Društvo sa ograničenom delatnošću ● registrovano kod APR pod brojem BD 137501/08
PIB 105842694 ● PDV 444629536 ● T.R. 205-136316-92 Komercijalna Banka A.D.
URBANISTIČKI PROJEKAT BR. U-02/13
ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 3339/1
K.O. INĐIJA 1 – DEO 4
POSLOVNI OBJEKAT – PRODAJNI SALON
NARUČILAC:
„GRMEČ-IN“ doo, Inđija
Inđija, februar 2013. god.
„DOMUS CONSTRUCTION“ doo ● Banović Strahinje 45 ● Inđija
tel/faks: 022/552-666 ● mob: 062/311-355
www.domus.rs ● e-mail: [email protected]
Predmet:
Urbanistički projekat za građevinsku parcelu
k.p. br. 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4 poslovni
objekat – prodajni salon
Naručilac:
„GRMEČ-IN“ doo, Inđija
Izvođač:
„DOMUS CONSTRUCTION“ doo, Inđija
Direktor:
Đura Kovačević
Odgovorni urbanista:
Đorđe Dević, dia
Obrađivač:
Darko Bašić, dis
Đura Kovačević
Geodetska obrada:
„GEO EXP“ doo, Beograd
Overava:
Opštinska uprava Inđija
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene
poslove i zaštitu životne sredine
Načelnik:
Dejan Dmitrović, dis
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339 K.O. Inđija 1 – deo 1
URBANISTIČKI PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR.
3339/1 K.O. INĐIJA 1 – DEO 4 POSLOVNI OBJEKAT – PRODAJNI
SALON
Sadržaj:
1. Opšta dokumentacija:



Registracija preduzeća
Rešenje o određivanju odgovornog urbaniste
Licenca odgovornog urbaniste
2. Tekstualni deo urbanističkog projekta:
1.
2.
3.
4.
5.
Uvod
Granica obuhvata Urbanističkog projekta. Postojeće stanje na parceli
Pravni i planski osnov za izradu Urbanističkog projekta
Predmet i cilj izrade Urbanističkog projekta
Uslovljenost iz urbanističkog plana i posebni uslovi
2.5.1. Potreba izrade PDR ili Urbanističkog projekta
2.5.2. Posebni uslovi
6.
Urbanističko-arhitektonsko i parterno rešenje planirane izgradnje
2.6.1. Tehnički uslovi izgradnje objekta
2.6.2. Plan nivelacije
7.
Predlozi priključaka na spoljnu mrežu saobraćajne i komunalne
infrastructure
2.7.1. Postojeća infrastruktura
2.7.2. Planirana infrastruktura
8.
Zelenilo i parterno uređenje
9.
Protivpožarna zaštita
10. Procena uticaja na životnu sredinu
11. Uslovi za evakuaciju otpada
12. Uslovi i mere za realizaciju Urbanističkog projekta
3. Grafički deo urbanističkog projekta:
A.)
Grafički prilozi urbanističkog projekta:
1) Granica obuhvata sa prikazom postojećeg stanja
2) Situaciono rešenje, kompozicioni plan i parterno uređenje
3) Prikaz postojeće infrastrukture sa predlozima priključenja na
spoljnu mrežu
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339 K.O. Inđija 1 – deo 1
B.)
Idejno rešenje planiranog objekta:
1) Tehnički opis
2) Situacija R 1:500
3) Osnova Prizemlja R 1:100
4) Presek A-A R 1:100
5) Prednja fasada R 1:100
6) Zadnja fasada R 1:100
7) Bočna fasada R 1:100
4. Dokumentacija urbanističkog projekta:
 Zahtev Naručioca za izradu urbanističkog projekta
 Prepis lista nepokretnosti
 Kopija Plana
 Katastarsko-topografski plan
 Informacija o lokaciji br. 35-2-4/2013-IV-02 od 17.01.2013. godine.
 Rešenje o uklanjanju objekta broj 351-2-24/2013-IV-02 od
11.03.2013. godine i 351-2-25/2013-IV-02 od 11.03.2013. godine od
strane opštinske Uprave Opštine Inđija.
 Tehnički uslovi nadležnih ustanova:
- Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br. 3538/2013-1 od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za
izgradnju opštine Inđija;
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-43/2013 od
15.03.2013., izdati od strane privrednog društva za distribuciju el.
energije „Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED “Ruma”, Ruma;
- Rešenje br. 217-169/13 od 06.03.2013. izdatog od strane MUP-a
Republike Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek za
preventivnu zaštitu, Sremska Mitrovica;
- Tehnički uslovi br. 489 od 18.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Vodovod i kanalizacija” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 570 od 14.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Komunalac” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 83407/1-2013 od 14.03.2013. god. izdati od
strane “Telekom Srbija”, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
- Tehnički uslovi br. 008/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od strane
JP “Ingas” Inđija;
- Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o
proceni uticaja na ivotnu sredinu, broj 501-15/2013-IV-02 izdatog
od strane nadležnog odeljenja opštinske uprave opštine Inđija
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
1. OPŠTA DOKUMENTACIJA
POGLAVLJA
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
SADRŽAJ OPŠTE DOKUMENTACIJE:
- rešenje o registraciji
- rešenje o imenovanju odgovornog urbaniste
- licenca odgovornog urbaniste
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
Datum: 02. 2013.
Broj: U-02/13
Na osnovu odredaba Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni
glasnik RS" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12) donosim:
REŠENJE
O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE
ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA – PERIONICE PUTNIČKIH VOZILA
1. Za odgovornog urbanistu
Đorđe Dević dipl. ing. arh.
Imenovani
je
dužan
da se
pri izradi
navedene tehničke
dokumentacije pridržava Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik
RS" broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12), propisa i standarda.
Imenovani ispunjava uslove iz Zakona o planiranju i izgradnji
("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12).
“DOMUS CONSTRUCTION” doo
_____________________________
Đura Kovačević
direktor
Rešenje o određivanju odgovornog
projektanta
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
2. TEKSTUALNI DEO
URBANISTIČKOG PROJEKTA
POGLAVLJA
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
SADRŽAJ
TEKSTUALNOG DELA URBANISTIČKOG PROJEKTA:
1.
2.
3.
4.
5.
Uvod
Granica obuhvata Urbanističkog projekta. Postojeće stanje na parceli
Pravni i planski osnov za izradu Urbanističkog projekta
Predmet i cilj izrade Urbanističkog projekta
Uslovljenost iz urbanističkog plana i posebni uslovi
5.1. Potreba izrade PDR ili Urbanističkog projekta
5.2. Posebni uslovi
6.
Urbanističko-arhitektonsko i parterno rešenje planirane izgradnje
6.1. Tehnički uslovi izgradnje objekta
6.2. Plan nivelacije
7.
Predlozi priključaka na spoljnu mrežu saobraćajne i komunalne
infrastructure
7.1. Postojeća infrastruktura
7.2. Planirana infrastruktura
8.
Zelenilo i parterno uređenje
9.
Protivpožarna zaštita
10. Procena uticaja na životnu sredinu
11. Uslovi za evakuaciju otpada
12. Uslovi i mere za realizaciju Urbanističkog projekta
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Na osnovu članova od 61. do 64. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.
Glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12) izrađen
je:
URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 3339/1 K.O.
INĐIJA 1 – DEO 4
POSLOVNI OBJEKAT – PRODAJNI SALON
1. Uvod
Podnosilac zahteva za izradu Urbanističkog projekta i investitor
predmetnog objekta je preduzeće „Grmeč-In“ doo iz Inđije, koje na predmetnoj
parceli ima pravo vlasništva.
Urbanistički projekat je urađen kao urbanističko-arhitektonska razrada
lokacije za formiranu građevinsku parcelu br. 3339/1 k.o. Inđija 1 – deo 4.
Urbanistički projekat predstavlja osnovu za ishodovanje Rešenja o lokacijskoj
dozvoli.
Predmet ovog Urbanističkog projekta je poslovni objekat namenjen
maloprodaji građevinskog materijala, kojim će se bliže definisati uslovi za
izgradnju objekta, uslovi priključenja objekta na infrastrukturu kao i
uređenje parcele.
2. Granica obuhvata Urbanističkog projekta. Postojeće stanje
na parceli
Na osnovu važeće planske dokumentacije, predmetna parcela 3339/1
k.o. Inđija 1 – deo 4 se nalazi u građevinskom reonu naselja Inđija u delu
bloka br. 82, koji je namenjen porodičnom stanovanju.
Predmetna parcela se sa svoje severozapadne strane graniči sa k.p. br.
3337 i 3331; sa jugoistočne strane se graniči sa k.p. br. 3341/1; sa
jugozapadne strane se graniči sa 3327; dok se sa severoistočne strane graniči
sa parcelom 3630 – ulica kralja Petra I; sve u k.o. Inđija 1-deo 4.
Na osnovu Prepisa lista nepokretnosti br. 692 k.o. Inđija 1 – deo 4,
predmetna parcela je u privatnoj svojini, u korist preduzeća „Grmeč-In“ doo,
iz Inđije.
Na predmetnoj parceli su izgrađena dva objekta porodičnog stanovanja,
spratnosti P+0. Za predmetne objekte su urađeni Projekti rušenja i izdata su
Rešenja o uklanjanju objekata br. 351-2-24/2013-IV-02 od 11.03.2013.
1
godine i 351-2-25/2013-IV-02 od 11.03.2013. godine od strane nadležnog
Organa opštinske Uprave Opštine Inđija.
Podaci o postojećoj parceli su dati u tabeli br. 1:
Tabela 1: Podaci o postojećoj parceli
Br. parcele
Kultura
3339/1
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zemlj. uz zgradu
Livada
Njiva
∑ P (m2)
Klasa
3
1
Površina (m2)
83,00
23,00
78,00
1.000,00
571,00
573,00
2.328,00
Granica obuhvata Urbanističkog projekta sa prikazom susednih parcela
je data u grafičkom prilogu br. 1.
Površina obuhvata Urbanističkog projekta iznosi 2.328 m2.
3. Pravni i planski osnov za izradu Urbanističkog projekta
Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta sadržan je u odredbama
čl. 61., 62., 63. i 64. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik Republike
Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12).
Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta je Plan Generalne
Regulacije naselja Inđija („Sl. List Opština Srema“, br. 14/06 i 30/11).
4. Predmet i cilj izrade Urbanističkog projekta
Predmet Urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada
planirane izgradnje u granicama novoformirane građevinske parcele br.
3339/1 k.o. Inđija 1 – deo 4, sa predlogom saobraćajnih priključaka i
priključaka na uličnu infrastrukturnu mrežu.
Cilj izrade Urbanističkog projekta je da se u skladu sa planskom
dokumentacijom, određenim urbanističkim pokazateljima i karakteristikama,
propisima i urbanističkim normativima usklade programski zahtevi
investitora sa mogućnostima lokacije – građevinske parcele i u skladu sa tim
izvrši organizacija prostora na građevinskoj parceli.
2
5. Uslovljenost iz urbanističkog plana i posebni uslovi
Na osnovu važeće planske dokumentacije, predmetna parcela se nalazi
u građevinskom reonu naselja Inđija (deo bloka br. 82), u zoni koja je
namenjena porodičnom stanovanju, u kojoj je moguća izgradnja stambenih,
stambeno-poslovnih, poslovno-stambenih i poslovnih objekata.
Poslovni sadržaji (objekti) koji se mogu ovde dozvoliti su iz oblasti:
trgovine na malo, ugostiteteljstva, uslužnih i zanatskih delatnosti.
Obavljanjem navedenih delatnosti ne sme se ugrožavati postojeće i planirano
stanovanje, odnosno, ove delatnosti se mogu dozvoliti uz obezbeđenje uslova
zaštite životne sredine.
Maksimalno dozvoljen koeficijent iskorišćenosti parcele u ovom delu
naselja Inđija je do 30% i stepenom izgrađenosti do 1,0. Maksimalna
dozvoljena spratnost objekta je do P+2+Pk, odnosno, do P+1 za poslovne
objekte. Minimalna površina građevinske parcele 300,00 m2, dok je
minimalna širina parcela 10,0 m. Minimalan odnos zelenila u prirodnom tlu
je 30%. Minimalna udaljenost od bliže bočne međe je 1,0 m, dok je od daljeg
suseda 3,0 m.
Visina glavnog objekta na parceli je do 9,0 m od kote zaštitnog trotoara
objekta do venca, odnosno, maksimalno do 12,0 m u odnosu na sleme
objekta.
Parkiranje svih vrsta vozila i manipulisanje robom je planirano na
sopstvenoj parceli.
Napomena: Na susednoj k.p. br. 3337 već postoji poslovni sadržaj istog
investitora sa uređenim parkinzima, platoima i prostorima za manipulisanje
robom pa će se isti, delimično, koristiti i za lokaciju koja je predmet ovog
Urbanističkog projekta.
5.1. Potreba izrade PDR ili Urbanističkog projekta
Ukoliko se građevinska parcela u okviru zone stanovanja namenjuje za
čisto poslovanje, obavezna je izrada Urbanističkog projekta uz uslov da
objekat svojom delatnošću ne ugrožava životnu sredinu.
Kao uslovi za izgardnju objekta primenjuju se uslovi iz Plana za dati
blok uz napomenu da su dozvoljeni urbanistički pokazatelji stepen zauzetosti
maksimalno 50% i indeks izgrađenosti maksimalno 1,6.
Napomena: Za potrebe izrade ovog Urbanističkog projekta ishodovana
ja Informacija o lokaciji izdata od nadležnog Odeljenja opštinske Uprave, pod
brojem: 35-2-4/2013-IV-02 od 17.01.2013. godine.
3
5.2. Posebni uslovi
Za potrebe izrade ovog Urbanističkog projekta investitor je pribavio
sledeće uslove od strane nadležnih institucija i komunalnih preduzeća:
-
-
-
-
Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br.
353-8/2013-1 od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za
izgradnju opštine Inđija;
Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-43/2013 od
15.03.2013., izdati od strane privrednog društva za distribuciju
el. energije „Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED “Ruma”,
Ruma;
Rešenje br. 217-169/13 od 06.03.2013. izdatog od strane MUPa Republike Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek za
preventivnu zaštitu, Sremska Mitrovica;
Tehnički uslovi br. 489 od 18.03.2013. god. izdati od strane
JKP “Vodovod i kanalizacija” iz Inđije;
Tehnički uslovi br. 570 od 14.03.2013. god. izdati od strane
JKP “Komunalac” iz Inđije;
Tehnički uslovi br. 83407/1-2013 od 14.03.2013. god. izdati od
strane “Telekom Srbija”, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
Tehnički uslovi br. 008/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od
strane JP “Ingas” Inđija;
Mišljenje (obaveštenje) o ekologiji
Svi navedeni posebni uslovi su sastavni deo ovog Urbanističkog
projekta.
6. Urbanističko-arhitektonsko i parterno rešenje planirane
izgradnje
Na osnovu važeće planske dokumentacije, u delu zone koja je predmet
Urbanističkog projekta, moguća je izgradnja predviđenog poslovnog objekta, a
prema uslovima iz Plana koji su navedeni u tački 5. tekstualnog dela.
Urbanističkim projektom se predviđa izgradnja poslovnog objekta za
potrebe maloprodaje – prodajni salon građevinskog materijala. Spratnost
planiranog objekta je P+0. Maksimalna predviđena visina objekta je 6,60 m
do najviše tačke objekta.
Parterno rešenje je dato u grafičkom delu, u prilogu br. 2 sa prikazom
bilansa površina na građevinskoj parceli nakon završene gradnje.
Urbanističko rešenje je zasnovano na potrebama i zahtevima investitora,
usovljenostima iz Plana, zahtevima saobraćaja, protivpožarne zaštite,
konstruktivnim ograničenjima i ekonomskoj isplativosti. Svi navedeni
elementi opredelili su osnovni koncept urbanističkog i parternog rešenja
predmetne parcele. Ovim rešenjem predviđaju se četiri osnovna funkcionalno
4
povezana ambijenta – prostor za izgradnju planiranog objekta, saobraćajne
površine, uređeni platoi za manipulisanje robom sa okretnicom i površine
namenjene zelenilu.
Planirani objekat je zamišljen kao moderan poslovni objekat koji se
sastoji iz tri celine – prodajni salon (zauzima najveću površinu), mokri čvor i
čajna kuhinja.
Planirani objekat je predviđen tako da svojim građevinskim linijama
bude postavljen na rastojanju od 3,00 m u odnosu na regulacionu liniju ulice
kralja Petra I. U odnosu na bočne međašnje linije, objekat je postavljen na
rastojanju od 5,07 m u odnosu na međnu liniju sa susednom k.p. br. 3337,
odnosno 3,00 m u odnosu na međnu liniju sa k.p. br. 3341/1 (jugoistočna
strana).
Planirani poslovni objekat je sa površinom u osnovi od 400,00 m2,
odnosno, pravilne pravougaone osnove – gabarita 16,00 x 25,00 m; i u
potpunosti je u skladu sa napred navedenim urbanističkim parametrima i u
skladu sa datim Idejnim rešenjem.
Kako objekat ne poseduje bilo kakve ispade, balkone, otvorena
stepeništa, erkere i sl. to ovde neće biti definisana pravila gradnje i
ograničenja u tim slučajevima.
Nakon izgradnje planiranog objekta, koeficijent iskorišćenosti na parceli
će biti 17,18% dok će koeficijent izgrađenosti biti 0,17.
