www.dusevnezdravie.sk
a požadovačné. Často sú neobľúbené a môžu sa dostať na okraj
detského kolektívu. V škole často nepodávajú taký výkon, aký by
sa od nich očakával vzhľadom na ich schopnosti. Ak sa im neposkytne adekvátna pomoc častejšie majú problémy so správaním
a nízke sebavedomie. Pre pretrvávajúcu nepozornosť a nadmernú
aktivitu majú aj viac úrazov. V mladšom veku môže byť ťažké rozlišovať medzi poruchou nedostatku pozornosti a bežným správaním sa dieťaťa. Niekedy prichádza k ústupu príznakov v puberte,
ale častejšie porucha pretrváva. Ak sa porucha nelieči, má dôsledky aj v dospelosti. Nie všetky deti s ADHD majú všetky prejavy rovnako významné. Existujú rôzne formy a stupne závažnosti ADHD.
HYPERKINETICKÁ
PORUCHA (ADHD)
DETI S ADHD MÔŽU BYŤ PODĽA TYPU PORUCHY:
•
•
•
Nepozorné, ale nie hyperaktívne a impulzívne.
Hyperaktívne a impulzívne, ale schopné udržať pozornosť.
Nepozorné, hyperaktívne a impulzívne
(najčastejšia forma ADHD).
VYHĽADAJTE POMOC ODBORNÍKA
Ak má vaše dieťa prejavy ADHD, ktoré sú prítomné počas
väčšej časti dňa a takmer vo všetkých situáciách, je potrebné sa
problému venovať a vyhľadať pomoc odborníka. Porucha je
liečiteľná. Akonáhle pochopíte problém vášho dieťaťa, môžete
spoločne s odborníkom hľadať kreatívne riešenia a podporiť
silné stránky vášho dieťaťa.
Pre presnú diagnózu ADHD je dôležité pedopsychiatrické
vyšetrenie na vylúčenie iných telesných alebo psychických porúch.
autor: MUDr. Ján Šuba
Liga za duševné zdravie SR prevádzkuje bezplatnú
PORADŇU NEZÁBUDKA v Auparku v Bratislave
www.dusevnezdravie.sk/poradna_nezabudka.html
[email protected]
Viac informácií o tejto problematike nájdete na:
www.zdravie.sk, www.stopstigmapsychiatrie.cz
www.dzd.putsko.sk, www.dusevnezdravie.sk
www.psychiatry.sk, www.infodrogy.sk
www.unicef.sk, www.mentalhelp.net
www.medscape.com/psychiatry, www.adhd.sk
Informačný leták bol vydaný s podporou firmy Eli Lilly Slovakia s.r.o.,
Panenská 6, 811 03 Bratislava
SKNRS00079
Liga za duševné zdravie SR, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/6381 5592, e-mail: [email protected], číslo účtu: 4040154002/3100
HYPERKINETICKÁ PORUCHA S PORUCHOU
POZORNOSTI - ADHD
Každé dieťa občas zabudne na domáce úlohy alebo prepočuje inštrukcie rodičov. Bežne sa stáva, že dieťa je nad úlohami
zasnívané, koná bez rozmyslu alebo neobsedí za stolom.Trvalá
nesústredenosť, neposednosť a prchkosť môžu byť však prejavom poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Táto porucha
môže viesť k problémom doma a v škole, môže ovplyvniť
schopnosť dieťaťa učiť sa a mať dobré vzťahy s ostatnými.
Je dôležité, aby rodičia boli schopní rozpoznať
príznaky tejto poruchy a vyhľadať pomoc.
ČO JE ADHD?
ADHD je reálna psychická porucha, ktorá začína v detstve.
Výrazne mení spôsob, akým dieťa myslí, cíti a koná. Deti s ADHD
nie sú schopné zamerať pozornosť na podstatné podnety, sú
impulzívne a nadmerne aktívne. Niekedy sú tieto deti nesprávne
označované ako neposlušné, lenivé alebo nevychované. Pre deti
s ADHD je ťažké, aby sa ubránili nadmerne spontánnym reakciám, nevedia obsedieť, majú problém riadiť sa pokynmi. Všeobecne platí, že dieťa s ADHD má pre neschopnosť sústrediť sa
slabší školský prospech v porovnaní so svojimi rozumovými
schopnosťami. Jeho správanie doma a v škole je rušivé. Častejšie
sa dostane do konfliktu s dospelými a rovesníkmi.
