РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за
ЈАВНУ НАБАКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:
„Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и
изградња асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић
и Вука Караџића у Санаду“
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 07/2014
Чока, јул 2014.
1
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), члaна 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404-10/2014-IV-01 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 404-10/2014-IV-02, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова у отвореном поступку ЈН бр. 07/2014:
„Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног
коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Позив за подношење понуда
3
II
Општи подаци о јавној набавци
4
III
Подаци о предмету јавне набавке
5
IV
Техничка спецификација радова
6
V
Услови за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
22
VI
Док. број
Обрасци
30
Страна
1
Образац структуре цене са предмером и предрачуном радова
38
2
Образац понуде
43
3а
Подаци о подизвођачима
45
3б
Подаци о учесницима у заједничкој понуди
46
4
Модел уговора
47
5
Образац трошкова припреме понуде
55
6
Образац изјаве о независној понуди
56
7
Образац изјаве понуђача о средству финансијског обезбеђења
57
8
Образац изјаве о поштовању обавеза
58
9
Образац потврде о извршеним радовима
59
Табела бр. 1
60
Табела бр. 2
61
Конкурсна документација је нумерисана и садржи укупно 61 страна.
2
I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу:
Назив: Општина Чока, Потиска 20, Чока.
Адреса и телефон: Потиска 20 ,Чока 23320 , 0230/71-000, факс 0230/71-175
Интернет страница наручиоца: www.coka.rs
Врста наручиоца: Локална самоуправа.
2. Подаци о предмету и поступку јавне набавке:
Врста поступка ЈН: Отворени поступак
Врста предмета ЈН: Радови
Опис предмета ЈН: „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња
асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“
Назив из општег речника: Радови на путевима
Ознака из општег речника: 45233140
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11- изградња путева
и аутопутева
Број партија: без партије
3. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум: Економски најповољнија понуда
Елементи критеријума: Цена (90 пондера), рок извршења (5 пондера), гарантни рок (5 пондера)
4. Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација
доступна:
Конкурсна документација за предметну набавку меже се преузети са Портала јавних набавки,
http://portal.ujn.gov.rs/ и са сајта, интернет странице наручиоца: http://www.coka.rs .
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети и тако што ће доставити писмени
захтев наручиоцу на e-mail: [email protected] .
5. Начин и рок подношења понуда:
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општина Чока, Чока
23320, Потиска 20, у писарницу Наручиоца, са обавезном назнаком на лицу коверте : „ПОНУДА –за
јавну набавку радова: „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и
изградња асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у
Санаду“, број ЈН 07/2014-НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично преко писарнице Наручиоца.
На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача, телефон и контакт особа.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца (буду примљене у
писарницу наручиоца) најкасније до 15.08.2014. године до 10:00 часова, без обзира на начин
достављања.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.
6. Место, време и начин отварања понуда :
Место: Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20 у просторији број 9. (приземље – мала сала), зграде
општине Чока.
Време: 15.08.2014. године (пeтак) , у 10:30 часова.
Начин : Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
последњег дана горе наведеног рока. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а
пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници понуђача.
7. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача морају имати овлашћење за активно учествовање у поступку отварања понуда
које ће предати Комисији за јавну набавку приликом или непосредно пред отварање понуде.
8. Рок за доношење одлуке о додели уговора: У року од 25 дана од дана отварања понуда.
9. Контакт (особа, број телефона, e-mail адреса):
У периоду одређеном за достављање понуда, за све додатне информације у вези припреме конкурсне
документације заинтересовани се могу обратити Тот Золтану, члану комисије на телефон: 0230/71-620
или 064/86-19-631 , факс: 0230/71-175, е-mail: [email protected] .
Напомена: Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и добити
искључиво писменим путем, путем електронске поште или факса.
3
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Чока
Адреса: Потиска 20. , 23320 Чока
Интернет страница:
www.coka.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 07/2014 су радови: „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка
Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и
Вука Караџића у Санаду“
4. Није резервисана јавна набавка
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Тот Золтан,
Број телефона: 0230/71-620 или 064/86-19-631,
Број факса: 0230/71-175,
Е- mail : [email protected]
4
III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj 07/2014 су радови:
„Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног коловоза у
улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“
2. Назив и ознака из општег речника јавне набавке:
Назив ОРЈ: Радови на путевима
Ознака ОРЈ: 45233140
Ознака из класификације делатности:
„Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног коловоза у
улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“
3. Јавна набавка радова није обликована по партијама.
5
IV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA RADOVA
А) Pojačano održavanje kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina u Padeju
PRIPREMNI RADOVI
1.01 ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE TRASE I OBJEKTA
Pre početka radova izvođač je dužan da izvrši potrebna obeležavanja osovina saobraćajnica, raskrsnica i
objekata. Obeležavanje izvršiti na osnovu plana obeležavanja iz projekta. Prilikom izvođenja radova osigurati i
čuvati poligone tačke, repere i stalne tačke. Ukoliko projektom nisu dati podaci o poligonim tačkama i reperima,
iste pribaviti od firme koja je uradila geodetske radove, za samostalno iskolčavanje, ili iskolčavanje trase
poveriti ovlašćenoj firmi, a cenu ukalkulisati u ovu poziciju.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom iskolčene trase.
1.02 ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA
Ukoliko je za vreme izvođeja radova potrebno regulisati javni saobraćaj, potrebno je sačiniti plan radne
signalizacije, za koju treba pribaviti saglasnost nadležnih organa. Signalizaciju postaviti prema planu.
Obračun radova vrši se na osnovu svih troškova postavljanja, montaže i demontaže znakova, te održavanja za
vreme izvođenja radova. U cenu se uračunava 10 % vrednosti nabavke znakova.
1.06 RUŠENJE KOLOVOZA
Postojeće kolovoze svih vrsta, koje po projektu treba ukloniti, razrušiti mašinskim putem zajedno sa podlogom,
koja je prosečne debljine d=25-40 cm, različitih sastava. Materijal dobijen rušenjem postojećeg kolovoza,
utovariti u transportno sredstvo, transportovati do deponije koju odredi nadzorni organ, istovariti i rasplanirati, ili
po mogućnosti upotrebiti za izradu nasipa.
Obračun izvedenih radova vrši se po kvadratnom metru porušenog kolovoza za sav rad, materijal i transport, a
prema gornjem opisu.
1.07 RUŠENJE IVIČNJAKA
Postojeće ivičnjake, bez obzira na vrstu, koje po projektu treba ukloniti, ručno razrušiti zajedno sa betonskom
podlogom ispod ivičnjaka. Porušene ivičnjake očistiti od betona i maltera, utovariti u vozilo, transportovati do
deponije, istovariti i složiti u pravilne figure. Šut nastao prilikom rušenja ivičnjaka takođe treba utovariti u vozilo
i prevesti do deponije čije će mesto odrediti nadzorni organ, istovariti i rasplanirati po deponiji.Ukoliko se
porušeni ivičnjaci mogu ponovo upotrebiti, iste deponovati na mesto novog ugrađivanja.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom uklonjenog ivičnjaka za sav rad, materijal i transport, a
prema gornjem opisu.
1.11 PRIPREMA RADNIH SPOJEVA ZA NASTAVAK ASFALTNIH RADOVA
Na delovima gde se postojeći asfaltni kolovoz, prema projektu, proširuje ili nastavlja, treba izvršiti stepenasto
zasecanje asfaltnog kolovoza (d=6-10cm.) Pneumatskim čekićem sa otkopnom lopaticom ili cirkularnim
rezačem. Linija zasecanja na površini kolovoza treba da je prava. Stepeni zasecanja po visini su ravni visini
izvedenih slojeva, sa horizontalnim hodom od oko 10 cm. Za asfaltne slojeve. Materijal dobijen rušenjem
utovariti u vozilo, transportovati na deponiju ili upotrebiti na gradilištu.Obračun izvedenih radova vrši se po
metru dužnom pripremljenog kolovoza za nastavak a prema gornjem opisu.
1.12 STRUGANJE ASFALTNOG KOLOVOZA
Na delu uklapanja kolovoza i na delu gde je niveleta izdignuta u odnosu na postojeći kolovoz ili na mestima
kolotraga, obaviti struganje asfalta u slojevima debljine oko 5 cm. Na delu izdizanja nivelete struganje,
odnosno hrapavljenje, izvesti da bi se dobila kvalitetnija veza između postojećeg kolovoza i novoga sloja
asfalta. Istrugani materijal odvesti na mesto određeno projektom ili po nalogu nadzornog organa.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom istrugane površine, a u cenu je uračunato i odnošenje
istruganog materijala.
1.13 RUČNI ISKOP MATERIJALA III KATEGORIJE ZA IDENTIFIKACIJU INSTALACIJA
6
Ovaj rad obuhvata ručni iskop kanala najveće dubine 1.2 m širine 50 cm, radi identifikacije postojećih
instalacija. Rad se obavlja na bazi predpostavljenog položaja instalacija pa se shodno očekivanoj instalaciji i
pristupa načinu iskopa. Iskop se vrši isključivo krampom, ašovom i lopatom sa odbacivanjem iskopanog
materijala pored kanala. Apsolutno je neophodno prisustvo vlasnika instalacija prilikom iskopa, kao i
postupanje izvođača po njegovim zahtevima.Pomenuti radovi spadaju u kategoriju pripremnih radova i
imperativno se izvršavaju pre početka osrtalih radova.Obračun se vrši po m3 iskopanog kanala u samoniklom
tlu.
1.18 UKLANJANJE ŠUTA I OTPADAKA
Izvršiti uklanjanje šuta i otpadaka, koji se nalaze u sektoru izgradnje buduće saobraćajnice a koji nije nastao
zbog radova predviđenih po ovom projektu. Ovaj materijal treba sakupiti, utovariti u vozilo, prevesti na deponiju,
istovariti i rasplanirati a po uputstvu nadzornog organa.
Obračun izvedenih radova vrši se po kubnom metru uklonjenog šuta za sav rad i materijal.
1.22 IZMEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH ELEKTRIČNIH VODOVA
Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika elektro instalacija i
nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene elektro-instalacije (paušalno, prema ponudi
podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).
1.23 IZMEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH TELEFONSKIH VODOVA
Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika podzemnih ili nadzemnih tt
instalacija i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene tt instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača,
koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).
1.24 IZMEŠTANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA
Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika vodovodne ili kanalizacione
instalacije i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.Obračun izvedenih radova vrši se
po komadu izmeštene instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom
sačinjavanja ponude).Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene gasovodne ili naftovodne
instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).
1.26 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
Nakon završetka radova na izgradnji saobraćajnice investitor i izvođač radova su dužni da urade projekat
izvedenog stanja ako je bilo bitnih izmena u odnosu na projektno rešenje.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom trase za koju je urađen projekat izvedenog stanja.
2. ZEMLJANI RADOVI
2.01 ISKOP HUMUSA
Otkopavanje humusa izvršiti mašinski 95% i ručno 5% a u okviru projektovanih debljina i širina ispod-iznad
trupa puta-ulice. Otkopavanju humusa pristupiti tek nakon izvršenog obeležavanja projektovanih širina, nagiba
kosina i snimanja terena po poprečnim profilima. Debljina humusnog sloja koji se skida određena je po pravilu
projektom na osnovu geomehaničkih istraživanja, a utvrđuje se i na licu mesta zajedno sa nadzornim organom
po profilima ili deonicama puta. Ukoliko se u toku izgradnje ustanovi potreba za izmenom debljine, ovu izmenu
nadzorni organ će uneti u građevinski dnevnik. Odgurivanje humusa mora se vršiti tako da ne dođe do
mešanja sa zemljom za nasip, kao i da se omogući odvodnjavanje trupa puta. Otkopani humus u količini koja
će se upotrebiti za humuziranje zelenih površina, bankina i kosina deponovati u pravilne figure, a višak
pripremiti za transport.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom skinutog samoniklog humusa sa odgurivanjem do 10 m,
za sav rad i materijal.
2.02 ZAMENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
7
Slabi materijal temeljnog tla zamenjuje se kvalitetnijim materijalom koji se zbog loših geomehaničkih
karakteristika materijala u temeljnom tlu uz uobičajeni način rada ne mogu postići zahtevani rezultati zbijenosti.
Nakon otkopavanja humusa izvršiti iskop zemljanog materijala koji se zbog svojih loših geomehaničkih
karakteristika mora zameniti, deponovati ga i zameniti boljim materijalom (šljunkom ili peskom) uz potrebno
nabijanje. Obim zamena slabog materijala i vrstu zamene uraditi uz saglasnost nadzornog organa, a izmene
konstatovati u građevinski dnevnik i knjigu.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom zamenjenog materijala u samoniklom stanju, a obuhvata
iskop i transport lošeg materijala, nabavku i dovoz kvalitetnog materijala i nabijanje istog.
2.05 NABIJANJE PODTLA
Nakon otkopavanja humusa, ispod nasipa i iskopa zaseka pri stupa se nabijanju podtla. Nabijanje podtla
izvesti mehaničkim sredstvima. Zahteva se zbijenost podtla po standardnom proktorovom postupku 100% od
maksimalne laboratorijske zbijenost, a u dubini do d=50cm. U slučaju da se na izvesnim mestima ne može
postići zahtevana zbijenost, nabijanje će se nastaviti uz dodavanje peskovito-šljinkovitog matereijala dok se ne
ostvare zahtevane veličine zbijenosti. Ovaj dopunski rad se ne plaća posebno, već samo troškovi oko nabavke
peskovito-šljunkovitog materijala.
Obračun izvedenih radova vrši se po kvadratnom metru nabijenog podtla za sav rad, materijal i kontrolna
ispitivanja.
2.06 IZRADA NASIPA OD PESKA
Rad na izradi nasipa od peska obuhvata: nabavku peska sa dovozom, nasipanje, razastiranje, potrebno
vlaženje, planiranje, nabijanje prema propisima i kontrolno ispitivanje. Izrada nasipa izvodi se prema
projektovanim poprečnim profilima, kotama i nagibima iz projekta uz dozvoljeno odstupanje od 5 cm. Nasip
izvoditi u horizontalnim slojevima debljine do 30 cm. Zbijanje nasipa izvoditi vibracionim sredstvima za
zbijanjem do postizanja zahtevane zbijenosti. Količine za izradu nasipa sadrže i deo nasipa ispod bankina.