Osnove svih etaža sa izgledima budućeg objekta su dati u grafičkom
delu Urbanističkog projekta kao Idejno rešenje sa Tehničkim opisom.
U Tabeli br. 2 dat je uporedni prikaz pravila gradnje iz PGR naselja
Inđija i projektovanog rešenja planiranog objekta.
Tabela 2: Uporedni prikaz pravila gradnje:
pravila gradnje
parametar
predviđena Planom
Indeks zauzetosti u %
50%
maksimalno
Indeks izgrađenosti
1,6
maksimalno
Spratnost
do P+1
novoplanirani
objekat
17,18 %
0,17
P+0
Zelenilo na prirodnom
tlu minimalno u %
30%
35,15 %
Udaljenost od međa
parcele
min 1,0 m (bliži sused)
min 3,0 (dalji sused)
5,07 m (severna
fasada)
3,00 (južna fasada)
300,00 m2
2.328,00 m2
10,00 m
24,21 m
Površina građevinske
parcele minimalna
Širina građevinske
parcele do ulice min.
5
6.1. Tehnički uslovi izgradnje objekta
Planirani objekti se predviđaju na minimalnom rastojanju od 1,0 m u
odnosu na susednu međnu liniju severne orijentacije, odnosno, na
minimalnom rastojanju od 3,0 m u odnosu na međnu liniju južne orijentacije.
Objekti na susednim parcelama ne mogu biti ugroženi nepravilnom
postavkom, gradnjom i eksploatacijom na osnovnoj parceli. Stope temelja ne
mogu prelaziti granicu susedne parcele izuzev uz saglasnost vlasnika ili
korisnika susedne parcele.
Planirani objekat je projektovan za konkretne namene i u likovnoestetskom smislu će biti u skladu sa zahtevima koje postvalja savremena
arhitektura, savremeni način života i poslovanja.
Prilikom oblikovanja objekta, celine različitih namena vizuelno su
objedinjene u jedinstvenu prostornu celinu. Pored toga što su međusobno
integrisani, vođeno je računa da svi prostori u objektu budu i maksimalno
fleksibilni kao i da zahtevani sadržaji svojom dispozicijom i uz neophodno
povezivanje vizuelno (ili potrebnim komunikacijama) obezbeđuju adekvatno
funkcionisanje.
Otvore ka bližem susedu su na parapetima od minimum 1,8 m.
Krov je u skladu sa funkcijom objekta. Krovne ravni mogu imati nagib
ka ulici ili ka bočnim stranama sopstvenog dvorišta. Atmosferska voda se sa
krovnih ravni sliva u sopstveno dvorište. Obavezan je kosi krov sa nagibom
krovne konstrukcije od 20 do 350. Krovni pokrivač je po izboru investitora a u
skladu sa nagibom krovne konstrukcije.
Planirani objekat će biti opremljen potrebnim instalacijama.
Slobodne i neangažovane površine unutar parcele ozeleniti vrstom
zelenila prema izboru investitora.
Građevinske parcele mogu se ograđivati ogradama maksimalne visine
od kote trotoara od 1,40 m (ograda na regulacionoj liniji) ili visine do 1,80 m
(ograda po bokovima parcele i u dnu parcele). Ograde mogu biti
transparentne ili u kombinaciji zidane i transparentne ograde. Maksimalna
visina zidanog dela ograde je 0,90 m.
Kapije na regulacionoj liniji ne mogu se otvarati van regulacione linije.
Ograda, stubovi ograde i kapije moraju biti na građevinskoj parceli koja
se ograđuje.
6
6.2. Plan nivelacije
Prema postojećem stanju, teren je relativno ravan, sa prosečnmo
visinskom kotom od oko 105,00.
Urbanističkim projektom se predviđa takvo saobraćajno rešenje da
apsolutna kota interne saobraćajnice bude u skladu sa kotom u ulici Kralja
Petra I, odnosno, interna saobraćajnica na parceli neće imati podužni pad.
Interna saobraćajnica će zbog toga imati poprečni pad od 1,0% zbog oticanja
atmosferskih voda.
Atmosfersku vodu sa krova objekta svesti olučnjacima do uređenih
platoa oko planiranog objekta koje se dalje, poprečnim padom od 1%, slivaju
delom do zelenih površina na samoj parceli, a delom do ulične atmosferske
kanalizacije putem kanaleta i podzemne atmosferske kanalizacije na samoj
parceli.
7. Predlozi priključaka na spoljnu mrežu saobraćajne i
komunalne infrastrukture
7.1. Postojeća infrastruktura
Predmetna parcela ima direktan izlaz na ulicu Kralja Petra I, preko dva
saobraćajna priključka, širine od oko 4,0 m.
U pojasu regulacije ulice Kralja Petra I izgrađena je podzemna NN i TT
mreža, kao i mreža vodovoda, gasovoda i fekalne kanalizacije.
Prema postojećem stanju, na parceli koja je predmet ovog
Urbanističkog projekta, postoje dva stambena objekta (predviđena za rušenje)
sa priključcima na pojedine mreže infrastrukture.
7.2. Planirana infrastruktura
Saobraćajna infrastruktura
Na samoj građevinskoj parceli se planira interna saobraćajnica sa
platoom na završetku saobraćajnice koji će imati ulogu okretnice, u jednom
delu, i kao parking prostor, u drugom. Parking-prostor se predviđa za 10
putničkih automobila, kojim će se podmiriti potrebe zaposlenih i posetilaca
na parceli. Interna saobraćajnica će se direktno povezivati na kolovoz u ulici
Kralja Petra I, koja je saobraćajnica od značaja I reda.
Na samoj parceli se očekuje dolazak putničkih automobila i manjih
dostavnih vozila. Deo snabdevanja i manipulisanja robom će se vršiti i preko
susedne k.p. br. 3337 koja pripada istoj firmi i na kojoj su, takođe, izgrađene
saobraćajne površine i betonski platoi.
Na osnovu tehničkih uslova broj 353-8/2013-1 od 08.03.2013. god.
izdato od strane Direkcije za izgradnju opštine Inđija, priključak pristupnog
puta se predviđa preko postojećeg saobraćajnog priključka. Širina pristupa,
7
poluprečnici krivina i kolovozna konstrukcija se dimenzioniše za maksimalno
osovinsko opterećenje do 10t (za komunalna vozila koja se mogu pojaviti na
parceli).
Elektroenergetska infrastruktura
Kako se radilo o postojećim korisnicima električne energije (dva
stambena objekta – potrošača), snabdevanje električnom energijom budućeg
objekta realizovati preko postojećeg priključnog voda 1kV PP00-A 4x25 mm2
kojim se napaja ormar mernog mesta POMM-1 na stubu NN mreže. Postojeće
monofazno brojilo treba isključiti i demontirati, ormar POMM-1 išemirati
trofazno i u njega ugraditi novo trofazno brojilo aktivne energije za merenje
utrošene električne energije novog objekta.
Glavni razvodni ormar postaviti na pristupačnom mestu u skladu sa
prethodnim uslovima nadležne elektrodistribucije.
Sve unutrašnje instalacije izvesti prema važećim normama i
standardima.
Vodovod i kanalizacija
Priključenje planiranog objekta na mrežu vodovoda i kanalizacije će se
izvršiti na osnovu izdatih Tehničkih uslova izdatih od strane JKP „Vodovod i
kanalizacija“ iz Inđije, broj 489 od 18. marta 2013.
Priključak od ulične cevi do vodomernog šahta projektovati isključivo u
pravoj liniji, upravno na uličnu cev prečnika ф100, koji zadovoljava i uslove
protivpožarne zaštite, pri čemu nisu dozvoljeni nikakvi horizontalni niti
vertiklani prelomi na ovom delu.
Iznad trase priključaka nije dozvoljeno postavljati pristupne rampe ili
puteve. Ako se ovo ne može izbeći, predvideti postavljanje zaštitne cevi.
Dimenzionisanje vodomera izvršiti na osnovu hidrauličkog proračuna.
Vodomer se postavlja u vodomerno sklonište na 1,5 m unutar regulacione
linije i to u poseban metalni ormar ili nišu, potrebno je postaviti odvojene
vodomere za hidrantsku i sanitarnu vodu. Kroz šaht vodomera nije dozvoljeno
provlačenje druge instalacije.
Projektovanje i izvođenje novog priključka na gradsku vodovodnu
mrežu je isključivo u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija”.
Prilikom projektovanja kanalizacionog priključka, prečnik priključka
odrediti na osnovu hidrauličkog proračuna s tim da oprečnik cevi ne može biti
manji od 150 mm.
Granično reviziono okno izvesti na 1,5 m od regulacione linije i u istom
izvršiti kaskadiranje. Priključak od revizionog silaza do kanalizacione mreže
izvesti padom od 2 do 6% upravno na ulični kanal.
Priključenje atmosferske kanalizacije i drenažnih voda od objekta nije
dozvoljeno na sistem fekalne kanalizacije.
8
Atmosfersku vodu sa krova objekta svesti olučnjacima do uređenih
platoa oko planiranog objekta koje se dalje, poprečnim padom od 1%, slivaju
do kanaleta i dalje do zelenih površina na samoj parceli.
Telekomunikaciona infrastruktura
Planirani poslovni objekat će se priključiti na javnu TT mrežu u skladu
sa telekomunikacionim uslovima br. 83407/1-2013 od 14.03.2013. god.
Priključenje planiranog objekta je moguće na TT rezervi kod kućnog
boja 116 u ulici Kralja Petra I (izvod broj 74). Investitor je u obavezi da do
postojeće rezerve postavi kabl određenog kapaciteta.
Kod izgradnje posebnu pažnju obratiti na optički kabl od izuzetne
važnosti, a čiji je orijentacioni položaj dat u grafičkom prilogu.
Kada u postojećoj bakarnoj pristupnoj mreži postoji rezerva, do nje je
potrebno graditi privodni TK kabl potrebnog kapaciteta. Pored TK kabla,
celom dužinom, treba položiti rezervnu PE cev ф40 mm. Privodno okno graditi
na pogodnom mestu na parceli investitora. Od okna do ITO ormara posebno
položiti PE cev ф110 mm.
Investitor je dužan da obezbedi Projekat priključnog TT kabla i na ovaj
projekat ishoduje građevinsku dozvolu ili da se u sklopu projektne
dokumentacije za objekat uradi i Projekat priključnog TT kabla na koji će se
dobiti građevinska dozvola. Stručnu pomoć za izradu ovog projekta kao i
konačnu saglasnost daje „Telekom“. Nadzor nad izvođenjem radova, tehnički
prijem i saglasnost na priključenje na javnu TT mrežu vrši i izdaje „Telekom“.
Nakon završetka radova investitor je dužan da izvrši geodetsko
snimanje nove trase i da uradi tehhničku dokumentaciju izvedenog stanja.
Gasna infrastruktura
Planirani poslovni objekat će se priključiti na javnu gasnu mrežu u
skladu sa tehničkim uslovima br. 008/13-K od 06.03.2013. god.
Priključenje planiranog objekta izvesti sa gasne polietilenske linije PE40
ser S5, pomoću sedlastog komada dim 40x25 mm i elektrofuzijske spojnice
dim 25mm i sve u kvalitetu PE 100 ser S5.
Priključni gasni vod izvesti sa gasnom polietilenskom cevi dim 25 mm
ser S5, prelaznim komadom PE/Č dim 25/26,9 mm, čeličnom bešavnom cevi
dim 26,9 x 2,3 mm i gasnom kuglastom slavinom dim ¾“ sa čepom.
Merenje izvršiti MRS G...T odgovarajućeg kapaciteta .... m3 prirodnog
gasa, pritiska 22-100 mbar što je i izlazni pritisak i isti postaviti na spoljni zid
objekta prema parceli 3341/1.
9
8. Zelenilo i parterno uređenje
Da bi se postigao povoljan efekat u svakom godišnjem dobu, potrebna
je kombinacija lišćara i četinara. Kombinovati se mogu visoki i niski lišćari,
niski četinari, zimzeleno i listopadno žbunje, razne vrste cveća i trava (travni
busen).
Zelenilo, osim dekorativne uloge, ima i ulogu izolacije objekata od
okolnih parcela.
Poslovi ozelenjavanja se dele u dve grupe: pripremni radovi i samo
ozelenjavanje. U pripremne radove spada skidanje i transport iskopane
zemlje, humusiranje i ispuna žardinjera (ukoliko se iste koriste). Kod
ozelenjavanja je potrebno voditi računa o tome da sadni materijal ispunjava
određene uslove kvaliteta i godina starosti.
Kod sadnje drveća potrebno je voditi računa o minimalnim rastojanjima
od instalacija, a kako je dato u sledećoj tabeli:
Instalacija
Vodovoda
Kanalizacije
NN vod
TT mreža
Gasovoda
Drveće
1,5 m
1,5 m
2,5 m
1,0 m
2,0 m
Pešačke komunikacije će biti popločane adekvatnim tipom behaton
ploča. Parking prostor će biti u vidu raster ploča, kako bi postojala određena
razlika i uočljivost u odnosu na protočne saobraćajne površine i kako bi
povećali zastupljenost zelenih površina.
Za lakše snalaženje posetilaca i za lakše identifikovanje pojedinih
celina, u kompleksu je potrebno obezbediti adekvatnu horizontalnu i
vertikalnu signalizaciju.
9. Protivpožarna zaštita
Prilikom planiranja i izgradnje planiranog poslovnog objekta potrebno je
pridržavati se Zakona o zaštiti od požara („Sl. List RS“ br. 111/09),
Pravilnika o načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte
visokogradnje („Sl. List RS“ br. 15/08) Pravilnika o tehničkim
normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl. list SRJ
br. 11/96) kao i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu
za gašenje požara (Sl. list SFRJ br. 30/91), Pravilnika o tehničkim
normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Sl. List SFRJ“ br.
24/87) i ostalih važećih propisa, a u skaldu sa Prethodnim uslovima br. 217169/13 od 06.03.2013. dobijenih od Ministarstva Unutrašnjih poslova,
Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Sremskoj
Mitrovici, Odsek za preventivnu zaštitu.
10
Na osnovu Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09)
nadležnom Odeljenju MUP-a je potrebno dostaviti Glavni projekat na koji se
daje saglasnost.
Urbanističkim projektom se predviđa izgradnja pristupne saobraćajnice
kao i uređenih betonskih platoa, čime je obezbeđen pristup objektu sa 4
strane, odnosno, čime su zadovoljeni uslovi iz važećih normi i standarda iz
oblasti protivpožarne zaštite.
Glavnim projektom će biti predviđena PP hidrantska mreža, a u skladu
sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje
požara (Sl. list SFRJ br. 30/91). Za napajanje hidrantske mreže može se
koristiti svaki izvor čiji kapacitet može da obezbedi potrebnu količinu vode
takvog kvaliteta koji se može upotrebiti za gašenje požara.
10. Procena uticaja na životnu sredinu
Na osnovu Mišljenja o nivou potrebne dokumentacije iz oblasti zaštite
životne sredine br. 501-88/2011-III-05, koje je izdala Opštinska Uprava Stara
Pazova, odeljenje za stambeno-komunalne poslove, zažtitu životne sredine i
inspekcijske poslove, utvrđuje se neophodnost podnošenja zahteva za
pokretanje postupka procene uticaja planiranog objekta na životnu sredinu.
11. Uslovi za evakuaciju otpada
Prema Tehničkim uslovima br. 570 od 14.03.2013. god., izdatim od
strane JKP „Komunalac” iz Inđije, na teritortiji opštine se vrši organizovano
odvoženje komunalnog otpada i njegova separacija.
Shodno tome, investitor je dužan da odredi i obezbedi lokaciju za
odlaganje komunalnog otpada na kojoj će se postavljati kontejneri. Lokacija
na kojoj se postavljaju kontejneri mora da ima prilazni put i mora se
obezbediti nesmetan prilaz komunalnim vozilima kako bi se moglo nesmetano
vršiti pražnjenje kontejnera. Prostor za ovu namenu predvideti na samoj
građevinskoj parceli, u neposrednoj blizini javne saobraćajnice.
Površina za držanje tipskih posuda mora imati dovoljnu površinu i
mora biti nosiva i glatka, na nivou prilaznog puta, sa odvođenjem
atmosferskih voda, na rastojanju ne većem od 2,0 m od prilaznog puta za
komunalna vozila.
Za datu lokaciju potrebno je obezbediti minimum: jedan kontejner 5 m3
za komunalni otpad, jedan kontejner 5 m3 za papir (plavi) i dva kontejnera 1,1
m3 za PET ambalažu (žuti).
11
12. Uslovi i mere za realizaciju Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat je urađen u četiri istovetna primerka i sadrži:
1- Uslove izgradnje na građevinskoj parceli, sa svim posebnim uslovima;
2- Idejna rešenja i skupni prikaz komunalne infrastructure sa
priključcima na spoljnu mrežu;
3- Opis, tehnički opis i objašnjenje rešenja iz urbanističkog projekta;
4- Idejna urbanistička i arhitektonska rešenja objekata i pejzažnog
uređenja.
Dva primerka Urbanističkog projekta se uručuju investitoru, jedan
primerak se uručuje Organu opštinske Uprave na dalje sprovođenje, a
jedan zadržava preduzeće u svojoj arhivi.
Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma
potvrđuje da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa urbanističkim
planom, prostornim planom jedinice lokalne samouprave, odnosno
prostornim planom posebne namene i ovim zakonom.
Pre potvrđivanja urbanističkog projekta, organ nadležan za poslove
urbanizma organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta, u trajanju
od sedam dana.
