Veľká noc sa vždy oslavuje prvú nedeľu po prvom jarnom mesačnom
splne. K jarnej oslave slnovratu, ku
vzkrieseniu prírody zo zimného
spánku, sa viaže mnoho starých
zvykov, pochádzajúcich ešte z pohanských čias.
Pod vplyvom kresťanstva získali veľkonočné sviatky náboženský charakter a boli zasvätené pamiatke
umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista.
Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový pôst. Jeho súčasťou je šesť
nedieľ - poslednou je Kvetná. Mala
by sa však volať Palmová, pretože
Ježišovi pri vjazde do Jeruzalema
mávali nadšené zástupy palmovými
ratolesťami a oslavovali ho ako mesiáša - osloboditeľa židovského národa. U nás palmy nahradili rozkvitnuté vŕbové halúzky. Na Kvetnú
nedeľu sa bahniatka v kostoloch
svätili. Ľudia ich strkali na poliach do
zeme na ochranu pred krupobitím a
doma za obrazy, aby chránili domy
pred hromom.
ZELENÝ ŠTVRTOK
V tento deň pri Poslednej večeri
Kristus ustanovil sviatosť kňazstva a
sviatosť oltárnu - Eucharistiu. Chlieb
premenil na svoje telo a víno na svoju krv.
Podľa ľudovej tradície je ráno dobré
skoro vstať a umyť sa rosou. Vraj sa
tak zabráni lišajom a iným chorobám. V ten deň naposledy zaznejú
zvony, ktoré potom zmĺknu až do
Bielej soboty. Pri poslednom zvonení
treba cinkať peniazmi, aby sa vás
držali po celý rok. Namiesto zvonenia sa až do Vzkriesenia ozývajú
ráno, na obed a večer rôzne rapkáče,
hrkáče a klepáče.
VEĽKÝ PIATOK
Tento deň je v katolíckej liturgii
dňom smútku. Cirkev prežíva umučenie a smrť Spasiteľa. Ježiš nesúc
svoj kríž, bol vyvedený von na miesto zvané Lebka, hebrejsky Golgota,
kde bol ukrižovaný. Dôkazom účasti
na utrpení Ježiša Krista je prísny
pôst. Aby mal Ježiš v hrobe pokoj,
nesmelo sa hýbať s pôdou, pracovať
na poli ani v záhrade. Tiež sa podľa
ľudovej tradície neprala bielizeň.
Gazdiné si dávali pozor, aby nepožičiavali nič z domácnosti, pretože
požičanými vecami sa vraj dalo čarovať. Na Veľký piatok sa údajne otvára zem a vydáva poklady.
BIELA SOBOTA
V tento deň sa nekonajú až do
polnoci nijaké bohoslužby. Telo Ježiša ležalo zabalené v bielej plachte v
hrobe, ale jeho duša išla k spravodlivým zosnulým zvestovať, že sú vykúpení. Ľudia čakajú na jeho vzkriesenie. Podľa tradície bolo v domácnosti zvykom uhasiť všetky ohniská.
Oheň vzbĺkol v kostoloch až o polnoci zo soboty na nedeľu, keď sa
vlastne začínajú sviatky, oslava
vzkriesenia a života. Noc Bielej soboty sa nazýva aj Veľká, odkiaľ pochádza aj názov sviatku vzkriesenia Pána
- Veľká noc.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Týmto dňom sa začína veľkonočné
obdobie, ktoré trvá až do Turíc a v
ňom si pripomíname posledné dni
pozemského života Ježiša Krista. V
tento deň sa svätili baranček a
bochník, ale aj vajcia, chlieb a víno.
Podľa tradície každý, kto prišiel
domácnosti, dostal kus sväteného
chleba. Popoludní sa farbili kraslice.
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Neviažu sa k nemu nijaké liturgické
úkony. Z hľadiska ľudovej tradície je
to však najvýznamnejší deň veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k
nemu patrí šibačka. Najčastejšie sa
šibe korbáčmi z vŕbového prútia,
ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich
dotyk omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa prisudzuje aj
polievaniu vodou. Radosti veľkonočných sviatkov sa obyčajne končili
tanečnou zábavou. Po dlhom pôstnom čase tak opäť znela hudba.
