info
www.infohumenne.eu
Informácie a zau jímavosti pre všetkých Humenčanov
Ročník: 1 číslo 2/2014
Dvojtýždenník
Chlpatý terapeut?
Ľudia v núdzi potrebujú pomoc
Malí géniovia
Moderný pes môže spraviť kariéru ako hľadač
výbušnín alebo filmová hviezda. Uplatní sa aj
ako terapeut?
Ľudia v núdzi potrebujú našu pomoc. Ako sme
spoločne pomohli ľuďom bez domova na Trhu
Dobrého Srdca?
Dá sa vytvoriť elektrický obvod z citrónov? Nadané deti predviedli svoje projekty na Malej vedeckej konferencii.
VIAC NA STRANE 2
VIAC NA STRANE 4
VIAC NA STRANE 5
Kto za to môže?
Je všeobecne známe, že v meste Humenné vládne vysoká miera nezamestnanosti, s ktorou sú obyvatelia nespokojní. Väčšina respondentov z ankety
z minulého vydania uviedla nedostatok
práce ako hlavný problém mesta.
Je štát jediným zodpovedným za tento nelichotivý stav? Čo všetko dokáže
ovplyvniť mestská samospráva? Rozhodli
sme sa zistiť, čo si o situácii v meste myslia jeho obyvatelia. Respondenti v ankete
odpovedali na otázku, ako by sa dala
znížiť nezamestnanosť v Humennom.
Peter, 67 rokov, dôchodca: Ak by kompetentní začali ťahať za jeden povraz,
veci by sa konečne mohli dať do pohybu.
V mestskom zastupiteľstve vládnu len
samé hádky a hašterenie. Takéto správanie nikam nevedie.
Črepníkový
Truhlík
Je veľmi milé, že majitelia jedného
z humenských záhradkárskych
obchodov prekročili prah „nevyhnutností“, popustili uzdu fantázie
a rozhodli sa potešiť nielen svojich
zákazníkov, ale i bežných okoloidúcich takýmto „Truhlíkom“.
Príjemné úsmevné občerstvenie
v tomto teple.
Katarína 46 rokov, robotníčka: Neverím,
že sa niečo dá zmeniť. Nezamestnanosť
je veľmi vysoká a podľa mňa to bude len
horšie.
Andrej 24 rokov, nezamestnaný: V tomto ohľade som veľmi skeptický. Primátorka
sa s miestnymi podnikateľmi dohaduje,
kto má väčšiu pravdu, namiesto toho, aby
sa s nimi snažila dohodnúť a nájsť vhodné
riešenia.
Mária 54 rokov, predavačka: Tí hore by
si mali určiť priority. Nezamestnanosť je
náš najväčší problém, ktorý treba riešiť.
Mám dve dospelé deti a obe museli odísť
do Bratislavy, aby si našli nejakú prácu.
Radnica v Humennom by mala byť miestom dohody
a vzájomného rešpektu medzi poslancami.
Milan 48 rokov, technik: Myslím, že
primátorka a časť poslancov sa snaží tento
problém riešiť, ale to sa dá zvládnuť asi len
na celoštátnej úrovni.
Lucia 29 rokov, materská dovolenka: Je
to o podmienkach, aké pre potencionálnych investorov pripravilo mesto. Ak by
investorom vyšlo v ústrety, tak by asi prišli
a vytvorili nové pracovné miesta.
Juraj 36 rokov, živnostník: Mesto si
stanovilo zlé poradie priorít. Ak viem, čo je
v meste najväčší problém, tak sa ho snažím
riešiť a venujem mu najviac času. Vede-
nie mesta sa síce stará o kosenie trávnikov, natieranie lavičiek a rekonštrukciu
chodníkov, ale v porovnaní s vysokou
nezamestnanosťou sú to banality. Nech od
nás kompetentní nechcú, aby sme sa tvárili
spokojne. Keď to pôjde takto ďalej, zostanú
tu len Rómovia a dôchodcovia.
Z uvedených odpovedí vyplynulo, že
obyvatelia Humenného nie sú spokojní s tým, ako sa vedenie mesta stavia
k nezamestnanosti.
Pokračovanie na strane 2
2
INFO HUMENNÉ
Dokončenie zo strany 1
Kto za to
môže?
Akoby na Slovensku bolo zvykom, že
z mestských
zastupiteľst ie v
počuť
hádky
namiesto rokovaní a tento
trend si snažia
udržať aj naši
volení
zástupcovia. Namiesto
vzájomnej dohody sa medzi sebou len
hádajú a často riešia menej dôležité a nepodstatné problémy. Výsledky takejto
,,spolupráce“ si aj tak nakoniec odnesieme len my, bežní radoví občania.
Ako správne poznamenal jeden
z respondentov, základom je stanoviť si správne poradie priorít.
Najzávažnejšiemu
problému
treba
venovať najviac času a prostriedkov.
Dôležitá je samozrejme aj starostlivosť
o vzhľad mesta, ale načo bude mesto
krásne, keď z neho všetci zutekajú? Dôvodom pre sťahovanie bývajú najčastejšie
pracovné príležitosti a nie pekne natreté
lavičky. Tie neprinútia našich príbuzných
a priateľov vrátiť sa späť.
Všetci z každodenného života vieme, že
nie vždy dosiahneme to, čo si zaumienime. Niekedy je rozumnejšie aj ustúpiť
a prejaviť toleranciu voči názorom
ostatných. Tiež je dôležité sa navzájom rešpektovať a nie osočovať, alebo
predbiehať v tom, kto na koho vytiahne
väčšiu špinu. Predstavme si taký partnerský vzťah. Ak si v ňom bude jeden z partnerov neustále presadzovať len svoju
pravdu, ponižovať a znevažovať druhého,
tak takýto vzťah určite nebude fungovať.
Ale, ak sú partneri schopní kompromisu,
kde raz ustúpi jeden, potom druhý, kde
miesto monológu zaznieva dialóg, tak
potom vzťah funguje. A toto je aj rozdiel
medzi fungujúcou a nefungujúcou miestnou samosprávou.
