Društvo sa ograničenom delatnošću ● registrovano kod APR pod brojem BD 137501/08
PIB 105842694 ● PDV 444629536 ● T.R. 205-136316-92 Komercijalna Banka A.D.
URBANISTIČKI PROJEKAT BR. U-03/13
ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1767/1
K.O. INĐIJA 1 – DEO 2
POSLOVNI OBJEKAT – PERIONICA PUTNIČKIH
VOZILA
NARUČILAC:
„LETAČ“ doo, Inñija
Inñija, mart 2013. god.
„DOMUS CONSTRUCTION“ doo ● Banović Strahinje 45 ● Inñija
tel/faks: 022/552-666 ● mob: 062/311-355
www.domus.rs ● e-mail: [email protected]
Predmet:
Urbanistički projekat za grañevinsku parcelu
k.p. br. 1767/1 K.O. Inñija 1 – deo 2
poslovni objekat – prodajni salon
Naručilac:
„LETAČ“ doo, Inñija
Izvoñač:
„DOMUS CONSTRUCTION“ doo, Inñija
Direktor:
Đura Kovačević
Odgovorni urbanista:
Đorñe Dević, dia
Obrañivač:
Darko Bašić, dis
Đura Kovačević
Geodetska obrada:
G.B. „TERRA PLUS“ doo, Stara Pazova
Overava:
Opštinska uprava Inñija
Odeljenje za urbanizam, komunalnostambene poslove i zaštitu životne sredine
Načelnik:
Dejan Dmitrović, dis
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
URBANISTIČKI PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR.
1767/1 K.O. INĐIJA 1 – DEO 2 POSLOVNI OBJEKAT –
PERIONICA PUTNIČKIH VOZILA
Sadržaj:
1. Opšta dokumentacija:



Registracija preduzeća
Rešenje o određivanju odgovornog urbaniste
Licenca odgovornog urbaniste
2. Tekstualni deo urbanističkog projekta:
1.
Uvod
2.
Granica obuhvata Urbanističkog projekta. Postojeće stanje na parceli
3.
Pravni i planski osnov za izradu Urbanističkog projekta
4.
Predmet i cilj izrade Urbanističkog projekta
5.
Uslovljenost iz urbanističkog plana i posebni uslovi
2.5.1. Potreba izrade PDR ili Urbanističkog projekta
2.5.2. Posebni uslovi
6.
Urbanističko-arhitektonsko i parterno rešenje planirane izgradnje
2.6.1. Tehnički uslovi izgradnje objekta
2.6.2. Plan nivelacije
7.
Predlozi priključaka na spoljnu mrežu saobraćajne i komunalne
infrastructure
2.7.1. Postojeća infrastruktura
2.7.2. Planirana infrastruktura
Zelenilo i parterno uređenje
8.
9.
Protivpožarna zaštita
10. Procena uticaja na životnu sredinu
11. Uslovi za evakuaciju otpada
12. Uslovi i mere za realizaciju Urbanističkog projekta
3. Grafički deo urbanističkog projekta:
A.)
Grafički prilozi urbanističkog projekta:
1) Granica obuhvata sa prikazom postojećeg stanja
2) Situaciono rešenje, kompozicioni plan i parterno uređenje
3) Prikaz postojeće infrastrukture sa predlozima priključenja na
spoljnu mrežu
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
B.)
Idejno rešenje planiranog objekta:
1) Tehnički opis
2) Situacija R 1:500
3) Osnova Prizemlja R 1:100
4) Preseci R 1:100
5) Fasade R 1:100
4. Dokumentacija urbanističkog projekta:
 Zahtev Naručioca za izradu urbanističkog projekta
 Prepis lista nepokretnosti
 Kopija Plana
 Kopija plana podzemnih instalacija
 Katastarsko-topografski plan
 Informacija o lokaciji br. 353-5/2013-IV-02 od 20.02.2013. godine.
 Rešenje o uklanjanju objekta broj 351-2-27/2012-IV-02 od
03.05.2012. godine od strane opštinske Uprave Opštine Inđija.
 Tehnički uslovi nadležnih ustanova:
- Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br. 3539/2013-1 od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za
izgradnju opštine Inđija;
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-39/2013 od
15.03.2013., izdati od strane privrednog društva za distribuciju el.
energije „Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED “Ruma”, Ruma;
- Rešenje br. 217-170/13 od 06.03.2013. izdatog od strane MUP-a
Republike Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek za
preventivnu zaštitu, Sremska Mitrovica;
- Tehnički uslovi br. 509 od 18.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Vodovod i kanalizacija” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 569 od 14.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Komunalac” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 83432/1-2013 od 14.03.2013. god. izdati od
strane “Telekom Srbija”, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
- Tehnički uslovi br. 007/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od strane
JP “Ingas” Inđija;
- Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o
proceni uticaja na ivotnu sredinu, broj 501-15/2013-IV-02 izdatog
od strane nadležnog odeljenja opštinske uprave opštine Inđija
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inñija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inñija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inñija 1 – deo 2
1. OPŠTA DOKUMENTACIJA
POGLAVLJA
DOMUS
Inñija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inñija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inñija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inñija 1 – deo 2
SADRŽAJ OPŠTE DOKUMENTACIJE:
- rešenje o registraciji
- rešenje o imenovanju odgovornog urbaniste
- licenca odgovornog urbaniste
SADRŽAJ
DOMUS
Inñija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inñija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inñija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inñija 1 – deo 2
Datum: 03. 2013.
Broj: U-03/13
Na osnovu odredaba Zakona o planiranju i izgradnji
glasnik RS" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12) donosim:
("Službeni
REŠENJE
O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE
ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA – PERIONICE PUTNIČKIH VOZILA
1. Za odgovornog urbanistu
Đorñe Dević dipl. ing. arh.
Imenovani
je
dužan
da se
pri izradi
navedene tehničke
dokumentacije pridržava Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik
RS" broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12), propisa i standarda.
Imenovani ispunjava uslove iz Zakona o planiranju i izgradnji
("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12).
“DOMUS CONSTRUCTION” doo
_____________________________
Đura Kovačević
direktor
Rešenje o odreñivanju odgovornog
projektanta
DOMUS
Inñija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
2. TEKSTUALNI DEO
URBANISTIČKOG PROJEKTA
POGLAVLJA
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
SADRŽAJ
TEKSTUALNOG DELA URBANISTIČKOG PROJEKTA:
1.
2.
3.
4.
5.
Uvod
Granica obuhvata Urbanističkog projekta. Postojeće stanje na parceli
Pravni i planski osnov za izradu Urbanističkog projekta
Predmet i cilj izrade Urbanističkog projekta
Uslovljenost iz urbanističkog plana i posebni uslovi
5.1. Potreba izrade PDR ili Urbanističkog projekta
5.2. Posebni uslovi
6.
Urbanističko-arhitektonsko i parterno rešenje planirane izgradnje
6.1. Tehnički uslovi izgradnje objekta
6.2. Plan nivelacije
7.
Predlozi priključaka na spoljnu mrežu saobraćajne i komunalne
infrastructure
7.1. Postojeća infrastruktura
7.2. Planirana infrastruktura
Zelenilo i parterno uređenje
8.
9.
Protivpožarna zaštita
10. Procena uticaja na životnu sredinu
11. Uslovi za evakuaciju otpada
12. Uslovi i mere za realizaciju Urbanističkog projekta
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Na osnovu članova od 61. do 64. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.
Glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12) izrađen
je:
URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1767/1 K.O.
INĐIJA 1 – DEO 2
POSLOVNI OBJEKAT – PERIONICA PUTNIČKIH VOZILA
1. Uvod
Podnosilac zahteva za izradu Urbanističkog projekta i investitor
predmetnog objekta je preduzeće „Letač“ doo iz Inđije, koje na predmetnoj
parceli ima pravo vlasništva.
Urbanistički projekat je urađen kao urbanističko-arhitektonska razrada
lokacije za formiranu građevinsku parcelu br. 1767/1 k.o. Inđija 1 – deo 2.
Urbanistički projekat predstavlja osnovu za ishodovanje Rešenja o lokacijskoj
dozvoli.
Predmet ovog Urbanističkog projekta je poslovni objekat namenjen
perionici putničkih vozila, kojim će se bliže definisati uslovi za izgradnju
objekta, uslovi priključenja objekta na infrastrukturu kao i uređenje parcele.
2. Granica obuhvata Urbanističkog projekta. Postojeće stanje
na parceli
Na osnovu važeće planske dokumentacije, predmetna parcela 1767/1
k.o. Inđija 1 – deo 2 se nalazi u građevinskom reonu naselja Inđija u delu
bloka br. 16, koji je namenjen mešovitom stanovanju.
Predmetna parcela se sa svoje severozapadne strane graniči sa k.p. br.
1766; sa jugoistočne strane se graniči sa k.p. br. 1770/1 i 1771/1; sa
jugozapadne strane se graniči sa 3629 – ulica Novosadska; dok se sa
severoistočne strane graniči sa parcelama 1768/2 i 1769/2; sve u k.o. Inđija
1 – deo 2.
Na osnovu Prepisa lista nepokretnosti br. 477 k.o. Inđija 1 – deo 2,
predmetna parcela je u privatnoj svojini, u korist preduzeća „Letač“ doo, iz
Inđije.
Na predmetnoj parceli su izgrađena dva objekta porodičnog stanovanja,
spratnosti P+0 i četiri pomoćna objekta, spratnosti P+0. Za predmetne objekte
1
su urađeni Projekti rušenja i izdato je Rešenje o uklanjanju objekata br. 3512-27/2012-IV-02 od 03.05.2012. godine od strane nadležnog Organa
opštinske Uprave Opštine Inđija.
Podaci o postojećoj parceli su dati u tabeli br. 1:
Tabela 1: Podaci o postojećoj parceli
Br. parcele
Kultura
1767/1
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zgrada
Zemlj. uz zgradu
Njiva
∑ P (m2)
Klasa
1
Površina (m2)
308,00
47,00
12,00
9,00
9,00
5,00
500,00
972,00
1.862,00
Granica obuhvata Urbanističkog projekta sa prikazom susednih parcela
je data u grafičkom prilogu br. 1.
Površina obuhvata Urbanističkog projekta iznosi 1.862,00 m2.
3. Pravni i planski osnov za izradu Urbanističkog projekta
Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta sadržan je u odredbama
čl. 61., 62., 63. i 64. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik Republike
Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12).
Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta je Plan Generalne
Regulacije naselja Inđija („Sl. List Opština Srema“, br. 14/06 i 30/11).
4. Predmet i cilj izrade Urbanističkog projekta
Predmet Urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada
planirane izgradnje u granicama građevinske parcele br. 1767/1 k.o. Inđija 1
– deo 2, sa predlogom saobraćajnih priključaka i priključaka na uličnu
infrastrukturnu mrežu.
Cilj izrade Urbanističkog projekta je da se u skladu sa planskom
dokumentacijom, određenim urbanističkim pokazateljima i karakteristikama,
propisima i urbanističkim normativima usklade programski zahtevi
investitora sa mogućnostima lokacije – građevinske parcele i u skladu sa tim
izvrši organizacija prostora na građevinskoj parceli.
2
5. Uslovljenost iz urbanističkog plana i posebni uslovi
Na osnovu važeće planske dokumentacije, predmetna parcela se nalazi
u građevinskom reonu naselja Inđija (deo bloka br. 16), u zoni koja je
namenjena mešovitom stanovanju, u kojoj je moguća izgradnja sledećih
objekata: višeporodičnog objekta, višeporodičnog stambeno-poslovnog
objekta, porodičnog objekta, stambeno-poslovnog objekta porodičnog tipa i
pomoćnog objekta uz stambeni objekat: garaža i ograda. U zavisnosti od
veličine parcele, u okviru ove zone dozvoljena je i izgradnja poslovnog objekta.
Poslovni sadržaji (objekti) koji se mogu ovde dozvoliti su iz oblasti:
trgovine na malo, ugostiteteljstva, uslužnih i zanatskih delatnosti.
Obavljanjem navedenih delatnosti ne sme se ugrožavati postojeće i planirano
stanovanje, odnosno, ove delatnosti se mogu dozvoliti uz obezbeđenje uslova
zaštite životne sredine.
Maksimalno dozvoljen koeficijent iskorišćenosti parcele u ovom delu
naselja Inđija je do 40% i stepenom izgrađenosti do 1,2. Maksimalna
dozvoljena spratnost objekta je do P+1+Pk, odnosno, do P+1 za poslovne
objekte. Minimalna površina građevinske parcele 300,00 m2, dok je
minimalna širina parcela 10,0 m. Minimalan odnos zelenila u prirodnom tlu
je 30%. Minimalna udaljenost od bliže bočne međe je 1,0 m, dok je od daljeg
suseda 3,0 m.
Visina glavnog objekta na parceli je do 9,0 m od kote zaštitnog trotoara
objekta do venca, odnosno, maksimalno do 12,0 m u odnosu na sleme
objekta.
Parkiranje svih vrsta vozila i manipulisanje robom je planirano na
sopstvenoj parceli.
5.1. Potreba izrade PDR ili Urbanističkog projekta
Ukoliko se građevinska parcela u okviru zone stanovanja namenjuje za
čisto poslovanje, obavezna je izrada Urbanističkog projekta uz uslov da
objekat svojom delatnošću ne ugrožava životnu sredinu.
Kao uslovi za izgradnju objekta primenjuju se uslovi iz Plana za dati
blok uz napomenu da su dozvoljeni urbanistički pokazatelji stepen zauzetosti
maksimalno 50% i indeks izgrađenosti maksimalno 1,6.
Napomena: Za potrebe izrade ovog Urbanističkog projekta ishodovana
ja Informacija o lokaciji izdata od nadležnog Odeljenja opštinske Uprave, pod
brojem: 353-5/2013-IV-02 od 20.02.2013. godine.
3
5.2. Posebni uslovi
Za potrebe izrade ovog Urbanističkog projekta investitor je pribavio
sledeće uslove od strane nadležnih institucija i komunalnih preduzeća:
-
-
-
-
Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br.
353-9/2013-1 od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za
izgradnju opštine Inđija;
Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-39/2013 od
15.03.2013. god, izdati od strane privrednog društva za
distribuciju el. energije „Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED
“Ruma”, Ruma;
Rešenje br. 217-170/13 od 06.03.2013. god., izdatog od strane
MUP-a Republike Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek
za preventivnu zaštitu, Sremska Mitrovica;
Tehnički uslovi br. 509 od 18.03.2013. god. izdati od strane
JKP “Vodovod i kanalizacija” iz Inđije;
Tehnički uslovi br. 569 od 14.03.2013. god. izdati od strane
JKP “Komunalac” iz Inđije;
Tehnički uslovi br. 83432/1-2013. od 14.03.2013. god. izdati od
strane “Telekom Srbija” AD, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
Tehnički uslovi br. 007/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od
strane JP “Ingas” Inđija;
Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o
proceni uticaja na ivotnu sredinu, broj 501-15/2013-IV-02
izdatog od strane nadležnog odeljenja opštinske uprave opštine
Inđija
Svi navedeni posebni uslovi su sastavni deo ovog Urbanističkog
projekta.
6. Urbanističko-arhitektonsko i parterno rešenje planirane
izgradnje
Na osnovu važeće planske dokumentacije, u delu zone koja je predmet
Urbanističkog projekta, moguća je izgradnja predviđenog poslovnog objekta, a
prema uslovima iz Plana koji su navedeni u tački 5. tekstualnog dela.
Urbanističkim projektom se predviđa izgradnja poslovnog objekta
perionice putničkih vozila. Spratnost planiranog objekta je P+0. Maksimalna
predviđena visina objekta je 3,80 m do najviše tačke objekta.
Parterno rešenje je dato u grafičkom delu, u prilogu br. 2 sa prikazom
bilansa površina na građevinskoj parceli nakon završene gradnje.
Urbanističko rešenje je zasnovano na potrebama i zahtevima investitora,
usovljenostima iz Plana, zahtevima saobraćaja, protivpožarne zaštite,
konstruktivnim ograničenjima i ekonomskoj isplativosti. Svi navedeni
elementi opredelili su osnovni koncept urbanističkog i parternog rešenja
4
predmetne parcele. Ovim rešenjem predviđaju se četiri osnovna funkcionalno
povezana ambijenta – prostor za izgradnju planiranog objekta, saobraćajne
površine, uređeni platoi za manipulisanje vozila sa okretnicom i površine
namenjene zelenilu.
Planirani objekat je zamišljen kao moderan poslovni objekat koji se
sastoji iz dve celine – šest mesta za pranje vozila i tehnološkog bloka.
Planirani objekat je predviđen tako da svojim građevinskim linijama
bude postavljen na rastojanju od 7,50 m u odnosu na regulacionu liniju ulice
Novosadska. U odnosu na bočne međašnje linije, objekat je postavljen na
rastojanju od 9,75 m u odnosu na međnu liniju sa susednom k.p. br. 1770/1
(jugoistočna strana), odnosno 11,62 m u odnosu na međnu liniju sa k.p. br.
1766 (severnozapadna strana).
Planirani poslovni objekat je sa površinom u osnovi od 214,18 m2,
odnosno, pravilne pravougaone osnove – gabarita 32,95 x 6,50 m; i u
potpunosti je u skladu sa napred navedenim urbanističkim parametrima i u
skladu sa datim Idejnim rešenjem.
Kako objekat ne poseduje bilo kakve ispade, balkone, otvorena
stepeništa, erkere i sl. to ovde neće biti definisana pravila gradnje i
ograničenja u tim slučajevima.
Nakon izgradnje planiranog objekta, koeficijent iskorišćenosti na parceli
će biti 11,50% dok će koeficijent izgrađenosti biti 0,11.
Osnove svih etaža sa izgledima budućeg objekta su dati u grafičkom
delu Urbanističkog projekta kao Idejno rešenje sa Tehničkim opisom.
U Tabeli br. 2 dat je uporedni prikaz pravila gradnje iz PGR naselja
Inđija i projektovanog rešenja planiranog objekta.
Tabela 2: Uporedni prikaz pravila gradnje:
pravila gradnje
parametar
predviđena Planom
Indeks zauzetosti u %
50%
maksimalno
Indeks izgrađenosti
1,6
maksimalno
Spratnost
do P+1
Zelenilo na prirodnom
tlu minimalno u %
Udaljenost od međa
parcele
Površina građevinske
parcele minimalna
Širina građevinske
parcele do ulice min.
novoplanirani
objekat
11,50 %
0,11
P+0
30%
42,67 %
min 1,0 m (bliži sused)
min 3,0 (dalji sused)
9,75 m (jugoistočna
fasada)
11,62
(severozapadna
fasada)
300,00 m2
1.862,00 m2
10,00 m
27,90 m
5
6.1. Tehnički uslovi izgradnje objekta
Planirani objekti se predviđaju na minimalnom rastojanju od 1,0 m u
odnosu na susednu međnu liniju severne orijentacije, odnosno, na
minimalnom rastojanju od 3,0 m u odnosu na međnu liniju južne orijentacije.
Objekti na susednim parcelama ne mogu biti ugroženi nepravilnom
postavkom, gradnjom i eksploatacijom na osnovnoj parceli. Stope temelja ne
mogu prelaziti granicu susedne parcele izuzev uz saglasnost vlasnika ili
korisnika susedne parcele.
Planirani objekat je projektovan za konkretne namene i u likovnoestetskom smislu će biti u skladu sa zahtevima koje postvalja savremena
arhitektura, savremeni način života i poslovanja.
Prilikom oblikovanja objekta, celine različitih namena vizuelno su
objedinjene u jedinstvenu prostornu celinu. Pored toga što su međusobno
integrisani, vođeno je računa da svi prostori u objektu budu i maksimalno
fleksibilni kao i da zahtevani sadržaji svojom dispozicijom i uz neophodno
povezivanje vizuelno (ili potrebnim komunikacijama) obezbeđuju adekvatno
funkcionisanje.
Otvore ka bližem susedu su na parapetima od minimum 1,8 m.
Krov je u skladu sa funkcijom objekta. Krovne ravni mogu imati nagib
ka ulici ili ka bočnim stranama sopstvenog dvorišta. Atmosferska voda se sa
krovnih ravni sliva u sopstveno dvorište. Obavezan je kosi krov sa nagibom
krovne konstrukcije od 20 do 350. Krovni pokrivač je po izboru investitora a u
skladu sa nagibom krovne konstrukcije.
Planirani objekat će biti opremljen potrebnim instalacijama.
Slobodne i neangažovane površine unutar parcele ozeleniti vrstom
zelenila prema izboru investitora.
Građevinske parcele mogu se ograđivati ogradama maksimalne visine
od kote trotoara od 1,40 m (ograda na regulacionoj liniji) ili visine do 1,80 m
(ograda po bokovima parcele i u dnu parcele). Ograde mogu biti
transparentne ili u kombinaciji zidane i transparentne ograde. Maksimalna
visina zidanog dela ograde je 0,90 m.
Kapije na regulacionoj liniji ne mogu se otvarati van regulacione linije.
Ograda, stubovi ograde i kapije moraju biti na građevinskoj parceli koja
se ograđuje.
6
Plan nivelacije
Prema postojećem stanju, teren je relativno ravan, sa prosečnmo
visinskom kotom od oko 114,30.
Urbanističkim projektom se predviđa takvo saobraćajno rešenje da
apsolutna kota interne saobraćajnice bude u skladu sa kotom u ulici
Novosadska, odnosno, interna saobraćajnica na parceli neće imati podužni
pad. Interna saobraćajnica će zbog toga imati poprečni pad od 1,0% zbog
oticanja atmosferskih voda.
Atmosfersku vodu sa krova objekta svesti olučnjacima do uređenih
platoa oko planiranog objekta koje se dalje, poprečnim padom od 1%, slivaju
delom do zelenih površina na samoj parceli, a delom do ulične atmosferske
kanalizacije putem kanaleta i podzemne atmosferske kanalizacije na samoj
parceli.