Kontrolu zbijenosti izvedenih slojeva provoditi opitnom kružnom pločom prečnika d=30cm, pri čemu se zahteva
minimalna vrednost modula stišljivosti Ms = 25 MN/m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom gotovog nasipa u zbijenom stanju za sav rad, materijal,
transport i kontrolna ispitivanja u skladu sa gornjim opisom.
2.07 IZRADA NASIPA OD ZEMLJANOG MATERIJALA
Rad na izradi nasipa od zemljanog materijala obuhvata: nasipanje zemlje iz useka ili doveženje iz pozajmišta,
razastiranje potrebno vlaženje ili sušenje, planiranje, nabijanje prema propisima i kontrolno ispitivanje. Izrada
nasipa izvodi se prema projektovanim poprečnim profilima, kotama i nagibima iz projekta uz dozvoljeno
odstupanje do 5 cm. Nasip izvoditi u slojevima debljine do 30 cm, sa nagibom za odvodnjavanje. Zbijanje
nasipa izvoditi vibracionim sredstvima ili statičkim valjcima, sa zbijanjem do postizanja zahtevane zbijenosti.
Količine za izradu nasipa sadrže i deo nasipa ispod bankina. Kontrolu zbijenosti izvedenih slojeva proveriti
opitnom kružnom pločom prečnika 30 cm, pri čemu se zahteva minimalna vrednost modula stišljivosti Ms = 25
MN /m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom gotovog nasipa u zbijenom stanju za sav rad, materijal i
kontrolna ispitivanja u skladu sa gornjim opisom.
2.08 IZRADA BANKINA
Nakon završetka kolovoza pristupiti izradi bankina. Bankine se rade od prethodno dopremljenog materijala.
Nanetu zemlju razastreti, isplanirati i uvaljati, sve u skladu sa dimenzijama i kotama iz projekta.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom gotove bankine za sav rad i materijal.
2.09 PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE
Obrada posteljice sastoji se od planiranja posteljice po projektovanim kotama i dopunskog zbijanja na celoj
širini planuma do tražene zbijenosti. Završno valjanje izvršiti glatkim valjkom da bi se dobila ravna površina
posteljice, pri čemu se dozvoljavaju odstupanja od (+,-) 2 cm. U odnosu na projektovane kote. Ispitivanje
zbijenosti posteljice vršiti opitnom kružnom pločom prečnika 30 cm. Pri čemu se zahteva minimalna vrednost
modula stišljivosti Ms min = 25 MN / m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom za sav rad i materijal, sa kontrolnim ispitivanjima.
8
2.10 PLANIRANJE BANKINA, RAVNIH POVRŠINA I KOSINA
Rad obuhvata planiranje bankina, ravnih površina i kosina na nasipima i usecima gde nije predviđeno
humuziranje. Planiranje izvršiti sa tačnošću (+,-) 3 cm, sa prosečnim otkopom ili dovozom suvišnog materijala
od 0.05 m3 / m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po m2 za sav rad i materijal.
2.11 HUMUZIRANJE RAVNIH I KOSIH POVRŠINA I BANKINA
Rad obuhvata humuziranje ravnih površina, kosina useka i nasipa i bankina, sa potrebnim zatravnjavljanjem, u
slojevima 15 do 30 cm. Humuziranje površina izvršiti humusom koji je predhodno skinut sa trase i deponovan u
figure. Ukoliko je humus na deponiji suv treba ga pri nanošenju razastirati i kvasiti vodom. Posle razastiranja i
planiranja sloja humusa pristupiti njegovom lakom sabijanju. Ukoliko nema dovoljno humusa na licu mesta isti
dopremiti iz pozajmišta ili sa mesta koje odredi nadzorni organ. Doprema materijala iz pozajmišta obračunava
se posebno po poziciji transporta zemljanih materijala.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom humuzirane i zatravljene površine, a cenom izrade
obuhvaćen je sav rad i materijal.
2.12 RAZASTIRANJE ZEMLJANOG MATERIJALA NA DEPONIJI
Višak humusa i iskopanog zemljanog materijala do III kategorije koji je dovežen na deponiju, razastirati na
deponiji u slojevima i grubo isplanirati prema uputstvu nadzornog organa.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom samoniklog razastrtog materijala, za sav rad i materijal.
2.13 TRANSPORT ZEMLJANOG MATERIJALA
Višak iskopa humusa i zemljanog materijala, te doprema materijala iz pozajmišta za izradu nasipa ili
humuziranje do III kategorije, utovariti i transportovati do deponije ili pak do mesta ugrađivanja, na daljine iz
predračuna radova. Ova pozicija obuhvata utovar u vozila, prevoz, istovar i grubo razastiranje.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom utovarenog, prevezenog, istovarenog i grubo razastrtog
materijala u samoniklom stanju.
3. IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
3.01 IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNASTOG KAMENOG MATERIJALA
Rad obuhvata nabavku i ugrađivanje zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolovozne konstrukcije. Radovi
mogu početi tek kad nadzorni organ primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektovanih kota i nagiba, te
zbijenosti. Materijali za izradu nosivog sloja mogu biti: prirodni šljunak, drobljeni kameni materijal, mešavina
prirodnog šljunka i drobljenog materijala sastavljene iz više frakcija.
Svi navedeni materijali moraju ispunjavati određene uslove u pogledu mehaničkih karakteristika,
granulometrijskog sastava, nosivosti i ostalih uslova prema važećim standardima. Na isplaniranu i uvaljanu
posteljicu nanosi se zrnasti kameni materijal, razastire grejderom ili drugim pogodnim sredstvom, kvasi i nabija
do zahtevane zbijenosti statičkim i vibracionim sredstvima. Nosivi sloj izvodi se u slojevima debljine 20-40cm.
što se određuje projektom. Materijal treba da zadovoljava i uslove u pogledu otpornosti na mraz. Gornja
površina nosivog sloja treba da je izvedena prema projektovanim kotama i nagibima, dok se ravnost izvedenog
sloja kontroliše letvom dužine 4 m, a dozvoljeno odstupanje iznosi (+,-) 1 cm. Kontrolna ispitivanja u pogledu
zbijenosti izvoditi kružnom pločom prečnika 30 cm, a najmanji modul stišljivosti da bude zavisno od vrste
kamenog materijala: za prirodni šljunak Me=50 MN/m2 za mešavinu prirodnog šljunka i droblj. materijala
Me=60 MN/m2 za drobljeni kameni materijal Me=70 MN/m2 obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom
gotovog izvedenog nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog materijala, za sav rad, materijal, nabavku i
transport kamenog materijala i kontrolna ispitivanja.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom izrađenog sloja debljine prema projektu, za sav rad i
materijal, nabavku materijala i hidrauličkog veziva te kontrolna ispitivanja.
3.05 IZRADA GORNJEG BITUMINIZIRANOG NOSIVOG SLOJA ( BNS )
Gornji bituminizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolovoznoj konstrukciji izrađen od mešavine kamenog
materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva. Prema najvećoj veličini zrna deli se na BNS 22, BNS 32 I
BNS 45. Prema vrsti upotrebljenog kamenog materijala, a zavisno od projektovane konstrukcije i predviđene
9
nosivosti deli se na: BNS A, izrađen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala prema JUS-u
B.B3.100 (kameni agregat), uz dodatak kamenog brašna prema potrebi; BNS B, izrađen na bazi drobljenog
separisanog kamenog materijala sa najmanje tri frakcije i najvećim zrnom od 45 mm, uz dodatak kamenog
brašna po potrebi; BNS C, izrađen od neseparisanog drobljenog kamenog materijala uz korekciju dodatkom
kamenog materijala, ili neseparisani prirodni nevezani materijal uz dodatak najmanje 30 % kamene mešavine
drobljenog zrna iznad 4 mm a do 45 mm, uz korekciju dodatkom peska ili kamenog brašna; bns d, izrađen od
neseparisanog prirodnog nevezanog materijala sa najvećim zrnom od 45 mm, uz korekciju sastava dodaatkom
peska ili kamenog brašna. Kameni materijal, pesak i kamenobrašno moraju zadovoljavati uslove propisane jusom. U mineralnoj mešavini ne sme biti organskih materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da
zadovolji propisane krive prosejavanja i standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni bit 60 i bit 90. Tačan
udeo bitumena određuje se izradom prethodnog sastava mešavine, a orjentaciono je od 3.3-5.2 % zavisno od
tipa. Pre početka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će se upotrebiti, a što mora da bude u
skladu sa tehničkim uslovima za izradu podloga JUS.U.E9.020. Spravljanje mase vrši se savremenim
asfaltnim bazama, a ugrađivanje sa finišerima sa potrebnim valjanjem kombinovanim gumenim i glatkim
valjcima. Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim sandukom. U toku spravljanja i ugrađivanja mase
potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja, ispitivanje materijala i asfaltne mase u skladu sa standardima.
Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim padovoma. Kontrolnim
ispitivanjima proizvedene asfaltne mase vrši se za svakih proizvedenih 1500 tona mase i to: udeo bitumena,
granulometrijski sastav, stabilnost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja vrše se na svakih
2000 m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.
Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su
sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltne mase, prevoz, oprema prethodna i
kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno, kada se radi o izravnavanju
postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina,obračun se može vršiti i po toni
odnosno m3 ugrađene mase.
3.06 IZRADA HABAJUĆEG SLOJA ASFALTBETONA ( HS )
Habajući sloj od asfaltbetona izrađen je od mešavine drobljenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao
veziva. Prema nazivnoj veličini zrna deli se na: AB 4, AB 8, AB 11, AB 16 i AB 22. Prema granulometrijskom
sastavu kamene smese asfaltbetoni se dele na: habajući sloj šireg granulometrijskog sastava kamene smese
AB4 AB16 habajući sloj užeg graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smese: AB 11c AB 22c.
Kameni materijal, pesak i kameno brašno moraju zadovoljavati uslove propisane JUS-om. Za puteve sa teškim
saobraćajnim opterećenjem kameni materijal mora biti eruptivnog porekla. U mineralnoj mešavini ne sme biti
organskih materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da zadovolji propisane krive prosejavanja
iz standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni BIT 60 i BIT 90, a za sitnozrne asfaltbetone AB4 i AB11 i
bitumen BIT 130. Tačan udeo bitumena određuje se izradom prethodnog sastava mešavine, a orjentaciono je
4.5-8.0 % zavisno od tipa asfalbetona. Pre početka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će
se upotrebiti, a što mora da bude u skladu sa tehničkim uslovima za izradu asfaltbetona. Spravljanje mase vrši
se savremenim asfaltnim bazama, a ugrađivanje finišerima sa potrebnim valjanjem kombinovanim gumenim i
glatkim valjcima. Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim sandukom. U toku spravljanja i
ugrađivanja mase potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja, ispitivanja materijala i asfaltne mase u skladu sa
standardima. Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim padovima, na
čistu podlogu. Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mase vrše se za svakih proizvedenih 500 tona mase
(5000m2) za puteve sa teškim saobraćajem i 600 tona (6000m2) za ostale saobraćajnice i to: udeo bitumena,
granulometrijski sastav, stabilnost, odnos stabilnosti i deformacija, udeo šupljina i ispunjenost šupljina
bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja vrše se na svakih 2000 m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina,
stepen zbijenosti i debljina sloja.
Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su
sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltne mase, prevoz, oprema, prethodna i
kontrolna ispitivanja i svi troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno, kada se radi o izravnavanju
postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina,obračun se može vršiti i po toni
odnosno m3 ugrađene mase.
3.15 POLAGANJE BETONSKIH IVIČNJAKA
10
Rad obuhvata polaganje betonskih ivičnjaka najčešćih dimenzija 18/24 i 12/18 cm. Ivičnjaci se polažu na
pripremljenu betonsku podlogu od MB 20, a prema projektu. Pojedine detalje oko iskopa, podloge za beton,
polaganje betona, fugovanje spojeva i ostalo treba izvesti u prema detaljima iz projekta. Zalivanje spojnica
širine 1 cm. Izvršiti cementnim malterom, koji je spravljen u odnosu 1 : 3. Visinski i situacioni položaj ivičnjaka
mora biti u skladu sa projektom. Ivičnjaci moraju biti MB 40 i imati ateste o potrebnom kvalitetu. Ugrađivati se
mogu samo zdravi i neoštećeni ivičnjaci.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom položenog ivičnjaka, za sav rad i materijal uključujuši i
nabavku i transport ivičnjaka.
4. ODVODNJAVANJE
4.01 IZRADA ODVODNIH JARKOVA BEZ OBLOGE
Odvodni jarak, bez obloge, radi se iskopom tla prema detaljima iz projekta ili po odredbama nadzornog organa,
u svim kategorijama tla. Sve površine iskopa, dno i bočne strane jarka, moraju biti ravne u propisanim
padovima dna i nagibima kosina. Iskop treba da se radi mašinski, a ručni rad svesti na najmanju meru i
primeniti ga jedino tamo gde se ne može raditi mašinski.
Iskop za odvodne jarkove meri se u kubnim metrima stvarno iskopanog sraslog tla.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom izvedenog jarka a jedinačnom cenom obuhvaćen je iskop,
planiranje površine jarka i deponovanje iskopanog materijala.
-PREDMER RADOVAОbjekat: Ulica Žarka Zrenjanina u Padeju
Deonica od km 00+000 do km 1+392.97
Broj
pozicije
Opis pozicije
Jedinica
mere
Količina
km1
1,39
A.1 :Pripremni radovi
1
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
2
Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih slojeva
3
Šlicovanje terena radi obeležavanja instalacija sa
predstavnicima organizacija čije su one vlasništvo
4
Rušenje kolskih ulaza, beton debljine 10 cm, sa odvozom na
deponiju.
