Projekat betona
Vježbe, 08.01.2013.
Pripremili:
Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović
Asis. Marko Ćećez
Ć
Opis objekta
z
z
z
z
Poslovno – stambeni objekat
Spratnost: Su + Pr + 4 + Pk
Neto površina objekta 6277,54 m2
Dati osnovne podatke o konstrukciji objekta – prema
Arhitektonskom projektu i Projektu konstrukcije
Opis objekta
z
Priložiti nacrte konstrukcije
Količine betona
z
Izračunati količine betona za sve elemente
konstrukcije:
j
1. POZ SU (Suteren) MB20
Temeljna
T
lj ploča
l č (d = 50cm)
50 )
Betoniranje AB temeljne ploče na koti -2,80m, debljina ploče 50cm.
Ukupna površina
Količina betona
P = 422,80 m2
V = 0,50·422,80 = 211,40 m3
Stubovi (na koti -2,80m dio sa h = 2,50m)
Pravougaoni stubovi (POSS2) – 25/40
Pravougaoni stubovi (POSS3) – 25/60
POS S2(49 kom)
POS S3(2 kom)
0,25
0
25 · 0
0,4
4 · 49 = 4
4,9m
9m2
0,25 · 0,6 · 2 = 0,3m2
Količina betona
(0,3 + 4,9) · 2,50 = 13,00m3
Količine betona
z
Rekapitulacija količina
Etaža
SUTEREN
PRIZEMLJE
I SPRAT
Pozicija -opis
Količine
(m3)
Zahtjevani
uslovi
Betonska ploča
kao podloga
Temeljna
j AB p
ploča
AB stubovi
AB zidovi
AB stepenište
AB grede
AB sklonište
82,54
MB 20
211,4
13
30,025
3,58
1,67
47,63
MB30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 40
AB ploča
AB stubovi
AB zidovi
AB stepenište
AB grede
99,5
18,36
28,448
14,235
4,88
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
AB ploča
AB stubovi
AB zidovi
AB stepenište
AB grede
92,522
13,25
28,448
9,716
31
3,1
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
II SPRAT
AB ploča
AB stubovi
AB zidovi
AB stepenište
AB grede
92,522
13,25
13
25
28,448
9,716
3,1
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
III SPRAT
AB ploča
AB stubovi
t b i
AB zidovi
AB stepenište
AB grede
92,522
13,25
13
25
28,448
9,716
3,1
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
IV SPRAT
AB ploča
AB stubovi
t b i
AB zidovi
AB stepenište
AB grede
92,522
13,25
13
25
28,448
9,716
3,1
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
92,522
13 51
13,51
25,565
16,945
3,1
78,29
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB 30
MB30
27,863
MB 30
AB ploča
AB stubovi
t b i
POTKROVLJE AB zidovi
AB stepenište
AB grede
AB ploča iznad Pk
KROVNA
AB ploča
PLOČA
Ukupna količina betona: V= 1401,18 m3
Definisanje kategorija, klasa i vrsta betona
z
Kategorije betona
⇒
z
B.II - svi konstruktivni elementi
Klase betona
⇒
⇒
⇒
Beton klase A kod koga je uslovljena samo marka
betona MB 20
Beton klase B kod koga je uslovljena samo marka
betona MB 30
Beton klase C kod koga je uslovljena samo marka
betona MB 40
Definisanje kategorija, klasa i vrsta betona
z
Vrste betona
⇒
Prema odredbi člana 10 BAB 87, nominalno najkrupnije zrno
agregata se određuje na osnovu slijedećih uslova:
1. Dmax ≤ d/4, d - najmanja dimenzija presjeka betonskog
elementa
2. Dmax ≤ d/3, d - deb
debljina
j ap
ploče
oče beto
betonskog
s og e
elemanta
e a ta
3. Dmax ≤ 1.25 emin, emin - najmanji čist razmak šipki
armature u horizontalnom redu
Određivanje
j Dmax
Temeljna ploča MB 30; RA 400/500
2 Dmax ≤ d/3
2.
