ŠIFRA
NAZIV
A
01
011
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0119
012
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
013
0130
014
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
015
0150
016
0161
0162
0163
0164
017
0170
02
021
0210
022
0220
POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti
Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Gajenje pirinča
Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Gajenje šećerne trske
Gajenje duvana
Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
Gajenje višegodišnjih biljaka
Gajenje grožđa
Gajenje tropskog i suptropskog voća
Gajenje agruma
Gajenje jabučastog i koštičavog voća
Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
Gajenje uljnih plodova
Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
Gajenje sadnog materijala
Gajenje sadnog materijala
Uzgoj životinja
Uzgoj muznih krava
Uzgoj drugih goveda i bivola
Uzgoj konja i drugih kopitara
Uzgoj kamila i lama
Uzgoj ovaca i koza
Uzgoj svinja
Uzgoj živine
Uzgoj ostalih životinja
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve
Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
Aktivnosti posle žetve
Dorada semena
Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
Šumarstvo i seča drveća
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Seča drveća
Seča drveća
023
0230
024
0240
03
031
0311
0312
032
0321
0322
Sakupljanje šumskih plodova
Sakupljanje šumskih plodova
Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
Ribarstvo i akvakulture
Ribolov
Morski ribolov
Slatkovodni ribolov
Akvakulture
Morske akvakulture
Slatkovodne akvakulture
B
05
051
0510
052
0520
06
061
0610
062
0620
07
071
0710
072
0721
0729
08
081
0811
0812
089
0891
0892
0893
0899
09
091
0910
099
0990
RUDARSTVO
Eksploatacija uglja
Eksploatacija kamenog uglja i antracita
Eksploatacija kamenog uglja i antracita
Eksploatacija lignita i mrkog uglja
Eksploatacija lignita i mrkog uglja
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
Eksploatacija sirove nafte
Eksploatacija sirove nafte
Vađenje prirodnog gasa
Eksploatacija prirodnog gasa
Eksploatacija ruda metala
Eksploatacija ruda gvožđa
Eksploatacija ruda gvožđa
Eksploatacija ostalih ruda metala
Eksploatacija ruda urana i torijuma
Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala
Ostalo rudarstvo
Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale
Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
Eksploatacija ostalih ruda i kamena
Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija
Eksploatacija treseta
Eksploatacija natrijum-hlorida
Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
C
10
101
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa
1011
1012
1013
102
1020
103
1031
1032
1039
104
1041
1042
105
1051
1052
106
1061
1062
107
1071
1072
1073
108
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1089
109
1091
1092
11
110
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
12
120
1200
13
131
Prerada i konzervisanje mesa
Prerada i konzervisanje živinskog mesa
Proizvodnja mesnih prerađevina
Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
Prerada i konzervisanje voća i povrća
Prerada i konzervisanje krompira
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
Proizvodnja ulja i masti
Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
Proizvodnja mlečnih proizvoda
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Proizvodnja sladoleda
Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Proizvodnja šećera
Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
Prerada čaja i kafe
Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
Proizvodnja gotovih jela
Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Proizvodnja gotove hrane za životinje
Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
Proizvodnja pića
Proizvodnja pića
Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
Proizvodnja vina od grožđa
Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
Proizvodnja piva
Proizvodnja slada
Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja tekstila
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
1310
132
1320
133
1330
139
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
14
141
1411
1412
1413
1414
1419
142
1420
143
1431
1439
15
151
1511
1512
152
1520
16
161
1610
162
1621
1622
1623
1624
1629
17
171
1711
1712
172
1721
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Proizvodnja tkanina
Proizvodnja tkanina
Dovršavanje tekstila
Dovršavanje tekstila
Proizvodnja ostalog tekstila
Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće
Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
Proizvodnja odevnih predmeta
Proizvodnja odeće, osim krznene
Proizvodnja kožne odeće
Proizvodnja radne odeće
Proizvodnja ostale odeće
Proizvodnja rublja
Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
Proizvodnja proizvoda od krzna
Proizvodnja proizvoda od krzna
Proizvodnja pletene i kukičane odeće
Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
Proizvodnja kože i predmeta od kože
Štavljenje i dorada kože; proizvodnja putničkih i ručnih torbi i kaiševa; dorada i
bojenje krzna
Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna
Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
Proizvodnja obuće
Proizvodnja obuće
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja
Rezanje i obrada drveta
