РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за
ЈАВНУ НАБАКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:
„Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 09/2014
Чока, мај 2014.
1
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), члaна 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404-12/2014-IV-01 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 404-12/2014-IV-02, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова у отвореном поступку:
„Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“
ЈН бр. 09/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Позив за подношење понуда
3
II
Општи подаци о јавној набавци
4
III
Подаци о предмету јавне набавке
5
IV
Техничка спецификација радова
6
V
Услови за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
22
VI
Документ
број
Обрасци
30
Страна
1
Образац структуре цене са предмером и предрачуном радова
38
2
Образац понуде
56
3а
Подаци о подизвођачима
58
3б
Подаци о учесницима у заједничкој понуди
59
4
Модел уговора
60
5
Образац трошкова припреме понуде
69
6
Образац изјаве о независној понуди
70
7
Образац изјаве понуђача о средству финансијског обезбеђења
71
8
Образац изјаве о поштовању обавеза
72
9
Образац потврде о извршеним радовима
73
Конкурсна документација је нумерисана и садржи укупно 73 страна.
2
I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу:
Назив: Општина Чока, Потиска 20, Чока.
Адреса и телефон: Потиска 20 ,Чока 23320 , 0230/71-000, факс 0230/71-175
Интернет страница наручиоца: www.coka.rs
Врста наручиоца: Локална самоуправа.
2. Подаци о предмету и поступку јавне набавке:
Врста поступка ЈН: Отворени поступак
Врста предмета ЈН: Радови
Опис предмета ЈН: Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа
Назив из општег речника: Радови на инсталацији водоводних цеви
Ознака из општег речника: 45332200
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф 43.22 -постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система
Број партија: без партије
3. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум: Економски најповољнија понуда
Елементи критеријума: Цена (85 пондера), рок извршења (15 пондера).
4. Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација
доступна:
Начини преузимања: Конкурсна документација за предметну набавку меже се преузети са Портала
јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs/ и са сајта, интернет странице наручиоца: http://www.coka.rs .
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети и тако што ће доставити писмени
захтев наручиоцу на e-mail: [email protected] .
5. Начин и рок подношења понуда:
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општина Чока, Чока
23320, Потиска 20, у писарницу Наручиоца, са обавезном назнаком на лицу коверте : «ПОНУДА –за
јавну набавку радова: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН 09/2014-НЕ
ОТВАРАТИ», поштом или лично преко писарнице Наручиоца.
На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача, телефон и контакт особа.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца ( буду примљене у
писарницу наручиоца) најкасније до 16.06.2014. године до 10:00 часова, без обзира на начин
достављања.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.
6. Место, време и начин отварања понуда :
Место: Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20 у просторији број 9. (приземље – мала сала), зграде
општине Чока.
Време: 16.06.2014. године (понедељак) , у 10:30 часова.
Начин : Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
последњег дана горе наведеног рока. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а
пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници понуђача.
7. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача морају имати овлашћење за активно учествовање у поступку отварања понуда
које ће предати Комисији за јавну набавку приликом или непосредно пред отварање понуде.
8. Рок за доношење одлуке о додели уговора: У року од 25 дана од дана отварања понуда.
9. Контакт (особа, број телефона, e-mail адреса):
У периоду одређеном за достављање понуда, за све додатне информације у вези припреме конкурсне
документације заинтересовани се могу обратити Тот Золтану, члану комисије на телефон: 0230/71-620
или 064/86-19-631 , факс: 0230/71-175, е-mail: [email protected] .
Напомена: Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и добити
искључиво писменим путем, путем електронске поште или факса.
3
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Чока
Адреса: Потиска 20. , 23320 Чока
Интернет страница: www.coka.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 09/2014 су радови: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“
4. Није резервисана јавна набавка
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Тот Золтан,
Број телефона: 0230/71-620 или 064/86-19-631,
Број факса: 0230/71-175
Е- mail : [email protected]
4
III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj 09/2014 су радови:
„Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“
2. Назив и ознака из општег речника јавне набавке:
Назив ОРЈ: Радови на инсталацији водоводних цеви
Ознака ОРЈ: 45332200
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф 43.22 -постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система
3. Јавна набавка радова није обликована по партијама.
5
IV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA RADOVA
OPIS REŠENJA
UVOD
Snabdevanje naselja Čoka vodom za piće se vrši iz centralnog vodovoda naselja, koji je građen početkom
sedamdesetih godina i na koji su priključena skoro sva domaćinstva.
Postojeći sistem vodosnabdevanja čine bunari, hidroforska kućica, sistem za dezinfekciju vode i distribuciona
mreža. Značajan deo distribucione mreže je gradjen od azbestcementnih cevi čija je dalja upotreba u
vodosnabdevanju diskutabilna. U proteklom period eksploatacije distribuciona mreža je dotrajala i predstavlja
mesto gubitaka vode.
Potrebno je izvršiti sanaciju dotrajalih deonica distribucione mreže u naselju tako da ista može da udovolji
aktuelnim i planiranim potrebama korisnika vodovoda u naselju. Sanacija distribucione mreže vodovoda Čoka
prvenstveno obuhvata zamenu dotrajalih delova sistema novim.
Osnovu za izradu tendera predstavlja Glavni projekat sanacije vodovodne mreže u naselju Čoka, koji je pod
brojem E-203/11, avgusta 2011. god izradjen u preduzeću „Hidroinženjering“, iz Subotice.
Predmet ovog tendera je I etapa sanacije vodovodnih cevi u sledećim ulicama:
- Sutjeska (deo od ul. Potiske do ul. I. L. Ribara)
- Ive Lole Ribara (deo od ul. Sutjeske do ul. Petra Drapšina)
Ukupna dužina vodovodne mreže obuhvaćena ovim tenderom je 1,334.00 m.
SPECIFIKACIJA OSNOVNIH RADOVA I MATERIJALA
Zamena postojećih cevovoda se vrši cevima od polietilena visoke gustine za radni pritisak od 10 bari (PEHD
PE-100 PN10) i to tako, da se po trasi postojećih cevovoda postavljaju novi cevovodi. Postojeća čvorna mesta
se rekonstruišu u potpunosti. Pod ovim se podrazumeva kako zamena vodovodnih armatura i fazonskih
komada, tako i izgradnja novih šahtova. Fazonski komadi se predviđaju od nodularnog liva.
Struktura cevovoda je sledeća:
− cevovod DN 180 mm u dužini od 1,334.00 m
Predviđene vodovodne armature:
− Pljosnati zasun
DN 150 ....................................................................... kom 12
DN 100 ....................................................................... kom 11
− Pljosnati zasun sa ugradbenom garniturom i kapom za zasun
DN 150 ....................................................................... kom 1
DN 100 ....................................................................... kom 3
DN 80 ......................................................................... kom 9
– montažno-demontažni komad
DN 150 ....................................................................... kom 11
DN 100 ....................................................................... kom 8
Predviđeni fazonski komadi od nodularnog liva:
– spoljnica sa prirubnicom
FFG DN 80, L=200 mm.............................................. kom 14
FFG DN 80, L=400 mm.............................................. kom 1
FFG DN 80, L=600 mm.............................................. kom 1
FFG DN 100, L=500 mm............................................ kom 4
FFG DN 100, L=600 mm............................................ kom 3
FFG DN 150, L=600 mm............................................ kom 10
FFG DN 150, L=800 mm............................................ kom 1
– spoljnica sa uzidnom prirubnicom
FFG DN 100, L=500 mm, L1=250 mm........................ kom 3
FFG DN 100, L=600 mm, L1=300 mm........................ kom 3
6
FFG DN 150, L=600 mm, L1=250 mm........................ kom 2
FFG DN 150, L=600 mm, L1=300 mm........................ kom 7
FFG DN 150, L=1000 mm, L1=300 mm...................... kom 1
– redukcija sa prirubnicom
FFR DN 150/100 ........................................................ kom 4
– krst sa prirubnicom
TT DN 150/100........................................................... kom 3
– ogranak sa prirubnicom
T DN 150/150............................................................. kom 3
T DN 150/100............................................................. kom 8
T DN 150/80............................................................... kom 9
– Luk sa prirubnicom
Q DN 150 ................................................................... kom 1
Q DN 80 ..................................................................... kom 1
FFK 30° DN 150 ......................................................... kom 1
– Luk sa stopom
N DN 80...................................................................... kom 9
– Završnik sa prirubnicom
X DN 100.................................................................... kom 2
Spoljnice:
– Fazonski komadi od sivog liva
ŽIBO SPOJNICA DN 100........................................... kom 16
SSP DN 100, L=300 mm............................................ kom 16
– Prirubnice
PE VENAC SA SL. ČEL. PRIR. DN 180..................... kom 38
PRENOŠENJE TRASE NA TEREN
Prenošenje trase na teren, u ovom slučaju predstavlja detekciju trase postojećeg vodovoda.
Na površini terena su vidljivi šahtovi u čvorovima. Položaj ostalih delova mreže može biti utvrđen šlicovanjem.
Ovim projektom se predvidja da postojeći položaj trase vodovoda bude zadržan na svim mestima gde je to
moguće. Ukupna količina radova je jednaka dužini trase (1.334 m).
ČVOROVI
Na trasi vodovoda obuhvaćenog ovim tenderom predviđena je izgradnja ukupno 14 čvora, od kojih su 10
smešteni u šahtove.
Položaj čvorova i tačna specifikacija fazonskih komada su prikazani na grafičkim prilozima – situacija sa
šemom čvorova.
ŠAHTOVI
Na trasi projektovanog cevovoda se predviđa izgradnja 10 šahta, 5 u zelenom pojasu ulice, koji se zidaju od
opeke, i 5 u kolovozu ili blizu raskrsnice, koji se grade od armiranog betona. Šahtovi su sledećih karakteristika
Tabela 1: Karakteristike šahtova
Tip
Šaht
od
opeke
Šaht
od
AB-a
Ulica
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
I.L. Ribara
I.L. Ribara
Sutjeska
I.L. Ribara
I.L. Ribara
čvor
br.
3
4
5
10
11
1
7
8
spoljašnje dimezije
dužina
(cm)
170
170
170
170
170
160
160
175
Širina
(cm)
160
160
160
160
160
150
150
155
Visina
(cm)
160
195
175
195
140
200
190
170
7
I.L. Ribara
I.L. Ribara
13
14
160
175
150
155
180
160
Šaht od opeke se sastoji od od šljunčanog tampona debljine 15 cm, donje ploče od nabijenog betona MB-30,
debljine 20 cm, zidova od pune opeke debljine 25 cm, gornje ploče od armiranog betona MB-30 debljine 20
cm, penjalica i šahtnog poklopca.
Šahtovi se grade tako da se izvrši otkop radne jame vertikalnim zasecanjem sa podgrađivanjem, postavi
šljunčani tampon debljine 15 cm, montira čeona oplata i betonira donja ploča. Nakon toga se vrši montaža
opreme šahta, a zatim se grade zidovi šahta od pune opeke. Zidanje se izvodi sa cementnim malterom i sa
dersovanjem sa obe strane. U fazi zidanja u zidove se ugrađuju penjalice od betonskog gvožđaØ 20. Gornja
ploča se izvodi kao slobodno oslonjena na sve četiri strane. U fazi betoniranja u gornju ploču se ugrađuje
šahtni poklopac Ø 600 mm, nosivosti 400 kN i ankeri od šipki Ø10 za podizanje ploče.
Šahtovi od armiranog betona se grade od armiranog vodonepropusnog betona, marke MB30. Zidovi, donja i
gornja ploča su debljine 20 cm.
Šaht se gradi tako da se izvrši otkop radne jame vertikalnim zasecanjem sa podgrađivanjem, postavi šljunčani
tampon debljine 15 cm, preko njega se betonira tampon od nabijenog betona debljine 10 cm, montira čeona
oplata i betonira donja ploča. Nakon toga se vrši montaža opreme šahta, a zatim montaža dvostrane oplate i
betoniranje zidova.
U fazi betoniranja u zidove se ugrađuju livenogvozdene penjalice. Gornja ploča se gradi kao slobodno
oslonjena na sve četiri strane. U fazi betoniranja u gornju ploču se ugrađuje šahtni poklopci
Ø 600 mm,
nosivosti 400 kN.
PRIKLJUČCI KORISNIKA
Predviđa se izrada krakova kućnih priključaka od PE cevi DN 25 mm na novi vodovod. Veza
priključka i uličnog vodovoda se ostvaruje pomoću ogrlice za PE cevi DN 180.
Tabela 1: Karakteristike kućnih priključaka
Broj kućnih priključaka
kom
Sutjeska
ista strana
37
suprotna strana
21
I. L. Ribara
ista strana
23
suprotna strana
27
UKUPNO:
108
Prosečna dužina priključa
m
6.5
18.0
6.0
14.0
1134.5
UKRŠTANJE SA POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA I OBJEKTIMA
Postojeće instalacije
U naselju Čoka, od podzemnih instalacija postoje kanalizacija, podzemni optički kabel,
gasovod, podzemni kablovi javne rasvete i druge instalacije.
U većem delu naselja trasa optičkog kabla se nalazi u pojasu od 0.8 do 1.0 m od kolovoza I treba biti oprezan
pri izgradnji vodovoda u slučaju prelaska sa jedne na drugu stranu ulice.
Gasovod u naselju najčešće se nalazi uz trotoar na rastojanju od 0.5 do 1.0 m i to sa obe strane ulice.
Kanalizaciona mreža je gradjena kao gravitaciona sa šahtovima koji su vidljivi na površini terena.
Postoji mogućnost da se u nekim ulicama naidje i na druge podzemne instalacije o kojima ne postoje podaci.
Stoga je potrebno da se, pre pristupa iskopu rova, izvrši šlicovanje kroz poprečni profil, da se utvrdi tačan
horizontalni i vertikalni položaj postojećih instalacija. Takođe, predviđen je I nadzor vlasnika instalacija i
objekata. Odgovorni predstavnici vlasnika podzemnih instalacija će, na osnovu uvida u sopstvenu
dokumentaciju, izlaska na lice mesta, uvida u stanje na šlicevima i u položaj priključaka korisnika instalacija,
dati tačan položaj postojećih instalacija (± 0.5 m). Prilikom izgradnje vodovoda postojeće instalacije se
otkrivaju pažljivim ručnim iskopom, osiguravaju u rovu (bez presecanja) za vreme izgradnje i pažljivo se
zatrpavaju, pri čemu se postavlja potrebna zaštita i trake za identifikaciju.
8
Asfaltni kolovoz
Ukrštanje cevovoda sa asfaltnim kolovozom se predviđa prosecanjem kolovozne konstrukcije dok se na mestu
gde trasa cevovoda prolazi kroz neku od glavnih ulica ili regionalnih puteva predvidja podbušivanje cevi ispod
kolovoza
Kroz naselje Čoka prolaze dva regionalna puta i to put R-112 i R-112/1.
Deonica vodovoda se ukršta sa gore navedenim putem od st. 1+012.60 do st. 1+031.60, gde se predviđa
podbušivanje u dužini od 19 m, i ugrađuje se:
* radni cevovod je prečnika DN 180 mm;
* zaštitni čelični cevovod je prečnika Ø323.9/6.3 mm
Na mestu ukrštanja sa datim regionalnim putem podbušuje se (utiskuje se) zaštitna čelična cev odgovarajućeg
prečnika i dužine. Radni cevovodi navedenih prečnika se postavljaju u zaštitnu cev, a zatim se prostor između
zaštitne čelične cevi i PE cevovoda napuni sitnozrnim betonom.
Pre izvođenja radova investitor će pribaviti neophodne saglasnosti i uslove nadležnog preduzeća.
Stubovi vazdušnog EE voda
U slučaju kada trasa vodovoda prolazi na odstojanju manjem od 1 m od stubova vazdušnog EE voda predviđa
se podbušivanje u dužini minimalno 3 m, kako bi se osigurala stabilnost stubova vazdušnih vodova.
Postojeći cevovodi i šahtovi
Kako se novi cevovodi postavljaju na trasi postojećeg vodovoda projektom je predviđeno vađenje postojeće
cevi i rušenje postojećih šahtova.
Prilikom izgradnje vodovoda ne može se oštetiti ni jedna instalacija niti objekat. Svi objekti (put, trotoar, kolski
prilaz, zeleni pojas i sl.) u koje se ugrađuje vodovod moraju biti dovedeni u prvobitno stanje.
