PILOT PROGRAM
„Mobilno reciklažno dvorište“
(MRD)
"DRAGO - PROJEKT"
Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 99g
Beograd, avgust 2010.godine
Pilot program praktičnog pokretanja primarne separacije komunalnog otpada
SADRŽAJ:
A) Šta su sekundarne sirovine
B) Šta je primarna separacija
C) Šta je reciklažno dvorište
D) Ko su sekundarci
E) Šta je mobilno reciklažno dvorište i koji je interes za njegovim uvođenjem
F) Kako pokrenuti ovaj Pilot Program
G) Koliko bi trajao ovaj Pilot Program i kako bi se kontrolisala njegova realizacija
I) Primena i korist
D) Šta bi se preuzimalo i otkupljivalo u naseljima
A) Šta su sekundarne sirovina iz otpada
Sekundarne sirovine, iz otpada, su izdvojeni (razvrstani) korisni materijali koji mogu da se
prodaju na tržištu sekundarnih sirovina po tržišnim cenama. Na domećem tržištu
profitabilne sekundarne sirovine su: papir, svi metali, PET boce, staklo i u skorije vreme
tvrda plastika. Postoji još veliki broj sekundarnih sirovina iz otpada ali, trenutno kod nas,
njihovo izdvajanje je neisplativo.
B) Šte je primarna separacija
Primarna separacija je pokušaj (deklarativan) nadležnih institucija države (Ministarstvo, opštine,
JKP, sekundaraca, „zelenih”) da uvedu principu razvrstavanja otpada, u više frakcija, kako bi se
smanjila zapremina pomešanog komunalnog otpada i poboljšala ekološka situacija u državi.
U savremenim EU državama, na primarnu separaciju podstiće se stanovništvo manjom cenom
evakuacije otpada. U Švajcarskoj je zakonska obaveza svakog domaćinstva da predaje otpad
primarno separisan.
Tamo gde nema prinude i interesa stanovništvo i pravna lice ne vrše primarnu separaciju otpada.
C) Šte je reciklažno dvorište
Reciklažno dvorište je prostor, u naselju, u koji stanovništvo treba da donosi razvrstan otpad,
prema svom nahođenju i bez posebnog interesa izuzev samosvesti.
Donešen, razvrstan, otpad sekundarci (skupljači i prodavci sekundarnih sirovina) uzimaju iz
sudova i prodaju na tržištu sekundarnih sirovina. Ostali otpad komunalno preduzeće odvozi na
deponiju i mestimično se izdvaja na linijama za separaciju a uglavnom se deponuje.
Stanovništvo nema nikakav interes da vrši primarnu separaciju i izdvaja sekundarne sirovine a da
pri tom profesionalci iste prodaju i zarađuju novac.
Obzirom da nema nikakav interes mali deo stanovništva vrši primarnu separaciju.
Primarnom seperacijom se ne bave čak i najveći zagovarači primarne separacije (službenici u
Ministarstvu, opštine sa svojim ekološkim inspektorima, JKP, kancelarije „zelenih”, ..) jer oni to
deklarativno zagovaraju i nemaju nikakav lični interes a ni radnu obavezu !
D) Ko su sekundarci
Sekundarci je uobičajen (odomaćen) naziv za ljude koji samostalno, ili u manjim grupicama, vrše
izdvajanje isplativih sekundarnih sirovina (papir, metal, PET flaše, staklo, tvrda plastika) iz uličnih
sudova ili na deponiji, iz istovarenog pomešanog otpada.
Drago Projekt, d.o.o.
Zaštićeno Autorsko delo
-2–
Pilot program praktičnog pokretanja primarne separacije komunalnog otpada
Sekundarci prodaju izdvojene isplative sekundarne sirovine nakupcima koji u dogovoru sa
otkupljivačima prodaju taj materijal nekoliko puta skuplje od otkupne cene od sekundaraca.
Takođe, postoje neformalne grupe sekundaraca koji rade „na divlje” za naručioce isplativih
sekundarnih sirovina, na veoma nesanitaran način bez ikakve zaštite.
Povremeno se pojave neformalne, samoorganizovane, grupe sekundaraca koji obulaze stanove i
domaćinstva i otkupljuju sekundarne sirovina po različitim cenema.
Najveći broj sekundaraca posluje van zakona i propisa, odnosno bez socijalne i zdravstvene
zaštite.
E) Šta je mobilno reciklažno dvorište i koji interes za njegovim uvođenjem
Odomaćeni naziv „staro kupujem” je preteća mobilnom reciklažnom dvorištu, koji ekgzistira
veoma dugo kao aktivnost određene gupe ljudi, pre svega romske populacije i to van zakona.