Vedenie mesta by si malo stanoviť za cieľ
budovanie lepšieho prostredia a podmienok, ktoré by pritiahli investorov. Čiže
schopnosť viesť dialóg a dosiahnuť kompromis. Žijú tu pracovití a zodpovední
ľudia, ktorí by radi pracovali, ale zvýšiť
atraktívnosť oblasti pre investovanie
nedokážu. To je predsa úlohou vedenia
mesta. Ak funguje.
kyky
Štát nie je jediný, kto je zodpovedný za
súčasný stav nezamestnanosti. Každé
mesto a obec má veľké možnosti a aj prostriedky, ako bojovať s týmto súčasným
strašiakom. Neveríte? Už v nasledujúcom čísle vám prinesieme príklad, ako
dokáže s nezamestnanosťou zatočiť jediný človek, ktorý sa rozhodol situáciu
naozaj riešiť.
Ing. Miroslava Zajcevová
V našich končinách je jún pre všetkých školopovinných mesiacom, kedy
sa píšu záverečné písomky a testy, skúšanie prebieha so šialenou intenzitou, na poslednú chvíľu za zlepšujú známky. Je to tiež čas, kedy sa
celoročné projekty žiakov dostanú spoza dverí detských izieb do tried,
aby boli prezentované a ohodnotené. Tie „naj“ z tried pre mimoriadne
nadaných žiakov Základnej školy na Hrnčiarskej ulici bolo možné vidieť
dokonca za bránami školy.
Svet očami nadaných detí
Kde sa vzal, tu sa
vzal, na sídlisku
auto - vrak stál...
Kde sa vzal, už nikto nevie, ale
bohvie prečo je stále tolerovaný.
Dokedy tu bude špatiť? Vrak, stojaci medzi panelákmi na parkovisku za Rybárikom, dnes zjavne
slúži ako útočisko mládeže počas
nočných záťahov. Na Sídlisku III,
notoricky známom svojím problémom s parkovaním, kde sa
kompetentní nezdráhajú dávať
„papuče“ za státie kolesom na tráve
je až nepochopiteľné, že nikomu
neprekáža.
Prváčka Alexandra Szabová prezentovala rosničku zelenú, ukazovala fotky
a odrecitovala o nej aj vlastnú básničku.
„Projektoví premianti“ prvého až ôsmeho ročníka tried zapojených do
Alternatívneho programu edukácie
nadaných (Aprogen), predstavili svoju celoročnú prácu na Malej vedeckej
konferencii, ktorá sa v stredu 11. júna
uskutočnila vo veľkej zasadačke mestského úradu. Osem celkom malých
i väčších „hlavičiek“ zo seba muselo
striasť trému, sústrediť sa a zaujímavou formou odovzdať nadobudnuté
poznatky poslucháčom.
Škála zaujímavostí, ktoré tu v priebehu pár hodín odozneli, bola naozaj široká – rosnička zelená, batérie,
čokoláda, cyprus, hviezdy, anjel,
akordeón i prvá pomoc. Bolo zaujímavé uvedomiť si, že čo sa týka prepracovanosti projektov, nebolo badať
veľký rozdiel medzi prvým a druhým
stupňom. Ostatne, ani medzi výberom tém nebol „priepastný“ rozdiel.
Druhák Zoran Varchola, napríklad,
predstavil batériu a energiu v nej
skrytú s umnosťou tínedžera. Nejeden prítomný „dospelák“ sa od neho
dozvedel, že dosiaľ najstarší predmet,
slúžiaci ako batéria, sa našiel v roku
1936 pri stavbe železnice neďaleko
Bagdadu a jeho vznik sa odhaduje na
140 rokov pred naším letopočtom.
Vzduch v zasa-dačke sa od napätia
dal priam krájať, keď demonštroval,
že zdrojom elektrickej energie môžu
byť aj bežné potraviny. Poprepájaním
8 citrónov získal 4,7 Volta, čím rozsvietil malú žiarovku. Jediným, čo pri
prezentácii zlyhalo, bola premietacia
technika.
Všetky ročníkové práce, nie len tie,
ktoré boli na konferencii prezentované, sú rozsiahle a podliehajú svojim pravidlám. Od žiakov sa žiada,
aby boli schopní uchopiť jediný
konkrétny „problém“ témy, ktorá
im je akýmkoľvek spôsobom blízka a zmapovať ho z rôznych uhlov
pohľadu. Pre deti, ktoré sa „neboja
prejaviť vlastný názor“, ani povedať,
že ich niečo „nudí“ – ako žiakov
Aprogenu popísala jedna z moderujúcich „mladých dám“, je objavovanie
nových a nových súvislostí medzi
rozličnými oblasťami života „to pravé
orechové“.
V štandardne kategorizovanom svete,
v školách s tradičnými vyučovacími
metódami, by sa tieto deti mohli
cítiť nepatrične, ako outsideri. Medzi
charakteristikami nadaného dieťaťa
totiž nájdete aj také, ktoré sú zvyčajne
pripisované dieťaťu problémovému
– je nahnevané a podráždené, ak na
svoje otázky nedostane vyčerpávajúce
odpovede, je veľmi precitlivelé, nemá
rado mechanické činnosti, ktoré sa
opakujú a netreba pri nich rozmýšľať,
má málo priateľov či je menej
prispôsobivé ako ostatné deti.
Vďaka otvoreným mysliam pedagógov zo ZŠ Hrnčiarska, ktorí sa
v roku 2005 rozhodli zapojiť do tohto
alternatívneho vyučovacieho programu (v súčasnosti sa aplikuje na 29
slovenských základných školách), má
v Humennom každý rok šancu 10 až
15 prváčikov naplno rozvinúť svoj intelekt a necítiť sa pri tom „iný“.
Tento rok brány školy po prvýkrát
opustia sedemnásti absolventi „pilotného“ ročníka Aprogenu. Zaželajme
im, aby im ich „inakosť“ vydržala čo
najdlhšie a mohli ju rozvíjať správnym smerom. A zablahoželať treba
aj „aprogeňáckym“ prvákom, ktorí
si nedávno z krajského kola medzinárodného projektu Supertrieda
odniesli 1. miesto za autorské spracovanie a umelecké stvárnenie témy
Musíme si pomáhať.
-das-
Druhák Zoran Varchola a jeho elektrický obvod z citrónov.
INFO HUMENNÉ
3
Kam na obed?