Po isteku roka, nadležni organ je dužan da u roku od tri dana dostavi
komisiji za planove urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama
sa javne prezentacije.
Komisija za planove dužna je da u roku od 30 dana izvrši proveru
usklađenosti urbanističkog projekta sa planskim dokumentom i ovim
zakonom, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije i izveštaj sa
mišljenjem dostavi nadležnom organu.
Ako nadležni organ utvrdi da urbanistički projekat nije urađen u
skladu sa planskim dokumentom i ovim zakonom, obavestiće o tome
podnosioca zahteva.
Nakon ovoga sledi izdavanje Lokacijske dozvole i izrada Glavnog
projekta poslovnog objekta.
12
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
3. GRAFIČKI DEO
URBANISTIČKOG PROJEKTA
POGLAVLJA
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
SADRŽAJ
GRAFIČKOG DELA URBANISTIČKOG PROJEKTA:
A.)
Grafički prilozi urbanističkog projekta:
1) Granica obuhvata sa prikazom postojećeg stanja
2) Situaciono rešenje, kompozicioni plan i parterno uređenje
3) Prikaz postojeće infrastrukture sa predlozima priključenja na
spoljnu mrežu
B.)
Idejno rešenje planiranog objekta:
1) Tehnički opis
2) Situacija R 1:500
3) Osnova Prizemlja R 1:100
4) Presek A-A R 1:100
5) Prednja fasada R 1:100
6) Bočna fasada R 1:100
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
A.)
Grafički prilozi urbanističkog projekta:
1) Granica obuhvata sa prikazom postojećeg stanja
2) Situaciono rešenje, kompozicioni plan i parterno uređenje
3) Prikaz postojeće infrastrukture sa predlozima priključenja na
spoljnu mrežu
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Koordinate prelomnih tačaka
k.p. br. 3339/1
tačka
X
Y
1
7 428 727,09 4 988 686,55
2
7 428 727,26 4 988 686,34
3
7 428 732,95 4 988 679,22
4
7 428 734,74 4 988 676,96
5
7 428 740,79 4 988 669,80
6
7 428 742,46 4 988 667,83
7
7 428 704,38 4 988 671,69
8
7 428 662,77 4 988 644,97
9
7 428 646,28 4 988 633,76
10 7 428 653,91 4 988 624,48
11 7 428 661,79 4 988 615,25
URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA K.P. BR. 3339/1
N
105.89
R- 1:500
105.90
uli
ca
Kr
P+1
alj
etr
106.01
aI
105.78
3
8
2.8
4
105.76
105.73
105.70
7
9.3
105.93
0
105.84
7
3337
105.83
105.75
Legenda
5
8
2.5
P+0
105.75
GRANICA OBUHVATA SA
PRIKAZOM POSTOJEĆEG STANJA
3
36
P+0
2
8
9.3
.14
27
105.91
aP
1
6
Granica obuhvata Urbanističkog Projekta
105.62
Linija postojeće parcelacije
105.75
P+0
.45
49
105.70
105.72
Postojeći stambeni objekat
(predviđen za rušenje)
105.78
105.62
3331
3339/1
105.62
8
105.47
105.54
.94
19
9
6.2
105.229
105.27
105.11
9
105.27
3341/1
105.00
.01
12
104.86
105.29
10
.14
12
104.67
104.84
"DOMUS
CONSTRUCTION" Investitor
doo Inđija
11
projekat
br.proj.
Urbanistički
projekat
U-02/13
odgovorni
urbanista
obrađivači
"GRMEČ-IN" doo
Inđija
Đorđe Dević, d.i.a.
br. lic.: 200 0926 06
Darko Bašić, d.i.s.
Đura Kovačević
razmera
1:500
februar
2013.
broj lista
1
ula
cio
na
lin
ija
re
gu
lac
io
na
ca
ija
Kr
alj
. li
ađ
aP
1
aI
a0
etr
nij
2
a0
2
0
3.0
8
2.5
0
2.0
0
2.5
g
0
2.5
0
2.5
. li
rađ
nij
Regulaciona linija
P+0
7
3.8
4
a0
Novoformirana građ. parcela
površine 2.328 m2
Planirani poslovni objekat, P+0
Građevinska linija
Postojeće saobraćajne površine
Planirane saobraćajne površine
Pešačke komunikacije
.29
96
0
5.0
0
9.0
Parking, 10 PM
0
5.0
3341/1
Uređeni betonski platoi
0
5.0
9
0
2.5
0
2.5
6
0
5.0
0
2.0
0
7.5
.94
19
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
2.5
3339/1
5
0
7.0
6
2.7
.23
10
3339/1
Linija postojeće parcelacije
0
7.0
l
đ.
.00
25
Granica obuhvata Urbanističkog Projekta
4
7
9.3
4
5.0
poslovni objekat
P+0
.45
49
0
5.0
0
nij
8
0
2.8 16.0
li
đ.
gra
8
3
36
8
9.3
7
5.0
gra
0
3.0
03
Legenda
3
7
ja
ini
SITUACIONO REŠENJE, KOMPOZICIONI PLAN I
PARTERNO REŠENJE
uli
lin
gr
1
.14
27
3337
0
2.5
N
R- 1:500
P+1
3331
URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA K.P. BR. 3339/1
reg
Koordinate prelomnih tačaka
k.p. br. 3339/1
tačka
X
Y
1
7 428 729,09 4 988 686,55
2
7 428 727,26 4 988 686,34
3
7 428 732,95 4 988 679,22
4
7 428 734,74 4 988 676,96
5
7 428 740,79 4 988 669,80
6
7 428 742,46 4 988 667,83
7
7 428 704,38 4 988 671,69
8
7 428 662,77 4 988 644,97
9
7 428 646,28 4 988 633,76
10 7 428 653,91 4 988 624,48
11 7 428 661,79 4 988 615,25
.62
33
.01
12
Zelenilo
Prostor za kontejnere
Bilans površina na k.p. br. 3339/1
10
.14
12
Namena
11
Poslovni
objekat
Saoraćajnice i
pešačke komun.
P (m2)
%
400
17,18
414
17,78
Betonski platoi
571
24,53
Parking
818
35,15
Zelene
površine
Ukupno
125
5,36
2.328
100,00
"DOMUS
CONSTRUCTION" Investitor
doo Inđija
projekat
br.proj.
Urbanistički
projekat
U-02/13
odgovorni
urbanista
obrađivači
"GRMEČ-IN" doo
Inđija
Đorđe Dević, d.i.a.
br. lic.: 200 0926 06
Darko Bašić, d.i.s.
Đura Kovačević
razmera
1:500
februar
2013.
broj lista
2
reg
URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA K.P. BR. 3339/1
ula
cio
na
lin
N
ija
Koordinate prelomnih tačaka
osovina saobraćajnica
tačka
X
Y
T1 7 428 753,11 4 988 679,14
T2 7 428 741,48 4 988 668,98
T3 7 428 687,97 4 988 634,11
R- 1:500
re
gu
lac
io
PRIKAZ POSTOJEĆE
INFRASTRUKTURE SA
PREDLOZIMA PRIKLJUČENJA
NA SPOLJNU MREŽU
na
ca
ija
uli
lin
alj
. li
ađ
Kr
gr
P+1
aP
1
aI
a0
etr
nij
2
Linija postojeće parcelacije
4m
5,4 %
-l 1 3,23
p-
3339/1
T2 (105.20)
0
3.0
Planirani poslovni objekat, P+0
0
2.5
nij
4
a0
0
5.0
. li
rađ
Građevinska linija
0
7.0
0
2.5
Regulaciona linija
P+0
7
3.8
Novoformirana građ. parcela
površine 2.328 m2
8
2.5
%
%
0
5.0
7m
3,8
l-6 ,00%
0
p
Postojeće saobraćajne površine
Planirane saobraćajne površine
Pešačke komunikacije
.29
96
Parking, 10 PM
0
5.0
0
5.0
.62
33
0
2.5
g
,00
p-1
0
2.0
0
9.0
.94
19
0
2.5
0
2.5
0
2.5
TT okno
Granica obuhvata Urbanističkog Projekta
0
7.0
%
0
2.0
0
7.5
0
5.0
0
2.5
0
2.5
0
3.0
7
9.3
,00
p-1
4
5.0
,00
p-1
.23
10
7
2.7
3331
0
2.5
0
2.5
0
a0
.45
49
3339/1
poslovni objekat
P+0
.00
25
3
a0
3
36
nij
l
đ.
RS
8
0
2.8 16.0
li
đ.
gra
T1 (105.70)
GRO
3337
j
ini
8
9.3
7
5.0
gra
.14
27
Legenda
T3 (105.20)
3341/1
Infrastruktura:
Uređeni betonski platoi
.01
12
Podzemna NN mreža
Prostor za kontejnere
Podzemna TT mreža
Zelenilo
Gasovod
.14
12
Vodovod
"DOMUS
CONSTRUCTION" Investitor
doo Inđija
Fekalna kanalizacija
Atmosferska kanalizacija
Hidrantska mreža
projekat
Urbanistički
projekat
Spoljni hidrant
br.proj.
U-02/13
odgovorni
urbanista
obrađivači
"GRMEČ-IN" doo
Inđija
Đorđe Dević, d.i.a.
br. lic.: 200 0926 06
Darko Bašić, d.i.s.
Đura Kovačević
razmera
1:500
februar
2013.
broj lista
3
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
B.)
Idejno rešenje planiranog objekta:
1) Tehnički opis
2) Situacija R 1:500
3) Osnova Prizemlja R 1:100
4) Presek A-A R 1:100
5) Prednja fasada R 1:100
6) Bočna fasada R 1:100
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
TEHNIČKI
OPIS
ZA IDEJNI ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI PROJEKAT
poslovnog objekta u Inđiji kat. par. br. 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
1.
OPŠTE
1.1. OPŠTI PODACI
OBJEKAT :
POSLOVNI OBJEKAT P+0
INVESTITOR: „GRMEČ-IN” doo, Inđija
MESTO :
Inđija, k.p. 3339/1, K.O. Inđija 1 – deo 4
PROJEKTANT :
„DOMUS CONSTRUCTION” doo, Inđija
1.2. OPŠTI USLOVI
Glavni arhitektonsko – građevinski projekat urađen je na osnovu
projektnog zadatka, sastavljenog od strane investitora i
projektanata i na osnovu njega urađenog idejnog rešenja za
objekat, koje je investitor usvojio i u potpunosti prihvatio,
Informacije o lokaciji izdate od strane Odeljenja za urbanizam,
komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske
uprave opštine Inđija, pod brojem 35-2-4/2013-IV-02 od
17.01.2013. godine. Pri izradi projekta projektant se rukovodio
važećim propisima u vreme izrade projekta.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
2.
TEHNIČKI PODACI
2.1. Idejnim projektom objekat je postavljen na plac, rešena je
funkcionalnost objekta, dato konstruktivno rešenje koje
obezbeđuje stabilnost i sigurnost objekta i predviđena
materijalizacija.
2.2.
LOKACIJA I SITUACIONO REŠENJE
Poslovni objekat se nalazi u Inđiji, na katastarskoj parceli
3339/1, K.O. Inđija 1 – deo 4, pravilnog oblika, površine
2.328,00 m². Objekat se nalazi u bloku 82 u zoni porodičnog i
višeporodičnog stanovanja u Inđiji. Prilikom formiranja objekta
projektant se rukovodio maksimalnim, dozvoljenim parametrima i
to: visina objekta P+2+Pk, indeks zauzetosti max 30%, indeks
izgrađenosti max 1,0. Spratnost novoplaniranog objekta je
P+0, stepen zauzetosti je 17,18%, dok je indeks iskorišćenosti
0,17.
položaj objekta na parceli – objekat je udaljen od regulacione
linije od 3,00 do 5,00 m.
Uz uvažavanje svih urbanističkih parametara, rastojanja
građevinske linije od regulacione linije i granice sa susednim
parcelama određen je osnovni gabarit objekta: 25.00 x 16.00m.
Ka ulici objekat je postavljen na građevinsku liniju koja je
pomerena od 3,00 do 5,00 m u odnosu na regulacionu liniju.
Objekat je maksimalne spratnosti P+0, maksimalnih
dimenzija: 25.00x16.00 m. Najviša tačka slemena objekta nalazi
se na 6,60 m od kote trotoara, dok maksimalna visina atike
objekta iznosi 5,20 m. Visinska razlika između kote trotoara i nulte
kote ulaza u objekat, odnosno poda objekta iznosi 0,30 m. Objekat
ima dvovodni krov sa nagibom krovnih ravni od 6,000, sa slivnim
ravnima nagnutim ka dvorištu.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
2 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
komunikacije i parkiranje
Za potrebe korisnika poslovnog prostora obezbeđen je parking
prostor u okviru dvorišta, a pored objekta.
Kolski pristup objektu predviđen je iz ulice Kralja Petra I.
slobodne i zelene površine
Slobodne površine placa tj. one koje nisu pod objektom kompletno
su uređene. Pešački pristupi objektu popločani su betonskim i
kamenim pločama, otpornim na klizanje i nepovoljne atmosferske
uticaje, na način koji obezbeđuje nesmetano kretanje pešaka.
Ostatak slobodnih površina je ozelenjen – travnate i površine pod
dekorativnim niskim rastinjem.
Tabela 1.
REALNE
POVRŠINE
OBJEKTA
etaža
IZGRAĐENOG
DELA
bruto površina
PRIZEMLJE
400,00 m²
rekapitulacija po etažama
NADZEMNE ETAŽE
prizemlje, I sprat
SVE ETAŽE OBJEKTA
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
BRGP
400,00 m²
400,00 m²
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
POSLOVNOG
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
3 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
rekapitulacija po nameni
BRGP
STANOVANJE
/ m²
POSLOVANJE
400,00 m²
UKUPNO
400,00 m²
Tabela 2.
Urbanistički pokazatelji za građevinsku parcelu br. 3339/1,
K.O. Inđija 1 – deo 4:
karakter parcele
građevinska parcela
namena parcele
zona porodičnog i
višeporodičnog stanovanja
2.328,00 m²
površina građevinske parcele
Površina pod objektom
400,00 m²
(prizemlje objekta)
popločane
382,16.00
saobraćajne
i pešačke površine
zelene površine 1.545,84
Stepen zauzetosti parcele
( horizontalna projekcija
objekta)
BRGP– indeks izgrađ.
REALNA NETO POVRŠINA
OBJEKTA
spratnost
visina
tel. 062 / 311-355
400,00 m²
0,17
361,03 m²
Magacin P+0
6,40 m sleme
5,20 m atika
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
400,00 m²
17,18%
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
4 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
2.3.
FUNKCIJA I OBLIKOVANJE
Objekat je po svojoj funkciji poslovni, namena mu je prodaja
na malo građevinskog materijala.
Gabarit objekta je uslovljen urbanističkim parametrima i pravilima
gradnje, i u okviru njega su unešeni odgovarajući sadržaji
definisani projektnim zadatkom.
Osnovni gabarit objekta je dimenzija: 25,00x16,00 m.
Spratnost objekta je P+0.
Pregled svih i poslovnih prostora sa pripadajućim prostorijama i
njihovim površinama nalazi se okviru grafičke dokumentacije.
Oblikovno i kompoziciono rešenje objekta, a pre svega fasada,
projektovano je u duhu savremenih arhitektonskih tokova, uz
primenu savremenih i trajnih materijala. Konstrukcija objekta je
skeletni sistem koji čine stubovi i grede izrađeni od armiranog
betona. Zidove objekta čine zidovi zidani „Ytong“ blokom debljine
d=20 cm i termoizolacijom od stiropora debljine d = 10 cm. Za
pokrivanje objekta predviđen je krovni termo-panel sa ispunom od
kamene vune debljine d = 12 cm.
Tabela 3.
Pregled neto površina po etažama
PRIZEMLJE
POSLOVANJE
STANOVANJE
361,03
/
UKUPNA NETO POVRŠINA
361,03
REKAPITULACIJA NETO POVRŠINA
ETAŽA
POSLOVANJE
PRIZEMLJE
361,03
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
STANOVANJE
/
361,03
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
5 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
2.4. MATERIJALIZACIJA
2.4.1. Podovi
Podovi u objektu urađeni su preko armiranobetonske ploče u
prizemlju objekta. Sastoje se od svih potrebnih slojeva hidro, termo
i zvučne izolacije i završnom obradom – granitnim pločicama.
2.4.2. Zidovi
Zidovi objekta urađeni su od „Ytong“ bloka debljine d = 20 cm,
ukrućen
veertikalnim
i
horizontalnim
serklažima
sa
termoizolacijom od stiropora debljine d = 10 cm, dok će unutrašnja
završna obrada istih u zavisnosti od namene prostorija biti: bojanje
poludisperzivnim bojama i keramičkim pločicama.
Unutrašnji pregradni zidovi urađeni su od gips karton ploča sa
svim potrebnim ukrućenjima. Završna obrada ovih zidova je u
zavisnosti od namene: bojanje poludisperzivnim bojama i
keramičkim pločicama.
2.4.3. Plafoni
Plafon objekta čine armstrong ploče postavljene na potrebnu
roštiljsku podkonstrukciju koja se postavlja na čeličnu krovnu
rešetku.