7. Predlozi priključaka na spoljnu
komunalne infrastrukture
mrežu saobraćajne i
7.1. Postojeća infarstruktura
Predmetna parcela ima direktan izlaz na ulicu Novosadska, preko
saobraćajnog priključka, širine od oko 4,0 m.
U pojasu regulacije ulice Novosadska izgrađena je podzemna NN i TT
mreža, kao i mreža vodovoda, gasovoda i fekalne kanalizacije.
Prema postojećem stanju, na parceli koja je predmet ovog
Urbanističkog projekta, postoje dva stambena objekta (predviđena za rušenje)
sa priključcima na pojedine mreže infrastrukture.
7.2. Planirana infrastruktura
Saobraćajna infrastruktura
Na samoj građevinskoj parceli se planira interna saobraćajnica sa
kružnim tokom oko planiranog objekta, u jednom delu, i kao parking prostor,
u drugom. Parking-prostor se predviđa za 13 putničkih automobila, kojim će
se podmiriti potrebe zaposlenih i posetilaca na parceli. Interna saobraćajnica
će se direktno povezivati na kolovoz u ulici Novosadska, koja je saobraćajnica
od značaja I reda.
Na samoj parceli se očekuje dolazak putničkih automobila i manjih
dostavnih vozila.
Na osnovu tehničkih uslova broj 353-9/2013-1 od 08.03.2013. god.
izdato od strane Direkcije za izgradnju opštine Inđija, priključak pristupnog
puta se predviđa preko postojećeg saobraćajnog priključka. Širina pristupa,
poluprečnici krivina i kolovozna konstrukcija se dimenzioniše za maksimalno
osovinsko opterećenje do 10t (za komunalna vozila koja se mogu pojaviti na
parceli).
7
Obzirom da predmetna k.p. 1767/1 K.O. Inđija ostvaruje priključak preko
postojećeg kolskog prilaza koji se nalazi u zoni obuhvata rekonstrukcije
raskrsnice ulica Novosadska, Filipa Višnjića, Đorđa Vojnovića i Milana
Rakića, izvršeno je usklađivanje planiranog priključka na saobraćajnu
infrastrukturu, sa detaljima iz Glavnog projekta rekonstrukcije predmetne
raskrsnice.
Elektroenergetska infrastruktura
Kako se radilo o postojećim korisnicima električne energije (dva
stambena objekta – potrošača), snabdevanje električnom energijom budućeg
objekta realizovati preko postojećeg priključnog voda 1kV PP00-A 4x25 mm2
kojim se napaja ormar mernog mesta POMM-1, koji se nalazi na regulacionoj
liniji. Postojeće monofazno brojilo treba isključiti i demontirati, ormar POMM1 išemirati trofazno i u njega ugraditi novo trofazno brojilo aktivne energije za
merenje utrošene električne energije novog objekta.
Glavni razvodni ormar postaviti na pristupačnom mestu u skladu sa
prethodnim uslovima nadležne elektrodistribucije.
Sve unutrašnje instalacije izvesti prema važećim normama i
standardima.
Vodovod i kanalizacija
Priključenje planiranog objekta na mrežu vodovoda i kanalizacije će se
izvršiti na osnovu izdatih Tehničkih uslova izdatih od strane JKP „Vodovod i
kanalizacija“ iz Inđije, broj 509 od 19. marta 2013.
Priključak od ulične cevi do vodomernog šahta projektovati isključivo u
pravoj liniji, upravno na uličnu cev prečnika ф160.
Prema gore pomenutim uslovima, JKP „ Vodovod i kanalizacija“ je
saglasna da se planirani objekat priključi priključkom maksimalno do ф 100,
koji zadovoljava i uslove protivpožarne zaštite, pri čemu nisu dozvoljeni
nikakvi horizontalni niti vertiklani prelomi na ovom delu.
Iznad trase priključaka nije dozvoljeno postavljati pristupne rampe ili
puteve. Ako se ovo ne može izbeći, predvideti postavljanje zaštitne cevi.
Dimenzionisanje vodomera izvršiti na osnovu hidrauličkog proračuna.
Vodomer se postavlja u vodomerno sklonište na 1,5 m unutar regulacione
linije i to u poseban metalni ormar ili nišu, potrebno je postaviti odvojene
vodomere za hidrantsku i sanitarnu vodu. Kroz šaht vodomera nije dozvoljeno
provlačenje druge instalacije.
Projektovanje i izvođenje novog priključka na gradsku vodovodnu
mrežu je isključivo u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija”.
8
Prilikom projektovanja kanalizacionog priključka, prečnik priključka
odrediti na osnovu hidrauličkog proračuna s tim da oprečnik cevi ne može biti
manji od 150 mm.
Granično reviziono okno izvesti na 1,5 m od regulacione linije i u istom
izvršiti kaskadiranje. Priključak od revizionog silaza do kanalizacione mreže
izvesti padom od 2 do 6% upravno na ulični kanal.
Priključenje atmosferske kanalizacije i drenažnih voda od objekta nije
dozvoljeno na sistem fekalne kanalizacije.
Temperatura vode koja se ispušta u kanalizacionu mrežu ne sme preći
35˚C.
Atmosfersku vodu sa krova objekta svesti olučnjacima do uređenih
platoa oko planiranog objekta koje se dalje, poprečnim padom od 1%, slivaju
do kanaleta i dalje do zelenih površina na samoj parceli.
Internu kanalizaciju kompleksa predvideti separatnog tipa posebno za
uslovno čiste atmosferske vode, posebno za zauljene atmosferske vode i
posebno za tehnološke vode.
Atmosferske vode sa zaprljanih površina mogu se ispuštati u putni
kanal samo nakon prečišćavanja.
Tehnološke otpadne vode mogu se ispuštati u mesnu kanalizaciju, ali
samo nakon potpunog prečišćavanja.
Sanitarano-fekalne otpadne vode mogu se ispuštati
mesnu
kanalizaciju.
Prilikom izrade projekta instalacija vodovoda i kanalizacije planiranog
objekta ispuštanje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije vrši se u skladu
sa Odlukom o javnoj kanalizaciji donetoj od strane SO Inđija, na sednici
održanoj 02.03.2011. godine, kao i u skladu sa Uredbom o graničnim
vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihvo
dostizanje („Sl. Glasnik RS br. 67/11).
Telekomunikaciona infrastruktura
Planirani poslovni objekat će se priključiti na javnu TT mrežu u skladu
sa telekomunikacionim uslovima br. 83432/1-2013 od 14.03.2013. god.
Priključenje planiranog objekta je moguće na TT rezervi u ulici
Novosadska (izvod broj 85). Investitor je u obavezi da do postojeće rezerve
postavi kabl određenog kapaciteta.
Kod izgradnje posebnu pažnju obratiti na optički i koaksijalni kabl od
izuzetne važnosti, a čiji je orijentacioni položaj dat u grafičkom prilogu.
Kada u postojećoj bakarnoj pristupnoj mreži postoji rezerva, do nje je
potrebno graditi privodni TK kabl potrebnog kapaciteta. Pored TK kabla,
celom dužinom, treba položiti rezervnu PE cev ф40 mm. Privodno okno graditi
na pogodnom mestu na parceli investitora. Od okna do ITO ormara posebno
položiti PE cev ф110 mm.
9
Investitor je dužan da obezbedi Projekat priključnog TT kabla i na ovaj
projekat ishoduje građevinsku dozvolu ili da se u sklopu projektne
dokumentacije za objekat uradi i Projekat priključnog TT kabla na koji će se
dobiti građevinska dozvola. Stručnu pomoć za izradu ovog projekta kao i
konačnu saglasnost daje „Telekom“. Nadzor nad izvođenjem radova, tehnički
prijem i saglasnost na priključenje na javnu TT mrežu vrši i izdaje „Telekom“.
Nakon završetka radova investitor je dužan da izvrši geodetsko
snimanje nove trase i da uradi tehhničku dokumentaciju izvedenog stanja.
Gasna infrastruktura
Planirani poslovni objekat će se priključiti na javnu gasnu mrežu u
skladu sa tehničkim uslovima br. 007/13-K od 06.03.2013. god.
Priključenje planiranog objekta izvesti sa gasne polietilenske linije PE40
ser S5, pomoću sedlastog komada dim 40x25 mm i elektrofuzijske spojnice
dim 25mm i sve u kvalitetu PE 100 ser S5.
Priključni gasni vod izvesti sa gasnom polietilenskom cevi dim 25 mm
ser S5, prelaznim komadom PE/Č dim 25/26,9 mm, čeličnom bešavnom cevi
dim 26,9 x 2,3 mm i gasnom kuglastom slavinom dim ¾“ sa čepom.
Merenje izvršiti MRS G...T odgovarajućeg kapaciteta .... m3 prirodnog
gasa, pritiska 22-100 mbar što je i izlazni pritisak i isti postaviti na spoljni zid
objekta prema parceli 1766.
8. Zelenilo i parterno uređenje
Da bi se postigao povoljan efekat u svakom godišnjem dobu, potrebna
je kombinacija lišćara i četinara. Kombinovati se mogu visoki i niski lišćari,
niski četinari, zimzeleno i listopadno žbunje, razne vrste cveća i trava (travni
busen).
Zelenilo, osim dekorativne uloge, ima i ulogu izolacije objekata od
okolnih parcela.
Poslovi ozelenjavanja se dele u dve grupe: pripremni radovi i samo
ozelenjavanje. U pripremne radove spada skidanje i transport iskopane
zemlje, humusiranje i ispuna žardinjera (ukoliko se iste koriste). Kod
ozelenjavanja je potrebno voditi računa o tome da sadni materijal ispunjava
određene uslove kvaliteta i godina starosti.
Kod sadnje drveća potrebno je voditi računa o minimalnim rastojanjima
od instalacija, a kako je dato u sledećoj tabeli:
Instalacija
Vodovoda
Kanalizacije
NN vod
TT mreža
Gasovoda
Drveće
1,5 m
1,5 m
2,5 m
1,0 m
2,0 m
10
Pešačke komunikacije će biti popločane adekvatnim tipom behaton
ploča. Parking prostor će biti u vidu raster ploča, kako bi postojala određena
razlika i uočljivost u odnosu na protočne saobraćajne površine i kako bi
povećali zastupljenost zelenih površina.
Za lakše snalaženje posetilaca i za lakše identifikovanje pojedinih
celina, u kompleksu je potrebno obezbediti adekvatnu horizontalnu i
vertikalnu signalizaciju.
9. Protivpožarna zaštita
Prilikom planiranja i izgradnje planiranog poslovnog objekta potrebno je
pridržavati se Zakona o zaštiti od požara („Sl. List RS“ br. 111/09),
Pravilnika o načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte
visokogradnje („Sl. List RS“ br. 15/08) Pravilnika o tehničkim
normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl. list SRJ
br. 11/96) kao i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu
za gašenje požara (Sl. list SFRJ br. 30/91), Pravilnika o tehničkim
normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Sl. List SFRJ“ br.
24/87) i ostalih važećih propisa, a u skladu sa Prethodnim uslovima br. 217170/13 od 06.03.2013. dobijenih od Ministarstva Unutrašnjih poslova,
Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Sremskoj
Mitrovici, Odsek za preventivnu zaštitu.
Na osnovu Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09)
nadležnom Odeljenju MUP-a je potrebno dostaviti Glavni projekat na koji se
daje saglasnost.
Urbanističkim projektom se predviđa izgradnja pristupne saobraćajnice
kao i uređenih betonskih platoa, čime je obezbeđen pristup objektu sa 4
strane, odnosno, čime su zadovoljeni uslovi iz važećih normi i standarda iz
oblasti protivpožarne zaštite.
Glavnim projektom će biti predviđena PP hidrantska mreža, a u skladu
sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje
požara (Sl. list SFRJ br. 30/91). Za napajanje hidrantske mreže može se
koristiti svaki izvor čiji kapacitet može da obezbedi potrebnu količinu vode
takvog kvaliteta koji se može upotrebiti za gašenje požara.
10. Procena uticaja na životnu sredinu
Na osnovu Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o
proceni uticaja na životnu sredinu, broj 501-15/2013-IV-02 izdatog od strane
odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne
sredine, utvrđuje se da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na
životnu sredinu planiranog objekta..
11
11. Uslovi za evakuaciju otpada
Prema Tehničkim uslovima br. 569 od 14.03.2013. god., izdatim od
strane JKP „Komunalac” iz Inđije, na teritortiji opštine se vrši organizovano
odvoženje komunalnog otpada i njegova separacija.
Shodno tome, investitor je dužan da odredi i obezbedi lokaciju za
odlaganje komunalnog otpada na kojoj će se postavljati kontejneri. Lokacija
na kojoj se postavljaju kontejneri mora da ima prilazni put i mora se
obezbediti nesmetan prilaz komunalnim vozilima kako bi se moglo nesmetano
vršiti pražnjenje kontejnera. Prostor za ovu namenu predvideti na samoj
građevinskoj parceli, u neposrednoj blizini javne saobraćajnice.
Površina za držanje tipskih posuda mora imati dovoljnu površinu i
mora biti nosiva i glatka, na nivou prilaznog puta, sa odvođenjem
atmosferskih voda, na rastojanju ne većem od 2,0 m od prilaznog puta za
komunalna vozila.
Za datu lokaciju potrebno je obezbediti minimum: jedan kontejner 1,1
za komunalni otpad, jedan kontejner 1,1 m3 za papir (plavi) i jedan
kontejner 1,1 m3 za PET ambalažu (žuti).
m3
12. Uslovi i mere za realizaciju Urbanističkog projekta
1234-
Urbanistički projekat je urađen u četiri istovetna primerka i sadrži:
Uslove izgradnje na građevinskoj parceli, sa svim posebnim uslovima;
Idejna rešenja i skupni prikaz komunalne infrastructure sa
priključcima na spoljnu mrežu;
Opis, tehnički opis i objašnjenje rešenja iz urbanističkog projekta;
Idejna urbanistička i arhitektonska rešenja objekata i pejzažnog
uređenja.
Dva primerka Urbanističkog projekta se uručuju investitoru, jedan
primerak se uručuje Organu opštinske Uprave na dalje sprovođenje, a
jedan zadržava preduzeće u svojoj arhivi.
Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma
potvrđuje da je urbanistički projekat izrađen u skladu sa urbanističkim
planom, prostornim planom jedinice lokalne samouprave, odnosno
prostornim planom posebne namene i ovim zakonom.
Pre potvrđivanja urbanističkog projekta, organ nadležan za poslove
urbanizma organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta, u trajanju
od sedam dana.
Po isteku roka, nadležni organ je dužan da u roku od tri dana dostavi
komisiji za planove urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama
sa javne prezentacije.
12
Komisija za planove dužna je da u roku od 30 dana izvrši proveru
usklađenosti urbanističkog projekta sa planskim dokumentom i ovim
zakonom, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije i izveštaj sa
mišljenjem dostavi nadležnom organu.
Ako nadležni organ utvrdi da urbanistički projekat nije urađen u
skladu sa planskim dokumentom i ovim zakonom, obavestiće o tome
podnosioca zahteva.
Nakon ovoga sledi izdavanje Lokacijske dozvole i izrada Glavnog
projekta poslovnog objekta.
13
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
3. GRAFIČKI DEO
URBANISTIČKOG PROJEKTA
POGLAVLJA
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
SADRŽAJ
GRAFIČKOG DELA URBANISTIČKOG PROJEKTA:
A.)
Grafički prilozi urbanističkog projekta:
1) Granica obuhvata sa prikazom postojećeg stanja
2) Situaciono rešenje, kompozicioni plan i parterno uređenje
3) Prikaz postojeće infrastrukture sa predlozima priključenja na
spoljnu mrežu
B.)
Idejno rešenje planiranog objekta:
1) Tehnički opis
2) Situacija R 1:500
3) Osnova Prizemlja R 1:100
4) Presek A-A R 1:100
5) Prednja fasada R 1:100
6) Bočna fasada R 1:100
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
A.)
Grafički prilozi urbanističkog projekta:
1) Granica obuhvata sa prikazom postojećeg stanja
2) Situaciono rešenje, kompozicioni plan i parterno uređenje
3) Prikaz postojeće infrastrukture sa predlozima priključenja na
spoljnu mrežu
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
B.)
Idejno rešenje planiranog objekta:
1) Tehnički opis
2) Situacija R 1:500
3) Osnova Prizemlja R 1:100
4) Presek A-A R 1:100
5) Prednja fasada R 1:100
6) Bočna fasada R 1:100
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
TEHNIČKI
OPIS
ZA IDEJNI ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI PROJEKAT
poslovnog objekta – perionice za putnička vozila u Inđiji kat. par. br.
1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
1.
OPŠTE
1.1. OPŠTI PODACI
OBJEKAT :
POSLOVNI OBJEKAT P+0 – PERIONICA
PUTNIČKIH VOZILA
INVESTITOR: „LETAČ” doo, Inđija
MESTO :
Inđija, k.p. 1767/1, K.O. Inđija 1 – deo 2
PROJEKTANT :
1.2.
„DOMUS CONSTRUCTION” doo, Inđija
OPŠTI USLOVI
Idejni arhitektonsko – građevinski projekat urađen je na osnovu
projektnog zadatka, sastavljenog od strane investitora i
projektanata i na osnovu njega urađenog idejnog rešenja za
objekat, koje je investitor usvojio i u potpunosti prihvatio,
Informacije o lokaciji izdate od strane Odeljenja za urbanizam,
komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske
uprave opštine Inđija, pod brojem 353-5/2013-IV-02 od
20.02.2013. godine. Pri izradi projekta projektant se rukovodio
važećim propisima u vreme izrade projekta.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
2.
TEHNIČKI PODACI
2.1. Idejnim projektom objekat je postavljen na plac, rešena je
funkcionalnost objekta, dato konstruktivno rešenje koje
obezbeđuje stabilnost i sigurnost objekta i predviđena
materijalizacija.
2.2.
LOKACIJA I SITUACIONO REŠENJE
Poslovni objekat se nalazi u Inđiji, na katastarskoj parceli
1767/1, K.O. Inđija 1 – deo 2, pravilnog oblika, površine
1.862,00 m². Objekat se nalazi u bloku 16 u zoni mešovitog
stanovanja u Inđiji. Prilikom formiranja objekta projektant se
rukovodio maksimalnim, dozvoljenim parametrima i to: visina
objekta P+1+Pk, indeks zauzetosti max 40%, indeks
izgrađenosti max 1,2. Spratnost novoplaniranog objekta je
P+0, stepen zauzetosti je 11,50%, dok je indeks iskorišćenosti
0,11.
položaj objekta na parceli – objekat je udaljen od regulacione
linije 7,50 m.
Uz uvažavanje svih urbanističkih parametara, rastojanja
građevinske linije od regulacione linije i granice sa susednim
parcelama određen je osnovni gabarit objekta: 32,95 x 6,50m.
Ka ulici objekat je postavljen na građevinsku liniju koja je
pomerena za 7,50 m u odnosu na regulacionu liniju.
Objekat je maksimalne spratnosti P+0, maksimalnih
dimenzija: 32,95 x 6,50m. Najviša tačka slemena objekta nalazi
se na 3,80 m od kote trotoara, dok maksimalna visina atike
objekta iznosi 3,70 m. Visinska razlika između kote trotoara i nulte
kote ulaza u objekat, odnosno poda objekta ne postoji, zbog lakšeg
ulaska i izlaska vozila. Objekat ima lučni krov sa nagibom krovnih
ravni od 16,000, sa slivnim ravnima nagnutim ka dvorištu.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
2 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
komunikacije i parkiranje
Za potrebe korisnika poslovnog prostora obezbeđen je parking
prostor u okviru dvorišta, a pored objekta.
Kolski pristup objektu predviđen je iz ulice Novosadske.
slobodne i zelene površine
Slobodne površine placa tj. one koje nisu pod objektom kompletno
su uređene. Pešački pristupi objektu popločani su betonskim i
kamenim pločama, otpornim na klizanje i nepovoljne atmosferske
uticaje, na način koji obezbeđuje nesmetano kretanje pešaka.
Ostatak slobodnih površina je ozelenjen – travnate i površine pod
dekorativnim niskim rastinjem.
Tabela 1.
REALNE
POVRŠINE
OBJEKTA
etaža
DELA
IZGRAĐENOG
bruto površina
PRIZEMLJE
214,18 m²
rekapitulacija po etažama
NADZEMNE ETAŽE
prizemlje, I sprat
SVE ETAŽE OBJEKTA
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
BRGP
214,18 m²
214,18 m²
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
POSLOVNOG
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
3 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
rekapitulacija po nameni
BRGP
STANOVANJE
/ m²
POSLOVANJE
214,18 m²
UKUPNO
214,18 m²
Tabela 2.
Urbanistički pokazatelji za građevinsku parcelu br. 1767/1,
K.O. Inđija 1 – deo 2:
karakter parcele
građevinska parcela
namena parcele
zona mešovitog stanovanja
površina građevinske parcele
1.862,00 m²
Površina pod objektom
214,18 m²
(prizemlje objekta)
popločane
853,28 m²
saobraćajne
i pešačke površine
zelene površine 794,54 m²
Stepen zauzetosti parcele
( horizontalna projekcija
objekta)
BRGP– indeks izgrađ.
REALNA NETO POVRŠINA
OBJEKTA
spratnost
visina
tel. 062 / 311-355
P+0
3,80 m sleme
3,70 m atika
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
214,18 m² - 11,50%
(dozvoljeno 744,80 m² 40% )
214,18 m² - 0,11
(dozvoljeno 2.234,40 m² 1,2)
200,99 m²
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
4 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
2.3.
FUNKCIJA I OBLIKOVANJE
Objekat je po svojoj funkciji poslovni, namena mu je perionica
putničkih vozila.
Gabarit objekta je uslovljen urbanističkim parametrima i pravilima
gradnje, i u okviru njega su unešeni odgovarajući sadržaji
definisani projektnim zadatkom.
Osnovni gabarit objekta je dimenzija: 32,95 x 6,50 m.
