi na održavanju
Pre izvođenja radova na održavanju važi sledeće:
•Pumpu isključiti od napona i zaštititi je od
nenamernog uključivanja.
•Pumpu ostaviti da se ohladi i temeljno je očistiti.
•Paziti na dobro stanje svih delova koji su
relevantni za rad.
8.3.1. Provera otpora izolacije
Vod za dovod struje mora da bude odvojen za
proveru otpora izolacije. Zatim se može da se
izvrši merenje otpora (istosmerni merni napon je
1000 V) uređajem za merenje izolacije. Ne smeju
da se podbace sledeće vrednosti:
•Kod prvog stavljanja u rad Otpor izolacije ne
sme da bude manji od 20 MΩ.
•Kod ostalih merenja: Vrednost mora da bude
veća od 2 MΩ.
Kod motora sa integrisanim kondenzatorom,
namotaje treba kratko spojiti pre provere.
Ako je otpor izolacije prenizak, onda je možda
ušla vlaga u kabl i/ili motor. Pumpu više ne
uključivati i konsultovati se sa proizvođačem!
8.3.2. Okretanje radnog kola
1. Pumpu odložiti horizontalno na čvrstu podlogu.
Vodite računa da se pumpa ne prevrne i/ili ne
isklizne!
2. Zahvatite oprezno i polako odozdo u kućište
hidraulike i okrenite radno kolo.
Upozorenje na oštre rubove!
Na radnim kolima i otvoru hidraulike mogu
da se stvore oštri rubovi. Postoji opasnost
od povreda! Nosite potrebnu ličnu zaštitnu
opremu, npr. zaštitne rukavice.
8.3.3. Nadzor nivoa ulja u uljnoj komori
Uljna komora ima zajednički otvor za pražnjenje i
punjenje komore.
Upozorenje na povrede, zbog vrućih i/ili
pogonskih sredstava pod pritiskom!
Ulje je još uvek vruće i stoji pod pritiskom
posle isključivanja. Tako navojni zavrtanj
može da sklizne i vruće ulje da izađe. Postoji
opasnost od povreda, odn. opekotina! Pustite
da se ulje najpre ohladi na temperaturu
okoline.
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
TRAŽENJE I OTKLANJANJE GREŠAKASrpski
•Kontrola zaptivne komore: vrednost mora da
se kreće ka "beskonačno". Voda se nalazi u ulju
kod niskih vrednosti. Takođe obratite pažnju
na uputstva releja za upoređenje vrednosti koji
mogu opciono da se kupe.
Kod većih odstupanja posavetujte se sa
proizvođačem!
Sl. 7.: Navojni zavrtnjevi
1
Navojni zavrtanj
1. Pumpu položiti horizontalno na čvrstu podlogu,
tako da navojni zavrtanj bude usmeren ka gore.
Vodite računa da se pumpa ne prevrne i/ili ne
isklizne!
8.3.8. Provera upotrebljenih upravljačkih uređaja/
releja
Pogledajte pojedinačne radne korake za proveru
upotrebljenih upravljačkih uređaja/releja u
odgovarajućem uputstvu za upotrebu. Oštećeni
uređaji moraju odmah da se zamene, jer oni ne
obezbeđuju zaštitu za pumpu
2. Oprezno i polako odvrnuti navojni zavrtanj.
Pažnja: Pogonsko sredstvo može da bude pod
pritiskom! Zbog toga zavrtanj može da isklizne.
3. Pogonsko sredstvo mora da se nalazi do pribl.
1 cm ispod otvora navojnog zavrtnja.
4. Dolijte ulje ako je u uljnoj komori premalo ulja.
U tu svrhu sledite uputstva pod tačkom "Promena
ulja".
5. Očistite navojni zavrtanj, po potrebi ga opremite
novim zaptivnim prstenom i ponovo ga zavrnite.
8.3.4. Vizuelna provera voda za dovod struje
Vodovi za dovod struje moraju da budu pregledani
na prisustvo mehurića. naprslina, ogrebotina,
mesta trenja i/ili prignječenja. Ako se ustanove
oštećenja, pumpa mora odmah da se stavi van
pogona i da se izvrši zamena oštećeni voda za
dovod struje.