5
Izrada projekta izvedenog stanja
m
1
53.8
pausalno
50000,00
m²
215.00
paušalno
1,00
m3
489,11
E.1 :Zemljani radovi & Odvodnjavanje : Bankine i proširenja
1
Iskop zemljanog materijala
2
3
4
5
Obrada posteljice
Humuziranje bankina i kosina, cena sa prevozom
Izmuljivanje postojećih kanala
Transport iskopanog materijala
E.2 : Zemljani radovi & Odvodnjavanje : Kanali i Rigoli
6
Postavljanje ivičnjaka
ivičnjaci 18/24
2
m
m3
m³
m³
1.392,97
276,79
230,50
230,50
m1
2.777,71
11
R.1. Kolovoz : Pripremni radovi kolovozne površine
1
Rušenje postojećeg kolovoza, sa odvozom šuta
2
Sanacija udarnih rupa drobljenim kamenim agregatom 0/31.5 cm
3
Izrada sloja peska (zamena podtla) u debljini d=30cm
m3
m
155,89
3
68,10
m3
68,10
m³
850,96
m2
6.217,72
a) debljine 6 cm
m3
259,42
Nivelisanje ulaza asfaltom I bns-om
m²
707,64
R.2. Kolovoz : Kolovozna konstrukcija
1
2
3
Nabavka materijala, izrada nasipa od kamena 0/31
Izrada sloja asfalt betona AB 11
a) debljine 4 cm
Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22
12
B) Izgradnja asfaltnog kolovoza u ulici Maršala Tita, Arsenije Čarnojević I Vuka Karadžića u Sanadu
1. PRIPREMNI RADOVI
1.01 ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE TRASE I OBJEKTA
Pre početka radova izvođač je dužan da izvrši potrebna obeležavanja osovina saobraćajnica, raskrsnica i
objekata. Obeležavanje izvršiti na osnovu plana obeležavanja iz projekta. Prilikom izvođenja radova osigurati i
čuvati poligone tačke, repere i stalne tačke. Ukoliko projektom nisu dati podaci o poligonim tačkama i reperima,
iste pribaviti od firme koja je uradila geodetske radove, za samostalno iskolčavanje, ili iskolčavanje trase
poveriti ovlašćenoj firmi, a cenu ukalkulisati u ovu poziciju.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom iskolčene trase.
1.02 ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA
Ukoliko je za vreme izvođenja radova potrebno regulisati javni saobraćaj, potrebno je sačiniti plan radne
signalizacije, za koju treba pribaviti saglasnost nadležnih organa. Signalizaciju postaviti prema planu.
Obračun radova vrši se na osnovu svih troškova postavljanja, montaže i demontaže znakova, te održavanja za
vreme izvođenja radova. U cenu se uračunava 10 % vrednosti nabavke znakova.
1.03 SEČENJE ŠIBLJA
Na širini pojasa koji je obuhvaćen izgradnjom trupa saobraćajnice izvršiti sečenje šiblja. Sasečeno šiblje
klasirati, složiti u figure i deponovati na pogodno mesto za utovar i transport gde neće smetati izvođeju radova.
Mesto deponovanja odrediti uz saglasnost sa nadzornim organom.
Obračun radova vrši se po kvadratnom metru zarasle površine zemljišta sa koga je uklonjeno šiblje, za sav rad,
materijal i transport, prema gornjem opisu.
1.04 SEČENJE DRVEĆA
Na širini pojasa koji je obuhvaćen izgradnjom trupa saobraćajnice izvršiti sečenje drveća. Zasecanje stabla
obaviti mašinskim putem na visini do 80 cm. Od terena i zasečeno drveće uz pažnju oboriti. Zatim obaviti
kresanje grana, klasiranje drvne mase i pripremu za transport. Mesto deponovanja odrediti u saglasnosti sa
nadzornim organom. Prilikom radova preduzeti mere zaštite, kako bi se izbegle eventualne štete na susednim
objektima i uopšte imovini.
Obračun radova vrši se po komadu oborenog stabla za sav rad, materijal i transport, a prema gornjem opisu i
prečnicima stabala.
1.05 UKLANJANJE PANJEVA I KORENJA
Na širini pojasa koji je obuhvaćen izgradnjom trupa saobraćajnice izvršiti uklanjanje panjeva posečenog drveća
i onih koji su zatečeni. Vađenje panjeva izvršiti mašinski. Dobijenu drvnu masu klasirati, utovariti u transportno
sredstvo, transportovati do deponije čije će mesto odrediti nadzorni organ.
Obračun izvršenih radova vrši se po komadu uklonjenog panja za sav rad, materijal i transport, zavisno od
prečnika panjeva, a prema gornjem opisu.
1.06 RUČNI ISKOP MATERIJALA III KATEGORIJE ZA IDENTIFIKACIJU INSTALACIJA
Ovaj rad obuhvata ručni iskop kanala najveće dubine 1.2 m širine 50 cm, radi identifikacije postojećih
instalacija. Rad se obavlja na bazi predpostavljenog položaja instalacija pa se shodno očekivanoj instalaciji i
pristupa načinu iskopa. Iskop se vrši isključivo krampom, ašovom i lopatom sa odbacivanjem iskopanog
materijala pored kanala.
Apsolutno je neophodno prisustvo vlasnika instalacija prilikom iskop, kao i postupanje izvođača po njegovim
zahtevima.
Pomenuti radovi spadaju u kategoriju pripremnih radova i imperativno se izvršavaju pre početka osrtalih
ardova.
Obračun se vrši po m3 iskopanog kanala u samoniklom tlu.
1.07 PRIPREMA RADNIH SPOJEVA ZA NASTAVAK ASFALTNIH RADOVA
13
Na delovima gde se postojeći asfaltni kolovoz, prema projektu, proširuje ili nastavlja, treba izvršiti stepenasto
zasecanje asfaltnog kolovoza (d=6-10cm.) Pneumatskim čekićem sa otkopnom lopaticom ili cirkularnim
rezačem. Linija zasecanja na površini kolovoza treba da je prava. Stepeni zasecanja po visini su ravni visini
izvedenih slojeva, sa horizontalnim hodom od oko 10 cm. Za asfaltne slojeve. Materijal dobijen rušenjem
utovariti u vozilo, transportovati na deponiju ili upotrebiti na gradilištu.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom pripremljenog kolovoza za nastavak a prema gornjem
opisu.
1.08 POLAGANJE PLASTIČNIH I BETONSKIH KABLOVNICA I POLUKABLOVNICA
Na isplaniranu i zbijenu površinu rova položiti plastične ili betonske kablovnice ili polukablovnice, da bi se u iste
mogle naknadno smestiti potrebne instalacije, proveriti položaj i visinu elemenata i zatrpati rov uz nabijanje
slojeva.
Obračun izvedenih radova plaća se po dužnom metru za sav rad i materijal, zavisno od vrste kablovnicapolukablovnica.
1.09 UKLANJANJE ŠUTA I OTPADAKA
Izvršiti uklanjanje šuta i otpadaka, koji se nalaze u sektoru izgradnje buduće saobraćajnice a koji nije nastao
zbog radova predviđenih po ovom projektu. Ovaj materijal treba sakupiti, utovariti u vozilo, prevesti na deponiju,
istovariti i rasplanirati a po uputstvu nadzornog organa.
Obračun izvedenih radova vrši se po kubnom metru uklonjenog šuta za sav rad i materijal.
1.10 RUŠENJE CEVASTIH PROPUSTA
Postojeće betonske cevaste propuste porušiti, a materijal dobijen od rušenja transportovati do deponije, koju
odredi nadzorni organ, istovariti i rasplanirati.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom porušenog propusta, transporta i deponovanja.
1.11 IZMEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH ELEKTRIČNIH VODOVA
Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika elektro instalacija i
nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene elektro-instalacije (paušalno, prema ponudi
podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).
1.12 IZMEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH TELEFONSKIH VODOVA
Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika podzemnih ili nadzemnih tt
instalacija i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene tt instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača,
koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).
1.13 IZMEŠTANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA
Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika vodovodne ili kanalizacione
instalacije i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača,
koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).
1.14 IZMEŠTANJE GASOVODNIH INSTALACIJA I INSTALACIJA NAFTOVODA
Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika gasovodne ili naftovodne
instalacije i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene gasovodne ili naftovodne instalacije (paušalno, prema
ponudi podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).
1.15 RUČNI ISKOP MATERIJALA III KATEGORIJE ZA IDENTIFIKACIJU INSTALACIJA
Ovaj rad obuhvata ručni iskop kanala najveće dubine 1.2 m širine 50 cm, radi identifikacije postojećih
instalacija. Rad se obavlja na bazi predpostavljenog položaja instalacija pa se shodno očekivanoj instalaciji i
14
pristupa načinu iskopa. Iskop se vrši isključivo krampom, ašovom i lopatom sa odbacivanjem iskopanog
materijala pored kanala.
Apsolutno je neophodno prisustvo vlasnika instalacija prilikom iskop, kao i postupanje izvođača po njegovim
zahtevima.
Pomenuti radovi spadaju u kategoriju pripremnih radova i imperativno se izvršavaju pre početka osrtalih
ardova.
Obračun se vrši po m3 iskopanog kanala u samoniklom tlu.
1.16 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
Nakon završetka radova na izgradnji saobraćajnice investitor i izvođač radova su dužni da urade projekat
izvedenog stanja ako je bilo bitnih izmena u odnosu na projektno rešenje.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom trase za koju je urađen projekat izvedenog stanja.
2. ZEMLJANI RADOVI
2.01 ISKOP HUMUSA
Otkopavanje humusa izvršiti mašinski 95% i ručno 5% a u okviru projektovanih debljina i širina ispod-iznad
trupa puta-ulice. Otkopavanju humusa pristupiti tek nakon izvršenog obeležavanja projektovanih širina, nagiba
kosina i snimanja terena po poprečnim profilima. Debljina humusnog sloja koji se skida određena je po pravilu
projektom na osnovu geomehaničkih istraživanja, a utvrđuje se i na licu mesta zajedno sa nadzornim organom
po profilima ili deonicama puta. Ukoliko se u toku izgradnje ustanovi potreba za izmenom debljine, ovu izmenu
nadzorni organ će uneti u građevinski dnevnik. Odgurivanje humusa mora se vršiti tako da ne dođe do
mešanja sa zemljom za nasip, kao i da se omogući odvodnjavanje trupa puta. Otkopani humus u količini koja
će se upotrebiti za humuziranje zelenih površina, bankina i kosina deponovati u pravilne figure, a višak
pripremiti za transport.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom skinutog samoniklog humusa sa odgurivanjem do 10 m,
za sav rad i materijal.
2.02 ZAMENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
Slabi materijal temeljnog tla zamenjuje se kvalitetnijim materijalom koji se zbog loših geomehaničkih
karakteristika materijala u temeljnom tlu uz uobičajeni način rada ne mogu postići zahtevani rezultati zbijenosti.
Nakon otkopavanja humusa izvršiti iskop zemljanog materijala koji se zbog svojih loših geomehaničkih
karakteristika mora zameniti, deponovati ga i zameniti boljim materijalom (šljunkom ili peskom) uz potrebno
nabijanje. Obim zamena slabog materijala i vrstu zamene uraditi uz saglasnost nadzornog organa, a izmene
konstatovati u građevinski dnevnik i knjigu.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom zamenjenog materijala u samoniklom stanju, a obuhvata
iskop i transport lošeg materijala, nabavku i dovoz kvalitetnog materijala i nabijanje istog.
2.03 ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU
Ovaj rad obuhvata široke iskope koji su predviđeni projektom ili zahtevom nadzornog organa: u useku, zaseku,
pozajmištu i većim devijacijama. Izvršiti iskop u širokom otkopu prema projektovanim kotama i nagibima prema
poprečnim profilima. Pre otpočinjanja iskopa proveriti istaknute markacije poprečnih profila. Predviđeno je da
se 95% iskopa izvrši mašinskim putem a 5% ručno. Iskopani zemljani materijal nagurati u figure pogodne za
utovar.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom iskopanog samoniklog materijala sa guranjem do 20 m,
pripremljenog za transport.
2.04 ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU ROVOKOPAČEM
Ovaj rad obuhvata široke otkope koji se mogu vršiti samo rovokopačem u relativno skučenim prostorima, a koji
su predviđeni projektom ili zahtevom nadzornog organa: u useku, zaseku, pozajmištu i većim devijacijama.
Izvršiti iskop u širokom otkopu prema projektovanim kotama i nagibima prema poprečnim profilima. Pre
otpočinjanja iskopa proveriti istaknute markacije poprečnih profila. Predviđeno je da se 80% iskopa izvrši
mašinskim putem a 20% ručno. Iskopani zemljani materijal deponovati ili utovariti.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom iskopanog samoniklog materijala sa deponovanog ili
utovarenog u vozila.
15
2.05 NABIJANJE PODTLA
Nakon otkopavanja humusa, ispod nasipa i iskopa zaseka pri stupa se nabijanju podtla. Nabijanje podtla
izvesti mehaničkim sredstvima. Zahteva se zbijenost podtla po standardnom proktorovom postupku 100% od
maksimalne laboratorijske zbijenost, a u dubini do d=50cm. U slučaju da se na izvesnim mestima ne može
postići zahtevana zbijenost, nabijanje će se nastaviti uz dodavanje peskovito-šljinkovitog matereijala dok se ne
ostvare zahtevane veličine zbijenosti. Ovaj dopunski rad se ne plaća posebno, već samo troškovi oko nabavke
peskovito-šljunkovitog materijala.
Obračun izvedenih radova vrši se po kvadratnom metru nabijenog podtla za sav rad, materijal i kontrolna
ispitivanja.
2.06 IZRADA NASIPA OD PESKA
Rad na izradi nasipa od peska obuhvata: nabavku peska sa dovozom, nasipanje, razastiranje, potrebno
vlaženje, planiranje, nabijanje prema propisima i kontrolno ispitivanje. Izrada nasipa izvodi se prema
projektovanim poprečnim profilima, kotama i nagibima iz projekta uz dozvoljeno odstupanje od 5 cm. Nasip
izvoditi u horizontalnim slojevima debljine do 30 cm. Zbijanje nasipa izvoditi vibracionim sredstvima za
zbijanjem do postizanja zahtevane zbijenosti. Količine za izradu nasipa sadrže i deo nasipa ispod bankina.