Spratnost objekta je P+0.
Pregled svih i poslovnih prostora sa pripadajućim prostorijama i
njihovim površinama nalazi se okviru grafičke dokumentacije.
Oblikovno i kompoziciono rešenje objekta, a pre svega fasada,
projektovano je u duhu savremenih arhitektonskih tokova, uz
primenu savremenih i trajnih materijala. Konstrukcija objekta je
skeletni sistem koji čine stubovi i grede izrađeni od pocinkovanih
čeličnih kutija 130 x 130. Zidove objekta čine zidovi izrađeni od
PVC cirade, koja služi samo kao pregrada između mesta za pranje.
Za pokrivanje objekta predviđen je leksan debljine d = 10 mm.
Tabela 3.
Pregled neto površina po etažama
PRIZEMLJE
POSLOVANJE
STANOVANJE
180,00
/
UKUPNA NETO POVRŠINA
200,99
REKAPITULACIJA NETO POVRŠINA
ETAŽA
POSLOVANJE
PRIZEMLJE
200,99
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
STANOVANJE
/
200,99
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
5 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
2.4. MATERIJALIZACIJA
2.4.1. Podovi
Podovi u objektu urađeni su preko armiranobetonske ploče u
prizemlju objekta. Sastoje se od svih potrebnih slojeva hidro
izolacije i završnom obradom – posipom od „očetkanog“ cementa
protiv klizanja.
2.4.2. Zidovi
Zidovi objekta u klasičnom smislu ne postoje, to su samo laki
pregradnji zidovi izrađeni od PVC cirade.
2.4.3. Plafoni
Plafon objekta čini sama krovni pokrivač leksan debljine d = 10
mm, koji se postavlja na pocinkovanu čeličnu krovnu rešetku.
2.4.4. Krovni pokrivač
Krovni pokrivač osnovnog kosog krova je leksan debljine d = 10
mm u nagibu od 16,00%, postavljen na pocinkovanu čeličnu
konstrukciju. Opšivke zida atike i horizontalni ležeći oluci urađeni
su od ravnog plastificiranog, čeličnog lima u istom tonu, kao i
vidljive olučne vertikale, povezane sa kišnom kanalizacijom u
prizemlju objekta.
2.4.5. Stolarija - bravarija
Na objektu nije planirano postavljanje nikakve stolarije, jer je
objekat otvorenog tipa, i kao takav nema potrebe za stolarijom.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
6 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
2.5.
KONSTRUKCIJA
Konstrukcija objekta je skeletni sistem koji čine stubovi i grede
izrađeni od pocinkovane čelične konstrukcije. Zidove i fasadne i
unutrašnje tretirati isključivo kao ispunu. Raster stubova postaviti
tako da odgovara organizaciji poslovnog prostora koji treba da
bude maksimalno fleksibilan. Temeljenje objekta uraditi na
temeljnim stopama i trakama od armiranog betona.
Krovna konstrukcija objekta je pocinkovana čelična rešetka.
2.6.
SAOBRAĆAJNICA
Radove na izgradnji saobraćajnice u svemu izvršiti prema
pogodbenom preračunu i tehničkim uslovima za izvođenje radova.
Radove izvoditi po uputstvima nadzornog organa bez koga se ne
mogu vršiti nikakve izmene projektnog rešenja, niti izvoditi
značajne faze rada. Iskop materijala izvršiti do projektovane kote i
pravilnim zasecanjem kosina.
2.6.1. Nivelacija
Nivelaciona rešenja su uslovljena kotama postojećih sadržaja. Kao
nepromenljive su tretirane kote novoprojektovanog poda ulaza i
izlaza objekta. Nivelacijom je rešeno da se odvodnjavanje
atmosferske vode sa kolovoza kao i gravitirajuća voda sa objekta
vrši atmosferskom kanalizacijom koju čine kanali sa podužnim
padom, koji odvode vodu u jarak koji se nalazi izvan parcele.
2.6.2. Karakteristični poprečni profil
Poprečnim profilom su obrađene kolovozne površine i zelene
površine. Širina novoprojektovanog kolovoza je 6,00m. Poprečni
nagibi elemenata profila su koncipirani tako da obezbede efikasno
vođenje površinskih voda prema atmosferskoj kanalizaciji i iznosi
1%.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
7 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
2.6.3. Kolovozna konstrukcija
Primenjne konstrukcije za gradnju saobraćajnih površina su
uslovljene projektnim zadatkom i važećim normativima za ovu
oblast.
Kolovoz: usvojena je konstrukcija koja zadovoljava najmanju
vrednost za teško saobraćajno opterećenje od 3x106 i CBR=7% (na
terenu je CBR=4,5%, ali se zamenom podtla slojem peska dobija
posteljica nosivosti CBR=7%).
Projektovana kolovozna konstrukcija je:
- Tamnonski sloj šljunka d = 40 cm
- Drobljeni kamen 0-63mm debljine d = 30cm;
- Drobljeni kamen 0-31.5 mm debljine d = 10cm;
- BNS debljine d = 8cm;
- AB debljine d = 5cm.
Projektovan nasip ispod poda objekta je:
- Sloj peska d = 60 cm
- Drobljeni kamen 0-63mm debljine d = 30 cm;
- Drobljeni kamen 0-31,5mm debljine d = 5cm.
Debljina podne ploče objekta je 20 cm.
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Đorđe Dević dipl. ing. arh.
LICENCA BROJ 300 6955 04
M.L.P.
TEHNIČKI OPIS
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
_________________________
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
IDEJNI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
8 /8
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
4. DOKUMENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
POGLAVLJA
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
DOKUMENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA:







Zahtev Naručioca za izradu urbanističkog projekta
Prepis lista nepokretnosti
Kopija Plana
Katastarsko-topografski plan
Informacija o lokaciji br. 353-5/2013-IV-02 od 20.02.2013. godine.
Rešenje o uklanjanju objekta broj 351-2-24/2013-IV-02 od 11.03.2013.
godine i 353-5/2013-IV-02 od 20.02.2012. godine od strane opštinske
Uprave Opštine Inđija.
Tehnički uslovi nadležnih ustanova:
- Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br. 353-9/2013-1
od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za izgradnju opštine
Inđija;
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-39/2013 od 15.03.2013.,
izdati od strane privrednog društva za distribuciju el. energije
„Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED “Ruma”, Ruma;
- Rešenje br. 217-170/13 od 06.03.2013. izdatog od strane MUP-a Republike
Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek za preventivnu zaštitu,
Sremska Mitrovica;
- Tehnički uslovi br. 509 od 18.03.2013. god. izdati od strane JKP “Vodovod i
kanalizacija” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 569 od 14.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Komunalac” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 83432/1-2013 od 14.03.2013. god. izdati od strane
“Telekom Srbija”, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
- Tehnički uslovi br. 007/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od strane JP
“Ingas” Inđija;
- Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja
na životnu sredinu, broj 501-15/2013-IV-02 izdatog od strane
nadležnog odeljenja opštinske uprave opštine Inđija
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
DruStvo sa ogranidenom delatnosiu o registrovano kod APR pod brojem BD 137501/08
PIB 105842694 . PDV 444629536 o T.R. 205-136316-92 Komerciialna Banka A.D.
ZAHTEV ZA IZR'ADV PROJEKTA
Lg-,'t*
Naruiilac:
Adresa stana:
Prilozi:
,,DOMUS CONSTRUCTION" doo o Banovii Strahinje 45 o Indija
t e l / f a t s : 0 2 2 1 5 5 2 - 6 6 6e m o b : 0 6 2 1 3 11 - 3 5 5
www.domus.rs o e-mail: officdZldomus.rs
MB @#tn GEl4Jfl
Pffi Etri$qil fEolE'lfxl4 grEl
14HD{Jn
@ ffi g XR:RCIRPHENOKPE'IHOCIfl
: 9 5 2 - 1/ 1 2 - 4 ? 9 9
Soi
-*-:-
E4gtTr;
.-
^4
ati4a
Lo. I L.z-aLz'
N P E T-I14C
"nu c G.a.
r{e
x.o
.:
I4HDIAJH
47?
6Po
Uok1>eUF{oc0\-,i
4"
trEO
2
Gprqt.rufte.+e=,$.-.-'T."r
H .-TLCrrI
E rL6rl
tE rr-dil - 1,@
lF .ru-fi - 2,e
f n-d
cifFE€.
o:trE-E
oTFE
1
1
1
cFfF{F
l-Efia
fF-=
1
CI X6E
.o*finu-*r4,
O3EIIIIIIilTY
flOIRM
R - III4CT
CTPeI1fl:1
1-nE02
olq[uHa:l4l1filJfl
Kafiacurapcla
lbuecunuYnuua
6Poj
u kyhuu
u
kopuqhena
Havuu
knaca
kalllacrjralcka
flobpuuHa
" ll{aiuacutaPcku
uPUXoa
xa a m'I
Bpcfiacemnuqfia
44
IJOBOCRICKR
ll0l 3fPfll0M-05Jtl(I0|4 3 0 8
3tl'llll4[lTt
:emrruqtle
rpalTebuHcko
Y
0cfiano
cbojuHu
opxabHoj
2 HOBOCRIC]{fl
3fPA[0f4-06J[KT0M 4?
flOn
3EMlMilTt
3em[uq0e
rpal7ebuncko
Oc0ano
Y
cbojuHu
opxabHoj
3 |-lOBOCfNCl(R
fl013rpfln0M-06J[](T0M 1 2
3E[1ilt4ilTi
aem,tuq[e
rpalTebuHckc
Y
Oc0ano
cbojuru
npxabuoj
4 |1OBOCflNCl(R
IIOI3ruRNOM-OEJEI(TOM
3EMIIIlIITT
3em6uu[e
rpalTebuucko
0ctrano
Y
cbojuttu
npxabHoj
5 IIOBOCRICl{R
t10l3fP8[0M-05J[KT0M
3t}'1fil{|l]TE
3emnuqfre
rpafeburcko
Y
0cfiano
cbojuHU
npxabHoj
6 l1OBOCfrICl(fl
[0n3rPR[0|4-06JEKTO|'4
3tM[!1lLTt
y
3ernibu-]x0e
0c[anorpal2ebuHcko
cbojuHu
npxabuoj
HOBOCMC|(R
|{OBOCR[C|iR
3emrbu-ufie
rpafebuncko
Oc0ano
Y
cbojuuu
opxabnoj
- OBJEKRT 5 0 0
Y33PRNY
3IMII!{IITI
l.knace
|trfiBfl
Yl{YlIHO:
s?2
y
ser'rwuue
rpafebuncko
22.82
l0coano
nanho-, cb iua-t
1862
1t a)
1862
22.82
i
I
x Ha0omeHa
I
I
i
i
Hfl3tMJ[fl[lTv
npRBR
0 ttoct4ottv
i nm - nomut
I
i
I
!
4i7
Htil0KPtTH0CTll:
II}'ICTR
6P0J
lllliflJf1-!E02
ouq[uHa:
Ka[acfiapcka
I
ll
t:
L:,
u anpeca,
0pe6ubanu-ule
umejenlor oa ponu0ena,
l1pesune,une,
a[Peca
u
ce[u-u[le
Ha3ub,
ooHocHo
I (JME|:08?67360)
tltTPfl
l(PflIB
[00,l4Hil'|Jfl,
Bpc0a
Ipaba
06nuk
cbojure
UbUM
i
li
l:::
Jneta
llpuba0na 1/1
tili
I::'
tr
"ir
x Hauonena
[pabaHa$uma
u Hocuouuma
o6jek[uma
- 1.m0 : fioflauu
rpatebuHckun
u npyfum
0 3rpanama
B Ill4CT
4?7
HEIIOKPITHOCTIj:
lll4CTR
BP0J
Dpoj
Iapuene
/1
1767
1
CTpfl,,fl:
l4HiilJf1-lltO2
ouqrluna:
Ka0acrlapcla
Bpc[a
lpabaHao6jek0Y
Hocurau
o6jek0a
flnpeca
llobour.
upaba
6poj eflaxa
IAqUH l(opuc.
jenHor
ume
ume,
Ponufiena,
ynuue) llpe:ume,
llpabHu 11a3uD
kopuuhe$a
oAHocHo06nuk 06um
anPeca,
u
upe6ubanuq[e
uo[ec
utu
Hacefie
cua[yc
u rasub lpapb
cbo3une Jnena
anPeca
u
cefiuqrlta
Haoub
6poj
o6jek[a u kyhHu
o6jektrtauHcka
Cbojuua
tltTPflI
|{PRIIfl
n00,l4|lil1Jfl,
44 JttTfq
06jekatu |1OBOCflICl(fl
floponuvHa
flpuba[Ha
(JM6f:08?67360)
u3
[pey3e[
cIam6eHa
*l*l*l*
3fpa0a
3enlfiuqHe
[loponuvra
cuam6eua
3rpana
l]ilPeI
}(PRIIR
IltTRq
n00,ill]D||Je,
06jeka0 HOBOCRICKR
(JM6f:08i67360)
us
upey3efi
3eInnuuHe
knure
CbojuHa
llpubafina
I
I]ETPR
](PR[R
IttTflq[00, l411Dl,1JR,
06jeka0 HOBOCRICKR
(J!16f:08767360)
u3
Ipey3e[
CbojuHa
flpubaIHa
flormhHa
3Tpaua
kuure
3el]]l_uHe
knure
IliTPflI
KPRIIR
100,l,lHDllJR,
06jekaI HOBOCMCKRtETRq
(Jlt46l':08?67360)
u3
upey3erli
Cbojura
llpubautHa
3emfiulxHe
k*ure
/1
1?6?
I
NTTPfl
KPR]IR
IOO,I4Hii1JR,
06jekaI HOBOCfl[C|{flIITTRI'l
(Jl48l-:08i67360)
u3
0pey3eo
Cbojuua1fL
Ilpuba0ua
3erl]lb!_uHe
k*ure
/1
176?
I
IltTPfr
l{Pflllfl
ItTRqn00,l4HDl1Jfl,
06jekaul l1OBOCflNC}(R
(JM6f:08?67360)
u3
0pey3e[
3e|Il0uuHe
knure
x Ha0omeHa:
CbojuHa1/1
llpuba0Ha
u orpaHuqe[una
o rllepeulul'ra
I IlflCT- flonauu
l/H||llfl1-[t0 2
oluiluua:
Ka[ac0apcka
4??
Htll0l{PETH0CTll:
Ill4CTR
6P0J
kopuqhena
tpoj HavuH
flena
uoce6Hor
Epoj 6pojlSpojluoce6.
o6jek[a
nena
3rp.lYnacal
uapuene
orpaHu'{e$a
onHocHo
0[uc[ePe[a
0 nuuy
u lonauu
orpanuvem
Boc[a[epe[a,oauoctlo
oarocu
orPaHuqe$e
irakojece[ePe[o[Hocno
EPTTE
nafiynr
yIuca Tpajane
llTMfl
I
x Ha0omela:
Fax senf, b9
: 622561318
PEAYS'II4KACP5IIJA
pEnyEnxqKH
rEoAETCKl|3ABOA,a7
4./--'.
aa{:iraoepHeno(psrHocfl1
..,,--ffi.:7y'u,,..,..,.
cnpx5ri
E;N;.d[.c..:..t-/.,!..#-:.{...... a v
:,!,,1,,,,
e.!.l t!,,.-fl
r/
Azryu :,,,,C,{.
J
KONHJAIIIIAHA ,,** "
' s . - ' 1. 4 . . 1
4
/
Par|.repa
t : ..:l.Q.Q.!.........
a./4
(
KaraoropcKa
a.6eot,,,../.,7,t
napqen
il,L,.,,,,,,,.
,f\,
o
.70 oa^/*/a lf
J JJJ
"t'<-'C+-.-fo</t
'
r'lc
--
rE-!
+-
:
E LOA ! tFt K/ 11, J t
62. CrfrJt
Kt xl /tltt4NJ/
nnaHa.
opxrH{anyKaracrapc(or
KonvjsnnaHgJEBsplgpaAHoM
r AxpeKiop
=A
{.'"*
<o'
C€ rt
ac
Hyl
hr
:{
Fri
\zeY
' iE.F j\
F:
\.r
x
\)i
st
F*E
H; ;.fii 5 € \ €
! #:ilF
:
Siu
F
!*
E'F^
xtis
\
*5j-
\!S
N;::-
-'sJ
= rE S
s
r tE
, rt,tE S
6Eii
6:!
F\:
Q$.<
x€
;\
U
F]
:q
B$
** r
F:S
\
td
t6i
S
S
d
*e/
OFIUJTVIHA
O,n,eneu=e aa
V|H"F>I/1JA
yp6armsaM, |<oMyHar|Ho-cTa|v|6eHe nocnoae
v|
aaurrwry )KMBOTHe cpep,vme
PEFIYBIII/IKA CPBVIJA
AH
BOJBO,£l,l/1HA
O|'ll.L|Tl/IHA I/|H'F>l/IJA
OFILUTVIHCKA YFIPABA
Onerben-be aa yp6a|-m3aM,
nouloae M
cpeqvme
|<oMy|~|am-|o-cra|v|6e|-|e
3au|1'm'y
>|<v|so1'|-|e
Bpoj: 353-5/2013-IV-02
/1aTyM: 20.02.2013.
VIHBVIJA
H.3.
Op,en>e|-be 3a yp6a|-w|3aM, |<oMyHam-|o-craM6eHe nocnose v| 3aLuTmTy )Kl/IBOTHE cpep,mHe, Ha OCHOBY
qnana 53. 3a|<o|-|a 0 I1J'laHMp<':ll-by VI v|3rpap,|-bu (”Cr|y>K6eHv| rnacl-|v||< PC", 6p. 72/09, 81/09, 24/11 v|
121/12), |'lpaBv|m-|m<a o cap,p>Kv||~|v| vmqaopmaumje 0 r|oKauv|jv| M 0 ca,qp>Km-m noKauv|jcKe noasone
PC», 6p. 3/10), M qnal-la 14. Op,ny|<e o OnLuTv||-|c|<oj ynpaBv| OFILUTMH8 l/l|-lijmja (,,Cn. rmcr
CpeMa“ 6poj 7/12, 23/09 14 30/11), nocTynajy'hm no 3a>creBy L100 "fl8T8'-I" 143 VlH‘r')v1je, Ynvnua
Kparba FIeTpa npsor 66, 3a napueny 6poj 1767/1 KO I/luljnja, Koja ce Hanasm y HoBocap,cKoj
(<<Cn. rnacHv||<
on|1|Tv||-|a
ynv||_u/1
y
V||-|f)v|jv|,
p,aje ce:
O J'|OKAL|,V|Jl/1
VIHCDOPMALLI/IJA
l1.r|a|-|c|<n
noxynem |-|a ocl-loay Kora ce nanaje Ml-lcbopnaunja 0 noxauujva:
l1na|-|
=
re|-|epanHe perynaunje |-|acen=a I/luljnja
CpeMa“ 6poj 14/06 30/11)
("CIL TMCT OFIUJTVIHE
Henwflal
<>nH9¢.H0=<=I1a.v I<¢J'.9i..¢e..fln¢AMeT!1a.na|2H¢!!?
yBmp,oM y ycBoje|-w|
OFILUTVIHG
l/1|-|f)mja
I/I
...........
..
.
..
Flnan l'8HGpaJ'|H€ perynaumje Hacerba VII-|fJv|ja (,,Cn. nv|cT
v| 30/ 11), |<0|-|craToBa|-|o je ,u,a ce l'lpe£\M€THa napuena 6poj 1767/1 KO
y rpa|-MuaMa rpafjesvn-|c|<or peoHa Hacerba I/1HfJv|ja, y 6r|o|<y 6poj 16 |<ojv| je HBMEI-b€H
nr|a|-|cKv| ,qo|<yMe|-rr -
CpeMa“ 6poj 14/06
|—|ana3v|
3a MEUJOBI/1T0
v|
nopop,v1q|-|o cTa|-|osa|-be.
V Aeny
no|<
6no|<a ya HoBocap,c|<y ynmuy ppssorbasa ce v|3rpa,qH>a o6je|<aTa Bv|Luenopo,u,v|qHor cTa|-|oBaH=a,
ce y y|-|yTpau1H=ocm 6no|<osa 3ap,p>KaBa nopo/mqno CT8HOBa|-be.
flame
ypeherbe Bpumhe ce npeMa onrosapajyfmm o11pep,6aMa Flnaua reuepam-|e perynaumje Hacema
(,,Crl. nvlcr onLu'rv|He CpeMa“ 6poj 14/06 VI 30/ 11).
Vlnljmja
Ha"e".a3e."">","-'1'?‘
Y
KaTacTapc|<a napuena 1767/1
CTHHOBBI-by.
..
KO
UV
,
VII-|'f)v|ja
.
ce Hana:-M y neny 6no|<a 16
Kojvu
ce H8M€l-byje Meu|oBvrro|v|
Mewoamor cTa|-|oBaH>a ,CI,O3BOJ'b€Ha je v|3rpa/1|-ba rnasnor o6je|<Ta: Bmmenopopmqnor
Bmwenoponmquor cTaM6e|-|0-nocnoBHor o6je|<Ta, nopopmm-nor 06je|<Ta, CTaM6eHO-HOCHOBHOF
o6je|<Ta nopopmunor Tvma
noMoh|-|or o6je|<-ra y3 craM6e|-M o6je|<a-r: rapa>Ka v| orpa,u,a. V 3aBv|cHoc'rM
on Befll/I‘-ll/1H6 napuene, y oKBv|py ose 30:-|e, noasorbena je marpam-ba v| nocr|oB|-|or o6je|<Ta. l'locnoBHe
Y
o|<Bv|py 3o|-|e
o6je|<'ra,
v|
nenamocm
plenan-nocm,
|<oje
1j.
ce Mory ,qo3BormTm cy
one
LIGIIBTHOCTI/I Koje
143 p,oMe|-la
csojvm
cTa|-|oBaH>e.