2.4.4. Krovni pokrivač
Krovni pokrivač osnovnog kosog krova je krovni termo-panel od
kamene vune debljine d = 12 cm u nagibu od 6,00%, postavljen na
čelične rožnjače. Opšivke zida atike i horizontalni ležeći oluci
urađeni su od ravnog plastificiranog, čeličnog lima u istom tonu,
kao i vidljive olučne vertikale, povezane sa kišnom kanalizacijom u
prizemlju objekta.
2.4.5. Stolarija - bravarija
Spoljašnja bravarija na objektu urađena je od ALU profila sa
potrebnom čeličnom podkonstrukcijom dimenzionisanom u skladu
sa veličinom pozicije. Profili su u svetlo sivoj prirodnoj boji
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
6 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
aluminijuma. Ispuna stolarije je dvostruko termopan staklo
4+16+4mm.
Unutrašnja sobna vrata urađena su od medijapana i završno
furnirana. Svi dovratnici i pervajz lajsne urađeni su od punog
drveta i završno furnirani. Izbor furnira uskladiti sa kompletnim
projektom enterijera. Vrata su snabsevena potrebnim okovom za
ovaranje, zatvaranje i zaključavanje.
Sve ograde urađene su od mesinganih cevastih profila nošenih
preko vertikalnih šipki.
Svi ugrađeni materijali ispunjavaju uslov SOP zgrade, što će biti
dokazano priloženim atestima korišćenih materijala u prilogu u
Glavnom projektu zaštite od požara.
2.5.
KONSTRUKCIJA
Konstrukcija objekta je skeletni sistem koji čine stubovi i grede
izrađeni od ariranog betona. Zidove i fasadne i unutrašnje tretirati
isključivo kao ispunu. Raster stubova postaviti tako da odgovara
organizaciji poslovnog prostora koji treba da bude maksimalno
fleksibilan. Temeljenje objekta uraditi na temeljnim stopama i
trakama.
Krovna konstrukcija objekta je čelična rešetka.
2.6.
GREJANJE OBJEKTA
Za grejanje objekta koristiće
termoakomulacionim pećima.
tel. 062 / 311-355
električna
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
se
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
energija
KNJIGA
SVESKA
sa
I
1
LIST / LISTOVA
7 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
2.7.
SAOBRAĆAJNICA
Radove na izgradnji saobraćajnice u svemu izvršiti prema
pogodbenom preračunu i tehničkim uslovima za izvođenje radova.
Radove izvoditi po uputstvima nadzornog organa bez koga se ne
mogu vršiti nikakve izmene projektnog rešenja, niti izvoditi
značajne faze rada. Iskop materijala izvršiti do projektovane kote i
pravilnim zasecanjem kosina.
2.7.1. Nivelacija
Nivelaciona rešenja su uslovljena kotama postojećih sadržaja. Kao
nepromenljive su tretirane kote novoprojektovanog poda ulaza i
izlaza objekta. Nivelacijom je rešeno da se odvodnjavanje
atmosferske vode sa kolovoza kao i gravitirajuća voda sa objekta
vrši atmosferskom kanalizacijom koju čine kanali sa podužnim
padom, koji odvode vodu u jarak koji se nalazi izvan parcele.
2.7.2. Karakteristični poprečni profil
Poprečnim profilom su obrađene kolovozne površine i zelene
površine. Širina novoprojektovanog kolovoza je 5,00m. Poprečni
nagibi elemenata profila su koncipirani tako da obezbede efikasno
vođenje površinskih voda prema atmosferskoj kanalizaciji i iznosi
1%.
2.7.3. Kolovozna konstrukcija
Primenjne konstrukcije za gradnju saobraćajnih površina su
uslovljene projektnim zadatkom i važećim normativima za ovu
oblast.
Kolovoz: usvojena je konstrukcija koja zadovoljava najmanju
vrednost za teško saobraćajno opterećenje od 3x106 i CBR=7% (na
terenu je CBR=4,5%, ali se zamenom podtla slojem peska dobija
posteljica nosivosti CBR=7%).
Projektovana kolovozna konstrukcija je:
- Tamnonski sloj šljunka d = 40 cm
- Drobljeni kamen 0-63mm debljine d = 30cm;
- Drobljeni kamen 0-31.5 mm debljine d = 10cm;
- BNS debljine d = 8cm;
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
8 /9
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
-
AB debljine d = 5cm.
Projektovan nasip ispod poda objekta je:
- Sloj peska d = 60 cm
- Drobljeni kamen 0-63mm debljine d = 30 cm;
- Drobljeni kamen 0-31,5mm debljine d = 5cm.
Debljina podne ploče objekta je 20 cm.
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Đorđe Dević dipl. ing. arh.
LICENCA BROJ 300 6955 04
M.L.P.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
_________________________
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
9 /9
"DOMUS CONSTRUCTION "
d.o.o. za projektovanje, in
www.domus.rs
[email protected]
tel./fax: 022/552-666
"DOMUS CONSTRUCTION "
d.o.o. za projektovanje, in
prostorija
pod
salon
keramika
358,97
2
keramika
7,29
3
keramika
5,94
r.b.
1
ukupna
prizemlja
ukupna
prizemlja umanjena za 3%
ukupna
prizemlja
372,20
361,03
400,00
www.domus.rs
[email protected]
tel./fax: 022/552-666
"DOMUS CONSTRUCTION "
d.o.o. za projektovanje, in
www.domus.rs
[email protected]
tel./fax: 022/552-666
"DOMUS CONSTRUCTION "
d.o.o. za projektovanje, in
www.domus.rs
[email protected]
tel./fax: 022/552-666
"DOMUS CONSTRUCTION "
d.o.o. za projektovanje, in
www.domus.rs
[email protected]
tel./fax: 022/552-666
"DOMUS CONSTRUCTION "
d.o.o. za projektovanje, in
www.domus.rs
[email protected]
tel./fax: 022/552-666
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 3339/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
4. DOKUMENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
POGLAVLJA
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
DOKUMENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA:







Zahtev Naručioca za izradu urbanističkog projekta
Prepis lista nepokretnosti
Kopija Plana
Katastarsko-topografski plan
Informacija o lokaciji br. 353-5/2013-IV-02 od 20.02.2013. godine.
Rešenje o uklanjanju objekta broj 351-2-24/2013-IV-02 od 11.03.2013.
godine i 353-5/2013-IV-02 od 20.02.2012. godine od strane opštinske
Uprave Opštine Inđija.
Tehnički uslovi nadležnih ustanova:
- Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br. 353-9/2013-1
od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za izgradnju opštine
Inđija;
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-39/2013 od 15.03.2013.,
izdati od strane privrednog društva za distribuciju el. energije
„Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED “Ruma”, Ruma;
- Rešenje br. 217-170/13 od 06.03.2013. izdatog od strane MUP-a Republike
Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek za preventivnu zaštitu,
Sremska Mitrovica;
- Tehnički uslovi br. 509 od 18.03.2013. god. izdati od strane JKP “Vodovod i
kanalizacija” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 569 od 14.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Komunalac” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 83432/1-2013 od 14.03.2013. god. izdati od strane
“Telekom Srbija”, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
- Tehnički uslovi br. 007/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od strane JP
“Ingas” Inđija;
- Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja
na životnu sredinu, broj 501-16/2013-IV-02 izdatog od strane
nadležnog odeljenja opštinske uprave opštine Inđija
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
d e l a t n o i i uO r e g i s t r o v a nkoo dA P Rp o d b r o j e mB D1 3 7 5 0 1 / 0 8
D r u' 1
S0t v5so8a4o2g6r a9n4 i t e n o m
Baa n k aA . D .
P
D
V
4
4
4 6 2 9 5 3O6 T . R2. 0 5 - 13 6 3 1 6 - 9K2o m e r c i j a l n
PIB
a
lnoua
Datum:
ZAHTEV ZA IZF.ADU PROJEKTA
Narudilac:
"
,GRr.iad - lN a"-
Adresa stana:
izradu Projekta
Ovim zahtevom neopozlvo naruduj emo
katastarskih Parcela brol :
4o.-4
saciniti ovlaSieni geometar'
sve u skladu sa planom parcelacije koji 6e
sa Zakonom o planiranju
Urbanisticki projekat uraditi u skladu
(Sl.GrasnikRS 72 I Og, BI I 09, 64 I IO i 24 I Ir\'
i izgradnji
sioca zahteva:
Prilozi:
C O N S T R U C T l OdN
. o". o .O B a n o v i iS t r a h i n j e4 5 O I n d i j a
"DOMUS
t e l / f a k s :0 2 2 / 5 5 2 - 6 6 O
6 m o b :0 6 4 / 6 5 8 - 3 5 - 7 4
w w w . d o m u s c o n s t r u c t i o nO
. r se - m a i l :of f [email protected] o musco n st r uct i o n .rs
CPFHJA
FENYSNH|(A
An EoJBoll4HA
onulT14HAHH-blrlJA
YNFABA
ONIJTHHCKA
Oaerueuesa YPbaxlsa*1,
nxo ctau6ero floctloae
KoMyHfr
y ia firlry KfiBO'lHe cp6Al|He
3-lV-02
6poi 351-2-24/201
AaHe11.032013,foAnHe
Qapafiyurara 6ooj 1
hHbtlis
e.noctloae !l 3auJndry)rtBoTHe CFOII'{H€
oSene}.}e 36 yp6a u3AM, lotrtyHanno-crauoe
qtiaHa
14' O4ty*e o Onururcroi inp6Br4omillnBe
yr*[']u
*J ocHoBy
Onurrracre ynpaa€onufirxe
167 uras 1 3aKoi{a
("Cnpnoe"*n".t on-,"nj Cp""" . op' isi08' 23/0s30/11ll ?/12)''{naHar 24/1'1)'qnaHa3'
t4Hflnja
gp' 7210€'81os' 64110-yc
l, {3rps.q}bn,i"vio"!t' *i*iti* Fc;
o nneBHpaFby
o6iBrl.a
y roKyyKnaFbarba
M MepaMaxoje'op
1enorpe6.rocnpoBecrl{.robe's6e4xrtr
OAnyrco yulo8l'tMa
nocrynxy
ynpsBHoM
qnara
o
onuJTeM
3atoHa
192
+iJ09]u
("Cnu"*6eH[
onr,,r'Ha1,ft,,";
n'cr -Cpt;,
,-",
id;fi;il
no
pauaaaJvhn
PC",6p,30/10),
op.Siriy --5rrol ,','ijny*o"rr{,racHnr(
go3aone
o
!,ta.Aaearba
''fpueu'hH'' xs HuqN.leynnqa Kparua flerpa 6poj 1,l4 y nocryntry
;;;;t;*
yxrrarsabYo6jerra' goaocr
PEIIiE}bE
yneqa Kparb'anerpa.6poj 114'ra mAas€H'a
npFxsata ce 3axreB Aoo "fpraeq l4H" n3 llHtlHie
A o 3 s o n e o y x n a } b a $ y o 6 , e K a r a . T e c e A o S B o f b a B a y K n a } b g $'Ispqenn
e c t a u 6 e6poi
x o r o3340
6 j a r rxo
a , cl4xlnia
n p a r r oynlrqs
cfiTl+0.
y o**o"" is.od mt, a (ojn ie n3rpailen Ha Karasrapcxoi
;;il;il
Kpafta nerpa FPoj 118 Y HHi''ljt(
pyuerrs' 6poj A'03/13 oA jaHye9a 2013
cacraBtr ABo oBor pgule$a je rnewu npoi€Kar
CTpax&lUe
ynLllla BaHoBt'th
oA crpaHs b,po' loo "Domus Construclion"ur Hxluie
roA,rH6,t4spaReH
300695504'
Opo'l
nMqeHu€
apx
sHx
6ooi 45 a oAfoBopHxnpo.lerraflrje'lbcpte fleeirh AHnn
yxna$abs
aHralk$e H3tsohe.e paAosa'
Bnacnnr objefia Ap*aH le Aa :a yRnelrel1'e oGieffia
xoiHcy
apyro npaBHon'{ue }fit4:}|:fneTtiln
o6jerra voxe aa BpuH npnBpeAHollpyturBo.oAH-ocHo
yxral"afi'sM
pagoaa'
y ogroeapaj)'hu p"ri"i"p ai ipaqer+e o6ierra' oAxocro 3a l43gol€$E
;;;*
psAoBa'
ioierra pyxoeo4nlAroooprlll H3Bo?laq
pagoBa Ha yfinalbaflly o8jefia npqjaEu
Bnacunx ofjerra AyxaH ]e Ae ocaM AaHEnpe no'ierKa
oBoMopraHysaS!4B|,{3aoF]aqapaAoEaMeoAroBoPHorn3aol]a.]apaAoaa.AaryMno.,{eTxa|.l3Eot}e$
taaoBa i{ poR3aBpueTiiapaAcBa
je npoAMer yKnaba$a n [3Bol]itl
nplr cnpoasle*y yKnaibalb'ac61exta, anacxnt o6jerra xoira
gaAosa Ha yKnabsH'y o6iel{TaAyxHl4cy Aa o6ea6ege:
-
cnpaBo'qllyffidH'a&e'
orpellrgatb€ l'1sHgHoofenexaFatbe npocropa Ha KoMe@
(nocrasxbalta sgulrt'tfllor
yKFalbalby
nplr
npegFlrMalb€ Mepa Ha NMal6erry sarcfteFba
nnaTHa
).
cnpoBole|b€ epa SauilHle cyc€!'''!lx oblgxaTa'
oAsoxeh'e uj)''ra'
cBaxoAHesHo
|l{nocraBJbarbenpsnucaHe
o6e3oeDerbeypeAHof oA6flja|EaneulaqKorh Apyfor caogpBflaia
ctlrl{anltsaquie fi 3Ha(osa yno3opeFba'
ypalerue 3ef,tft$LJYa !{ oABo3
no tl3EpueHotlt y!{taruatuy o6jerra' uopa ca HsBpluuTu
orn a,q€.
apaflealrHcKor
npa3HynapqenYo6u:Tl'raxo Aa ce
BuacHultobJ€Kta,oAHocHoxlsolar pagosa Ayxali ie Aa
ruyA* 6es6eAsocr eycaAH]lxo6je(ara'
!{opelllhe|beM]4cre He AoBoAmy onact-locr xtlBor 11sApaEtt]e
Ser6egnocrotondHe Jlt4yrpoxaaa xllgorHa cpe.qhHa'
xan6a Ha oEo peuJelbeHe laApxaBa H3spuert'€ peue;ua
O6Paanotxeloe
f l a x a 0 8 . 0 2 2 0 1 3 , f c 4 } t 6 e g o o , . f p m e r l - l i H ' 'y*'naballe
r r ! 4 x | v r j e ysranibeHor
n u u a K p a ' bo6ier'rra
a n e T p a 6 p o J 1 , 1 4 nn+0'
otrHoje
3A
-cnparlosn'!
oBoM OAerbeHly3axre8 3a H3.qa6a$eAo3BOnS
ynhrLla
xo
tlHiuia
napu€nH 6poi 3340
y ocHoBi,l78,o0 m', a Koir4ie r3rpano* ta xaracrapcxoi
floaouJHHe
.l18 FlHtlHir't
Y
Kpafta nerpa 6poj
'apqene 6poi 95}1/1?y To{y nocrynra nplrnqxeHa Je 6ne4,ehaAoKyMeHrau}liaiKonl4lannaHa
l"lHTlria,np€ri'lc trr'rcra
oA Pt3 Cnp*6a ia mracrap HenokperHocl1,
714 oA AB.1l 2012, roAr,rne
3a raracrap
Cnyx6a
"*A;;;
160'1-2013 roAhHs !'r3Atr oA Ptg
HdnoxperHocrH6poi 95e-1/13-118 oA
jaxyape
t013'
og
4-03/13
pyuler{'a y ,pu, np"*"p*a, 6poj
Hanoxperxocl4 kluf*r;a, re rnasHr4npoiexal
ronHe.!43p0leo,qcTpaHeo'rpoaAoo'.DomusC.0nstruction,'H3|4HisjeynnqaSaxoeuhCrpaxllxe
6po1+5'
onen"a$a 3a
ta yp
vo6ax sat ,
objefia OAeJbeba
craba n6ier..ra
3a npetneA ^---a
noso,B,oMno,qHeror 3axreBa KoMl'tcHJa
l4n]u1a'
onurmne
ynpaae
nocno'e H 3a[r1$r-y xyraorHe cpeafiHe onurr'rr'icxe
KoMyHanHo-craM6aHe
O
o6iF1ffg'
flpeAi'ierior
fialba
uoau'na ie Ha nut'le Mecra pu'q" ttp"tn"A"
AaHa 08.03 20!3. foAt'1He,
,,"0*"ulo:Kx'xl:ilffi:1,;'*ililrN
pc*,6p72r0e,
81/0e,64/1svc
rnac*,,r
(,,cnyx6e',!