Rezanje i obrada drveta
Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame
Proizvodnja furnira i ploča od drveta
Proizvodnja parketa
Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja drvne ambalaže
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Proizvodnja celuloze, papira i kartona
Proizvodnja vlakana celuloze
Proizvodnja papira i kartona
Proizvodnja predmeta od papira i kartona
Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
1722
1723
1724
1729
18
181
1811
1812
1813
1814
182
1820
19
191
1910
192
1920
20
201
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
202
2020
203
2030
204
2041
2042
205
2051
2052
2053
2059
206
2060
21
211
2110
212
2120
Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
Proizvodnja tapeta
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
Štampanje i štamparske usluge
Štampanje novina
Ostalo štampanje
Usluge pripreme za štampu
Knjigovezačke i srodne usluge
Umnožavanje snimljenih zapisa
Umnožavanje snimljenih zapisa
Proizvodnja koksa i derivata nafte
Proizvodnja produkata koksovanja
Proizvodnja produkata koksovanja
Proizvodnja derivata nafte
Proizvodnja derivata nafte
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih
i sintetičkih masa
Proizvodnja industrijskih gasova
Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje,
parfema i toaletnih preparata
Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje
Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Proizvodnja eksploziva
Proizvodnja sredstava za lepljenje
Proizvodnja eteričnih ulja
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Proizvodnja veštačkih vlakana
Proizvodnja veštačkih vlakana
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizvodnja farmaceutskih preparata
Proizvodnja farmaceutskih preparata
22
221
2211
2219
222
2221
2222
2223
2229
23
231
2311
2312
2313
2314
2319
232
2320
233
2331
2332
234
2341
2342
2343
2344
2349
235
2351
2352
236
2361
2362
2363
2364
2365
2369
237
2370
239
2391
2399
24
241
2410
242
2420
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Proizvodnja proizvoda od gume
Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Proizvodnja proizvoda od plastike
Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
Proizvodnja ambalaže od plastike
Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
Proizvodnja ravnog stakla
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
Proizvodnja šupljeg stakla
Proizvodnja staklenih vlakana
Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Proizvodnja građevinskih materijala od gline
Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda
Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
Proizvodnja cementa
Proizvodnja kreča i gipsa
Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
Proizvodnja svežeg betona
Proizvodnja maltera
Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Proizvodnja brusnih proizvoda
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
Proizvodnja osnovnih metala
Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
243
2431
2432
2433
2434
244
2441
2442
2443
2444
2445
2446
245
2451
2452
2453
2454
25
251
2511
2512
252
2521
2529
253
2530
254
2540
255
2550
256
2561
2562
257
2571
2572
2573
259
2591
2592
2593
2594
2599
26
261
2611
2612
Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
Hladno valjanje šipki
Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
Hladno oblikovanje profila
Hladno vučenje žice
Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
Proizvodnja plemenitih metala
Proizvodnja aluminijuma
Proizvodnja olova, cinka i kalaja
Proizvodnja bakra
Proizvodnja ostalih obojenih metala
Proizvodnja nuklearnog goriva
Livenje metala
Livenje gvožđa
Livenje čelika
Livenje lakih metala
Livenje ostalih obojenih metala
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
Proizvodnja metalnih konstrukcija
Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
Proizvodnja oružja i municije
Proizvodnja oružja i municije
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala
Obrada i prevlačenje metala
Mašinska obrada metala
Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene
Proizvodnja sečiva
Proizvodnja brava i okova
Proizvodnja alata
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
Proizvodnja ambalaže od lakih metala
Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča
Proizvodnja elektronskih elemenata
Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
262
2620
263
2630
264
2640
265
2651
2652
266
2660
267
2670
268
2680
27
271
2711
2712
272
2720
273
2731
2732
2733
274
2740
275
2751
2752
279
2790
28
281
2811
2812
2813
2814
2815
282
2821
2822
2823
2824
2825
Proizvodnja računara i periferne opreme
Proizvodnja računara i periferne opreme
Proizvodnja komunikacione opreme
Proizvodnja komunikacione opreme
Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova
Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
Proizvodnja satova
Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
Proizvodnja električne opreme
Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju
električne energije
Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje
električnom energijom
Proizvodnja baterija i akumulatora
Proizvodnja baterija i akumulatora
Proizvodnja žičane i kablovske opreme
Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
Proizvodnja opreme za osvetljenje
Proizvodnja opreme za osvetljenje