Tprosm-|e Ha Mano, yrocrwrerbcrsa 14 ycny>K|-|e
H6 yrpo>KaBajy npv|Map|-|y q>y|-u<uv|jy so:-|e —
pa/.1oM
Ha rpaljesmucxoj napuenvi ,qo3Bon=e|-|a je vnarpamba caM0 jem-|or rnasuor cTaM6eHor
noMohHor o6je|<Ta M a|<o TO ycnosm napuene p,o3Bon>aBajy jem-|or |'|0CJ1OBHOl' o6je|<Ta.
I/1:-lrpopmauuja
o noxauuju, 6poj 353-5/2013-IV-02
o6je|<Ta, jepu-aor
Ogenerbe sa yp6aHv|saM,
OFIUJTI/1HA VlHT>|/IJA
|<o|v|ynanHo-c'ra|v|6eHe
v|
Hmje noasorbena msrpamba
l'lOCJ'|OBH0l'
nocnoae
aaun-wry )Kl/IBOTHG cpep,vme
o6jeKTa axo Ha rpaf)eBm-|c|<oj napu,env| He nocTojm craM6eHm
o6jeKa1', om-|oc|-10, a|<o HVICY p,e¢>m-mcal-M ycnosvl 3a M3rpap,|-by c‘raM6e|-aor o6je|<Ta.
Y oxsmpy ose
v|3rpam+=a: npowssopu-mx o6je|<aTa,
eKo|-|oMcKe
o6je|<Te.
noMoh|-mx o6je|<aTa ya
3o|-|e Hl4j€ 11o3Bon>e|-|a
EKOHOMCKMX
o6je|<aTa
v1
FIPABMIIA l'PA'5El'bA 3A ITOPOIJM‘-IHE OBJEKTE
Y BOHVI MElllOBVlTOl' CTAHOBAI-bA
l1oTpe6a vlspane nnaua p,e1'an,ne perynaunje nnn yp6a|-mcTn\n<or npojema
A|<o ce rpabeam-|c|<a napuene y ounnpy zone CTBHOBBI-bi |-|a|v|eu=yje sa qncro nocnoaarbe,
o6aae3ua ja napana yp6armcrmu<or npojenrra ya ycnoa Aa o6je|<aT caojon nenamomhy HE
yrpomaaa >|mao'r|-|y cpegm-|y.
.y".!YT¢T.EP 9,,!'|9TP§,5,"9N
q?9P!4!!,PaP!i.e
r.I?!'EP|'JeB'l.!?!9K§.!F..aP!:\§!1¢
.
.
Y
rnacl-MK PC‘ 6poj 72/09, 81/09, 24/11 v|
121/12) ,qe¢v||-Mcal-lo je p,a rpafiesnucka napue//a jecTe neo rpa'f)eBm~|cKor 3eMJ'bMUJTa, ca I1pMCTy|'|OM
nnaHoM npe,qBmf)eHa 3a v|3rpap,rby.
jaB|-|oj cao6pahaj|-|oj noapuml-M, Koja je Msrpaljena
|'|peMa
Lmauy
2.
3a|<oHa 0 nnal-mparby
v|
m3rpa.qH=v|
(,,Cr|.
mm
rpaljesm-|c|<e napuene
cTaM6eHor, Cl'aM6€HO-l'IOCJ'IOBHOl' o6je|<Ta noponvmnor Tuna, y 3aBMCHOCTM op, BpcTe,
ycn0Bv| 3a o6pa3oBa|-be rpaf)eBm-|c|<e napuene cy cnenehm:
— 3a cno6oLu-locrojehw cTaM6eHv| mm craM6e|-|0-nocnoBHv| o6jeKaT Mvluvmam-|a umpvma
napuene je 10,0 m, Mm-|v|Mam-la noBp|1mHa napuene je 300,0 m2,
- 3a Asojum CTaM68Hl/1
CTaM6eHO-FIOCIIOBHVI o6je|<aT MV|HVlMaflHa wmpvma napuene je
16,0 m (2 x 8,0 m), Mmmmam-|a nospumna napuene je 500,0 m2 (2 x 275,0 m2),
- 3a craM6e|-M vmm CTaM6€HO-|'lOCJ'lOBH|/I o6jeKaT y npe|<v||-|yToM |-may Mm-mmam-la mmpvma
napuene je 12,0 m, Mm-mManHa noBpLuv|Ha napuene je 275,0 m2.
Ycnoan 3a o6pa3oaar|>e
3a
v|3rpap,H>y
mm
Y
c|<na,u,y ca ~|na|-|o|v| 65. 3aKo|-la 0 nnal-mpa|-by v| m3rpa,uH>v| (”Cny>|<6e|-M rnacl-MK PC”, 6p. 72/09,
81/09, 24/11 VI 121/12), |-|a Behem 6pojy |<aTac"rapc|<mx napuena M0>Ke ce o6pa3oBa1'm jenua
smue rpaljesm-|c|<v|x napuena, Ha |-|aqv||-| M non ycnoBv|Ma yTBp'fJe|-MM y l'IJ'laHCl(0M no|<yMe|-|Ty, Ha
OCHOBY npojeKTa npenapuenaumje. Ha jep,|-|oj |<aTacTapcKoj napuenm MO)Ke ce o6pa3oBaTv| Behvl 6poj
rpaljesmucxmx napuena, Ha Ha‘-ll/IH v| nop, ycnoBv|Ma yTBpf)eHmM y I'lJ'|aHCKOM p,o|<yMeHTy, Ha OCHOBY
npoje|<'ra napuenaumje. Hpoje|<aT npenapuenauvlje, op,HocHo napuenaumje M3paf)yje osnaufheuo
I‘lpMBpeflH0 £lPY|1|TBO, OAHOCHO npyro rlpaal-lo rmue v|nv| npe11y3eT|-MK Koje je ynv|caHo y onrosapajyhm
permcrap. CacTas|-M p,eo npoje|<Ta npenapuenaumje, om-uocno napuenaumje je v| npoje|<aT l'eO£I,€TCKOl'
o6ene>KaBaH>a. l/13pa,q0M npoje|<Ta npenapuenaumje, om-|ocHo napuenauvnje py|<oBop,v1 o,qroBopHv|
yp6a|-Mcra apXl/IT€KTOHCK6 cTpyKe.
mm
Perynaunoua n
rpafjeam-|c|<a
"""" H
nmmja
H
3a CT8M6€H0-HOCIIOBHG 06je|<Te nopomaqnor Tl/H18 CBVIX BpcTa rpaf)eBm-|cKa nvln-mja ce noxnana ca
peryr|auv|o|-|oM nm-mjom OCI/IM aKo ce y npv|3eMHoj eTa>|<|/1 nna|-mpa VI rapa>|<a. Y TOM cnyuajy
pac"roja|-be rpaljesvu-|cKe nmumje op, perynaumoue rm:-mje je 5,0 m. Hpep,H>oM qJacap,oM o6je|<aT ce
Mopa nocraavma Ha rpafJeBmHc|<y nm-mjy.
napuerm rpapm ya rparmuy napuene npeTe>KHo ceBep|-|e (om-|oc|-|o 3ana,q|-|e)
opmjemaumje. Vlsrpamba o6jeKTa Ha napuenvl Mo>|<e ce p,o3Bonv1T|/I non cnep,efmM ycnosm/|a:
O6je|<aT ce Ha
-
-
OCHOBHI/I ra6apv|T cno6o;u-|oc"rojeher CTaM6€HO-l'|0CJ'l0BHOI' o6jeKTa ca v|cnap,v|Ma Mo>|<e ,qa
ce £I,O3BOJ1l/1 Ha Mm-|v1Man|-10 1,0
on rpa|-|v|ue napuene npeTe>KHo ceaepue (om-|oc|-no sanam-le)
npeTe>|<Ho jy>KHe (OAHOCHO v|cro~u-|e) opv|je|-|1'auv|je,
opMje|-|Tauv|je, om-|oc|-lo Ha MMHVIMBIIHO 3,0
OCHOBHM ra6apv|T ca mcnanom CTaM6eH0-l10CJ'lOBHOF o6je|<Ta y FIPGKIAHYTOM Hmsy, on
m
m
rpauwue napuene npeTe>|<|-10 cesepn-le (OAHOCHO sananue) opmjer-|Ta|.w|je je 0,0 m, a op, rpanvlue
napuene npe"re>K|-|o jy>|<He (om-|oc|-10 v|c'ro~||-|e) opv1je|-|Ta|.u4je je 4,0 m (pacrojaH>e ocnosnor
ra6apmTa 6e3 v\cnap,a).
Mnrpopmauuja o noxauuju, 6poj 353-5/2013-IV-02
O,u,eneH>e aa yp6aHMsaM, KOMyH8J'lHO-CTaM6eHe
O|'|U.|TVlHA I/IHBVIJA
v|
"PaB""a rpabewa
CTeneH
V|Hp,e|<c
YYQQ
Y
v|3rpaf)eH0crv|: Max.
40%
wc|<opv|wheHocTv|: Max. 1,2
floasorbena cnpa1'Hoc'r n ancnHa
o6je|<'ra
HaMeHa: l10pOflW-IHO CTBHOBBI-be
Cnpa'rHocr o6je|<Ta: Max.
Bv1cv|Ha
12,0 m.
nocnose
aau.rrv|Ty )K|/IBOTHG cpep,v|He
craM6eHor
l/l3rpap,H>a
mm
l'|+1+|‘||< (I'lpVl3€MJ'bE
+ je1.1Ha
craM6eHo—nocnoBHor o6je|<Ta
cyTepeHa Moryha
a|<o
eTa>Ka
+
l'lOTKp0BJ'be).
|'lOpOllW-IHOF
He M0>Ke
He nocroje CMGTI-be reoMexaHv|H|<e
14
6|/ITVI
Bv|u.|a
on
XMAPOTGXHW-IKE
npv|pop,e.
O6e36eT)naa|be npncryna napuenn v| npocropa 3a nap|<v|paH>e aosnna
V o|<Bv|py 3oHe Mewosmor CTaHOBal-ba sa cBaKy rpaf)eBmHc|<y napueny Mopa ce o6e36eAmv1
neLua~u<m npvmas UJVIPMHG 3,0 m.
|<onc|<o-
3a nap|<v1paH=e Bosvma 3a concrBeHe noTpe6e BJ'laCHVlL\|/I craM6eHor v| cTaM6eHo-nocnoBHor o6je|<Ta
nopo1.1v|HHor Tuna o6e36eT)yjy npocrop y o|<sv|py rpaT)e|av|HcKe napuene v| T0 no npasvmy |vmHv|ManHo
jep,Ho nap|<v|Hr MecTo Ha je,qaH craH, c Tl/IM na HajMaH>e j6£1HO Bo:-wlno 6y,qe cMeu.|TeHo y rapa>|<m.
3a1u'rv|1'a
cyceAHnx
o6je|<a'ra
MeT)yco6Ha yp,an>eHocr nnaHmpaHv|x cTaM6eHv|x
Je:
— Me1jyco6Ha
-
npe|<v|HyToM
YL1aJ'b€HOCl' v|3MeT)y
H|/13y
v|nv|
cTaM6eHo-nocnoBHMx o6je|<aTa nopo,uv|HHor Tuna
cno6op,HocTojehMx, puaojHv|x o6jeKaTa M o6jeKaTa y
m, op,H0cH0 nonoBmHa BMCI/1H6 Bmuer o6je|<Ta,
je Mv1Hv|ManHo 4,0
mm
craM6eHo-n0cnoBHor o6je|<Ta op, o6je|<Ta HecTaM6eHe
cTaM6eHor
je |vmHv|ManHo 4,0 m, 0£l,HOCHO, Mo>|<e ce CM8|-bl/ITM Y£l8J'b€HOCI' Ha \-l€TBpTl/IHY
BVICMHE svnmer o6je|<Ta a|<o o6je|<aT Ha HacnpaMHv|M 6o~|Hv|M cbaca,qaMa He canp>Ke
oTBope Ha npocTopv|jaMa 3a CTHHOBBI-be,
Y£I,aJ'beHOCT
HaMeHe
Ha o6jeKTy He Mory npenasvm/1 rpa'f)eBmHc|<y J'|l4HMjY Bmwe op, 1,2 m v| TO Ha neny o6jeKTa
op, 2,5 m. A|<o je xopv13oHTar|Ha npoje|<uv|ja mcnana Beha on 1,2 m oHp,a ce oHa nocrasrba Ha
rpaf)eBmHcKy nl/1Hv1jy.
I/Icnapm
Bmuem
Ha HVIBOY npv13eMn=a Mory npehm rpaIjeBv1Hc|<y nv|Hv|jy (paHyHajyfm on
ocHoBHor ra6apv|Ta o6je|<Ta no XOPI/13OHTaJ1He npojexumje vncnana) VI To:
- TpaHcnapeHTHe 6paBapcKe KoH3onHe Hap,crpeu.|Hv|ue y 3OHl/1 l1pM3€MHe eTa>Ke MaH>e op,
2,0 m no uenoj LUMPVIHVI o6je|<Ta ca BMCMHOM v13Hap, 2,5 m,
- nnaTHeHe Ha;1crpeu|Hv|u,e ca MBCMBHOM 6paBapc|<oM |<oHcTpy|<uv|joM MaH=e op, 1,0 m on
Cl'lOJ'bH€ I/|Bl4L|,€ "rporoapa Ha BMCVIHY v|3Han 2,5 m,
- KoH30nHe pe|<naMe Mal-be op, 1,2 m Ha Bl/ICVIHM v|3Hap, 2,5 m.
I'paf)eBv|HcKv| EHGMEHTI/1
eneMeHTM Kao ep|<epv|, ,u,o|<caTm, 6am<oHm, yna3He HaLI,CTp8U.lHV|L\€ 6e3 cTy6oBa, Ha
HMBOY npsor cnpara Mory na npeljy rpa‘r')eBv|Hc|<y nv|Hv|jy (paHyHajyhm on OCHOBHOF ra6apv|Ta o6je|<Ta
no xopm3oHTar|He npojexumje v1cnap,a) v| To:
- Ha p,er|y o6je|<Ta npeMa Flpelll-b8M ,qBopv|LuTy MaH>e op, 1,2 m, anm y|<ynHa |'l0BpU.MHa
rpaf)eBv|Hc|<v|x eneMeHaTa He Mo>|<e npefm 50% yrmHHe qaacane v|3Hap, flpl/l3€MJ'ba,
— Ha Aeny o6je|<Ta npeMa 6o~|HoM nsopmury npeTe>|<Ho ceBepHe (OAHOCHO 3anap,He)
Opl/|jEHTaL|,l4j€ Ma|-be on 0,6 m, arm y|<ynHa noBpLuv|Ha rpaf)eBv|Hc|<v|x eneMeHaTa He Mo>Ke
npehm 30% 6oHHe cbacap,e Vl3HaL|, npmaemrba,
- Ha p,eny o6je|<Ta npema 6oHHoM ,c|,BopMu|Ty l‘lpeTe)KHO jy>KHe (o;1HocHo mcToHHe)
opv|jeHTauv|je MaH>e on 0,9 m, arm y|<ynHa noBpumHa rpaIjeBv|Hc|<|/1x eneMeHaTa He Mo>+<e
npefm 30% 60'~lH€ cbacane v|3Han npv|3eMn>a,
- Ha neny 06jeKTa npeMa 3anH>eM l_1B0pV|UJTY (HajMaH=er pac'rojaH=a op, cTpa>|<H>e nv|Hmje
cycep,He rpa'fJeBv|Hc|<e napuene op, 5,0 m) MaH>e op, 1,2 m, arm y|<ynHa |'l0BpLUMHa
rpaIjeBv1HcKv|x eneMeHaTa He Mo>Ke npehm 30% cTpa>|<H>e cbacane |/13Hap, np|n3eMn>a.
I'paf)eBv|Hc|<v|
MHcbopMauuja o nokauuju, 6poj 353-5/2013-IV-02
O|'|lUTl/1HA VIHBVIJA
Komynarmo-cTaM6eHe nocnose
O,u,eneu>e aa yp6aHv|aaM,
I/I
OTBopeHe
Cfl0J'bH8 crene|-mue Mory ce flOCTaBJ'b<':1TM Ha
op,|-|ocy |-|a perynaumony nm-|v|jy 3a 5,0
nm-mja YBYHGHG y
0,9 M.
I'I|I)€D,l-bl/I
m
v|
a|<o
aa|.u-rvn-y >a<v|son-|e Cpep,|/|He
aKo je
p,eo o6je|<Ta
Te cTene|-Mue
rpaljesm-|c|<a
caBna‘r'Jajy
BMCMHY
0/:1
CTene|-mue Koje caanaljyjy smcm-|y Bl/ILLIY on 0,9 m ynase y OCHOBHM ra6ap|/1T o6je|<Ta.
Vlsrpam-boM cTene|-mua 11,0 Bvlcvme op, 0,9 m He cMe ce OMETBTI/1 nponas v| Apyre cpyH|<|.w|je maopmma.
|'paf)eBv||-|c|<|/1
perynaumouy
v|cnap,a
VI
nonpyMc|<e eTa>|<e Mory npehm rpaf)eBmHc|<y (om-|oc|-no
OCHOBHOF ra6apv1Ta o6jeKTa no xopm3oHTam-|e npojeKu,v|je
eneMe|-ma mcnon |<oTe TpoToapa
paqyuajyhm
nvu-wljy)
op,
-
To:
- cTone T€M€J'ba
v|
no,qpyMc|<v1 3v|,qoBv| Ma|-be
on 0,15
m
noapumue 'rpoToapa, a vucnop, Te p,y6v|He Ma:-be on 0,5 m,
- maxmsm nogpymcmx npocropvuja p,o HMBOEI |<o1'e Tporoapa
no
,qy6m-|e
on 2,6
Ma:-be 011 1,0
m
mcnon
m.
OTBapa|-be oTBopa Ha npocTopv|jaMa 3a cra|-|oBaH=e Kao aTen>ev|Ma M FIOCIIOBHVIM npocTopv1jaMa Ha
q)acap,aMa Mo>Ke ce ,CI,O3BOflVlTl/1 aKo je Mef)yco6a|-| pa3Ma|< m3Mef)y o6je|<aTa (y|<ynHo ca
£103BOJ'b€HO je
v|cnap,v|Ma) jepu-|a|< vnrm Befm op, 4,0 m. A|<o je Mef)yco6Hv| pa3Ma|< op, 3,0 m no 4,0
oTBapa|-be oTBopa Ha npocropmjama HecTaM6eHe |-|aMe|-|e ya ycnos p,a norba |<oTa Ha Kojy ce ocraarba
|/1
60*-IHI/IM
m
oTBOp 6yne jepu-|a|<a mnm Bmua on 1,8 m.
Vlarpam-bom Kposa He cMe ce HBPYLUMTM Ba311y|1||-|a nvu-mja cycem-ae napuene, a Ol1B0,Cll-ba
amoccbepcxvnx na,u,aBm-la ca KPOBHVIX nospmm-|a Mopa ce DELUMTVI y o|<Bmpy rpaljesvn-|c|<e napuene Ha
KOjOj ce rpap,v1 o6je|<aT.
Apxvrre|<'roHc|<o, om-nocno ecre-rcxo o6nm<oaa|-be
<1>acap,e o6je|<a-ra
Mory
6mm Mamepmcane
y
npmpoqnor mnm BEUJTBHKOF Kane:-la, mm.
O6aBe3Ha je v|3pa;1a Kocor |<poBa ca Harv|6oM
3aBv1cHoc"rw op,
6ojv|
no
|<p0B|-|e
nojegmmx enenenara
>|<en>v|
vu-|BecTv|Topa
mm
o6je|<1'a
op, qaacam-|e one|<e,
KoHcTpyKuv|je on 20-35°. KpoB|-M HOKPVIBBH y
|-|arv|6a |<poB|-|e |<o|-|c"rpy|<|.u4je.
m
|-|aA3vrr|<a c1'aM6e|-|e |'|OTKpOBH€ eTa>|<e M3HOCVl Hajsmwe 1,6
pauynajyhm op, |<oTe nona
noT|<poB|-|e eTa>Ke no Ta~||<e npenoma KPOBHE BMCMHE, a oqpehyje ce npeMa KOHKDETHOM cnyqajy.
Apxv|'re|<'roHcKv|M o6nw.u4Ma, Y|'|OTp€6J'beHV|M Marepmjanvma v| 6ojaMa Mopa ce Te)KV|TV| |<a
ycnocTaBn=a|-by jep,mHcrBe|-|e ecre'rc|<m Bv|3yenHe |.\env||-|e y o|<Bv|py rpaf)eam-|c|<e napuene.
BMCMH8
Ymoan
3au|1'm'e
6e36e,qHocHe M
>|<v|ao'r|-|e
.IlPYre
ycnoae
cpegm-|e,
Texumme, xnrnjencke, salurme on nomapa,
Vlarpamba o6je|<aTa, om-nocuo v|3Bof)e|-be pap,oBa Mo>|<e ce BPLUVITVI non ycnosom ,u,a ce He m3a3oBy
Tpajna ounehel-ba, 3araf)v|Ba|-be mm Ha D.DYFVl |-|a'~m|-1 nerpamnparbe )Kl/IBOTHE cpep,m-|e. 3au1Tv|'ra
)Kl/IBOTHG cpepmue o6yxBaTa Mepe Kojmvna he ce 3aLl.lTl/1Tl4TI/1 Boga, Baa/1yx M 3EMIb|/1LUT€ op,
,qerpa,qa|.\v|je.
rpaf)eBv1Hc|<0j napuenvl Mopa ce O5€36el1l4Tl/1 6eT0|-mpa|-|v| npocrop 3a nocraarbarbe
3a |<oMy|-uam-M oTnap,. Ilo|.w|paH>e 6eTo|-mpauor npocTopa 3a KOHT€jH€p€ Ha
Mopa p,a 6yp,e Ta|<o p,a ce omoryhm na|< l'lpl4CTYI'l |-|a;u1e>|<|-|e |<oMy|-lam-1e cny>|<6e.