24111)yrrraly170.npeAtsH|leHojeXoMoxegpuJ'4lt4yKl}a}batbeo6}et{ra'TeA,yt(narsa{.sMpyl(oBoAx
o.qr0B0Fl.|!4l,!3BolaqpaAoBa'KaoX]oAacenoH3Ep|IJ€FloMyK'16}barbyMopaypeAlm$3a|dlbutlJTs$
npo.l'tcl4Ma'
o"qgo3;patleBdHctor orns'aa y culaAy ca noc€oHr'l'
;;"il;*
u ooeebcgrru y roxy yrltat*albt
cnpoeerru
*oi"
,o**e}orit
il-n-pe6xo
oanyxoM o y*o*r"u
snecHhi(
\rsroM 10. nponFcaHe c1 t(ep€ rc.,e cy
o6jerra (,,cr nucl oltrlrrnHa cf"nirl: op'a:i0g),
Ta
Aa sy
q]fl$fl
o6€s6eg6'
Aa
yKna&aH'a solexra
o6ieK|-a,oAHoaHoll3€oRaqpaAoBa np6 cflposoilflby
fi
xesot
y
onacHccr
i"- *oinu]he]beM Hcte He Aogogx
Ayxnn Aa o6e36eAe np".*v nlpu*nv'tuu[ **
cpeAnHa
yrpoxaEa
XHsorH&
!.t$
o6.ierira, 6er6elHocr oKonnHe
ruyan, 6er6eAno.,
3aoaarbe
oca*t gaHa npe noqefta
"?';;o^;;"r'y
"y,iJp"'i,
y
e.'"Pon"c"'i !e ooaaesasnacHn(a oFjerta Aa
*n"t
yfiJ1a:6a}baooje'{ranpL',ia6,rop|aHyHaAnex{HoM3a!|3Aasa!beAonSone3ayxjiarbagse.Ha3ngH3Bo'}aqa
paAo8a'
paAoBa!l pox 3aBpLLl€Tta
oaoo"*,
,qary* noqerta I'l38ole|ba
t*" --'firni"ivnlt
ooJerryyc'069
yrap[ero ie Aa ie npeAMer*oM
i oo:rp iee *anpeaHassAGHo'
1414stpa'q&rl
o rlnax$palby
qnara167 3axoHa
c'ab'n"ocr,rc ie HeocHoay
o"rpurrt""rr'vrpoieni
oaof
y,qncno3Hrr4By
Kao
vi
oAnyiiBHo
rnaciruxpc,, op iziog giios. e+-vc', ?4t11J
r,.cnvx6eirH
peurelba
PC' 6p
ca sn "67 cr 3 3a(oHao nnaHrpa*'v
cxnaAy
i:l?:li:^1.:lf::T,jl1t""x
"
HsEpue|b€
xanbaHaoaopeluel]5e
v,24i11J'
?ii?ii-.
1s^1aApxa8a
?210s.81/09.64/1O-yc
6p' 1 n
y cxraAyca
graxapa
-tap{$'rr*u
Tarda3ao"o p*ru*u irnn;;;". i; y llspocyoneg0.,66
51/03"
ti*"i* (;cn""o*n"ina""ut*Pc"' 6p"43403'
;;;;";;;;'**"
o penybnr"rnnu'
00.I SaxoHa
101/0s,i#s'iiii,is+roe 5/0e,35/10,50/i1r,'70/11)x2680'00Attsapavc1'lar
53104,42/0s,€rigb,
cglapuoHxM6p'1'n26'oAfiyreo'loxanHt,|MaAM,{RncTpsT!{aH'|MraxcaMa(,'Cny)K6e{I,{Jlt,lc
42/10i' 3S111)'
Cpelrs".6p,d0i08'42109,
$vrcrso o npaE$grrcpqlcrcv
y.po(y oA
nDof}rBoEorpeue|ba h4oxecs ytsxxr!'r xarba
ce
BsiasJryje
peueua
Xan6a
r 6 n"*" oa Itu, npuieua
3a apxtrreKrypyypOahH3aM
ceKp€rapr4Jary
l-loxoairaxcxor"r
ryreu oaol oaetueba a
Ca4y
MrpaAHretbcreoy HoEoM
vnr,rc€ r'l3lasrbyie
nHcMeHo
npeaaiece y ABanp$Mepka
ca 370 00 4r'rnapapenybnurxe
"i"i*""n*'rjrc^p""a taxce !4 180 00 At{HapaonurxHct(€
"n"ut""""tpatona*e
ra*ce
aarra.lHgCTpaTHBHe
14.
nerpa6poi-1
Kparua
l4HhHre
vnur.a
l"ililltJ'^.- ,*' vr3
i. A;;*i;;
3 APXtrBl'1
rHcndxqnia
ri r""nu*u"l"u"'nocnoe*rpaleeuHcxa
CP6I4JA
PEf]YSNHKA
AN BOJBQAHHA
onurl{HA t'lh'Bl4JA
YNPABA
OITUJTI4HCI{A
3a
Otrerbe|be YPoaH!{33M,
nocnoEa
craMSeHe
KOMyHanHo
r,t3aujTlrTy rdllgoTH€ cpeAt't!{e
Epoi 351-2-2512013-lV-02
Aaha 11 03 20 13 roAtaqe
6poi1
UapsAYuraHE
t4|inFia
OAene}le
gpeAr4Ho
$ 3alJrurry r{l{solHe
r€ yp6aHuiei'1, ltohlyHalHo'craM6orie, noonoae
o
]npaol1onurnHe
lnu:rlrac(oj
onunrHcReynpaaoonurrlHe;;D;1", ;; ocyoay-ygry^ll ,o+nYrte
167craB1 3a(oHa
6p isrog zs'og:olti uTlt?J'rflaHa
nn., on.r'r'*"ib-p*ru'a'
hxflja ("Cnpx6e*"
h ?4t11)'qnsHa3pi;
6411&yc
81i0s'
op 7210s'
y l !.r3rpaAFLtr
, u"v*oii""-*'"iti*
o nnsunpaR
y rotry yxtaH5anlao6ierta
1o norpe6xocnpoEecnl-!1ober6eAunr
Og-nyxeo ycnoBllua!4r,repaMaiole 'op
+toc) taqnaha 192' 3aKoHao onurreMynpasHoMnocrynKy
'-p"*i;
{"cn)orosHun.,tcr onulrr,lHa
peiua."iyhn no
,"5f lOl r "CrV*loNHJnac'$x PC", 6p, 30i 10),
n,cr CpJ,,, 6p ##
{,,Cnyxr6enu
ffiraEal;a $osaoneo
,t ra*lnl* ynuua Kpsrba'florpa 6poi 114 y nourynxy
i#iiiv g* "Fpr"reu*P1H''
o6ierre,$o$octt
y](na|ba16Y
PEIIIEIbE
,'fpuev t4H"d3 tlHidie yn(qa Kpatbanerpa.6poj1'14'3€xiaaaalse
upuxBalace 3axreB,aoo
AosBoneoyxnarba*,yoojeKaTa'Iec€Ao38ojba3ayEnatlS}bectau6euoro6jerra,onperHocT],t|]
yn*qa
3339xo 14HF}!ti8
y ocHo6r'l
83,00 m', a xojr'r1ensrpaleuna xaracrapcroinapqarlnSpol
noeprLrr{xe
KparuaflerPa6poj116Y f4xlnjn
rnasln npoie*ar,.pvuerta'6poj A-01i13oA laHyape2013
{;scragx$Aao osot peue}baie
i'oo*u* Construcion'
Crpaxu|6€0p0i
rratlFhHjeynrL{aSaHoBdh
on *rpare nipo, ,qoo
roAliHe,1'spaQeB
300695504'
nnuenqe
npoi**r"*r 1" iopbe Aearanannn fiHXapx' 6poi
45 a onrogopHl'l
yHalla'le
o6ierra axrax/ie ltaofa"ia pa.qoBa
Bn&cH!.(oojefia ArKaHje aa :a yxr'ralsaH,e
gpyto npauxon t"l6!lI1}1npsfiyrer ux' *oil cy
Apyl'lreo' o&HocHo
oOierrarutoxeAa spullr nP!1Ep€AHo
3a h3.oFlen'spaAo's YKtral6albeM
V o'ro"upuiyf* Ot"itGC sa rpabene oOleKra,oAHccHo
goD
""i,o"r
I'r3 aq ps,qoss
b61orrapy*osugyoAroaopHui
paAoaaHa yxnart"arryo6ier'ranpraiaatl
BnaslNxoSierra gpxaH]8 Aa ocaMAaHaope floq€rxa
h36olaqapaloBa' AaryMno'{e"ka$seolleR'a
osoMopfa{y xa3Ho 3aoRaqapaAoaA,r4MeoAroBopHor
pegoEa6 po{ 3a8puelKEpaAoss
yxna}stra H3Eola'r
npB cnpoaoleH"yyxnalrsll'a obieKra.BracHlixobien'a roj{ ie npeAMBr
paaoBaHayuleFbsrryo6iera pyxxlt cy Aa obesoa'qe:
yxnalba|be
o6enexasarhenpocropaHa(oMece dnpoBoAl4
orpal|'ts3!5eH BHAH0
3B|:]T]tr|(0f
(noclaatba$e
ykna$at5y
nph
npeAy3[Ma]beMepB raa c&a$e]by 3aruRerba
nnarna),
ooieKerE'
cnpoao[eue Mepe3aurlira cyceAHnx
'
-
uiyra.
cBa(oaH68HOOAEO){(Albe
nponHcafle
H nocraEJ'baHr6
o6es6€fle "e ypeAHoroAshia&$ neLsaq{oftl Apyror ceo6panala
c6 ant43aqHjea43Hato6ayno3opelba'
ypeDebe 3eMrbHulTa H o'qBo3
no H3BpLueHoMyKnarba|by oSjerta, uopa ce r43BplLil'!ll'!
orflaAa.
rpah€BtHcKor
je
napqeny ooesSeAhra}fi Ae c€
BnecHlrko5j*rra, oARocHou3sofla{ paAo8aAyxa8 Aa npaaEy
ru'yar,t'6e:6ellocr cyceA*llx o€jarera'
Kopl.t Ret+€M ncre He.qosoAr! y onaclocr x For H 3ApaBJLe
6e36e,qHocrotonHH€fill!4 yrpoxaSa xfiBoYHacpeA6Fls
peuerba
xan6a Ha oBo peujeure H€ 3aapxaaa l43BpL!e$€
O6Parnoxefte
f i a r r a 0 8 . 0 ? 2 0 1 3 - r o A u H e n o o . . f p M et"
. r - ! 4 H . . n : l 4 x t l l i e Y n , L { o6ierra
a K p a f t 'cnParHosrH
a i l e r p a 6 p ofl+fl'
il14noAHole
A'o3Eone y*"*ut!
!a
yfl ua
3axreB
"'1*6lxor
KoLlHTlHja
oAerbetby
3339
oBoM
6poi
napqen$
(8racrapcKoJ
Ha
"ta"ui'**
noBoulhRey ocHoBh83 00 m' !lof" lt "'ptrr"H
Koalba TlerpabpoJ1 16 y hxlultr
ja i(onria nnaHarlapuere 6poi S53-1/12y ToKynocrynxanpHrr?xehale cneAehagoxyr'aerraur'l
HHivr'ianponrc 'll'lcfa
enoKp€tHocrH
Fr3 Ctlrt{6a "t *"'""p
714 oL?8.122012 foAr4He*tl"i'on
Pl3 Cnyx6a 3a (aracrap
?z t2 2012 'o'q!4Hed3aar oA
HenoxpelHocrl46por 9sa-rlri-lr&8"og
6poJA-01/13 oA-iaHyapa20t3
npoi"*" pvlue'bay
14Ht)l4jare ''"'*
]li.{';;;
HenoxperHocrH
ynr'rqaEarroeuhcrpaxrbe bpoi
;;;;['p
oA crDaHeorpoa Aoo "Domus construc'on"
rondHe !,13paReH
45.
--L.
^liiar're c)tett"elba ra yl
Yp6alrngarv'
3a np€rneA crafi'a o6ieh'ra o&eruerua
floeogot,l noAHerof 3axre38 KO$hcHja
ore o6iex;a
K o : . , y H a n H 0 . c l E & 1 c e } i e n o c n o B e ' | 3 a | l j r r r TMecra
y } t { f i a o T H iponup"
e " p " a , * u . c n ' ' * H cnpug*e
KeynpaB
o n r u r r r u0e t , 1 t t ! u 1 a '
Ha
rr'qe
euA*
1"
ioAIaHe,
"'a'oa
taxa 08.03 2013.
"'u'n"
"*o'"::H;tilTXt":il;fi'; |ilffi,
,
64/10-Yc
PC"'6p 7z0e'81r0e
rnacnux
("cnvxherr
yl$a*'aibeMpyxo6oALl
aptu'l*' y*n"*t*e obieKta re As
*o
24/11)y 'rnauy tTO npeoerl&o 1e "o*eC€ no H3Bptll-eHoMy(Jlafsa|by Mopa ypeAXTn 3e}drbl4ure H
t{qo'B TO Aa
o,qro8opntt !43SORaqpaAoBa.
npon[c'Ma'
ornara y cuaAy c' noce6HHM
rpalleanncKor
y rory v*narbar'la
,l.ii_rii, o4no:
r'to6€366s,nrn
(oie cy EnacHttx
o4ryxor',ro yrno"n"*10-*#i"",*"iil"-l:to*6t:-:npo'ecrnt
M€pe
cy
i 0. nponucaHe
ep'lzlgs), u.:raxor',r
16 aa cY
obierra t,.cn. flKcr onurr xa'ip*ri",
o6es6eAe
cnpoeol*rry yKna-uar'aob;t^"a 4y'*"" aa
xnBor H
o6ierra, oAuocrona"o4a" pago;u np"
onacHocr
r4cteHe Ao6oa'1v
#J*ni';;;;;;;;;;-*lu^:"t
no"t",
x'tBorHacpeAnHa
yrpolKaBa
ayxHu Aa ooe3oeAe
tlJlr'1
ne:-oe111iro(on!4He
tvJ*'0""'it
npe noq€Txa
3noaBft,en'yAH,6e36eAHo"'
ocain
'qaHa
o6jexraAa
"or*ta'ra,
g'npon'"u*i
1t obaae3sBn-acnrxa
H3aof]aqa
Ha3L"lts
l4crou ognyrou y "nu"y
ylulaiba$e'
tt
op'u"y n'g''"**o* tu "to"tt*" ao'uot"
y{rabaFbaobjsKranPH,as|4
paAoBa
paaoBa6 pox3aBpLler(a
ooi€KryvcneA
je npeAMerHoM
l*o"u. oury" no'r€rxaH3Borlelha
n"pni*o ie pa
y3'Maivhrt y ob3t'!p;;"-fi;;*"a."uauno'
Tr"l
TTr"l"l#f;
nl"*m":';i,l',].ffi,u1-"':ff
i:Jffj:*xT,Jf#:T"",i"3;l};ilffi
p*uruto".
y c{na,qyca TJr 16? c] 3 3a(o)rao nna{ilpaFby
paueba
H3BpUr€|ba
tr ?41i1) xanbaxa o"o pe-t:*^e-le":a'qpxaBa y cKJraAy
6p. ,1''l
81/09,04/10-yC
72109,
ooo_'ffAuHapa
oa
y,llrrccy
_ca.Tapt,.t{$H}4i.{
iannaheHa]e
Taxca:a oBop€Llle*]e
j;tni*0"'*n inuan"i PC" 6p 4:i/03's1103'
,.**u*u
agtlrlHl/16rpa.ru8Hr*
g
penyFnlr,lx!4,'/4
o
3axosa
6p.
v cxnaAv
Ansapa
r 2680'00
5/0s,35i10'50/it r 70/11)
6V0s.10105,;iffi.;;bIH/08'
42/05,
ss/04.
raKcaMa("Cnpr<6exltnr'tcr onurl4Ha
aAM}1llHcrp'aruBHttt
c6 rapn$r{t'tM6p' 1 u 26' oa'iy*e'oloxan";lM
3 8 / 11 )
Loe""'.'Op 40/0842/09 4210 u
ynvr.crEo o npaBHoMcpqscrBv
xanoa y poKyoA
yncxi'r-ti1
Opcrra oeor p€uetba Moxe c€
co r4slaerbyle
xanoa
peire*ra
t 6 ltr*u oo AaHanpHJeMa
cexperap'riary3a apxurrefiypyyp6aHnsatt
l-loxDaiHHckoM
a'
' ,i!o-nt"*cr"o v HoBoMcaay nyreu osor oaeJbe$a
x3iaBtby;e
ce
HnH
nplail" au y a'a np$Mep(an'4cMeHo
raKclrpaHaca 320 00 Antapa penybnn'{Ke
v'3an$cHuK
'uo*r***ptt"""e
taKce !t 180 00 AfrHapaonru'rhgcl€
aAMflHl'lClPaTtlAHe ratce'
!.oclagnrm.
n*tp: ?p:i^1i-...,
vnrqaKparua
?]or.1ip"*-r,lir" nr klxilnie
i'lHcneKtlhla
noenoBe-'paieBHHc(a
z bau*b*5, 3a nHcneKutljcre
3 APxkltsH
Investitor: “GRMEČ-IN” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 4
Tehnički uslovi nadležnih ustanova:
- Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br. 353-9/2013-1
od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za izgradnju opštine
Inđija;
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-39/2013 od 15.03.2013.,
izdati od strane privrednog društva za distribuciju el. energije
„Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED “Ruma”, Ruma;
- Rešenje br. 217-170/13 od 06.03.2013. izdatog od strane MUP-a Republike
Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek za preventivnu zaštitu,
Sremska Mitrovica;
- Tehnički uslovi br. 509 od 18.03.2013. god. izdati od strane JKP “Vodovod i
kanalizacija” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 569 od 14.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Komunalac” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 83432/1-2013 od 14.03.2013. god. izdati od strane
“Telekom Srbija”, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
- Tehnički uslovi br. 007/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od strane JP
“Ingas” Inđija;
- Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja
na životnu sredinu, broj 501-16/2013-IV-02 izdatog od strane
nadležnog odeljenja opštinske uprave opštine Inđija
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
3A l43rPMby
flhPEKql4JA
ONUTNHE
NHbhJAJ.N.