Proizvodnja aparata za domaćinstvo
Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Proizvodnja ostale električne opreme
Proizvodnja ostale električne opreme
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme
Proizvodnja mašina opšte namene
Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila
Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
Proizvodnja ostalih slavina i ventila
Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
Proizvodnja ostalih mašina opšte namene
Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme
Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
2829
283
2830
284
2841
2849
289
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2899
29
291
2910
292
2920
293
2931
2932
30
301
3011
3012
302
3020
303
3030
304
3040
309
3091
3092
3099
31
310
3101
3102
3103
3109
32
321
3211
3212
3213
Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
Proizvodnja mašina za obradu metala
Proizvodnja ostalih alatnih mašina
Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene
Proizvodnja mašina za metalurgiju
Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože
Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih
Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
Izgradnja brodova i čamaca
Izgradnja brodova i plovnih objekata
Izrada čamaca za sport i razonodu
Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
Proizvodnja borbenih vojnih vozila
Proizvodnja borbenih vojnih vozila
Proizvodnja ostalih transportnih sredstava
Proizvodnja motocikala
Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
Proizvodnja ostale transportne opreme
Proizvodnja nameštaja
Proizvodnja nameštaja
Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
Proizvodnja madraca
Proizvodnja ostalog nameštaja
Ostale prerađivačke delatnosti
Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta
Kovanje novca
Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
322
3220
323
3230
324
3240
325
3250
329
3291
3299
33
331
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3319
332
3320
Proizvodnja muzičkih instrumenata
Proizvodnja muzičkih instrumenata
Proizvodnja sportske opreme
Proizvodnja sportske opreme
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Ostale prerađivačke delatnosti
Proizvodnja metli i četki
Proizvodnja ostalih predmeta
Popravka i montaža mašina i opreme
Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme
Popravka metalnih proizvoda
Popravka mašina
Popravka elektronske i optičke opreme
Popravka električne opreme
Popravka i održavanje brodova i čamaca
Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica
Popravka i održavanje druge transportne opreme
Popravka ostale opreme
Montaža industrijskih mašina i opreme
Montaža industrijskih mašina i opreme
D
35
351
3511
3512
3513
3514
352
3521
3522
3523
353
3530
SNABDEVANjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije
Proizvodnja električne energije
Prenos električne energije
Distribucija električne energije
Trgovina električnom energijom
Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima
Proizvodnja gasa
Distribucija gasovitih goriva gasovodom
Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
Snabdevanje parom i klimatizacija
Snabdevanje parom i klimatizacija
E
SNABDEVANjE VODOM; UPRAVLjANjE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANjE
PROCESA UKLANjANjA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Uklanjanje otpadnih voda
Uklanjanje otpadnih voda
Uklanjanje otpadnih voda
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
36
360
3600
37
370
3700
38
381
3811
3812
382
3821
3822
383
3831
3832
39
390
3900
Skupljanje otpada
Skupljanje otpada koji nije opasan
Skupljanje opasnog otpada
Tretman i odlaganje otpada
Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
Tretman i odlaganje opasnog otpada
Ponovna upotreba materijala
Demontaža olupina
Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
F
41
411
4110
412
4120
42
421
4211
4212
4213
422
4221
4222
429
4291
4299
43
431
4311
4312
4313
432
4321
4322
4329
433
4331
4332
4333
4334
4339
439
4391
GRAĐEVINARSTVO
Izgradnja zgrada
Razrada građevinskih projekata
Razrada građevinskih projekata
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Izgradnja ostalih građevina
Izgradnja puteva i železničkih pruga
Izgradnja puteva i autoputeva
Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
Izgradnja mostova i tunela
Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
Izgradnja cevovoda
Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
Izgradnja ostalih građevina
Izgradnja hidrotehničkih objekata
Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Specijalizovani građevinski radovi
Rušenje i pripremanje gradilišta
Rušenje objekata
Pripremna gradilišta
Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
Instalacioni radovi u građevinarstvu
Postavljanje električnih instalacija
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
Završni građevinsko-zanatski radovi
Malterisanje
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Bojenje i zastakljivanje
Ostali završni radovi
Ostali specifični građevinski radovi
Krovni radovi
4399
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
G
TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
Trgovina motornim vozilima
Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
Trgovina ostalim motornim vozilima
Održavanje i popravka motornih vozila
