MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 1/17
SADRŽAJ
UVOD
1. REBALANS PLANA INVESTICIJA -------------------------------------------------------------4
2. REBALANS PLANA PROIZVODNJE ------------------------------------------------------- 4
3. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA ------------------------------------------------- 5
4. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA -------------------------------------------- ---- 6
5. REBALANS PLANA RADNE SNAGE ------------------------------------------------------- 6
6. FINANSIJSKI REZULTAT ------------------------------------------------------------------------- 6
7. CIJENE --------------------------------------------------------------------------------------------- 7
8. PLANIRANA RASPODJELA DOBITI ----------------------------------------------- --------- 8
9. MJERE ZA OSTVARENJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA --------------------- 8
DOKUMENTACIONA OSNOVA
1. REBALANS PLANA PROIZVODNJE--------------------------------------------------------- 10
2. REBALANS PLANA INVESTICIJA ------------------------------------------------------------ 11
3. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA ------------------------------------------------- 17
4. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA ------------------------------------------------ 18
UVOD
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 2/17
Na osnovu Zaključka sa sastanka Uprave Matičnog preduzeća MH ERS održanog
15.10.2014.godine, pokrenute su aktivnosti na izradi i donošenju Rebalansa plana
poslovanja za 2014.godinu, u svim Zavisnim preduzećima, Matičnom preduzeću i
konsolidovanog na nivou MH ERS.
Prethodno je na nivou MH ERS utvrđen prijedlog Rebalansa elektro-energetskog bilansa RS
za 2014.godinu, sa definisanim mjesečnim i godišnjom vrijednosti proizvodnje električne
energije, koji se koristi kao polazni dokument za planiranje prihoda od prodaje električne
energije i drugih elemenata troškovnog karaktera.
Analiza kretanja i tehničkih i ekonomskih pokazatelja poslovanja za prvih sedam mjeseci
2014.godine, kod ZP “Hidroelektrane na Drini”a.d. Višegrad, pokazuje bitna odstupanja u
odnosu na pokazatelje iz usvojenog Plana poslovanja za 2014.godinu.
Ta odstupanja se odnose, u prvom redu, na mjesečne oscilacije kretanja ostvarene
proizvodnje u odnosu na planiranu, a samim tim i prihoda od prodaje električne energije,
čije ostvarenje za sedam mjeseci iznosi 70 % u odnosu na planirani prihod ili zaostatak od
6,7 mil.KM. Takođe, pojavila se potreba i drugačijeg planiranja rashoda poslovanja i to u
najvećoj mjeri zbog novog zakonskog rješenja po kome se naknada za korištenje prirodnih
resursa u svrhu proizvodnje električne energije, povećava sa 0,005 KM/kWh na 0,01 KM/kWh
počev od 26.06.2014.godine, s tim da se 50 % doznačuje opštinama, a 50 % u Fond
solidarnosti RS. Na kraju i realizacija investicionih projekata se kretala ispod dinamičkog
plana za prvih devet mjeseci 2014.godine, pa se i u ovoj oblasti pojavila potreba za realnim
planiranjem projekata, pri tome vodeći računa o kreditnoj zaduženosti preduzeća.
Rebalans plana poslovanja za 2014. godinu obuhvata:
1.
2.
3.
4.
5.
Rebalans plana proizvodnje,
Rebalans plana investicija,
Rebalans plana ukupnih prihoda,
Rebalans plana ukupnih rashoda i
Rebalans plana radne snage
Rebalans plana poslovanja za 2014.g. u cjelosti je usaglašen sa nadležnim Direkcijama
MP MH ERS i kao takav ugrađen u konsolidovani Rebalans plan poslovanja za 2014.g. na
nivou MH ERS. Prijedlog dokumenta utvrđen je na sjednici Nadzornog odbora MP MH ERS
od 05.12.2014.godine i upućen Vladi RS na usvajanje.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 3/17
1. REBALANS PLANA INVESTICIJA
Rebalans Plana investicija za 2014. godinu, iznosi 12.408.920 KM i za 22 % je manji od
planiranih investicija za 2014. godinu (15.950.000 KM).