Memento noci
Teplé počasie trvajúce do večerných hodín zaplnilo podľa očakávania aj tých
zopár lavičiek v mestskom parku. Je to super, lebo parky by nemali byť len tranzitným miestom, ale najmä v teplých dňoch by mali byť plné života – čítajúcich,
meditujúcich, hrajúcich či bozkávajúcich sa ľudí. Aj keď ten humenský je
kultúrnou pamiatkou a mnohé aktivity v ňom povolené nie sú, je o to smutnejšie
nájsť “memento noci” na mieste, od ktorého sa odpadkový kôš nachádza len pár
metrov. Pravdou však je, že tých košov je v parku takisto ako šafranu.
V tejto stálej rubrike vám budeme
prinášať základné informácie o humenských stravovacích zariadeniach, ponúkajúcich obedové menu,
spojené s naším hodnotením.
Reštaurácia Slovakia – tradične dobrá kuchyňa (Gorkého 1 – budova
Domu kultúry, otvorené Po-Pia 1000
– 1600)
Slovo „tradične“ má v názve
oprávnene – v humenskom gastropriemysle pôsobí už 12 rokov. Jej
majiteľ Vladimír Hriseňko na otázku
„Prečo je vaša reštaurácia iná ako ostatné?“, odpovedá: „Oproti mnohým
iným reštauráciám ponúkame na
obedové menu 5 hlavných jedál,
pričom dbáme na to, aby bolo vždy
zastúpené hovädzie, bravčové a kuracie mäso. Tiež máme kuchárky „starej
školy“, a tak v našej kuchyni nenájdete polotovary. No a do tretice sa
snažíme, aby sme našich zákaz-níkov
obslúžili naozaj rýchlo.“
Medzi jedlami dennej ponuky
naozaj nájdete zastúpené všetky
tradičné slovenské mäsá s rozličným
druhom príloh, plus šalát, cestoviny
alebo sladké jedlo. Na výber máte
denne z dvoch polievok, pričom jed-
na je vždy „sýtejšia“, druhou je vývar. Jedlá sú slovenské, no nájdete tu
aj „medzinárodnú kuchyňu“. Cenovo vás polievka vyjde na 40 centov,
hlavné jedlo sa pohybuje medzi 2,80
a 3 eurami. Za minerálku (0,33 l)
sme zaplatili 70 centov. Obsluha
bola usmievavá a „blesková“ – najedení sme odchádzali po 20 minútach. Reštaurácia ponúka príjemnú
atmosféru nielen vo vnútri, ale
i na „záhradke“ v átriu kultúrneho
domu. Do 11-tej hodiny je možné
obdržať aj donášku – hromadnú
zabezpečuje šofér, tú v blízkosti
reštaurácie jedna zo servírok „pešo“.
A aby sme nezabudli – v Slovakii sa
nemusia hanbiť ani za toalety.
-dasObsluha: *****
Jedlo: *****
Cena: *****
Toalety: ****
Aj veveričkám je horúco
Horúčavy nám dávajú riadne zabrať a bez klímy sa dá v práci vydržať len ťažko.
Niekoho chytajú driemoty, iného mdloby. Všetci sa snažíme ochladiť ventilátormi. Zdá sa, že moderné technológie prenikajú už aj do parku. Žeby veveričky
zavádzali klímu, alebo len ľudia zase predviedli svoju ,,kultúrnosť“?
Funny Camp 2014
Zaži leto na ktoré nezabudneš! Najväčší letný tábor v blízkosti nášho mesta čaká
práve na teba! Zaži nezabudnuteľných 7 dní, zabav sa a získaj skvelých priateľov.
Ukáž, čo je
v tebe!
Mládežnícky parlament
FreeMar
v Humennom dáva
príležitosť všetkým
nadšeným fotografom.
Odfoť aj ty zaujímavú fotografiu, zapoj sa do súťaže a
hraj o ceny v hodnote viac
ako 270€!
Fotografie nie sú tematicky
ani žánrovo vymedzené,
takže môžeš naplno využiť
svoju kreativitu. Max. 5
kusov s pomerom strán min.
1500 pixelov zašli do 1. 7.
2014 na e-mail: minkah.
[email protected]
4
INFO HUMENNÉ
V hlavnej úlohe pes
Humenský Eurocanis klub, ktorý sa nedávno pripomenul verejnosti súťažou pre malých psovodov, existuje
už 9 rokov. Len málokto vie, že okrem výchovy štvornohých miláčikov je zároveň aj kynologickým klubom s
akreditáciou Ministerstva školstva SR na vzdelávací program Inštruktor pre oblasť canisterapie.
O canisterapii - ucelenej podpornorehabilitačnej metóde, ktorej neodmysliteľným pomocníkom je pes
(canis – pes, psovitá šelma), sme sa
pozhovárali s Monikou Vrančíkovou,
podpredsedníčkou klubu. Ku canisterapii ju pred dvanástimi rokmi
priviedol článok, ktorý si prečítala
u rodičov v Třinci. Dnes sa okrem
canisterapie so svojimi dvoma bielymi
švajčiarskymi ovčiakmi – 9-ročným
Borisom a 6-ročnou Gipsi – venuje aj
felinoterapii (terapeutickým „nástrojom“ je mačka) s trojročným kocúrom
Tomášom, krížencom perskej mačky,
ktorého má z útulku.
Aké je spektrum diagnóz,
pri ktorých vie byť nápomocný pes?
Využitie canisterapie je nesmierne
obšírne. Hoci zlepšuje fyzický a psychický stav klienta, nepokladá sa za
liečbu. Pomáha napríklad ľuďom
s mentálnym a telesným hendikepom,
deťom s poruchou učenia, hyperaktívnym deťom, klientom s rôznymi
rečovými problémami, seniorom,
ľuďom trpiacim autizmom, epilepsiou, onkologickým ochorením,
využíva sa v psychiatrii a psychológii.
Ako canisterapia prebieha?
Venujem sa cielenej – riadenej a individuálnej canisterapii. So svojimi
psami pomáham pacientom vo veku
od 7 do 30 rokov s kombinovaným
Iný uhol
pohľadu?