9
-Predmer radovaoznaka
Opis pozicije
B.1.1
B.1.1.1
Pripremno - završni radovi
B.1.1.2
B.1.1.3
B.1.1.4
Regulacija saobraćaja za vreme izvodjenja radova. Pozicijom je obuhvaćena
priprema odgovarajuće dokumentacije za regulaciju saobraćaja u toku
gradnje objekta, pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o delimičnom ili
potpunom zatvaranju za saobraćaj ulica i, shodno "Zakonu o osnovama i
bezbednosti saobraćaja na putevima", nabavka, montaža, održavanje i
demontaža odgovarajuće gradilišne saobraćajne signalizacije. Obračun se
vrši po ulici, odnosno deonici.
ul. Sutjeska kom 1.0
ul. Ive Lole Ribara kom 1.0
Otkrivanje položaja postojećeg vodovoda I kućnih priključaka na terenu i
geodetsko praćenje radova u toku izgradnje cevovoda. Katastarski podaci o
postojećem objektu ne postoje. Položaj vodovoda će se utvrditi na osnovu
postojećih šahtova u čvorovima I šlicovanja terena. Šlicovanje se vrši na
svakih 50 m i na mestima gde se očekuje neka od instalacija. Dužina šlica je
2 m, po jedan metar sa svake strane instalacije. Otkrivene instalacije
se obeležavaju i štite na terenu i unose u situaciju u prilogu ovog tendera. U
slučaju da je odstojanje vodovoda od neke instalacije manje od 1 m, tražiti
mišljenje projektanta i vlasnika instalacije za postupanje u konkretnom
slučaju. Novi vodovod se mora postaviti tačno na visini navedenoj na situaciji
u prilogu u kom smislu jepredvidjeno geodetsko praćenje iskopa
rova,postavljanja sloja peska i postavljanja cevovoda. Niveleta cevovoda ni u
kom slučaju ne sme biti zatalasana. Kompletne radove na ovoj poziciji vrši
izvođač u svemu prema pravilima struke. Obračun po m¹.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda I objekata na njemu. Snimanjem se
utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj cevovoda I objekata na njemu.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje, izrada
odgovarajućeg elaborata, taksa za kartiranje katastru i unošenje u katastar
podzemnih instalacija. Snimanje, pre zatrpavanja cevi u rovu, izvodi
ovlašćeno preduzeće. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
Izvođač radova za tehnički prijem prilaže overen katastarski snimak izvršenih
radova sa obrazloženjem eventualnih odstupanja. Obračun po m¹ cevovoda.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Prosecanje i rušenje postojećih betonskih prilaza i trotoara na trasi vodovoda.
Prosecanje vršiti u širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut nastao tom prilikom
utovariti u transportna sredstva i odneti na deponiju. Obračun po m² porušene
površine.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
B.1.1.5
j.m.
kol.
kom
kom
1,0
1,0
m¹
m¹
682,2
651,8
m¹
m¹
682,2
651,8
m²
69,0
m²
72,7
Vraćanje postojećih betonskih prilaza i trotoarau ranije stanje. Jediničnom
cenom obuhvaćena je nabavka potrebne količine materijala i izrada
prosečenih površina istih ili boljih karakteristika od postojećih. Ukoliko je
prilikom izvodjenja radova, zbog nepravilne upotrebe mehanizacije, lošeg
podgradjivanja ili iz nekih drugih razloga došlo do rušenja veće površine
kućnih prilaza i trotoara, predmet popravke mora biti celokupna porušena
površina dok je predmet obračuna predvidjena širina
prosecanja. Obračun po m².
10
B.1.1.6
B.1.1.7
B.1.1.8
B.1.1.9
B.1.1.10
B.1.1.11
ul. Sutjeska
m²
69,0
ul. Ive Lole Ribara
m²
72,7
Skidanje tucanika sa kolskih prilaza na trasi vodovoda i vraćanje istog u ranije
stanje nakon izgradnje cevovoda i propisanog zatrpavanja
rova. Skidanje i popravka tucanika se izvode u širini rova uvećanoj za 10 cm.
Jediničnom cenom obuhvatiti: skidanje, lagerovanje
tucanika u blizini rova i ponovnu ugradnju zbijanjem uz eventualnu dopunu
nedostajućeg materijala. Predmet popravke je celokupna porušena površina
dok je predmet obračuna širina proistekla iz širine rova uvećane za 10 cm.
Obračun po m² površine.
ul. Sutjeska
m²
4,7
ul. Ive Lole Ribara
m²
4,8
Skidanje opeke sa kolskih prilaza na trasi vodovoda i vraćanje kolskih prilaza
u prvobitno stanje nakon ugradnje cevovoda i propisanog
zatrpavanja rova. Jediničnom cenom obuhvatiti: skidanje, lagerovanje u blizini
rova i ponovnu ugradnju opeke uz eventualnu dopunu nedostajuće količine.
Predmet popravke je celokupna porušena površina dok je predmet
obračuna širina proistekla iz širine rova uvećane za 10 cm. Obračun po m²
površine
ul. Sutjeska
m²
6,6
Prosecanje i rušenje kolovozne konstrukcije na trasi cevovoda. Prosecanje
vršiti u predviđenoj širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut nastao tom prilikom
utovariti u transportna sredstva i odneti na deponiju. Pozicijom obuhvatiti i
omogućavanje saobraćaja izradom potrebnog broja prelaza (čelične putne
ploče ili sl.) preko rova za vreme izvođenja radova. Obračun po
m² porušene površine.
ul. Sutjeska
m²
10,9
ul. Ive Lole Ribara
m²
41,0
Vraćanje kolovozne konstrukcije. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka
potebne količine materijala i izrada prosečenih površina istih ili boljih
karakteristika od postojećih. Predmet popravke je celokupna porušena
površina dok je predmet obračuna širina
proistekla iz širine rova uvećane za 10 cm.Obračun po m² površine.
ul. Sutjeska
m²
10,9
ul. Ive Lole Ribara
m²
41,0
kom
kom
2,0
7,0
m¹
m¹
578,6
517,1
Rušenje postojećih vodovodnih šahtova. Šahtovi se sastoje od AB gornje
ploče i zidova od opeke debljine 0.25 m i visine do 1.50 m. Jediničnom cenom
obuhvatiti rušenje šahta, utovar, odvoz i istovar šuta na deponiju.
Obračun po komadu rušenog šahta za kompletno izvedenu poziciju.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Planiranje i uređenje zelenih površina, uključujući i zatravljivanje, nakon
izgradnje vodovoda. Radove izvesti na celokupnoj širini koja je u toku gradnje
oštećena iskopom rova, deponovanjem materijala, mehanizacijom i
drugim aktivnostima. Obračun po m¹ trase.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
11
B.1.1.12
B.1.1.13
B.1.2
B.1.2.1
B.1.2.2
B.1.2.3
Troškovi nadzora vlasnika podzemnih instalacija nad otkrivanjem položaja
postojećih instalacija, njihovog osiguranja za vreme gradnje vodovoda i
zatrpavanja. U Čoki ne postoji katastar podzemnih instalacija već interne
evidencije vlasnika instalacija. Ovom pozicijom je predvidjeno da vlasnici
podzemnih instalacija Izvodjaču radova definišu položaj svoje instalacije sa
tačnošću ± 0,5 m. Na definisanom prostoru, Izvodjač radova, ručnim iskopom
otkriva instalaciju. Obračun za kompletan nadzor instalatera po ulicama.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat sem radi nakon izvršenog
geodetskog snimanja I služi kao osnova za obračun izvršenih radova i
dokumentacija o položaju cevovoda i kućnih priključaka. U projekat se unosi
položaj podzemnih instalacija sa kojima je izvršeno ukrštanje vodovoda u toku
gradnje. Projekat izvedenog stanja obavezno sadrži situacioni prikaz i podužni
profil cevovoda, osnove I preseke objekata i opreme na cevovodu i
detaljne specifikacije. Obračun po ulicama.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Zemljani radovi
kpl
kpl
1,0
1,0
kpl
kpl
1,0
1,0
Mašinski i ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije sa odbacivanjem
iskopanog materijala na min 1 m od ivice rova. Iskop se vrši u uslovima
snižavanja nivoa podzemne vode i podgrađivanja rova na slabiji bočni
pritisak. Ručni iskop je obavezan na svim onim mestima gde mehanizacija
može da ošteti postojeće objekte, drveće i infrastrukturu.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno predhodno šlicovanje poprečnih profila na
svakih 50 m I otkrivanje položaja podzemnih instalacija, pažljivi iskop,
geomehanička ocena stanja tla u raskopu (po potrebi ispitivanje),
podgradjivanje rova, eventualno obaranje nivoa podzemne vode crpljenjem iz
otvorene jame, planiranje dna rova ručnim iskopom, obeležavanje iskopa
znacima upozorenja i obezbeđenje i održavanje rova do izvršenja radova,
takođe I omogućavanje pešačkog saobraćaja izradom mostića sa ogradom
visine 1 m. Prosečna dubina iskopa je 1.51 m, maksimalna 1.92, a minimalna
1.09 m. Širina rova je 0.80 m. Obračun po m³ samoniklog materijala.
ul. Sutjeska
* ručni iskop 20 %
m³
168,2
* mašinski iskop 80 %
m³
672,8
ul. Ive Lole Ribara
* ručni iskop 20 %
m³
153,9
* mašinski iskop 80 %
m³
615,6
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska na dnu rova ispod, pored i iznad
cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 10 cm, do 95% od max.
laboratorijske zbijenosti po "Proktor"-ovom postupku, što se na svakih 50 m3,
na mestima koje odredi Nadzorni organ, dokazuje atestom ovlašćenog
preduzeća. Posebnu pažnju obratiti na sabijanje peska ispod ose cevi.
Projektom se insistira na podlozi od peska 10 cm ispod cevi i 30 cm iznad
cevi. Napomena: Nadzorni organ može dozvoliti zasipanje rova oko i iznad
cevi sa materijalom iz iskopa ako se radi o peskovitom materijalu koji ne sadži
šut ili neki drugi materijal koji bimogao oštetiti cev.Obračun po m³ ugradjenog
peska u zbijenom stanju.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
m³
m³
299,2
285,8
Ugrađivanje zemlje iz iskopa u rov po završenoj montaži cevovoda. Materijal
12
B.1.2.4
B.1.2.5
B.1.2.6
B.1.3
B.1.3.1
B.1.3.2
iz iskopa se ugraduje u slojevima po 20-30 cm uz ručno zbijanje do nadsloja
od 1 m nad temenom cevi I mašinsko zbijanje ostalog dela. Za ugradnju u rov
se koristi kvalitetniji materijal (homogen, rastresit). Pozicijom je obuhvaćena i
kontrola zbijenosti dinamičkom pločom, na svakih 50 m trase cevovoda.
Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal, kao I dokaz
postignutog kvaliteta radova. Obračun po m³ zatrpanog rova.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
m³
m³
454,4
371,8
Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km.
Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, transport, istovar I planiranje na
deponiji. Sa gradilišta je potrebno odneti sav višak materijala. Obračun po
m³samoniklog materijala.
ul. Sutjeska
m³
386,6
ul. Ive Lole Ribara
m³
397,7
Nabavka materijala, dopremanje i ugradjivanje šljunka u rov do donje ivice
posteljice kolovozne konstrukcije ili druge javne površine za saobraćaj vozila i
pešaka. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20-30 cm uz istovremeno
nabijanje. Zbijenost ispune rova treba da iznosi 100% od max. laboratorijske
zbijenosti po "Proktor"-ovom postupku (shodno
JUS-4 UB1.016) Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti
(JUS.UB1.046) onda nosivost ugrađenog šljunka u rovu na koti posteljice
treba da iznosi:
-Ispod gradskih saobraćajnica Me=4,0 kN/cm2
-Ispod pešačkih i biciklističkih staza, parking za putnička vozila i sportskorekreacionih objekata zahtevana zbijenost po standardnom "Proktor"-ovom
postupku u završnom sloju od 30 cm treba da iznosi 98% od max.
laboratorijske zbijenosti (JUS.UB1.016), a da je Me=2,0 kN/cm2.
Na zahtev Nadzornog organa postignuta zbijenost se dokazuje opitima
pločom. Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupan rad i materijal kao i
dokaz postignutog kvaliteta radova. Obračun po m³ ugrađenog šljunka.
ul. Sutjeska
m³
70,0
m³
95,2
kom
kom
5,0
4,0
m¹
m¹
682,2
651,8
kom
2,0
ul. Ive Lole Ribara
Ugradnja šljunka oko hidranata na mestu ventila za pražnjenje. Jediničnom
cenom obuhvatiti nabavku, dopremanje i ručnu ugradnju šljunka oko ventila
za pražnjenje (cca 0.125 m3). Obračun po komadu.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Montažerski radovi
Radovi na obezbedjenju snabdevanja vodom korisnika uz trasu cevovoda u
toku demontaže starog i montaže novog cevovoda. Privremeno priključenje
cevovoda se vrši po deonicama dužine ne veće od 300 m, uz predhodno
blindiranje starog cevovoda. Za snabdevanje vodom korisnika, po površini
terena, sa svake strane ulice postaviti privremeni cevovod od PE DN 2" na
koji izvršiti privremeno priključenje postojećih kućnih priključaka. Nakon
završetka radova na izgradnji uličnog vodovoda kućne priključke "prebaciti"
na ulični vodovod. Jediničnom cenom obuhvatiti cevovode od PE 2" sa
odgovarajućim brojem ogrlica i priključnim kracima od cevi od 3/4". Ovi
cevovodi, ogrlice I priključni kraci mogu se koristiti za više deonica.
Obračun po m dužnom glavnog uličnog vodovoda.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Demontaža čvorova smeštenih u šahtove. Čvorovi su pretežno od Ø 100 mm.
Jediničnom cenom je obuhvaćena demontaža, utovar u
transportna sredstva i odnošenje na lokaciju po izboru investitora. Obračun po
komadu demontiranog čvora.
ul. Sutjeska
13
B.1.3.3
B.1.3.4
B.1.3.5
ul. Ive Lole Ribara
Demontaža starog cevovoda. Jediničnom cenom je obuhvaćeno vađenje
azbestcementnih cevi, fazonerije i armature smeštenevan šahta, utovar u
transportna sredstva iodnošenje na sanitarnu deponiju (fazoneriju iarmature
odneti na lokaciju po izboruinvestitora). Obračun po m¹ demontiranog
cevovoda.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Nabavka, dopremanje i montaža cevi za pitku vodu od polietilena visoke
gustine (PE HD-100) odgovarajućeg prečnika za radni pritisak od 10 bari (PN
10) po datoj niveleti iz projekta. Spajanje cevi se vrši sučeonim zavarivanjem.
Predmet nabavke mogu biti samo cevi koje ispunjavaju važeće normative i
koje o tome poseduju važeći sertifikat. Cevi moraju u potpunosti odgovarati
standardu SRPS-EN12201 i posedovati i atest o zdravstvenoj ispravnosti
(primenjivosti za transport vode za piće) izdat od strane ovlašćene ustanove.
Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno
oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima
koje propisuje proizvođač cevi.
Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska.
U jediničnu cenu ulazi nabavka, montaža i nivelmanska kontrola ugradnje.
Umesto predviđenih, uz predhodnu saglasnost projektanta, predmet isporuke
mogu biti i cevi od drugog materijala pod uslovom da imaju mehaničke i
hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od karakteristika navedenih cevi.
Sečenje cevi i otpadni material se ne plaćaju posebno. Jediničnom cenom
obuhvatiti još i nabavku I postavljanje plave upozoravajuće trake od PE.
Traka se postavlja prilikom zatrpavanja rova, 30 cm iznad temena cevi.
Obračun se vrši po m¹ cevovoda.
*Referentni proizvođač za cevni materijal je "Peštan" d.o.o. Aranđelovac ili
odgovarajuće
kom
7,0
kom
kom
682,2
651,8
ul. Sutjeska
*DN 180
ul. Ive Lole Ribara
*DN 180
Nabavka, transport i montaža epoksidnim premazom antikorozivno zaštićenih
fazonskih komada od nodularnog liva sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim
materijalom za radni pritisak od 10 bari. Jediničnom cenom je obuhvaćen
kompletan spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu ugrađenih
fazonskih komada.