Ha CBaKOj
|<o|-n'ejHepa (Kan-|Tv|)
napuenvl
¢ve|<am-mx Boga pe|1|v|'r|/1 3aTBopeHv|M |<a|-|anv|3au,v|o|~|v|M CIACTEMOM KOjM he ce |'||JVlKJbY\-MTI/1
Hacen>c|<y |<a|-|anv|3a|.mo|-|y Mpe>Ky. Kao npena:-an-no peluerbe, no I/l3l"pE:1£|,l-b6 HaC€IbCK6
|<aHanv|sauv|oHe Mp€)K€, £103BOJ'b€Ha je marpamba 6€TOHCKV|X sonon-|enponyc|-mx cenTw-u<v|x jaMa K0j€
Ha napuerm Tpe6a no|.\v|paTv| MMHMMBIIHO 3,0
on o6je|<aTa M rpaHv|u,e napuene.
Onsofieme
Ha
m
Ha
cBa|<oj rpaljesvmcxoj
napuenm Mopa ce o6e36em4TM
Ml4HV|MaJ'|HO
30% O36f|€l-beH|/IX
l'l0BpLUl4Ha.
Cam 06j€KTM Mopajy 6v1Tv| v|3rpafJe|-|v| (peKo|-|crpyv|caHv|) y c|<na,qy ca Ba>Kehv|M 3a|<oHmv|a v|
Hpaswn-mumma |<ojv| perynmuy |<o|-u<peTHy o6nacT. |'|pv| npojeKToBa|-by m m3BofJeH=y panosa Ha
o6je|<-rv|Ma v|MaTv|
y
BM/.1y
cneumcbw-|HocT
d)yHKu,v|o|-lam-|e |-|aMeHe o6je|<Ta
(npocropa) ca
ycnosa.
cran-|oBv1u.|Ta
KOPMLUTIGI-ba, op,p>KaBa|-ba, om-|oc|-|o o6ea6eF)maa|-|=a ca|-m'rap|-|o-xv|rv1jeHc|<v1x
Vl36opoM MaTepv|jana BOA!/ITVI paqyl-la o I-bl/lXOBO]' oTnopHocrv| ca acne|<Ta TEXHMHKE m npoTv|Bno>|<ap|-|e
l'lpv|
npojemosal-by v| m3rpap,H>m BVlLL|€l'l0pOfll/l\-IHMX craM6e|-mx o6je|<aTa Mopajy ce
o6e36ep,v|Tv| ycnosm 3a cv|ryp|-|y eBaKyau|/1jy JBYLM y cnyqajy no>|<apa v| ypef)ajv| v| cpe,u,c"rBa 3a
3aLUTl/1T8.
ramel-be no>|<apa.
MI-Icpopmauuja 0 nokauuju, 6poj 353-5/2013-IV-02
OFIUJTIAHA VIHBI/IJA
aa yp6a|-maam, |<oMyHanHo-cTa|v|6eHe nocnose
v| aaum/|Ty )K|/IBOTHB cpemme
O,l18J16H:>8
O6j€KTM (OLLHOCHO nocnosm/| npocropm) HEMEI-beHM jaBHOM Kopmuhel-by |<ao v| npv|r|a3v| no
Mopajy 61/ITM ypafJe|-m y c|<na,qy ca l'lpaBv|r||-|m<oM 0 ycnoBv|Ma 3a nnal-|v|pa|-be M npojerroaarbe
o6je|<aTa y B€3l4 ca |-|ecMeTa|-MM |<peTaH,eM neue, cTapv|x, xel-|p,v||<enmpa|-mx v| v||-nsanmpu-mx nmua.
|'|ocnos|-M
I/ICTVIX
y¢:"9B"
."|P."|$!l=YH.e"?.a
"3
""¢Pa.¢.'l'PYKTYPY.,,
..
.
Y
.
yy
06jeKTa Ha cao6pahajHy v|Hcbpacrpy|<Typy I/13B€CTI/1 y c|<nap,y ca ycr|oBv1Ma Koje v|3n,aje
3a marpamby onu.|Tm-|e V||-|f)v|ja Jfl. |'|pv||<n>y~|e|-be o6jeKTa Ha ene|<Tpoe|-|epreTcKy
v|Hd)pacTpy|<Typy y ynmum v|3secTv| no1;13eM|-MM
Hall3€MHl4M npvn<n>y'~n-|v|M Bo,qoM, ca jaB|-|e
Hv1c|<oHano|-|c|<e Mpe>|<e y yrmuvu. CarnacHocT 3a npvu<rby~|e|-be Ha jaB|-|y ,qv|crpv|6yTmBHy Mpe>|<y
3aTpa>|<v|Tm op, JFI E|'|C EneKTpoBojBop,v||-|a EneKTpop,v1crpm6yuMja "PyMa". l'lpm<n>y~|e|-be o6je|<Ta Ha
Bop,oBo,q|-|y Mpe>|<y vuasecrm y cknany ca ymosvma Koje v|3,qaje JHK ,,Bo,qoB011 14 Kal-|anM3auv|ja“
V|Hf)v|ja. l'Ipm<n>y~|e|-be o6je|<Ta Ha racosonuy Mpe>|<y M3Bec'rv| y c|<na,uy ca ycnosmaa Koje m3,qaje JFI
|'lpm<n=y~|e|-be
,Cl,v|pe|<|.w|ja
mm
,,l/||-|rac“ I/|Hf)v|ja.
FQPJPNKW Y¢"9!3.."
"'1?Ke.l5ePc!<°.T
YY
Y
Y
,
|'Io,qpy~|je I/luljmje Hanaam ce y 3OHl/I V|HTeH3l4TeTa 7°MCS 3a noBpaT|~m nepmon
8°MCS 3a noBpaT|-m nepvuon on 200 rom/Ina.
Pam/| 3aum4're on Moryher 3eMn>oTpeca l1OTp€6HO je, Kop, v|3rpap,H=e HOBVIX
op,
>>>
100
rop,v||-la
pe|<o|-|cTpy|<u,v1je
I/1
nocTojehv|x o6jeKaTa, crpora npv|MeHa Ba>|<ehv|x 3a|<o|-|cKmx nponmca 3a npoje|<"roBaH>e
vu
o6je|<aTa Ha CeM3MW-IKI/IM no,qpy~|jv|Ma.
I'l<>¢e6I1n Y§.|1Q.§".,.!]9T,R¢§""..§3
Aossona ce
J'lo|<a|_u4jc|<a
v|3p,aje
p,o|<yMe|-|Tauv|je,
y
IV
Y
M3p,aje peLueH>eM, 3a o6jeKTe 3a Koje ce
nossona, a
cse ycnose
......
no 3aKoHy 0 nnaumpal-by v|
mspany
nop,aT|<e n0Tpe6|-|e 3a
c|<nap,y ca Ba>|<ehm/| nna|-|c|<v|M p,oKyMe|-|ToM.
rpaijesm-|c|<a
Y3 3ax'reB 3a v|3naBa|-be
cap,p>|<v|
no|<a|.w|jc|<e
noaaone
v|
14
rpam-by
,.
.......
v|3rpa,q|—bm
'rex|-w|=u<e
nom-1ocv| ce:
1) |<onv|ja nnal-|a napuene;
2) mason v|3 |<a'racrpa no,u,3eMHv|x v||-|crar|auv|ja;
3) p,o|<a3
3axTeB 3a
he ce
M
o npaay csojm-|e y
l43£laB6l-b8 no|<auv|jc|<e
rpayqvma, a Mo>Ke p,a
cnv|~u-|0
K0j€ Mory
ca ~ma|-|oM 135. 3a|<oHa 0 nnauvlpan-by
p,o3Bone o6aBe3Ho
cap,p>|<v|
6l4TVl
c|<na,qy
14
no,qaT|<e
npv||<a3a|-|e
M Ha
0
cap,p>|<m nop,aT|<e
nnam/|pa|-|oj
|'|D6¢l/1*-IKOM
I/1
marpam-bu;
o BPCTM m HaMe|-M o6je|<Ta
}J,VlCI103V|Lll/1jl/1,
|<ojm
Tex:-m~u<e |<apa|<Tepv|crvu<e
npmnory, Ha |<aTacTapc|<o-Tonorpaqacxoj
no,ano3v|.
HanoMe|-|e:
=
=
vmcbopmaumja 0 no|<a|.u4jv| |-mje OCHOB 3a vnanasar-be rpaIjeBv||-|c|<e nossone.
Manaaal-ba no|<auv|jc|<e ,qo3Bone, nvlue KoMe ce M:-maje m-|¢opMaLmja 0 n0|<a|.w|jv| Mo>|<e,
on opraua M opranmsauvuja Koje v|s,aajy noce6He ycnose (ycnosm saum/we cnoMe|-|m<a
|<ynType, ycnosm 0*-IYBBI-ba )Kl/IBOTHG cpep,v||-|e v| cn.) v| TGXHMHKG ycnose (MecTo M |-|auv||-|
TGXHW-IKMX npvu<n=yua|<a HOBO!’ o6je|<Ta Ha m-|qJpacTpy|<TypHe Bo,u,oBe, |<ao M I-bl/IXOBMX
|<ana|.u41'eTa), a |<ojv| cy ca,qp>Ka|-m |<ao o6aBe3|-M y vu-|cbopMa|.mjm 0 no|<a|.w|jm, 1'pa>|<|/ma
VI:-mara
|'Ipe
manaaarbe TMX ycnosa
v|
no/J,aTa|<a.
v\K
Q>“v~P
qen
JI1
$<:%‘°"
0.;
5%?
2%
3
Q00
4:"
W
mm»
@551
7;“-,|_
q_|_v
XH
~\1
I/IK
’
~4
"
¢--A-,8
,»
flejan-|
,5
£LMmTpoBv|h
z?é‘"‘=}'
S
,
J
ax‘);
U
;
,»
J
.
/
14+/qwopmaquja 0 nokauuju, 6poj 353-5/2013-IV-02
PENYSTI14KA CP6I/JA
An BOJBOEI/HA
ONUTilHA IAHTrIAJA
ONUTilHCKA YNPABA
O4erueue ea yp6axrsau,
KoMyHanHo craru6exe nocfl oBe
v 3aulTvtry xr4BorHe cpeEHHe
Spoj 35 1 -2 -27 12012-lv -02
,[ana 03.05 .2012. roAilHe
l-{apa,[yuaxa 6poj 1
l4x\uja
Ten.0221561-322
J.P.
Ogerueue 3a yp6anraaarr,r, KoMyHanHo-craru6eue nocfloBe v 3au.lrt/try xr,rBorHe cpe,quHe
Onurrnxcre ynpaBe on[rJTilHe lla\uja, Ha ocHoBy qflaHa 14. O4nyxe o Onu:ruucxoj ynpaar onuJTr{He
V1a\n1a ("Cnyx6euu flr4cr onruruna Cpeua", 6p. 25i08,23109 u 30111), vnaua 167. crae 1. 3axona o
nnaHrpalby 14 r3rpaAFbr ("Cnyx6eHr rflacHuK PC", 6p. 72109,81/09, 64/10-yC w 24t11), vnaua 3.
O4nyre o ycroBilMa n MepaMa xoje je norpe6uo cnpoBecru r o6es6e4rru y roKy yKflaFbaFba o6jerra
("Cnyx6eur rilcr onruruxa Cpeua",6p.42109) ra vnaHa 192. 3axona o onulreM ynpaBHoM nocrynKy
("Cnyx6exn nrcr CPJ", 6p. 33/97 u 31101 u "Cnyx6eHh rflacHilK PC", 6p. 30/10), peruasajyhu no
3axreBy A.o.o. "IETALI" na lAalluje, yn. Kparua l-lerpa I 66, xoje 3acryna nynouohnux Mrnenxo KpyHrh
a.qBoKar ne V1a\v1e, y nocrynKy il34aBalba ,qo3Bofle o yKnal+alby o6jerra, AoHoct/
PEtUEHTE
llprxeara ce 3axreB A.o.o."flETAL]" usl4a\uje, yn. Kparua llerpa I 66 sa ilsflaBaH,e Ao3Bone o
o6jqrra t,r Ao3BorbaBa ce yKlraFbaFbe crau6enor o6jexra, cnparHocn4 ll+0, noepuJilHe y
ocHoBr4 308 m2, eKoHoMcKor o6jexra, cnparHocl4 l+0, noeplutaHe y ocHoBr,l 47 m2 u eKoHoMcKor
o6jerra, cnparHocru ll+0, noapuJuHe y ocHoBr4 12 m' , a xoju o6jerrra cy r,rerpafieH[ Ha raracrapcroj
yKnalbaFby
napqenu 6poj 1767 x.o. V1a\wja y Hoeoca,qcroj ynraqr 6poj 44 y Vla\wjw.
CacraeHta Aeo oBor peueFba je rnaaxn npojerar pyueFba, 6poj l-P-02112 onjanyapa 2012.
roArHe, rspafien o,q crpaHe A.o.o. "Ck1M flPOJEKT" r,ra l4n[r,rje, yn. flyuaua Jepxoeraha 6poj 5, a
o4roBopHr,l npojerraur je Sparrcnaa b. l-ajrh, 6poj nuqexqe 302 B,476 05.
Bnacuux o6jexra [yxaH je 4a sa yKnaFbaH,e o6jerra aHraxyje nseo[ava pagoBa. Yxnan,aue
o6jexra Moxe Aa Bpur npilBpeAHo ApyrxrBo, oAHocHo Apyro npaBHo ntLle vnv npe,qy3erHhr, rojra cy
ynr4caHil y ogroeapajyhu perucrap 3a rpafeue o6jerra, oAHocHo sa rsaofieue paAoBa. Yxnaruarueru
o6jerra pyKoBogl4 o,qroBopHn raeofiav pa,qoBa.
Bnacsrx o6jerra AyxaH je 4a ocau ,qaHa npe noqerKa pa,qoBa Ha yKnaFbaruy o6jexra nprajaara
oBoM opraHy Ha3uB rsaofiava paAoBa, ilMe ogroBopnor useofiaqa pa4oBa, AaryM noL{erKa uaaofleua
paAoBa il poK 3aBpuerKa paAoBa.
fipu cnpoaoferuy yKfiaFbalba o6jerra, BflacHrK
paAoBa Ha yKnaFbaFby o6jerra AyxHr4 cy Aa o6es6e4e:
-
o6jerra xoju je npegMer
yKnaFbaFba
u raaofiav
orpafrBaue
]r Br4AHo o6enexaaaFbe npocropa Ha KoMe ce cnpoBo4r4 yKflaFbaFbe,
npefly3lrMaFbe Mepa Ha cMaFbeby saraflerua npu yKnaFbarsy (nocraBrbaFbe 3aurrrHor
nnarua),
cnpoBofieue Mepa 3aurrre cyce4Hux o6jexara,
cBaKorqHeBHo oABoxeFbe Luyra,
o6ea6efieue ypeAHor oganjaua neuaqKor il Apyror cao6pahaja il nocraBrbaFbe nponilcaHe
cilrHaflhsaUuje n anaxoBa yno3opeFba.
flo u3BpueHoM yKnaFbaFby o6jexra, Mopa
rpafeeuxcror orna4a.
ce il3Bprxnl4 ype[erue
3eMrbillrJra
I
o,qBo3
BnacHrr o6jerra, oAHocHo rsao[av paAoBa AyxaH je.qa npasuy naplleny o6es6egil raKo Ea ce
ilcre He AoBoAr y onacHocr xrlBor 14 3rqpaBrbe tby4n, 6ea6eAnocr cyce,qHtax o6jexara,
6es6e.qHocr oKonilHe unI yrpoxaBa xhBorHa cperqhHa.
xoputuherueM
Xan6a
Ha oBo
peue$e
He 3a4pxaBa il3BpueFbe peueFba.
O6pa3roxelbe
.Qana 13.02.2012. roArHe fl.o.o. "flETALl" ue V1a\uje, yn. Kparua llerpa I 66, no4ueno je oeonrt
oAerbeFby 3axreB 3a h34aBalbe ,qo3Bone 3a yKnaFbaFbe craru6enot v ABa eKoHoMcKa o6jerra xoju ce
Hana3e Ha Karacrapcxoj napqenra 6poj 1767 x.o. Vla\uja y Hoeocagcxoj ynrar4a 6poj 44 y Vla\uju.
Y roxy nocrynKa nprnoxeHa je cne4eha AoKyMeHraquja: xonraja nnaHa napqene 6poj 953-1/1 1699 o.q 14.11.2011. roArne v3qara oA Pl-3 Cnyx6a 3a Karacrap HenoKperHocruVla\uja, npenilc nvcra
HenoKperHocrr 6poj 952-1111-2567 oA 15.11.2011. ro,qrHe vaAar on Pl-3 Cnyx6a 3a Karacrap
HenoKperHocru lAa\nja, re rnaBHLT npojexar pyuelba y rpil nprMepra, 6poj fP-02112 op jaayapa 2012.
ro.quHe, r,rapafiex oA crpaHeA.o.o."Cl4M nPOJEKT" uel4at1n1e, yn. flyr.uana Jepxoerha 6poj 5
Iloeoflorvl no.qHeror 3axreBa Korvrrcr,rja 3a nperne4 crarba o6jexra Ogerueua sa yp6anusau,
KoMyHanHo-crana6eue nocnoBe il 3alxl4ry xr4BorHe cpe4taHe Onurrnucre ynpaBe onurnHe V1a\uja,
paua 12.03.2012. roAilHe, il3arxna je na nuqe Mecra pa4r npernega cralba npe,qMerHilx o6jerara. O
l43BpueHOM nperneAy caqhH,eH je sanrcnur.
3axosona o nnaHupaFby 14 u3rpa4uu ("Cnyx6exu rnacHlrK PC", 6p. 72109, 81/09, 64110-YC w
24111) y qnaHy 170. npegeufieHo je xo uoxe Bpul4rr yKflaFbaFbe o6jerra, re Ea yKnabaH,eM pyKoBo4tl
oAroBopHr4 usao[av pa4oBa, Kao il ro Aa ce no r/r3BpueHoM yKna]baFby Mopa ype4rril 3eMrb[[ure il
r43Bprxr4Tr4 oABo3 rpa[eanncror orna4a y cKnaAy ca nocebuurM nponilcilMa.
O.qnyrorvr o ycnoBltMa t,r MepaMa roje je norpe6ro cnpoBecr]r u o6es6e4rril y roKy yKnabaFba
o6jexra ("Cn. nrcr onrul4Ha CpeMa", 6p.42109), qflaHoM 10. nponrcaHe cy uepe xoje cy BnacHuK
o6jexra, oAHocHo uoaoflav pa4oBa npr cnpoBoleuy ymaruarua o6jexra AyxHl4 Aa o6es6ene, re Aa cy
AyxHt4 4a o6es6eAe npa3Hy napqeny raKo Aa ce ropuruherbeM hcre He AoBoAl4 y onacHocr xt4Bor tt
3ApaBrbe royrya,6es6egxocr cycegHrx o6jexara, 6ea6e4uocr oKonrHe taflil yrpoxaBa xilBorHa cpeArHa
. J4crou OAnyxoru y r{fiaHy B. nponrcana je o6aee3a BnacHllxa o6jerra Aa ocaM AaHa npe noL{erKa
yKltaFbaFba o6jexra nprajaera opraHy HaAflexHoM 3a il3AaBaFbe Ao3Bone sa yKnaFbaFbe, Ha3[B nsaoflava
paAoBa, EaryM noL{erKa raeo[erua paAoBa I poK 3aBpuerKa pa4oBa.
Ysr,rruajyhr,r y o6srap cBe Hanpe.q HaBeAeHo, yrapfieuo je aa je npeflMerHutu o6jexrrua ycne4
gorpajanocrh yrpoxeHa cra6nnuocr, Te je ua ocHoBy qnaHa 167. 3axona o nnaHilpa;.+.y v il3rpaAFbt4
("Cnyx6exn rflacHrK PC", 6p. 72109, 81/09, 64-yC u 24111) u o4nyueHo Kao y Aucno3ill4By oBor
peueFba.
Y cxnagy ca qn. 167. ct.3. 3aroxa o nflaH[paFby 14 il3rpaAFbr4 ("Cnyx6exr rnacHuK PC" 6p.
72109,81/09, 6411O-YC u24111), xan6a Ha oBo peueFbe He 3a4pxaBa il3BpueFbe peueFba.
Tarca 3a oBo peuebe uannahena je y rasnocy on 660,00 AilHapa y cKnagy ca rapuQnuu 6p. 1. u
6p.9.3axoua o peny6nuvKuM aAMilHt4crparilBHr4M TaKcaMa ("Cnyx6euu rnacHuK PC",6p. 43103,51/03,
53104,42105,61/05, 101/05, 42106,47107,54108,5/09, 35/10, 50/11 u 70111) u 2.550,00 gnuapa y
cKnafly ca rapu$urarvr 6p. 1. u26. O4nyxe o floKanHr4M a,qMilHr4crparilBHr4M raKCaMa ("Cnyx6exn nrcr
onurruHa CpeMa", 6p. 40/08, 42109, 42110 w 38111).
Ynvrcreo o npagHor\l cpeacrev
llporua oBor peueFba Moxe ce ynoxhl4 xan6a y poKy orq
15.qasa oA AaHa npujer'aa peuelba. Xan6a ce rsjaeruyje
[1 oxpaj r ncxoM ceKpera prjarysa apxureKTypy, yp6anueaur
r
rpaAilrerbcrBo y HoeoM CaAy, npe4aje ce y ABa npnMepKa
nilcMeHo vnv ce uejaaruyje y 3anucHr,rK oBoM oAerbelby raKcupaHa
ArHapa on[uTl4HcKe aAMLIHHCTpaTUBHe
TaKCe.
,Qocraaurr:
1. A.o.o. "flETAL{", Vlu\uja, yn. Kparua llerpa I 66
2. O4erueuy sa ilHcneKqrjcxe nocnoBe-rpafieerncra
3.