Najznačajnije smanjenje planiranih investicionih projekata odnosi se na projekat izrade
tehničke dokumentacije za nove hidroelektrane na G.Drini, projekte definisane
vodoprivrednom dozvolom, i projekat nabavke novog transformatora T-40. Navedeni
projekti se prenose za realizaciju u narednom planskom periodu 2015.- 2017.godina.
Struktura investicija predviđenih Rebalansom je izrazito povoljna, iz razloga što ulaganja u
pogonsku spremnost i povećanje obima proizvodnje (proizvodne investicije) iznose 11,80
mil.KM ili 95 %,dok neproizvodne investicije iznose 0,61 mil. KM ili 5 %. Realizacija investicija
je u cjelosti pokrivena sredstvima slobodne amortizacije, odnosno realnim vlastitim
izvorima, izuzev projekata koji se finansiraju kreditnim sredstvima EIB iz programa "Power 4"
(projekat sanacije procjednih voda ispod brane i projekat na ugradnji monitoring sistema).
2. REBALANS PLANA PROIZVODNJE
Rebalans proizvodnje električne energije, urađen je po principu izjednačavanja plana sa
ostvarenjem za prvih sedam mjeseca ( 605,25 GWh), i realne procjene proizvodnih veličina
za preostalih pet mjeseci 2014.godine (336,55 GWh).
Ukupna rebalinsirana proizvodnja za 2014.godinu iznosi 941,80 GWh, ili 3,59 % iznad
osnovnog godišnjeg plana (909,20 GWh).
Rebalans plana proizvodnje za 2014.g.po hidroelektranama:
GWh
R.br.
Hidroelektrane
1.
HE na Trebišnjici
2.
3.
HE na Drini
HE na Vrbasu
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
Rebalans 2014.
Plan 2014.
Indeks
1.161,19
1.078,20
107,70
941,80
326,61
909,20
274,25
2.429,60
2.261,65
103,59
119,09
107,43
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 4/17
3. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA
Rebalansom plana, ukupan prihod se procjenjuje na 36.494.000 KM, od čega su prihodi
od isporučene električne energije 30.959.000 KM ili 85 %, finansijski prihodi 1.800.000 KM ili
5 % i svi ostali prihodi 3.735.000 KM ili 10 %.
Prihode od prodaje električne energije, za sva zavisna preduzeća iz sastava MH ERS,
obračunala je Direkcija za komercijalne poslove, na bazi ostvarenih prihoda za prvih
sedam mjeseci (15.189.315 KM), korekcije prihoda po osnovu prekoplanske proizvodnje
od 2.348.569 KM ( 86.984.000 kWh x 2,70 pf/kWh), korekcije prihoda po osnovu povećanja
cijene za ostale kupce i u izvozu sa 7,00 na 7,50 pf/kWh od 1.210.994 KM (242.198.812 kWh x
0,50) i procjene prihoda za preostali period 2014.god. (12.210.010 KM).
Najvažnije pretpostavke, na bazi kojih je sačinjena procjena prihoda od isporučene
električne energije su:
1. Da se ostvari rebalansom utvrđena proizvodnja za period avgust – decembar 2014.
godine od 336,55 GWh,
2. Da se električna energija za nekvalifikovane (tarifne) kupce fakturiše po cijeni
od 1,43 pf/kWh koju je utvrdio RERS,
3. Da planirani bilansni mjesečni viškovi za 2014. godinu od 242.198.812 kWh, budu
priznati po ukupnoj cijeni od 7,50 pf/kWh i
4. Da prekoplanske obračunate mjesečne količine za prvih sedam mjeseci , budu
priznate po ukupnoj prosječnoj cijeni od 3,26 pf/kWh utvrđenoj od strane RERS-a.