*Referentni proizvođač za fazonske komade je "MIV" Varaždin ili
odgovarajuće
**ul. Sutjeska
*Spoljnica sa prirubnicom
FFG DN 80, L=200 mm
FFG DN 80, L=400 mm
FFG DN 80, L=600 mm
FFG DN 100, L=600 mm
FFG DN 150, L=600 mm
FFG DN 150, L=800 mm
*Spoljnica sa uzidnom prirubnicom
FFG DN 100, L=600 mm, L1=300 mm
FFG DN 150, L=600 mm, L1=300 mm
*Ogranak sa prirubnicom
T DN 150/100
T DN 150/80
*Luk sa prirubnicom
Q DN 80
*Luk sa stopom i prirubnicom
N DN 80
m¹
682,2
m¹
651,8
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7,00
1,00
1,00
3,00
6,00
1,00
kom
kom
1,00
2,00
kom
kom
6,00
5,00
kom
1,00
kom
5,00
14
*Završnik za prirubnicu
X DN 100
**ul. Ive Lole Ribara
*Spoljnica sa prirubnicom
FFG DN 80, L=200 mm
FFG DN 100, L=500 mm
FFG DN 150, L=600 mm
*Spoljnica sa uzidnom prirubnicom
B.1.3.6
B.1.3.7
FFG DN 100, L=500 mm, L1=250 mm
FFG DN 100, L=600 mm, L1=300 mm
FFG DN 150, L=600 mm, L1=250 mm
FFG DN 150, L=600 mm, L1=300 mm
FFG DN 150, L=1000 mm, L1=300 mm
*Redukcija sa prirubnicom
FFR DN 150/100 , L=200 mm
*Krst sa prirubnicom
TT DN 150/100
*Ogranak sa prirubnicom
T DN 150/150
T DN 150/100
T DN 150/80
*Luk sa prirubnicom
Q DN 150
FFK 30° DN 150
*Luk sa stopom
N DN 80
Nabavka, transport i montaža epoksidnim premazom antikorozivno zaštićenih
fazonskih komada od sivog liva sa svim potrebnim spojnim i zaptivnim
materijalom za radni pritisak od 10 bari. Jediničnom cenom je obuhvaćen
kompletan spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu ugrađenih
fazonskih komada.
*Referentni proizvođač za fazonske komade je "MIV" Varaždin ili odgovarajuće
ul. Sutjeska
ŽIBO SPOJNICA DN 100 kom
SSP DN 100 , L=300 mm
ul. Ive Lole Ribara
ŽIBO SPOJNICA DN 100
SSP DN 100 , L=300 mm
Nabavka, transport i montaža epoksidnim premazom antikorozivno zaštićene
vodovodne armature od nodularnog liva za radni pritisak od 10 bara sa
potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, transport i montaža. Obračun po komadu montirane armature.
*Referentni proizvođač za fazonske komade je "MIV" Varaždin ili odgovarajuće
ul. Sutjeska
*MDK DN 150 kom
*MDK DN 100
*SGG pljosnati zasun DN 150 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 100 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 100 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom
*SGG pljosnati zasun DN 80 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom
ul. Ive Lole Ribara
*MDK DN 150
*MDK DN 100
*SGG pljosnati zasun DN 150 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 100 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 150 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom
*SGG pljosnati zasun DN 100 sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom
kom
2,00
kom
kom
kom
7,00
4,00
4,00
kom
kom
kom
kom
kom
3,00
2,00
2,00
5,00
1,00
kom
4,00
kom
3,00
kom
kom
kom
3,00
2,00
4,00
kom
kom
1,00
1,00
kom
4,00
kom
kom
4,00
4,00
kom
kom
12,00
12,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
5,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7,00
4,00
8,00
7,00
1,00
1,00
15
B.1.3.8
B.1.3.9
B.1.3.10
B.1.3.11
B.1.4
B.1.4.1
B.1.4.2
B.1.4.3
*SGG pljosnati zasun DN 80 sa ugradbenom garniturom i okruglom
Nabavka, transport i montaža epoksidnim premazom antikorozivno zaštićenih
nadzemnih hidranata DN 80 sa dva ventila za radni pritisak od 10 bara sa
potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, transport i montaža, ručno proširivanje i produbljivanje rova za
potrebe montaže hidranata (0.9 m3/kom), izrada tampona od šljunka (0.05
m3/kom), izrada tampona od nabijenog betona (0.05 m3/kom), nabavka,
dopremanje i zasipanje peskom (0.5 m3/kom) u prostor oko fazonerije i
armature, zatrpavanje zemljom iz iskopa (0.4 m3/kom) I razastiranje viška
zemlje (0.5 m3/kom). Obračun po komadu montiranog hidranta.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Nabavka, isporuka i ugradnja spojnica od polietilena sa slobodnom čeličnom
prirubnicom. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka I ugradnja
polietilenskog venca (tuljka), slobodne čelične prirubnice i kompletnog spojnog
I zaptivnog materijala. Obračun po komadu isporučene i ugrađene spojnice sa
slobodnom čeličnom prirubnicom.
ul. Sutjeska
*DN 180
ul. Ive Lole Ribara
*DN 180
Nabavka, transport i lagerovanje čeličnih spiralno varenih, antikorozivno
zaštićenih cevi za podbušivanje ispod Regionalnog puta R- 112/1 (ul. M. Tita).
Obračun po m¹.
ul. Ive Lole Ribara
č.c.Ø323.9/6.3mm (43.8 kg/m')
Dopremanje na gradilište sa lokacije lagerovanja čeličnih cevi i podbušivanje
ispod magistralnog puta R-112/1 (ul. M. Tita). Jediničnom cenom je obuhvaćen
kompletan rad (dopremanje na gradilište, podbušivanje zaštitne čelične cevi,
injektiranje betona u prostor između zaštitne i radne cevi kao i iskop ipodgrada
radnih jama, obaranje NPV i sl.) Obračun po m' podbušenog cevovoda.
ul. Ive Lole Ribara
č.c.Ø323.9/6.3mm (43.8 kg/m')
Radovi na izgradnji šahtova od opeke Ukupno ima 5 šahta od opeke sledećih
spoljašnjih dimenzija (širina x dužina x visina):
1 kom 1.60 x 1.70 x 1.60 m
1 kom 1.60 x 1.70 x 1.75 m
3 kom 1.60 x 1.70 x 1.95 m
Iskop jame za izradu šahta. Jediničnom cenom obuhvatiti proširivanje i
produbljivanje rova sa podgrađivanjem, zasipanje slobodnog prostora oko
šahta nakon izgradnje i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Obračun
po kompletno izvedenoj poziciji.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.95
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šljunčanog materijala za tamponski sloj
dna šahta. Debljina sloja je 15 cm i služi kao podloga za izradu dna šahta od
nabijenog betona. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
kom
4,00
kom
kom
5,00
4,00
kom
19,0
kom
19,0
m¹
19,0
m¹
19,0
kpl
kpl
kpl
1,0
1,0
3,0
m³
0,6
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
0,6
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
1,8
Betoniranje donje ploče šahta debljine 20 cm, nabijenim betonom MB-30.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i ugradnja betona,
izrada, montaža i demontaža čeone oplate i nega betona. Obračun po m3
ugrađenog betona.
16
B.1.4.4
B.1.4.5
B.1.4.6
B.1.4.7
B.1.4.8
B.1.4.9
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
0,5
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
1,6
kg
kg
15,4
17,7
kg
kg
15,4
17,7
kg
kg
46,2
53,2
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
0,5
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
1,6
Zidanje zidova šahta, debljine 25 cm, punom opekom normalnog formata u
cementnom malteru. Uporedo sa zidanjem vrši se ugradnja penjalica, stim da
se penjalice obračunavaju posebno. Jediničnom cenom je obuhvaćeno
nabavka i dopremanje materijala, zidanje zidova i dersovanje unutrašnje i
spoljnje površine. Obračun po m3 zida.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
m³
1,7
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
1,9
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
6,5
kom
kom
kom
4,0
4,0
15,0
kom
kom
kom
1,0
1,0
3,0
Nabavka, krojenje, savijanje i montaža armature prema statičkom proračunu i
planu armature za gornju ploču. Obračun po kg ugrađene armature.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
GA 240/360
MA 500/560
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
GA 240/360
MA 500/560
Betoniranje gornje ploče šahta debljine 20 cm, armiranim betonom MB-30.
Paralelno sa izradom ploče postavlja se okvir livenogvozdenog poklopca Ø 600
mm. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje I ugradnja
betona, izrada, montaža i demontaža oplate (5m2/m3) i potrebnih podupirača i
nega betona.Takođe, pozicijom obuhvatiti i ankere za skidanje ploče koji se
prilikom betoniranja gornje ploče ugrađuju u istu. Napomena: Umesto ploča
livenih na licu mesta mogu biti ugrađene i montažne ploče istih ili boljih
karekteristika. Obračun po m3 ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
Nabavka, transport, izrada i ugradnja vertikalnih penjalica od betonskog gvožda
Ø20 mm razvijene dužine 100 cm, za silaz u šaht. Jediničnom cenom
obuhvatiti antikorozivnu zaštitu, osnovni i pomoćni materijal (potrebne
ankere) i rad. Ugradnja penjalica se vrši prilikom zidanja zidova. Obračun po
komadu.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 u anker blok (cca
0.2 m³). Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i
potrebnu oplatu. Obračun po komadu urađenog ankera.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.95
Nabavka, dopremanje i ugradnja vodovodnih šahtnih poklopaca Ø600 nosivosti
400 kN od nodularnog liva sa mehanizmom za zaključavanje. Okvir poklopca
17
B.1.5
B.1.5.1
B.1.5.2
B.1.5.3
B.1.5.4
se postavlja ufazi izrade gornje ploče šahta. Obračun po komadu.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.95
Radovi na izgradnji AB šahtova Ukupno ima 5 šahta od AB sledećih
spoljašnjih dimenzija (širina x dužina x visina):
1 kom 1.50 x 1.60 x 2.00 m
1 kom 1.50 x 1.60 x 1.90 m
1 kom 1.55 x 1.75 x 1.70 m
1 kom 1.50 x 1.60 x 1.80 m
1 kom 1.55 x 1.75 x 1.60 m
kom
kom
kom
1,0
1,0
3,0
Iskop jame za izradu šahta. Jediničnom cenom obuhvatiti proširivanje i
produbljivanje rova sa podgrađivanjem, zasipanje slobodnog prostora oko
šahta nakon izgradnje i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Obračun
po kompletno izvedenoj poziciji.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šljunčanog materijala za tamponski sloj
dna šahta. Debljina sloja je 20 cm i služi kao podloga za izradu dna šahta od
nabijenog betona. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
m³
0,6
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
m³
0,6
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje izravnavajućeg tamponskog sloja od
nabijenog betona MB 20 ispod donje ploče šahta. Debljina izravnavajućeg sloja
je 10 cm. Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal.
Obračun po m3 ugrađenog tampona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
m³
0,3
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
m³
0,3
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
m³
0,4
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
m³
0,3
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
m³
0,4
Nabavka, krojenje, savijanje i montaža armature prema statičkom proračunu i
planu armature. Obračun po kg ugrađene armature.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
kg
kg
134,8
88,7
kg
kg
130,8
88,7
18
B.1.5.5
B.1.5.6
B.1.5.7
B.1.5.8
B.1.5.9
B.1.5.10
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
GA 240/360
MA 500/560
Betoniranje donje ploče šahta debljine 20 cm, armiranim vodonepropusnim
betonom MB-30,V4. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i
ugradnja betona, izrada, montaža i demontaža čeone oplate i nega betona.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
kg
kg
137,0
92,9
kg
kg
126,7
88,7
kg
kg
132,6
92,9
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Betoniranje gornje ploče šahta debljine 20 cm, armiranim vodonepropusnim
betonom MB-30, V4. Paralelno sa izradom ploče postavlja se okvir livenogvozdenog poklopca Ø600 mm. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
dopremanje i ugradnja betona, izrada, montaža i demontaža oplate (5m2/m3) i
potrebnih podupirača i nega betona. Napomena: Umesto ploča livenih na licu
mesta mogu biti ugrađene I montažne ploče istih ili boljih karekteristika.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Betoniranje zidova šahta armiranim vodonepropusnim betonom MB-30, V4,
debljine 20 cm. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, dopremanje i
ugrađivanje betona, nabavka materijala i izrada oplate (11m2/m3) zajedno sa
potrebnim brojem razupirača I fiksatora za samostalno ukrućenje oplate,
demontaža oplate i negovanje betona kao I zaziđivanje otvora oko montiranih
fazonskih komada. Radove izvesti u svemu prema opštim uslovima izgradnje.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 u anker blok (cca
0.2 m³). Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i
potrebnu oplatu. Obračun po komadu urađenog ankera.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Nabavka i ugradnja penjalica od livenog gvožda JUS M.J6.285. Nakon
ugradnje penjalice očistiti. Obračun po komadu.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Nabavka, dopremanje i ugradnja vodovodnih šahtnih poklopaca Ø600 nosivosti
400 kN od nodularnog liva sa mehanizmom za zaključavanje. Okvir poklopca
m³
m³
m³
m³
0,5
0,5
0,5
0,5
m³
m³
m³
m³
m³
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
m³
m³
m³
m³
m³
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
kom
kom
kom
kom
kom
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
kom
kom
kom
kom
kom
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
19
B.1.6
B:1.6.1
B.1.6.2
B.1.6.3
B.1.6.4
B.1.6.5
B.1.7
se postavlja u fazi izrade gornje ploče šahta. Obračun po komadu .
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Radovi na izradi kućnih priključaka
Zemljani radovi na izradi krakova kućnih priključaka korisnika koji se nalaze sa
iste strane ulice kao i cevovod. Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi: Ručni
iskop rova, nabavka, dopremanje i ugradnja cevi PE DN 25, nabavka i ugradnja
peska 10 cm ispod I iznad cevi te zatrpavanje ostatka rova sa materijalom iz
iskopa. Kućni priključak počinje na trasi uličnog cevovoda, a završava na 1.0 m
u dvorištu korisnika kod vodomernog šahta (vodomerni šaht i vodomer se
obračunavaju u posebnoj poziciji). Dubina iskopa je 0,90 m, širina rova je 0,4
m, a dužina priključka je promenljiva, prosečno 6.30 m.
Obračun po kućnom priključku.
ul. Sutjeska
* prosečna dužina 6.5 m
ul. Ive Lole Ribara
* prosečna dužina 6.0 m
Zemljani radovi na izradi krakova kućnih priključaka korisnika koji se nalaze sa
strane ulice suprotno od cevovoda. Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi:
Ručni iskop rova, nabavka, dopremanje i ugradnja cevi PE DN 25 sa
podbušivanjem ispod puta (prosečna dužina podbušivanja je 6.0 m), nabavka i
ugradnja peska 10 cm ispod i iznad cevi te zatrpavanje ostatka rova sa
materijalom iz iskopa. Kućni priključak počinje na trasi uličnog cevovoda, a
završava na 1.0 m u dvorištu korisnika kod vodomernog šahta (vodomerni šaht
i vodomer se obračunavaju u posebnoj poziciji). Dubina iskopa je 0,90 m, širina
rova je 0,4 m, a dužina priključka je promenljiva i iznosi prosečno 15.75 m.
Obračun po kućnom priključku.
ul. Sutjeska
* prosečna dužina 18.0 m
ul. Ive Lole Ribara
* prosečna dužina 14.0 m
Nabavka, dopremanje i montaža ogrlice sa ventilom i priključkom,
odgovarajućeg prečnika sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom.
Obračun po montiranoj ogrlici.
ul. Sutjeska
* DN 180/25
ul. Ive Lole Ribara
* DN 180/25
Nabavka i ugradnja tipskog vodomernog šahta polivinila, "TERMO TIP" ili
sličnog. Šaht se sastoji od kućišta, zvona (od stiropora), poklopca i unapred
ugrađenih cevi i armature (kuglasti ventil, nepovratni ventil, kuglasti ventil sa
ispustom). Dubina šahta je 1,0 m. Šaht je oblika elipse dužine 66 cm i širine 49
cm. Ukopava se u zemlju i zatrpava sipkim materijalom. Jediničnom cenom
obuhvatiti iskop jame, nabavku i montažu šahta i pažljivo zatrpavanje prostora
oko šahta nakon završene montaže i izvršene probe na pritisak.