BojBqAe
Crene ll, 3. cnpar, 22320AP'tltia,rer/OaKc:+38122 2150015,
e-mail:[email protected],
www.direkciia-indjiia.net
6pojreKyherpaeyHa:
840-59664149,
n 6: 101799285,
MaruqHx
6poj:08646465,
ulopa AenarHocrn:
4311
CONSTRUCTION
d.o.o.",
,,DOMUS
Ynrqa Eaxoerh Crpaxxlbe 6p. 45,
UHltnja
!l
.j ii i.t .i ;i
yCIlOB143A nOTPEEE143PAflEyPEAH14CTt4t{KOr
fIPEIMET: TEXHl,ltlKl4
npOJEKTA
3axTeBoM
2013,roAune_]Llrr,le
oA_04.03
h_HBec]}tropa
l4xRxle.ynuua
,,fpMeq- l4H'4.o.o_r43
Kparbanerpa npBor6p. '114,ce rpaxe nperxoAHr,t
ycnoB[ 3a npnKrbyqebenocnoBHor
o6jeKraHa
K.n.3339/1K.O.fHluja Hacao6pahajHy
y ynuqr Kparbaflerpa flpeor y VlHl:1uJA,
rHQpacrpyKrypy
a
cBesa norpe6eropa4eyp6anracruvror
npojerral43rpa,qbe.
CarnacHucMoAa ce Moxe npt,tcrynurru3paAuyp6aHucl4qKor
npojefia 3a t43maAbynpeAMerHor
o6jerraHax.n.3339/1KOl4Hnlja y3 ucnyFbebe
cne4ehnxycroea:
-
O63r4poM
nocnoBHor
o6jeKrau3MeDy
4a je raueua npeAMerHor
ofiaIoT 14o6aBrbabeTnC
npoqeca(TpaHcnopT-nperoBap-cKraAluJrebe),
eBeHryaflHe
noBpuJuHe
sa ruaHunynaqrjy
u
craq!4oHapHx
caoopahajpeu[Tu nyreM ]tHrepHuxcao6pahajH!4qa,
nnaroa I napKrHray
oKB14py
npeAMerHe
napqeneBoAehupa'{yHao KoMorureryncrux;
-
flpuxruyveue npeAMerHoro6jerra-napqeneHa cao6pahajHy[H+pacrpyrrypy peuJurl4
npeKonocrojenernpuKrbyqKa
y ynxq[ Kparbanerpa npBor,KotMorHoM
paMnotl
npuna3HoM
paA4yca
aAeKBarHoT
nene3e, Hoct4Bocl4KoHcrpyxq[jeu AuMeH3].toHucaHe
Ha ocHoBy
[4oAenanpoxoAHocrt4
TtancKor
Bo3rna3a oayapcry4o6apa;
AocraBHor
-
yKon!4Ko
ce y AenynpuKrbyqeba
Hacao6pahajHnqy
nprjeMI oABoArba
arcMoSepcxux
ao4a
nnaHupa nyreM orBopeH[x KaHana,Heonxo,qHo
je npu eBeHTyanHoj
peKoHcrpyKt][ju
nocrojehe np!4na3HepaMne nocraBurl4qeBacr[ nponycr t\n4H.o400mm (n3Bpult4l4
saqeerueue)TaKoAa ce AHo LleBacrornponycranocraBuHa HrBo Kore4Ha nocrojeher
KaHana
KaKo
6n ce o6ea6e4rnaHeoMeraHa
oABoAbaarcMo+epanhja;
-
flpnxruyvarna ocranyKoMyHanHy
uH$pacrpyKrypy
r43BpLuuhe
ce npeMarexH[qKuM
ycnoBxMa
HaAJTexH
X KoMyHanHux
npeAy3ena,
-
flo ycaajaruyVp6axrcruvrornpojefia oAcrpaHeKoMucuje
3a nnaHoBe
onurlHe UHI)Ala,
y
nocrynKyucxoAoBaEa
IloKaqnjcre4ooaone,oBoJ.n. he u3Aar[rexHuqKe
ycnoBe3a uspaAy
TnaBHor
npojeKra.
Tpourxoau
3a u3AaBarbe
oBrx ycnoBace HeHannahyjy.
tu4(
TexHx.rxlaycroBx
(h.M,)
nPnBPCIHO lPvl,trBo
3A Anct?llEYqruv
E ltt(Tp]lr|l{E lHlprKJ;
Enexrponoiao8,nndaao
HOSI4CAA
nua r02040644
Perucrposg!9:a a 6poie t':::2HIP:L1S\
!*n
nEMB 132707386
puapery ux.cv6ier or a
E tEt$POnUCrpUEvunJA pYilA
+38122 479666,
www.el& trovoyod i na.rs
+38122 471581
--
-
rPMEr.t-14H
flOO
Hau 6poj:WA-43/2013
Kparrallerpa V16p.114
AaryM:15.03.2013
22320VH},IAJA
I
L
" Enexrpoeojao4[Ha"
eueprraje
eneKrpl4LtHe
flpraepe4no
A.o.o.HoBt4
ApyulrBosa 4racrpra6yqrajy
je pa3Morpno 3axreB noAHery rauel-PMEt{-l4HAOO,
CaR (y narseu rexcry ,Qracrpra6yrep)
3, 13' 14 u
l4HBflJA,KpaJbanerpa Vt6p. 114, (y 4a+er'irrercry: Crpauxa).Ha ocnoeyLlflaHoBa
l4
77 3aKoHao eHepreruqu("Cn.rnacnuxPC" 6p. 57/11),unaaa 54 3axoxa o nnaHhpaFby
("Cn. rflacHuKPC" 6p. 72/09, 81/O9,64/1Q u 24111)u llpaarna o paAy
raerpagrsra
PC"6p. 8/10),rs4ajyce
cucreMa("Cn.rnacnrax
4racrpra6yrreHor
ycfloBr'l
(1 nocnoexr
3a nocttoBHllo6jexar 3a ManonpoAajy,
3a [3paAy rexHuqKe4oxyr,leuraquje
l,4HEtlJA.
K.O'
|AHT4JA,
6poj
3339/1,
1
18,
Kparba
nerpa
I
1
16
ra
napqefla
o6jexar),
1.
ycnoBx xojerpe6a ga sagpeorura
o6iexar,qa6n ce MoraorcrpaAnn np!'lKtbyqaK
nocnoBHr4
npocrop3a ManonpoAaly
o6ieKTa:
HaMeHa
Hanoxsa xojnce npuxrsyryjeo6jeKar:0,4 KV
0,95
cHare:h3HaA
OaKTop
32A
HagneHa
crpyjarlaexnx ooarypava:
Maxcruannacsara:22,08rW
eneKrpuqHeeueprrje na 6pojeenua 116 il 118 y y nn\tA
KaKoce pagnno o nocrojetrauKynqr4Ma
(HfiKona
6oxyr npernnarHwxra 6poj 5181309263 u He6ecsu Cre$anuja
Kparua rlerpa I
518130S271).cHa64eea*e eneKrpulltHoMexeprrajou 6y,qy'ier o6.ieKra Ha fope .HaBeAeHoj
naKaq4jr.peanr{3oBarHnpexo nocrojeier npHKtbyrHor eoAa 1kV Pl'00-A 4x25mm' KojuM ce
nanaja opr,raxMepHorN,tecraflOMM-l na cry6y HH r',lpexe.nocrojef,e uouo$asHo 6pojuno 6poj
14
y nOMM-1 ua cry6y, rpe6a cKrby'{l4ri'1
90918 sa norpouala Huxony Soxyxa, xoje ce Hana3t4
rpo$asno
yrpagurt4
Hoeo
y
$era
1,1
!4ueMuparh
rpo$asro
opr,raH
fIOMM-1
AeMoHrupar[.
eneprnjeHoeoro6jexra. TaKoie,
yTpouJeHe
efleKTptlqHe
3a Mepet-be
bpolranoaKruBHeeHepft4je
y,cKroyiJ4:|u
717297, npeTntlarHrlqKt46po.j
6pol
parn
rpo$asno
6pojrano
nphKtbyqaK
n
AeMoHr
He6ecnor
Cre$aunjy.
3a
norpo
aqa
ilU3A9271
Vxonuxo crpaHKa xefl Aa o6es6e4raHenpeKrAHosanaja*e ceojux ypefaja y cny'rajy KBapa'
je 4a xaO aflTepHaT BHo HanaiaFbeo6eS6e4u uOryhsocr arperarcKor HanajaFba
HeOnxoAHO
ogroeapajyfie 6noxa4e,
no4 ycnoBoMAa ce, nperxoAltotrro6aee3noi,,lyrparqFboM
ceoje onperr,re,
chcTeMa
efleKrpoeHepreTcKor
pa
y
Mpe)<y 4ucrpu6yrnenor
HanoH afperaTa He nnac
"Enexrpoeojeo4una"4.o.o.
ycfloBh 3aurhre oA uH4hpeKrHorHanoHa AoAupa,npeonrepefierua h npeHanoHa:3aurury oA
3auTnrHor
O6iexra v3Becrv cl,4cTeMoM
r4HApeKTHOfHanOHaAOAt4pay en. HHcTanaqnjama
ys
re
y3eMrbeba npnueny 3V,{C xao 4ogarHe Mepe3aur
/-
",,.'*-
fitbttop
\. - ;i::l;;'f
"''
feryhupauyau6poi:205-153-lTKoheparja'uo6oa<oAJl6earpot:;335-26132-38Po:eolw6auxoBoisovrc;l6a'92aAi5'69Barrr:lntesa
6ttuxoM iloau Cna;
,r0 Beog,ad;310-1741?'45
NIB SonkoAD 8eo9nd; 355-l064804-23 Ealeohaucra
nponoil, po'ayH
845'51849-41tnpo,a3B'lpaqyH3a "aauat*tcra" 845"50849-34
3c npaspeAy
Crpaxa 1 oA 2
2.
TexsrqrcaonncnpxKrbyqKa
Mecro npuxruyveruao6jexra: nocrojeih cry6 HH Mpexe Ha xojerr,tce sanasu flOMM-1
Onuc npuxruyvKa Ao MepHoruecra: floctojefiu npttKrby''lHtlao4 1kV PP00-A4x25n-m KojhMce
HanajanOMM-1
Onuc MepHorMecra: nocrojefihopMaHMepHorMecra nOMM-1 ua cry6y HH Mpexe Kojt4rpe6a
hueMupar rposa3Ho 14y Fbera yrpaAul4 HoBo rposa3Ho 6pojnro aKr!4BHeeHepr!4je3a
Mepebe yrpoueHe eneKrphqHeeHep. je noeor o6jexra. flocrojehe utoHo$asuo6pojuno 6poj
90918 sa norpouJaqaHr,rronySoxyr-ra,r<ojece Hana3hy nOMM-1 Ha cryby, rpe6a ucKtby'{t'lrt4h
AeMoHrnpal4.Taxofie, AeMoHrrparr! nphKrbyqaKv v,cltbyeu-rvrpo$asro 6pojilno 6poi 717297'
6poj 5]813092713a norpouaqa He6ecnorCre$anujy Ha o6jeKryKojr ce pyultl.
npernflarHh,.rKl4
aKr BHeeH€pr je 3x230Y/400V,
Mepxraypefaj: uoao rpo$asxo ABorap SHo A peKrHo6po.irano
Krace raqHocrv 2. ca ypebajeM 3a ynpaBtbar-berapu$o[4 nocraBtbeHo ca rraBH M
ayroMarcKriMochrypaq[Ma oA 32A y nocrojef,u flOMM-1 . ;
3arurursn ype!ajn: 3VflC
3.
Ocxoexn rexHlaqKu.no4eqr,ro Alrcrpx6yntBHoMcl,tcreMyHa Mecry npxKrb] {erb€l
ce:
3a ennuupucaruenpona3Hofaen'bocnojanpuMeFbyje
- je4uononHn3eMrbocnojHu
npeK Aaq ca 6p3r4HoM
4elloBaFbauarrolt o4 0,2 s,
- seun'ocnojua3ar.!Tt4Ta
rpajata 4o 0,5 s,
Ha 3BoAHoM
npeK Aaqy ca BpeMeHoM
- Ha h3BoAuMa20 kV y TC 11O/2OkV/kV je np MeFbeHoayroMarcKo noHoBHoyKlbyqeFbe
nay3oM(rpajaFbe)
(Al1V)ca 4aa noxytuaja.V npeorrrce Bpulh6peo ArlV ca 6e3HanoHcKoM
q
yKlbyqeFba
nocne
o4 0,3 sec. AKo je KBap Aajbe npucyraH, BpLrJhce Apyr noKyual
6egHanoucxenayse (rpajarse) 4o 3 raranyra(cnopo Any). Vxonrxo je h HaAatbenphcyraH
KBap,3atlThra u3Bpt.laBarpajHo hcKrby,rerse20 kV h3Bo4a,HaKoHqera ce nphcryna
floKaflh3aqujuKBapau FberoBoM
oTKnarbaFby.
cy y cKJraAyca
Vcnoeu ncnopyKe h KBanurer efleKrpuqHe eHepr je Ha Mecry npr4Klr'yqeFba
ypeA6oM
flpaernuraao
eHeprhje,
yc;oB
eneKrptrqHe
o
Ma
ucnopyKe
o
eHeprerr4qr,
3aronona
paAyAilcrpil6yrhBHorcucreMa!4ApyruMTexH qK M npon[c!4Ma.
4.
.
Oe Vcnosr uMaiyBaxHocr 12 Meceur4
5.
Oer4Vcnoer r.reocno6afajy crpaHKyo6aBe3enpr6aaruarsa OAp6pelba 3a npuKrbyqerbe'
npeAMerHor
y xojeu he 6urn +efuaucaHh ocran, ycnoBh, poK t4rpolllKoBl4npuKrbyqeFba
chreM.
o6jeKTana 4rcrpu6yrneH!4 efleKTpoeHeprercKt4
AociraBxrh:
1. HacnoBy
2. Cnyx6u 3a eHeprerhKy
3. flucapnrqr
AparaH,'Annfi.uHr.en.
Crpana 2 od 2
Peny6nuxa
Cp6uja
M'.IH'ICTAPCTBO
YHYTPAIIII-b'4X
NOCflOBA
Cexropsa aaupe4necuryaqraje
O4eruerreea eaHpeAHe
chryaqnley Cpervrcroj
Murpoeuqn
O4cexsa npeeeHTuBHy
3aur ry
07129Ep$217169113
06.03.2013.
rognxe
,Qaxa
CPEMCKA M14TPOBl,4UA
"DOMUS
CONSTRUCTION'
DOO
Sanoeuh
Crpaxuwe45,Vla\uia
Paeuarpajyhu
Bau saxree 6p.U{2/13-5oa 04.03.2013.
foAr/Heea 4o6rajane
ycnoBa3a gaur ry oA noxapa y cMhcnyqraHa qflaHa54. craB 9.
nperxo4Hr4x
3aKoHao nflaHupaFby
14 3rpaArbu("Cn. rnacnux PC", 6p.72/A9n 8709),
u3BeuJTaBaMo
Bac 4a HeMaMo
noce6nerpafieeuucro-rexHuqKe,
TexHonouKe
ycnoBe
3a
u3rpaA$y
nocnoBHor
o6jeKrasa raanonpo4ajy
rpafieeuncror
Apyre
uarepujana(rpafieeuxcxux
nenKoBa,
KepaMuqKux
y lAutluju
nnovraqa,
crrapori6pa)
rc
'GRMEC-IN"
Kar.napqenu
6p.3339/1
x.o.Au\n1a,HBecrurop
DOO rast4nfiuje,
Kparuaflerpa|6p.114,
eehje norpe6no
4a cenp ApxaBare:
-3axouao 3aur rtl oAnoxapa ("Cnyx6er.+a
nracrPC",6poj111/09),
-flpaernrurag laqilHyl43paAe
rexH qKeAoKyMeHraqraje
sAo6je(re a coKorpaAbe
("Cn.rnacnur
PC",6poj15/08)
-l lpaBnnHKao rexHuqKllM
HopMarBuMasa saur ry o6jexara o4 aruoc$epcxor
npaxbeFba("Cnyx6enra
nr,rcrCPJ",6poj11/96),
-flpaeunuurao
HopMarBuMa3a x ApaHTcKyMpexy 3a rauerbe
_TexHurrKl4M
("Cnyx6euu
no)Kapa
nr,tcrCOPJ",6poj30/91),
- flpaennxuxao rexHhr{KuM
HopMarBuMaea npucrynnenyreBe, oKperHuqeu
ype$enenlraroe3a BarporacHa
Bo3 na y 6nnsvuub6jexaia noeefiairorpubraxa
oA noxapa("Cnyx6enn
nracrCPJ",6poj8/1995),
-
paB fiHUKa O TeXH qKl4MHOpMaTUBUMa
3a 3aUTUTyCKnaAUUTaOA noxapa U
("Cn.nracrCOPJ", 6pol24187),
excnnoeraja
-flpunnxour
npojexroearuarpafieeuncruxxoncrpyxqrajaKopncrvrvrrlarepnjane
qu1aBarpoornopHocr
saAoBolbaaa
crax4ap4JyC Y.J1.240
u
ocrafiux
Baxefinx
texxyr.{xr1x
npon ca.
