BAHAR SPRING 2014  SAYI SAN VOLUME 3
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Sayfa / Page
Editörden… / Editor's Note………………………………………………………………
i
İçindekiler / Contents................................................................................................
iii-v
Filiz KILIÇ, Muhemmed Sıdık Zelilî ve Sakinamesi / Muhemmed Sıdık Zelilî
and His Saki-Name ……………………………………………………………….
1-7
Tuncay BÜLBÜL, Hoca Cahan Arşî ve Divanından Bir Mesnevisi / Hoca
Cahan Arşi and A Masnavi From His Dewan…………………………………
9-21
Kadri Hüsnü YILMAZ, 18. Yüzyılda Yetişmiş Uygur Divan Şairi Ömer Karim
Nevbetî / In The 18th Century Brought up Uighur Dewan Poet Omar
Karim Nevbetî……………………………………………………………………...
23-31
Rexmetjan YÜSÜPOV, Şerq Poéziyasi En'eniliri: Uygur Dastanciliğida
Muhebbet Temisi / Doğu Şiiri Gelenekleri: Uygur Destancılığında Aşk
Konusu / Tradition in East Poetry: Love Matter in Uighur Epics ...............
33-37
Alimcan İNAYET - Hatice Özge Bilir, Erşidin Tatlık’ın "Xalta Koçidin
Yanğanda" (Çıkmaz Sokaktan Dönerken) Adlı Hikâyesi Üzerinde
Bir Tahlil Denemesi / An Essay to Analyze Erşidintatlik’s Story "Xalta
Koçidin Yanğanda" (On The Way Back From Blind Street)…………………
39-63
Adem ÖGER - Hamide GÜLER, Çağdaş Uygur Edebiyatı Yazarlarından
Ehtem Ömer ve Hikâyeleri / Ehtem Omar as a Writer of Contemporary
Uyghur Literature and His Stories ………………………………………….….
65-99
Ahmet KARAMAN, Uygur Şairi Lutpulla Mutellip / Uyghur Poet Lutpulla
Mutellip……………………………………………………………………………
101-115
Hikmet KORAŞ, Kazakistan’da Çağdaş Uygur Edebiyatı, Uygur Yazar ve
Dramaturg Ahmetcan Aşiri (Aşirov) / Contemporary Uyghur
Literature in Kazakhistan, Uyghur Writer and Dramaturge Ahmetcan
Aşiri (Aşirov)……………………………………………………………………….
117-127
Raile Abdülvahit KAŞGARLI, Çağdaş Uygur Edebiyatı ve Onun Geleceği /
Modern Uyghur Literature and Its Future…………………………………….
129-145
Dai MATSU, (Akt. Alimcan İNAYET) Ürümçi ve Qedimki Uyğur Tilidiki
Yürüñçın Heqqide………………………………………………………...
147-151
BAHAR SPRING 2014  SAYI SAN VOLUME 3
Fikret TÜRKMEN, Türkolojinin Bugünü ve Geleceği / The Today and The
Future of Turcology……………………………………………………………….
153-155
Zeki KAYMAZ, Bir Süryani Kilisesinde Uygur Harfleri İle Yazılmış Türkçe
Bir Dua / A Turkish Prey Written With Uyghur Letter in a Assyrian
Church………………………………………………………………………………
157-162
Adem ÖGER - Serkan Köse, Uygur Kültüründe Tufan’ın Kuşları: Kırlangıç
ve Güvercin / Birds of The Flood in Uighur Culture: Swallow and
Pigeon……………………………………………………………………………….
163-175
Ebru KILIÇ, Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya Yağmur Törenleri / Rain Rites
from Eastern Turkestan to Anatolia…………………………………………….
177-193
Gülbeһrem MОLОTОVА MEХSUM QİZİ, «Yüsüpbeg-Ehmedbeg» Dаstаniniñ
Uyğurçe Vеrsiyasi: Sеlişturmа Аnаliz / “Yusufbeğ-Ahmedbeğ”
Destanının Uygurca Versiyonu: Karşılaştırmalı Analiz / Comparative
Analysis on The Uyghur Version of The Epic Yusupbeg and Ehmedbeg…..
195-202
Muvaffak DURANLI, Mihail Vasilyeviç Pevtsov ve Doğu Türkistan
Araştırmalarına Katkısı / Mikhail Vasilievich Pevtsov and His
Contribution to The Studies on Eastern Turkestan…………………………..
203-214
Gulzhahan USMANOVA KHADZHIYEVA, Developmental Prospects Of
Integration Processes Between Turkic States / Türki Cumhuriyetler
Arasında Entegrasyon Sürecinin Gelişim Başarısı……………………………
215-220
Risalat KARIMOVA, History Of Eastern Turkestan Culture Within The
Context Of Turkic Civilization / Türk Kültürü Bağlaminda Doğu
Türkistan Kültür Tarihi…………………………………………………………...
221-228
Yelda DEMİRAĞ, 1755-1949 Yılları Arasında Doğu Türkistan / Eastern
Turkistan Between 1755-1949…………………………………………………..
229-245
Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme
Filiz HAMURİŞÇİ, Melek ÖZYETGİN, İslam Öncesi Uygurlarda Toprak
Hukuku, Ötüken Yayınları, İstanbul 2014, 235 s……………………….
247-249
Ahmet KESKİN, İsmail Doğan-Zerrin Usta, Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı,
Sözlük-Gramatikal Dizin, Altınpost Yayıncılık, Ankara 2014, 416 s. ...
251-252
Fatma KÖSE, Adem ÖGER, Uygur Türklerinde Törenler ve Bayramlar,
Grafiker Yayınları, Ankara 2013, 216 s. ……………………………......
253-254
BAHAR SPRING 2014  SAYI SAN VOLUME 3
Akademik Haberler
Alimcan İNAYET, Pekin'de Uygur Makam Ustası Amannisahan Nefisi
Doğumunun Dörtyüz Sekseninci Yılında Anıldı………………………..
255-256
Yayın İlkeleri / Writing Policies……………………………………………....…………
257-265
Download

Untitled