Obračun po montiranom šahtu. *Referentni proizvođač za tipski vodomerni šaht
je "Majkić" d.o.o. – Inđija ili odgovarajuće
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Nabavka i ugradnja kućnog vodomera sa holenderom prečnika DN25 za radni
pritisak od 10 bari u vodomerni šaht (maksimalni protok,
Q=3m3/h). Obračun po montiranom vodomeru.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Ostali radovi
kom
kom
kom
kom
kom
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
kom
37,0
kom
23,0
kom
21,0
kom
27,0
kom
58,0
kom
50,0
kom
kom
58,0
50,0
kom
kom
58,0
50,0
20
B.1.7.1
B.1.7.2
B.1.7.3
b.1.7.4
Nabavka materijala i izrada betonskih ploča oko liveno-gvozdenih kapa za
zatvarače sa ugradbenom garniturom. Ploče su dimenzija 30X30 cm i debljine
25 cm. Rade se od nabijenog betona marke MB-20 na šljunčanom tamponu
debljine 5 cm, dimenzije 50x50. Jediničnom cenom obuhvatiti celokupan
materijal i rad uključujući i potrebnu oplatu. Obračun po komadu.
kom
7,0
kom
6,0
kom
kom
4,0
2,0
m¹
682,2
ul. Ive Lole Ribara
m¹
651,8
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom cenom obuhvatiti utrošak vode za
ispiranje I dezinfekciju, dezinfekcijsko sredstvo i izradu hemijskih i
bakterioloških analiza kojima se dokumentuje kvalitet dezinfekcije. Ispiranje I
dezinfekcija cevovoda treba da je u skladu sa Pravilnikom o dezinfekciji i
pregledu vode za piće (Službeni glasnik SRS, broj 60/81). U slučaju
nepovoljnih nalaza bakteriološke I hemijske analize, postupak ispiranja i
dezinfekcije ponoviti. Ispitivanje kvaliteta vode u cevovodu nakon
izvršenog ispiranja i dezinfekcije, a pre puštanja cevovoda u rad se vrši prema
odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ,
broj 42 od 28.08.1998. i broj 44 od 25.06.1999.). Novoizgradjeni cevovod ne
sme imati negativan uticaj na kvalitet vode. U tom smislu predvidjeno je da se
uzorci za analize uzmu ispred i iza novoizgradjenog
cevovoda. Obračun se vrši po m¹.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
m¹
m¹
682,2
651,8
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB 20 u anker blok
(prosečno 0.15 m³) u čvorovima koji nisu u šahtu. Jediničnom cenom je
obuhvaćen kompletan rad i material uključujući i potrebnu oplatu. Obračun po
komadu urađenog ankera.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bari u svemu prema važećim
normativima za polietilenske cevi (norma DIN EN 805). Cenom obuhvatiti
pažljivo punjenje cevovoda vodom, mirovanje napunjenog cevovoda 1 sat,
dizanje pritiska u propisanom vremenu na ispitni pritisak, održavanje ispitnog
pritiska u trajanju od 30 min uz dopunjavanje vodom, mirovanje u trajanju od 1
sat sa merenjem pritiska na početku i kraju mirovanja, ispuštanje vode iz
cevovoda do pada pritiska za 10 do 15%, uporedjenje ispuštene količine sa
dopuštenom I izradu izveštaja. Po izvršenom ispitivanju sačiniti odgovarajući
zapisnik. Obračun se vrši po m¹.
ul. Sutjeska
21
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
5.
/
6.
понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
7.
5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
1) да понуђач у претходних годину дана од дана објављивања позива за достављање
понуда, није био неликвидан, односно да му рачун није био блокиран;
2) да је понуђач у претходној обрачунској години (2013) остварио пословне приходе, у
износу од минимум 20.000.000,00 динара.
пословни капацитет
1) да понуђач има сертификат:
- ISО 9001 ;
- ISО 14001.
8.
9.
2) да понуђач поседује стручне референце на пословима изградње, санације и
реконструкције уличнине и јавне водоводне или канализационе мреже који су извршени
у последње 3 (три) године (2011, 2012 и 2013) у вредности од минимум 15.000.000,00
динара без урачунатог ПДВ-а.
технички капацитет
Да понуђач располаже са:
1) 2 камиона носивости од 5 до 10 тоне;
2) Багер- конбинирка са гуменим точковима најмање 2 комада;
3) 2 уређаја за сучеоно спајање цеви пречника DN 180;
4) Вибро плочом за набијање земље (Wacker);
5) Челична оплата за подупирање рова (krings или одговарајуће).
22
10.
кадровски капацитет
1) да на дан објављивања јавног позива за подношење понуде има најмање 20
(двадесет) запослених, међу којима су лица следећих стручних квалификација: најмање
1 зидар, најмање 4 водоинсталатер и најмање 1 тесар.
2) да на дан објављивања јавног позива за подношење понуде има најмање 2 (два)
запослена дипломирана грађевинска инжењера, са важећом лиценцом ИКС број 413 или
414. са радним искуством од најмање 5 година на истим или сличним пословима.
5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да
учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Број
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
/
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
5.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет
/
технички капацитет
/
кадровски капацитет
10.
/
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. Закона.
23
5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу са
чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број
1.
5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
4.
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
5.
/
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет
/
технички капацитет
/
кадровски капацитет
/
Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75., а
додатне услове испуњавају заједнички.
24
5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од
предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово
издавање:
Ред.
5.4.1. ДОКАЗИ
Број
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
2.
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког
законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и
његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
25
-кривично дело преваре
орган надлежан за издавање:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети
према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
3.
4
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА ИЛИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
-мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда
-да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности,
или
-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
ПРЕДУЗЕТНИК:
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
или
-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова
орган надлежан за издавање:
-Привредни суд према седишту правног лица
-Прекршајни суд према седишту правног лица, односно предузетника/физичког лица
или
-Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
26
ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар,
Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно
према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и
наплату одређене врсте јавног прихода.
- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког
лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног
прихода.
Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене
изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи
и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
5.
6.
не тражи се посебна дозвола
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА ПОШТОВАО
ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА ПОНУЂАЧ
ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Потписан о оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе (Документ број 8, дат је на страни 73.
конкурсне документације).
5.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
7.
финансијски капацитет
1) Потврда НБС о неликвидности издата након објављивања Позива за
27
подношење понуда;
2) Извeштaj o бoнитeту или скоринг или билaнси
мишљењемовлашћеног ревизора или изводи из истих.
стaњa/успeхa
са
пословни капацитет
1) копије важећих сертификата;
8.
9.
2) Попуњена, потписана и печатом оверена потврда или потврде наручилаца посла
(Инвеститора)- (Документ бр. 9 из Конкурсне документације) и фотокопија прве и
последње стране окончане ситуације, односно других релевантних страна из којих се
недвосмислено утврђује обим изведених радова оверен од стране надзорног органа и
наручиоца.
технички капацитет
1) - Доказује се фотокопијом саобраћајне дозволе, уговором о закупу, уговором о
лизингу или др. , односно изводом из евиденције основних средстава овереног од
стране надлежног лица понуђача.
кадровски капацитет
1.) Фотокопија М /МАобразаца пријаве на обавезно осигурање запослених (за лица која
су у радном односу) или фотокопију уговора о ангажовању (за лица која нису у радном
односу) и фотокопија радне књижице (за најмање 20 запослених лица);
10.
2.) Фотокопија М /МА образаца пријаве на обавезно осигурање запослених (за лица која
су у радном односу) или фотокопију уговора о ангажовању (за лица која нису у радном
односу), фотокопија радне књижице и фотокопија сертификата ИКС број 413 или 414 (за
2 инжињера).
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Напомена: На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача
није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75. став 1.
тач.1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи
доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се
налази у регистру понуђача уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став
1. тач.1 до 4. ЗЈН.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или
Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она
до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
28
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернетстраницама
надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан
да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и
то: 1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .
29
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1 Опис предмета јавне набавке
ОПИС: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“
НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: Радови на инсталацији водоводних цеви
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: 45260000
ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ: Сектор Ф 43.22 -постављање водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: До извршења уговорених обавеза
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Објављен на порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs , дана
13.05.2014. године, на Порталу службених гласила РС и база прописа, као и на сајту Наручиоца:
www.coka.rs
1.2 Опис партија
Набавка је формирана без партија.
2 ЈЕЗИК
2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који
се прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику.
3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
3.1 Исправна понуда треба да садржи следеће обавезне документе:
Ред.
Бр.
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА
ОРИГИНАЛ
/ КОПИЈА
Понуђач
Оригинал
2.
Структура цене са предмером и предрачуном радова
(Документ бр.1)
Образац понуде (Документ бр.2)
Понуђач
Оригинал
3.
Образац о подизвођачима (Документ бр.3а)
– опционо Понуђач
Оригинал
4.
– опционо Понуђач
Оригинал
5.
Образац о учесницима у заједничкој понуди (Документ
бр.3б)
Модел уговора (Документ бр.4)
Понуђач
Оригинал
6.
Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.5)
- опционо Понуђач
Оригинал
7.
Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.6)
Понуђач
Оригинал
8.
Образац изјаве о средствима обезбеђења и полиси
осигурања (Документ бр.7)
Образац изјаве о поштовању обавеза (Документ бр.8)
Понуђач
Оригинал
Понуђач
Оригинал
1.
9.
10. Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона
Према упутству о
30
o јавним набавкама
11. Банкарска гаранција за озбиљност понуде
(Упутство тачка 11.1)
12. Динамички план извршења радова (гантограм по
позицијама
начину доказивања
обавезних и додатних
услова из члана 75. и
76. Закона и конкурсне
документације
Понуђач
Оригинал/
Копије
Понуђач
Оригинал
Оригинал
*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је
дужан по захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на
увид.
*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара,
сертификате квалитета, каталоге и сл.
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
3.2 Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде
3.2.1 Образац структуре цене са предмером и предрачуном радова- Документ 1:
Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.2.2 Образац понуде – Документ 2: Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или
заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење уговора морају
бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у супротном понуда
ће бити одбијена као неприхватљива. Ако неки елемент није наведен у обрасцу понуде а може се
утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати битним недостатком.
3.2.3 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б:
достављају се уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико
понуђач наступа самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са
заједничком понудом или подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, а модел оверава понуђач-носиоц посла.
3.2.4 Модел уговора – Документ бр.4: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која
су предвиђена за податке који чине битне елементе уговора и подаци о понуђачу), потписан и оверен
на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц посла.
Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела уговора. Уговор ће бити закључен након
доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим
понуђачем.
Понуђач је дужан да на евентуални захтев Наручиоца, уз потписан уговор, достави све судски или код
општинског органа ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона.
3.2.5 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.5: У обрасцу трошкова припреме понуде
могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења. Трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, само под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
3.2.6 Образац изјаве о независној понуди – Документ бр.6: Изјавом о независној понуди понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
3.2.7 Образац изјаве о средствима обезбеђења и полиси осигурања – Документ бр.7: Изјавом о
средствима обезбеђења и полиси осигурања понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да ће у роковима и на начин предвиђеним Моделом уговора о јавној набавци
31
доставити банкарску гаранцију као гарантна средства финансијског обезбеђења за поврат авансног
плаћања као и банкарску гаранцију за добро извршење посла као и полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења
радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.
3.2.8 Образац изјаве о поштовању обавеза – Документ бр.8: Изјавом о поштовању обавеза понуђач
потврђује да су при састављању понуде у отвореном поступку јавне набавке радова – бр. 09/2014,
„Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , поштоване обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
3.2.9 Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона – Докази се достављају у складу са
упутством о начину доказивања обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама као и према упутству доказивања испуњености услова из конкурсне документације.(
Поглавље V).
3.2.10 Образац потврде о извршеним радовима – Документ бр.9: Потврдом о извршеним радовима
Наручилац (инвеститор) потврђује да је понуђач за њега извршио одређене радове у одређеном износу.
Попуњава, потписује и печатом оверава Наручилац (инвеститор) за кога је понуђач извршио радове.
3.2.11 Понуђач приликом подношења понуде мора да достави Динамички план извршења радова по
позицијама. Понуђач израђује динамички план извршења радова по позицијама (гантограм) чиме
доказује озбиљност датог рока изградње у понуди. Динамички план се израђује као посебан прилог А3
формата потписан и оверен од стране понуђача.333333.Конкурсна документација –
Упутствоачињавање понуда
3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:
3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 60 дана од дана
јавног отварањa понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до истека 60 дана
од дана јавног отварањa понуде. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 60 дана,
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у
писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев
за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима:
• Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми;
• Наручилац документацију шаље е-маилом (PDF printable формат) и објављује на Порталу
јавних набавки, на Порталу службеног гласника РС, као и на својој интернет страници;
• Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део Уговора;
• Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде добијеним од Наручиоца;
• Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан;
• Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа
понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у
смислу члана 106. Закона;
• Понуда ће бити одбијена ако садржи неистините податке или ако не одговара свим обавезним
захтевима из конкурсне документације;
• Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђене
радове на нивоу понуде и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне
документације;
• Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати све тражене радове у оквиру набавке, у
супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
• Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне
документације, а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену методологије
елемената критеријума за оцену понуда.
• На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се
примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
32
• Понуда и општа документација (документација која се доставља у складу са чланом 75. и 76.
Закона) треба да буде повезана ЈЕМСТВЕНИКОМ у целину и запечаћена, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а
да се видно не оштете листови или печат.
• Понуђач одговара и гарантује за адекватно увезивање поднете понуде те је из тог разлога дужан
да обезбеди њену сигурност везивањем јемствеником или ако сматра да је то потребно, путем
другог још поузданијег начина.
• Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора
се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
• Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача (уколико је
присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку, и друге
формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у Записнику, а у
вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања Извештаја о
стручној оцени понуда.
• Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца
неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде могао утврдити
из другог приложеног документа.
• Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се
достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање.
3.3.3 Захтев у погледу рока за извођење радова
Рок за извођење радова не сме бити дужи од 65 календарских дана.
Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.
Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења у посао извођача.
Рок за извођење радова може се померити једино из разлога и на начин предвиђен моделом
уговора.
3.3.4 Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 2 (две) године и рачуна се од датума
примопредаје радова.
За уграђен материјал и опрему важи гаранција произвођача рачунајући од датума примопредаје
Радова.
Извођач је дужан да сву документацију произвођача, сертификате/атесте и упутства о гаранцијама
квалитета за уграђен материјал и опрему преда наручиоцу.документација – Упутство за сачињавање
3.3.5. Захтев у погледу квалитета изведених радова
Радове извести квалитетно по техничком опису из Предмера радова, а у складу са важећим
стандардима и прописима. Материјал и опрему предвиђену у Предмеру радова уградити сагласно
важећим стандардима у погледу квалитета.
понуда
документација – Упутство за сачињавање понуда
3.4 Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у
писаном облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу:
Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20, са обавезном назнаком на лицу коверте:»ПОНУДА –за
јавну набавку радова: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН 09/2014- НЕ
ОТВАРАТИ». На полеђини коверте навести пун назив, број телефона, контакт особу и адресу
понуђача. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу
до крајњег рока за подношење понуда, датума и сата како је наведено у позиву за подношење понуда
као и у конкурсној документацији, то јест до дана 16.06.2014. до 10:00 часова.
4 ПАРТИЈЕ
4.1 Јавна набавка је формирана без партија.
33
5 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене.
6 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА
6.1 У складу са чланом 87.став 6. Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени,
допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији:
Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након
подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени или повлачењу понуде.
Коверте у којима се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на
коверти за подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ ,
„допуна“ или „опозив“.
Ниједна понуда не може бити мењана, нити повучена у периоду између истека рока за подношење
понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за последицу наплату средства
обезбеђења понуде.
7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а.
7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50
%
7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
и члана 76. Закона, како је то предвиђено у Поглављу V конкурсне документације.
7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
8.1 Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
• понуђачу који ће издати рачун;
• рачуну на који ће бити извршено плаћање;
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8.2 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона, а додатне
услове испуњавају заједнички на начин одређен у конкурсној документацији (Поглављe V).
8.3 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Услови плаћања:
- 25% аванс приликом закључења уговора,
- 65% након овере окончане ситуације и
- 10% након техничког пријема изведених радова
34
9.2 Рок извршења радова: максимално 65 грађевинских радних дана од дана увођења извођача у
посао.
9.3 Важење понуде: минимално 60 дана од јавног отварања понуде
9.4 Гаранти рок за квалитет изведених радова: 2 (две) године и рачуна се од датума техничког
пријема радова.