„Staro kupujem” obilazili su, i obilaze, najudaljenija naselja i otkupljuju sekundarne sirovine po
sopstvenim cenama. Napomena: „Staro kupujem” ne može da opstane u centralnim gradskim
sredinama zbog jakog lobija nakupaca koji neformalno „regulišu” ovu aktivnost.
Mobilno reciklažno dvorište (MRD) je organizovan sistem „Staro kupujem” pod okriljem
države i opštine kao i interesnih grupacija (IG) iz sledećih razloga:
a) Pokretanje primarne separacije uz interes stanovništva da prodaju sekundarne sirovine koje
izdvoje na organizovan način uz kontrolu države;
b) Ruralna sredina bi dobila mogućnost da se uključi u savremene tokove otpada, kakve
deklarativno zagovaraju institucije sistema i ostali: Ministarstvo, Opštine, Komunalna
preduzeća, udruženja „zelenih”, Nevladine organizacije, Donatori i td. ;
c) Pokretanjem ovog pilot Programa stvorio bi se uslovni refleks kod stanovništva da razmišlja o
mogućnosti prodaje otpada, koji separira, i na taj način se uvreži navika da je moguće,
primarnom separacijom, pored dobre ekološke prakse ostvariti i zaradu;
d) Postepeno bi se uveo red u berzu sekundarnih sirovina i omogućilo stanovništvu da počinje
intenzivije da razvrstava otpad ali, pre svega, na profitabilan način;
e) Omogućilo bi se najugroženijem socijalnom sloju stanovništva da dobije mogućnost rada i
zarade na organizovan način uz minimalno učešće nakupca;
Tehnički, mobilno reciklažno dvorište, je adaptiran (stari) kamion sa prikolicom i određenim
uređajima koji bi omogućili:
 prikazivanje zvanične otkupne cene sekundarnih sirovina;
 vaganje otkupljenog materijala uz otkup1;
 njegovo minimiziranje (presovanje ili seckanje);
 dizalicu sa sistemom za vaganje za utovar težih materijala (do 500 kg);
 skladištenje u posebne sudove;
 odvoz do organizovanih lokacija za predaju sekundarnih sirovina.
F) Kako pokrenuti ovaj Pilot Program
Na inicijativu Eko fonda Opštine i Javnog Komunalno Preduzeća (EJKP), ovaj Program, treba da
se prezentuje Romskim udruženjima i zajednički da se predoči Opštinskom veću, pripadnim
ekološkim organizacijama i nevladinim organizacijama koje bi bile nosioc svih aktivnosti. Ovaj
program treba pripremiti i prezentirati donatorima ili drugim Investitorima koji žele da ovom
akcijom pokrenu primarnu separaciju na profitabilan način.
Eko fonda Opštine bi organizovao izradu tehničke dokumentacije izrade MRD, organizaciju rada
istog i organizaciju formiranja jedinstvene berze sekundarnih sirovina na nivou opštine i regiona.
1
Način plaćanja bi se regulisao na više načina ali uz kontrolu države
Drago Projekt, d.o.o.
Zaštićeno Autorsko delo
-3–
Pilot program praktičnog pokretanja primarne separacije komunalnog otpada
Nakon izrade tehničke i organizacione dokumentacije i pokretanje Pilot programa, Eko fonda
Opštine bi ponudilo Ministarstvu za zaštitu životne sredine celokupan posao za realizaciju u više
opština i regiona.
Paralelno, Eko fonda Opštine bi izvršilo izbor grupa (socijalno ugroženih) koje bi dobile nova
radna mesta i koje bi radile na terenu, uz nadoknadu kroz prodaju sekundarnih sirovina, shodno
usvojenom Pilot Programu.
(EJKP) bi, paralelno, nastavilo sa formiranjem mreže prodavnica za socijalno ugrožena lica koja
bi u iste mogli da organizovano donose sekundarne sirovine uz nadoknadu. Takođe, Eko fonda
Opštine sa (IG) bi formiralo sopstvenu mrežu prometa sekundarnih sirovina i ušle u budući sistem
i udruženja za promet sekundarnih sirovina i sve to pod kontrolom države, odnosno Ministarstva.
G) Koliko bi trajao ovaj Pilot Program i kako bi se kontrolisala njegova realizacija
Ovaj Program bi trajao najmanje godinu dana uz kontrolu Ministarstva (koji vrši finasiranje) i
(EJKP) koji bi upravljao istim.