Kontrolu zbijenosti izvedenih slojeva provoditi opitnom kružnom pločom prečnika d=30 cm, pri čemu se
zahteva minimalna vrednost modula stišljivosti Ms = 25 mn/m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom gotovog nasipa u zbijenom stanju za sav rad, materijal,
transport i kontrolna ispitivanja u skladu sa gornjim opisom.
2.07 IZRADA NASIPA OD ZEMLJANOG MATERIJALA
Rad na izradi nasipa od zemljanog materijala obuhvata: nasipanje zemlje iz useka ili doveženje iz pozajmišta,
razastiranje potrebno vlaženje ili sušenje, planiranje, nabijanje prema propisima i kontrolno ispitivanje. Izrada
nasipa izvodi se prema projektovanim poprečnim profilima, kotama i nagibima iz projekta uz dozvoljeno
odstupanje do 5 cm. Nasip izvoditi u slojevima debljine do 30 cm, sa nagibom za odvodnjavanje. Zbijanje
nasipa izvoditi vibracionim sredstvima ili statičkim valjcima, sa zbijanjem do postizanja zahtevane zbijenosti.
Količine za izradu nasipa sadrže i deo nasipa ispod bankina. Kontrolu zbijenosti izvedenih slojeva proveriti
opitnom kružnom pločom prečnika 30 cm, pri čemu se zahteva minimalna vrednost modula stišljivosti Ms = 25
mn /m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom gotovog nasipa u zbijenom stanju za sav rad, materijal i
kontrolna ispitivanja u skladu sa gornjim opisom.
2.08 IZRADA BANKINA
Nakon završetka kolovoza pristupiti izradi bankina. Bankine se rade od prethodno dopremljenog materijala.
Nanetu zemlju razastreti, isplanirati i uvaljati, sve u skladu sa dimenzijama i kotama iz projekta.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom gotove bankine za sav rad i materijal.
2.09 PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE
Obrada posteljice sastoji se od planiranja posteljice po projektovanim kotama i dopunskog zbijanja na celoj
širini planuma do tražene zbijenosti. Završno valjanje izvršiti glatkim valjkom da bi se dobila ravna površina
posteljice, pri čemu se dozvoljavaju odstupanja od (+,-) 2 cm. U odnosu na projektovane kote. Ispitivanje
zbijenosti posteljice vršiti opitnom kružnom pločom prečnika 30 cm. Pri čemu se zahteva minimalna vrednost
modula stišljivosti Ms min = 25 mn / m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom za sav rad i materijal, sa kontrolnim ispitivanjima.
2.10 PLANIRANJE BANKINA, RAVNIH POVRŠINA I KOSINA
Rad obuhvata planiranje bankina, ravnih površina i kosina na nasipima i usecima gde nije predviđeno
humuziranje. Planiranje izvršiti sa tačnošću (+,-) 3 cm, sa prosečnim otkopom ili dovozom suvišnog materijala
od 0.05 m3 / m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po m2 za sav rad i materijal.
2.11 HUMUZIRANJE RAVNIH I KOSIH POVRŠINA I BANKINA
16
Rad obuhvata humuziranje ravnih površina, kosina useka i nasipa i bankina, sa potrebnim zatravnjavljanjem, u
slojevima 15 do 30 cm. Humuziranje površina izvršiti humusom koji je predhodno skinut sa trase i deponovan u
figure. Ukoliko je humus na deponiji suv treba ga pri nanošenju razastirati i kvasiti vodom. Posle razastiranja i
planiranja sloja humusa pristupiti njegovom lakom sabijanju. Ukoliko nema dovoljno humusa na licu mesta isti
dopremiti iz pozajmišta ili sa mesta koje odredi nadzorni organ. Doprema materijala iz pozajmišta obračunava
se posebno po poziciji transporta zemljanih materijala.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom humuzirane i zatravljene površine, a cenom izrade
obuhvaćen je sav rad i materijal.
2.12 RAZASTIRANJE ZEMLJANOG MATERIJALA NA DEPONIJI
Višak humusa i iskopanog zemljanog materijala do III kategorije koji je dovežen na deponiju, razastirati na
deponiji u slojevima i grubo isplanirati prema uputstvu nadzornog organa.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom samoniklog razastrtog materijala, za sav rad i materijal.
2.13 TRANSPORT ZEMLJANOG MATERIJALA
Višak iskopa humusa i zemljanog materijala, te doprema mate-rijala iz pozajmišta za izradu nasipa ili
humuziranje do iii kategorije, utovariti i transportovati do deponije ili pak do mesta ugrađivanja, na daljine iz
predračuna radova. Ova pozicija obuhvata utovar u vozila, prevoz, istovar i grubo razastiranje.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom utovarenog, prevezenog, istovarenog i grubo razastrtog
materijala u samoniklom stanju.
3. IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
3.01 IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNASTOG KAMENOG MATERIJALA
Rad obuhvata nabavku i ugrađivanje zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolovozne konstrukcije. Radovi
mogu početi tek kad nadzorni organ primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektovanih kota i nagiba, te
zbijenosti. Materijali za izradu nosivog sloja mogu biti: prirodni šljunak, drobljeni kameni materijal, mešavina
prirodnog šljunka i drobljenog materijala sastavljene iz više frakcija.
Svi navedeni materijali moraju ispunjavati određene uslove u pogledu mehaničkih karakteristika,
granulometrijskog sastava, nosivosti i ostalih uslova prema važećim standardima. Na isplaniranu i uvaljanu
posteljicu nanosi se zrnasti kameni materijal, razastire grejderom ili drugim pogodnim sredstvom, kvasi i nabija
do zahtevane zbijenosti statičkim i vibracionim sredstvima. Nosivi sloj izvodi se u slojevima debljine 20-40cm.
što se određuje projektom. Materijal treba da zadovoljava i uslove u pogledu otpornosti na mraz. Gornja
površina nosivog sloja treba da je izvedena prema projektovanim kotama i nagibima, dok se ravnost izvedenog
sloja kontroliše letvom dužine 4 m, a dozvoljeno odstupanje iznosi (+,-) 1 cm. Kontrolna ispitivanja u pogledu
zbijenosti izvoditi kružnom pločom prečnika 30 cm, a najmanji modul stišljivosti da bude zavisno od vrste
kamenog materijala: za prirodni šljunak Me=50 mn/m2 za mešavinu prirodnog šljunka i droblj. materijala
Me=60 mn/m2 za drobljeni kameni materijal Me=70 mn/m2 obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom
gotovog izvedenog nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog materijala, za sav rad, materijal, nabavku i
transport kamenog materijala i kontrolna ispitivanja.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom izrađenog sloja debljine prema projektu, za sav rad i
materijal, nabavku materijala i hidrauličkog veziva te kontrolna ispitivanja.
3.02 IZRADA GORNJEG BITUMINIZIRANOG NOSIVOG SLOJA ( BNS )
Gornji bituminizirani nosivi sloj (bns) je nosivi sloj u kolovoznoj konstrukciji izrađen od mešavine kamenog
materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva. Prema najvećoj veličini zrna deli se na bns 22, bns 32 i bns
45. Prema vrsti upotrebljenog kamenog materijala, a zavisno od projektovane konstrukcije i predviđene
nosivosti deli se na: bns a, izrađen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala prema jus-u b.b3.100
(kameni agregat), uz dodatak kamenog brašna prema potrebi; bns b, izrađen na bazi drobljenog separisanog
kamenog materijala sa najmanje tri frakcije i najvećim zrnom od 45 mm, uz dodatak kamenog brašna po
potrebi; bns c, izrađen od neseparisanog drobljenog kamenog materijala uz korekciju dodatkom kamenog
materijala, ili neseparisani prirodni nevezani materijal uz dodatak najmanje 30 % kamene mešavine drobljenog
zrna iznad 4 mm a do 45 mm, uz korekciju dodatkom peska ili kamenog brašna; bns d, izrađen od
neseparisanog prirodnog nevezanog materijala sa najvećim zrnom od 45 mm, uz korekciju sastava dodaatkom
peska ili kamenog brašna. Kameni materijal, pesak i kamenobrašno moraju zadovoljavati uslove propisane jus17
om. U mineralnoj mešavini ne sme biti organskih materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da
zadovolji propisane krive prosejavanja i standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni bit 60 i bit 90. Tačan
udeo bitumena određuje se izradom prethodnog sastava mešavine, a orjentaciono je od 3.3-5.2 % zavisno od
tipa. Pre početka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će se upotrebiti, a što mora da bude u
skladu sa tehničkim uslovima za izradu podloga jus.u.e9.020. Spravljanje mase vrši se savremenim asfaltnim
bazama, a ugrađivanje sa finišerima sa potrebnim valjanjem kombinovanim gumenim i glatkim valjcima.
Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim sandukom. U toku spravljanja i ugrađivanja mase potrebno
je vršiti sva kontrolna ispitivanja, ispitivanje materijala i asfaltne mase u skladu sa standardima. Slojevi mora
da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim padovoma. Kontrolnim ispitivanjima
proizvedene asfaltne mase vrši se za svakih proizvedenih 1500 tona mase i to: udeo bitumena,
granulometrijski sastav, stabilnost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja vrše se na svakih
2000 m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.
Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su
sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltne mase, prevoz, oprema prethodna i
kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno, kada se radi o izravnavanju
postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina,obračun se može vršiti i po toni
odnosno m3 ugrađene mase.
3.03 IZRADA HABAJUĆEG SLOJA ASFALTBETONA ( HS )
Habajući sloj od asfaltbetona izrađen je od mešavine drobljenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao
veziva. Prema nazivnoj veličini zrna deli se na: ab 4, ab 8, ab 11, ab 16 i ab 22. Prema granulometrijskom
sastavu kamene smese asfaltbetoni se dele na: habajući sloj šireg granulometrijskog sastava kamene smese
ab4 ab16 habajući sloj užeg graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smese: ab 11c ab 22c.
Kameni materijal, pesak i kameno brašno moraju zadovoljavati uslove propisane jus-om. Za puteve sa teškim
saobraćajnim opterećenjem kameni materijal mora biti eruptivnog porekla. U mineralnoj mešavini ne sme biti
organskih materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da zadovolji propisane krive prosejavanja
iz standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni bit 60 i bit 90, a za sitnozrne asfaltbetone ab4 i ab11 i
bitumen bit 130. Tačan udeo bitumena određuje se izradom prethodnog sastava mešavine, a orjentaciono je
4.5-8.0 % zavisno od tipa asfalbetona. Pre početka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će
se upotrebiti, a što mora da bude u skladu sa tehničkim uslovima za izradu asfaltbetona. Spravljanje mase vrši
se savremenim asfaltnim bazama, a ugrađivanje finišerima sa potrebnim valjanjem kombinovanim gumenim i
glatkim valjcima. Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim sandukom. U toku spravljanja i
ugrađivanja mase potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja, ispitivanja materijala i asfaltne mase u skladu sa
standardima. Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim padovima, na
čistu podlogu. Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mase vrše se za svakih proizvedenih 500 tona mase
(5000m2) za puteve sa teškim saobraćajem i 600 tona (6000m2) za ostale saobraćajnice i to: udeo bitumena,
granulometrijski sastav, stabilnost, odnos stabilnosti i deformacija, udeo šupljina i ispunjenost šupljina
bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja vrše se na svakih 2000 m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina,
stepen zbijenosti i debljina sloja.
Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su
sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltne mase, prevoz, oprema, prethodna i
kontrolna ispitivanja i svi troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno, kada se radi o izravnavanju
postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina,obračun se može vršiti i po toni
odnosno m3 ugrađene mase.
4. ODVODNJAVANJE
4.01 IZRADA ODVODNIH JARKOVA BEZ OBLOGE
Odvodni jarak, bez obloge, radi se iskopom tla prema detaljima iz projekta ili po odredbama nadzornog organa,
u svim kategorijama tla. Sve površine iskopa, dno i bočne strane jarka, moraju biti ravne u propisanim
padovima dna i nagibima kosina. Iskop treba da se radi mašinski, a ručni rad svesti na najmanju meru i
primeniti ga jedino tamo gde se ne može raditi mašinski.
Iskop za odvodne jarkove meri se u kubnim metrima stvarno iskopanog sraslog tla.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom izvedenog jarka a jedinačnom cenom obuhvaćen je iskop,
planiranje površine jarka i deponovanje iskopanog materijala.
18
4.02 IZRADA IZLIVA CEVI
Izliv kanalizacionih cevi prečnika i tipa po projektu radi se od betonskog elementa koji može biti prefabrikovan
ili urađen na licu mesta. Izvod se radi od betona mb 20 i isti mora, obzirom na zahteve kvaliteta u potpunosti
zadovoljavati propise i standarde.
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izrađenog izliva prema tipu cevi, a u cenu su uračunati svi
troškovi nabavke, transporta i sav rad.
4.3 IZRADA CEVASTOG PROPUSTA
Prema detaljima i tipu iz projekta izvesti cevasti propust od gotovih betonskih cevi sa glavom na ulazu i izlazu.
Za telo cevi koristiti centrifugovane prefabrikovane betonske cevi sa polaganjem na betonski jastuk. Sav
ugrađeni materijal da odgovara važećim JUS standardima za ovu vrstu radova. Pri izvođenju radova poštovati
uslove sredine i u slučaju iskopa primeniti odgovarajuću metodu podgrađivanja temeljne jame.
Obračun izvedenih radova vrši se prema dužnom metru izgrađenog propusta, a prema detaljima iz projekta. U
cenu izrade uračunati su troškovi izvođenja radova i nabavka materijala.
-PREDMER RADOVA-
Objekat: ulica Arsenija Čarnojevića u Sanadu
površina kolovoza
Rb.