Aj takto vás víta mesto Humenné
pri príjazde zo Sniny. Či sú za tým
vandali alebo opotrebovanie, pevne
dúfame, že sa ,,Humenné“ čoskoro
vráti späť na svoje pôvodné miesto
a bude vítať návštevníkov, ako sa
patrí.
postihnutím, teda mentálne aj fyzicky postihnutým v DSS Vranov nad
Topľou. Pri prvom kontakte sa po
dohode so špeciálnym pedagógom
a fyzioterapeutom vyberú v zariadení deti, pre ktoré je canisterapia
vhodná a má šancu na úspech. Stanovia sa ciele, ktoré chceme dosiahnuť,
napríklad rozvoj jemnej a hrubej
motoriky, rozvoj grafomotoriky,
vizuálne vnímanie, hmat, psychosociálne podnety, koordinácia pohybu a pod. Následne s klientom
prevádzame konkrétne cvičenia s
pomocou psov alebo mačky. Rehabilitácia a cvičenie je pre deti a dospelých s fyzickým hendikepom často
bolestivá a odmietajú ju. Za pomoci
psa (mačky) si ani neuvedomujú, že
cvičia, a tým následne uľahčujú prácu
fyzioterapeutovi pri ďalšej rehabilitácii. Výsledky priebehu canisterapie
sa zaznamenávajú a sú vyhodnocované odbornými zamestnancami
zariadenia.
Môžete byť predsa len
konkrétnejšia?
Napríklad klient češe psa, čím si
precvičuje prsty, zápästie, lakeť, rameno. Deti prekračujú psíka či inak
s ním cvičia za účasti fyzioterapeuta.
Deti tiež polohujeme, to znamená,
že sa detské telíčko za pomoci psa
prehrieva na mieste, ktoré určí fyzioterapeut, aby ho následne rozhýbal.
Deti kŕmia psa, pričom prebieha aj
rozvoj myslenia – dieťa musí najprv
piškótu vybrať zo sáčku, keď ju chce
psíkovi dať, musí ju zlomiť na menšie
kúsky, čím zároveň trénuje jemnú motoriku, musia tie kúsky spočítať a pod.
Čím je felinoterapia iná?
Je to podporná rehabilitačná liečba
somatických a psychosomatických
porúch. Jej princípom je priamy kontakt klienta s mačkou. Mačacie pradenie znižuje stres, úzkosť, aj krvný tlak,
upravuje činnosť srdca. Základom
felinoterapie je využitie vrodeného
daru empatie, intuície a liečivej energie. Liečebné pôsobenie mačky môže
prebiehať v obmedzenom priestore,
mačka nevyžaduje napríklad pravidelné venčenie a výcvik. Vystačí si
sama a vie sa o seba postarať, pričom
dokáže vyžarovať silnú pozitívnu
energiu. Väčšina ľudí si myslí, že
mačky sú zvyknuté len na svoje
prostredie, ale aj mačky sa vedia
prispôsobiť. Ja Tomáša beriem za
klientmi aj 25 km od jeho bydliska.
Nemá s presunom najmenší prob-
lém. Všetko záleží od správnej výchovy,
prostredia a socializácie v rannom veku.
Je každý pes schopný
vykonávať canisterapiu?
Určite nie, lebo canisterapia je
pre psa veľmi psychicky aj fyzicky
náročná. Nezáleží na plemene ani
na veľkosti, ale na jeho povahe, ako
je pes vychovaný a socializovaný.
Terapeutický pes musí byť perfektne
ovládateľný, maximálne kontaktný
k cudzím ľudom, musí zniesť extrémnu záťaž v každom prostredí. Je
nutné zdôrazniť, že samotný pes nič
nezmôže. Canisterapia je tímová práca, súhra psovoda a psa.
Pre ľudí, ktorí o tomto
ešte nepočuli, čo znamená
„dobre socializovaný pes“?
Správne socializovaný pes vie
komunikovať s ostatnými psami,
nevyhľadáva konflikty, nemá strach
z ľudí, psov, iných zvierat či nových
Psy Boris, Gipsi a kocúr Tomáš pomáhajú ťažko chorým ľuďom.
INFO HUMENNÉ
5
Spoločne
za dobrú vec!
Denný stacionár v Humennom
sa stará o ľudí v núdzi.
Pomôcť však môže každý z nás.
situácií. Dokáže byť príjemným
a bezproblémovým spoločníkom.
Od akého veku sa môže pes
stať canisterapeutom?
U nás v klube sa jeho výchova spája
s dospelosťou, teda okolo druhého
roku života.
Ako dlho trvá príprava
psa na canisterapiu?
Celý život. Nedá sa jednoznačne
povedať, že príprava psa na výkon
canisterapie trvá rok či dva a pokiaľ
pes spraví skúšky, tak už s ním netreba ďalej pracovať. Pes potrebuje
podnety a umocňovanie výchovy
a výcviku stále. Výchova a výcvik sú
dôležité pre akéhokoľvek psa, nie len
canisterapeuta. Len tým mu môžete
zabezpečiť správnu psychickú a fyzickú pohodu.
Čo je pravdy na tom, že
psík vie z canisterapie po
nejakom čase ochorieť?
Pes musí byť psychicky a fyzicky
v poriadku. Keď je pes zdravý
a nepreťažujete ho, nestane sa, že
ochorie. V žiadnom prípade nesmiete preceňovať sily psa. Osobne
robím canisterapiu s dvomi psami raz
týždenne dve hodiny.
týždeň. Je zvláštne, že nielen v našom
regióne, ale na celom východnom
Slovensku ľudia veľmi nejavia záujem. Na spomínané kurzy nám chodia
prevažne ľudia zo stredného a západného Slovenska. Je to škoda, lebo
práve tu máme veľa domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov.
Záujem o výkon canisterapie je veľký.
Ak by ste sa o canisterapii chceli
dozvedieť viac, prípadne naučiť nielen
svojho psíka ale aj seba, ako zvládať
rôzne situácie, členovia Eurocanis Humenné sa dajú nájsť každú nedeľu popoludní (čas sa v závislosti od ročného
obdobia mení, takže sa treba pozrieť
na stránku www.eurocanis.szm.com )
na cvičisku, ktoré sa nachádza pri benzínovej pumpe smerom na Sninu.
-das-
Občianske združenie
POMÁHAME SI jeho štatutárka
Mirka Zajcevová
a Mládežnícky parlament FreeMar
vás pozývajú
na prvý ročník udeľovania ocenení
ZLATÁ
SOVA
žiakom, učiteľom, dobrovoľníkom a školám
Slávnosťou vás budú sprevádzať
Marek Lacko, Tomáš Sučik
a skupina
0
18:0sKS
THE PARANOID
.