Održavanje i popravka motornih vozila
Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Trgovina na veliko za naknadu
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
Trgovina na veliko životinjama
Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
Trgovina na veliko pićima
Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odećom i obućom
Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
45
451
4511
4519
452
4520
453
4531
4532
454
4540
46
461
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
462
4621
4622
4623
4624
463
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
464
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
465
4651
4652
466
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4669
467
4671
4672
4673
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
Trgovina na veliko satovima i nakitom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
Ostala specijalizovana trgovina na veliko
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i
priborom za grejanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko otpacima i ostacima
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i
duvanom
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
4675
4676
4677
469
4690
47
471
4711
4719
472
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4729
473
4730
474
4741
4742
4743
Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim
prodavnicama
Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim
prodavnicama
Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
475
4751
4752
4753
4754
4759
476
4761
4762
4763
4764
4765
477
4771
4772
4773
4774
4775
Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za
domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
– apotekama
Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim
prodavnicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4777
4778
4779
478
4781
4782
4789
479
4791
4799
Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i
hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
Trgovina na malo na tezgama i pijacama
Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
H
49
491
4910
492
4920
493
4931
4932
4939
494
4941
4942
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
Železnički prevoz tereta
Železnički prevoz tereta
Ostali kopneni prevoz putnika
Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
Taksi prevoz
Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
Drumski prevoz tereta
Usluge preseljenja
4776
495
4950
50
501
5010
502
5020
503
5030
504
5040
51
511
5110
512
5121
5122
52
521
5210
522
5221
5222
5223
5224
5229
53
531
5310
532
5320
Cevovodni transport
Cevovodni transport
Vodeni saobraćaj
Pomorski i priobalni prevoz putnika
Pomorski i priobalni prevoz putnika
Pomorski i priobalni prevoz tereta
Pomorski i priobalni prevoz tereta
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Vazdušni saobraćaj
Vazdušni prevoz putnika
Vazdušni prevoz putnika
Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj
Vazdušni prevoz tereta
Vasionski saobraćaj
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju
Skladištenje
Skladištenje
Prateće aktivnosti u saobraćaju
Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
Manipulacija teretom
Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
Poštanske aktivnosti
Poštanske aktivnosti javnog servisa
Poštanske aktivnosti javnog servisa
Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
I
55
551
5510
552
5520
553
5530
559
5590
56
561
5610
562
5621
USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE
Smeštaj
Hoteli i sličan smeštaj
Hoteli i sličan smeštaj
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
Ostali smeštaj
Ostali smeštaj
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
Ketering
5629
563
5630
Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Usluge pripremanja i posluživanja pića
J
58
581
5811
5812
5813
5814
5819
582
5821
5829
INFORMISANjE I KOMUNIKACIJE
Izdavačke delatnosti
Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
Izdavanje knjiga
Izdavanje imenika i adresara
Izdavanje novina
Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
Ostala izdavačka delatnost
Izdavanje softvera
Izdavanje računarskih igara
Izdavanje ostalih softvera
59
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje
muzičkih zapisa
Kinematografska i televizijska produkcija
Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i
televizijskog programa
Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
Programske aktivnosti i emitovanje
Emitovanje radio-programa
Emitovanje radio-programa
Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
Telekomunikacije
Kablovske telekomunikacije
Kablovske telekomunikacije
Bežične telekomunikacije
Bežične telekomunikacije
Satelitske telekomunikacije
Satelitske telekomunikacije
Ostale telekomunikacione delatnosti
Ostale telekomunikacione delatnosti
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
Računarsko programiranje
Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
Upravljanje računarskom opremom
Ostale usluge informacione tehnologije
Informacione uslužne delatnosti
Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali
591
5911
5912
5913
5914
592
5920
60
601
6010
602
6020
61
611
6110
612
6120
613
6130
619
6190
62
620
6201
6202
6203
6209
63
631
6311
6312
639
6391
6399
Obrada podataka, hosting i sl.