Samo služba za korisnike Wilo ili ovlašćena, odn.
sertifikovana servisna radionica sme da izvrši
zamenu kabla. Proizvod sme da se pusti ponovo
u rad tek kada je oštećenje stručno otklonjeno!
8.3.5. Vizuelna provera dodatne opreme
Dodatnu opremu treba proveriti na ispravno
naleganje i besprekorno funkcionisanje. Labavu
i/ili oštećenu dodatnu opremu treba odmah
popraviti, odn. zameniti.
8.3.6. Vizuelna provera obloge i kućišta na prisustvo
habanja
Obloge i delovi kućišta ne smeju da pokazuju
oštećenja. Ako su na oblogama prisutna vidljiva
oštećenja, popravite ih na odgovarajući način. Ako
su na delovima kućišta prisutna vidljiva oštećenja,
posavetujte se sa službom za korisnike Wilo.
8.3.7. Provera funkcionisanja sigurnosnih i nadzornih
uređaja
Nadzorni uređaji su npr. senzor temperature u
motoru, kontrola zaptivne komore, relej za zaštitu
motora, prenaponski relej, itd.
•Relej za zaštitu motora, prenaponski relej, kao i
ostali okidni mehanizmi mogu, u načelu, ručno da
se aktiviraju u svrhu ispitivanja.
•Za proveru kontrole zaptivne komore ili
temperaturnog senzora, pumpa mora da se ohladi
na temperaturu okoline i električni priključni
vod nadzornog uređaja mora da se odvoji u
komandnom ormaru. Zatim se vrši provera
nadzornog uređaja ommetrom. Trebalo bi izvršiti
merenje sledećih vrednosti:
•Bimetalni senzor: vrednost jednaka prolazu "0"
8.3.9. Promena ulja u uljnoj komori
Uljna komora ima zajednički otvor za pražnjenje i
punjenje komore.
Upozorenje na povrede, zbog vrućih i/ili
pogonskih sredstava pod pritiskom!
Ulje je još uvek vruće i stoji pod pritiskom
posle isključivanja. Tako navojni zavrtanj
može da sklizne i vruće ulje da izađe. Postoji
opasnost od povreda, odn. opekotina! Pustite
da se ulje najpre ohladi na temperaturu
okoline.
Sl. 8.: Navojni zavrtnjevi
1
Navojni zavrtanj
1. Pumpu položiti horizontalno na čvrstu podlogu,
tako da navojni zavrtanj bude usmeren ka gore.
Vodite računa da se pumpa ne prevrne i/ili ne
isklizne!
2. Oprezno i polako odvrnuti navojni zavrtanj.
Pažnja: Pogonsko sredstvo može da bude pod
pritiskom! Zbog toga zavrtanj može da isklizne.
3. Ispustite pogonsko sredstvo, tako što ćete
pumpu okretati dok otvor ne bude usmeren ka
dole. Pogonsko sredstvo treba da se prikupi u
odgovarajuću posudu i odloži prema zahtevima u
poglavlju "Odlaganje".
4. Okrećite pumpu nazad, dok otvor ne bude opet
usmeren ka gore.
5. Sipajte novo pogonsko sredstvo preko otvora
navojnog zavrtnja. Ulje mora da se nalazi do pribl.
1 cm ispod otvora. Vodite računa o preporučenim
pogonskim sredstvima i količinama punjenja!
6. Očistiti navojni zavrtanj, po potrebi ga opremiti
novim zaptivnim prstenom i ponovo ga zavrnuti.
9. Traženje i otklanjanje grešaka
Da bi se izbegle materijalne štete i povrede
prilikom otklanjanja grešaka na pumpi, sledeće
tačke treba obavezno poštovati:
•Otklanjanju greške pristupajte samo ako je na
raspolaganju kvalifikovano osoblje, dakle pojedine
radove sme da izvodi samo školovano stručno
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT47
Srpski
TRAŽENJE I OTKLANJANJE GREŠAKA
osoblje, npr. električarske radove moraju da vrše
školovani električari.
•Uvek zaštite pumpu od nenamernog ponovnog
pokretanja, tako što ćete je odvojiti od strujne
mreže. Preduzmite odgovorajuće mere
predostrožnosti.
•U svakom trenutku obezbedite sigurnosno
isključivanje pumpe od strane druge osobe.
•Osigurajte pokretljive delove, tako da niko ne
može da se povredi.