Apxrer
Investitor: “LETAČ” doo, Inđija
Objekat: poslovni objekat P+0
Mesto gradnje: Inđija, kat. parcela broj 1767/1 K.O. Inđija 1 – deo 2
Tehnički uslovi nadležnih ustanova:
- Tehnički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta, br. 353-9/2013-1
od 08.03.2013. god., izdati od strane Direkcije za izgradnju opštine
Inđija;
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. UTD-39/2013 od 15.03.2013.,
izdati od strane privrednog društva za distribuciju el. energije
„Elektrovojvodina” doo, Novi Sad, ED “Ruma”, Ruma;
- Rešenje br. 217-170/13 od 06.03.2013. izdatog od strane MUP-a Republike
Srbije, Odeljenje za vanredne situacije, Odsek za preventivnu zaštitu,
Sremska Mitrovica;
- Tehnički uslovi br. 509 od 18.03.2013. god. izdati od strane JKP “Vodovod i
kanalizacija” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 569 od 14.03.2013. god. izdati od strane JKP
“Komunalac” iz Inđije;
- Tehnički uslovi br. 83432/1-2013 od 14.03.2013. god. izdati od strane
“Telekom Srbija”, izvršna jedinica Sremska Mitrovica,
- Tehnički uslovi br. 007/13-K od 06.03.2013. god. Izdati od strane JP
“Ingas” Inđija;
- Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja
na životnu sredinu, broj 501-15/2013-IV-02 izdatog od strane
nadležnog odeljenja opštinske uprave opštine Inđija
SADRŽAJ
DOMUS
Inđija
tel. 062 / 311-355
PROJEKTOVANJE
URBANIZAM
IZVOĐENJE
URBANISTIČKI PROJEKAT
KNJIGA
SVESKA
I
1
LIST / LISTOVA
1/1
3A n3rPArqby
Al4PEKql4JA
ONUTNHE
NHbhJAJ.N,
www.direkcija-indjija.net
BojaoAeCrene11,3. cnpar, 22320hHnxja,rer/Sa(c:+381222150015,
e-mail:[email protected],
ux$pa aetarHocfl,l:
4311
6pojreKyherpaeyHa:
840{9664149,nhEi 101799285,
MarlrqHx
6poj:086,46465,
CONSTRUCTION
d.o.o.",
,,DOMUS
YnnqaSanoelh Crpaxxbe 6p. 45,
VHi,nla
yCflOBl43A flOTPEEE143PMEyPEAHI4CTHI{KOr
flPOJEKTA
flPEflMET: TEXHI4tlKl,l
3alcreEoM
oa 04.03.2q3, rq44lq.y !1!4q!!.9_gI4loLqrnETAt" A.o.o. r,r3ylHRrje,ynnqa
ycnoBr 3a npuKrby,{erbe
noinoaxor oqE-r<ra-3a
Kparbanerpa npBor 66, ce rpaxe nperxoAHr4
nx$pacrpyrrypyy Ynuqu
nepnoHuqyBo3unaHa x.n. 176711K.O. Lfuluja Ha cao6pahajHy
y UHI)uju,
a cBe3a norpe6en3paAeyp6aH[crr4qKor
npojeKrau3rpaAbe.
HoBocaAcKa
cr\roAa ce Moxe npucrynurfiuopa4uyp6auucru.{Kor
npojeKra3a !4srpaAbynpeAMerHor
CamacHt4
ycnoBa:
KOlzlHfujay3 ucnyrhebecneAeh,4x
o6jeKraHaK.n176711
-
cao6pahaj
f]oBpurfiHe3a HaKynj]aFbe!4 oncnyx[Babe Bo3hna Kao u craquoHapH]1
qa, nnaroau napKrHra
y
u3BaH
nojacaperynaquje
nnaHuparu
nyreMuHrepH[xcao6pahajH
napqeneBoAehupaqyHao KoMorfirery,rcrr,rx;
oKB14py
npeiqMerHe
-
flpuxruyveuenpeAMerHor
o6jeKra-napqene
Ha cao6pahajHy[H+pacpyKrypy nnaHuparn
npuna3HoMpaMnoM
npeKo nocrojener npuKrbyqKay ynuqr4 HoBocaAcKaKoMoTHoM
paAujycanene3eI Hocr,rBocrr4
aAeKBarHor
KoHcrpyKr.luje:
-
noeKonocroieher
O63uoo[r,qanperMerHaK.n.176711K.O.l4Hhfiia
ocrBaovienor4KrbvqaK
roncxor nouraga xoiu ce Hanaguv goHtao6vxgata pexoHcrpvxuuie
oacrocFi[ueYnuua
HoBoca,ocKa.
OununaBuujrb[ha.Booha BoiHoB[hau MunaHaPaKuha.nou.aerarbHor\l
x3Bpr!r,r4
nnaHuDabvnpuKJbv.{Ka
Ha cao6pahaiHvr,rHdDacrovKrvov.
norDe6Hoje
ca.aerarbuMa
u3 fnaBHornpoieKraoeKoHcrovKu
vcKra?tuBarbe
ie noetMerHeDacKpcHr,rue:
-
np[KrbyqaKHa ofiany KoMyHanHy
ce npeMa rexHutrKhM
rxSpacrpyrrypy r,43Bpruuhe
ycnoBhMa
Ha4nexH!1x
Ko[4yHarHux
npeAy3eha;
-
flo ycaajauyYp6anucruvrornpojerraoA crpaHeKouncuje3a nnaHoBe
onuruHeIAH\uja,y
ycnoBe3a u3paAy
nocrynKyucxoAoBaba
TexHrqKe
JloKaqrrjcxe
oBoJ.n. he u3Aart4
Ao3Bone,
TnaBHor
npojeKra.
3a [3AaBarbe
oBuxycnoBace Heuannahyjy.
TpourKoBu
d(
TexHh,rl{uycnosl,|
nPrtpllHo
lPYurrso
:lA lllqlPl,|sYqruv
E l:KtPlllaHl lHlprnJl
EnexrponoiaannHr aaa
HOBI,|CA&
nuE t02a4o644
nEnaa 152/07386
Per,.eo Eano naa 6poieh s 6 I 6I y,,P-e,:\!!.:[!:2:!a::,.::/.6
lei f a
E EKtPO&r'ClPngYUUtA FvMA
wv*. elektrovoivodina.rs
+381 22 471581
+381 22 479666,renedo<c
Pyr.ao,
hnpycrpNicro2
T_
-_-l
Hau 6poj:YTA-39/2013
"AOMyCKOHCTPAKIIIEH'
Bau6poi:U-03/13-1
15.03.2013
.qaryM:
45
6AHOBt4t CTPAXT4I-bE
22320VH$VJA
L"Enerrpoeojeo4una"
flpraepe4r.ro
sa 4racrpra6yqr,rjy
eneKrpr4qHe
eneprraje
4.o.o.Hoeu
Apyr.urBo
Ca4 (y 4aruerr,r
rexcry ,Qrcrpr6yrep)je pa3Morpno 3axreB noAHery rarue"JIETAL|"A O.O.,
tlHhtAJA,KPAJbA ETPAI6p. 56, (y AarbeM
3, 13, 14
reKcry:Crpaaxa).Ha ocHoayefiaHoBa
t4
A 77 3aKoHao eHeprerfiqh("Cn.rnacnrr PC" 6p. 57/11),q'na{a54 3aKoHao nnaHrpaFby
rasrpa4rsu("Cn. rnacHr4KPC" 6p. 72/09, 81109,64/10 u 24/11) u flpaeuna o pagy
4rcrpn6yrueuorcrlcreMa("Cn.rnacnuxPC"6p. 8/10),re4ajyce
vcjloB14
sa o6jexar nEPrOHNL]A BO3l4IlA, (1 nEPr4OHt4l-.lA),
3a 3paAy rexH qKe 4oxyrrrexraqraje
Hosoca4cxa napqena 6poi 1767/1, K.O. t1HEt1JA.
|AHT)IAJA,
cy6jexar sa gucrpu6yqnjy enexrpuvue
npeMa qrfaHy 53. 3aKoHa o eHeper!4q!4,eHepfercKr,,r
Mecro h HaqhH
eHeprrjeoApebyjeMecronp KrbyqeFba,
HaquH TexH qKeycnoBenp KlbyqeFba,
eHepr Je,poK nphKrbyqeFba
l4TporlKoBenp!4Ktbyt{eFba.
Mepeba eneKTpr4qHe
Mecro npuxrryveba o6jeKra aa 4nctpu6ytnBHh eneKrpoeHeprercKt4 c creM Je Mecro
Crpanxe.
pa3rpaHhqeFba BflacHur.lrBa HaA o6jeKTr4Ma il3Meby flracrpr6yrepa r
EneKTpoeHeprercxro6jexru Ao Mecra nprKrbyqeFbacy BnacH[uJTBo
,Qrcrpu6yrepa, a o6lextu
Crpauxe. Ha uecry np Ktr'yqeFbace
xoju ce uarase r43aMecra np KtbyrreFbacy BnacHhr.urBo
je MepHoMecro.
eneKTpriqHe
eneprnje.Mecro nprxruyveFba
o6aerba!4cnopyKa
MepHo Meqro je ravxa y xojoj ce noeeeyje onpeMa 3a MepeFbehcnopyqeHe ereKTpt4qHe
eHepruJe.
npuKrby'{aKje cKyn onpeMe,ypebaja BoAoBaKoj Ma ce o6jeKar noBe3yjeca Aucrpt46yr!4BHt4M
cucreMoM,oA MepHorypebaia 4o uaj6nnxe raqKe Ha cr4creMyy xojoj je nphKtbyqeFberexHuLlKt'l
npaBHoMoryhe.
l4HBecrlrrop npxKrbyqKaca opMaHoMMepHor Mecra je Efl "Pyua", y cK'|afly ca soKefiuM
nponlrcr4Ma.
ycnoBl,l r<oi: rpe6a Ae sarqpBotbxo6jeKar fla 6h ce Morao l,|3rpaArrx npuKrb) {aK
1.
Bo3r4na
Hauena o6jexra: nep!,!oHl,4qa
HanoHHa Kojhce nphKrby.{yieo6jeKar: 0,4 KV
OaKropcHare:r3HaA0,95
oAo6penacnara: 27,6 rW
MaKchManHa
/
Hasraeuacrpyja rJtaBHrlxocrrypar'ia:404
).;-..
tffj,tbrtop
Teryfinpotyau6poi:205-153-lTKoaepq4qnla6axxaAJl)eorpoli;335-26132'39f'ataolua6olx6EoivaarHe;160'92401569tsan':ahttesct
AA Beosratl; 31Ul7419'45 NLB Sonlo AD 3eo9,ad; 355-1064804-23 Eaieoto1.Na 6aEKaAA ltash Caa;
l'lponos*u po+yt sa npuBpeay845-5184?'41 ; npotaj k paeyH 3a "ao,nFq'tcro" 845'54849'34
Crpaxa 1 oA 3
Ha
Onrc npocropar nonoxaja MepHofMecra:na perynaquonojnv,uuinunn Ha jaBHojnoBptilhHll,
Mecra
MepHof
opMaH
nonl4ecrepcKrl
sa
cfiodoAHocrojeieM apMrlpaHo-6eroHcKoMnocrorby
(noMM-1).
3au:rnry o4
r npeHanoHa:
HanoHaAoAnpa,npeonrepeheFba
Vcnoe sauthte oA HAhpeKTHor
jaMa
o6jeKTa [3Becrfi cl,lcreMoM3auJrl,4THor
HanoHa AoA pa y en. hHcranaq
r4HArlpeKTHor
y3eMrbeba y3 npumexy3V[C Kao AoAarHe Mepesaur re.
Vcnoeh nocraerbaFbauHcraflaq je y o6jeKry u3a nphKrbyqKa:3arurrrse ypebaie Ha pa3BoAHoj
rJIaBHttMhHcraflaqhoHtiMoc rypaLlllMaHa MepHoM
ta6nu nactanaqnje o6jercra np!4naroA!4Tt4
y cKnaAyca eaxeh v rexHrqKHMnpon cnMa.
Mecry,r r43Becru
ypelaje na pa3BoAHoj ra6nv vHcranaq je oojeKra npuflaro4trrt4 rflaBH M
3aurrrue
!4HoranaqoHt4MochrypaqhMa Ha MepHoMMecry u3BecTuy cKflaAy ca BaKehuM rexH LlKt4M
nponhc Ma.
(PT) y o6jexry o6es6e4uru
04 opr,rana MepHor Mecra (OMM) 4o paseo4ne ra6ne
qerBopoxrlr'rHt4 BoA MaKchMaJiHornpeceKa 16 mmz o4roeapajyher runa. V PT o6e:6e4nrn
nphKrbyqHecre3aJbKe 3a yBe3uBaFbe$aexux (L1, L2, L3) npoBoAHl4Ka,3aulrhrHor (PE) 14
HeyrpaflHof (N) npoBoAHuKa.
Vxonuxo crpaHKa xen Aa o6e36eA HenpeK AHo HanajaFbecBojrx ypebaja y cnyqajy KBapa,
Heonxo4Hoje 4a xao anTepHaT BHo nanajarue o6e36eA MofyhHocTarperaTcKor HanajaFba
cBoje onpeMe, noA ycnoBoMAa ce, nperxoAHoMo6aaesHo[,]yrpa4FboMo4roaapajyhe 6noxa4e,
HanoH arperara He nnachpa y Mpe)Ky 4rcrpu6yruenor eneKTpoeHeprercKorcrcreMa
"EneKrpoBojBoAhHa"
A.o.o.
2,
Texxnqrc,ronrc nplrKrb) {lcl
o6ieKra:MepHhopMaH, sa MepHorypebaja.
Mecro np Krby.leFba
nphKtbyqKaHa cucreM: cno6oAHocrojehaKllK ra jaBHojnoepull4Hty ynnqv
Mecro Be3uBaFba
HoBocaAcKa.
Onuc nprxruy,tKa Ao MepHor uecra: Hanajarue opMaHaMepHor Mecra 6!4h-eca Haj6tuxe
cflo6o4Hocrojehe Kl-'lKy ynnqu HoeocagcKa1 Kv Ka6noMrnna PP00-A4x25 mm'
Onuc uepuor uecta: floructepcKt4opMaHMepHorr,4n fiOMM-1 na perynaquoHojnnuvin nnu aa
jaenoj noBptul4Ht4Ha cno6o4nocrojefieu apvupauo-6erolcxolrt nocrorby CAgn-300.
flonucrepcxlropMaHMepHorrr,rn|-IOMM-I3a yrpaArbyje4nor rpoSa:ror 6poiunaje guveNerala
V |-IOMM-1yrpabyje ce cflegeha onpeMa:
665mrnx235mrx320mm(aucuraxgy6unaxuLuprna).
rpo$asno ,qsorapra$noAupeKrHo6pojuno aKr!4BHeeneprr,rje3x230V1400V,Krace raqHocru 2.
jeAnonolnu ayroN4arcKi4
ocl4rypaLlu
ca ypebajeMsa ynpaBJbabe rapn$ou; Hr'lcKoHanoHcKl4
15 xA:
6,
10,
(npexr,rgavra)
lwna ll vrnufl, naeneuecrpyje og 40A, 231140AY.npeKttgHauoh
npnKrbyqHe cre3aJbKe 3a np xBaraFbe AoBoAHor Kaona v np KtbyqHe cre3arrKe 3a
ra6na norpouava.
npuxBaraFbe
MepHilypebai:HoBorpoQa3Ho,qaorapra$uo
AhpeKrHo6pojranoaKrIBHeeHeprnje3x230Vi400V.
rapra$orr,l.nocrojehe MoHoSa3Ho6pojt4no6poj
Kfiace raLrHocrrl2, ca ypefajeru 3a ynpaBJbaFbe
hcKtby.lyje ,1 AeMoHrl4pa,HaKoHpyuJeFba
npernnarHr.rKx
6poj
5181286654
ce
10814334,
nocrojeher o6jeKra.
3aururnr ypelajr: 3V,QC
OcHoeHur6xnravrcanogprpr o AucmlGyn4BHoMcr4creMyHa Mecry nphKrb) {erba
3.
np{MeFbyje
ce:
npofla3Hor3eMrbocnoja
3a enhMhHhcaFbe
- jegxononnu eeursocnojHr npeK!44a9ca 6peutot',tAenoBat-balaarsou o4 0,2 s,
- sevnocnojna 3alJThraHa h3BoAHoM
TpajaFba
npeKuAa.iyca BpeMeHoM
Ao 0,5 s,
- Ha 3BoAr,rMa
afroMarcKo noHoBHoyKrbyqeFbe
20 kV y IC 11O/2OkV/kV je nphMeFbeHo
(An$ ca 4ea noxyuaja. V npeorvrce Bpult46pso AflV ca 6egaanoncxoMnay3oM(rpajaFbe)
o4 0,3 sec. AKo je KBap u Aatbe npucyraH, BpllJt/ce Apyr noKyuaj yKlbyqeFbanocne
(cnopo AflV). Vxonuxo je u xagarue np cyraH
6eeHanoFrcxe
nayse (rpajarue) 4o 3 rr,,rr,tryra
KBap, 3aur!4Ta h3BpuaBa rpajHo !4cKrbyqebe 20 kV 3BoAa, HaKoHqera ce np cryna
noKanv3aqvy KBapau FbefoBoMoTKflarbaFby.
Crpaxa 2 od 3
Vcnoeu ucnopyKen KBanurer efieKTprqHeeHeprhleHa Mecry np KtbyqeFbacy y cKfla4y ca
eHepruje,flpaenlrnta o
3aKoHoMo eHeprerhqh,ype46oM o ycnoBhMarcnopyKe eneKTpl4tlHe
nponhc Ma.
paAyAl4crpr46yrnBHor
c creMa I ApyruMrexHhr.{K!4M
4.
y cBpxy.
14l4cKlby\ll4Bo
Oer Vcrogr4 nuajy eaxnocr 12 ueceuu I Mory ce Kopl4crl4rt4
. hcxoAoBatba
roKaqrjcKe rpaReBuHcKe
Ao3BofleH
.
rnaBHornpojefia 3a h3rpaArbyo6jerra,
y cKflaAyca qnaHoM54 3aKoHao nnaHnpabyn n3rpaArb y ApyrecBpxece He MoryKopl4crl4rl4.
nncMeHn3axreB,noA ycnoBoM
Ha 6flaroBpeMeHh
Pox eaxelba ogux Ycnogace Moxe npogyxuTr4
y
ycrloBu
Hncy
npoMeHnnn
rexH[\]Kr4
ta
eHeprercKt4
Aucipa6yrnBHojMpexh.
Aa ce
5.
Ogo6peruaea nphKrbyqerbe'
Oe VcnoeHHeocno6afajycrpaHKyo6aeeeenpu6aeruarsa
npeAMerHor
poKt4TpotllKoBt4
nphKrbyl'|e|ba
y xojeu fie 6ntu +eSutucaH[ocranv ycfloBt4,
rercKh c!4TeM.
o6jeKTaHa AVcrptA6yrvBHhefl eKTpoeHep
6.
c creM,
Hrje 4oseoneua h3rpa4FbanphKlbyqKana 4ncrpu6yrueH eteKTpoeHeprercKt4
pa,qy
je
o
y
flpaeunrnta
Koja
cynporHocrt4ca 3axonou o eHepreruq!4,
Ancrpu6yrhBHor
vcnoeuMa.
chcTeMah osr4N,r
C nouiroaatsetvt,
flocraBHTt,t:
1. HacfloBy
2. Qnyx6n 3a eHeprernKy
3. fl capHr4qr4
Crpaxa3 od 3
Peny6nrxaCp6raja
M'IHI4CTAPCTBO
YHYTPAI.IIIbKIX
NOCIIOBA
Cexropsa eaupe4xecraryaquje
oAerbeFbe
oaBaHpeAHe
c ryaqujey Cpeulcxoj
Murpoeuqn
uAceK 3a npeBeHTuBHy
3aUJTl4Ty
071296pof217-170113
ro4uHe
AaHa06.03.2013.
cPEMCKA M14TPOBt/t_lA
'DOMUSCONSTRUCTION'
DOO
Sauoeuh
Crpaxuwe45,Vln\uia
PaeuarpajyfiuBau gaxree 6p.U-03/13-5
o4 04.03.2013.roA He sa 4o6ujaree
ycnoBa3a 3aurtaTyoA noxapa y cM cny qnaHaqflaHa54.
nperxoAHr4x
crae 9.
saKoHao nnaH[parbyu u3rpaAtbu,("Cn. rnacnax pe", 6p.72109r,l g1/09),
usBeuraBaMo
Bac Aa HeMaMo
noce6nerpafeeuno<o-rexH
sKe, TexHonoulKe,l
noclroBHor
ApyreycnoBesa usrpaAlly_
o6jeKra- nepuoHqe Bo3 na y lAnfiujuua
Kar.napqenu6p.176711
t<.o.Vialu1a,
uHBecrr4rop
"LETAC"DOO us lAn\uie,Kpana
je
flerpa | 66,aefi norpe6xoAa ce np[rqpxaBare:
-3axouao eaull4rt4
oAnoxapa("Cnyx6enu
nucrpC",6poj111/09),
-r rpaBnHhKao HaguHV
143DaAe
reXHhgKe
ea o6jexre eucororpa4rue
AOKyrr,reuraquje
('Cn.rnacxux
PC",6poi
1570S,,
-rrpaBJrHhKa
o rexHhHKtiM
HopMaruB
Ma ga saurlrry o6jexara o4 arrrloceepcxor
npaxrbeFba
("Cnyx6enra
nracrCPJ",6poj11/96),
I rpaB nH!4Ka O rexHhgKl4M. HOpMaTBUMa 3a X ApaHTCKy Mpexy 3a raueFbe
noxapa("Cnyx6enra
nracrCOPJ",6poj30/91),
- |lpaB nHxKa o TexHhr{K]4M
HOpMaTB Ma 3a npucTynHenyTeBe, oKpeTHqe I
ypeDeHe
nfiaroe3a-BarporacHa
Bo3unay 6nuewu o6jexara noeefianorpusuxa
oA noxapa("Cnyx6euu
nucrCpJ",6poj8/1995),
| rpaBunHKa o TexHu'{Kl4M.HOpMaT
B Ma 3a 3auT Ty cKnaA uJTaoA noxapa rl
excnnosuja
("Cn.nucrCOPJ", 6poi24l97l,
-rrpunuKoM
npoleKToBaFba
rpabeBHcKr4XrOXCrpyXqUja
Kopr4crr4Tr4
varepniane
qqaBarpoornopHocr
3aAoBoJbaea
crax4ap4JyC y,J1.240
, u ocranuxBaxefinxtextnqxuxnpon ca.
lAspa4nrtl-naenunpojexar sauJTureoA noxapa cxoaHo.rnaHv91. 3aroua o
3aur rr4oAnoxapa("Cnyx6eHu
rnacnnxpO",6poj
111/09)'
Oeou O4eruer.by,
AocraB[14l-naexunpojerar 3aurure oA noxapa n l-naexu
npo1eKar,,Ha
KoJ ce AaJecarnacHocr,cxo4Hovnaxy83.3axouao 3aurul4 oA
noxapa("Cn.rnacHKPC",6poj111/09)
y r4sHocy
oA 1510.00
je cxo4uorapug'ilarr,'
xannahexa
4raxapa
6pojeerar'ra
1u2
f9*9u
saKOHao u3MeHaMa
u Agnylglr4g
3axoxao aAMHr4crparraeHrav
r-axbar'ra
("cn.