Mgr. Ľudmila Synaková
Veľkonočné SMS želania
Keďže je to v našej moci, prajeme
Vám k Veľkej noci: veľa vône koláčov, veľa slušných šibačov, dobrej
vodky zo skleničky, vedro vody zo
studničky. Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám praje ...
******************
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví
dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody, krásne veľkonočné sviatky prajú....
******************
Milý zajko, ráno vstal, vajíčka si
pohladkal, korbáčik si vyleštil a takto
sa potešil: Hurá je tu Veľká noc,
práce bude moc a moc. Veselú Veľkú
noc praje...
******************
Korbáč, vodu, kraslíc moc nech prinesie Veľká noc. Zdravie, šťastie, úsmev v tvári praje...
******************
Dobrej šunky, veľa vajec k tomu
chleba krajec. Do pohára vínečka a
veľa zdravíčka. Tým čo nosia sukničky, veľa vodičky. Tým čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice želá ....
******************
Skôr než domov prinesieš pár farebných vajec, poriadne sa pred šibačkou, poriadne sa najedz. Inak by si
ľahko mohol priniesť len opičku,
nezabudni k pálenke občas aj vodičku
******************
Gúľa sa k Vám tichučko veľkonočné
vajíčko prichádza len na čas krátky
zaželať vám krásne sviatky
******************
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví
dlho žili. Na veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody, krásne veľkonočné sviatky prajú...
******************
Ty si šibal zajačik. Kde si schoval
korbáčik? Zdá sa, že ho milý zajko
vymenil za pekné vajko. Pekné Veľkonočné sviatky praje...
******************
Koláč, šunka nech Vám chutí, vodka,
víno hlávku múti. Len raz za dlhý rok
máme krásnu Veľkú noc. Veľa vody,
smiechu a radosti praje...
Prvého marca bol pre občanov Jelšoviec tak trochu slávnostným dňom a to nielen preto, že sa v kultúrnom dome konala
fašiangová zábava spojená s kultúrnym programom, ale hlavne
preto, že v tento deň bol novo zrekonštruovaný kultúrny dom
v Jelšovciach oficiálne otvorený občanom. Kultúrny dom počas
predchádzajúcich rokov prešiel viacerými stavebnými zásahmi.
Najrozsiahlejšiemu však došlo na prelome rokov 2013 – 2014.
Obec bola úspešná svojim projektom „ Kultúrny dom Jelšovce
– prestavba – I. a II. etapa“ v zmysle Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013, opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi č.4 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.
Finančné prostriedky na prestavbu boli poskytnuté zo systému
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV). Zmluva na projekt bola podpísaná 19.7.2013 na obidve etapy prestavby vo výške 126.000,-Eur. Projekt bol podaný
prostredníctvom OZ Mikroregionu Radošinka, ktorá je Miestnou akčnou skupinou programu LEADER, v ktorej okrem Jelšoviec pôsobí ďalších desať obci regiónu. Projektový zámer
prestavby bol rozdelený na tri etapy, pretože finančné náklady
boli vyššie ako boli obci poskytnuté z fondu EPFRV. Tretia
etapa prestavby bola realizovaná v plnej výške z rozpočtu
obce. Celkové náklady obce v rámci spolufinancovania na
prestavbu kultúrneho domu boli vo výške 41.500,-EUR. Projekt
na prestavbu kultúrneho domu riešila Architektonická kancelária Csanda-Piterka z Nitry. Generálnym dodávateľom
stavby bola fa Energoinvest a.s.Bratislava a priamym realizátorom bola stavebná firma Ing.Roberta Moravčíka. V rámci
rozsiahlej prestavby boli zrealizované nasledovné práce : komplexná výmena drevených dverí a okien za plastové, komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vykonanie kompletného odvlhčenia obvodových múrov, komplexná rekonštrukcia
vnútorných elektrických rozvodov, statické zabezpečenie starej
časti KD – kuchyňa, úprava rozvodov ústredného kúrenia,
výmena starej krytiny a tepelnej izolácie nad sálovou časťou
KD, realizácia nových sádrokartonových podhľadov vo vestibule a sále, realizácia nových vnútorných omietok a soklov, komplexná výmena elektrických svietidiel, vybrúsenie parkiet aj s
nalakovaním, výmena klampiarskych výrobkov, komplexné
zateplenie fasády a nové vonkajšie omietky.