Planom poslovanja za 2014.godinu, planiran je prihod od prodaje električne energije
od 31.482.000 KM, dok se Rebalansom plana poslovanja za 2014.godinu, taj prihod
predviđa u visini od 30.959.000 KM ili 1,66 % ispod planiranog.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 5/17
4. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA
Rebalansom plana, ukupni rashodi su procjenjeni na 30.000.000 KM, od čega poslovni
rashodi iznose 29.557.000 KM, dok finansijski i ostali rashodi iznose 443.000 KM.
Struktura planiranih rashoda:
- amortizacija : ------------------------------------------------- 38,06
- porezi i doprinosi :-------------------------------------------- 27,94
- bruto zarade: -------------------------------------------------- 22,96
- troškovi proizvodnih usluga: ------------------------------ 2,84
- nematerijalni troškovi : ------------------------------------- 4,94
- troškovi materijala,goriva i energije: ------------------ 1,79
- finansijski i ostali rashodi ------------------------------------ 1,47
%
%
%
%
%
%
%
5.REBALANS PLANA RADNE SNAGE
R.br.
Broj zaposlenih
na dan
01.01.2014.
Broj zaposlenih
na dan
30.09.2014.
PLAN
2014.
Rebalans
Plana za
2014.
Indeks
5:4
1
2
3
4
5
6
1.
232
252
235
252
107
6. FINANSIJSKI REZULTAT
Rebalansom plana poslovanja za 2014. godinu, procjenjuje se ostvarenje bruto dobiti
u iznosu od 6.494.000 KM.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 6/17
Struktura finansijskog rezultata:
R.br.
Elementi
1
2
I.
II.
Rebalans
Ostvareno
plana za 2014. Plan za 2014.
u 2013.
Indeks
3:4
Indeks
3:5
3
4
5
6
7
Poslovni prihodi
30.964.000
31.485.698
40.986.615
98,34
75,55
Poslovni rashodi
29.557.000
27.059.000
27.859.816 109,23 106,09
Poslovni dobitak:
1.407.000
4.426.698
13.126.799
31,78
10,72
Finansijski prihodi
1.800.000
2.460.000
2.562.277
73,17
70,25
173.000
30.000
120.873
1.627.000
2.430.000
2.441.404
66,95
3.730.000
3.520.000
163.640
105,97
270.000
85.000
90.631
317,65 297,91
3.460.000
3.435.000
73.009
Finansijski rashodi
Dobitak po osnovu
fin.prihoda i rashoda:
III. Ostali prihodi
Ostali rashodi
Dobitak po osnovu ostalih
prihoda i rashoda:
Gubitak po osnovu ispravke
IV. grešaka iz ranijih godina
Ukupan finansijski rezultat:
(Dobit prije oporezivanja)
576,67 143,13
66,64
17.500
6.494.000
10.291.698
15.623.712
63,10
41,57
7. CIJENE
Rebalansirana proizvodnja, prihodi i rashodi , kao i njihova struktura, određuju prosječnu
prodajnu cijenu i prosječnu cijenu koštanja i to:
pf/kWh
R.
br.
1
CIJENE
Rebalans
plana za 2014.
Plan za
2014.
Ostvareno
u 2013.
Indeks
3:4
Indeks
3:4
2
3
4
5
6
7
3,29
3,46
3,37
95,09
97,63
3,19
2,99
2,31
106,69
138,10
Prosječna prodajna cijena:
1. (prihodi od el.ene / proizvodnja)
Cijena koštanja :
2. (ukupni rashodi / proizvodnja)
8. PLANIRANA RASPODJELA NETO DOBITI
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 7/17
Ostvarena neto dobit u 2014. godini, planira se raspodjeliti na sledeći način:
1. Za zakonske rezerve : minimum 5 %,
2. Za statutarne rezerve: minimum 3 %,
3. Za donacije ( sport,zdravstvo, prosveta , kultura,socijalne i humanitarne svrhe): 10 % od
ostvarene neto dobiti i
3. Za dividende : ostatak neto dobiti nakon izdvajanja za rezerve i donacije.
Raspodjelu ostvarene neto dobiti za 2014. godinu, moguće je realizovati nakon usvajanja
revizorskog izvještaja za 2014. godinu, i to posebnom odlukom Skupštine akcionara na
prijedlog Nadzornog odbora preduzeća i uz saglasnost Uprave i Nadzornog odbora
Matičnog preduzeća MH ERS.