d/3=50,00/3=
50 00/3 16
16,67
67 cm = 166
166,7
7 mm
3. Dmax ≤1,25·emin=1,25·6,1=7,625 cm = 76,25 mm
Efekat rešetke: E = Dmax
r
ρ
S
a⋅b
6,1⋅ 5,3
=
= 1,418cm = 14,18mm
ρ= =
O 2 ( a + b) 2 ( 6,1+ 5,3)
z
prirodni agregat (sa zaobljenim zrnima)
→ 1.4 x 1,418 = Dmax;
Dmax = 1,985
1 985 cm = 19
19,5
5 mm
Usvojeno (po kriterijumima):
Dmax= 16 mm → Trofrakcijski agregat
Određivanje
j Dmax
Stubovi MB30; RA 400/500
Dmax ≤ d/4 = 25/4 = 6,25cm = 62,5 mm
Dmax ≤1,25·emin = 1,25·6,225 = 7,78 cm = 77,8 mm
z
Efekat zida:
V = 100·25·40 – (100·13·1,92·π / 4 + 7·114·0,82·π / 4)
V = 100000 – 3688,01 = 95915,08 cm3
S = (2·40
(2 40 + 2
2·25)
25) ·100
100 + 100
100·13·1,9·π
13 1 9 π + 114·7·0,8·π
114 7 0 8 π
S = 22760,38 cm2
Dmax ≤ Ez · R = Ez · V/S (Ez = 0,9) Dmax ≤ 0,9· 95915,08/22760,38 = 3,79 cm = 37,90 mm
Usvojeno
j
(p
(po kriterijumima):
j
) Dmax= 31,5
, mm → Četvorofrakcijski
j
agregat
g g
Određivanje
j Dmax
z
Pored uslova koje propisuje član 10. BAB-a 87
za takav, pumpani beton držati se i slijedećih
uslova:
⇒
⇒
z
z
Dmax≤Ø/3,
≤Ø/3 Ø -prečnik
č ik cijevi
ij i pumpe, prii Ø
Ø>100mm
100
Dmax≤ 0,25·Ø, Ø-prečnik cijevi pumpe, pri Ø≤100mm
Prečnik cevi autopumpe
Ø=120mm → Dmax≤ 120/3 ≤ 40,0 mm.
Z klj č j se d
Zaključuje
da jje nominalno
i l najkrupnije
jk
ij zrno
agregata za pumpani beton Dmax=31,5 mm četvorofrakcijski agregat.
agregat
Klase – vrste betona sa uslovima primjene
Klasa
betona
Vrsta
betona
A
A
MB20, trofrakcijski,
MB20
t f k ij ki
plastična konzistencija
Količina
[m³]
Mjesto primene
82,54
Podloga za temeljnu ploču
B/1
MB30, trofrakcijski,
pumpani tečna
pumpani,
konzistencija
898 59
898,59
Temeljna ploča, međuspratna
ploča, AB grede u ravni
međuspratne tavanice,
krovna ploča
B/2
MB30, četvorofrakcijski,
plastična konzistencija
372,42
AB stubovi, AB zidovi i
stepenište
C
MB40,četvorofrakcijski,
plastična konzistencija
47,63
Zidovi skloništa
B
C
Uslovi kvaliteta i ostali
uslovi
Određivanje
j sastava betona
z
Agregat
⇒
Betoni klasa A, B i C spravljaju se od riječnog
agregata. Agregat je separisan na frakcije: 0/4,
4/8 8/16 i 16/32 mm. P
4/8,
Prii sastavljanju
t lj j
granulometrijske mješavine frakcija agregata za
predmetni
p
ed et beto
beton ttreba
eba voditi
od t računa
aču a o "uzornim"
u o
granulometrijskim mješavinama datim u JUS
U.M1.057 (usvaja se povoljno granulometrijsko
područje).
d čj )
Određivanje
j sastava betona
z
Cement
⇒
z
Za spravljanje betona klasa A, B i C koristi se
cement CEM II/A-M(V-L) 42,5R (portland
k
kompozitni
it i cementt sa max 20% d
dodatka
d tk prirodnih
i d ih
pucolana i krečnjaka klase čvrstoće 42,5 sa
visokom
so o ranom
a o ččvrstoćom).
stoćo ) Ce
Cement
e t ta
također
ođe ttreba
eba
da posjeduje uvjerenje o kvalitetu u skladu sa
Naredbom o obaveznom atestiranju cementa.
Voda
⇒
Za spravljanje betona koristi se pitka voda.