6
.
8
2
4o
201ádna sála Mné
Do akého veku psa sa s ním
dá robiť canisterapia?
Nie je možné presne definovať vekovú hranicu, závisí to od fyzického
a psychického stavu psa. S Borisom
ju budem robiť ešte maximálne rok.
Majiteľ musí vycítiť, či to pes ešte
zvláda alebo nie.
estr
en
m
Hu
Aký záujem zaznamenávate o kurz canisterapie
v našom regióne a ako
často sa koná?
Akreditovaný
vzdelávací
kurz
Inštruktor pre oblasť canisterapie
robíme raz ročne. Maximálny počet
účastníkov je 20 a celý kurz trvá
NÝ
OĽ
PV
TU
VS
Zlata sova.indd 1
13.06.14 15:05
Občianske združenie Pomáhame Si
zorganizovalo pri príležitosti Dňa
detí aj dobročinnú akciu Trh Dobrého Srdca. Šatstvo, ktoré sa pri tejto príležitosti vyzbieralo, putovalo
9. 6. 2014 na Arcidiecéznu charitu
v Humennom. Za touto myšlienkou
stojí pani Ing. Miroslava Zajcevová, konateľka OZ Pomáhame
Si, ktorá je známa svojou ochotou
pomáhať druhým a organizovaním
prospešných podujatí.
Materiálnu pomoc s prekvapením
a radosťou prijal Mgr. Stanislav
Čura, riaditeľ Denného stacionára
v Humennom.
Charitatívnej
činnosti sa venuje už od roku 1989.
Začínal ako zamestnanec Obdobu
práce, soc. vecí a rodiny v Humennom, neskôr pokračoval na Arcidiecéznej charite, kde pôsobí dodnes.
Z vlastných dlhoročných skúseností vie, aké je náročné organizovať
a poskytovať pomoc druhým. Ako
však sám hovorí, viditeľné výsledky a dobrý pocit stoja za všetku
vynaloženú námahu.
Centrum v súčasnosti pomáha 50
bezdomovcom, ktorým raz denne
poskytuje teplú stravu. Šatstvu,
ktoré venovali ľudia na Trhu Dobrého Srdca sa veľmi potešili.
Riaditeľ dodáva, že získavanie zachovalého oblečenia sa skomplikovalo, odkedy v meste rozmiestnili železné nádoby na zber šatstva.
Občania vraj radšej uložia veci do
zberných nádob v blízkosti obytného domu, akoby mali ísť ďalej do
mesta. Je to pre nich pohodlnejšie.
Ľudia, ktorí prichádzajú do Arcidiecéznej charity majú veľmi
zložitý život. Mnohí z nich sa do
komplikovanej situácie nedostali
vlastným pričinením a túžia nájsť
cestu späť do ,,normálneho“ života.
OZ Pomáhame Si bude aj naďalej
pomáhať ľuďom bez domova. Pani
Ing. Zajcevová verí, že sa čoskoro
pridajú ďalší, ktorým nebudú
ľahostajné osudy týchto ľudí.
-das-
6
INFO HUMENNÉ
Smiech cez slzy – utrpenie v cirkusoch
Určite mnohí z vás, ktorí práve čítajú tento článok radi navštevujú so
svojimi deťmi cirkus, keď príde do nášho mesta. Popravde, koľkí z vás si
kladú otázku, čím tieto cirkusové zvieratá museli prejsť, čím prechádzajú a ako to pôsobí na naše deti, ak vidia napr. oblečenú opicu stvárať
nezmyselné úlohy, ktoré vo voľnej prírode robiť nemusí alebo medveďa
riadiaceho motorku? Tieto otázky stoja na zamyslenie.
Posledný koncert tohtoročnej Hudobnej jari: (zľava) Miloš Železňák, Róbert Ragan,
Peter Solárik a Adrián Havran.
Na poslednom koncerte tohtoročnej Humenskej hudobnej jari sa po
čase opäť predstavil Humenčan žijúci v Bratislave Miloš Železňák.
Vystúpil „s gitarou na krku“ v koncertnej sieni Vihorlatského múzea
so svojimi dlhoročnými kolegami Petrom Solárikom a Róbertom Raganom s projektom “Miloš Železňák trio”. Za hosťa si prizval Adriána Harvana, tiež Humenčana, ktorý zasa pozval svojich študentov
z konzervatória.
Nie som ortodoxný
jazzman
Všetci hostia prišli na čiastočne improvizovaný koncert výborne pripravení. Po koncerte mali hudobníci
veľmi naponáhlo, a tak nám gitarista
prisľúbil odpovedať na naše otázky
prostredníctvom emailu.
• Hneď po koncerte ste utekali späť
do Bratislavy. Kam ste sa ponáhľali?
Ponáhľali sme sa hlavne kvôli mne,
pretože som na druhý deň hral v Prahe
s iným bigbítovym projektom (Ivan
Mihok Band), v ktorom momentálne
pôsobím.
• Aký repertoár ste predviedli na humenskom koncerte?
Repertoár je z nového pripravovaného
CD, ktoré je práve vo výrobe. Nahráva sa v Zlíne a v Bratislave v Štúdiu
71. Bola to vlastne premiéra akoby
suity, ak môžem použiť taký termín,
kde na seba nadväzujú konkrétne
skladby s improvizovanými pasážami
sólo gitary alebo celej kapely. Suita
je aranžovaná aj pre sláčikové trio.
Skladby majú jazzový charakter.
Takto by malo vyzerať aj nové CD.
Skladby sú takmer nahrané, ostáva len
sláčikové trio a následne to celé technicky spojíme, pretože sme nahrávali
po častiach. So zostavau, v ktorej som
v Humennom účinkoval, nahrávam aj
nové CD - Peter Solárik bicie a Róbert
Ragan kontrabas.
S Adriánom Harvanom spolupracujem už veľmi dlho. Dohliadal pri
nahrávaní sláčikov už pri mojom CD
,,Ďalšia o láske“, kde mi aj aranžoval
dychový kvintet v jednej skladbe. Koncertujeme spolu aj v projekte ,,Ruthenian-rusnacke“, čo je koncertná verzia
CD s rovnakým názvom. Preto som
Adriána pozval aj na tento koncert,
kde hral saxofón a opäť dohliadol na
sláčiky.