9. MJERE ZA OSTVARENJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA
9.1. Osnovna aktivnost na realizaciji Rebalansa plana poslovanja za 2014.godinu je
ostvarenje proizvodnje, uz punu pogonsku spremnost proizvodnih postrojenja, u cilju
sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja tarifnih kupaca ,kao i obezbeđenje bilansnih
viškova energije za plasman ostalim kupcima i u izvoz.
9.2. Realizovati planirane investicione projekte sa nabavkom opreme.
9.3. Pratiti aktivnosti Ministarstva industrije,energetike i rudarstva i MH ERS vezanih za
izgradnju novih hidro-energetskih objekata.
9.4. Kontrolisati troškove u cilju poboljšanja ekonomičnosti poslovanja ( racionalnost
korišćenja putničkih automobila, smanjenje troškova reprezentacije, službenih
putovanja, kancelarijskog materijala, seminara, službenih telefona i ostalih troškova
koji nisu direktno vezani za djelatnost ).
9.5. Prijem novih radnika vršiti isključivo prema potrebama nesmetanog odvijanja
proizvodnog procesa,u skladu sa potrebama obavljanja osnovne djelatnosti,
9.6. Racionalno raspolagati imovinom,utvrditi nekurentne zalihe i izvršiti prodaju zastarjelih
zaliha roba i osnovnih sredstava koja nisu u funkciji.
9.7. Pratiti aktivnosti Agencija za vode RS i FBiH i lokalnih zajednica u procesu rješavanja
tretmana otpadnih voda u gradovima Goražde i Višegrad, kako bi se ovi projekti
realizovali u narednom trogodišnjem periodu 2015.- 2017.godina.
9.8. Do kraja 2014.godine zadržati planirani nivo zaposlenosti od 252 radnika.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
DOKUMENTACIONA
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 8/17
OSNOVA
1. REBALANS PLANA PROIZVODNJE ZA 2014. GODINU
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 9/17
A. MJESEČNA PROIZVODNJA NA PRAGU PRENOSA
kWh
R.
br.
MJESEC
PLAN ZA 2014.
REBALANS
PLANA ZA 2014.
1
2
3
4
5
95.000.000
86.000.000
120.000.000
124.000.000
100.000.000
64.800.000
41.640.000
29.600.000
30.600.000
40.560.000
80.000.000
97.000.000
909.200.000
70.546.000
64.192.000
54.352.000
122.734.000
148.316.000
93.490.000
51.620.000
45.000.000
42.800.000
48.670.000
100.000.000
100.080.000
941.800.000
74,26
74,64
45,29
98,98
148,32
144,27
123,97
152,03
139,87
120,00
125,00
103,18
103,59
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
УКУПНО:
INDEKS
(4:3)
B. KUMULATIVNA PROIZVODNJA NA PRAGU PRENOSA
R.
br.
kWh
3
REBALANS PLANA
ZA 2014.
4
INDEKS
(4:3)
5
1. Januar
95.000.000
70.546.000
74,26
2. Januar-Februar
181.000.000
134.738.000
74,44
3. Januar-Mart
301.000.000
189.090.000
62,82
4. Januar-April
425.000.000
311.824.000
73,37
5. Januar-Maj
525.000.000
460.140.000
87,65
6. Januar-Juni
589.800.000
553.630.000
93,87
7. Januar-Juli
631.440.000
605.250.000
95,85
661.040.000
691.640.000
732.200.000
812.200.000
909.200.000
650.250.000
693.050.000
741.720.000
841.720.000
941.800.000
98,37
100,20
101,30
103,63
103,59
MJESEC
2
1
8.
9.
10.
11.
12.