Práce sa začali realizovať v septembri 2013 a boli ukončené v
druhej polovici februára 2014. Kultúrny dom bol odovzdaný do
užívania 14.2.2014.
„Záverom mi dovoľte srdečne poďakovať všetkým vyššie menovaným firmám, ale aj tým, ktorí akýmkoľvek iným spôsobom prispeli, aby náš kultúrny stánok vyzeral tak, ako vyzerá
teraz po rekonštrukcii. Zvlášť ďakujem Poľnohospodárskemu
družstvu Jelšovce, fa Envigeos, fa Univerz – M.Hanus, Stolárstvu P. Matulu, M Billikovi, M.Kečkéšovi a členkám a členom
Občianskeho združenia Jelšovského klubu.
Želám obnovenému kultúrnemu domu v Jelšovciach, veľa spokojných návštevníkov nielen z radov jelšovčanov, ale aj z okolitých dedín, aby sa sem v prípade jeho využitia vždy radi vracali a v dobrom spomínali na chvíle, ktoré tu strávili.“
Ladislav Hroššo, starosta obce
v vynovený vstup v
v šatne už bez zastaraných rozvodných skríň v
v vymenený strop aj svietidlá v
v nová fasáda aj okná v
v príhovor starostu pri príležitosti otvorenia KD v
v vystúpenie folklórneho súboru Povoja v
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí
jedia za stolom klobásy.
Takto to bolo aj u nás 1.marca, keď sa v našej obci už tradične konala fašiangová zábava spojená s pochovávaním
basy. Hlavným organizátorom bol Obecný úrad za
pomoci občianskeho združenia Jelšovský klub.
Tento rok bola fašiangová zábava slávnostnejšia, bola
spojená s otvorením zrekonštruovaného Kultúrneho
domu, ktorý dostal nový šat zvonka aj zvnútra. Upratať
bolo treba všetky jeho kúty. Času bolo málo, ale členky
Ješovského klubu sa postarali, aby bolo všetko včas pripravené.
Súbežne s upratovaním, výzdobou a zariaďovaním sály
bežal nácvik programu, do ktorého bola zakomponovaná
účasť folklórneho súboru Povoja z Piešťan. Povoju v jej
vystúpení výdatne podporili krojované Jelšovčanky. Aby
všetko fungovalo v sále a v kuchyni, o to sa postarala
Helenka Fülöpová so svojou partiou klubistiek, Ľuboš
Dvoráček sa tak, ako každý rok postaral o program.
Ráno sa začali práce okolo zabíjačky. Čagalova partia si
poradila so všetkými prácami spojenými so zakáľačkou s
profesionálnou rutinou. Od rozobratia bravčeka až po
samotnú prípravu mäsa, tlačenky, oškvarkov a žobráckej
kaše pracovala zohratá partia až do popoludnia. Aby naši
fašiangujúci nehladovali v kuchyni sa pripravovali dve
večere z čerstvého mäsa. Koho trápil smäd, mohol ho
uhasiť v bufete s bohatou ponukou nápojov.
Hostia sa začali schádzať už pred siedmou. Na stoloch ich
čakalo sladké prekvapenie, fánky, ktoré už tradične pripravila pani Olinka Gajarská. Úvod patril folklórnej skupine Povoja z Piešťan a našim dievčatám oblečeným v
jelšovskom kroji, ktoré ľudovou piesňou „Jednej dcéry
mamka“ otvorili fašiangovú zábavu. Po úvodných slovách
Helenky Fülöpovej pán starosta Ladislav Hroššo privítal
prítomných a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na
rekonštrukcii a zveľaďovaní kultúrneho domu, a na príprave fašiangovej zábavy. Ľuboš Dvoráček prítomných
oboznámil s programom večera.