Ispitivanje
p
j komponenti
p
z
Provjera fizičkih i mehaničkih svojstava cementa
izvršena je prema standardima JUS B.C8.023 i
B.C8.024. Dobiveni su slijedeći rezultati:
⇒
⇒
Specifična
S
ifič masa
Vrijeme vezivanja:
→
→
→
⇒
3015 kkg/m
/ 3
standardna konzistencija
početak vezivanja poslije
kraj vezivanja poslije
29.8%
29
8%
205 min
310 min
Stalnost zapremine:
→
→
na kolačićima bez promjene
po Le Chatelier-u
Chatelier u razlika razmaka vrhova igli = 0 mm
Ispitivanje
p
j komponenti
p
z
Mehaničke karakteristike
Čvrstoća na zatezanje
savijanjem [MPa]
Čvrstoća pri pritisku
[MPa]
poslije
lij 2 dana
d
4.5
18.3
poslije 28 dana
8.6
48.0
Ispitivanje
z
Na osnovu navedenih rezultata ispitivanja može se
zaključiti da ispitivani cement ispunjava propisane
uslove kvaliteta za ispitivana fizička i mehanička
svojstva.
svojstva
Ispitivanje
p
j komponenti
p
z
Ispitivanje granulometrijskog sastava
⇒ Granulometrijski sastavi frakcija granulata provjereni su
metodom suhog sijanja prema standardu JUS B.B8.029
Otvori sita (mm)
Frakcija
z
d
dno
0 125
0,125
0 25
0,25
05
0,5
1
2
4
8
16
31 5
31,5
63
0/4
0
2,0
16,9
64,6
78,6
89,2
98,9
100
100
100
100
4/8
0
0,2
0,4
0,6
0,7
1,5
11,6
93,1
99,7
100
100
8/16
0
0,4
0,5
0,7
0,7
0,8
0,8
7,5
99,7
100
100
16/32
0
0
0
0
0
0
0
0,1
14,6
99,4
100
Na osnovu dobijenih rezultata i standarda JUS B.B3.100 zaključuje
se da:
⇒
⇒
frakcija agregata 0/4 mm (sitan agregat) malo čestica sitnijih od 0.125 mm i ima
preveliku količinu zrna sitnijih od 0,5mm (64,6%>50%) – kompenzirati količinom
cementa u mješavini ili mineralnim dodacima
frakcije krupnog agregata 4/8mm
4/8mm, 8/16 i 16/32 ispunjavaju uslove kvaliteta u
pogledu sadržaja nadmjerenih i podmjerenih zrna
Sastav betona B/1
z
z
z
z
z
Zahtijevana marka betona MB30
Zahtijevana tečna konzistencija, pumpani
beton
Dmax=16 mm
Tečna konzistencija provjeravati će se
metodom slijeganja, gdje je Δh=16±2 cm
Komponente:
⇒
⇒
⇒
Voda pijača, Ko=380 za tečnu konzistenciju
Cement: CEM II/A-M
II/A M (V
(V-L)
L) 42
42,5
5 R; γsc=3015kg/m
3015kg/m3
Agregat: γsa=2650kg/m3
Sastav betona B/1
z
Potrebne količine komponenti:
⇒
Količina vode
mv =
⇒
Ko
5
D
=
380
kg
218
≈
5
m3
16
Količina cementa:
→
Obrazac Bolomeja:
1 − 0,5ω
ω
= 30 + 8 = 38MPa
f k ,28 = A ⋅ f pc ⋅
f k ,28
f pc = 42,5MPa
A = 0, 65
38 = 0, 65 ⋅ 42,5 ⋅
1 − 0,5ω
→ ω = 0,533
ω
Sastav betona B/1
z
Potrebne količine komponenti:
⇒
Količina cementa:
→
Obrazac Skramtaeva:
f k ,28
f k ,28
⎛ mc
⎞
= A1 ⋅ f pc ⋅ ⎜
− 0,5 ⎟
m
⎝ v
⎠
= 30 + 8 = 38MPa
f pc = 42,5MPa
A = 0, 60
⎛m
⎞
38 = 0,
0 60 ⋅ 42,5
42 5 ⋅ ⎜ c − 0,5
0 5 ⎟ → ω = 0,502
0 502
m
⎝ v
⎠
Usvojena vrijednost ω=0,502 ⇒ mc=434 kg/m3
Količina veća od 400 kg/m3 pa potrebna upotreba plastifikatrora
(smanjenje skupljanja). Usvojen plastifikator SIKA BV-40 (za dozažu od
0,20% redukcija vode od 5%, za dozažu 0,50% redukcija 15%)
Sastav betona B/1
z
Potrebne količine komponenti:
⇒
Usvojena redukcija vode 10% i količina plastifikatora