1)
m2
387,90
od:
+0,00
do:
+128,07
dužina:
+128,07
Opis pozicije
J.M.
količina
PRIPREMNI RADOVI
1,01
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekta
km
0,13
1,02
Priprema radnih spojeva za nastavak radova
m1
11,23
1,04
Iskop šliceva za identifikaciju instalacija. Kopa se rov dimenzija 0.4*1.2
m.
m3
5,76
1,06
Ostali radovi na zaštiti instalacija
2)
2,04
ZEMLJANI RADOVI
Iskop materijala na mestu budućeg kolovoza. Materijal je mešavina
nevezanog kamenog materijala i samoniklog tla. Deo iskopa se
deponuje duž trase za ojačane bankine a deo se odvozi na deponiju na
1 km.
Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne zbijenosti prema
Proktoru, modul stišljivosti izmeren kružnom pločom (Φ 30cm),
najmanje Ms=25,0 MPa
Uređenje bankina širine 1.00m (humus d=20 cm) I zelene površine,
slojem rastresitog humusa, prethodno iskopanog i deponovanom na
gradilištu
Planiranje i nabijanje podtla
2,05
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju na daljinu d=1km
2,01
2,02
2,03
pauš.
m3
189,86
m2
496,97
m3
20,57
m2
496,97
m3
169,29
19
3)
IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
3,01
Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 u sloju debljine
d=20 cm
m3
94,28
3,02
Izrada sloja peska u debljini D=25 cm sa planiranjem i nabijanjem.
m3
124,24
m3
25,95
m3
16,36
3,03
3,04
Izrada gornjeg bituminiziranog nosivog sloja BNS22 u sloju debljine
d=6cm.
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB11 debljine d=4cm
ulica MARŠALA TITA u Sanadu
površina
kolovoza
Rb.
1)
m2
632,83
od:
+0,00
do:
+205,62
dužina:
+205,62
Opis pozicije
J.M.
količina
PRIPREMNI RADOVI
1,01
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekta
km
0,21
1,02
Priprema radnih spojeva za nastavak radova
m1
3,30
1,04
Iskop šliceva za identifikaciju instalacija. Kopa se rov dimenzija 0.4*1.2
m.
m3
9,60
1,06
Ostali radovi na zaštiti instalacija
2)
ZEMLJANI RADOVI
2,04
Iskop materijala na mestu budućeg kolovoza. Materijal je mešavina
nevezanog kamenog materijala i samoniklog tla. Deo iskopa se
deponuje duž trase za ojačane bankine a deo se odvozi na deponiju na
1 km.
Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne zbijenosti prema
Proktoru, modul stišljivosti izmeren kružnom pločom (Φ 30cm), najmanje
Ms=25,0 MPa
Uređenje bankina širine 1.00m (humus d=20 cm) I zelene površine,
slojem rastresitog humusa, prethodno iskopanog i deponovanom na
gradilištu
Planiranje i nabijanje podtla
2,05
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju na daljinu d=1km
2,01
2,02
2,03
3)
3,01
3,02
3,03
3,03
3,04
pauš.
m3
295,51
m2
760,79
m3
30,74
m2
760,79
m3
264,77
m3
143,93
Izrada sloja peska u debljini D=25 cm sa planiranjem i nabijanjem.
Produžetak postojećeg propusta u dužini od L=5.0 m. Pozicija
podrazumeva iskope, nabavku materijala, ugradnju i zatrpavanje.
Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja BNS22 u sloju debljine
d=6cm.
m3
190,20
m1
5,00
m3
39,07
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB11 debljine d=4cm
m3
24,67
IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 u sloju debljine
d=20 cm
ulica VUKA KARADŽIĆA u Sanadu
od:
+0,00
20
površina kolovoza
m2
353,30
do:
+113,80
dužina:
+113,80
J.M.
količina
km
0,11
1,02 Priprema radnih spojeva za nastavak radova
m1
15,44
1,04 Iskop šliceva za identifikaciju instalacija. Kopa se rov dimenzija 0.4*1.2 m.
m3
5,76
Rb.
1)
1,01
Opis pozicije
PRIPREMNI RADOVI
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekta
1,06 Ostali radovi na zaštiti instalacija
2)
ZEMLJANI RADOVI
Iskop materijala na mestu budućeg kolovoza. Materijal je mešavina
2,01 nevezanog kamenog materijala i samoniklog tla. Deo iskopa se deponuje
duž trase za ojačane bankine a deo se odvozi na deponiju na 1 km.
Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne zbijenosti prema
2,02 Proktoru, modul stišljivosti izmeren kružnom pločom (Φ 30cm), najmanje
Ms=25,0 MPa
Uređenje bankina širine 1.00m (humus d=20 cm) I zelene površine,
2,03 slojem rastresitog humusa, prethodno iskopanog i deponovanom na
gradilištu
2,04 Planiranje i nabijanje podtla
2,05 Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju na daljinu d=1km
3)
3,01
3,02
3,03
3,04
pauš.
IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 u sloju debljine
d=20 cm
Izrada sloja peska u debljini D=25 cm sa planiranjem i nabijanjem.
Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja BNS22 u sloju debljine
d=6cm.
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB11 debljine d=4cm
m3
162,09
m2
454,06
m3
36,49
m2
454,06
m3
125,60
m3
86,30
m3
113,52
m3
21,98
m3
13,94
21
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
1) да понуђач у претходних годину дана од дана објављивања позива за достављање
понуда, није био неликвидан, односно да му рачун није био блокиран;
2) да је понуђач у претходној обрачунској години (2013) остварио пословне приходе, у
износу од минимум 50.000.000,00 динара.
7.
8.
пословни капацитет
1) да понуђач поседује certificate за квалитет:
- ISО 9001 ;
- ISО 14001;
- OHSAS 18001.
2) да понуђач поседује стручне референце на пословима извођења радова на изградњи,
реконструкцији, санацији или одржавању путева који су извршени у последње 3 (три)
године (2011, 2012, 2013) за најмање три објекта чија је појединачна вредност радова по
уговору износи минимум 30.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
технички капацитет
Да понуђач на дан објављивања јавног позива за подношење понуда располаже са:
1) Асфалтном базом- 1 комад;
2) Утоваривач- 1 комад;
3) Грејдер- 1 комад;
4) Багер са кашиком минималне запремине 1 м3 - 1 комад;
5) Камион кипер носивости 10 тона или већи - 10 комада;
6) Машина за глодање асфалтбетона ширине минимум 1 метар са самоутоварном
траком- 1 комад;
7) Финишер за асфалтни коловоз ширине минимум 3 метара – 1 комад;
22
8) Ваљак глатки - 2 комада;
9) Ваљак гумени – 1 комад;
10) Цистерна за воду – 1 комад;
11) Цистерна за емулзију- 1 комад.
9.
кадровски капацитет
1 ) да на дан објављивања јавног позива за подношење понуд има запослених лица на
неодређено или одређено време са следећим стручним квалификацијама:
- ССС- грађевинске струке - 2 запослена лица;
- Возач Ц категорије - 10 запослених;
- Руковаоц грађевинских машина – 5 запослених ;
- ПКВ или НК радник – 10 запослених.
2) да на дан објављивања јавног позива за подношење понуда има најмање 2 (два)
запослена дипломирана грађевинска инжењера- смер за путеве и нискоградњу на
неодређено или одређено време, са важећом лиценцом ИКС 415 за одговорног
извођача радова.
5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да
учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Број
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
5.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет
/
технички капацитет
/
кадровски капацитет
/
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. Закона.
23
5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу са чланом
81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона).
5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет
/
технички капацитет
/
кадровски капацитет
/
Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75., а
додатне услове испуњавају заједнички.
24
5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од
предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово
издавање:
Ред.
5.4.1. ДОКАЗИ
Број
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
2.
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког
законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и
његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
25
орган надлежан за издавање:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети
према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
3.
4
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА ИЛИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА
Напомена:
-мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда
-да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности,
или
-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
ПРЕДУЗЕТНИК:
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
или
-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова
орган надлежан за издавање:
-Привредни суд према седишту правног лица
-Прекршајни суд према седишту правног лица, односно предузетника/физичког лица
или
-Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
26
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар,
Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно
према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и
наплату одређене врсте јавног прихода.
- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког
лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног
прихода.
Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене
изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи
и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
5.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА ПОШТОВАО
ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА ПОНУЂАЧ
ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе (Документ број 8).
5.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
6.
финансијски капацитет
1) Потврда НБС о неликвидности издата након објављивања Позива за подношење
понуда;
2) Извeштaj o бoнитeту или скоринг или билaнси стaњa/успeхa са мишљењем
овлашћеног ревизора или изводи из истих за предходне 3 (2011, 2012, 2013) обрачунске
године
пословни капацитет
1) копије важећих сертификата ISО 9001, ISО 14001, OHSAS 18001 ;
7.
2) Попуњена, потписана и печатом оверена потврда или потврде наручилаца посла
(Инвеститора)- (Документ бр. 9 из Конкурсне документације), фотокопија уговора и
фотокопија прве и последње стране окончане ситуације, односно других релевантних
страна из којих се недвосмислено утврђује обим изведених радова оверен од стране
27
надзорног органа и наручиоца.
8.
технички капацитет
1) - Доказује се фотокопијом саобраћајне дозволе, уговором о купопродаји, уговором о
закупу, уговором о лизингу, уговором о коришћењу односно изводом из евиденције
основних средстава овереног од стране надлежног лица понуђача.
Напомена:
•
доставља се и Табела 1 из конкурсне документације са траженим подацима
• обавезно маркирати тражену механизацију и опрему на пописној листи
кадровски капацитет
1.) Фотокопија М /МАобразаца пријаве на обавезно осигурање запослених и фотокопија
радне књижице за свако запослено лице посебно;
9.
2.) Фотокопија М /МА образаца пријаве на обавезно осигурање запослених, фотокопија
радне књижице и фотокопија сертификата ИКС број 415 са потврдом о важењу (за 2
инжињера).
Напомена:
• доставља се и Табела 2 из конкурсне документације са траженим подацима
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Напомена: На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача
није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75. став 1.
тач.1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи
доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се
налази у регистру понуђача уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став
1. тач.1 до 4. ЗЈН.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или
Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она
до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернетстраницама
надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан
да доставља следећи доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .
28
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1 Опис предмета јавне набавке
ОПИС: „Појачано одржавање коловоза у улици жарка Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног
коловоза у улици Маршала Tита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“
НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: Радови на путевима
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: 45233140
ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11изградња путева и аутопутева
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: До извршења уговорених обавеза
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Објављен на порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs , дана
14.07.2014. године, на Порталу службених гласила РС и база прописа, као и на сајту Наручиоца:
www.coka.rs
1.2 Опис партија
Набавка је формирана без партија.
2 ЈЕЗИК
2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који
се прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику.
3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
3.1 Исправна понуда треба да садржи следеће обавезне документе:
Ред.
Бр.
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА
ОРИГИНАЛ /
КОПИЈА
Понуђач
Оригинал
2.
Структура цене са предмером и предрачуном
радова (Документ бр.1)
Образац понуде (Документ бр.2)
Понуђач
Оригинал
3.
Образац о подизвођачима (Документ бр.3а)
– опционо Понуђач
Оригинал
4.
– опционо Понуђач
Оригинал
5.
Образац о учесницима у заједничкој понуди
(Документ бр.3б)
Модел уговора (Документ бр.4)
Понуђач
Оригинал
6.
Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.5)
- опционо Понуђач
Оригинал
7.
Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.6) Понуђач
1.
Образац изјаве о средствима обезбеђења и полиси
осигурања (Документ бр.7)
9. Образац изјаве о поштовању обавеза (Документ
бр.8)
10. Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.
Закона o јавним набавкама
8.
Оригинал
Понуђач
Оригинал
Понуђач
Оригинал
Према упутству о начину
доказивања обавезних и
додатних услова из члана
75. и 76. Закона и
конкурсне документације
(Поглавље V)
11. Образац Потврде о извршеним радовима (Документ Наручилац (инвестиор)
Оригинал/
Копије
Оригинал
29
бр. 9)
12. Табела бр.1
Понуђач
Оригинал
13. Табела бр. 2
Понуђач
Оригинал
14. Банкарска гаранција за озбиљност понуде
(Упутство тачка 11.1)
Банка
Оригинал
*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је
дужан по захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на
увид.Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе
добара, сертификате квалитета, каталоге и сл.
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
3.2 Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде
3.2.1 Образац структуре цене са предмером и предрачуном радова- Документ 1:
Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.2.2 Образац понуде – Документ 2: Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или
заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење уговора морају
бити наведени (цена, рок извршења, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у супротном
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Ако неки елемент није наведен у обрасцу понуде а може
се утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати битним недостатком.
3.2.3 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б:
достављају се уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико
понуђач наступа самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са
заједничком понудом или подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, а модел оверава понуђач-носиоц посла.
3.2.4 Модел уговора – Документ бр. 4: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља
која су предвиђена за податке који чине битне елементе уговора и подаци о понуђачу), потписан и
оверен на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц посла.
Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела уговора. Уговор ће бити закључен након
доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим
понуђачем.
3.2.5 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.5: У обрасцу трошкова припреме понуде
могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења. Трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, само под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
3.2.6 Образац изјаве о независној понуди – Документ бр.6: Изјавом о независној понуди понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
3.2.7 Образац изјаве о средствима обезбеђења и полиси осигурања – Документ бр.7: Изјавом о
средствима обезбеђења и полиси осигурања понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да ће у роковима и на начин предвиђеним Моделом уговора о јавној набавци
доставити банкарску гаранцију као гарантна средства финансијског обезбеђења за поврат авансног
плаћања , банкарску гаранцију за добро извршење посла као и полису осигурања од одговорности
за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и до
примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, као и банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
30
3.2.8 Образац изјаве о поштовању обавеза – Документ бр.8: Изјавом о поштовању обавеза понуђач
потврђује да су при састављању понуде у отвореном поступку јавне набавке радова – бр. 07/2014,
„Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног коловоза у
улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“, поштоване обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
3.2.9 Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона – Докази се достављају у складу са
упутством о начину доказивања обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама као и према упутству доказивања испуњености услова из конкурсне документације (
Поглавље V).