,
Vlspagmul-naeuunpojexar 3aurure oA noxapa cxoAHoqnaHy31. 3aroua o
saur rt4oAnoxapa("Cnyx6enu
rnacnurPC",6poj
11V09)
Oeol,l O4eruerry,AocraBul4l-naenunpojerar saurhre oA no)Kapau f naauu
gg. 3aronao eaurnruo4
npojeKar,.Ha
xoju ce 4aje carnaorocr,cio4no.{naHy
noxapa("Cn.rnacuuxPC",6poj11709)
Taxcay sHocyoA 1510.00
je cxo4norapu$nrarvr
nannafieua
6pojeer,rva
1u 2
4rar.rapa
JaKoHao_.u3MeHaMa
u AgnyHqrya
3aKoHa
o aAMHr4crparuexrv
rarcaua ("Cn.
rnacnurPC",6p.43/03,35/10,
55/12).
tAHt
(1$tei,i.,f,$ qEflHr]K
if:r"'i
}.,,#r^".:it
OAEJbEt-bA
.lavnokomunalno preduzece
VODOVODI KANALIZACUA
VoivodeStepe48
{g
22320,Indija
RepublibSrbija
t
BROJ:
DATUM:
Ll#t
i
tel/fax:'38122560842
s
PIS !Or43736L
Matianibroj: 08584885
-24
Ziro-radun: 355-1014687
5ifradelatnosti:41000
[email protected] wM/wvodovodindjia.co.rs
,,DOMUSCONSTRUCTION"d.o.o.
INEIJA
BanoviiStrahinie
45
Na osnovudlana14. Odluke o Op3tinskojupravi opStineIndija (,,S1.list opitine Srema,,
broj 25108),i dlanom54..i 55. Zakonao planiranjui izgradnji (Sl.glasnikRS" broj 72109,
81109i 24/11),i dl. l2 Odluke o javnom vodovodu kao i dlana22 odluke o javnoj
kanalizacijiSO lntlija (SluZbeniglasnikOp5tineSrema6/2011),te va5egzahtevabroj
393 od 04.03.2013.godineJKP ,,Vodovodi kanalizacija"Indija daje sledeie
USLOVE
Preduze6u "GRMEd-IN"
doo, Indija, u vezi izgradnje poslovnog objekta za
maloprodaju gradevinskog materijala (gratlevinskih lepkova, keramiikih plodica,
stiropora...), a u svrhu izdavanja Lokacijske dozvole.
A/VODOSNABDEVANJE:
U navedenoj zoni izgradnje poslovnog objekta u ulici Kralja Petra I u Indiji, na
katastarskojparceli broj 3333i9 KO Indija, iz grafidkog priloga, JKP "Vodovod i
Kanalizacija" Indija posedujeizgradenu vodovodnumreLuQ 160.
je na prikljudenjeobjektado profila
JKP "Vodovod i kanalizacija"Intlija saglasan
Fi 514"bezuieSiau panicipaciji.
S obziromna aktuelnotehnidko- ekonomskostanjevodovodau Intliji, za prikljudenje
objektasaglasnismo prikljudkom maksimalnodo O 100koj i zadovoljavai uslov PP zailite. Za obezbedenje
traZenihkolidina vode kako za protivpoZarnepotrebe tako i za
potrebeu tehnoloSkomprocesuproizvodnje,potrebnoje investiratiu proBirenje
izvoriSnihkapaciteta- vodozahvatakao i u izgradnjutranzitnih kapacitretana osnovu
godineo demuiese sklopitiposebanugovor,u fazi ishodovanja
odlukeod 17.09.2012
reSenjao odobrenjuza rekonstrukcijuobjekta.
.
Radni pritisak u mreZi kreie seoko 3,5 barc+ 10%o,
u normalnom
vodosnabdevanju
bez restrikcija.
Prikljudak od ulidne cevi do vodomernog skloni5ta projektovati iskljudivo u
pravoj liniji, upravno na ulidnu cev. Ne dozvoljavaju se nikakvi horizontalni ni
vertikalni prelomi na delu prikljudka do vodomera.
Prikljudak izvesti na sloju (min. 5 cm) peska. Na delu prikljudka ispod
saobraiajnicezatrpavanjerova predvideti Sljunkom.Ove radove izvesti u svemu
premauputstvustrudnoglica ovog preduzeia.
Vodomer postaviti u vodomemo skloniStena l,5m unutar regulacione tinije,
dimenzijevodomernogskloni5taza najmanji vodomer (3/4,,) su 1,20mx 1.20mx
I.20,. Vodomer se postavuana min. 0,30m od dna Sahta.Dimenzije vodomernog
skloni5taza dva ili vi5e vodomera,zaviseupravo od broja i dimenzija (prednika)
vodomera.
Kod projektovanjavodovodnogprikljudka pridrZavatise postojeiih standardaza
ogrlice sa ventilom i odvojkom za prikljudak od 112,,,3l4 i 5/4". Za odvojke
prednika veieg od 2", projektovati ogranke sa odvojkom na prirubnicu, uz
obaveznougratlivanje zatvarata.Za prikljudenje ve(e od, A 100 mm, obavezno
traZitiposebnusaglasnostJKP "Vodovod i kanalizacija,'Indija.
Ukoliko seu objektu nalazivi5e vrstapotro5ada(lokali, skloni5ta,toplotna
podstanicai dr.) predvidetiposebneglavnevodomereza svakogpotro5ada
poseDno.
Dimenzionisanjevodomeraizvr3iti na osnovuhidraulidkogproraduna.
Kroz Sahtza vodomerenije dozvoljenoprovladiti drugeinstalacije
Iznadtraseprikljudka vodovodanije dozvoljenopostavUatipristupnerampeili
puteve, ukoliko se ovo ne moLeizbe6 projektompredvidetipostavljenje
odgovarajuieza5titnecevi ili betonskogsandukapremaproradununa statidkai
dinamidkaoptereienja.
Prikljudakvodovodaje od ulidnemreZedo prvog ventila iza vodomera.
Projektovanjei izvodenjenovog prikljudka na gradskuvodovodnumreZuje
ISKLJUCIVO nadleZnostJKP "Vodovod i kanalizacija"Intlija.
POSEBNI USLOVI:
Izdati Uslovi ne daju pravo podnosiocuzahtevada pristupi nikakvim radovimau
cilju izvodenja prikljudka za vodovodnu mreZu. MontaZneradove na izgradnji
prikljudka, ukljuduju6i i postavljanjevodovodnearmature,iskljudivo izvodi JKp
"Vodovod i kanalizacija" Indija, a zemljaneradovepodnosilaczahtevatek posle
podnoSenjazahtevaza prikljudak i davanjauputstvaod strudnihsluZbi.
B/ KANALIZACIJA:
U navedenojzoni lokacije objektaizratlenajekanalizacionamreZa.
o
Prilikom projektovanjakanalizacinogprikljudka pridrlavati sepostoje6ih
standarda.Prednikkanalizacionogprikljudka odretlivatina osnovuhidraulidkog
proradunas tim da prednikcevi ne moZebiti manji od 150mm.
.
Granidnoreviziono okno izvesti l,5m od regulacionelinije i u istom izvrbiti
kaskadiranje(visinskarazlika dijaje minimalnavrednost60 cm). Prikljudak od
revizionogsilazapa do kanalizacionemreZeizvesti padomod 2oAdo 60/0:upravo
na ulidni kanal.
Kod projektovanja
voditi radunadanajmanjavisinskarazlikaizmetlukotedna
kanalai koteprostorijekoja seprikljudujenakanalizaciju
morabiti H:J xL + h
gdejeJ padprikljudka,L rastojanje
a h visinakaskade.
Prikljudenje
objektaizvestinajkra6imputemdo ulidnekanalizacione
ceviili
kolektora.
Najednojkatastarskoj
parcelinakojoj imavi5eobjekata,vi5ekorisnikajedankanalizacioni
vlasnikazgradapo pravilutrebaprojektovati
prikljudak.
Predmetni
uslovidajutehnidkepodatkei mogu6nosti
prikljudenjaunutra3njih
instalacija
kanalizacije
na gradskukanalizacionu
mreZu,a ne i drugemoguinosti
meclukojimasu i imovinsko-pravni
odnosiza dijere5enjenije nadleZno
ovo
Javnokomunalnopreduzeie.Mestoi nadinpriktjudenja
objekta(ili viSeobjekata)
re5avasetehnidkomdokumentacijom
(projektom).
Direktnoprikljudenjepodrumskih
prostorijanije dozvoljenonakanalizacionu
mrezu.
Kvalitetotpadnihvodakojeseispu5taju
u gradskikanalizacioni
sistemmorada
odgovara
Zakonuo vodamaRepublikeSrbije(Sl.glasnikRS,46/91),dlan56,
tadka3, kojim seu cilju zaStite
je ispu5tanje
vodapropisujeslede6e:
"Zabranjeno
u javnukanalizaciju
onihotpadnihvodakojesadrZe
opasnei Stetnematerijeiznad
propisanih
wednostiili kojemoguStetnodelovatinamoguinostprediSiavanja
vodaiz kanalizacij
e ili kojemoguStetitikanalisanju
i postrojenju
zapredi5iavanje
voda".
Prikljudenje
garaZa,
servisai drugihobjekata,
koji ispu3taju
vodesasadrZajem
ulja,masti, benzinaitd. vr5itiprekotaloZnikai separatora
(odvajada)
mastii
ulja.
Temperatura
vodekojaseispu5tau kanalizacionu
mreZunesmepreii 35 C.
Prikljudenjeatmosferskekanalizacijei drenaZnihvoda od objektanije dozvoljeno
na sistemlekalnekanalizacije.
Kod izradetehnidkedokumentacijekanalizacionogprikljudka pridrZavatise
postojeiih standardai propisa.Za prikljudenjevi5e objekatai blokovskegradnje
obaveznotraLiti posebnusaglasnostJKP "Vodovod i kanalizacija',Indija.
ProjekatunutraSnjihinstalacijakanalizaciiesaprikljudkom na gradsku
kanalizacionumreZu,kojije uradenna osnovuuslova,dostaviti na saglasnost
(shodnodl. I I Odluke o vodovodui kanalizaciji).
Izdati uslovi i dobijenasaglasnostne daju pravo podnosiocuzahtevada pristupi
bilo kakvim radovimau cilju izvodenjaprikljudka na kanalizacionumreZu.
Po dobijanju saglasnostiod straneJKP VIK Intlija i dobijanju odobrenjaza
gradnjumoZese pristupiti izvodenjuradova.Investitorpodnosizahtev,JKP
"Vodovod i kanalizaciji" Indija, za spajanjeobjektasa gradskomkanalizacionom
mreZom.
o
Izvodenjgradovana prikljudenju objekta na gradskikanalizacionisistemvr5e
ISKLJUCIVO JKP "Vodovod i kanalizacija"Intlija.
o Preduze6e- investitorradovaduZnoje da, pre otpodinjanjaradova,UGOVORI
nadzorsaJKP "Vodovod i kanalizacija"da bi seobezbediloneprekidnoprisustvo
predstavnikaJKP "Vodovod i kanalizacija"za vreme izvottenjaradovanad ili
poredkanalizacionihobjekatakoji su u funkciji.
o
Troikove u postupkuspajanjakanalizacionihinstalacijaobjektasa gradskom
mreZomsnosipodnosilaczahtevaodnosnoInvestitorpo ceni koju utvr<lujeorgan
upravlj anja JKP "Vodovod i kanalizaciia" .
Posebniusloyi;
Rok vaZnostiovih usloyaje jedna godina.
RUKOVODILAC
ag-Ara-
JKP*f'olmunstsc*
Au\uja, y,r.Bojro4eCrete 6p.20/3
E p :5 7 0
nal:a:14.03.2013.r.
CONSTRUCTION"
,,DOMUS
IOO
l4u\uja
EanosnhCroaxurre45
IIPE,{MET: Texnu.{rr4ycrroBrr
Bauurrr 3axreBoM U-12/13-7 oA 04.03.2013. roAr.rHerpaxr4rrH cre 4a Barr.r
AocraBr4MorexHuqKe ycJroBe:a norpe6e 4o6ujama yp6aHncruvxr.rxycJloBa,paAr,r
nocroBHoro6jexra 3a MaJronpoAajy
uarepnja,rauat<.n.3339/l
l.r3rpaArr!e
rpafenr.rHcrcor
K.0. huf nja I geo4.
Ha repuropuju 0nurruue Vu\uja Bp[r{ ce opraHH3oBaHo
oABoxeEe KoMyHaJrHor
y
F,eroBa
ceuapaqr.rja ctra1y ca onurruHcKouO4;ryxor.,r
o oApxaBany qucrohe
ornaAa 14
Vn\uja
u 4enoHuja,a ycJryryoABoxer+,a
KoMyHaJrHor
ornaAa npuru JKII ,,Koruyua.naq"
ycryra A1yx.Hla
H [paBHaJruqa-Kopr4cHHWr
cy Aa
Cnu rpaf aur.r,trpaBarHHnpeAy3erHr.rqfi
oABoxebe u cenapaqujyKoMyHaJrHor
orflaAa.
ce yKJb)^ley opraHu3oBaHo
C rrzr'r y nean norpe6no je ucnynura o4pefeHe ycJroBexoju ce oAHoce Ha
Ha6asxe
3a oAJraralbeKoMyHaJrHor
ornaAa paAH oABo)r(elr,a,
o6es6efranar+,e.noxaqr.rje
orrraAar.rcenapaqujyKoMyHaJIHor
AoBoJbHor6poja nocy4a 3a oAJraralr,eKoMyHaJrHor
OTTIAAA.
Hnaecrnrop je 4yxaH Aa oApeAHu o6et6egu.rroxaqujy3a oAJrararleKoMyHaJrHof
ornaAa, Ha xojoj he ce nocras.rbarnxourejuepu, pa1v oABoxerbau ro noce6uo aa
a noce6Ho3a IIocJroBHt4
npocrop.
craI,I6eHI4,
-Iloxaqujaua xojoj ce nocran.najyrourejuepn MopaAa vMa pnrra3Hurryr lr Mopa
Bo3HJrr4Ma
npyxraoqaycryre, xaro 6u ce
o6ez6eguru HecMeraHnpura3 KoMyHaJrHr4M
l,r3Bprr,rTfinpaxrberbeKoHTeJHepa,
MOfro HecMeTaHo
Ilpocrop 3a oBy HaMeHyce Mopa o6ez6e4uru Ha napr{eJrnHa Kojoj ce rpaAr,l
6ausuuu jaene
o6jexar, a nperopyqyje ce 4a 6yge y cx./ronyo6jerra, y HerrocpeAHoj
cao6pahajHnqe.
Ilonplruua 3a Apxalbe rHrrcKr,rxnocyAanopa 6uru HocuBaH rJrarxa, Ha Hr,rBoy
arrr,rocrf
epcxlrxH or{eAHHX
BoAa,HapacrojamyHe eeheM
npuJra3Hornyra, ca o4ool;emerr,r
ryra cneqlrja.nHor
B03H./ra
sa o4eoeclreha.
o42 t't og npr,rJra3Hor
Ilpnraaun rryr Ao Mecra3a Aplr{a}berurrcKr4xnocyAaMopar4Marnnupuuy 2,5r.au
MaKcr4MaJrHo
ocoBlrHcxoonrepeheme4o 10r,
Ao 12r'au orr.toryhurr4
A)Dfir4Hy
roBprlr.rHy3a cueurraj [JraHHpaHor6poja nocy4a
,IloxaqujaMopaAa raMaAoBoJbHy
ga crrrehe-xos'rejnepa,
a r4HBecrhroprpe6a 4a o6et6egu AoBoJriHy
noBprxuHyua xojoj he
co6suporur
ua 6poj r.r4lrueHsrzjyxourejHepa.
ce vcrq IIocraBJbarH,
kluajyhu y BuAy rroAHeru 3axreB v npurroxeHy AoKyMeHrar{Hjy,ga 6u ce
ycJroBr4r43 onrrrrr,rHcKeO4.nyxe,norpe6Ho je o6el6egnrn
Hcnylvtrr MHHr{MaJrHr,r
HaJMatber
- je4au moHrejHep5 u3 3a KoMyHaJrHr{
ornaA,
- je4au roHrejuep 5 n3 3a flannp (n.nanlr)n
- 4ra xourejuepa 1,1 r'r3sa IIET aM6ar ry (xyril).
Onaj6poj xoHrejuepaoApebeHje co6saporr,r
Ha npoqer,eHyKorv'v.uHyorna4a xojr.r
ycron, xoju
Hcror u flpeAcraBna MHHHMaJTHn
he uacrajaru r4 AHHaMHKyoABolr{erba
Mopa Aa ce Hc[yHH, ca HanoMeHoM
4a he ce HaKoHnyrxrarsa o6jerra y ynorpe6y n
y o6anesr,r4a
o6pavyna KoHarrHenoBprxnHeo6jexra, yrBpAr4:rhga tu je HHBecrr.rrop
6poj roHrejHepasa onaj o6jerar.
Ha6aeuAoAarHr.r
ffJil{
,.^.4 ;
a 'r ^,la,r'
'41
KTop,
KO
Ilynava
q
$ TebfomSrbija
npegy3efie
3arenerouyxraxaqrje
a.q.
6eorpaA,Taxoecxa2
MPEXA
14.J.CPEMCKAM]4TPOB14qA
CpeucxaMnrpoerqa
Epoj:8340711-2013
fiaryu: 14.03.2013.