Veb portali
Ostale informacione uslužne delatnosti
Delatnosti novinskih agencija
Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
K
64
641
6411
6419
642
6420
643
6430
649
6491
6492
6499
65
651
6511
6512
652
6520
653
6530
66
661
6611
6612
FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANjA
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Monetarno posredovanje
Centralna banka
Ostalo monetarno posredovanje
Delatnost holding kompanija
Delatnost holding kompanija
Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Finansijski lizing
Ostale usluge kreditiranja
Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Osiguranje
Životno osiguranje
Neživotno osiguranje
Reosiguranje
Reosiguranje
Penzijski fondovi
Penzijski fondovi
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
Finansijske i robne berze
Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
6619
662
6621
6622
6629
663
6630
Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i
penzijskih fondova
Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta
Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Upravljanje fondovima
Upravljanje fondovima
L
68
681
6810
682
6820
683
POSLOVANjE NEKRETNINAMA
Poslovanje nekretninama
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Poslovanje nekretninama za naknadu
6831
6832
Delatnost agencija za nekretnine
Upravljanje nekretninama za naknadu
M
69
691
6910
692
6920
70
701
7010
702
7021
7022
71
711
7111
7112
712
7120
72
721
7211
7219
722
7220
73
731
7311
7312
732
7320
74
741
7410
742
7420
743
7430
749
7490
75
750
7500
STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
Pravni i računovodstveni poslovi
Pravni poslovi
Pravni poslovi
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem
Upravljanje ekonomskim subjektom
Upravljanje ekonomskim subjektom
Menadžerski konsultantski poslovi
Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize
Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Arhitektonska delatnost
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Tehničko ispitivanje i analize
Tehničko ispitivanje i analize
Naučno istraživanje i razvoj
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
Reklamiranje i istraživanje tržišta
Reklamiranje
Delatnost reklamnih agencija
Medijsko predstavljanje
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Specijalizovane dizajnerske delatnosti
Specijalizovane dizajnerske delatnosti
Fotografske usluge
Fotografske usluge
Prevođenje i usluge tumača
Prevođenje i usluge tumača
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Veterinarske delatnosti
Veterinarska delatnost
Veterinarska delatnost
N
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI
77
771
7711
7712
772
7721
7722
7729
773
7731
7732
7733
7734
7735
7739
774
7740
78
781
7810
782
7820
783
7830
79
791
7911
7912
799
7990
80
801
8010
802
8020
803
8030
81
811
8110
812
8121
8122
8129
813
8130
82
Iznajmljivanje i lizing
Iznajmljivanje i lizing motornih vozila
Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
Iznajmljivanje i lizing kamiona
Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
Delatnosti zapošljavanja
Delatnost agencija za zapošljavanje
Delatnost agencija za zapošljavanje
Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti
Delatnost putničkih agencija i tur-operatora
Delatnost putničkih agencija
Delatnost tur-operatora
Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
Zaštitne i istražne delatnosti
Delatnost privatnog obezbeđenja
Delatnost privatnog obezbeđenja
Usluge sistema obezbeđenja
Usluge sistema obezbeđenja
Istražne delatnosti
Istražne delatnosti
Usluge održavanja objekata i okoline
Usluge održavanja objekata
Usluge održavanja objekata
Usluge čišćenja
Usluge redovnog čišćenja zgrada
Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
Usluge ostalog čišćenja
Usluge uređenja i održavanja okoline
Usluge uređenja i održavanja okoline
Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
821
8211
8219
822
8220
823
8230
829
8291
8292
8299
Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
Delatnost pozivnih centara
Delatnost pozivnih centara
Organizovanje sastanaka i sajmova
Organizovanje sastanaka i sajmova
Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
Usluge pakovanja
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
O
84
841
8411
DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE
Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