0,35%
→
Nove količine komponenti
mv = 0,90 ⋅ 218 = 196 kg
m3
m
196
mc = v =
= 390 kg 3
m
ω 0,502
mad = 0,35 ⋅ 390 = 1,36 kg 3
m
⇒
Količina agregata:
mv mc ma mad
+
+
+
+ v p = 1 → ma = 1758 kg 3
m
γ w γ s ,c γ s ,a γ s ,ad
γ b , sv = ma + mc + mv + mad = 2345 kg
m3
Sastav betona B/1
z
Određivanje granulometrijskog sastava
Odabrati uzornu krivu (prema graničnim krivim – B16 i Fuler
⇒y4=53%; y8=73%; y16=100%)
Izvršiti eventualne popravke
Izračunati učešće pojedinih frakcija
⇒
⇒
⇒
Frakcija
Otvori sita (mm)
dno 0,125 0,25
0,5
1
2
4
8
16
31,5
63
51
51
51
51
0/4
0
1
8,6
32,9
40
45,5 50,4
4/8
0
0
0,1
0,1
0,1
0,3
2,5
20,5
22
22
22
8/16
0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
1,6
27
27
27
Ym
0
1,1
8,8
33,2 40,3
46
53,1 73,1
100
100
100
→
→
→
X1= 0,51 ⇒ ma,0/4 = 0,51 × 1758 = 897 kg/m3
X2= 0,22 ⇒ ma,4/8 = 0,22 × 1758 = 387 kg/m3
X3= 0,27 ⇒ ma,16/32 = 0,27 × 1758 = 474 kg/m3
Sastav betona B/1
z
Određivanje zrna manjih od 0,25 mm
Najveća frakcija agregata (mm)
4–8
8 - 16
16-31.5
z
Najmanja ukupna količina
cementa i čestica manjih od 0,25
mm (kg/m3)
500
425
350
Ukupna količina čestica mora biti veća od 425 kg/m3
m c = 390 kg
m3
m a,0−0.25 = 1758 ⋅ 0.088=155 kg
m3
m 0,25 = m c + m a, 0−0.25 = 390 + 155 = 545 kg
m3
Plan betoniranja
j
z
Definisati opremu kojom se vrši proizvodnja
mješavine
j š i ib
betoniranje
t i j
⇒
⇒
⇒
⇒
z
z
Fabrika betona (tip, učinak)
Automješalica (vrijeme potrebno za transport)
Pumpa za beton (vrsta, učinak)
Pervibrator (vrijeme vibriranja)
Proračunati vrijeme potrebno za
betoniranje
Definisati tok betoniranja
Plan betoniranja
j
z
Odrediti dinamički plan betoniranja
Plan betoniranja
j
z
Terminski plan oslobađanja konstrukcije od
oplate
⇒
⇒
z
30 % marke betona pri skidanju oplata stubova,
zidova i temelja, kao i pri uklanjanju vertikalnih
dijelova oplata greda
70 % propisane marke betona pri uklanjanju
oplata ploča i horizontalnih dijelova oplata greda
Na osnovu datih uslova određuje se vrijeme
uklanjanja oplate svakog elementa posebno
Partije
j betona
z
Primjer:
Broj
partije
Vrsta
betona
Čvrstoća
pri pritisku
[MPa]
Količina
[m3]
1.
A
MB 20
2.
B/1
3.
B/2
Broj uzoraka
Čvrstoća
pri pritisku
Vodonepr
opusnost
Mraz
82,54
3
-
-
MB 30
211,4
6
-
-
MB 30
61,05
,
3
-
-
Program
g
kontrole saglasnosti
g
sa
uslovima projekta konstrukcije
z
z
Kontrola saglasnosti sa uslovima postavljenim
kroz projekat konstrukcije sprovodi se
ocjenjivanjem postignute marke betona i onih
posebnih svojstava betona koja su zahtjevana
projektom.
Ocjenjivanje marke betona pomoću definisanog
broja uzoraka i odgovarajućeg kriterijuma za
ocjenjivanje.
ocjenjivanje
Ostali dijelovi
j
Projekta
j
betona
z
z
z
Mjere pri izvođenju radova na niskim i
visokim temperaturama
Oplate i skele – konstrukcija,
konstrukcija tip
tip, kontrola
Njegovanje betona
⇒
⇒
Način njegovanja
Dužina trajanja njegovanja
HVALA NA PAŽNJI!
Download

Projekat betona - Vježbe