10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА
10.1 Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити
исказане у динарима, заокружене на две децимале. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у
динарима са свим урачунатим зависним трошковима и са паритетом ФЦЦО Купац као Наручилац. Цена
је фиксна , са свим урачунатим зависним трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Уколико
понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити
од утицаја приликом избора најповољније понуде.
Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати променама ни из
каквог разлога.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се да
је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1 Уз своју понуду понуђач доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити
безусловна и платива на први позив, у висини од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а, у корист
Наручиоца.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац исту може наплатити
уколико понуђач не потпише уговор у року од осам дана од дана достављања на потпис. Банкарска
гаранција за озбиљност понуде се доставља ради заштите Наручиоца од ризика одустанка од дате
понуде или одустанка од закључења уговора од стране изабраног понуђача.
11.2 Понуђач приликом потписивања уговора доставља 2 (две) банкарске гаранције које морају бити
безусловне, плативе на први позив, са доле наведеним роком важења, у корист Наручиоца, и то:
-Прву банкарску гаранцију понуђач доставља пре уплате аванса као гаранцију за повраћај
авансног плаћања, која покрива укупан износ аванса (износ са ПДВ-ом), као средство обезбеђења
ради правдања овог начина плаћања са роком трајања до техничког пријема изведених радова.
Достављање банкарске гаранције за повраћај аванса је услов за уплату аванса.
- Другу банкарску гаранцију за добро извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне у
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу
истовремено са закључењем уговора и која траје 30 дана дуже од дана истека рока трајања,
реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не извршава уговорне обавезе.
- Трећу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности
понуде без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од дана истека гарантног рока, коју изабрани понуђач
мора да преда наручиоцу након примопредаје радова.
12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
12.1 Свака страница која садржи податке који су поверљиви за понуђача или његовог подизвођача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као
поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним актом утврђени или
означени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац може да одбије да
пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
35
12.2 Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за
отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена идруги
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, ускладу
чл.14.Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.
– Упутство за сачињавање понуда
13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
13.1 Понуђач може искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за јавну набавку радова
број 09/2014: «Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа» може се упутити наручиоцу:
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоцаОпштина Чока, Чока 23320, Потиска 20 или
• путем електронске поште, на е-mail-a: [email protected] или
• путем факса, на број: 0230/71-175.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.
13.2 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
14.1 Критеријум за доделу уговора: «економски најповољнија понуда»
14.2 Елементни и методологија примене критеријума:
Елемент критеријума
Методологија примене
Максималан
број пондера
14.2.1 Понуђена цена
формула
најнижа понуђена цена / цена из понуде
x 85
85 пондера
14.2.2 Рок извршења радова
формула
најкраћи понуђени рок / рок извршења
радова из понуде x 15
15 пондера
Укупно:
100 пондера
14.3 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера елемент критеријума
на основу којега ће Наручилац извршити доделу уговора је понуђена цена – понуђач који добије већи
број пондера по овом елементу критеријума има предност у додели уговора.
15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине – Изјава као доказ из документа 8.
15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
36
16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБИЛАЖЕЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
16.1 Наручилац ће по писменом захтеву понуђача омогућити обилажење локације за извођење радова
као и омогућити увид у главни пројекат за извођење предметних радова. Тако за припрему понуде,
понуђачима је расположив и главни пројекат, а омогућен је и увид у постојеће стање и то сваким
радним даном (од објављивања позива за подношење понуда па до крајњег рока за предају понуда) у
времену од 8,00-14,00 часова, у седишту Наручиоца, односно код лица наведеног за контакт. Понуђачи
су у обавези да пре увида, 2 дана раније о томе обавесте лице за контакт наручиоца. Понуђач има
обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у пројектну документацију,
како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже
на било какве евентуалне пропусте у пројектној документацији.
17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
17.1 Активна легитимација
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција,
јавни правобранилац и грађански надзорник.
17.2 Рокови и начин подношења захтева
17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима
предвиђеним овим Законом.
17.2.3 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са чланом 150. став 1. Закона.
17.2.4 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на
адресу Наручиоца: Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20, са назнаком: ЗАШТИТА ПРАВА–за јавну
набавку радова:„Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН 09/2014.
17.2.5 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
17.3 Последице поднетог захтева
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права осим у случају ако Републичка Комисија на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.Закона,
наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
17.4 Такса
Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Поднети захтев у складу сачланом 151. Закона, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од
80.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 по моделу 97 и позивом на број одобрења: 50016, Републичка административна такса за јавну набавку услуге број 14/2014.
Корисник: Буџет Републике Србије
17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује управни поступак.
18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
18.1 Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда уговор ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема
одлуке о додели уговора.
18.2 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
37
18.3 Ако је у случају методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег
понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку ододели уговора.
17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА о подизвођачима
Документ бр.1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА
oznaka
Opis pozicije
j.m.
kol.
B.1.1
B.1.1.1
Pripremno - završni radovi
Regulacija saobraćaja za vreme izvodjenja radova.
Pozicijom je obuhvaćena priprema odgovarajuće
dokumentacije za regulaciju saobraćaja u toku
gradnje objekta, pribavljanje saglasnosti nadležnog
organa o delimičnom ili potpunom zatvaranju za
saobraćaj ulica i, shodno "Zakonu o osnovama i
bezbednosti saobraćaja na putevima", nabavka,
montaža, održavanje i demontaža odgovarajuće
gradilišne saobraćajne signalizacije. Obračun se
vrši po ulici, odnosno deonici.
ul. Sutjeska kom 1.0
kom
1,0
ul. Ive Lole Ribara kom 1.0
kom
1,0
Otkrivanje položaja postojećeg vodovoda i kućnih
priključaka na terenu i geodetsko praćenje radova
u toku izgradnje cevovoda.
Katastarski podaci o postojećem objektu ne
postoje. Položaj vodovoda će se utvrditi na osnovu
postojećih šahtova u čvorovima i šlicovanja terena.
Šlicovanje se vrši na svakih 50 m i na mestima gde
se očekuje neka od instalacija. Dužina šlica je 2 m,
po jedan metar sa svake strane instalacije.
Otkrivene instalacije se obeležavaju i štite na
terenu i unose u situaciju u prilogu ovog tendera. U
slučaju da je odstojanje vodovoda od neke
instalacije manje od 1 m, tražiti mišljenje
projektanta i vlasnika instalacije za postupanje u
konkretnom slučaju.
Novi vodovod se mora postaviti tačno na visini
navedenoj na situaciji u prilogu u kom smislu je
predvidjeno geodetsko praćenje iskopa rova,
postavljanja sloja peska i postavljanja cevovoda.
Niveleta cevovoda ni u kom slučaju ne sme biti
zatalasana. Kompletne radove na ovoj poziciji vrši
izvođač u svemu prema pravilima struke. Obračun
po m¹.
ul. Sutjeska
m¹
682,2
ul. Ive Lole Ribara
m¹
651,8
B.1.1.2
B.1.1.3
jed.cena
iznos
Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda i
objekata na njemu. Snimanjem se utvrđuje
horizontalni i vertikalni položaj cevovoda i objekata
na njemu. Jediničnom cenom je obuhvaćeno
horizontalno i vertikalno snimanje, izrada
odgovarajućeg elaborata, taksa za kartiranje
38
B.1.1.4
B.1.1.5
B.1.1.6
B.1.1.7
katastru i unošenje u katastar podzemnih
instalacija. Snimanje, pre zatrpavanja cevi u rovu,
izvodi ovlašćeno preduzeće. Kartiranje vrši
ovlašćena ustanova.
Izvođač radova za tehnički prijem prilaže overen
katastarski snimak izvršenih radova sa
obrazloženjem eventualnih odstupanja.
Obračun po m¹ cevovoda.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
Prosecanje i rušenje postojećih betonskih prilaza i
trotoara na trasi vodovoda. Prosecanje vršiti u
širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut nastao tom
prilikom utovariti u transportna sredstva i odneti na
deponiju. Obračun po m² porušene površine.
ul. Sutjeska
m¹
m¹
682,2
651,8
m²
69,0
ul. Ive Lole Ribara
m²
72,7
Vraćanje postojećih betonskih prilaza i trotoara u
ranije stanje. Jediničnom cenom obuhvaćena je
nabavka potrebne količine materijala i izrada
prosečenih površina istih ili boljih karakteristika od
postojećih. Ukoliko je prilikom izvodjenja radova,
zbog nepravilne upotrebe mehanizacije, lošeg
podgradjivanja ili iz nekih drugih razloga došlo do
rušenja veće površine kućnih prilaza i trotoara,
predmet popravke mora biti celokupna porušena
površina dok je predmet obračuna predvidjena
širina prosecanja. Obračun po m².
ul. Sutjeska
m²
69,0
ul. Ive Lole Ribara
m²
72,7
Skidanje tucanika sa kolskih prilaza na trasi
vodovoda i vraćanje istog u ranije stanje nakon
izgradnje cevovoda i propisanog zatrpavanja rova.
Skidanje i popravka tucanika se izvode u širini rova
uvećanoj za 10 cm. Jediničnom cenom obuhvatiti:
skidanje, lagerovanje tucanika u blizini rova i
ponovnu ugradnju zbijanjem uz eventualnu dopunu
nedostajućeg materijala. Predmet popravke je
celokupna porušena površina dok je predmet
obračuna širina proistekla iz širine rova uvećane
za 10 cm. Obračun po m² površine.
ul. Sutjeska
m²
4,7
ul. Ive Lole Ribara
m²
4,8
Skidanje opeke sa kolskih prilaza na trasi
vodovoda i vraćanje kolskih prilaza u prvobitno
stanje nakon ugradnje cevovoda i propisanog
zatrpavanja rova. Jediničnom cenom obuhvatiti:
skidanje, lagerovanje u blizini rova i ponovnu
ugradnju opeke uz eventualnu dopunu
nedostajuće količine. Predmet popravke je
celokupna porušena površina dok je predmet
obračuna širina proistekla iz širine rova uvećane
za 10 cm. Obračun po m² površine
39
B.1.1.8
B.1.1.9
B.1.1.10
B.1.1.11
B.1.1.12
ul. Sutjeska
m²
6,6
Prosecanje i rušenje kolovozne konstrukcije na
trasi cevovoda. Prosecanje vršiti u predviđenoj
širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut nastao tom
prilikom utovariti u transportna sredstva i odneti na
deponiju. Pozicijom obuhvatiti i omogućavanje
saobraćaja izradom potrebnog broja prelaza
(čelične putne ploče ili sl.) preko rova za vreme
izvođenja radova. Obračun po m² porušene
površine.
ul. Sutjeska
m²
10,9
ul. Ive Lole Ribara
m²
41,0
Vraćanje kolovozne konstrukcije. Jediničnom
cenom obuhvaćena je nabavka potebne količine
materijala i izrada prosečenih površina istih ili
boljih karakteristika od postojećih.
Predmet popravke je celokupna porušena površina
dok je predmet obračuna širina proistekla iz širine
rova uvećane za 10 cm. Obračun po m² površine.
ul. Sutjeska
m²
10,9
ul. Ive Lole Ribara
m²
41,0
Rušenje postojećih vodovodnih šahtova. Šahtovi
se sastoje od AB gornje ploče i zidova od opeke
debljine 0.25 m i visine do 1.50 m. Jediničnom
cenom obuhvatiti rušenje šahta, utovar, odvoz i
istovar šuta na deponiju.
Obračun po komadu rušenog šahta za kompletno
izvedenu poziciju.
ul. Sutjeska
kom
2,0
ul. Ive Lole Ribara
kom
7,0
Planiranje i uređenje zelenih površina, uključujući i
zatravljivanje, nakon izgradnje vodovoda. Radove
izvesti na celokupnoj širini koja je u toku gradnje
oštećena iskopom rova, deponovanjem materijala,
mehanizacijom i drugim aktivnostima. Obračun po
m¹ trase.
ul. Sutjeska
m¹
578,6
ul. Ive Lole Ribara
m¹
517,1
Troškovi nadzora vlasnika podzemnih
instalacija nad otkrivanjem položaja postojećih
instalacija, njihovog osiguranja za vreme gradnje
vodovoda i zatrpavanja. U Čoki ne postoji katastar
podzemnih instalacija već interne evidencije
vlasnika instalacija. Ovom pozicijom je predvidjeno
da vlasnici podzemnih instalacija Izvodjaču radova
definišu položaj svoje instalacije sa tačnošću ± 0,5
m. Na definisanom prostoru, Izvodjač radova,
ručnim iskopom otkriva instalaciju. Obračun za
kompletan nadzor instalatera po ulicama.
40
B.1.1.13
ul. Sutjeska
kpl
1,0
ul. Ive Lole Ribara
Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat se radi
nakon izvršenog geodetskog snimanja i služi kao
osnova za obračun izvršenih radova i
dokumentacija o položaju cevovoda i kućnih
priključaka. U projekat se unosi položaj podzemnih
instalacija sa kojima je izvršeno ukrštanje
vodovoda u toku gradnje. Projekat izvedenog
stanja obavezno sadrži situacioni prikaz i podužni
profil cevovoda, osnove i preseke objekata i
opreme na cevovodu i detaljne specifikacije.
Obračun po ulicama.
ul. Sutjeska
kpl
1,0
kpl
1,0
ul. Ive Lole Ribara
kpl
1,0
* ručni iskop 20 %
m³
168,2
* mašinski iskop 80 %
m³
672,8
ul. Ive Lole Ribara
* ručni iskop 20 %
m³
153,9
* mašinski iskop 80 %
m³
615,6
Ukupno, Pripremno - završni radovi:
B.1.2
Zemljani radovi
B.1.2.1
Mašinski i ručni iskop rova u materijalu II i III
kategorije sa odbacivanjem iskopanog materijala
na min 1 m od ivice rova. Iskop se vrši u uslovima
snižavanja nivoa podzemne vode i podgrađivanja
rova na slabiji bočni pritisak.
Ručni iskop je obavezan na svim onim mestima
gde mehanizacija može da ošteti postojeće
objekte, drveće i infrastrukturu.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno predhodno
šlicovanje poprečnih profila na svakih 50 m i
otkrivanje položaja podzemnih instalacija, pažljivi
iskop, geomehanička ocena stanja tla u raskopu
(po potrebi ispitivanje), podgradjivanje rova,
eventualno obaranje nivoa podzemne vode
crpljenjem iz otvorene jame, planiranje dna rova
ručnim iskopom, obeležavanje iskopa znacima
upozorenja i obezbeđenje i održavanje rova do
izvršenja radova, takođe i omogućavanje
pešačkog saobraćaja izradom drvenih mostića sa
ogradom visine 1 m. Prosečna dubina iskopa je
1.51 m, maksimalna 1.92, a minimalna 1.09 m.
Širina rova je 0.80m. Obračun po m³ samoniklog
materijala.
ul. Sutjeska
B.1.2.2
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska na dnu
41
B.1.2.3
B.1.2.4
B.1.2.5
rova ispod, pored i iznad cevi. Pri ugradnjipesak se
ručno zbija u slojevima po 10 cm, do 95% od max.
laboratorijske zbijenosti po"Proktor"-ovom
postupku, što se na svakih 50 m3, na mestima
koje odredi Nadzorni organ, dokazuje atestom
ovlašćenog preduzeća.Posebnu pažnju obratiti na
sabijanje peska ispod ose cevi. Projektom se
insistira na podlozi od peska 10 cm ispod cevi i 30
cm iznad cevi.Napomena: Nadzorni organ može
dozvolitizasipanje rova oko i iznad cevi sa
materijalomiz iskopa ako se radi o peskovitom
materijalu koji ne sadži šut ili neki drugi materijal
koji bi mogao oštetiti cev.
Obračun po m³ ugradjenog peska u zbijenom
stanju.
ul. Sutjeska
m³
299,2
ul. Ive Lole Ribara
m³
285,8
Ugrađivanje zemlje iz iskopa u rov po završenoj
montaži cevovoda. Materijal iz iskopa se ugraduje
u slojevima po 20-30 cm uz ručno zbijanje do
nadsloja od 1 m nad temenom cevi i mašinsko
zbijanje ostalog dela. Za ugradnju u rov se koristi
kvalitetniji materijal (homogen, rastresit). Pozicijom
je obuhvaćena i kontrola zbijenosti dinamičkom
pločom, na svakih 50 m trase cevovoda.
Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i
materijal, kao i dokaz postignutog kvaliteta radova.
Obračun po m³ zatrpanog rova.
ul. Sutjeska
m³
454,4
ul. Ive Lole Ribara
m³
371,8
Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na
deponiju udaljenu do 5 km. Jediničnom cenom je
obuhvaćen utovar, transport, istovar i planiranje na
deponiji. Sa gradilišta je potrebno odneti sav višak
materijala. Obračun po m³ samoniklog materijala.
ul. Sutjeska
m³
386,6
m³
397,7
ul. Ive Lole Ribara
Nabavka materijala, dopremanje i ugradjivanje
šljunka u rov do donje ivice posteljice kolovozne
konstrukcije ili druge javne površine za saobraćaj
vozila i pešaka. Zatrpavanje se vrši u slojevima od
20-30 cm uz istovremeno nabijanje. Zbijenost
ispune rova treba da iznosi 100% od max.
laboratorijske zbijenosti po "Proktor"-ovom
postupku (shodno JUS-4 UB1.016) Ukoliko se
ispitivanje vrši preko modula stišljivosti
(JUS.UB1.046) onda nosivost ugrađenog šljunka u
rovu na kotiposteljice treba da iznosi:
-Ispod gradskih saobraćajnica Me=4,0 kN/cm2
-Ispod pešačkih i biciklističkih staza, parking za
putnička vozila i sportsko-rekreacionih objekata
zahtevana zbijenost po standardnom "Proktor"-
42
B.1.2.6
ovom postupku u završnom sloju od 30 cm treba
da iznosi 98% od max. laboratorijske zbijenosti
(JUS.UB1.016), a da je Me=2,0 kN/cm2.
Na zahtev Nadzornog organa postignuta zbijenost
se dokazuje opitima pločom. Jediničnom cenom je
obuhvaćen celokupan rad i materijal kao i dokaz
postignutog kvaliteta radova. Obračun po m³
ugrađenog šljunka.
ul. Sutjeska
m³
70,0
ul. Ive Lole Ribara
m³
95,2
Ugradnja šljunka oko hidranata na mestu ventila
za pražnjenje. Jediničnom cenom obuhvatiti
nabavku, dopremanje i ručnu ugradnju šljunka oko
ventila za pražnjenje (cca 0.125 m3). Obračun po
komadu.
ul. Sutjeska
kom
5,0
ul. Ive Lole Ribara
kom
4,0
Ukupno, zemljani radovi:
B.1.3
Montažerski radovi
B.1.3.1
Radovi na obezbedjenju snabdevanja vodom
korisnika uz trasu cevovoda u toku demontaže
starog i montaže novog cevovoda. Privremeno
priključenje cevovoda se vrši po deonicama dužine
ne veće od 300 m, uz predhodno blindiranje starog
cevovoda. Za snabdevanje vodom korisnika, po
površini terena, sa svake strane ulice postaviti
privremeni cevovod od PE DN 2" na koji izvršiti
privremeno priključenje postojećih kućnih
priključaka. Nakon završetka radova na izgradnji
uličnog vodovoda kućne priključke "prebaciti" na
ulični vodovod. Jediničnom cenom obuhvatiti
cevovode od PE 2" sa odgovarajućim brojem
ogrlica i priključnim kracima od cevi od 3/4". Ovi
cevovodi, ogrlice i priključni kraci mogu se koristiti
za više deonica. Obračun po m dužnom glavnog
uličnog vodovoda.
ul. Sutjeska
m¹
682,2
ul. Ive Lole Ribara
m¹
651,8
Demontaža čvorova smeštenih u šahtove. Čvorovi
su pretežno od Ø 100 mm. Jediničnom cenom je
obuhvaćena demontaža, utovar u transportna
sredstva i odnošenje na lokaciju po izboru
investitora. Obračun po komadu demontiranog
čvora.
ul. Sutjeska
kom
2,0
ul. Ive Lole Ribara
kom
7,0
B.1.3.2
B.1.3.3
Demontaža starog cevovoda. Jediničnom cenom
43
B.1.3.4
B.1.3.5
je obuhvaćeno vađenje azbest cementnih cevi,
fazonerije i armature smeštene van šahta, utovar u
transportna sredstva i odnošenje na sanitarnu
deponiju (fazoneriju i armature odneti na lokaciju
po izboru investitora). Obračun po m¹demontiranog
cevovoda.
ul. Sutjeska
kom
682,2
ul. Ive Lole Ribara
kom
651,8
m¹
682,2
m¹
651,8
kom
7,00
Nabavka, dopremanje i montaža cevi za pitku vodu
od polietilena visoke gustine (PE HD-100)
odgovarajućeg prečnika za radni pritisak od 10 bari
(PN 10) po datoj niveleti iz projekta. Spajanje cevi
se vrši sučeonim zavarivanjem. Predmet nabavke
mogu biti samo cevi koje ispunjavaju važeće
normative i koje o tome poseduju važeći sertifikat.
Cevi moraju u potpunosti odgovarati standardu
SRPSEN12201 i posedovati i atest o zdravstvenoj
ispravnosti (primenjivosti za transport vode za
piće) izdat od strane ovlašćene ustanove. Pre
ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati
i utvrditi njeno eventualno oštećenje.
Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu
saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi.
Ugrađena cev mora celom svojom dužinom
ravnomerno ležati na sloju peska. U jediničnu cenu
ulazi nabavka, montaža i nivelmanska kontrola
ugradnje. Umesto predviđenih, uz predhodnu
saglasnost projektanta, predmet isporuke mogu biti
i cevi od drugog materijala pod uslovom da imaju
mehaničke i hidrauličke karakteristike jednake ili
bolje od karakteristika navedenih cevi. Sečenje
cevi i otpadni material se ne plaćaju posebno.
Jediničnom cenom obuhvatiti još i nabavku i
postavljanje plave upozoravajuće trake od PE.
Traka se postavlja prilikom zatrpavanja rova, 30
cm iznad temena cevi. Obračun se vrši po m¹
cevovoda.
*Referentni proizvođač za cevni materijal je
"Peštan" d.o.o. Aranđelovac ili odgovarajuće
ul. Sutjeska
*DN 180
ul. Ive Lole Ribara
*DN 180
Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićenih fazonskih
komada od nodularnog liva sa svim potrebnim
spojnim i zaptivnim materijalom za radni pritisak od
10 bari. Jediničnom cenom jeobuhvaćen
kompletan spojni i zaptivni materijal. Obračun se
vrši po komadu ugrađenih fazonskih komada.
*Referentni proizvođač za fazonske komade je
"MIV" Varaždin ili odgovarajuće
**ul. Sutjeska
*Spoljnica sa prirubnicom
FFG DN 80, L=200 mm
44
FFG DN 80, L=400 mm
kom
1,00
FFG DN 80, L=600 mm
kom
1,00
FFG DN 100, L=600 mm
kom
3,00
FFG DN 150, L=600 mm
kom
6,00
FFG DN 150, L=800 mm
kom
1,00
FFG DN 100, L=600 mm, L1=300 mm
kom
1,00
FFG DN 150, L=600 mm, L1=300 mm
kom
2,00
T DN 150/100
kom
6,00
T DN 150/80
kom
5,00
kom
1,00
kom
5,00
kom
2,00
FFG DN 80, L=200 mm
kom
7,00
FFG DN 100, L=500 mm
kom
4,00
FFG DN 150, L=600 mm
kom
4,00
FFG DN 100, L=500 mm, L1=250 mm
kom
3,00
FFG DN 100, L=600 mm, L1=300 mm
kom
2,00
FFG DN 150, L=600 mm, L1=250 mm
kom
2,00
FFG DN 150, L=600 mm, L1=300 mm
kom
5,00
FFG DN 150, L=1000 mm, L1=300 mm
kom
1,00
*Spoljnica sa uzidnom prirubnicom
*Ogranak sa prirubnicom
*Luk sa prirubnicom
Q DN 80
*Luk sa stopom i prirubnicom
N DN 80
*Završnik za prirubnicu
X DN 100
**ul. Ive Lole Ribara
*Spoljnica sa prirubnicom
*Spoljnica sa uzidnom prirubnicom
*Redukcija sa prirubnicom
45
FFR DN 150/100 , L=200 mm
kom
4,00
kom
3,00
T DN 150/150
kom
3,00
T DN 150/100
kom
2,00
T DN 150/80
kom
4,00
Q DN 150
kom
1,00
FFK 30° DN 150
kom
1,00
kom
4,00
kom
kom
4,00
4,00
kom
kom
12,00
12,00
kom
kom
kom
kom
kom
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
kom
5,00
*Krst sa prirubnicom
TT DN 150/100
*Ogranak sa prirubnicom
*Luk sa prirubnicom
*Luk sa stopom
N DN 80
B.1.3.6
B.1.3.7
Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićenih fazonskih
komada od sivog liva sa svim potrebnim spojnim i
zaptivnim materijalom za radni pritisak od 10 bari.
Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan spojni
i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu
ugrađenih fazonskih komada.
*Referentni proizvođač za fazonske komade je
"MIV" Varaždin ili odgovarajuće
ul. Sutjeska
ŽIBO SPOJNICA DN 100 kom
SSP DN 100 , L=300 mm
ul. Ive Lole Ribara
ŽIBO SPOJNICA DN 100
SSP DN 100 , L=300 mm
Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićene vodovodne
armature od nodularnog liva za radni pritisak od 10
bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
transport i montaža. Obračun po komadu
montirane armature.
*Referentni proizvođač za fazonske komade je
"MIV" Varaždin ili odgovarajuće
ul. Sutjeska
*MDK DN 150 kom
*MDK DN 100
*SGG pljosnati zasun DN 150 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 100 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 100 sa ugradbenom
garniturom i okruglom kapom
*SGG pljosnati zasun DN 80 sa ugradbenom
garniturom i okruglom kapom
46
B.1.3.8
B.1.3.9
B.1.3.10
B.1.3.11
ul. Ive Lole Ribara
*MDK DN 150
*MDK DN 100
*SGG pljosnati zasun DN 150 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 100 - Tip 23
*SGG pljosnati zasun DN 150 sa
ugradbenom garniturom i okruglom kapom
*SGG pljosnati zasun DN 100 sa ugradbenom
garniturom i okruglom kapom
*SGG pljosnati zasun DN 80 sa ugradbenom
garniturom i okruglom
Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićenih nadzemnih
hidranata DN 80 sa dva ventila za radni pritisak od
10 bara sa potrebnim spojnim i zaptivnim
materijalom. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, transport i montaža, ručno proširivanje i
produbljivanje rova za potrebe montaže hidranata
(0.9 m3/kom), izrada tampona od šljunka (0.05
m3/kom), izrada tampona od nabijenog betona
(0.05 m3/kom), nabavka, dopremanje i zasipanje
peskom (0.5 m3/kom) u prostor oko fazonerije i
armature, zatrpavanje zemljom iz iskopa (0.4
m3/kom) i razastiranje viška zemlje (0.5 m3/kom).
Obračun po komadu montiranog hidranta.
ul. Sutjeska
kom
kom
kom
kom
kom
7,00
4,00
8,00
7,00
1,00
kom
1,00
kom
4,00
kom
5,00
ul. Ive Lole Ribara
kom
4,00
Nabavka, isporuka i ugradnja spojnica od
polietilena sa slobodnom čeličnom prirubnicom.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka i
ugradnja polietilenskog venca (tuljka), slobodne
čelične prirubnice i kompletnog spojnog i zaptivnog
materijala. Obračun po komadu isporučene i
ugrađene spojnice sa slobodnom čeličnom
prirubnicom.
ul. Sutjeska
*DN 180
kom
19,0
ul. Ive Lole Ribara
*DN 180
kom
19,0
Nabavka, transport i lagerovanje čeličnih spiralno
varenih, antikorozivno zaštićenih cevi za
podbušivanje ispod Regionalnog puta R- 112/1 (ul.
M. Tita). Obračun po m¹.
ul. Ive Lole Ribara č.c.Ø323.9/6.3mm (43.8 kg/m')
m¹
19,0
Dopremanje na gradilište sa lokacije lagerovanja
čeličnih cevi i podbušivanje ispod magistralnog
puta R-112/1 (ul. M. Tita). Jediničnom cenom je
obuhvaćen kompletan rad (dopremanje na
gradilište, podbušivanje zaštitne čelične cevi,
injektiranje betona u prostor između zaštitne i
radne cevi kao i iskop i podgrada radnih jama,
obaranje NPV i sl.) Obračun po m' podbušenog
cevovoda.
ul. Ive Lole Ribara
47
č.c.Ø323.9/6.3mm (43.8 kg/m')
m¹
19,0
Radovi na izgradnji šahtova od opeke
Ukupno ima 5 šahta od opeke sledećih spoljašnjih
dimenzija (širina x dužina x visina):
1 kom 1.60 x 1.70 x 1.60 m
1 kom 1.60 x 1.70 x 1.75 m
3 kom 1.60 x 1.70 x 1.95 m
Iskop jame za izradu šahta. Jediničnom cenom
obuhvatiti proširivanje i produbljivanje rova sa
podgrađivanjem, zasipanje slobodnog prostora
oko šahta nakon izgradnje i odvoz viška materijala
iz iskopa na deponiju. Obračun po kompletno
izvedenoj poziciji.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
kpl
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
kpl
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.95
kpl
3,0
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šljunčanog
materijala za tamponski sloj dna šahta. Debljina
sloja je 15 cm i služi kao podloga za izradu dna
šahta od nabijenog betona. Jediničnom cenom je
obuhvaćen sav rad i materijal. Obračun po m3
ugrađenog materijala.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
m³
0,6
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
0,6
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
1,8
Betoniranje donje ploče šahta debljine 20 cm,
nabijenim betonom MB-30. Jediničnom cenom je
obuhvaćena nabavka, dopremanje i ugradnja
betona, izrada, montaža i demontaža čeone oplate
i nega betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
0,5
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
1,6
Nabavka, krojenje, savijanje i montaža armature
prema statičkom proračunu i planu armature za
gornju ploču. Obračun po kg ugrađene armature.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
GA 240/360
kg
15,4
MA 500/560
kg
17,7
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
GA 240/360
kg
15,4
MA 500/560
kg
17,7
Ukupno, montažerski radovi:
B.1.4
B.1.4.1
B.1.4.2
B.1.4.3
B.1.4.4
48
B.1.4.5
B.1.4.6
B.1.4.7
B.1.4.8
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
GA 240/360
kg
46,2
MA 500/560
kg
53,2
Betoniranje gornje ploče šahta debljine 20 cm,
armiranim betonom MB-30. Paralelno sa izradom
ploče postavlja se okvir livenogvozdenog poklopca
Ø 600 mm. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, dopremanje i ugradnja betona, izrada,
montaža i demontaža oplate (5m2/m3) i potrebnih
podupirača i nega betona.Takođe, pozicijom
obuhvatiti i ankere za skidanje ploče koji se
prilikom betoniranja gornje ploče ugrađuju u istu.
Napomena: Umesto ploča livenih na licu mesta
mogu biti ugrađene i montažne ploče istih ili boljih
karekteristika. Obračun po m3 ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
0,5
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
1,6
Zidanje zidova šahta, debljine 25 cm, punom
opekom normalnog formata u cementnom malteru.
Uporedo sa zidanjem vrši se ugradnja penjalica,
stim da se penjalice obračunavaju posebno.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno nabavka i
dopremanje materijala, zidanje zidova i dersovanje
unutrašnje i spoljnje površine.Obračun po m3zida.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
m³
1,7
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
m³
1,9
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
m³
6,5
Nabavka, transport, izrada i ugradnja vertikalnih
penjalica od betonskog gvožda Ø20 mm razvijene
dužine 100 cm, za silaz u šaht. Jediničnom cenom
obuhvatiti antikorozivnu zaštitu, osnovni i pomoćni
materijal (potrebne ankere) i rad. Ugradnja
penjalica se vrši prilikom zidanja zidova. Obračun
po komadu.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
kom
4,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
kom
4,0
3 x šaht spoljašnjih dim. 1.60x1.70x1.95
kom
15,0
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog
betona MB 20 u anker blok (cca 0.2 m³).
Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad
i materijal uključujući i potrebnu oplatu. Obračun
po komadu urađenog ankera.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
kom
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
kom
1,0
49
B.1.4.9
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.95
kom
3,0
Nabavka, dopremanje i ugradnja vodovodnih
šahtnih poklopaca Ø600 nosivosti 400 kN od
nodularnog liva sa mehanizmom za zaključavanje.