Državna uprava, ekonomska i socijalna politika
Delatnost državnih organa
8413
842
8421
8422
8423
8424
8425
843
8430
Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i
kulturi i druge
društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije
Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države
Spoljni poslovi
Poslovi odbrane
Sudske i pravosudne delatnosti
Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti
Delatnost vatrogasnih jedinica
Obavezno socijalno osiguranje
Obavezno socijalno osiguranje
P
85
851
8510
852
8520
853
8531
8532
854
8541
8542
855
8551
8552
8553
8559
856
OBRAZOVANjE
Obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Srednje opšte obrazovanje
Srednje stručno obrazovanje
Visoko obrazovanje
Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko
Visoko obrazovanje
Ostalo obrazovanje
Sportsko i rekreativno obrazovanje
Umetničko obrazovanje
Delatnost škola za vozače
Ostalo obrazovanje
Pomoćne obrazovne delatnosti
8412
8560
Pomoćne obrazovne delatnosti
Q
86
861
8610
862
8621
8622
8623
869
8690
87
871
8710
ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA
Zdravstvene delatnosti
Delatnost bolnica
Delatnost bolnica
Medicinska i stomatološka praksa
Opšta medicinska praksa
Specijalistička medicinska praksa
Stomatološka praksa
Ostala zdravstvena zaštita
Ostala zdravstvena zaštita
Socijalna zaštita sa smeštajem
Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
872
Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju,
duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
8720
Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju,
duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
Socijalna zaštita bez smeštaja
Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
Ostala socijalna zaštita bez smeštaja
Delatnost dnevne brige o deci
Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
873
8730
879
8790
88
881
8810
889
8891
8899
R
90
900
9001
9002
9003
9004
91
910
9101
9102
9103
9104
92
920
UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
Izvođačka umetnost
Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
Umetničko stvaralaštvo
Rad umetničkih ustanova
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti
Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika
kulture i ostale kulturne delatnosti
Delatnosti biblioteka i arhiva
Delatnost muzeja galerija i zbirki
Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija,
zgrada i sličnih turističkih spomenika
Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti
Kockanje i klađenje
Kockanje i klađenje
9200
93
931
9311
9312
9313
9319
932
9321
9329
Kockanje i klađenje
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
Sportske delatnosti
Delatnost sportskih objekata
Delatnost sportskih klubova
Delatnost fitnes klubova
Ostale sportske delatnosti
Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
Delatnost zabavnih i tematskih parkova
Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
S
94
941
9411
9412
942
9420
949
9491
9492
9499
95
951
9511
9512
952
9521
9522
9523
9524
9525
9529
96
960
9601
9602
9603
9604
9609
OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI
Delatnosti udruženja
Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca
Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
Delatnosti strukovnih udruženja
Delatnost sindikata
Delatnost sindikata
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Delatnost verskih organizacija
Delatnost političkih organizacija
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Popravka računara i komunikacione opreme
Popravka računara i periferne opreme
Popravka komunikacione opreme
Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
Popravka obuće i predmeta od kože
Održavanje i popravka nameštaja
Popravka satova i nakita
Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
Ostale lične uslužne delatnosti
Ostale lične uslužne delatnosti
Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Pogrebne i srodne delatnosti
Delatnost nege i održavanja tela
Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
T
DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST
DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE
Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
97
970
9700
98
981
9810
982
9820
Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
U
99
990
9900
DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Download

Šifarnik delatnosti 2010