Medzi základné prejavy ADHD patrí nepozornosť, nadmerná aktivita (hyperaktivita) a impulzivita.
PREJAVY NEPOZORNOSTI U DETÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Majú problémy s udržaním pozornosti, ľahko sa rozptýlia
Nevenujú pozornosť detailom
Robia chyby z nepozornosti
Pôsobia akoby nepočúvali
Majú problémy pamätať si a riadiť sa inštrukciami
Majú problémy s organizovaním, plánovaním
a dokončením činností
Sú znudené úlohou skôr, než ju dokončia
Často strácajú alebo založia školské pomôcky, hračky
alebo iné veci
Nie je pravda, že deti s ADHD nemôžu úplne udržať pozornosť. Keď sa robia veci, ktoré ich zaujímajú, nemusia mať
problém so zameraním a výdržou pozornosti. Ale keď je úloha
opakujúca sa, ťažká alebo nudná, rýchlo strácajú schopnosť
sústrediť sa. Deti s ADHD prechádzajú od úlohy k úlohe bez
ich ukončenia. Organizovať si školskú prácu a voľný čas je pre
ne ťažšie ako pre ich rovesníkov. Deti s ADHD potrebujú zvyčajne pokojné, tiché prostredie, aby sa sústredili.
PREJAVY HYPERAKTIVITY U DETÍ:
•
•
•
•
•
Sú stále v pohybe, akoby boli poháňané motorom
Sú nepokojné, neobsedia, mrvia sa
Často opúšťajú miesto v situáciách, keď sa predpokladá,
že budú v kľude sedieť
Nadmerne a hlasno hovoria
Majú problémy ticho sa hrať alebo odpočívať
Hyperaktivita je najľahšie pozorovateľný prejav ADHD. Mnohé deti sú v určitých obdobiach prirodzene aktívne, hyperaktívne
deti sú v pohybe neustále. Môžu sa snažiť robiť niekoľko vecí naraz,
prechádzajú od jednej činnosti k druhej. Keď sú nútené sedieť, sú
nepokojné, vrtia sa, podupkávajú nohou, majú zamestnané ruky.
PREJAVY IMPULZIVITY U DETÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Sú zbrklé, konajú bez premýšľania
V triede vyhŕknu odpoveď bez toho, aby čakali kým
budú vyvolané alebo dopočuli celú otázku
Nedokážu vyčkať, kým na ne príde rad
Hovoria nevhodné veci alebo v nevhodnú dobu
Často prerušujú ostatných a kazia hru
Nie sú schopné ovládať emócie, čo viedie k výbuchom hnevu
Ľahko sa nechajú vyprovokovať
Sú neprimerane smelé, nebojácne, nevnímajú reálne
nebezpečenstvo a prílišné riziko
Deti s ADHD majú nedostatok vnútornej kontroly a schopnosti sebaovládania. Vyžadujú stály dohľad rodičov a učiteľov.
Okolie nadmerne vyčerpávajú. Pretože sú nadmerne impulzívne, prerušujú rozhovor, nepustia iných ku slovu, majú vždy
prvé a posledné slovo, pýtajú sa nepodstatné otázky, robia netaktné poznámky alebo sa pýtajú na veľmi osobné veci. Pokyny
ako „buď trpezlivý“ alebo „počkaj chvíľu“ sú pre ne prakticky
nesplniteľné. Dôsledkom je, že iní môžu začať vnímať dieťa ako
neúctivé, egocentrické alebo požadovačné. Častejšie ako iné
deti majú výbuchy zlosti, sú náladové alebo precitlivelé.
ADHD JE BEŽNÁ DETSKÁ PORUCHA
ADHD má vplyv na 5 % detí v školskom veku, vyskytuje sa
4-krát častejšie u chlapcov. Príznaky ADHD sa zvyčajne objavia pred
siedmym rokom, ale najvýraznejšie problémy sa vyskytujú v školskom veku. Hyperkinetické deti pôsobia často ako nezdržanlivé
Download

zobraziť v PDF - letakyPreZdravie.sk