Okvir poklopca se postavlja u fazi izrade gornje
ploče šahta. Obračun po komadu.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.60
kom
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.75
kom
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.60x1.70x1.95
kom
3,0
Radovi na izgradnji AB šahtova Ukupno ima 5
šahta od AB sledećih spoljašnjih dimenzija (širina x
dužina x visina):
1 kom 1.50 x 1.60 x 2.00 m
1 kom 1.50 x 1.60 x 1.90 m
1 kom 1.55 x 1.75 x 1.70 m
1 kom 1.50 x 1.60 x 1.80 m
1 kom 1.55 x 1.75 x 1.60 m
Iskop jame za izradu šahta. Jediničnom cenom
obuhvatiti proširivanje i produbljivanje rova sa
podgrađivanjem, zasipanje slobodnog prostora
oko šahta nakon izgradnje i odvoz viška materijala
iz iskopa na deponiju. Obračun po kompletno
izvedenoj poziciji.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
kpl
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
kpl
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
kpl
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
kpl
1,0
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
kpl
1,0
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šljunčanog
materijala za tamponski sloj dna šahta. Debljina
sloja je 20 cm i služi kao podloga za izradu dna
šahta od nabijenog betona. Jediničnom cenom je
obuhvaćen sav rad i materijal.Obračun po m3
ugrađenog materijala.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
m³
0,6
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
m³
0,6
Ukupno, radovi na izgradnji šahtova od opeke
B.1.5
B.1.5.1
B.1.5.2
B.1.5.3
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje
izravnavajućeg tamponskog sloja od nabijenog
betona MB 20 ispod donje ploče šahta. Debljina
50
B.1.5.4
B.1.5.5
B.1.5.6
izravnavajućeg sloja je 10 cm. Jediničnom cenom
obuhvaćen kompletan rad i materijal. Obračun po
m3 ugrađenog tampona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
m³
0,3
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
m³
0,3
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
m³
0,4
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
m³
0,3
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
m³
0,4
kg
kg
134,8
88,7
kg
kg
130,8
88,7
kg
kg
137,0
92,9
kg
kg
126,7
88,7
kg
kg
132,6
92,9
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
m³
0,5
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
m³
0,5
Betoniranje gornje ploče šahta debljine 20 cm,
armiranim vodonepropusnim betonom MB-30, V4.
Paralelno sa izradom ploče postavlja se okvir
liveno-gvozdenog poklopca Ø600 mm. Jediničnom
cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje i
ugradnja betona, izrada, montaža i demontaža
oplate (5m2/m3) i potrebnih podupirača i nega
betona. Napomena: Umesto ploča livenih na licu
mesta mogu biti ugrađene i montažne ploče istih ili
boljih karekteristika. Obračun po m³ ugrađenog
betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
m³
0,5
Nabavka, krojenje, savijanje i montaža armature
prema statičkom proračunu i planu armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
GA 240/360
MA 500/560
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
GA 240/360
MA 500/560
Betoniranje donje ploče šahta debljine 20 cm,
armiranim vodonepropusnim betonom MB-30,
V4. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
dopremanje i ugradnja betona, izrada, montaža
i demontaža čeone oplate i nega betona.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
51
B.1.5.7
B.1.5.8
B.1.5.9
B.1.5.10
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Betoniranje zidova šahta armiranim
vodonepropusnim betonom MB-30, V4, debljine 20
cm. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka,
dopremanje i ugrađivanje betona, nabavka
materijala i izrada oplate (11m2/m3) zajedno sa
potrebnim brojem razupirača i fiksatora za
samostalno ukrućenje oplate, demontaža oplate i
negovanje betona kao i zaziđivanje otvora oko
montiranih fazonskih komada. Radove izvesti u
svemu prema opštim uslovima izgradnje. Obračun
po m3 ugrađenog betona.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog
betona MB 20 u anker blok (cca 0.2 m³).
Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad
i materijal uključujući i potrebnu oplatu.
Obračun po komadu urađenog ankera.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Nabavka i ugradnja penjalica od livenog gvožda
JUS M.J6.285. Nakon ugradnje penjalice očistiti.
Obračun po komadu.
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
Nabavka, dopremanje i ugradnja vodovodnih
šahtnih poklopaca Ø600 nosivosti 400 kN od
nodularnog liva sa mehanizmom za zaključavanje.
Okvir poklopca se postavlja u fazi izrade gornje
ploče šahta. Obračun po komadu .
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x2.00
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.90
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.70
šaht spoljašnjih dimenzija 1.50x1.60x1.80
šaht spoljašnjih dimenzija 1.55x1.75x1.60
m³
m³
m³
m³
0,5
0,5
0,5
0,5
m³
m³
m³
m³
m³
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
kom
kom
kom
kom
kom
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
kom
kom
kom
kom
kom
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
kom
kom
kom
kom
kom
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Ukupno, radovi na izgradnji AB šahtova
B.1.6
Radovi na izradi kućnih priključaka
B:1.6.1
Zemljani radovi na izradi krakova kućnih
priključaka korisnika koji se nalaze sa iste strane
ulice kao i cevovod. Pozicijom su obuhvaćeni
sledeći radovi: Ručni iskop rova, nabavka,
dopremanje i ugradnja cevi PE DN 25, nabavka i
52
B.1.6.2
B.1.6.3
B.1.6.4
ugradnja peska 10 cm ispod i iznad cevi te
zatrpavanje ostatka rova sa materijalom iz iskopa.
Kućni priključak počinje na trasi uličnog cevovoda,
a završava na 1.0 m u dvorištu korisnika kod
vodomernog šahta (vodomerni šaht i vodomer se
obračunavaju u posebnoj poziciji). Dubina iskopa
je 0,90 m, širina rova je 0,4 m, a dužina priključka
je promenljiva, prosečno 6.30 m.
Obračun po kućnom priključku.
ul. Sutjeska
* prosečna dužina 6.5 m
kom
37,0
ul. Ive Lole Ribara
* prosečna dužina 6.0 m
kom
23,0
kom
21,0
kom
27,0
* DN 180/25
kom
58,0
ul. Ive Lole Ribara
* DN 180/25
kom
50,0
Zemljani radovi na izradi krakova kućnih
priključaka korisnika koji se nalaze sa strane ulice
suprotno od cevovoda. Pozicijom su obuhvaćeni
sledeći radovi: Ručni iskop rova, nabavka,
dopremanje i ugradnja cevi PE DN 25 sa
podbušivanjem ispod puta (prosečna dužina
podbušivanja je 6.0 m), nabavka i ugradnja peska
10 cm ispod i iznad cevi te zatrpavanje ostatka
rova sa materijalom iz iskopa. Kućni priključak
počinje na trasi uličnog cevovoda, a završava na
1.0 m u dvorištu korisnika kod vodomernog šahta
(vodomerni šaht i vodomer se obračunavaju u
posebnoj poziciji). Dubina iskopa je 0,90 m, širina
rova je 0,4 m, a dužina priključka je promenljiva i
iznosi prosečno 15.75 m. Obračun po kućnom
priključku.
ul. Sutjeska
* prosečna dužina 18.0 m
ul. Ive Lole Ribara
* prosečna dužina 14.0 m
Nabavka, dopremanje i montaža ogrlice sa
ventilom i priključkom, odgovarajućeg prečnika sa
potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom.
Obračun po montiranoj ogrlici.
ul. Sutjeska
Nabavka i ugradnja tipskog vodomernog šahta od
polivinila, "TERMO TIP" ili sličnog. Šaht se sastoji
od kućišta, zvona (od stiropora), poklopca i
unapred ugrađenih cevi i armature (kuglasti ventil,
nepovratni ventil, kuglasti ventil sa ispustom).
Dubina šahta je 1,0 m. Šaht je oblika elipse dužine
66 cm i širine 49 cm. Ukopava se u zemlju i
zatrpava sipkim materijalom. Jediničnom cenom
obuhvatiti iskop jame, nabavku i montažu šahta i
pažljivo zatrpavanje prostora oko šahta nakon
završene montaže i izvršene probe na pritisak.
Obračun po montiranom šahtu.
53
B.1.6.5
*Referentni proizvođač za tipski vodomerni šaht
je "Majkić" d.o.o. – Inđija ili odgovarajuće
ul. Sutjeska
kom
58,0
ul. Ive Lole Ribara
kom
50,0
Nabavka i ugradnja kućnog vodomera sa
holenderom prečnika DN25 za radni pritisak od
10 bari u vodomerni šaht (maksimalni protok,
Q=3m3/h). Obračun po montiranom vodomeru.
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
kom
kom
58,0
50,0
Ukupno, izrada kućnih priključaka
B.1.7
Ostali radovi
B.1.7.1
Nabavka materijala i izrada betonskih ploča oko
liveno-gvozdenih kapa za zatvarače sa
ugradbenom garniturom. Ploče su dimenzija
30X30 cm i debljine 25 cm. Rade se od nabijenog
betona marke MB-20 na šljunčanom tamponu
debljine 5 cm, dimenzije 50x50. Jediničnom cenom
obuhvatiti celokupan materijal i rad uključujući i
potrebnu oplatu. Obračun po komadu.
B.1.7.2
B.1.7.3
b.1.7.4
kom
7,0
ul. Sutjeska
ul. Ive Lole Ribara
kom
6,0
Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog
betona MB 20 u anker blok (prosečno 0.15 m³)
u čvorovima koji nisu u šahtu. Jediničnom cenom
je obuhvaćen kompletan rad i material uključujući i
potrebnu oplatu. Obračun po komadu urađenog
ankera.
ul. Sutjeska
kom
4,0
ul. Ive Lole Ribara
kom
2,0
Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bari u
svemu prema važećim normativima za
polietilenske cevi (norma DIN EN 805). Cenom
obuhvatiti pažljivo punjenje cevovoda vodom,
mirovanje napunjenog cevovoda 1 sat, dizanje
pritiska u propisanom vremenu na ispitni pritisak,
održavanje ispitnog pritiska u trajanju od 30 min uz
dopunjavanje vodom, mirovanje u trajanju od 1 sat
sa merenjem pritiska na početku i kraju mirovanja,
ispuštanje vode iz cevovoda do pada pritiska za 10
do 15%, uporedjenje ispuštene količine sa
dopuštenom i izradu izveštaja. Po izvršenom
ispitivanju sačiniti odgovarajući zapisnik. Obračun
se vrši po m¹.
ul. Sutjeska
m¹
682,2
ul. Ive Lole Ribara
m¹
651,8
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom
54
cenom obuhvatiti utrošak vode za ispiranje i
dezinfekciju, dezinfekcijsko sredstvo i izradu
hemijskih i bakterioloških analiza kojima se
dokumentuje kvalitet dezinfekcije. Ispiranje i
dezinfekcija cevovoda treba da je u skladu sa
Pravilnikom o dezinfekciji i pregledu vode za piće
(Službeni glasnik SRS, broj 60/81). U slučaju
nepovoljnih nalaza bakteriološke i hemijske
analize, postupak ispiranja i dezinfekcije ponoviti.
Ispitivanje kvaliteta vode u cevovodu nakon
izvršenog ispiranja i dezinfekcije, a pre puštanja
cevovoda u rad se vrši prema odredbama
Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće
(Službeni list SRJ, broj 42 od 28.08.1998. i broj
44 od 25.06.1999.). Novoizgradjeni cevovod ne
sme imati negativan uticaj na kvalitet vode. U tom
smislu predvidjeno je da se uzorci za analize uzmu
ispred i iza novoizgradjenog cevovoda.
Obračun se vrši po m¹.
ul. Sutjeska
m¹
682,2
ul. Ive Lole Ribara
m¹
651,8
Ukupno, ostali radovi
Место: _________________
Датум: _________________
МП
Овлашћено лице понуђача:
______________________________
55
Документ бр.2
OБРAЗAЦ ПOНУДE
Број и датум понуде:
ПOДAЦИ O ПOНУЂАЧУ
Нaзив понуђача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун/банка
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Потписник уговора
EЛEMEНTИ ПOНУДE
Укупан износ без ПДВ-а у динарима
ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом у динарима
Услови плаћања – прихвата:
- 25% аванс
- 65% након овере окончане ситуације
- 10% након техничког пријема изведених радова
Рок извршења радова (у данима, максимално 65 дана)
ДА
НЕ
дана
56
Гарантни рок 2 године од дана примопредаје радова
ДА
НЕ
Понуда се подноси (заокружити број испред):
1
- самостално
2
- са подизвођачем
3
- заједничка понуда
Рoк вaжeњa пoнудe
(у данима, минимално 60 дaнa)
дана
Место: _____________________
Датум: _____________________
МП
_____________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лица
Напомена:
У цену урачунати све зависне трошкове.
Образац понуде мора бити у потпуности попуњен, печатом оверен и потписан.
57
Документ бр.3а
ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧИMA
ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ бр. _____
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Проценат укупне вредности поверене подизвођачу
%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
Датум: _____________________
МП
_____________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
Напомена:
Укупно процентуално (збирно) учешће подизвођача не може бити веће од 50%.
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa.
Образац фотокопирати по потреби.
58
Документ бр.3б
ПOДAЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ бр. 1
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ бр. 2
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Датум: _____________________
МП
_____________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
Напомена:
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa
Образац фотокопирати по потреби.
59
Документ бр.4
МОДЕЛ УГОВОРА O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Наручилац као Инвеститор спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
Републике Србије ("Сл. ГласникРС“ бр. 124/2012 , у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне
набавке радова: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН 09/2014, ради
закључења уговора о јавној набавци, и одлуком о додели уговора број: ___________ од ___________
2014. године (попуњава наручилац) је изабрао као најповољнију понуду понуђача
_____________________________________ (попуњава наручилац).
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да
закључе:
УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
„Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“
Закључен дана ____________ 2014. године (попуњава Наручилац) између:
1. Понуђача: ____________________________________ са седиштем у ____________________,
улица ___________________ број ___ , Матични број: ______________, ПИБ: _______________,
број рачуна: ____________________________ код _______________________ банке,
кога заступа директор ________________________ као Извођача радова (у даљем тексту: Извођач) са
једне стране (попуњава понуђач)
И
2. Наручиоца: ОПШТИНА ЧОКА, са седиштем у Чоки, Потиска број 20, Матични број: 08381984,
ПИБ101417479 , , Број рачуна: 840-83640-50 - Управа за трезор, коју заступа Председник општине
Чока, Балаж Ференц као Инвеститора (у даљем тексту: Инвеститор) са друге стране, под следећим
условима:
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, део набавке који се поверава
подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се односи на вредност радова поверених
подизвођачу).
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу je: УГOВOРНE СTРAНE.
Основ уговора:
ЈН Број 09/2014
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________ од __________.2014. године(попуњава
наручилац)
Понуда изабраног понуђача број: _______________ од _________ 2014. године.(попуњава понуђач)
Уговорне стране сагласно констатују следеће:
60
- да је Инвеститор као Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12), на основу одлуке о покретању поступка, број: 404-12/2014-IV-01 од 10.04.2014. год. и на
основу јавног позива за набавку радова: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН
09/2014, објављеног на порталу јавних набавки дана 13.05.2014. године, спровео отворени поступак
јавне набавке број 09/2014;
- да је Извођач доставио понуду бр. ______________ од __________.2014. године, (попуњава понуђач)
која са свим својим елементима чини саставни део овог уговора и да је иста оцењена као најповољнија
(у даљем тексту: „понуда“);
- да Уговорне стране на основу претходно прибављеног решења надлежног органа којим се одобрава
извођење радова приступају закључењу Уговора у циљу благовременог извођења предметних радова,
према спецификацији Инвеститора и пројектно техничкој документацији и свим графичким, рачунским и
описаним прилозима потребним за извођење радова који чине предмет уговора;
- да су врста, количина и квалитет радова утврђени у техничкој спецификацији односно у Конкурсној
документацији Инвеститора објављеној на „Порталу јавних набавки“ од 13.05.2014. године;
- да гарантују једна другој да овај уговор у њихово име и за њихов рачун, закључују лица која су за то
овлашћена и да непостојање или било какав недостатак и ограничење овлашћења за заступање лица
које закључује овај уговор у име и за рачун једне уговорне стране, другој уговорној страни даје право на
накнаду целокупне штете коју је услед тога претрпела;
Конкурсна документација – Модел уговора
ПРЕДМЕТ РАДОВА
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на санацији водоводне мреже у насељу Чока (у даљем
тексту: „радови“), у свему према Главном пројекту број E-203-b/11 израђеном од стране: «Хидроинжињеринг» Д.о.о. за пројектовање и инжињеринг-Суботица, у складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10) и другим важећим законским и подзаконским
актима, чија је примена обавезна при извођењу радова. Извођач се обавезује да све радове који су
предмет овог уговора изведе према понуди поднетој у поступку јавне набавке број 09/2014.