,,rPMEq-nH,,flOO
yn: Kpana llerpa I 6p:114
An\n1a
IIPEAMET:Texxrqxr ycnoBltsa norpe6enpxxrbyqebanocnoBHoro6jexra
flocrynajyhu
no BaueM3axreBy
6pqy-12113-3
o4 04. 03.2013.ro4rane,
ay
cKnaAy
ca 3arouorvr
o eneKrpoHcKt4u
xonayunxaqujava
"Cnyx6eH rnacHrKeC',6po;
44 oa 2010.rog., u 3axoroMo nnaHnparsy
v trcrpa1ut "Cnyx6enurnacuuxpC'
6poj47 og 05.05.2003.
ro4.,6poj34 op 18.04.2006
ro4. ra6poj72 o4 2009.roA He,
,,Cpevcra
a y qurby 3auJl,4rereneKoMyH
KaquoHr4x
BoAoBa,l4sepuuajegranr,tqa
,,TenerouCp6r,rja,'
Murpoauqa,"f-lpe4ysehe
3a reneKoMyHr,rxaqr,rje
a.g. 6eorpa4,
HaKOH143BprUeHOr
nperne,qa AocraBJbeHenpojeKrHo-TexHhq
Ke 40xyruenraqraje
ycnoBe
u3 HaAnexHocruTEflEKOM-a
AocraBrbaBaM
Texxnqxn ycnoBx
ea norpe6e npxKrLyeeba nocnoBHor o6jerra 3a ManonpoAajy rpaleerxcxor
uarepnjana Ha Karacrapcxoj napqenr 6poj 3339/1 xo hnflaja 1-geo 4, aa
norpe6euHBecr ropa ,,Fprvrev-lzl
n" goo, Kpana flerpa | 6p: 114,lAll1ula.
flpuxruyveruenocfloBHoro6jexra naoryheje Ha pe3epByxoja ce Hana3 y
ynuqu Kparuaflerpa l6p: 116, xa6noecronogpyvjeHl, renexourylrKaq oHaMpexa
Vla\uja ,,facuua l-aeena",(raseo46poj 74). lAueec:ruropje y 6aeeara4a 4o nocrojehe
pe3epBev3rpa4uxa6n o4pelexor Kanaq rera.
llprnrrou
3paAe l-naenor npojerra, capaluearn ca npe4ysehenrsa
renexoMyHKaquje"Tenexov Cp6uja" a.g.,IAJ Cpeucra Mrarpoenqa,Ogeruersesa
nnaHrpaHie, HxebepuH I rHBeCTqt4oHyu3rpaAtby,paAu ycarflauaBalba ca
nnaHupaHM AoKyMeHrMa "TenerouaCp6uja"a.4..
flpojexar ypa4rru y cKnaAyca 3arorou o nnaH paby tAtt3rpaAt;vto6jerara,
ynycrB Ma, npon c Ma r npenopyKaMa
3Jf'lTT xojr Baxe 3a oBy BpcryAenarHocrr,4.
floce6ny naxrby o6parurr Ha onrrqKr TT xa6n oA [3y3erHe BaxHocrl,l
aa fyrxqrox[ca]be
rereKoMyHltKallhoHor cao6pahaja vraja je rpaca xa
npunoxexoj cxnqr opjexraqxoHo yqpraHa nnaeon 6ojorvr.
flpe noverxa ueeolesa pa,qoBanorpe6no je, y capa4ruraca HaAnexHoM
cnyx6ora ,,Tenexoua Cp6raja" (Pyxoeo4ranaqP! Crapa flasoea, 6opueoje
l-feerunoenh,A n. HX. renegox 064/610-51194),rasepLunruvtpenu$uxa4ujy u
obenexaeaFberpace nocrojehnx no4seuuux TK ra6noaa y 3oHt4nflaH[paH X
pa.qoBa(noMohy!4HcrpyMeHTa
rparaL{axa6nosan no norpe6u npo6xuu t4cKonrMa
Ha rpac ), xaxo 6r,r ce yrBpAlto r6t4xoBraqaH nonoxaj u 4y6una u 1eSunvtcann
ycnoB 3auT Te TK Ka6noBa,Kao TaqHoMecTonpuKJbyqerba
KOHaqHr
nocnoBHof
oOjeKra.
Yxonuxo npeAMerHalt3rpaArbaycnoBrbaBa [3Meura]be nocrojehraxTK
o6jexara/xa6noBa, rHBecrlrrop je y o6aeeg, 4a o4 ,,Tenexorr,ra
Cp6raja',,l4J
Cpeucra Mnrpoerqa, rpaxra ,,flonyHy rexHytr{Krx ycnoBa 3a }t3Meurabe
nocrojehrx TK o6jexara/xa6noea".
3aurury u o6es6elerse nocrojehrx TK o6jexara u xa6noaa rpe6a
x3Bplrxrx npe noqerKa 6hno xaxelrx rpafeerxcxrx pa4oBa !4 npe4y3er cBe
norpebHeil oAroBapajyheMepenpe.qocrpoxHocrrKaKoHe 6u, Ha 6uno roju Havran,
Aoulno Ao yrpoxaBaua MexaHqKe cra6uflHocrn, TexH!4LtKecnpaBHocru l4
onr!41{Kr4x
KapaKTepcrl4KanocrojehuxTK o6jerara Ka6noBa.
Tarole npe noLrerKa raeolerra 6uno KaKBrix rpaReBuHcKl,4x
pagoBa
HBecr rop unr rseolav paAoBaje y o6aeeer 4a 7 pa4xnx AaHa npe noLterKa
paAoBay n caHoj $oprirrao6aeecrn lzlaepunyjegraxr,rqy
Mrarpoenqa"ca
,,Cperrircra
ceA UreM y ynvuv Kparsaflerpa | 6pq 2, y CpeMcKoj
Mnrpoeuqu,paA Bpuersa
cTpyqHorHaA3opa.
l4cxonr ocrafle 3eMrbaHepaAoBeHa MecrhManpu6nnxaeaua yKpuJTaba
ca nocrojehnurefleKoMyHKaLluoHt4M
rHcranaqujaurarpe6a naeo4ur [cxrbyr{l4Bo
pyqHxM nyreM y cKnaAyca Baxeh!4MrexHuLtKl4M
nponr4cMa, y3 npeAy3uMabe
ceux norpe6uuxMepa3aurrre (npo6r.+,t
uln!4qeB, o6ea6elerueo4 cneraua n cn.).
Ka4ay nocrojehoj6axapnojnpracrynr.roj
napexnnocroju pe3epBanorpe6uoje,
rr xa6an norpe6uorKanaLlrera (npenopyxa- TK flCfl) r
Ao rue, rpaA r np BoAHr4
np BoAHooxHo.f1ope4rr xa6na, qenoMAyxl4Hour,
rpe6a nofioxrlTl4peaepenyf'lE
qee Z40uw.
flpneogHo oKHo fpa4ul4 Ha noroAHoM Mecry Ha napqenLl
L4HBecr
ropa. O4 oxHa cnpeAo6jexra (o6jerara),3a cBaKnynaa (o6jexar)noce6Ho
qee 11EA110r'au,Ao opMaparonqeHrparlraje
nofloxr4rr4
no yaa3 Ma (o6jexrrura).
y
(sa
V o6jerry, npri3eM-rby ceaxraynas noce6no),na nprcrynaqHoMMecry
nocraBnru ,r3BoAHl4
Jl MeHfiopuan l4TO o4roaapajyherKanaq rera. l-lprxruyvHr,t
TeneKoMyH
Kaqnonura6an y tzlTOopvapy 3aBpull4l4Ha pacraBHuMnerBrlqaMa
10x2.
Vlnctana1ujy y o6jerry nnaH par ,[Cfl ra6noeraMa npeMa LAEI) 62255
craHAap4y.,!o csaxor craHa nflaHrparn2x2, 4x2 vnu 6x2 lCJl xa6n,a 3a ycnoHcKe
xa6noae, yKonrlKoje norpe6ua nouohna xoxqerirpaquja, nnaH par ra6noee
Kanall rera ao 100x2x0,5(0,6). lzlHcranaqoHe .QCfl xa6noee (VTfl xa6noslr
y3 3aBpuaBabexa6noea
xareroprje M Hr4MyM
5e) nnaHraparu
ca XOOP oMoraLteM,
Ha o4roeapajyhnu perneraMa, oAHocHo "patch (nev) naHenhMa" u Ha
ogroBapajyhilMyl4LrHl4qaMa
KoA Kopr4cHnKa.
flonararse Hcraflaq oHl4xra6noea
nnaH par y qeB y 3v1y vntAy rexHnqKeKaHaneyKon Ko cy npojexrou o6jexra
npe4enfienr.Cey4a ys reneKoMyHKaq oHe Hcraflaqmjenocraeur pe3epBHyqeB
pa3Bo4(@16urr,r),
MalbernpeqHuKaKaAaje 6nilxe Kopt4cHl4Ky
3a xopr,43oHraflHu
4ox
ycnoHcKu
y
pe3epBHy
Bepr
KafiHu
eog
objexry
3a
rpe6a nonoxnr
r4HcranaqoHy
qea aeher npeqH Ka (@32tttv).Ha ceaxor'ir
cnpary, Ha Mecry yKpuraba pe3epBHr4x
Bepr KanHX r,4xopr43oHranH
X qeB , npeABAer pa3BoAHyryrujy norpe6re
g6or
He
na rure va uunynaqrje xa6noauMa.
Befl!4Lru
flpunnrov na6opa 3BoRaqapaAoBa, BoAr4rupaqyHa 4a je nseolav
per crpoBaH3a ry BpcryAeflarHocl4h Aa ro 6y4e pexovupana $uprua s o6nacr
TeneKoMyH
KarJuja,parynu-Lro6oruer KBanurera 3BeAeHX paAoBa.
lzlHaecrrrop y3 3axreB sa $opuupaue xouucuje sa npujeu rpe6a 4a
r43BeAeHOr
CTarsa, reoAeTcKl4cH MaK OBepeH OA
AOCraBh:AOKyMeHraquJy
Peny6nrvxorreo4ercKor3aBoAa,Kao norBpAy4a je cHuuatse 3BpueHo,noAarKe
r4HBecrhropau naeolava paAoBa xojn he np cycrBoBal4 pa4y
o npeAcraBHr4Ky
je
KoMr4c u uqaey Ha43opHor
oprana,,Tenexorir
Cp6uja"4a je raepurenHa43op.
florpe6no je aa cey yrpaleny onpeMynpu6aaurnarecr. l-lpoeepyKBanrera
yrpalexe onpeMe 3BeAeHnx
paAoBa 3BpuJhe Koruracraja
3a KoHrponyKBanrera
"Tenerou
qa.
rojy $opnaupa
Cp6ula",lzlJ Cpervrcxa
Murpoen
Kouucujahe o46urraAa u3Bpull,KBaflrerHu npujeu yronrro y roKy rpalersa
H!4jeBpLUeHHaA3opoA crpaHe "TenexovrCp6uja" a.p.. Pa1 rorirucnje ce ne
rannahyje.Tpourroee n3paAerexH qKe4oxyvetraquje, Kao L4rpouJKoBe
3aur re
r43Meuralba
r4n14
TK uncranaqraja
cnocu l,4HBecr!4rop
xojrarpa4r,ro6jerar.
Hanounrseno 4a je uHeecrrarop,y 3aBncHocl,toA AnHaM Ke u3fpa4tue,y
o6aees Aa HaMce y nucauoj$oprrlujaera3a np KrbyqerbennaHhpaHx o6jexaraua
TK rupexy,y oKBl4pyrpaH qa crau6exo-nocnoBHorKoMnfleKca,
3a cBaKuo6jerar,
xoju ce o6palyje oB M nflaHcKr4M
aKroM,Mt4Ht4MaflHo
ulecr Meceq npe yceJberbay
o6jerar, xaxo6u np cryn nr peanuza+ujunpuKrbyLteFba
o6jexra xa TK rvrpexy.
flpunurou rexH qKor nprajerr,ra
o6jexra o6aaesFtoje yveu.rhenpeAcraBHhKa
Teneroua.
V cnyvajy eBeHryanHoroureheua nocrojehuxTK o6jexara u xa6noaa nnvt
npeK Aa TK cao6pahajaycne4 useofleH'apaAoBa,raeolav paAoBaje 4yxan 4a
qenoKynHyuJrery no cBl4MocHoBaMa
npeAy3ehy,,TenexouCp6nja"a.A. HaAoKHaAil
(rpouxoeecauaqnje!4HaKHaAy
ry6urra ycneAnpeK,4Aa
TK cao6pahaja).
Baxxocr oBxx ycnoBa je ro4raxy AaHa oA AaHa x34aBarra. Vronuro y
ToKyBaxeba oe!4xycnoBaHacraHynpoMeHeKojece oAHoceHa cilTyaqiljyrpace noraqnjy npeAMerHoro6jeKra, nxaecrurop/usaofiavpagoea je y o6aeesra4a
ycnoBa.
npoMeHe
np JaB u 3aTpaxhu3MeHy
je4r,rnraqra
Oco6e 3a KoHraKry l,4sepLunoj
Cpeucra Murpoeuqa, Be3aHo3a
oeaj npe4uer cy, Pyxoao4unaq oAerbeba 3a nnaHhparbe, Hxeteep Hr n
HBecrhqr4oHy
u3rpa4tsy,[yLuaHHe4aroerh, punn.nux., reneQon 0221639-009
(rr,ro6.ren.
0641614-13-26),
OneparusnrnHxenrep3a nnaHupabe, HxerbepuHr
u
!4HBecruqr4oHy
3rpa4by Bna4oflerpoerh, rnx., rene$on 0221561-141
(rriro6.ren.
06416522-544)
a 3a onrnqKexa6noeeoA u3y3erHeBaxHocrrlcy : 6or-uxo
Ta4rh
( vo6. ren. 0641612-17-79)
r Bna,qruup i"I
Annn. uHr. renegor 0221610-659
lzleaFlxoe
h rex., reneQon 0221610-413
( r'iro6.
ren. 064t65-22-366)
I
tt
c noLuroeabev
'
,
#ffir:,,...
n -. \
je4unmqe
lzlaapurxe
*""0o'ffi4'rHr4qe
"fiitii.tJ1.4|
n'idnffit*tr.*r'ttt '*
W/
I
t
I I
\ ^lll
\/"1/
,.r{tp
'/i(r.\r(
'
JP,,I NGA5" INDIJA
pl"9ri999zldistribucijugas
i:yn^9
Blok63 obejkat1412,22320|ndta,
Na5broj:00s/i3-K
-j;))l_
\ar,,\,.\,v.inoas.rs
Datum: 06.03.2013
Telfax.:552-199,
560-568,
560-862,
e-mail;[email protected]
INGAS Preduze6e
registrovano
privrednin
u Registru
poaOrole.rn
suU;eiafa
eD.5690.j/2005
PIB:
100527313
Matienibroj: 08190135
Sifra delatnosti:040203
Teku6iraduni:160-192284-83
BankaIntesa
205-116099-21
Komercijatna
banka
105-86014-07Aik banka
,,DOMUS CONSTRUCTION"
BanovidStrahinje 45,Intlija
n/r Kovaievi6 Dura
ShodnoVaiem zahtevubrojU-12113-6
od 04.03.2013.
izdaiemoVam :
TEHNIEKEUSLOVE
a u veziizgradnjeposlovnogobjektaza maloprodajugradevinskogmaterijalau
uliciKraljaPetraI br.116,a u svrhuizradeurbanistidkog
projektai izdivanjaaktao
urbanistidkim
uslovima..
Predmetnaizgradnjaobjektase planira, u Intliji,ulicaKraljapetra I br.116u
Indjiji,nakatastarskojparceli broj 3339/1K.O.lntlija.
U navedenom
koridoruje izvedenagasnapolietilenska
je prikazanou
mreZa,Sto
priloZenoj
situaciji.
predmetnog
Prikljudenje
objektaizvestisa gasnepolietilenske
linijepE40ser
S5,pomo6u
sedlastogkomadadim40x25mmmm i elektrofuzijske
spojnicedim
25mmi sve u kvalitetuPE 100ser S5.
gasnivod izvestisa gasnompolietilenskom
Prikljudni
cevidim 2bmmser
S5,prelaznim
komadomPE/edim25126,9mm,delidnom
bezsavnom
cevidim
26,9x2,3mm
igasnomkuglastom
slavinom
dimTc"sa depom.
Merenjeizvr5itisa MRSG ....Todgovarajuiegkapaciteta
.....m3 prirodnog
gasa
je
22-100
mbar
pritisak
Sto
i
izlazni
postaviti
,pritiska
i isti
na spoljnizid objeKaprema
parceli3341/1.
Investitor:"GRMEe-lN"
doo.22320Intlija,Kraljapetra I br.114
S po5tovanjem,
Tehnidkidirektor
ipl.maS.ing
Napomena:
Stose ti6eiskori56enja
postoje6eg
prikljudka,
prikljudni
gasovodni
vod
postojeCi
se moZeprikljuditi
na
kodpostojeiegprikljudnog
StapaimoZese
postoje6a
valorizovati
knjigovodstvena
vrednostKMRS-ai uzetiu obzitza proradun
gasnog
prikljudka
novevrednosti
6m3prirodnog
gasakododredivanja
nove
vrednostiDTS-a.
Projektom
gasneinstalacije
unutrasnje
definisa6e
se novkapacitet
MRS-a,a samim
timi polazna
osnovaza davanje
ponude
za novigasniprikljudak
Prilog:Situacioni
plangasovoda
Download

urbanistički projekat za kp br. 3339/1