3.2.10 Образац потврде о извршеним радовима – Документ бр.9: Потврдом о извршеним радовима
Наручилац (инвеститор) потврђује да је понуђач за њега извршио одређене радове у одређеном износу
уз поштовање уговорних обавеза. Попуњава, потписује и печатом оверава Наручилац (инвеститор) за
кога је понуђач извршио радове.
Конкурсна документација Упутствоачињавауда
3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:
3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 60 дана од дана
јавног отварањa понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до истека 60 дана
од дана јавног отварањa понуде. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 60 дана,
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у
писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев
за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима:
• Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми;
• Наручилац документацију шаље е-маилом (PDF printable формат) и објављује на Порталу
јавних набавки, на Порталу Службених гласила РС и базе прописа, као и на својој интернет
страници;
• Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део Уговора;
• Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде добијеним од Наручиоца;
• Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан;
• Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа
понуда, да одбије све неодговарајуће и неприхватљиве понуде због битних недостатака у
смислу члана 106. Закона;
• Понуда ће бити одбијена ако садржи неистините податке или ако не одговара свим обавезним
захтевима из конкурсне документације;
• Услови плаћања, рок извршења, динамика извршења радова морају бити јединствени за
понуђене радове на нивоу понуде и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из
конкурсне документације;
• Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати све тражене радове у оквиру набавке, у
супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
• Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне документације,
а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену методологије елемената
критеријума за оцену понуда.
• На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се
примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
• Понуђач одговара и гарантује за адекватно увезивање поднете понуде те је из тог разлога
дужан да обезбеди њену сигурност везивањем јемствеником или ако сматра да је то потребно,
путем другог још поузданијег начина.
• Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора
се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
• Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача (уколико је
присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку, и друге
31
формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у Записнику, а у
вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања Извештаја о
стручној оцени понуда.
• Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца
неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде могао утврдити
из другог приложеног документа.
• Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се
достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање.
3.3.3 Захтев у погледу рока за извођење радова
Рок за извођење радова не сме бити дужи од 75 календарских дана.
Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.
Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења извођача у посао.
Рок за извођење радова може се померити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
3.3.4 Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за квалитет изведених радова мора да износи минимум 24 месеци и рачуна се од
датума примопредаје радова.
За уграђен материјал и опрему важи гаранција произвођача рачунајући од датума примопредаје
Радова.
Извођач је дужан да сву документацију произвођача, сертификате/атесте и упутства о гаранцијама
квалитета за уграђен материјал и опрему преда наручиоцу.документација – Упутство за сачињавање
3.3.5. Захтев у погледу квалитета изведених радова
Радове извести квалитетно по техничком опису из Предмера радова, а у складу са важећим
стандардима и прописима. Материјал и опрему предвиђену у Предмеру радова уградити сагласно
важећим стандардима у погледу квалитета.онудадокументација – Упутство за сачињавање понуда
3.4 Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у
писаном облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу:
Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20, са обавезном назнаком на лицу коверте: ПОНУДА- за
јавну набавку радова: „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и
изградња асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у
Санаду“, број ЈН 07/2014-НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте навести пун назив, број телефона,
контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да
иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за подношење понуда, датума и сата како је наведено у позиву
за подношење понуда као и у конкурсној документацији, то јест до дана 15.08.2014. до 10:00 часова.
4 ПАРТИЈЕ
4.1 Јавна набавка је формирана без партија.
5 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене.
6 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА
6.1 У складу са чланом 87. став 6. Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени,
допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији:
Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након
подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени или повлачењу понуде.
Коверте у којима се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на
коверти за подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ ,
„допуна“ или „опозив“.
Ниједна понуда не може бити мењана, нити повучена у периоду између истека рока за подношење
понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за последицу наплату средства
обезбеђења понуде.
7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
32
7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а.
7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50
%
7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона, како је то предвиђено у Поглављу V конкурсне документације.
7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
8.1 Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
• понуђачу који ће издати рачун;
• рачуну на који ће бити извршено плаћање;
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8.2 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона, а додатне
услове испуњавају заједнички на начин одређен конкурсном документацијом (Поглављe V).
8.3 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Услови плаћања:
- 25% аванс приликом закључења уговора,
- 65% након овере окончане ситуације и
- 10% након техничког пријема изведених радова
9.2 Рок извршења радова: максимално 75 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
9.3 Важење понуде: минимално 60 дана од јавног отварања понуде
9.4 Гаранти рок за квалитет изведених радова: најмање 24 месеци и рачуна се од датума техничког
пријема радова.
10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА
10.1 Све јединичне цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају
бити исказане у динарима, заокружене на две децимале. Ценовни елементи у понуди понуђача се
исказују у динарима са свим урачунатим зависним трошковима. Јединичне Цене су фиксне , са свим
урачунатим зависним трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Уколико понуђач у понуди
наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја
приликом избора најповољније понуде.
Јединичне цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати
променама ни из каквог разлога.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се
да је иста дата без ПДВ-а.
33
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1 Уз своју понуду понуђач доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити
безусловна и платива на први позив, у висини од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а, у корист
Наручиоца.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац исту може наплатити
уколико понуђач не потпише уговор у року од осам дана од дана достављања на потпис. Банкарска
гаранција за озбиљност понуде се доставља ради заштите Наручиоца од ризика одустанка од дате
понуде или одустанка од закључења уговора од стране изабраног понуђача.
11.2 Понуђач приликом потписивања уговора доставља 2 (две) банкарске гаранције које морају бити
безусловне, плативе на први позив, са доле наведеним роком важења, у корист Наручиоца, и то:
-Прву банкарску гаранцију понуђач доставља пре уплате аванса као гаранцију за повраћај
авансног плаћања, која покрива укупан износ аванса (износ са ПДВ-ом), као средство обезбеђења
ради правдања овог начина плаћања са роком трајања до техничког пријема изведених радова.
Достављање банкарске гаранције за повраћај аванса је услов за уплату аванса.
- Другу банкарску гаранцију за добро извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне у
висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу
истовремено са закључењем уговора и која траје 30 дана дуже од дана истека рока трајања,
реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не извршава уговорне обавезе.
11.3 Изабрани понуђач након техничког пријема изведених радова мора да преда наручиоцу
безусловну банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од
вредности понуде без ПДВ-а, плативу на први позив, са роком важења 5 дана дуже од дана истека
гарантног рока.
12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
12.1 Свака страница која садржи податке који су поверљиви за понуђача или његовог подизвођача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као
поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним актом утврђени или
означени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац може да одбије да
пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
12.2 Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за
отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена идруги
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу
чл.14. Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.
– Упутство за сачињавање понуда
13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
13.1 Понуђач може искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за јавну набавку
радова у вези ЈН број 07/2014: „Појачано одржавање коловоза у улици жарка Зрењанина у падеју
и изградња асфалтног коловоза у улици Маршала тита, Арсеније чарнојевић и Вука Караџића у
Санаду“, може се упутити наручиоцу:
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоцаОпштина Чока, Чока 23320, Потиска 20 или
• путем електронске поште, на е-mail-a: [email protected] или
• путем факса, на број: 0230/71-175.
34
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.
13.2 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
14.1 Критеријум за доделу уговора: «економски најповољнија понуда»
14.2 Елементни и методологија примене критеријума:
Елементи
критеријума
Методологија примене
Максималан
број пондера
14.2.1
Цена
формула
90 пондера
14.2.2
Рок извршења радова
скала
14.2.3
Гарантни рок
скала
14.2.4
најнижа понуђена цена / цена из
понуде x 90
0 – 45 дана
5 пондера
46 - 60 дана
3 пондера
61 - 75 дана
1 пондер
Преко 75 дана неприхватљиво (услов
максимум 75 дана)
0 – 23 месеца неприхватљиво (услов
минимум 24 месеца)
24 – 30 месеци
31 – 36 месеци
37 – 42 месеца
1 пондер
2 пондера
3 пондера
43 – 48 месеци
Од 49 и више месеци
4 пондера
5 пондера
Укупно
5 пондера
5 пондера
100 пондера
Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи: БП= Ц + Р + Г
БП максимално= 100 пондера
14.3 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера елемент критеријума
на основу којега ће Наручилац извршити доделу уговора је понуђена цена – понуђач који добије већи
број пондера по овом елементу критеријума има предност у додели уговора.
15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине – Изјава као доказ из документа 8.
15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБИЛАЖЕЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
16.1 Наручилац ће по писменом захтеву понуђача омогућити обилажење локације за извођење радова
као и омогућити увид у главни пројекат за извођење предметних радова. Тако за припрему понуде,
понуђачима је расположив и главни пројекат односно главни пројекти, а омогућен је и увид у постојеће
35
стање и обилажење локације и то сваким радним даном од објављивања позива за подношење понуда
па до крајњег рока за предају понуда у времену од 8,00-14,00 часова, у седишту Наручиоца, односно
код лица наведеног за контакт. Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније о томе обавесте
лице за контакт наручиоца.
Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у пројектну
документацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу
да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној документацији.
17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
17.1 Активна легитимација
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција,
Државни правобранилац и Грађански надзорник.
17.2 Рокови и начин подношења захтева
17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима
предвиђеним овим Законом.
17.2.3 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са чланом 150. став 1. Закона.
17.2.4 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на
адресу Наручиоца: Општина Чока, Чока 23320, Потиска 20, са назнаком: ЗАШТИТА ПРАВА–у вези ЈН
број 07/2014: „Појачано одржавање коловоза у улици жарка Зрењанина у Падеју и изградња
асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“.
17.2.5 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
17.3 Последице поднетог захтева
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права осим у случају ако Републичка Комисија на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.Закона,
наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
17.4 Такса
Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Поднети захтев у складу сачланом 151. Закона, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од
80.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 по моделу 97 и позивом на број одобрења: 50016, Републичка административна такса за јавну набавку услуге број 14/2014.
Корисник: Буџет Републике Србије
17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује управни поступак.
18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
18.1 Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда уговор ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема
одлуке о додели уговора.
18.2 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
18.3 Ако је у случају методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег
понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку ододели уговора.
36
Документ бр.1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА
А) Pojačano održavanje kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina u Padeju
Br.poz
icije
Opis pozicije
Jedinica
mere
Količina
km1
1,39
m1
53.8
pausalno
50000,00
m²
215.00
pauš.
1,00
Jedinična
cena
bez PDV-a
Ukupna cena
bez PDV-a
A.1 :Pripremni radovi
1
2
3
4
5
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih
slojeva
Šlicovanje terena radi obeležavanja
instalacija sa predstavnicima organizacija
čije su one vlasništvo
Rušenje kolskih ulaza, beton debljine 10cm,
sa odvozom na deponiju.
Izrada projekta izvedenog stanja
Suma A:Kolovoz & Kolovozna konstrukcija :
E.1 :Zemljani radovi & Odvodnjavanje : Bankine i proširenja
1
2
3
4
5
6
Iskop zemljanog materijala
m3
2
Obrada posteljice
m
Humuziranje bankina i kosina,cena sa
m3
prevozom
Izmuljivanje postojecih kanala
m³
Transport iskopanog materijala
m³
E.2 : Zemljani radovi & Odvodnjavanje : Kanali i Rigoli
Postavljanje ivičnjaka
ivičnjaci 18/24
489,11
1.392,97
276,79
230,50
230,50
m1
2.777,71
Suma E:Kolovoz&Kolovozna konstrukcija :
R.1. Kolovoz : Pripremni radovi kolovozne površine
1
2
3
Rušenje postojećeg kolovoza, sa odvozom
m3
155,89
šuta
Sanacija udarnih rupa drobljenim kamenim
m3
68,10
agregatom 0/31.5 cm
3
Izrada sloja peska (zamena podtla) u debljini
m
68,10
d=30cm
Suma R:Pripremni radovi kolovozne konstrukcije :
R.2. Kolovoz : Kolovozna konstrukcija
37
1
2
3
Nabavka materijala, izrada nasipa od kamena
0/31
Izrada sloja asfalt betona AB 11
m³
850,96
m2
6.217,72
a) debljine 6 cm
m3
259,42
Nivelisanje ulaza asfaltom I bns-om
m²
a) debljine 4 cm
Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22
707,64
Suma R: Kolovozna konstrukcija:
REKAPITULACIJA
A
PRIPREMNI RADOVI
E
ZEMLJANI RADOVI, ODVODNJAVANJE
R1
PRIPREMNI RADOVI KOLOVOZNE POVRŠINE
R2
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
Pojačano održavanje kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina u Padeju UKUPNO BEZ
PDV-a:
A)
B) Izgradnja asfaltnog kolovoza u ulici Maršala Tita, Arsenije Čarnojević I Vuka Karadžića u Sanadu
Objekat: ulica Arsenija Čarnojevića u Sanadu
Rb.
1)
Opis pozicije
Jedinica
mere
Količina
Jedinična
cena
bez PDV-a
Ukupna
cena
bez PDV-a
PRIPREMNI RADOVI
1,01
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekta
km
0,13
1,02
Priprema radnih spojeva za nastavak radova
m1
11,23
1,04
Iskop šliceva za identifikaciju instalacija. Kopa se rov
dimenzija 0.4*1.2 m.
m3
5,76
1,06
Ostali radovi na zaštiti instalacija
pauš.
Svega (1):
2)
2,01
2,02
ZEMLJANI RADOVI
Iskop materijala na mestu budućeg kolovoza.
Materijal je mešavina nevezanog kamenog
materijala i samoniklog tla. Deo iskopa se deponuje
duž trase za ojačane bankine a deo se odvozi na
deponiju na 1 km.
Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne
zbijenosti prema Proktoru, modul stišljivosti izmeren
m3
189,86
m2
496,97
38
kružnom pločom (Φ 30cm), najmanje Ms=25,0 MPa
2,03
2,04
2,05
Uređenje bankina širine 1.00m (humus d=20 cm) I
zelene površine, slojem rastresitog humusa,
prethodno iskopanog i deponovanom na gradilištu
Planiranje i nabijanje podtla
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju na
daljinu d=1km
m3
20,57
m2
496,97
m3
169,29
Svega (2):
3)
3,01
3,02
3,03
3,04
IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31.5
u sloju debljine d=20 cm
Izrada sloja peska u debljini D=25 cm sa
planiranjem i nabijanjem.
Izrada gornjeg bituminiziranog nosivog sloja BNS22
u sloju debljine d=6cm.
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB11 debljine
d=4cm
m3
94,28
m3
124,24
m3
25,95
m3
16,36
Svega (3) :
Ulica Arsenija Čarnojevića
Ukupno bez PDV-a :
Objekat: ulica MARŠALA TITA u Sanadu
Rb.
1)
Opis pozicije
J.M.
količina
Jedinična
cena
Ukupna
cena
PRIPREMNI RADOVI
1,01
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekta
km
0,21
1,02
Priprema radnih spojeva za nastavak radova
m1
3,30
1,04
Iskop šliceva za identifikaciju instalacija. Kopa se rov
dimenzija 0.4*1.2 m.
m3
9,60
1,06
Ostali radovi na zaštiti instalacija
pauš.
Svega (1) :
2)
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
ZEMLJANI RADOVI
Iskop materijala na mestu budućeg kolovoza. Materijal
je mešavina nevezanog kamenog materijala i
samoniklog tla. Deo iskopa se deponuje duž trase za
ojačane bankine a deo se odvozi na deponiju na 1
km.
Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne
zbijenosti prema Proktoru, modul stišljivosti izmeren
kružnom pločom (Φ 30cm), najmanje Ms=25,0 MPa
Uređenje bankina širine 1.00m (humus d=20 cm) I
zelene površine, slojem rastresitog humusa,
prethodno iskopanog i deponovanom na gradilištu
Planiranje i nabijanje podtla
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju na
daljinu d=1km
m3
295,51
m2
760,79
m3
30,74
m2
760,79
m3
264,77
39
Svega (2) :
3)
3,01
3,02
3,03
3,03
3,04
IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31.5
u sloju debljine d=20 cm
Izrada sloja peska u debljini D=25 cm sa planiranjem
i nabijanjem.
Produžetak postojećeg propusta u dužini od L=5.0 m.
Pozicija podrazumeva iskope, nabavku materijala,
ugradnju i zatrpavanje.
Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja BNS22 u
sloju debljine d=6cm.
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB11 debljine
d=4cm
m3
143,93
m3
190,20
m1
5,00
m3
39,07
m3
24,67
Svega (3):
Ulica MARŠALA TITA Ukupno bez PDV-a:
Objekat: ulica VUKA KARADŽIĆA u Sanadu
Rb.
1)
1,01
Opis pozicije
Količina
km
0,11
m1
15,44
m3
5,76
Jedinična
cena
Ukupna
cena
PRIPREMNI RADOVI
Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekta
1,02 Priprema radnih spojeva za nastavak radova
1,04
J.M.
Iskop šliceva za identifikaciju instalacija. Kopa se rov
dimenzija 0.4*1.2 m.
1,06 Ostali radovi na zaštiti instalacija
pauš.
Svega (1) :
2)
ZEMLJANI RADOVI
Iskop materijala na mestu budućeg kolovoza. Materijal
je mešavina nevezanog kamenog materijala i
2,01
samoniklog tla. Deo iskopa se deponuje duž trase za
ojačane bankine a deo se odvozi na deponiju na 1 km.
Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne
2,02 zbijenosti prema Proktoru, modul stišljivosti izmeren
kružnom pločom (Φ 30cm), najmanje Ms=25,0 MPa
Uređenje bankina širine 1.00m (humus d=20 cm) I
2,03 zelene površine, slojem rastresitog humusa, prethodno
iskopanog i deponovanom na gradilištu
2,04 Planiranje i nabijanje podtla
2,05
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju na
daljinu d=1km
m3
162,09
m2
454,06
m3
36,49
m2
454,06
m3
125,60
Svega (2) :
3)
IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 u
3,01
sloju debljine d=20 cm
m3
86,30
40
Izrada sloja peska u debljini D=25 cm sa planiranjem i
nabijanjem.
Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja BNS22 u
3,03
sloju debljine d=6 cm.
Izrada habajućeg sloja asfalt betona AB11 debljine
3,04
d=4cm
3,02
m3
113,52
m3
21,98
m3
13,94
Svega (3) :
Ulica VUKA KARADŽIĆA Ukupno bez PDV-a :
REKAPITULACIJA
1
2
3
B)
Ulica Arsenija Čarnojevića
Ukupno bez PDV-a
Ulica MARŠALA TITA Ukupno bez PDV-a
Ulica VUKA KARADŽIĆA Ukupno bez PDV-a
Izgradnja asfaltnog kolovoza u ulici Maršala Tita, Arsenije Čarnojević I Vuka
Karadžića u Sanadu UKUPNO BEZ PDV-A:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
Opis radova
A Pojačano održavanje kolovoza u ulici Žarka Zrenjanina u
Padeju
A+B
Ukupna cena bez
PDV-a
Ukupna cena sa
PDV-om
B Izgradnja asfaltnog kolovoza u ulici Maršala Tita, Arsenije
Čarnojević I Vuka Karadžića u Sanadu
UKUPNA CENA A+ B:
Slovima (ukupna cena bez PDV-a):
Slovima (ukupna cena sa PDV-om):
Datum : ______________
М.P.
Оdgovorno lice ponuđača:
_______________________
41
Документ бр.2
OБРAЗAЦ ПOНУДE
Број и датум понуде:
ПOДAЦИ O ПOНУЂАЧУ
Нaзив понуђача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун/банка
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Потписник уговора
EЛEMEНTИ ПOНУДE
Укупан износ без ПДВ-а у динарима
ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупан износ са ПДВ-ом у динарима
Укупан износ са ПДВ-ом у динарима словима:
Услови плаћања – прихвата:
- 25% аванс
- 65% након овере окончане ситуације
- 10% након техничког пријема изведених радова
Рок извршења радова
(у данима, максимално 75 дана)
ДА
НЕ
дана
42
Гарантни рок
месеци
(у месецима, минимално 24 месеца)
Понуда се подноси (заокружити број испред):
1
- самостално
2
- са подизвођачем
3
- заједничка понуда
Рoк вaжeњa пoнудe
(у данима, минимално 60 дaнa)
дана
Место: _____________________
Датум: _____________________
МП
________________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лица понуђача
Напомена:
У цену урачунати све зависне трошкове.
Образац понуде мора бити у потпуности попуњен, печатом оверен и потписан.
43
Документ бр.3а
ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧИMA
ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ бр. _____
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Проценат укупне вредности поверене подизвођачу
%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
Датум: _____________________
М.П.
________________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa понуђача
Напомена:
Укупно процентуално (збирно) учешће подизвођача не може бити веће од 50%.
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa.
Образац фотокопирати по потреби.
44
Документ бр.3б
ПOДAЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ бр. 1
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ бр. 2
Нaзив подизвођача
Aдрeсa
Maтични брoj
Рeгистaрски брoj
ПИБ
Teкући рaчун
Кoнтaкт oсoбa
Teлeфoн/ Фax
E-мaил
Датум: _____________________
МП
________________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa понуђача
Напомена:
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa
Образац фотокопирати по потреби.
45
Документ бр.4
МОДЕЛ УГОВОРА O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Наручилац као Инвеститор спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
Републике Србије ("Сл. ГласникРС“ бр. 124/2012 , у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне
набавке радова: „Појачано одржавање коловоза у улици жарка Зрењанина у Падеју и изградња
асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“,
број ЈН 07/2014, ради закључења уговора о јавној набавци, и одлуком о додели уговора број:
___________ од ___________ 2014. године (попуњава наручилац) је изабрао као најповољнију понуду
понуђача _____________________________________ (попуњава наручилац).
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да
закључе:
УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
„Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног
коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“
Закључен дана ____________ 2014. године (попуњава Наручилац) између:
1. Понуђача: ____________________________________ са седиштем у ____________________,
улица ___________________ број ___ , Матични број: ______________, ПИБ: _______________,
број рачуна: ____________________________ код _______________________ банке,
кога заступа директор ________________________ као Извођача радова (у даљем тексту: Извођач) са
једне стране (попуњава Понуђач)
И
2. Наручиоца: ОПШТИНА ЧОКА, са седиштем у Чоки, Потиска број 20, Матични број: 08381984,
ПИБ101417479 , Број рачуна: 840-83640-50 - Управа за трезор, коју заступа Председник општине Чока,
Балаж Ференц као Инвеститора (у даљем тексту: Инвеститор) са друге стране, под следећим
условима:
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, део набавке који се поверава
подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се односи на вредност радова поверених
подизвођачу).
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу je: УГOВOРНE СTРAНE.
Основ уговора:
ЈН Број 07/2014
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________ од __________.2014. године(попуњава
Наручилац)
Понуда изабраног понуђача број: _______________ од _________ 2014. године.(попуњава Понуђач)
Уговорне стране сагласно констатују следеће:
46
- да је Инвеститор као Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12), на основу одлуке о покретању поступка, број: 404-10/2014-IV-01 од 20.06.2014. год. и на
основу јавног позива за набавку радова: „Појачано одржавање коловоза у улици жарка Зрењанина у
Падеју и изградња асфалтног коловоза у улици Маршала тита, Арсеније чарнојевић и Вука Караџића у
Санаду“ , објављеног на порталу јавних набавки дана 14.07.2014. године, спровео отворени поступак
јавне набавке број 07/2014;
- да је Извођач доставио понуду бр. ______________ од __________.2014. године, (попуњава Понуђач)
која са свим својим елементима чини саставни део овог уговора и да је иста оцењена као најповољнија
(у даљем тексту: „понуда“);
- да Уговорне стране на основу претходно прибављеног решења надлежног органа којим се одобрава
извођење радова приступају закључењу Уговора у циљу благовременог извођења предметних радова,
према спецификацији Инвеститора и пројектно техничкој документацији и свим графичким, рачунским и
описаним прилозима потребним за извођење радова који чине предмет уговора;
- да су врста, количина и квалитет радова утврђени у техничкој спецификацији односно у Конкурсној
документацији Инвеститора објављеној на „Порталу јавних набавки“ од 14.07.2014. године;
- да гарантују једна другој да овај уговор у њихово име и за њихов рачун, закључују лица која су за то
овлашћена и да непостојање или било какав недостатак и ограничење овлашћења за заступање лица
које закључује овај уговор у име и за рачун једне уговорне стране, другој уговорној страни даје право на
накнаду целокупне штете коју је услед тога претрпела;
Конкурсна документација – Модел уговора
ПРЕДМЕТ РАДОВА
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на појачаном одржавању коловоза у улици жарка Зрењанина
у Падеју и на изградњи асфалтног коловоза у улици Маршала тита, Арсеније чарнојевић и Вука
Караџића у Санаду“ (у даљем тексту: „радови“), у свему према Главним пројектима: број GP 09/13 од
маја 2013 и број GP 26/14 од јула 2014 израђеном од стране: СР „Градинг-Ј“ из Новог Кнежевца, у
складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10) и другим
важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова. Извођач се
обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди поднетој у поступку јавне
набавке број 09/2014.
Изјава одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је главни пројекат
урађен ускладу правилима струке чини саставни део Главног пројекта.
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА И ЦЕНЕ
Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог Уговора.
Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи:
________________________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а,
(словима: _____________________________________________________________ и
утврђена је на основу понуде понуђача.
____/100) и
Укупна вредност уговорених радова по овом уговору са обрачунатим ПДВ-ом у складу са
законом износи _________________________________________ динара,
(словима:____________________________________________________________ и ____/100)
(попуњава Понуђач).
Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати за време трајања овог уговора.
Укупно уговорена вредност радова (цена) обухвата све трошкове које Извођач радова има у
реализацији предметне набавке за рад, набавку материјала и опреме, транспорт, уградњу потребног
материјала, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал, сва испитивања и остале трошкове који
47
су везани за технички преглед и примопредају радова, заштиту од прашине и механичког оштећења,
употребу скела, опрему за рад на висини, свакодневно чишћење места рада и одвоз шута на депонију
од стране Извођача, завршно чишћење и одвоз шута на депонију као и сва испитивања и остале
трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова и за осигурањe и сл. трошкове.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, количинама и јединичним ценама из
понуде Извођача.
Уговорне стране се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног
обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране стране надзорних
органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.
Уколико се укаже потреба за додатним непредвиђеним радовима који су наступили услед
непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити
је могао знати да се морају извести, Инвеститор ће поступити у складу са Законом о јавним набавкама
РС.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 3.
Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:
- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити,
- одобрења за извођење радова,
- објекта-простора на којем се врше радови,
- локације за привремено депоновање материјала,
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.
Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао буде у року од 7 (седам)
дана од дана закључења уговора. Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана
увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова.
Извођач се сматра уведеним у посао када му Наручилац уручи решење о именовању стручног надзора,
преда главне пројекте са грађевинском дозволом, пријаву радова и када преда градилиште, а што се
све констатује уписом уграђевински дневник, при чему је Извођач дужан да претходно достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чл. 8 овог уговора.
ра
НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Инвeститoр ћe плaћaњe извршити следећом динамиком :
- 25% авансно;
- 65% након издавања окончане ситуације, сагласности и овере исте од Инвеститора и надзорног
органа;
- 10 % након техничког пријема уплaтoм нa тeкући рaчун Извoђaчa брoj:
___________________________________ кoд _______________________ бaнкe (попуњава Понуђач).
Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од највише 45 (четридесетпет) дана од дана
настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:
- за аванс од дана ступања уговора на снагу,
- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Инвеститора и надзорног органа и
- од дана техничког пријема радова.
Уговорне стране су сагласне да основ за плаћање представљају исправно сачињен рачун и пропратна
документација коју чине и обострано потписан записник о квалитативној и квантитативној примопредаји,
окончана ситуација и грађевински дневник.
Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави Инвеститору безусловну банкарску
гаранцију плативу на први позив у корист Инвеститора, и то:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Извођач доставља приликом потписивања
уговора, пре уплате аванса као гаранцију за повраћај авансног плаћања, која покрива укупан износ
аванса, као средство обезбеђења ради правдања овог начина плаћањаса роком трајања до коначног
извршења посла-техничког пријема предметних радова.
48
Инвеститор ће уновчити банкарску гарнцију за поврат аванса уколико Извођач раскине уговор, не
поступи према уговореним роковима или ако уговор не буде извршен или буде раскинут због околности
на које Инвеститор није могао да утиче.
- Банкарска гаранција за добро извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10
% од вредности уговора без ПДВ-а, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са
закључењем уговора и која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока трајања уговора.
Извођач се такође обавезује да приликом примопредаје радова преда Инвеститору безусловну
банкарску гаранцију плативу на први позив у корист Инвеститора, и то:
- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од од 5% од вредности уговора
без ПДВ-а и која траје 5 дана дуже од гарантног рока од техничког пријема изведених радова .
НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 5.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1.овог
уговора и на тај начин контролисати квалитет и ток радова овером грађевинског дневника и
грађевинске књиге.
Вршење стручног надзора обухвата све неопходне радње у складу са Законом о планирању и изградњи
а нарочито контролу извођења радова према техничкој документацији по којој је издата дозвола
надлежног органа.
Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног
надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз
грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.
Извођач је дужан да омогући несметано вршење
стручног надзора на објекту и градилишту. Извођач се обавезује да пре почетка радова писано
обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на
градилишту за време извођења радова.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за извођење радова из члана 1. Уговора је _____ (словима: _______________________)
календарских дана од дана увођења Извођача у посао (попуњава Понуђач).
Извођач радова је дужан да радове изводи у складу са планираном динамиком према достављеном
динамичком плану извођења радова уз обавезу да прихвати измену предвиђене динамике, која ће бити
евентуално коригована према захтевима Наручиоца.
Рок за почетак извођења радова је 24 сата од дана увођења Извођача у посао. Извођач ће бити уведен
у посао на основу писменог позива Наручиоца, након потписивања уговора.
Ако Извођач не започне са извођењем радова у року из става 3. овог члана, Наручилац му може дати
накнадни примерени рок од 24 сата. Ако Извођач ни у накнадно датом року не започне са извођењем
радова, Наручилац може раскинути уговор и захтевати накнаду штете од Извођача.
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности комплетног простора-делова објекта који су
обухваћени овим уговором, за технички преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у
грађевински дневник.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема
право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.
Изузетно, уговорени рок из члана 6. се може продужити уколико у току извођења радова наступе
непредвиђене, ванредне околности и то:
- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес);
- мере предвиђене актима надлежних државних органа;
- временски услови који онемогућавају извођење радова;
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова а нису проузроковале уговорне стране.
Конкурсна документација – Модел уговора
Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року,
уписују се у грађевински дневник.
49
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 7.
овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог
уговора ће се споразумно изменити, закључењем анекса.
Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност
захтева.
Извођач је дужан да обавести Инвеститора да је запао у доцњу због наступања ванредних околности.
Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем
регулисати анексом.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу
обрачуна уговорну казну у висини од 2 (два) о/оо (промила) дневно али не више 5% од уговорене
вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни
орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити путем умањења рачуна наведеног у окончаној
ситуацији уз сагласност Извођача или реализацијом средства финансијског обезбеђења без претходног
пристанка Извођача. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа
уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 8.
Наручилац радова се обавезује:
- да преда Извођачу радова објекат за несметано извођење радова;
- да преда Извођачу радова сву неопходну документацију за извођење уговорених радова;
- да одреди лице које ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача;
- да обезбеди извршење техничког прегледа уговорених и изведених радова и
- да у случају извођења других радова координира заједничке активности.
- да обезбеди Извођачу могућност прикључења (вода , струја) за потребе извођења радова;
- да омогући Извођачу несметан рад у циљу извршења предметних радова у уговореном року;
- да Пријави надлежном органу (инспектору) почетак радова на објекту осам дана пре почетка
извођења радова.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 9.
Извођач радова се обавезује:
- да детаљно проучи техничку документацијуна основу које ће бити извођени радови;
- да о дану почетка извођења радова обавести орган управе који је издао одобрење за изградњу.
- да пре почетка радова потпише главни пројекат;
- да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом;
- да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији и
својој понуди број __________ од __________.2014. године, (попуњава Понуђач)
Законом о
планирању и изградњи и другим важећим законским актима и прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- да пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију тог
решења достави Инвеститору као и да достави податке о запосленима који ће изводити радове ради
контроле уласка и изласка и зобјекта Инвеститора на прописани начин.
- да преда Инвеститору оверени динамички план и пројекат уређења градилишта пре увођења у посао;
- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета;
- да о свом трошку отклони све штете које причини на постојећим инсталацијама (водовод,
канализација, електроинсталације, телефон, и др.), као и на свим објектима;
50
- да све објекте који се оштете у току радова доведе у првобитно стање;
- да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у складу са Законом,
- да спроведе мере безбедности лица, градилишта са припадајућим објектима и опремом и суседних
објеката и да пријави отварање градилишта Инспекцији заштите на раду;
- да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова који су обучени за извршење радова
који чине предмет уговора;Конкурсна документација – Модел
- да на прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције;
- да по завршетку радова уклони своју опрему, материјал, објекте и сав отпадни материјал који је
настао као последица извођења предметних радова;
- да осигура радове, материјал, опрему и раднике од уобичајених ризика за радове по предмету овог
уговора;
- да уредно доставља Наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и да изврши сва
потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и лабораторијска) по налогу Надзорног
органа;
- да уочене недостатке и грешке на изведеним радовима констатоване у грађевинском дневнику од
стране стручног надзора отклони у примереном року;
- да писмено упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених
околности;
- да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да
упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од
Инвеститора.
Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом
извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са важећим Законом о заштити од пожара,
Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о заштити на раду при извођењу
грађевинских радова и то за све време припреме и извођења радова и одговоран је за све штете
настале по наведеним основама одговорности.
Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали
оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на
безбедност људи , о томе обавестити Инвеститора и по његовом налогу и на његов трошак, иста хитно
отклонити.
КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 10.
Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који
одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања
материјала.
Извођач је дужан да пружи доказе и атесте о квалитету и исправности употребљеног материјала и
опреме иизведених радова и да Инвеститору омогући контролу.
Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и
атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.
Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке
документације.
Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и
стандардима, као иправилима струке, Инвеститор има право да захтева промену материјала или
употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета.Ако је на тај начин доведена у питање
сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач
отклони недостатке, односно да радове поново изведе о свом трошку.
Недостатке које уочи и констатује надзорни орган, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном
року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке
на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете
која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом
техничког прегледа и примопредаје радова.
51
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 11.
Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова
обавиће се ускладу са одредбама важећих прописа.
Извођач је дужан да пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи технички преглед
изведених радова.Технички преглед изведених радова врши комисија коју чине овлашћено лице
Инвеститора и надзорни орган.
Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року датом од стране
комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни
преглед и примопредаја радова између Извођача и Инвеститора.
Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун
изведених радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора.
Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно
присуствује представник извођача, руководилац радова и надзорни орган.
Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од
стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички
примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о
примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.
Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички
преглед или комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго
лице да их изведе и да активира средство финансијског обезбеђења.Трошкови који у том случају
настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач
неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у
примопредаји.Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице
у вези са примопредајом.
Конкурсна документација – Модел уговора
ГАРАНТНИ РОК И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Гарантни рок за све радове (квалитет изведених радова) износи ____________ месеци од техничког
пријема изведених радова . (попуњава Понуђач)
Гарантни рок се односи на квалитет изведених радова, функционалност дела објекта на којем су
радови извршени и уграђени материјал и делове приликом извођења радова, а при нормалној
експлоатацији објекта.
Извођач радова је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче у
гарантном року.
У гарантном року Извођач радова је у обавези да одржава функционалност предметног дела Објекта и
отклања евентуалне грешке као и све недостатке настале његовом кривицом, по примедбама
Наручиоца и о свом трошку у складуса Техничком спецификацијом и то најкасније у року од 15 дана од
дана пријема позива Наручиоца.
За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме,
рачунајући од дана примопредаје радова или дана потписивања записника о квалитативној и
квантитативној примопредаји.
Ако Извођач не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да ангажује другог Извођача на
терет првобитног Извођача. За опрему коју евентуално уграђује Извођач гарантује, у погледу садржине
и рока гаранцијом произвођача опреме, уз обавезу да сву документацију о гаранцијама производа и
опреме, заједно са упутствима за употребу прибави и преда Наручиоцу.
52
ОСИГУРАЊЕ
Члан 13.
Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној
премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ствари, а
за период до завршетка радова.
Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне
вредности.
Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама овог члана признаје своју искључиву
кривичну и прекршајну одговорност и сноси обавезу накнаде за све настале материјалне и
нематеријалне штете при чему овај уговор признаје као извршну исправу без права приговора.
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 14.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме
сноси Извођач.
После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси
Инвеститор.
За одговорност извођача за стабилност и сигурност објекта примењиваће се одговарајуће одредбе
посебних узанси о грађењу.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ
Члан 15.
Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1.овог Уговора, спроводи мере заштите на
раду усвему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је
обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему.
Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са
одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП
безбедност објекта све трошкове примене мера ПП заштите сноси Извођач.
Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта
или радова,опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.
Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.
Извршилац радова се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или је до њих дошао током
рада, чува каопословну, државну или службену тајну у току важења и након престанка важења уговора,
у складу са прописимаРепублике Србије.
уговора
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се раскида писменом изјавом Инвеститора која се доставља другој уговорној страни и сматра се
раскинутим даном пријема писмене изјаве. У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор
раскида.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
- ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења;
- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;
- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;
- ако Извођач изводи радове неквалитетно;
- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.
У случају раскида уговора из става 2. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство
финансијског обезбеђења.
Извођач може раскинути уговор:
-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
53
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:
- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.
Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном
раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као
и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као
и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 17.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог уговора, реше
споразумно.
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не може решити на овај начин, о томе ће
одлучити стварно и месно надлежни суд према територији седишта Наручиоца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама
овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.
Саставни део овог Уговора чини:
- Понуда Извођача бр.________________ од __________ 2014. Године (попуњава Понуђач).
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора и 2 (два)
за Извођача.
ИЗВОЂАЧ:
____________________
ИНВЕСТИТОР:
Општина Чока
________________________
54
Документ бр. 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру трошкова
насталих приликом припреме понуде број __________ од ____________. 2014. године, у поступку јавне
набавке радова: „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња
асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“ ,
број ЈН 07/2014.
Редни
број
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС
1.
- израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
наручиоца
динара
2.
- трошкови прибављања средстава обезбеђења
динара
Укупни трошкови без ПДВ-а
динара
ПДВ
динара
Укупни трошкови са ПДВ-ом
динара
Напомена: Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. Закона
о јавним набавкама. У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Дана______________ 2014. године
М.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
55
Документ бр. 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о независној понуди
___________________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
кao пoнуђaч у поступку jaвненaбaвке радова: „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка
Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније
Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“ , број ЈН 07/2014 под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм oвeрeним oд
стрaнe oвлaшћeнoг лицa понуђача, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку.
Место: __________________
Датум: __________________
M.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
56
Документ бр.7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о достављању средстава финансијског обезбеђења и
прибављању полисе осигурања
__________________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо
у отвореном поступку јавне набавке радова- „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка
Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније
Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“ , број ЈН 07/2014:
- у роковима и на начин предвиђеним Конкурсном документацијом и Моделом уговора доставити
банкарске гаранције као гарантна средства финансијског обезбеђења за поврат авансног плаћања,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року;
- у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања за предметне радове и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време
извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји
радова.
Место: ________________________
Датум: _______________________
M.П.
__________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан
групе понуђача.
57
Документ бр. 8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о поштовању обавеза
У име и за рачун Понуђача:
______________________________________________________________
(уписати назив/име понуђача)
под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су при састављању понуде у отвореном
поступку јавне набавке радова: „Појачано одржавање коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју
и изградња асфалтног коловоза у улици Маршала Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у
Санаду“ , број ЈН 07/2014 , поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да је понуђач ималац права
интелектуалне својине.
Такође изјављујем дa понуђач сноси нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.
Место: __________________
Датум: __________________
M.П.
___________________________
Потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан
групе понуђача.
58
Документ бр.9
Назив Наручиоца (инвеститор)
Адреса наручиоца (инвеститора)
Телефон
Матични број
ПИБ
У складу са чланом 77.став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо
вам
ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је _________________________________________________ (назив Понуђача) за
наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извршио извођење радова
__________________________________________________________ (уписати врсту радова) на објекту
________________________________________________________________________________________
(уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)
чија је вредност _______________________________________________ динара без урачунатог ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ради учешћа у поступку јавне набавке радова: „Појачано одржавање
коловоза у улици Жарка Зрењанина у Падеју и изградња асфалтног коловоза у улици Маршала
Тита, Арсеније Чарнојевић и Вука Караџића у Санаду“, број ЈН 07/2014 , коју спроводи НаручилацОпштина Чока, ул. Потиска 20, и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује
Датум, место
_______________________________
МП
________________________________
Пoтпис oвлaшћeнoг лицa наручиоца
Напомена: попуњава, потписује и печатом оверава Наручилац (инвестиор) за чије је потребе понуђач
извoдио радове.
Образац по потреби фотокопирати.
59
Табела бр. 1.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА
________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)
Ред. број
1.
Опис возила/опреме
Комад
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Дана:
_________________________
М.П.
Одговорно лице понуђача:
_____________________________
60
Табела бр. 2.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА
________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Име и презиме запосленог
Стручна спрема запосленог
Дана:
_____________________
Одговорно лице понуђача:
МП
__________________________
61
Download

Konkursna dokumentacija