• Aké je byť jazzovým hudobníkom
na Slovensku v 21. storočí?
Našťastie nie som ortodoxný jazzmen
a ani som nikdy nebol. Táto hudba
ma napĺňa, rád ju počúvam a rád sa
ju učím hrať, ale venujem sa aj iným
žánrom. So Zuzkou Homolovou hrávam slovenské balady, čo je v súčasnej
terminológii ,,etno world”, s Ďurom
Turtevom máme občasný projekt
Bluesgroove a Bluesklub. Celý život ma
živila nejaká práca, ale posledné obdobie ma živí už iba hudba, koncerty
alebo práca v štúdiu.
• Je to už nejaká chvíľa, čo ste
odišli z Humenného do Bratislavy
- cítite sa byť Humenčanom alebo
Bratislavčanom?
V Bratislave som zhruba 15 rokov a je
to nateraz môj domov. Či natrvalo, to
neviem. Všade žijú ľudia a ľudia sú
všade rovnakí.
• Kto je autorom hudby?
• Aké sú návraty do rodného mesta?
Hudba aj aranžmány sú moje.
Tu som vyrastal a prežil podstatnú
časť svojho života. Mám tu ešte stále
dobrých priateľov, takže sa vraciam
rád.
• Ako sa k vám dostal “hosť koncertu” Adrián Harvan so svojimi
žiakmi?
Chcem dať do pozornosti zopár faktov: väčšina zvierat, ktoré práve vidíme
v cirkuse vystupovať, má v prírode
teritórium o veľkosti stoviek ba až tisíc km², v cirkuse sú nútené stráviť
celý život v klietke len v niekoľkých
m², kde nemôžu kvalitne naplniť svoje
prirodzené potreby, ako sú pohyb, hry,
šplhanie a lov.
Okrem toho trpia sociálnou izoláciou,
kde sú prinútené tráviť celý život zväčša
osamote, napriek tomu, že v prírode žije
väčšina z nich v rodinách a skupinách
zvierat svojho druhu. Len si predstavte,
že by vás ako malé dieťa zobrali od
vašich rodičov a učili vás neprirodzené
úlohy napr. skákať z konára na konár
a nespadnúť pri tom. Výkony, ktoré
predvádzajú zvieratá na predstaveniach ďaleko prekračujú ich prirodzené
schopnosti a sú dosahované tvrdou
drezúrou, kde okrem bolesti a strachu
trpia zvieratá v cirkusoch stresom z davov ľudí, hluku a ostrých svetiel.
Cirkusy so zvieratami sú navyše
škodlivé z výchovného hľadiska, pretože
pestujú v deťoch nesprávne stereotypy,
ako napr. zvieratá cirkus baví a je pre
ne zábavný, ale na druhej strane neučí
deti nič o ozajstných potrebách zvierat
ani ich nevychováva k úcte a empatii
k nim. Preto v mnohých krajinách Európy a sveta (Poľsko, Nemecko, Veľká
Británia, škandinávske krajiny, Grécko,
Čína, Bolívia a ďalšie) cirkusy so zvieratami už zakázali, či už zákonom
na národnej úrovni, alebo na úrovni
miest, kedy mestské zastupiteľstvá neodsúhlasili prenájom obecných plôch
cirkusom používajúcim vo svojich vystúpeniach zvieratá. Verejné priestranstvá prenajímajú len cirkusom s artistami alebo iným subjektom, ktoré
rozvíjajú kultúru a kultúrnosť verejnosti.
Podľa mňa by sa mal každý správny
človek zamyslieť nad tým, čím tieto zvieratá musia prejsť a čo musia
podstupovať. Pokiaľ sú vám zvieratá „ukradnuté“, tak sa skúste aspoň
zamyslieť, ako tieto cirkusy, v ktorých
vystupujú živé zvieratá pôsobia na
naše deti, ako som spomínal vyššie.
Už dlhší čas beží pod Slobodou zvierat petičná akcia, ktorá má za úlohu
zakázať v rámci Slovenskej republiky
vystupovanie živých zvierat v cirkusoch
a pripojiť sa tak k ďalším vyspelým krajinám, ktoré už tento zákon podpísali.
Musím sa priznať, že v kútiku duše
mi napadlo, či by sme práve my,
Humenčania, nemohli apelovať na
mesto, aby neprenajímalo svoje obecné
pozemky práve cirkusom so zvieratami
a stať sa prvým mestom na Slovensku,
ktoré by podporovalo takúto vec. Som
si istý, že časom by sa k nám pridali
ďalšie mestá a nakoniec by možno boli
aj cirkusy so zvieratami na Slovensku
úplne zakázané a pripojili by sme sa
tak k ďalším vyspelým krajinám, ktoré
tento krok už dávno podnikli.
Viac o problematike cirkusov nájdete na: http://slobodazvierat.sk/
Cirkusy-so-zvieratami-Smiech-cezslzy.276.0.html
Tomáš Šudík, poslanec
Mládežníckeho parlamentu FreeMar
Kultúrne leto je späť
Martin Geišberg a Nany Hudák sú pesničkári, ktorých neskazila komerčná
produkcia. Spievajú o živote, láske a pravde tak, ako to cítia bez prehnaných póz.
Na pódiu pri Fontáne lásky otvorili v druhú júnovú nedeľu humenské Kultúrne
leto. Deň to bol naozaj horúci, a tak niet divu, že námestie „nepraskalo vo švíkoch“,
aj keď pohodičku navodili chlapci parádne.
Všetci, ktorí sa počas nasledujúcich prázdninových mesiacov budú v nedeľu
popoludní nachádzať v meste a nebudú vedieť, čo s načatým večerom, čaká
o pol šiestej (až na malé výnimky, kedy je čas pozmenený) rôznorodý kultúrny
program. Okrem mladých domácich umelcov zo všetkých miestnych umeleckých škôl sa môžete zabaviť pri folklóre, big bíte, zumbe či detskom divadle.