I nacHuK
PC", 6p. 43/03,g'i10,'l;5/12\.
tAHl
oAEJbEFbA
CABETHl/IK
t.
al
tv,u}l
Javno komunalno prcduzede
VODOVODI KANALIZACIJA
6
VojvodeStepe48
22320, lndi)a
Republika
Srbija
C te'faxr *3s122 560842
BRoJ: 5/€
P I B 1: 0 1 4 3 7 3 6 1
Matianibroj;08584885
-24
Ziro-radun
: 355-1.01!.687
Sifradelatnosti:41000
I
d.o.o.
,,DOMUSCONSTRUCTION"
INDIJA
Banovii Strahinie45
DATUM:
Na osnovudlana14.odluke o opStinskojupraviopitineIndija (,,S1.list opstineSrema"
broj 25108),i dlanom 54. i 55. Zakonao planiranjui izgradnji(Sl.glasnikRS,.broj 72109,
81109i 24111),i dl. 12 Odluke o javnom vodovodukao i dlana22 odluke o iavnoi
kanalizacijiSo Intlija (SluZbeniglasnikopitine Srema 612011),teuasegzahtevabroj
392 od 04.03.2013.godineJKP ,,Vodovodi kanalizacija,,Indija daje sledeie
USLOVE
Preduzedu *LETAd" doo, Intlija, u vezi izgradnje poslovnog objekta za perionicu
vozila, a u svrhu izdavanja Lokacijske dozvole.
A/VODOSNABDEVANJE:
U navedenoj zoni izgradnje poslovnog objekta u Novosadskoj ulici u Indiji, na
katastarskojparceli broj 1767112KO Indija, iz grafidkog priloga, JKp ,,Vodovod i
Kanalizacija" Indija posedujeizgratlenu vodovodnumreZuA ft}.
JKP "Vodovod i kanalizacija"Indija saglasan
je na prikljudenjeobjektado profila
Fi 5/4" bezuieSiau parricipaciji.
S obziromna aktuelnotehnidko- ekonomskostanjevodovodau In<liji,za prikljudenje
objektasaglasnismo prikljudkom maksimalnodo O 100 koji zadovoljavai uslov pp_
zaitite.za obezbedenje
traZenihkolidina vode kako za protivpoZamepotrebe tako i za
potrebeu tehnoloSkomprocesuproizvodnje,potrebnoje investiratiu proSirenje
izvoriSnihkapaciteta- vod ozahvatakao i u izgradnjutranzitnih kapacitretana osnovu
odlukeod 17.09.2012godineo demu6e se sklopiti posebanugovor, u fazi ishodovanja
re5enjao odobrenjuza rekonstrukcijuobjekta.
o
Radnipritisaku mreZikreceseoko 3,5 bara+ 100/o.u
normalnom
vodosnabdevanju
bez restrikcija.
.
PrikUudak od ulidne cevi do vodomernog skloniita projektovati iskljudivo u
pravoj liniji, upravno na ulidnu cev. Ne dozvoljavaju se nikakvi horizontalni ni
veftikalni prelomi na delu prikljudka do vodomera.
Prikljudak izvesti na sloju (min. 5 cm) peska. Na delu prikljudka ispod
saobradajnicezatrpavanjerova predvideti Sljunkom.Ove radove izvesti u svemu
premauputstvustrudnoglica ovog preduzeia.
Vodomer postaviti u vodomemo skloniStena l,5m unutar regulacione linije,
dimenzijevodomernogskloni5taza najmanjivodomer(3/4") su 1,20mx 1.20mx
1.20,.Vodomersepostavljana min. 0,30mod dna Sahta.Dimenzijevodomernog
skloni5taza dva ili vi5e vodomera,zaviseupravo od broja i dimenzija (prednika)
vodomera.
Kod projektovanjavodovodnogprikljudka pridrZavatise postdeiih standardaza
ogrlice sa ventilom i odvojkom za prikljudak od 112",3/4" i 514".Za odvojke
prednika vedeg od 2", projektovati ogranke sa odvojkom na prirubnicu, uz
obaveznougratlivanje zatttarata,Za prikljudenje vele od A 100 mm, obavezno
traZiti posebnusaglasnostJKP "Vodovod i kanalizacija"Intlija.
Ukoliko seu objektu nalazi vise vrstapotrosada(lokali, sklonista,toplotna
podstanicai dr.) predvidetiposebneglavnevodomereza svakogpotro5ada
posebno.
Dimenzionisanjevodomeraizvr5iti na osnovuhidraulidkogproraduna.
Kroz Sahtza vodomerenije dozvoljenoprovladiti druge instalacije
Iznadtraseprikljudka vodovodanije dozvoljenopostavljatipristupnerampeili
puteve, ukoliko se ovo ne moZeizbeii projektompredvidetipostavljenje
odgovarajuiezaStitnecevi ili betonskogsandukapremaproradununa statidkai
dinamidkaoptereienja.
Prikljudakvodovodaje od ulidne mreZedo prvog ventila iza vodomera.
Projektovanjei izvodenjenovogprikljudka na gradskuvodovodnumreZuje
ISKLJUCIVO nadleZnostJKP "Vodovod i kanalizacija"In<lija.
o POSEBNIUSLOVI:
o
Izdati Uslovi ne daju pravo podnosiocuzahtevada pristupi nikakvim radovimau
cilju izvoclenjaprikljudka za vodovodnu mreZu. MontaZneradove na izgradnji
prikuudka, ukljuduju6i i postavljanjevodovodnearmature,iskljudivo izvodi JKP
"Vodovod i kanalizacija" Indija, a zemljaneradovepodnosilac zahtevatek posle
podnoSenjazahtevaza prikljudak i davanjauputstvaod strudnihsluZbi.
B/KANALIZACIJA:
U navedenojzoni lokacije objektaizratlenajekanalizacionamreZa.
o Prilikom projektovanjakanalizacinogprikljudka pridrZavatisepostoje6ih
standarda.Prednikkanalizacionogprikljudka odretlivatina osnovuhidraulidkog
proradunas tim da prednik cevi ne moZebiti manji od 150mm.
o
Granidnoreviziono okno izvesti l,5m od regulacionelinije i u istom izvr5iti
kaskadiranje(visinskarazlika dijaje minimalnavrednost60 cm). prikljudak od
revizionogsilazapa do kanalizacionemreZeizvesti padomod 2%odo 60/oupravo
na ulidnikanal.
Kod projektovanjavoditi radunada najmanjavisinskarazlika izmedukote dna
kanalai kote prostorijekoja seprikljuduje na kanalizacijumora biti H=J xL + h
gdeje J pad prikljudka, L rastojanjea h visina kaskade.
Prikljudenjeobjekta izvesti najkaiim putem do ulidne kanalizacionecevi ili
kolektora.
Na jednoj katastarskojparceli na kojoj ima vi5e objekata,viie korisnikavlasnikazgrada po pravilu trebaprojektovatijedan kanalizacioniprikljudak.
Predmetniuslovi daju tehnidkepodatkei mogu6nostiprikljudenjaunutraSnjih
instalacijakanalizacijena gradskukanalizacionumreZu,a ne i drugemoguinosti
medukojima su i imovinsko-pravniodnosiza dije resenjenije nadleZnoovo
Javnokomunalnopreduzeie.Mesto i nadinprikljudenjaobjekta (ili vi5e objekata)
reSavasetehnidkomdokumentacijom(projektom).
Direktno prikljudenjepodrumskihprostorijanije dozvoljenona kanalizacionu
mrezu.
Kvalitet otpadnihvoda koje se ispu5tajuu gradskikanalizacionisistemmora da
odgovaraZakonu o vodamaRepublikeSrbije (Sl.glasnikRS, 46191),dlan 56,
tadka3, kojim se u cilju zaStitevodapropisujesledeie:,,Zabranjenoje ispu5tanje
u javnu kanalizacijuonih otpadnihvoda koje sadrZeopasnei Stetnematerijeiznad
propisanihwednosti ili koje mogu Stetnodelovatina moguinost prediSiavanja
voda izkanalizacije ili koje mogu Stetitikanalisanjui postrojenjuza predi36avanje
voda".
U cilju sprovodjenjanavedenogZakonakvalitet otpadnihvoda mora ispunjavati
uslovedateu tabeli l.
PrikljudenjegaraZa,servisai drugih objekata,koji ispuitaju vode sa sadrZajem
ulja, masti, benzinaitd. - vrSiti prekotaloZnikai separatora(odvajada)masti i
ulja.
Temperaturavode koja se ispu3tau kanalizacionumreZune smepreii 35 C.
Prikljudenjeatmosferskekanalizacijei drenaZnihvoda od objektanije dozvoljeno
na sistemfekalnekanalizacije.
Kod izradetehnidkedokumentacijekanalizacionogprikljudka pridrZavatise
postojeiih standardai propisa.Za prikljudenjevi5e objekatai blokovskegradnje
obaveznotraZiti posebnusaglasnostJKP ,,Vodovodi kanalizacija,'Inttija.
Projekatunutrainjih instalacijakanalizacijesaprikljudkom na gradsku
kanalizacionumreZu,kojije uradenna osnovuuslova,dostaviti na saglasnost
(shodnodl. I I Odluke o vodovodui kanalizaciji).
Izdati uslovi i dobijenasaglasnostne daju pravo podnosiocuzahtevada pristupi
bilo kakvim radovimau cilju izvodenjaprikljudka na kanalizacionumreZu.
Po dobijanjusaglasnostiod straneJKP VIK Inrtija i dobijanju odobrenjaza
gradnjumoZesepristupiti izvodenjuradova.Investitorpodnosizahtev,JKp
"Vodovod i kanalizaciji" Indija, za spajanjeobjektasa gradskomkanalizacionom
mrezom.
.
Izvodenjgradovana prikljudenju objekta na gradskikanalizacionisistemvr5e
ISKLJUCIVO JKP "Vodovod i kanalizacija,,Indija.
o
Preduzeie- investitorradovaduZnoje da, pre otpodinjanjaradova,UGOVORI
nadzorsa JKP "Vodovod i kanalizacija"da bi seobezbediloneprekidnoprisustvo
predstavnikaJKP "Vodovod i kanalizacija"za vreme izvotlenjaradovanad ili
poredkanalizacionihobjekatakoji su u funkciji.
o Tro5koveu postupkuspajanjakanalizacionihinstalacijaobjekta sa gradskom
mreZomsnosipodnosilaczahtevaodnosnoInvestitorpo ceni koju utvrtluje organ
upravljanjaJKP "Vodovod i kanalizacija',.
Posebniuslovi:
1. Internukanalizacijukompleksapredvidetiseparatnogtipa posebno
za uslovnodisteatmosferskevode, posebnoza zaullene
atmosferskevode, i posebnoza tehnolo5kevode.
2. Atmosferskevode sazaprljanihpovr5inamogu se ispubtatiu putni
kanalsamonakonprediSiavanja.
3 . TehnoloSkeotpadnevode mogu se ispu5tatiu mesnukanalizaciiu
ali samonakonpotpunogprediSiavanja.
1
Sanitarno- fekalneotpadnevode mogu se ispu3tatiu mesnu
kanalizaciiu.
Granidnevrednostiemisije za odredenegrupeili kategorijezagatlujudihmaterijaza
tehnoloSkeotpadnevode,pre njihovog ispu5tanjau javnu kanalizaciju
Ispu5tanjetehnoloskih otpadnih voda u sistemjavne kanalizacije vrsi se u skladu sa
Odlukom o javnoj kanalizaciji donetoj od strane Skup5tineopStineIntlija, na sednici
odrZanoj02. marta2011. godine (u daljem tekstu: Odluka), kao i u skladu sa Uredbomo
granidnim vrednostima emisije zagadujuiih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje,Sl. glasnikRS, br. 67i2011,koja je stupilana snagu21. septembra2011.
godine(u daljem tekstu:Uredba).
Odlukapropisujedaje u javnu kanalizacijuzabranjenoispudtatinarodito(dlan 20.):
1. otpadnevode i materije kojima se ugroZavapredvitleni hidraulidki reZim toka
odvoilenjaotpadnihvoda, vodonepropusnost
kanalizacionemreZe,rad pumpi
javne kanalizacije,proticanje ili predi5iavanjeotpadnih voda ili koje mogu
oStetitikanalizacionu
mre2u;
2. otpadne vode koje sadrZeopasnei Stetnematerije, a koje nisu prethodno
obraaleneu posebnim uredajima za prediiiavanje otpadnih voda, do nivoa
kvalitetapredvitlenihpropisima;
3. krute i viskoznematerijekoje sameili u kontaktusa drugim materijamamogu
prouzrokovatismetnjekomunalnimobjektima kanalizacije,kao Stosu: pepeo,
slama, otpaci i strugotinemetala,plastike, drveta, stakla, otpad aod tekstila,
otpad Zivotinjskogporekla (perje,dlaka,i sl.), otpadna:uljai mazivai otpadne
hemikalije i boje, kao i mulj iz taloZnikakanalizacionihsistema,odnosnomulj
koji nastajepri predi3iavanjuotpadnih voda, cementni i kredni mulj, ostaci
betonai azbestnogotpadai sl.;
4. agresivnematerije (kiseline i baze) i ostale Stetnetednosti koje nepovoljno
deluju na meterijal od kojeg su izgradeni komunalni objekti kanalizacije,a
nisu prethodnoprediSiene;
5. gasove(sumpor-vodonik,sumpor-diksid,cijanidi i sl.);
6. sadLajseptidnihjamai slivnidkih raloZnika,tedni stajnjak,silaZnistajnjaki sl.;
7. nevezani zmasti materijal sa zelenih javnih povrSina, zrnasti i pra5inasti
gratlevinski materijal i graZevinskiotpad, kao i nedistoie sa saobra6ajnicai
drugih saobraiajnihpovr5inau toku njihovog di56enjai pranja.
Otpadnevode koje korisnik ispu5ta u javnu kanalizaciju moraju zadovoljiti granidne
vrednosti emisije za odrealenegrupe ili kategorije zaga<luju6ihmaterija za tehnoloske
otpadnevode, pre ispuStanjaujavnu kanalizaciju.U tabeli l. date su granidnevrednosti
emisijeza odredenegrupeili kategorijezagadujuiihmaterijaza tehnoloskeotpadnevode,
pre ispu5tanja
ujavnu kanalizacijuiz Odluke(dlan21.) i Uredbe(Prilog2., GlavaIII
Komunalne otpadnevode, Tabela l. Granidnevrednosti emisije za odredenegrupe ili
kategorijezagadujuiih materija za tehnolo5keotpadnevode, pre njihovog ispu5tanjau
javnu kanalizaciju).
Tabelal. Granidnevrednostiemisije za odretlenegrupeili kategorijezagadujuiih
materijaza tehnoloSkeotpadnevode,pre njihovog ispu5tanjau javnu kanalizaciju
Redni
broi
Parametar
Jedinica
mere
Granidnavrednostemisiie
pH
Hemijskapotro5njakiseonika
(HPK)
Biohemijska
potro5njakiseonika
(BPK'
mg/l
1000(vrr)
mg/l
50gryrr)
4.
Ukupni neorganskiazot (NHa-N,
NO]-N,NO2-N)
mC/l
120
5.
Ukupniazot
mgl
150
mell
100(r)
mgll
1500D
1
2.
3.
6.
7.
8.
9.
Amonijak, izraLen preko azota
(NH+-N)
TaloZnematerijenakon l0
minuta
Ukupanfosfor
Ekstraktorganskimrastvaradima
(ulja,masti)
6.5-9.5
mell
20
mC/l
50(rrr)
Mineralna
ulja{tu)
Fenoli(fenolniindeks)
mg/l
30
50
me/l
13.
1.4.
Katran
UkupnogvoZde
Ukupnimangan
15.x
16.
17.
18.
19.
10.
ll
12.
20.
21.
22.
z).
mcll
l
mg/l
200
Sulfidi
mcl
ms/l
2
Suliati
mg/l
Aktivni hlor
mell
ms.ll
Ukupnesoli
Fluoridi
Ukupniarsen(u')
Ukupnibarijum
Cijanidi(lakoisparliivi)
Ukupnicijanidi
Ukupnosrebro
mg/l
mg/l
ms/l
mC/l
mg/l
mg/l
5
400('^)
30
(x)
5666tvur)
50
0,2
0,5
0,1
1
0,2
25.
UkupnaZiva'"'
26.
27.
Ukupnicink(""
29.
30.
Jt.
Ukuonikobalt
HromVI(""
Ukupnihrom{u'r
Ukupno olovo
me/l
I
mg/l
0,2
2
Ukupni kadmijum{urr
28.
0,0s
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mCll
2
0,1
I
0,5
Ukupnikalaj
Ukupnibakar(vr)
Ukupninikal(u')
mg/l
mg/l
1
0,5
(v)
0,1
37.
38.
Ukupni molibden
BTEX (benzene,tluen,
tiobenzen,ksilen)
Organskirastvaradi
Azbest
mgll
39.
Toksidnost
40.*
41.*
Temperatura
Hloridi
Titan
Natrijum
Selen
33.
34.
35.
JO.
,14 *
44.*
mcll
mell
(v)
'c
mgil
mg/l
mg/l
msI
2
0,1
30
OdnosrazblaZenj
a LC50%
(toksikoloSki
testsaribamaili
dafniiama)
Do 35
250
5
500
1
* parametriiz Odluke,dok suostaliparametriiz Uredbeili suGVE istei u Odlucii
u
uredbi.
0)
(r)
(tv)
(v)
(VD
Odredujese za 24-dasovnisrednjekompozitni uzorak.
Samou tom sludajuse odreduje,akoje zapreminataloZnih,nakon l0 minuta
taloZenja
ve6aod 5xl0-3m3/m3
U sludajudnevnogprotokaod 100ml/d, za materle biljnog i Zivotinjskogporekla
granidnavrednostje trostruka,a iznadtoga dvostruka.
Iznad l0m3ld
Granidnavrednostje izraZenau 10-3m3/mj
U sludajukoriSienjaostatkaod prediSdavanja
otpadnihvoda nastalogna
centralnompostrojenjugranidnevrednostisemogu zaostritiili ako se utvrdi da
dolazi do smetnjena centralnompredistaduusledvelikog broja prikljudenih
industrijaza svaki sludajpotrebnoje preispitatidatevrednosti.
Ove vrednostimogu biti preispitaneuzimajuii u obzir tehnidke,tehnolo5kei
ekonomskefaktore koji utidu na izbor zajednidkogprediS6avanja
komunalnihi
industrijskihotpadnihvoda na gradskompostrojenjuza prediSiavanjeotpadnih
voda, kao i prodor podzemnihvoda u kanalizacijuusleddegakoncentracija
organskihmaterijau dotoku na postrojenjemote biti niska.
Ovevrednostimogubiti preispitane
uzimajuiiu obzirtehnololkefaktorekoji
uti0una izborzajednidkog
predi5iavanja
komunalnihi industrijskihotpadnihvoda
postrojenjuzapredi5iavanje
nagradskom
olpadnihvoda
U sludajukadasuodvodnecevibetonske,
granidna
vrednostza sulfateizrosi 200
mgl
U sludajukadasuodvodnecevibetonske,
granidna
vrednostemisijezahloride
iznosi1000me/l
RokvaZnostiovih uslovajejednagodina.
RUKOVODILAC
us
JKP*l(omsnulEc"
Vu\nja, y.n.Bojno4eCrene6p.20/3
Ep:569
nasa:1-4.03.2Ot3.r.