Pored izrade MRD, Ministarstvi bi finasiralo i putne troškove (gorivo) uz verifikaciju kilometraže i
potvrde lokalnih mesnih zajednica o dolasku na licu mesta i otkup sirovina uz jedinstven cenovnik
koji kontroliše Ministarstvo.
Maršrute i vremene dolaska bi bile unapred definisane uz javno objavljivanje i obaveštavanje
stanovništva.
Korisnici, odnosno operateri, MRD naplaćivali bi svoje angažovanje i održavanje MRD iz prometa
sekundarnih sirovina.
H) Izvodljivost Programa
Kako bi se ostvarila izvodljivost ovog programa predlažemo da se na Internet stranicama (EJKP)
svakog dana bi se objavljivala lokacija dolaska MRD, vreme dolaska kao i otkupne cene.
Takođe, dinamika dolazaka i lokacije će biti unapred definisane, što omogućava stanovništvu da
planira vreme odlaganja izdvojenih materijala.
Način plaćanja sekundarnih sirovina bi se vršio po sistemu kompenzacije (preko računa naplate
za odvoženje otpada) ili gotovinski u najbližem JKP ili na licu mesta ili preko blagajni lokalnih
reciklažnih dvorišta u sistemu.
Orijentaciona cena nabavke jednog mobilnog reciklažnog dvorišta iznosi oko 150.000 EUR.
Troškovi eksplatacije zavisili bi od lokacije i veličine opština gde bi se realizovao ovaj Program.
I) Primena i korist
Obzirom da Romska populacija ovu delatnost koristi veoma dugo, uz dobru organizaciju
društvene zajednice, mogla bi da se ova aktivnost značajno poboljša i osavremeni. Romska
udruženja imaju značajne donacije koje se mogu uključiti u ovaj biznis.
Pored Romske populacije, bez sumnje, ovaj pilot Program bi prihvatili i ostali stanovnici Srbije,
obzirom da isti omogućava stalan priliv novca uz redovan i kontrolisan rad.
Sekundarne sirovine postaju
sve unosniji posao, sa jedne
strane, i ne zahtevaju posebnu
stručnost i iskustvo, sa druge
strane.
Korist bi, pre svega, imala
društvena zajednica jer bi se
na praktičan način začela
vrsta posla i akcije koju stalno
Drago Projekt, d.o.o.
Zaštićeno Autorsko delo
-4–
Pilot program praktičnog pokretanja primarne separacije komunalnog otpada
promovišu svi ekolozi i političari ali, za sada, sve je to na nivo pokušaja.
Posebna korist bi se videla u ruralnim sredinama gde je veoma malo zastupljena ova aktivnost jer
bi se ovaj Pilot Program tamo aktivirao i tamo bi se vršila najveća promocija (politička i
ekološka).
Akciju bi marketinški podržavala i sredstva javnog informisanja i sva lokalna ekološka društva i
nevladine organizacije, kao i otkupljivači sekundarnih sirovina.
Posebnu korist bi imale osnovne i srednje škole gde bi MRD dolazilo uvek i isto vreme i na licu
mesta bi se otkupljivale izdvojene sekundarne sirovine.
D) Šta bi se preuzimalo i otkupljivalo u naseljima
Prema unapred objavljenom rasporedu dolazaka (u više naselja u jednom danu) vrši se:
- Otkup i baliranje čistih PET formi (cena 1)
- Otkup i baliranje prljavih PET formi (cena 2)
- Otkup i baliranje aluminijumskih konzervi (cena 3)
- Otkup i baliranje papira (cena 4)
- Otkup čeličnog otpada bez drugih materijala (cena 5)
- Otkup čeličnog otpada pomešanog sa drugim metalima (cena 6)
- Otkup obojenih metala (cena 7)
- Otkup oguljenih (skinuta izolacija) kablova (cena 7)
Na zahtev pojedinih sekundaraca2 vršilo bi se uslužno prikupljanje traženih materijala (cena 8).
Zaključak
Mobilno reciklažno dvorište (ili što kažu Cigani „staro kupujem“) je strateški prilaz i resetovanje
odomaćenog postulata „da stanovništvo treba da svojom samosvešću izdvaja sekundarne
sirovine i da ih odlaže u spoljne kontejnera“ da bi ih neko drugi prodaje.
Ovim prilazom želimo da uvedemo profitabilnu ekologiju koja će svima da pomogne.
Predlagač,
Drago Projekt, d.o.o.
2
Firme koje se bve prometom sekundarnih sirovina
Drago Projekt, d.o.o.
Zaštićeno Autorsko delo
-5–
Download

PILOT PROGRAM „Mobilno reciklažno dvorište“