V najbližších týždňoch tu budú na vašu priazeň čakať v hudobných a tanečných
blokoch žiaci ZUŠ Mierová a SZUŠ Múza
(22. júna), Tanečný klub Feeling pri CVČ
Dúha a zumba s inštruktorkou Nikou
(29. júna), český a slovenský folklór v
podaní Vlčnovjanu a Riavy (6. júl, 15.00
hod.) či alternatívny pop v angličtine od
mladých Vranovčanov Frequency.
Martin Geišberg a Nany Hudák priniesli na otvorenie Kultúrneho leta pohodovú náladu.
-das-
INFO HUMENNÉ
RECEPTY
Prinášame vám tradičné recepty z Humenného
a z celého nášho regiónu. Vyskúšajte pripraviť
recepty našich starým mám.
Prajeme vám dobrú chuť!
7
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
vskutku,
skuto ne
1. as
tajni ky
panické
hromadné
E V
Tvrdošína vyberanie
vkladov
štvorcový
nerast
zhrnujúci
výpo et
poobtriasaj dookola
sunutím
dostanú
dolu
hydrid
sodíka
mužské
meno
podra ovacia
spojka
Ingrediencie: 550 g polohrubej múky, 0,25 l
kyslého mlieka, 1ks vajce, tuk, práškový cukor,
sóda bikarbóna, soľ
Postup: Mlieko, múku, vajce a soľ zmiešame na
vláčne cesto. Pridáme pol kávovej lyžice sódy
bikarbóny, premiešame a na doske vyvaľkáme.
Cesto krájame na štíhle kosoštvorce, ktoré po
oboch stranách vyprážame na horúcom tuku.
Hotové posypeme práškovým cukrom.
Pomôcky:
ATA,
anatas,
DKA
zisk,
prospech
zaligotala sa
tla . ag.
Albánska
skr.súhvezdia Orión
uš achtilá
ázijská
pálenka
4. as
tajni ky
nevkusne
ozdobím
?
Pomôcky:
ETS, jet,
amice, sil,
a vista
bledomodro,
nevädzovo
mužské
meno
pitím
ubrala
okresný
výbor
zákerne
rímske
íslo 99
televíz. sp.
Etiópie
nedobre
zn. áut
Grand
Tourismo
t nistý
ovocný
ker
útok
2. as
tajni ky
Postup: Mäso z pliecka pomelieme. Cibuľu
spražíme na oleji, nakoniec pridáme trocha
červenej papriky a dáme vychladnúť. Ryžu
premyjeme a dáme na 5 min. do vriacej vody,
precedíme, necháme vychladnúť. Mäso a ryžu
zmiešame s cibuľkou, pridáme 2 strúčiky
pretlačeného cesnaku, soľ, vajce, čierne korenie a 1 malý paradajkový pretlak. Touto zmesou budeme plniť kapustné listy. Medzitým sme
z hlávky kapusty odstránili hlúbik a dali povariť
do vody asi na 15 min., aby sa postupne oddelili jednotlivé listy. Hrubšiu časť listu odrežeme
a pripravíme listy na plnenie približne rovnakej
veľkosti. Z listu urobíme lievik, naplníme
a zatlačíme tak, aby sa pri varení neotvoril. Dno
hrnca vyložíme zvyšnou kapustou, aby sa holúbky nepripálili a na kapustu ukladáme lieviky do
kruhu až celé dno vyplníme. Ukladáme aj 2-3
vrstvy na seba podľa množstva plnených listov.
Zalejeme vodou, pridáme 1 malý pretlak, trocha
soli a varíme na miernom ohni asi hodinu.
španielske
ženské
meno
ženské
meno
priate ko
(iron.)
brúsením
opracuj
vzorec
oxidu
germanatého
Ingrediencie: kapusta biela hlávková, 500 g
bravčové pliecko, 250 g ryža guľatá, 2 paradajkové pretlaky, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku,
mleté čierne korenie, soľ, 1 vajce, mletá červená
paprika, olivový olej
3. as
tajni ky
úprava
bratia
(expr.)
hoci,
po esky
Zemplínske holúbky
zápach
roztrusujme
zrúkne,
zaru í
klenot
z gagátu
Čeregy
Zbohatlík parkuje svoj nový Mercedes
a ke vystupuje prejde okolo kamión
a odtrhne mu dvere.
- Ty svi a, ... zni il si mi nové auto! reve za ním zbohatlík.
- No jasné, zbohatlík! ... Všetci ste takí
materialisti. Vôbec si si nevšimol,
že som ti odtrhol aj avú ruku!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
pružná
gu a
na hranie
taxík
Anna
(dom.)
Nemecká
umelecká
agentúra
predložka
hra priamo z nôt
(hud.)
výstuž
obrubujúca
palubné
otvory
utajený
pôvodca
Amatérska
atletická
asociácia
kadia ?
www.scalpermedia.sk
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
PRIPOJTE SA K NÁM!
Pomôžte tvoriť naše noviny INFO HUMENNÉ. Píšeme o vás a pre vás, a preto sa
neváhajte zapojiť a poslať nám zaujímavé podnety a tipy na články.
Naším spoločným cieľom je reprezentovať mesto, podporovať dobré veci,
upozorňovať na nepríjemné záležitosti a riešiť problémy. Staňte sa súčasťou komunity, ktorej nie je ľahostajná situácia v Humennom.
Urobme z nášho mesta príťažlivé a príjemné miesto pre život nielen pre nás, ale
aj pre budúce generácie. Vaše tipy, návrhy alebo akékoľvek otázky posielajte na
emailovú adresu [email protected]
Vydavateľ: Občianske združenie POMÁHAME SI, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 42381401,
mail: [email protected], www.infohumenne.eu, evidenčné číslo: EV 5002/14, ISSN: 1339-7214
8
INFO HUMENNÉ
Čaro ušľachtilého činu prešlo aj
naším mestom
Myšlienka obrovského rozmeru, aj
keď len pomyselného, keďže dnes už
nie je, bohužiaľ, zvykom robiť niečo
len tak nezištne a čaro ušľachtilých
skutkov sa z našich životov vytráca.
Jeden taký zanechal závan dobra aj
v našom Humennom.