•Samovoljne izmene na pumpi obavljate na
sopstveni rizik i time oslobađate proizvođača od
bilo kakvih garantnih zahteva!
9.1. Greška: Pumpa se ne pokreće
1. Prekid u dovodu struje, kratki spoj, odn. zemni
spoj na vodu i/ili namotaju motora
•Neka stručnjak proveri i prema potrebi zameni
cev i motor
2. Aktiviranje osigurača, zaštitnog prekidača motora
i/ili nadzornih uređaja
•Neka stručnjak proveri i po potrebi promeni
priključke.
•Zaštitni prekidač motora i osigurače ugraditi,
odn. podesiti prema tehnički propisanim
merama, resetovati nadzorne uređaje.
•Proveriti pokretljivost radnog kola, prema
potrebi ga očistiti, odn. ponovno obezbediti
pokreljivost
3. Kontrola zaptivne komore (opciono) je prekinula
strujni krug (zavisno od operatera)
•Vidi pod Greška: Propuštanje mehaničkog
zaptivača, nadzor zaptivne komore javlja
grešku, odn. isključuje pumpu
9.2. Greška: Pumpa se pokreće, ali se zaštitni
prekidač motora aktivira kratko nakon puštanja
u rad
1. Termički okidač na zaštitnom prekidaču motora
nepravilno podešen
•Neka stručnjak uporedi postavku okidača
sa tehničkim podacima i neka je po potrebi
koriguje
2. Povećana potrošnja struje usled većeg pada
napona
•Neka stručnjak proveri vrednosti napona
pojedinačnih faza i neka po potrebi izmeni
priključak
3. 2-fazni hod
•Neka stručnjak po potrebi proveri i koriguje
priključak
4. Prevelike razlike u naponu na 3 faze
•Neka stručnjak proveri i po potrebi koriguje
priključak i upravljački uređaj
5. Pogrešan smer obrtanja
•Zameniti 2 faze mrežnog voda
6. Radno kolo zakočeno zbog lepljenja, začepljenja i/
ili čvrste materije, povišena potrošnja struje
•Isključiti pumpu, osigurati je od ponovnog
uključenja, obezbediti pokretljivost radnog
kola, odn. očistiti usisne nastavke
7. Gustina fluida je previsoka
•Konsultovati se sa proizvođačem
48
9.3. Greška: Pumpa radi, ali ne vrši pumpaanje
1. Nema fluida
•Otvoriti dotok za rezervoar, odn.klizni ventil
2. Dotok je začepljen
•Očistiti dovodnu cev, klizni ventil, usisni komad,
usisni nastavak, odn. usisno sito
3. Radno kolo je blokirano, odn. zakočeno
•Isključiti pumpu, osigurati je od ponovnog
uključenja, obezbediti pokretljivost radnog kola
4. Oštećeno crevo / cevovod
•Zameniti oštećene delove
5. Isprekidan rad
•Proveriti upravljački uređaj
9.4. Greška: Pumpa radi, ali se ne poštuju navedeni
radni parametri
1. Dotok je začepljen
•Očistiti dovodnu cev, klizni ventil, usisni komad,
usisni nastavak, odn. usisno sito
2. Klizni ventil je zatvoren u potisnom vodu
•Potpuno otvoriti klizni ventil
3. Radno kolo je blokirano, odn. zakočeno
•Isključiti pumpu, osigurati je od ponovnog
uključenja, obezbediti pokretljivost radnog kola
4. Nepravilan smer obrtanja
•Zameniti 2 faze mrežnog voda
5. Vazduh u postrojenju
•Proveriti i po potrebi izbaciti vazduh iz
cevovoda, plašta i/ili hidraulike
6. Pumpa vrši pumpanje uz preveliki pritisak
•Proveriti klizni ventil u potisnom vodu, po
potrebi ga potpuno otvoriti, upotrebiti drugo
radno kolo, konsultovati se sa fabrikom
7. Pojave habanja
•Zameniti pohabane delove
8. Oštećeno crevo / cevovod
•Zameniti oštećene delove
9. Nedozvoljeni sadržaj gasova u fluidu
•Konsultovati se sa fabrikom
10. 2-fazni hod
•Neka stručnjak po potrebi proveri i koriguje
priključak
11. Prejaki pad nivoa vode tokom rada
•Proveriti snabdevanje i kapacitet postrojenja,
prekontrolisati postavke i funkcionisanje
upravljanja nivoom
9.5. Greška: Pumpa radi nemirno i bučno
1. Pumpa radi u nedozvoljenom radnom području
•Proveriti i po potrebi ispraviti radne podatke o
pumpi i/ili prilagodite uslove rada
