BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Renan Kahyaoğlu Öztop
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2010
Graduation Year
2015
Master’s Thesis or Project
Project
Title of the Thesis/Project
A psychoanalytic reading of performance art via Marina Abramović within the context of creativity
and psychoanalysis
Advisors’ Names
Mine Özmen, Zeynep Çatay Çalışkan
Total Number of Pages
145
Total Number of References
140
Abstract
The main purpose of this study is to examine the relationship between art, creativity, aesthetic
experience and psychoanalysis, and to discuss performance art through the works of
performance artist, Marina Abramović within the field of applied psychoanalysis. Far from
analyzing the artist through a method of looking comparatively at her biography and works, the
aim here was to reach a psychoanalytic reading by focusing on probable associations her works
arouse in the audience. In performance art, the artist’s medium is his/her body. Accordingly, the
performance artist brings his/her art into being by relating to the audience via his/her body,
through acts done with and to the body. Performance art and the works of Abramović – with
emphasis on her earlier works- have served as agents for this project. In this context, the
uncanny body as an unsymbolized reality and the efforts at symbolizing it through acts done to
the body such as body modifications, self-cutting and self-mutilation, as well as the unconscious
motivations behind these acts are discussed. The study also surveys different perspectives on
creativity and on the body and skin in two separate chapters, starting from Freud and leading up
to contemporary psychoanalysts. The body as the object of symbolization efforts as exemplified
in the artist’s creative use of her body is the main focus of this study. The use of the body in art,
the underlying motives of creativity and the development of this process of symbolization are
discussed in depth. Many works of the artist has been examined through evaluating each within
itself, as well as attempting a process reading by looking at the artist’s oeuvre as a whole. In this
respect, creativity has been discussed as a powerful, remedial agent that ensures selftransformation, and art as functioning as a container and a safe frame both for the artist and the
viewer.
Tezin/Projenin Başlığı
Yaratıcılık ve psikanaliz bağlamında performans sanatının bir sanatıçı üzerinden (Marina
Abramović) psikanalitik okuması
Türkçe Özet
Bu çalışmanın temel amacı, sanat, yaratıcılık, estetik deneyim ve psikanaliz arasındaki ilişkiyi
incelemek ve bu bağlamda bir sanat dalı olarak performans sanatını, performans sanatçısı Marina
Abramović’in işlerinin okuması üzerinden uygulamalı psikanaliz alanında ele almaktır. Burada,
yöntem olarak, karşılaştırmalı şekilde bir biyografi ve eser incelenmesiyle sanatçının analizini
yapmak değil, sanatçının işlerinin (ağırlıklı olarak sanatçının erken dönemine ait işlerinin)
izleyende yaratmış olabileceği muhtemel çağrışımlara odaklanılarak psikanalizle ilişkilendirmek
amaçlanmıştır. Performans sanatında sanatçı kendi bedenini sanatının malzemesi olarak
kullanmaktadır. Dolayısıyla, performans sanatçısı bedeniyle ve bedenine yaptığı edimler
üzerinden sanatını var etmekte ve izleyicisiyle ilişki kurmaktadır. Sanatçının işlerinin ve
performans sanatının araladığı bu perde düzleminde, bedenin tekinsizliği ile bir simgeleştirme
çabası olarak düşünülebilecek olan beden modifikasyonları, kendini-kesme/yaralama davranışları
ve özneyi bunları eyleme koymaya iten muhtemel bilinçdışı nedenler tartışılmaktadır. Nitekim,
sanatçının işlerine bakıldığında bedenin adeta simgeleştirme sürecinin nesnesi haline geldiğinden
söz edilebilir. Ayrıca, iki ayrı bölüm halinde, hem yaratıcılık hem de beden ve deri üzerine
Freud’dan başlayarak günümüz kuramcılarına kadar birçok perspektif aktarılmış ve sanatçının
yaratıcı bir şekilde bedeni kullanmasından hareketle simgeleştirme uğraşının nesnesi olarak
görülebilecek olan ‘beden’ bu çalışmanın ana eksenini oluşturmuştur. Bu bağlamda, bedenin
sanatta kullanımı, yaratıcılığın altındaki motifler ve simgeleştirmenin nasıl geliştiğine de
odaklanılmıştır. Bununla beraber, sanatçının işlerinden birçoğu paylaşılmış, hem her işin kendi
içinde değerlendirmesi yapılmış, hem de geneline bakılarak bir süreç okuması yapılmaya
çalışılmıştır. Bu sayede, yaratıcılığın ve sanatın bir onarım edimi olarak kendiliği dönüştürme gücü
ve sanatın kapsayıcı işlevi, gerek sanatçı gerekse izleyici açısından ele alınmaya çalışılmıştır.
Download

brıef ınformatıon about the theses/projects