Januar-Avgust
Januar-Septembar
Januar-Oktobar
Januar-Novembar
Januar-Decembar
Oznaka: HED - 20
PLAN ZA 2014.
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 10/17
2. REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2014.GODINU
R.
br.
INVESTICIONI SEGMENTI I NAZIVI KONKRETNIH
PROJEKATA
1
2
PLAN INVESTICIJA ZA 2014.
Vlastita
sredstva
Krediti
Ukupno
3
4
REBALANS PLANA ZA 2014.
Vlastita
sredstva
Krediti
Ukupno
5
6
7
Indeks
(8:5)
8
9
INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA
I. PROIZVODNOG OBJEKTA
1. Investiciono održavanje
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
50,00
2. Nabavka osnovnih sredstava
2.017.000
2.017.000
1.031.220
1.031.220
51,13
Nabavka monofaznog energetskog transformatora
3. T-40 sa pomoćnom opremom
2.000.000
2.000.000
4. Ugradnja monitoring sistema na agregatima
51.200
5. Ugradnja monitoring sistema na drenažnim bunarima
44.800
UKUPNO:
INVESTICIJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA
II. PROCURIVANJA VODA ISPOD TIJELA BRANE
Izvođenje radova na sanaciji procjednih voda
1. ispod tijela brane sa istraž-projek. radovima(nadzor)
5.017.000
1.440.000
5.017.000
7.120.000
1.016.900
1.068.100
44.800
1.627.220
1.016.900
2.644.120
52,70
8.560.000 1.108.250
7.983.050
9.091.300
106,21
Izrada projekta konsolidacije terena ispod brane
2. HE Višegrad
50.000
50.000
Revizija projekta konsolidacije terena ispod brane
3. HE Višegrad
15.000
15.000
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
1.440.000
7.120.000
8.560.000 1.173.250
7.983.050
Izdanje broj: 03
9.156.300
106,97
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 11/17
INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH
III. PROIZVODNIH OBJEKATA
HE na Gornjoj Drini (B.Bijela,Foča,Sutjeska,Paunci)- Izrada invest.tehničke i planske dokumentacije,eksproprijacije,
1. istražni i pripremni radovi, osnivački ulog i dr.
UKUPNO:
INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ
URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU
IV. HIDROELEKTRANA I VODOPRIVRIVREDNE DOZVOLE
1.
Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada
2. Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda
UKUPNO:
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
300.000
300.000
500.000
500.000
800.000
800.000
V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI
1.
Uvođenje FMIS projekta sa konsultantskim uslugama
543.000
543.000
2.
Izgradnja kapije na daljinsko upravljanje na ulazu u
HE Višegrad iz pravca naselja Dušče
30.000
30.000
3.
Izgradnja lančanice za sakupljanje plutajućeg nanosa
na r.Lim (opština Rudo)
Oznaka: HED - 20
UKUPNO:
573.000
SVEUKUPNO:
8.830.000
573.000
7.120.000 15.950.000
568.500
568.500
40.000
40.000
608.500
608.500
106,19
12.408.920
77,80
3.408.970
Izdanje broj: 03
8.999.950
104,70
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 12/17
REBALANS PLANA NABAVKI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2014. GODINU
Naziv
R. br.
Plan 2014.
Rebalans
2014.
Služba mašinskog održavanja
1.
Oprema mašinske radionice
2.
Mjerni i ručni alati
3.
6.000
4.000
16.000
8.670
Potapajuća pumpa
2.000
3.450
4.
Bušilice 1300 W
2.000
410
5.
6.
7.
8.
Podvodna kamera
Rezerva
Pumpa za vodu sa elektromotorom
Računarska oprema
30.000
80.000
30.070
50.000
4.000
600
136.000
101.200
UKUPNO:
Služba elektro održavanja
1.
Rezervni dijelovi i oprema za SF-6 postrojenje
95.000
2.
Sinhronizator,digitalni SQ 0213 (3 kom.)
70.000
3.
45.000
5.