2. Usisni nastavak, usisno sito i/ili radno kolo je
začepljeno
•Očistiti usisni nastavak, usisno sito i/ili radno
kolo
3. Hod radnog kola je težak
•Isključiti pumpu, osigurati je od ponovnog
uključenja, obezbediti pokretljivost radnog kola
4. Nedozvoljeni sadržaj gasova u fluidu
•Konsultovati se sa fabrikom
5. 2-fazni hod
•Neka stručnjak proveri i po potrebi koriguje
priključak
WILO SE 06/2013 Ed04 DIN A4
PRILOGSrpski
6. Pogrešan smer obrtanja
•Zameniti 2 faze mrežnog voda
7. Pojave habanja
•Zameniti pohabane delove
8. Neispravni ležajevi motora
•Konsultovati se sa fabrikom
9. Pumpa je ugrađena u zategnutom stanju
•Proveriti montažu, po potrebi upotrebiti
gumene kompenzatore
9.6. Greška: Propuštanje mehaničkog zaptivača,
nadzor zaptivne komore javlja grešku, odn.
isključuje pumpu
1. Stvaranje kondenzovane vode usled dužeg
skladištenja i/ili visokih odstupanja temperature
•Pumpu kratko pokrenuti (maks. 5 min) bez
kontrole zaptivne komore
2. Povećano propuštanje kod dotoka novih
mehaničkih zaptivača
•Promeniti ulje
3. Kabl kontrole zaptivne komore je neispravan
•Zameniti kontrolu zaptivne komore
4. Mehanički zaptivač je neispravan
•Zameniti mehanički zaptivač, konsultovati se sa
fabrikom!
9.7. Daljnji koraci za otklanjanje grešaka
Ako ovde navedene tačke ne pomognu pri
otklanjanju greške, stupite u kontakt sa službom
za korisnike Wilo. Ona može dalje da Vam
pomogne na sledeći način:
•telefonskim i/ili pisanim pružanjem pomoći preko
službe za korisnike Wilo
•pružanjem pomoći na licu mesta preko službe za
korisnike Wilo
•proverom, odn. popravkom pumpe u fabrici
Obratite pažnju na to da korišćenjem pojedinih
usluga servisne službe mogu nastati dodatni
troškovi! Tačne podatke o tome dobićete od
službe za korisnike Wilo.
10.Prilog
10.1.Rezervni delovi
Poručivanje rezervnih delova se vrši preko službe
za korisnike Wilo. Da biste izbegli povratna pitanja
i pogrešne porudžbine, uvek navedite serijski broj
i/ili broj artikla.
Zadržavamo pravo na tehničke izmene!
Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Rexa FIT49
Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
­Argentina S.A.­
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
[email protected]
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
[email protected]
Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
[email protected]
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
[email protected]
Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
[email protected]
Belgium
WILO SA/NV
1083­Ganshoren
T +32 2 4823333
[email protected]
Bulgaria
WILO­Bulgaria­Ltd.
1125 Sofia
T +359 2 9701970
[email protected]
Brazil
WILO Brasil Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
ZIP­Code:­13.213-105
T +55 11 2923 (WILO)
9456
[email protected]
Canada
WILO­Canada­Inc.­
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
[email protected]
China
WILO­China­Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
[email protected]
Croatia
Wilo­Hrvatska­d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
[email protected]
Czech Republic
WILO­CS,­s.r.o.
25101­Cestlice
T +420 234 098711
[email protected]
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
[email protected]
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
[email protected]
Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
[email protected]
France
WILO­S.A.S.
78390­Bois­d‘Arcy
T +33 1 30050930
[email protected]
Great Britain
WILO­(U.K.)­Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
[email protected]
Romania
WILO­Romania­s.r.l.
