XI International Symposium
ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2012
CONTEMPORARY PROCEDURES FOR
ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY
IMPROVEMENT
Krsto Lipovac
Miladin Nešić
Dragan Jovanović
11th and 12th October, Novi Sad, Serbia
UVOD
Unapređenje putne infrastrukture - treći
stub politika u bezbednosti saobraćaja u
EU
Direktiva 2008/96/EC o upravljanju
bezbednošću putne infrastrukture
 RIA, RSA, NSM, RSI
 mogućnost primene drugih alata
ALATI DANAŠNJICE
1.
(RIA)
2.
(RSA)
3.
(ERAP
-iRAP)
Proactive Measures
Design Stage
4.
(RSI)
6.
(IDS)
5.
(BSM)
Remedial Measures
Roads in Operation
7.
(NSM)
Road Safety Impact Assesment
Predstavlja stratešku
komparativnu analizu uticaja
izgradnje novog puta ili značajnijih
izmena postojeće putne mreže na
bezbednosne performanse putne
mreže
Road Safety Impact Assesment
Svi infrastrukturni
projekti, u inicijalnoj
fazi planiranja, pre
odobrenja projekta
Primenjuje su u 12
zemalja EU (2008)
Norveška - od ranih
1980-tih
Road Safety Audit
nezavisna, detaljna, sistematična i
tehnička provera bezbednosnih
karakteristika puta u vezi sa
karakteristikama dizajna projekta
putne infrastrukture
Road Safety Audit
Pokriva sve nivoe, od planiranja do rane
eksploatacije
Integralni deo:
 procesa planiranja,
 idejnog projekta,
 detaljnog projekta,
 pred otvaranje puta, i
 rane eksploatacije puta
Road Safety Audit
Novi ili rekonstruisani
putevi
Cilj: identifikovati i
eliminisati rizike
Primenjuje su u 12
zemalja EU (2008)
Norveška - od 1999.
godine
EuroRAP / iRAP
Ima cilj da pruži
nezavisno,
konzistentno
rangiranje puteva
(u EU) prema
njihovim
bezbednosnim
karakteristikama
EuroRAP / iRAP
Pandan EuroNCAP
Tri protokola
 Mapiranje rizika (RM)
 Praćenje performansi
 Ocenjivanje puteva zvezdicama na bazi
ocena puta u pogledu zaštite
Road Safety Inspection
Označava običnu periodičnu
verifikaciju karakteristika i
defekata koji zahtevaju održavanje
zbog razloga bezbednosti
Road Safety Inspection
Identifikuje:
 rizične uslove,
 greške i propuste u karakteristikama puta
Putevi koji su u upotrebi
Periodično - 2 odnosno 3-4 godine
Primenjuje su u 15 zemalja EU (2008)
Belgija, Finska, Nemačka, Mađarska i
Holandija - od 1970-tih
Black Spot Management
Opasno mesto/crna tačka je mesto
na putu na kome je očekivani rizik
učešća u saobraćaju veći nego na
drugim, sličnim mestima, kao
rezultat lokalnih faktora rizika
Black Spot Management
predstavlja reaktivno istraživanje
faktora rizika na putnoj mreži na
osnovu istorije saobraćajnih
nezgoda i njihovih posledica,
identifikaciju lokacija OM/CT,
utvrđivanje predominantih faktora
rizika i izbor i realizaciju
korektivnih mera na pojedinačnim
mestima na putnoj mreži
Black Spot Management
istorija saobraćajnih nezgoda - 3-5 god.
pokazatelji nivoa rizika,
kriterijumi identifikacije,
rangiranje - odnos troškova i koristi,
Primenjuje su u 22 zemlje EU (2008)
V. Britanija –
od sredine 1970-tih
In Depth Study of Accident
detaljno multidisciplinarno
istraživanje velikog broja
promenljivih sa ciljem da se spreči
ponovna pojava saobraćajnih
nezgoda sa teškim posledicama
otkrivanjem strukturalnih grešaka i
predlaganjem korektivnih mera
In Depth Study of Accident
najčešće samo za nezgode sa poginulim
ili povređenim licima
treba ih sprovoditi za sve tipove
nezgoda
Primenjuje se u 7 zemalja EU (2008)
Network Safety Management
metod za identifikaciju, analizu i
klasifikaciju delova postojeće
putne mreže prema njenom
potencijalu za unapređenje
bezbednosti saobraćaja i
smanjenje troškova saobraćajnih
nezgoda
Network Safety Management
Selekcija isplativih ulaganja,
Rangiranje deonica prema potencijalu
za smanjenje troškova SN,
Postojeća mreža puteva,
Istorija saobraćajnih nezgoda,
otkriva ono što BSM ne može - duži
potez na kome se dešavaju SN
Primenjuje su u 8 zemalja EU (2008)
Irska – već 30 godina
ZAKLJUČAK
Obavezna primena:
RIA, RSA, NSM, RSI
Prepočuje se primena i ostalih
alata
Visoka efektivnost ulaganja
PUT SMRTI (Bolivija)
Download

Road Safety Audit