Charitatívna jazda a piaty ročník projektu „Na bicykli deťom“ so štartom
na východnom cípe našej republiky
v Novej Sedlici 6. júna mala pred sebou
1 157 kilometrov. Prvá etapa končila
v Prešove, neskôr sa dobrovoľní
účastníci peletónu presunuli z Prešova
do Košíc a späť, pričom oddelenie detskej onkológie v Košiciach bolo cieľom
tejto časti etapy, aby s hercom a inventárom cyklojazdy Ivanom „Tuli“ Vojtekom odovzdali chorým deťom a ich
rodičom darčeky. Ďalším zastavením
bola Tatranská Lomnica, charitatívna
jazda pokračovala do Banskej Bystrice,
Kremnice, z Martina do Beluše, Zlína,
Kunovíc a Brna, odkiaľ sa cyklisti
presunuli do Trenčína a posledná etapa skončila 14. júna v Bratislave.
A prečo to všetko?
Najmladší účastník uplynulej charitatívnej cyklojazdy, niekdajší onkologický
pacient Šimon Holodňák z Prešova.
Zakladateľ Občianskeho združenia
Deťom pre život a neskôr filantrop
roku 2013 Mirko Bilík má vryté do
duše ťažké chvíle, ktoré s manželkou
museli prežívať po vyrieknutí diagnózy lekárom nad zdravotnými
výsledkami ich synčeka. Združenie
Bronzové medaily na krídlach anjela
Kvarteto elity mužskej a juniorskej vekovej kategórie zdobilo svojím futsalovým umením v sobotu 14. júna palubovku Mestskej športovej haly
v Humennom. Želiezko v ohni záverečného turnaja Slovenského pohára
Final four mali vďaka tímu Angels aj Humennčania.
Fanúšik nemohol v prípade tejto
športovo nádhernej akcie a historicky
asi prvej v Humennom v takomto
rozmere vôbec namietať. Favorizovaná ŠK Across Pinerola Bratislava bola semifinálovým súperom
pre našich chlapcov. Riadny hrací
čas skončil nerozhodne 2:2, a tak
o postupujúcom finalistovi rozhodlo
predĺženie (3:4)... Účet stretnutia
otvárali hostia v 1. minúte. Matúš
Mamaj a v ten istý deň zároveň
mladoženáč skóre do dvoch minút
vyrovnal. Na druhý gól Mamaj
asistoval Murinčákovi v 24. min.
O predĺžení rozhodla 26. min., keď
súper rozvlnil domácu sieť gólom po
rohu. Až to druhé sa ukázalo finálne,
keď najprv Šalata prinútil v 2. min.
súpera k power-play, neskôr kapitán
Pineroly vyniesol ortieľ nad celým zápasom. Vyrovnal na 3:3 a 86 sekúnd
Cyklistický charitatívny peletón prevetral aj ulice nášho mesta.
V bielom tričku (uprostred) najstarší účastník etapy, Humenčan Andrej Džugan.
má za cieľ prekonať deťom a ich
rodičom psychické a fyzické následky, nielen onkologických ochorení.
Preto podpora cestou projektov.
Hľadať cestu v stave beznádeje. Získané peniaze končia u malých onkologických pacientov.
Šimonko Holodák: „Ja som mal
v živote obrovské šťastie, aj napriek
tomu, že sám som bol chorý. Teraz však
môžem so svojím ockom absolvovať
pred záverečným hvizdom získal
miestenku do finále.
O medailovú priečku „anjeli“ zabojovali s družstvom KSF Doxx Žilina
patrične. Gólman Dudič prezentoval
nádherné zákroky, a tak zvyšok tímu
Vlada Vasilenka a Fera Schlimbacha mal za úlohu zaskvieť sa gólovo.
Piata minúta zaknihovala odbornosť
Šalatu, keď dorovnal manko z 3. min.
a góle Nemetha. Doslova tanečné
kroky predviedol Murinčák po spolupráci s Kuzmom a trafil horný roh
súperovej svätyne. Polčasové vedenie 2:1 sa do brány preniesla aj zmenou postu, keď šancu ukázať sa medzi
konštrukciami dostal druhý brankár
„anjelov“ L. Behún. Hosťujúci Nemeth
Šťastní a bronzoví v Slovenskom pohári – Angels Humenné.
v pohode celú trasu na bicykli. Chcem
podporiť aj takýmto spôsobom choré
deti. Mnohí sa k nám postupne pripoja na trase, ja absolvujem celú jazdu.
Šport ma veľmi baví, možno sa budem, ak mi to zdravie dovolí, venovať
sa bicyklovaniu aj na vyššej úrovni.
Za všetko ďakujem svojim rodičom i
lekárom,“ dodal 12-ročný Šimon.
-KJM-
priniesol v 33. minúte kontaktný gól,
na rad prišiel zo strany Žiliny power-play s nútenou stratou brankára.
Povinnosť zisku medaily zohrala
svoje a s bronzu sa tak tešili (právom)
„anjeli“.
Tretie miesto sa pre Humenné zrodilo v podaní týchto zástupcov Angels:
Martin Dudič (Lukáš Behún) – Jaroslav Kuzma, Adrián Šalata, Lukáš
Gabák, Gabriel Horvat, Patrik Mycio, Matúš Mamaj, Peter Murinčák,
Tomáš Opiela, Anton Lojan a Jaroslav
Mihalič.
Kvalitné a rýchle futbalové perličky,
niekedy až formou exhibície zvádzali futbalisti aj vďaka sčasti profesionálnemu zloženiu favoritovi súťaže
Slovmatic FOFO Bratislava. Aj keď
v Humennom už postupne pozorujeme zárodky mládežníckeho futsalu,
je to všetko len na báze rekreačného
vyžitia. No z hľadiska mohli práve
títo nadšenci pozorne sledovať techniku a kombinačné ťahy mladých
juniorov (ročníkom narodenia 1995 a
mladších) v podaní dvoch žilinských
tímov, družstva z Banskej Bystrice
a neďalekých Košíc. Vo finále si to
rozdali celky zo Žiliny, pričom ŽFA
Žirafa podľahla KSF Doxx rozdielom
šiestich gólov a „žirafy“ sa k slovu
v podobe skórovania vôbec nedostali.
Nerozhodných 2:2 v zápase o 3. miesto rozhodlo o predĺžení a až pokutové
kopy (11:12) postavili CFC Košice
na bronzový stupeň víťazov. Nepopulárne štvrté miesto pripadlo MIBA
z Banskej Bystrice.
-KJM-
Download

Kto za to môže? - info Humenné | Noviny