077040­Com.­Chiajna­
Jud.­Ilfov
T +40 21 3170164
[email protected]
Greece
WILO­Hellas­AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
[email protected]
Latvia
WILO­Baltic­SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
[email protected]
Hungary
WILO­Magyarország­Kft
2045­Törökbálint­
(Budapest)
T +36 23 889500
[email protected]
Lebanon
WILO LEBANON SARL
Jdeideh­1202­2030­
Lebanon
T +961 1 888910
[email protected]
India
WILO­India­Mather­and­
Platt­Pumps­Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
[email protected]
Lithuania
WILO­Lietuva­UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
[email protected]­
Saudi Arabia
WILO­ME­-­Riyadh
Riyadh­11465
T +966 1 4624430
[email protected]
Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
[email protected]
Morocco
WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T + 212 (0) 5 22 66 09
24/28
[email protected]
Serbia and Montenegro
WILO­Beograd­d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
[email protected]
Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
[email protected]
The Netherlands
WILO­Nederland­b.v.
1551­NA­Westzaan
T +31 88 9456 000
[email protected]
Italy
WILO­Italia­s.r.l.
20068­Peschiera­
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
[email protected]
Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
[email protected]
Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
[email protected]
Korea
WILO­Pumps­Ltd.­
618-220­Gangseo,­Busan
T +82 51 950 8000
[email protected]
Further­subsidiaries,­representation­and­sales­offices­on­www.wilo.com
Russia
WILO Rus ooo
123592­Moscow
T +7 495 7810690
[email protected]
Slovakia
WILO­CS­s.r.o.,­org.­Zložka
83106­Bratislava
T +421 2 33014511
[email protected]
Slovenia
WILO­Adriatic­d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
[email protected]
Poland
WILO­Polska­Sp.­z.o.o.
05-506­Lesznowola
T +48 22 7026161
[email protected]
South Africa
Salmson­South­Africa
1610­Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za
Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal­Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
[email protected]
Spain
WILO­Ibérica­S.A.
28806­Alcalá­de­Henares­
(Madrid)
T +34 91 8797100
[email protected]
Sweden
WILO­Sverige­AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
[email protected]
Switzerland
EMB­Pumpen­AG
4310­Rheinfelden
T +41 61 83680-20
[email protected]
Taiwan
WILO­Taiwan­Company­Ltd.
Sanchong­Dist.,­New­Taipei­
City 24159
T +886 2 2999 8676
[email protected]
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San.­ve­Tic.­A.S¸.
34956­İstanbul
T +90 216 2509400
[email protected]
Ukraina
WILO­Ukraina­t.o.w.
01033­Kiew
T +38 044 2011870
[email protected]
United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel­Ali­Free­Zone–South
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
[email protected]
USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
[email protected]
Vietnam
WILO­Vietnam­Co­Ltd.
Ho­Chi­Minh­City,­Vietnam
T +84 8 38109975
[email protected]
May 2013
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
[email protected]
www.wilo.de
Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland
Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
[email protected]
Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050
F 035204 70570
[email protected]
Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710
F 07152 947141
[email protected]
West I
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920
F 02103 909215
[email protected]
Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin
T 030 6289370
F 030 62893770
[email protected]
Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
[email protected]
Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
[email protected]
West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-6560
F 0231 4102-6565
[email protected]
Kompetenz-Team
Gebäudetechnik
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666
Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau
Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie
WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
WILO SE
95030 Hof
Nortkirchenstraße 100
T 09281 974-550
44263 Dortmund
F 09281 974-551
T 0231 4102-7900
T01805W•I•L•O•K•D*
9•4•5•6•5•3
Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.
F 0231 4102-7126
[email protected]
– Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
Täglich 7-18 Uhr erreichbar
– Liefertermine und Lieferzeiten
24 Stunden Technische
– Informationen über Ansprechpartner vor Ort
Notfallunterstützung
– Versand von Informationsunterlagen
– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
Standorte weiterer
– Ersatzteilfragen
Tochtergesellschaften
– Inbetriebnahme
Die Kontaktdaten finden Sie
– Inspektion
unter www.wilo.com.
– Technische
Service-Beratung
*0,14€/Min.ausdemFestnetz,
– Qualitätsanalyse
Mobilfunkmax.0,42€/Min.
Wilo-International
Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Wilo Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15
[email protected]
www.wilo.at
Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21
[email protected]
www.emb-pumpen.ch
Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
A-5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 662 878470
[email protected]
www.wilo.at
Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
A-4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 7248 65054
[email protected]
www.wilo.at
Stand Mai 2013
Download

Srpski, 2.9 MB