Изјава одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је главни пројекат
урађен ускладу правилима струке чини саставни део Главног пројекта.
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА И ЦЕНЕ
Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог Уговора.
Вредност уговорених радова из члана 1.овог уговора износи:
________________________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а,
(словима: _____________________________________________________________ и
утврђена је на основу понуде понуђача.
____/100) и
Укупна вредност уговорених радова по овом уговору са обрачунатим ПДВ-ом у складу са
законом износи _________________________________________ динара,
(словима:____________________________________________________________ и ____/100)
(попуњава понуђач).
Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати за време трајања овог уговора.
Укупно уговорена вредност радова (цена) обухвата све трошкове које Извођач радова има у
реализацији предметне набавке за рад, набавку материјала и опреме, транспорт, уградњу потребног
материјала, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал, сва испитивања и остале трошкове који
су везани за технички преглед и примопредају радова, заштиту од прашине и механичког оштећења,
употребу скела, опрему за рад на висини, свакодневно чишћење места рада и одвоз шута на депонију
61
од стране Извођача, завршно чишћење и одвоз шута на депонију као и сва испитивања и остале
трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова и за осигурањe и сл. трошкове.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, количинама и јединичним ценама из
понуде Извођача.
Уговорне стране се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног
обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране стране надзорних
органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.
Уколико се укаже потреба за додатним непредвиђеним радовима који су наступили услед
непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити
је могао знати да се морају извести, Инвеститор ће поступити у складу са Законом о јавним набавкама
РС.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 3.
Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:
- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити,
- одобрења за извођење радова,
- објекта-простора на којем се врше радови,
- локације за привремено депоновање материјала,
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.
Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао буде у року од 7 (седам)
дана од дана закључења уговора. Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана
увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова.
Извођач се сматра уведеним у посао када му Наручилац уручи решење о именовању стручног надзора,
преда главне пројекте са грађевинском дозволом, пријаву радова и када преда градилиште, а што се
све констатује уписом уграђевински дневник, при чему је Извођач дужан да претходно достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла у
складу са чл. 8 овог уговора.
ра
НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Инвeститoр ћe плaћaњe извршити следећом динамиком :
- 25% авансно;
- 65% након издавања окончане ситуације, сагласности и овере исте од Инвеститора и надзорног
органа;
- 10 % након техничког пријема уплaтoм нa тeкући рaчун Извoђaчa брoj:
___________________________________ кoд _______________________ бaнкe (попуњава понуђач).
Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од највише 45 (четридесетпет) дана од дана
настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:
- за аванс од дана ступања уговора на снагу,
- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Инвеститора и надзорног органа и
- од дана техничког пријема радова.
Уговорне стране су сагласне да основ за плаћање представљају исправно сачињен рачун и пропратна
документација коју чине и обострано потписан записник о квалитативној и квантитативној примопредаји,
окончана ситуација и грађевински дневник.
Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави Инвеститору безусловну банкарску
гаранцију плативу на први позив у корист Инвеститора, и то:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Извођач доставља приликом потписивања
уговора, пре уплате аванса као гаранцију за повраћај авансног плаћања, која покрива укупан износ
аванса, као средство обезбеђења ради правдања овог начина плаћањаса роком трајања до коначног
извршења посла-техничког пријема предметних радова.
62
Инвеститор ће уновчити банкарску гарнцију за поврат аванса уколико Извођач раскине уговор, не
поступи према уговореним роковима или ако уговор не буде извршен или буде раскинут због околности
на које Инвеститор није могао да утиче.
- Банкарска гаранција за добро извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10
% од вредности уговора без ПДВ-а, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са
закључењем уговора и која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока трајања уговора.
Извођач се такође обавезује да приликом примопредаје радова преда Инвеститору безусловну
банкарску гаранцију плативу на први позив у корист Инвеститора, и то:
- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од од 5% од вредности уговора
без ПДВ-а и која траје 5 дана дуже од гарантног рока (гарантни рок 2 (две) године од техничког пријема
изведених радова) .
НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 5.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1.овог
уговора и на тај начин контролисати квалитет и ток радова овером грађевинског дневника и
грађевинске књиге.
Вршење стручног надзора обухвата све неопходне радње у складу са Законом о планирању и изградњи
а нарочито контролу извођења радова према техничкој документацији по којој је издата дозвола
надлежног органа.
Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног
надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз
грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.
Извођач је дужан да омогући несметано вршење
стручног надзора на објекту и градилишту. Извођач се обавезује да пре почетка радова писано
обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на
градилишту за време извођења радова.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за извођење радова из члана 1. Уговора је _____ (словима: _______________________)
грађевинских радних дана од дана увођења Извођача у посао (попуњава понуђач).
Извођач радова је дужан да радове изводи у складу са планираном динамиком према достављеном
динамичком плану извођења радова уз обавезу да прихвати измену предвиђене динамике, која ће бити
евентуално коригована према захтевима Наручиоца.
Рок за почетак извођења радова је 24 сата од дана увођења Извођача у посао. Извођач ће бити уведен
у посао на основу писменог позива Наручиоца, након потписивања уговора.
Ако Извођач не започне са извођењем радова у року из става 3. овог члана, Наручилац му може дати
накнадни примерени рок од 24 сата. Ако Извођач ни у накнадно датом року не започне са извођењем
радова, Наручилац може раскинути уговор и захтевати накнаду штете од Извођача.
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности комплетног простора-делова објекта који су
обухваћени овим уговором, за технички преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у
грађевински дневник.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема
право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.
Изузетно, уговорени рок из члана 6. се може продужити уколико у току извођења радова наступе
непредвиђене, ванредне околности и то:
- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес);
- мере предвиђене актима надлежних државних органа;
- временски услови који онемогућавају извођење радова;
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова а нису проузроковале уговорне стране.
Конкурсна документација – Модел уговора
63
Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року,
уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 7.
овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог
уговора ће се споразумно изменити, закључењем анекса.
Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност
захтева.
Извођач је дужан да обавести Инвеститора да је запао у доцњу због наступања ванредних околности.
Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем
регулисати анексом.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу
обрачуна уговорну казну у висини од 2 (два) о/оо (промила) дневно али не више 5% од уговорене
вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни
орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити путем умањења рачуна наведеног у окончаној
ситуацији уз сагласност Извођача или реализацијом средства финансијског обезбеђења без претходног
пристанка Извођача. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа
уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 8.
Наручилац радова се обавезује:
- да преда Извођачу радова објекат за несметано извођење радова;
- да преда Извођачу радова сву неопходну документацију за извођење уговорених радова;
- да одреди лице које ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача;
- да обезбеди извршење техничког прегледа уговорених и изведених радова и
- да у случају извођења других радова координира заједничке активности.
- да обезбеди Извођачу могућност прикључења (вода , струја) за потребе извођења радова;
- да омогући Извођачу несметан рад у циљу извршења предметних радова у уговореном року;
- да Пријави надлежном органу (инспектору) почетак радова на објекту осам дана пре почетка
извођења радова.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 9.
Извођач радова се обавезује:
- да детаљно проучи техничку документацијуна основу које ће бити извођени радови;
- да о дану почетка извођења радова обавести орган управе који је издао одобрење за изградњу.
- да пре почетка радова потпише главни пројекат;
- да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом;
- да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији и
својој понуди број __________ од __________.2014. године, (попуњава понуђач)
Законом о
планирању и изградњи и другим важећим законским актима и прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- да пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију тог
решења достави Инвеститору као и да достави податке о запосленима који ће изводити радове ради
контроле уласка и изласка и зобјекта Инвеститора на прописани начин.
- да преда Инвеститору оверени динамички план и пројекат уређења градилишта пре увођења у посао;
- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета;
64
- да о свом трошку отклони све штете које причини на постојећим инсталацијама (водовод,
канализација, електроинсталације, телефон, и др.), као и на свим објектима;
- да све објекте који се оштете у току радова доведе у првобитно стање;
- да спроведе мере безбедности лица, градилишта са припадајућим објектима и опремом и суседних
објеката;
- да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова који су обучени за извршење радова
који чине предмет уговора.Конкурсна документација – Модел
- да на прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције;
- да по завршетку радова уклони своју опрему, материјал, објекте и сав отпадни материјал који је
настао каопоследица извођења предметних радова;
- да осигура радове, материјал, опрему и раднике од уобичајених ризика за радове по предмету овог
уговора;
- да уочене недостатке и грешке на изведеним радовима констатоване у грађевинском дневнику од
стране стручног надзора отклони у примереном року;
- да писмено упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених
околности;
- да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да
упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од
Инвеститора.
Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом
извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са важећим Законом о заштити од пожара,
Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о заштити на раду при извођењу
грађевинских радова и то за све време припреме и извођења радова и одговоран је за све штете
настале по наведеним основама одговорности.
Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали
оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на
безбедност људи , о томе обавестити Инвеститора и по његовом налогу и на његов трошак, иста хитно
отклонити.
КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 10.
Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који
одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања
материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе и атесте о квалитету и исправности употребљеног материјала и
опреме иизведених радова и да Инвеститору омогући контролу.
Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и
атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.
Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке
документације.
Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и
стандардима, као иправилима струке, Инвеститор има право да захтева промену материјала или
употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета.Ако је на тај начин доведена у питање
сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач
отклони недостатке, односно да радове поново изведе о свом трошку.
Недостатке које уочи и констатује надзорни орган, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном
року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке
на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете
која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом
техничког прегледа и примопредаје радова.
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
65
Члан 11.
Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова
обавиће се ускладу са одредбама важећих прописа.
Извођач је дужан да пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи технички преглед
изведених радова.Технички преглед изведених радова врши комисија коју чине овлашћено лице
Инвеститора и надзорни орган.
Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року датом од стране
комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни
преглед и примопредаја радова између Извођача и Инвеститора.
Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун
изведених радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора.
Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно
присуствује представник извођача, руководилац радова и надзорни орган.
Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од
стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички
примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о
примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.
Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички
преглед или комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго
лице да их изведе и да активира средство финансијског обезбеђења.Трошкови који у том случају
настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач
неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у
примопредаји.Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице
у вези са примопредајом.
Конкурсна документација – Модел уговора
ГАРАНТНИ РОК И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Гарантни рок за све радове (квалитет изведених радова) износи 2 (две) године од техничког пријема
изведених радова .
Гарантни рок се односи на квалитет изведених радова, функционалност дела објекта на којем су
радови извршени и уграђени материјал и делове приликом извођења радова, а при нормалној
експлоатацији објекта.
Извођач радова је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче у
гарантном року.
У гарантном року Извођач радова је у обавези да одржава функционалност предметног дела Објекта и
отклања евентуалне грешке као и све недостатке настале његовом кривицом, по примедбама
Наручиоца и о свом трошку у складуса Техничком спецификацијом и то најкасније у року од 15 дана од
дана пријема позива Наручиоца.
За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме,
рачунајући од дана примопредаје радова или дана потписивања записника о квалитативној и
квантитативној примопредаји.
Ако Извођач не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да ангажује другог Извођача на
терет првобитног Извођача. За опрему коју евентуално уграђује Извођач гарантује, у погледу садржине
и рока гаранцијом произвођача опреме, уз обавезу да сву документацију о гаранцијама производа и
опреме, заједно са упутствима за употребу прибави и преда Наручиоцу.
ОСИГУРАЊЕ
Члан 13.
Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној
премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ствари, а
за период до завршетка радова.
Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне
вредности.
66
Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама овог члана признаје своју искључиву
кривичну и прекршајну одговорност и сноси обавезу накнаде за све настале материјалне и
нематеријалне штете при чему овај уговор признаје као извршну исправу без права приговора.
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 14.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме
сноси Извођач.
После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси
Инвеститор.
За одговорност извођача за стабилност и сигурност објекта примењиваће се одговарајуће одредбе
посебних узанси о грађењу.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ
Члан 15.
Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1.овог Уговора, спроводи мере заштите на
раду усвему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је
обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему.
Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са
одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП
безбедност објекта све трошкове примене мера ПП заштите сноси Извођач.
Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта
или радова,опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.
Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.
Извршилац радова се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или је до њих дошао током
рада, чува каопословну, државну или службену тајну у току важења и након престанка важења уговора,
у складу са прописимаРепублике Србије.
уговора
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се раскида писменом изјавом Инвеститора која се доставља другој уговорној страни и сматра се
раскинутим даном пријема писмене изјаве. У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор
раскида.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
- ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења;
- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;
- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;
- ако Извођач изводи радове неквалитетно;
- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.
У случају раскида уговора из става 2. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство
финансијског обезбеђења.
Извођач може раскинути уговор:
-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:
- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.
Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном
раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
67
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као
и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као
и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 17.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог уговора, реше
споразумно.
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не може решити на овај начин, о томе ће
одлучити стварно и месно надлежни суд према територији седишта Наручиоца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама
овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.
Саставни део овог Уговора чини:
- Понуда Извођача бр.________________ од __________ 2014. Године (попуњава понуђач).
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора и 2 (два)
за Извођача.
ИЗВОЂАЧ:
____________________
ИНВЕСТИТОР:
Општина Чока
________________________
68
Документ бр.5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру трошкова
насталих приликом припреме понуде број __________ од ____________. 2014. године, у поступку јавне
набавке радова: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН 09/2014.
Редни
број
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС
1.
- израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
наручиоца
динара без ПДВ
2.
- трошкови прибављања средстава обезбеђења
динара без ПДВ
Укупни трошкови без ПДВ-а
динара
ПДВ
динара
Укупни трошкови са ПДВ-ом
динара
Напомена: Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. Закона
о јавним набавкама. У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Дана______________ 2014. године
М.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
69
Документ бр. 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о независној понуди
___________________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
кao пoнуђaч у поступку jaвненaбaвке радова: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ ,
број ЈН 09/2014 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм oвeрeним oд
стрaнe oвлaшћeнoг лицa понуђача, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку.
Место: __________________
Датум: __________________
M.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
70
Документ бр.7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о достављању средстава финансијског обезбеђења и
прибављању полисе осигурања
__________________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо
у отвореном поступку јавне набавке радова- „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ ,
број ЈН 09/2014:
- у роковима и на начин предвиђеним Конкурсном документацијом и Моделом уговора доставити
банкарске гаранције као гарантна средства финансијског обезбеђења за поврат авансног плаћања,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року;
- у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време
извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји
радова.
Место: ________________________
Датум: _______________________
M.П.
__________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан
групе понуђача
71
Документ бр. 8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о поштовању обавеза
У име и за рачун Понуђача:
_______________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су при састављању понуде у отвореном
поступку јавне набавке радова: „Санација водоводне мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН
09/2014 , поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да је понуђач ималац права интелектуалне
својине.
Такође изјављујем дa понуђач сноси нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.
Место: __________________
Датум: __________________
M.П.
___________________________
Потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан
групе понуђача.
72
Документ бр.9
Назив Наручиоца (инвеститор)
Адреса наручиоца (инвеститора)
Телефон
Матични број
ПИБ
У складу са чланом 77.став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо
вам
ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за
наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извршио извођење радова
__________________________________________________________ (уписати врсту радова) на објекту
________________________________________________________________________________________
(уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)
чија је вредност ________________________________________________ динара без урачунатог ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ради учешћа у поступку јавне набавке радова: „Санација водоводне
мреже у насељу Чока- I етапа“ , број ЈН 09/2014 , коју спроводи Општина Чока, ул. Потиска 20, и у
друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује
Датум, место
_______________________________
МП
________________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa наручиоца
73
Напомена: попуњава, потписује и печатом оверава Наручилац (инвестиор) за чије је потребе понуђач
извoдио радове.
Образац по потреби фотокопирати.
74
Download

Konkursna dokumentacija