CONSTRUCTION"
,,DOMUS
AOO
Vulluja
BaHoslah
Crpaxume45
IIPE{ MET: TexHu.{xuycroBH
Banuu 3axreBoM U-03/13-7 op 04.03.2013. roAI{He rpaxnrtl,l cre 4a Ban
AocraBuMo rexHur{Ke ycJIoBe:a norpe6e po6ujatsa yp6auncruvxnx ycJIoBa,paAl'l
nax.n.1767/L K.0.HHtlnja.
nocJIoBHor
o6jerra 3a nepuoH14uy
Bo3l4rta
143rpaArbe
oABoxelLeKoMyHaJIHor
Onrnruue Itn\uja BpIIIlrce opraHu3oBaHo
Ha repr.rropr,rja
y cKJraLy
ca o:[lrl4HcKou o4ayxor'ro oAp]KaBabyqucrohe
ornaAa 14befoBa cenapaqraja
ornaAa npuru JKII ,,Kotuyuala4" l4n\uia'
*t getouuja, a ycJryry oABoxerba KoMyHaJII{,:rr
ycryra A]DKHIz
cy Aa
Ceu rpaf auu, [pnBarHH rlpeAy3erHnquv rpaBHaJIHqa-KopucHHIII,I
oTrIaAa,
oABoxerbe14cenapaql4jyKoMyHaJIHof
ce yKJbr{ey opFaHI,r3oBaHo
C rrlu y nean norpe6no je ucnynurn o4pef;eHeycJIoBexoju ce oAHoce Ha
orrlaAa paAl,toABoxeH,a,Ha6aexe
o6ea6efurarre .noxaqnjesa oAJIaralr,eKoMyHaJIHor
ornaAa fi cerapaqujy KoMyHa./IHor
AoBoJbHor6poja nocy4a 3a oAJlararbeKoMyHaJIHor
oTIIaaa,
Hunecrurop je 4yxaH Aa oApeAxu oSez6eguroxatlujy 3a oAJlatabeKoMyHaJIHor
ornaA4 na xojoj he ce nocrasJbaru rourejuepv, pa1u oABo]I(e]bau ro noce6uo ga
npocrop.
a noce6Ho3a rrocJroBH14
crarr.r6eHu,
,.
MopaAa r.rMa[pIiJIa3HI4rlyr H Mopa
KoHTejHepH
"Iloxaqnjaua xojoj ce nocran.ruajy
flpyxaoqa ycnyrc, xaxo 6n ce
Bo3HJIHMa
o6ez6e4urn HecMeraH[pIzJIa3KoMyHaJIHI,IM
Hepa.
r,r3BprXr,rTU
n paxrbelbeKoHTeJ
MOfJrOHeCMeTaHO
Ilpocrop 3a oBy HaMeHyce Mopa o6ez6eguru Ha rIaptIeJIHua xojoj ce rpaAu
o6jexar, a npenopyvyje ce 4a 6y4e y cKnony o6jexra, y HenocpeAHoi6nutunu iazne
cao6pahajuuqe.
Ilonpuruua 3a Apxar,e rr4ncKuxnocy1a vopa 6urn HocHBan rrarKa, Ha HI,lBoy
BoAa,Ha pacrojarbyHeseheM
rlyra, ca o4noler+en arrtlocQeprL.lolx
H otIeAHI4x
npr.rJra3Hor
Bo3;rJIa
3a o4nos crrleha.
og2 v o4 [pnJra3Hofnyra cneqraja,nHor
llpu.raanranyr Ao Mecra3a Aplr{an.eriuncKuxnocyAaMopaLtMarHnupuuy 2,5u u
MaKcl.IMarHo
ocoBl4HcKo
onrepeheme4o 10r,
u oruroryhr.rru
Ao 12rr,r
AIDKHHy
6poja nocy4a
noBprxr.rHy
3a cMe[rraj nJraHr,rpaHor
AoBoJbHy
"IloraqnjaMopaAa r,rMa
noBprxr.rHy
na xojoj he
a r4HBecruTop
rpe6a 4a o6ea6e4ra
sa cMehe-xoHrejHepa,
AoBoJbHy
rrocraBJbarn,
co6snpon
ua
6poj
r.r
xoHrejnepa.
vcrt
ce
4nneusujy
jy, pa 6u ce
Vmajyhu y BvtAy noAHerr43axreB u flpr4JrolneHy
Aor{yMeHTarIH
ycJroB14H3 orrrrrr4HcKeO4;ryre, norpe6no je o6ea6e4urn
uctryturr4 Mr,rHHMaJrHI,r
HalMatbe:
- je4aHxoHrejuep 1,1 u3 3a KoMyHaJrHr,r
ornaA,
- jeAaHKoHTejHep
1-,1ru33a narllp fn;rarra)u
- je4an roHrejHepa1,1 rvr3sa IIET aru6a.naxy
(xyrn).
Korr.rrrHHy
ornaAaKojH
Onaj6poj xoHrejnepao4petleHje co6arapon
HanpouelbeHy
yc.nou, xoju
oABolrelba l{cror t4 rrpeAcraBJbaMuHHMaJrHr4
he nacrajarn A Ar4HaMHKy
y
ynorpe6y
nymrarsa
o6jexra
r.r
Mopa Aa ce ucnyHr4,ca HarroMeHoM
4a he ce HaKoH
ga tw je r.rHBecrl4Top
y o6aneara4a
o6pavyua KoHarrHe[oBprxuHe o6jerra, yrBpAr4Tr.r
Ha6asuAoAarHH6poj roHrejHepasa onaj o6jexar.
.{upexrop,
Crasro II yBaq
-/6 o
Q feb*om$rbija
npefly3ete3arenexomynuxaqrje
a,g,
6eorpaA,TaKoBcKa
2
MPEXA
h.J. cPEMCKAMI4TPOB14t_lA
CpeucraMrrpoerqa
Epoj:8343211-2013
flaryu: 14.03.2013.
,,flETALI',
AOO
yn: Kparuaflerpa | 66
hu\n1a
l-lPEIMET:Texxrqxr ycroB]r aa norpe6enpx*rbyqe]banocnoBHoro6jexra
lfocrynajyhra
no BaueM3axreBy6poj v-03/13-3o4 04. 03. 2013. ropwue,a y
cKnaAyca 3axoxorao eneKrpoHcKl4na
xouynnraqrajaua
"cnyx6en rnacHK pc" 6p,ojaa
o4 2010.ro4.,u 3axonoM.o
nnaHpaby v n3tpal'tbv"cnyx6er.rra
pc" 6poj47 oa
rflacHuK
05.05.2003.ro4., 6poj 34 op 18.04.2006
ro.q.u 6poj i2 o4 2009. ro4rnu, a y qilrby
3aurure reneKoMyH14KaquoH
14x. BO40Ba,14sepuuaje4raHraqa
"Cpeucra Mrarpoeuqa,"
flpegyoehe3a reneKoMyHraraqraje
"Tenexovrcp6r,rja'ia.4. 6eorpa4,HaKoHr43BpueHor
nperneAaAocraBrbeHe
npojeKTHo-TexH[qKe
AoKyMeHraquje
40crae.rbaBaMycnoBeu3
HaAfi
exHocrr4
TEflEKOM-a
Texxr,{rr ycnoBx
ga norpe6e npuKrLyqeba noc;toBHor o6jexra
3a nepuoHxqy Bo3rna Ha
_
xaracrapcxojnapqen, 6poj 176711
xo l4xfiraja,
ea norpe6e,rrecrrrop" ,,flerav_
4oo,
Kparuaflerpa | 66, Vla\nja.
Flpr'rxruyverse
nocnoBHor
je Ha pe3epByxoja ce Hanasvt
y ynvqv
96jeqa rvroryhe
HoeocaAcxa
y ra6noecrouoxxy6poj
nMo 85. r4ieecrrarop
je y 6aeear,r
4a 4o nocro.;eher
ra6noecxor
oKHa 3rpa.q ra6n o4pelenorKanaq[Tera.
flprannrov 3paAe l-1ae1or npojerra, capalnearu ca npe4yeeheu 3a
reneKoMyHrKaqrje
"Tenerorvcp6raja"a.g., IAJ cper,rrcxa
Mnrpoeuqa,da"*"*"
a,
nnaHpaFbe, Hxe|bepuHr.._t4
qr4oHy 3rpaAby, paAil ycarnauaBalbaca
l4HBeCT
nnaHpaH!4M
Ma',Teneronaa
AoKyMeHr
Cp6uja"a.g..
flpojexar ypa1llv y cKnaAyca 3arononao nnaHpaFbyu vsrpaAx;tlo6jexara,
ynycrBhMa,
npon chMau npenopyKaMa
3J|1TTxojra
Baxe3a oByBpcryAeflarHocrr4.
lloce6xy naxrby o6parraruHa onrrqKr n xoaxcrjanxn TT ra6n oA x3y3erHe
BaxHocrl4ra syxxqraoxucarbereneKoMyHl4Kar{}roHor
clo6pahaja vrajaje rpaca Ha
nprnoxexoj cxrar.la
opjexraquoHoyqpraHanraBoM6ojoru.
flpe noqerKarasoleruapaAo-Ba
norpe6noje, y capa4tlraca HaAnexHoM
cnyx6oM
_
pll crapa naioei, boprasoje
cp6uja"(Pyroeogranaq
,,Tenexoua
Llaeira
noer,rh,
A n. HX.
reneQoH064/610-51194),
rasspruurra
r4enrraenraqujy
rao6enexaeaberpacenocrojehr4x
noA3eMH
X TK xabnoeay_30H nnaHpaH X pa4oBa(norr,|ohyHcrpyMeHra
rparaqa
xa6noean no norpe6nnpo6nun cKonuMa
r.rarpacr,r),
xaxo6r,ri" yrrparo br4xoBraqaH
npe)Wehe3a meneKoMyHuKaquje
Cp6uja,,
,,TeteKoM
a.d, 110006eoapad,Tarcoecra
2
MamuqHu
6poj:17162543;
nnE 1000029A7
ycnoBr 3aurure TK Ka6noBa,Kao raLrHo
nonoxaj tA Ay6tHa u AeftAHl/|canvKoHaqHu
MecTonphKrbyqeFba
nocfloBHoro6jeKTa.
Yxonnxo npeAMerHa n3rpaglba ycnoBn aBa [3Meura]be nocrojehrax TK
o6jerara/ra6noBa, rHBecrrrop je y o6aeeen Aa oA ,,Tenexoua Cp6uja", tAJ
Cpeucxa Mrrpoenqa, Tpax[ ,,flonyry rexHtar{Kr4xycnoBa 3a r3MeuraH'e
nocrojehux TK o6jexara/xa6noea".
3aurrury r o6es6elese nocrojehraxTK o6jexara r xa6noea rpe6a urepurnrr
npeAy3er cee norpebHe u
npe noqerxa 6hno xaxerx rpafearaxcxr,rxpaAoBa
o4roeapajyheMepe npeAocrpoxHocrr4KaKoHe 6v, ua 6uno xoju navnn, AouJnoAo
yrpoxaBaFba MexaHqKe cra6untocru, TexH qKe
cnpaBHocrr4
onruLtKux
KapaKrepcl4Ka nocrojehrx TK o6jexara Ka6noBa.
Tarole npe nogerKa nseolerua 6 no xareux rpaleeuncxnx paAoBauHBecrurop
nnu uasofav paAoBaje y obaeesupa 7 pa4wx AaHa npe no.lerKapaAoBay nucanoj
Murpoenqa" ca ceAuureM y ynuqu
Qopvn o6aeecrn lzlaepunyjeArHuqy ,,Cpevrcrca
y
pa.q
Bpueba crpyvHorHaA3opa.
Kparuallerpa | 6poj 2, CpeMcKojMnrpoenqu,
l4cron u ocrafle 3eMrbaHepa4oBe Ha MecruManpr6nuxaearua yKpuratsa ca
nocrojehnvreneKoMyHrKaquoHr4M
rncranaqujauarpe6a useo4uruhcKrbyquBopyqHxM
nyreM u y cmagy ca eaxeh N4TexH qKr4M
npon!4cMa,y3 npe4y3 MaFbecenx norpe6nnx
(npo6nu
Mepa3aur re
unr4qeB , o6ea6elerseo4 cneraruan cn.).
Ka4a y nocrojehoj6axapnojnpucrynHojvpexu nocrojr pe3epBanorpe6uoje. 4o
Fbe, rpaA l,r nphBoAHl4rx xa6an norpe6Hor Kanaq rera (npenopyra - TK ACII) u
rpe6a nonoxt'rl4 pe3epBHyf1E qee
np BoAHooxno. f1ope4rx xa6na, qenoMAyx!4Horu,
Mecry Ha napqen r4HBecrropa. Og oxna
A4ltlu. flpneo4uooKHorpaA Tr,rHa noroAHoM
ynaa
(o6jexara),
(o6jerar)
3a cBaKh
noce6Hononox rr4 qea f1EA110rnn,
cnpeAo6jerra
Ao opMapaxonqenrpaqujeno yna3hMa(o6jerruua).
Y o6jerry, y npu3eM.rby(oa cearu ynaa noce6uo), na npucrynaqHoMMecry
nocraB rr4 r43BoAHun MeHu opnaan l4TO ogroeapajyher Kanaq rera. flpnxruyvnu
Ha pacraBHfiM
nererqaua 10x2.
reneKoMyHKaquouuxa6any t/'lTOopMapy3aBpu.rr4r4
y o6jexry nnaH par!4,!CI xa6noeuuanpeMalAEl) 62255 craHAapAy.
lzlHcranaqnjy
,[o cearor craHa nnaHuparu 2x2, 4x2 unvt 6x2 lCIl ra6n, a 3a ycnoHcKera6noee,
yKon Ko je norpe6Ha novohua ronqenrpaqnja, nnaHuparu ra6noee Kanaq rera Ao
100x2x0,5(0,6).lzlxcranaqnonelCIl ra6noee (YTfl raOnoeu xareropuje uuxnuyu 5e)
Ha ogroeapajyh M perneraMa,
KaOnoBa
nnaHupar ca XOQP oMoraqeM,y3 3aBpuaBaFbe
(neu)
"patch
Ka.
naHeflfiMa"h Ha oAfoBapajyhM yli.rHr4qaMaKoA Kopr4cH
oAHocHo
xabnoea nnaH parn y qeB y 3u1y vnv y rexHuqKeKaHafle
flonaraue uHcranalp4oHl4x
yKon Ko cy npojexrou o6jexra npegeufexu. CeyAays reneKoMyHKaquoxerncranaqnje
nocTaBTr4pe3epBHyqeB MarbernpeLrHKa xapa je 6nuxe roprcrtlKy 3a xopl43oHranH
paseoA(@16Mrr,r),
eog y o6jexry rpe6a nonoxurtl pe3epBHy
4ox aa BepruKanHycnoHcKr4
Hcranaq oHy qee eeher npeqH Ka (b32r'nl). Ha cearoN4cnpary, Ha Mecry yKpttlratsa
qeBu,npeAB Aer pa3BoAHy
pe3epBHr4x
xyrujy norpe6xe
Bepr KaflHux14xopl43oHTanHfix
quHe
paAoBa,
fl p n!4KoMns6opa useo[-;aL{a
s6or naxlue uanrnynaquje xa6noer,rnira.
Ben
je
pef
paqyHa
u
ro
6y4e
rasaolau
3a
ry
Bpcry
crpoBaH
BOAr4rn
AenaTHocfl4 4a
Aa
paAu uro 6oruer KBafl!4Tera
peHoM14paHa
$raprva raa o6nacru reneKoMyHnKaqnja,
paAOBa.
X
3BeAeH
rourcraje sa npujev rpe6a 4a AocraBfi:
l4ueecruropy3 3axreB aa $oprvrrapar+e
goryruexraqrajy
oBepeHo4 Peny6nrvxorreoAercKor
u3BeAeHor
craua, reoAercKr4
cHuMaK
HBecTLlTopa
nOAaTKe
o npeAcTaBHnKy
KaO nOTBpAy
3aBOAa,
Aa Je CH Mabe 3BpUeHO,
pa4y
uslaay
HaA3opHof
opraHa
paAoBa
xotuucujen
xojr he npucycrBoBar
r,4r43Bobaqa
Cp6uja"4a je usapuen HaA3op.
,,Tenexovr
florpe6no je aa cey yrpalexy onpeMy npv6aBurv arecr. flpoeepy KBanurera
paAoBauaepurhe Kouucuja3a KoHrponyreannrera xojy
yrpalene onpeMe 3BeAeHnx
CpeucxaMnrpoeuqa.
$oprrrnpa"TenexourCp6nja",[z1J
npedwehe sa meneKoMyHuKaquje
,,TefleKoMCp6uja"a.d, 11000 6eoepad, TaKoecKa2
17162543;
nn5
100002887
Mamuuuu6poj:
Korarcujahe o46nru Aa u3BpulllKBanrerHu npujeu yronrxo y roKy rpafer+a ur,lje
BpureHHaA3opoA crpaHe "TenexovrCp6uja" a.A.. PaA xour,rcujece ne rannahyje.
Tpourose 3pa4e rexH qKe4oxynltenraqraje,
Kao rpouJKoBe
3aurhre ufl l/3Meura$a
TK uncranaqujacHocr4t4HBecrurop
xojrarpa4raobjeKar.
Hanouuseuo ga je uneecrurop,y 3aBHcHocrH
y o6aBe3u
oA A HaMuKe
!43rpa4lbe,
jaen
y
y
HaM
npuKrbyLteFbe
ce
nucaHoj
3a
nnaHupaHux
o6jerara
na
TK
rvpexcy,
Aa
$oprrau
qa
crau6exo-nocnoBHorKoMnfleKca,
oKBupyrpaH
3a cBaKuo6jerar, rojn ce o6palyje
aKToM,Ml4HMarHo uecr Mecequ npe ycerbeba y o6jexar, raxo 6u
oB M nflaHcKl4M
np crynun peanv3aqvju np Krbyqerbao6jeKra HaTK Mpexy.
flpunmrou rexH qKor nprajervra
o6jeKra o6aeegHo je yveuhe npeAcraBHnKa
Teneron,ta.
Y cnyvajy eBeHTyanHorou:reherua nocrojeh x TK o6jerara n Ra1noBavnv
npeKilAaTK cao6pahaja ycneg u3Bollersa pagoBa, r3BoRaq paAoBa je 4yxan 4a
npegysehy,,Tenerou Cp6uja" a.A. HaAoKHaAqenoKynHyurery no cBrlM ocHoBaMa
(rpoLuxose
canaqujeu HaKHaAy
ry6urxaycneA npeK Aa TK cao6pahaja).
Baxxocr oBux ycnoBa je ro4rxy AaHa oA AaHa h3AaBarsa.Yxonuxoy roxy
Baxeba oB x ycfloBa HacraHynpoMeHeroje ce o4noce ta cmya1ujy rpace - noraqujy
npeAMerHoro6jerra, uneecrurop/nsaoflavpa4oea je y o6asesra,qa npoMeHenpujaavvr
3aTpax 3MeHyycnoBa.
Oco6e sa KoHraKry lzlaepuroj jepulutlu Cpeucxa Murpoeuqa, aeaano sa oeaj
npegMer cy, Pyxoeo4unatl oAeJbelba3a nnaH pa$e, HxeFbepHr
HBecr qt4oHy
3rpaAby lyLuau He4aroenh,4unn.uux., rene$oH 022i639-009(ruo6.ren.0641614-1326), OneparueHu Hxetuep 3a nnaH pabe, uHxersep Hr u [HBecrur.l,roHy
il3rpaAuy
Bna4o flerpoeuh, uux., rene$ox 0221561-141(ruo6.ren.06416522-544)
a 3a onr eKe
Ta4rah4rann.nnr. rene$on 0221610-659(
Ka6noeeoA u3y3erHeBaxHocr4cy : EoLUKo
rtiro6.ren. 0641612-17-79)
u Bna4uuup l4eaFrxoemh
rex., rene$ou 0221610-413( uo6i
I
ren. 064/65-22-366).
I
C nouroeaueu,
jegunrqe
rexH14Ky
lzlsepurne
14',4.!+,..?
s
":
cl 1.:',.
r,1.1,^4 ",.;t",+
Ke'";i:,
2
npedwehe 3a meneKoMyHuKaquje
,,TeneKoMCp6uja" a.0, 110006eozpad,TaKoecKa
17162543;
nn5
100002887
Mamu,rHu
6poj:
V\
)1
,r((tP
$L
JP,,I NGA5"
IND!JA
gas
Javnopreduzece
za distribuciju
NaSbroj:007/13-K
Blok63 obejkat1412
Datum: 06.03.2013
,22320lndija,www.inoas..s
Tel/fax.:
552-199,
560-568,
560-862,
e-mail:[email protected]
INGAS Preduze6e
privrednih
registrovano
podbrojem
u Registru
subjekata
8D.56901/2005
PIB:
100527313
Matidnibroj: 08190135
Sifra delatnosti:040203
Teku6iraeuni:160-192284-83
Bankalntesa
205-116099-21
Komercijalna
banka
105-86014-07Aik banka
,,DOMUS CONSTRUCTION"
BanovidStrahinje 45,Indija
n/r KovadevidDura
ShodnoVa5emzahtevubrojU-03/13-6
od 04.03.201
3. izdajemoVam :
TEHNIEKEUSLOVE
a u veziizgradnjeposlovnogobjektaza perionicuvozila u uliciNovosadska
br.44,
projektaiizdavanjaaktao urbanistidkim
a u svrhuizradeUrbanistidkog
uslovima..
Predmetnaizgradnjaobjektase planira, u Intliji,ulicaNovosadskabr.44u
Indjiji,nakatastarskojparcelibroj 176711K.O.lntlija.
je prikazano
koridoruje izvedenagasnapolietilenska
U navedenom
mreZa,Sto
u
priloZenoj
situaciji.
predmetnog
Prikljudenje
objektaizvestisa gasnepolietilenske
linijePE40ser
S5,pomo6u
sedlastogkomadadim40x25mmmm i elektrofuzijske
spojnicedim
25mmi sveu kvalitetu
PE 100serS5.
gasnivod izvestisa gasnompolietilenskom
Prikljudni
cevidim25mmser
55,prelaznim
komadomPE/Cdim25126,9mm,delidnom
bez5avnom
cevidim
3/c"
gasnom
i
kuglastom
26,9x2,3mm
slavinomdim sa depom.
Merenje
izvrSiti
sa MRSG ....Todgovaraju6eg
gasa
kapaciteta
.....m3 prirodnog
je
pritisak
22-100mbarSto i izlazni
i istipostavitina spoljnizid objektaprema
,pritiska
parceli1766KO lndija:
Investitor:
"LET AC" doo.22320Intlija,Kralja Petra I br.bb
S po5tovanjem,
Tehnidkidirektor
polaznaosnovaza davanjeponudeza novi gasni prikljudak
Prilog:Situacioniplangasovoda
Download

urbanistički projekat br. u-03/13 za građevinsku parcelu