BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Tuğçe Tokuş
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2011
Graduation Year
2014
Master’s Thesis or Project
Thesis
Title of the Thesis/Project
The Role of Attachment Styles and Shame on Relational Models
Advisors’ Names
Prof. Dr. Diane Sunar
Asst. Prof. Dr. Zeynep Çatay
Özlem Çağın Tosun, M.A.
Total Number of Pages
107
Total Number of References
83
Abstract
The purpose of the present study was to explore relationships among attachment styles,
shame-proneness and tendencies in the use of Relational Models (Communal Sharing,
Authority Ranking, Equality Matching and Market Pricing) with the aim of drawing attention
to the implications of shame in interpersonal contexts. These issues were approached in
terms of individual psychological developmental and relational self. A convenience sample
of 386 young adults, aged between 18 and 30, participated in the study, most of them
students at Bilgi University. A survey packet including an informed consent form included
(1) Relationship Scale Questionnaire (RSQ) to measure attachment style, (2) Personal
Feeling Questionnaire-2 (PFQ-2) to measure shame-proneness and (3) a revised version of
Modes of Relationship Questionnaire (MORQ) to measure use of relational models. The
hypothesis claiming that secure individuals would prefer CS relationships regardless of
their level of shame-proneness was supported and it was observed that they preferred CS
even more as the level of shame-proneness increased. The hypothesized relations between
attachment styles and shame-proneness were also in the expected direction: secure
participants had lower shame scores than the insecurely attached; among those with an
insecure attachment style, “preoccupied” and “fearful” participants had higher levels of
shame-proneness. Lastly, people experiencing both shame and guilt at a lower level were
found to be more securely attached, supporting the relevant hypothesis. In addition, it was
found that the use of AR, EM and MP increased significantly as the level of shameproneness increased and higher levels of both shame- and guilt-proneness were related to
greater use of AR and MP relational models. With the present study, it was shown that
thinking about sociality in terms of Relational Models may provide remarkable information
about attachment styles and the frequency of experiencing shame. The findings are
discussed and suggestions for future studies are given.
Tezin/Projenin Başlığı
İlişki Modellerinde Bağlanma Stili ve Utancın Rolü
Türkçe Özet
Bu çalışma, utancın ilişkilerarasındaki rolüne dikkat çekerek, bağlanma stilleri, utanç
eğilimi ve İlişki Modellerini (Komünal Paylaşım, Yetke Sıralaması, Eşitlik Eşlemesi ve Piyasa
Değeri) kullanma eğilimi arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Her üç teoriye de
bireysel gelişimsel psikoloji ve ilişkisel benlik üzerinden yaklaşılmıştır. Araştırmaya yaşları
18 ile 30 arasında değişen 386 genç yetişkin katılmıştır, katılımcıların çoğu Bilgi
Üniversitesi öğrencisidir. Anket paketi bilgilendirilmiş onam formu ile birlikte verilmiştir.
Bağlanma stilleri İlişki Ölçekleri Anketi ile, utanç eğilimi Bireysel Duygulanım Anketi ile,
ilişki modelleri kullanımı ise İlişki Biçimleri Anketi’nin gözden geçirilmiş bir versiyonu
kullanılarak ölçülmüştür. Güvenli bağlanan kişilerin utanç eğilimleri artsa da Komünal
Paylaşımı tercih edeceklerini öne süren hipotez doğrulanmıştır ve buna ek olarak, utanç
eğilimleri arttıkça Komünal Paylaşım kullanımlarının daha da arttığı gözlemlenmiştir.
Bağlanma stilleri ile utanç eğilimi arasındaki ilişkiler ile ilgili öne sürülen hipotezler de
beklenen doğrultuda çıkmıştır: Güvenli bağlanan katılımcıların utanç eğilimi skorlarının
güvensiz bağlananlara göre daha düşük seviyede olduğu, güvensiz bağlananlar arasında
ise “saplantılı” ve “korkulu” bağlanan katılımcıların utanç deneyimini daha sık yaşadıkları
bulunmuştur. Son olarak, utanç ve suçluluk eğiliminin her ikisi de düşük olan katılımcıların
bağlandıkları ilişkilerde daha güvenli hissetikleri bulunmuş, ilgili hipotez desteklenmiştir. Ek
olarak, utanç eğilimi seviyesi arttıkça Yetke Sıralaması, Eşitlik Eşlemesi ve Piyasa Değeri
ilişki modelleri kullanımının anlamlı derecede arttığı bulunmuştur. Aynı zamanda utanç ve
suçluluk eğiliminin Yetke Sıralaması ve Piyasa Değeri kullanımı ile pozitif ilişkili olduğu
bulunmuştur. Bu çalışma ile, ilişkilerin İlişki Modelleri açısından nasıl yaşantılandığı
düşünüldüğünde, bağlanma stilleri ve ne kadar sık utanç deneyimi yaşandığı hakkında
anlamlı bilgilere ulaşılabileceği bulunmuştur. Bulgular tartışılmış, ileri araştırmalar için
öneriler sunulmuştur.
Download

brıef ınformatıon about the theses/projects