6.
Invertor 10 KVA
Računarski sistem (Data Storage ) za masovnu
arhivu svih podataka na HE
Mjerači nivoa procjednih voda i uvezivanje u
postojeći monitoring SCADA sistema
Pumpa rashladnog sistema transformatora
7.
Čelično rešet. stub sa opremom za uzemljenje
70.000
8.
Vakum pumpa preko 1000 m3/h,380 V
9.
Računarska oprema
4.
10. DILLO uređ. za mjer. curenja i čist.SF-6 gasa
Ostala specijalna oprema(uređaj za sinhroniz.
11. napona, durbin,lampe, elektromotori i dr.)
Uređaj za monitoring transformatora
12. Calisto 9
Oznaka: HED - 20
40.000
40.000
15.000
39.800
110.000
10.000
3.800
22.000
12.400
90.000
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 13/17
13. Temperaturni kalibrator-Jofra
16.000
18.800
14. Uređaj za ispitivanje akumulatorskih baterija
17.000
16.100
15. Elektronički dio turbinskog regulatora
500.000
16. Uređaj za mjerenje temperaturi sondi
6.000
17. Rezerva
100.000
50.000
18. Visokonaponski oscilatori
Oprema povezivanja LAN mreže i elemenata
19. audio-sistema u novoj poslovnoj zgradi
16.200
20. Rezervni sistem besprekidnog napajanja
29.550
5.960
21. Mjerač protoka sa sondama
2.890
22. Moduli za invertore i ispravljače
2.860
23. Niskonaponski trofazni elektromotor
450
24. Vitalni rezervni dijelovi generatorskih prekidača
11.470
25. Senzori
20.000
26. Trofazni mrežni analizator
27. Manometri i mjerni instrumenti
30.000
UKUPNO:
6.040
1.258.400
253.920
Služba građevinskog održavanja
1.
Pumpa za pranje i čišćenje betonskih površina
4.500
2.
Bušilice za štemanje i bušenje betona
5.500
5.500
3.
Električni odvrtač,pumpa za voće i peć na gas
1.300
600
4.
Kontejner skladišni
5.000
5.
Rezerva
3.000
6.
Vanbrodski motor
6.000
7.
Pumpa za vodu višestepena
3.720
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
19.300
5.000
20.820
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 14/17
Služba zaštite na radu
1.
Rezerva
UKUPNO:
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
Služba proizvodnje
1.
Oprema za hidraulička mjerenja
5.000
2.
Alati za smjensko osoblje
3.000
3.
Računarska i komunikaciona oprema
8.000
4.
Ćelija za instrument za mjerenje vlažnosti gasa
5.
Rezerva
UKUPNO:
2.280
10.000
2.000
5.000
28.000
12.280
Služba za kvalitet i zaštitu životne sredine
1.
Klima uređaj sa ugradnjom
UKUPNO:
850
850
Služba tehničkog osmatranja
1.
Računarska oprema
2.
Geodetska oprema
5.000
44.980
UKUPNO:
5.000
44.980
480.000
372.680
38.410
Služba opštih i pravnih poslova
1.
Putnička i teretna vozila
2.
Računarska oprema
30.000
3.
Digitalni kopir aparat
25.000
4.
Kancelarijski uređaji
Oznaka: HED - 20
1.450
1.220
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
5.
6.
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Rezerva
Mašina za pranje i usisavanje betonskih i
mermernih površina
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 15/17
30.000
30.000
17.900
8.
Audio-vizuelna sredstva
Oprema kontrole ulaska i izlaska na
objektu HE i poslovnoj zgradi u Foči
30.000
9.
Kancelarijski i kuhinjski namještaj
16.330
10.
Telefonska centrala sa digitalnim aparatima
27.780
11.
Umjetničke slike
55.900
7.
UKUPNO:
SVEUKUPNO:
Oznaka: HED - 20
4.800
566.450
595.020
2.017.000
1.031.220
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 16/17
3. REBALANS UKUPNIH PRIHODA ZA 2014. GODINU
000 KM
R.
br.
OPIS
Rebalans
2014.
Plan
2014.
Ostvareno
2013.
Indeks
3:4
Indeks
3:5
1
2
3
4
5
6
7
PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI
30.964
31.486
40.987
98,34
75,55
1. Prihodi od prodaje robe na dom.trž.
2
30.959
31.482
40.984
98,34
75,54
3
4
3
75,00
100,00
1.800
2.460
2.562
73,17
70,26
1.800
2.450
2.538
73,47
70,92
10
24
3.520
164
105,97
2.274,39
I
Prihodi od prodaje učinaka
2. povezanim pravnim licima
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje
3. robe i učinaka
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
6. Ostali poslovni prihodi
II
FINANSIJSKI PRIHODI
1. Prihodi od kamata
2. Pozitivne kursne razlike
3. Ostali finansijski prihodi
III. OSTALI PRIHODI
Dobici po osnovu prodaje nemater.
1. Ulaganja,nekretnina,postr.i opreme
3.730
20
2. Dobici po osnovu prodaje materij.
3. Viškovi,osim viškova zaliha učinaka
4. Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi od smanjenja obaveza,
ukidanja neiskorišćenih dug.rezerv.i
5. ostali prihodi
3.730
3.500
164
106,57
2.274,39
IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)
36.494
37.466
43.713
97,41
83,49
36.494
37.466
43.713
97,41
83,49
V. PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED.IMOVINE
UKUPNO PRIHODI: (IV+V)
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 03
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2014.GODINU
Godina: 2014.
Datum izrade:
01.12.2014.
Strana: 17/17
4. REBALANS UKUPNIH RASHODA ZA 2014. GODINU
000 KM
R.
br.
OPIS
Rebalans
2014
Plan
2014.
Ostvareno
2013.
Indeks
3:4
Indeks
3:5
1
2
3
4
5
6
7
29.557
27.059
27.860
109,23
106,09
I.
POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, nakn.zar.i ost.lič.rashodi
а) bruto zarade i bruto naknade zarada
b) оstali lični rashodi
4. Troškovi proizvodnih usluga
а) PTT i transportne usluge
b) održavanje
c) ostalo
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja
a) amortizacija
536
416
581
128,85
92,25
6.889
5.801
1.088
6.696
5.731
965
6.730
5.597
1.133
102,88
101,22
112,75
102,36
103,64
96,03
851
76
593
182
900
88
550
262
478
72
223
183
94,56
86,36
107,82
69,47
178,03
105,56
265,92
99,45
11.419
12.060
11.245
94,68
101,55
11.419
11.160
11.133
102,32
102,57
900
112
1.481
5.983
2.398
1.290
5.537
160
1.284
7.386
156
114,81
108,05
115,34
81,00
173
30
121
160
12
30
57
34
30
85
91
b)rezervisanja
6. Nematerijalni troškovi(bez por. i dopr.)
7. Troškovi poreza
8. Troškovi doprinosa
II.
FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa
1. povezanim pravnim licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
576,67
142,98
533,33
470,59
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
III. OSTALI RASHODI
Gubici po osnovu prodaje i rashodov.
1. nem.ulag.,nekretnina,postr.i opreme
Gubici po osnovu prodaje učešća u
2. kapitalu i dugoročnih HOV
1
270
51
15
20
317,65
296,70
340,00
255,00
312,86
336,92
3. Gubici po osnovu prodatog materijala
4. Manjkovi,osim manjkova zaliha učinaka
5. Rashodi po osnovu zaštite od rizika
6. Rashodi po osn. ispr.vrijed.i otp.potraž.
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha
7. materijala i robe i ostali rashodi
6
219
70
65
17
IV. RASH,PO OSN.ISPR.GREŠAKA IZ RAN.GOD.
UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV)
Oznaka: HED - 20
30.000
27.174
28.089
110,40
106,80
Izdanje broj: 03
Download

preuzmi - HE na Drini