Program sa začal známou ľudovkou „Fašiangy Turíce,“
túto si zaspievala celá sála, nasledoval prípitok s pálenkou z Jelšovskej pálenice. Tancovať sa začalo tradičným
valčíkom - netradičnou dámskou volenkou. Do tanca
hrala osvedčená kapela Esso Band, ktorá nás zabávala až
do skorých ranných hodín. Prestávky spestrili spevom
známych, ale aj menej známych ľudových piesní speváčky a harmonikár z folklórneho súboru Povoja. Nálada
bola výborná a všetci sa dobre bavili. Asi hodinu pred
polnocou zhasli svetlá v sále, horeli iba sviečky na
stoloch a za zvuku umieračika vstúpila do sály smrtka.
Prišla si po basu, symbol neviazanej zábavy, aby tak
ukončila hýrenie počas fašiangového obdobia a nastolila
dlhý štyridsať dňový pôst. Keď sa svetlá opäť rozsvietili
do sály už kráčal smútočný sprievod. Na jeho čele išiel
miništrant s veľkou zástavou, za ním kráčal farár s dvoma
miništrantmi. Nasledoval zronený basista, ktorý tlačil
basu prikrytú smútočnými kyticami, pomáhali mu čertica, cigánky a smrtka učnica, v podaní Nelinky Cigáňovej.
Nakoniec išli uslzené ženy, ktoré tento sprievod sprevádzali smútočnými piesňami. Preto, že sme basu pochovali s trojdňovým predstihom, zábava mohla pokračovať,
neúnavní tanečníci poctivo leštili čerstvo nalakované parkety. Spoločne sa pri veselých tónoch zabávali starí
rodičia, deti aj vnúčatá. A o tom je pravá dedinská
zábava. Kultúrny dom svoju premiéru úspešne zvládol a
je pripravený na ďalšie výzvy.
Ďakujeme všetkým sponzorom: predsedovi Poľnohospodárskeho družstva v Jelšovciach pánovi Ing. Mariánovi Ondrušovi, pánovi Ing. Jurajovi Rojkovi a Jelšovskej
pálenici, firmám ENERGOINVEST, a.s., Bratislava, ENVIGEOS Nitra, s.r.o, so sídlom v Lužiankach, Architektonickej kancelárii Csanda - Piterka, s.r.o, ako aj všetkým
dobrým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali
pri organizovaní tohto podujatia.
Mgr. Lýdia Berecová
Najväčšou investičnou akciou tohto roka bude 3.etapa výstavby kanalizačných prípojok na Hlavnej ulici.
V piatok 21. februára 2014 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelšovciach, na ktorom sa zišli všetci siedmi
poslanci Ing. Ondrej Benc, Peter Bernát, Helena Fǜlӧpová, Ing.
Pavol Hroššo, Ing. Jaroslav Jakubička, Mgr. Lýdia Molnárová a
Mgr. Ľudmila Synaková. Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce
Ing. Ladislav Fúska, ekonómka obce Mgr. Janette Teplanská a
zamestnankyňa obce Renáta Matulová. Zasadnutie otvoril a
viedol starosta obce Ladislav Hroššo. Za overovateľov zápisnice
boli určení poslanci Peter Bernát a Ing. Jaroslav Jakubička.
Na úvod schôdze bola kontrola uznesení a vyhodnotená bola
zápisnica z posledného rokovania obecného zastupiteľstva.
Poslanci s pripomienkami schválili návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Jelšovce č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Obce Jelšovce. Schválili tiež návrh dodatku k
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jelšovce č.2/2013 o
financovaní materskej školy a školských zariadení na území
Obce Jelšovce. Zaoberali sa tiež financovaním CVČ Domino v
roku 2014, ktoré navštevujú deti z našej obce a z toho dôvodu
je obec povinná podieľať sa na financovaní. Vypočuli si správu
z následnej finančnej kontroly zameranej na správnosť vyberaných miestnych poplatkov na Obecnom úrade v Jelšovciach.
Vzali na vedomie vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2013 a kontrolu vybavovania sťažností v roku
2013 na Obecnom úrade v Jelšovciach, ktoré predniesol hlavný
kontrolór obce Ing. Ladislav Fúska. V roku 2013 prišlo na
obecný úrad 5 sťažností, týkali sa hluku, znečisťovania životného prostredia a susedských vzťahov.
Na vedomie vzali aj správu z následnej finančnej kontroly
zame-ranej na vybrané investičné akcie realizované v roku
2013 a to: Šibeje park a rekonštrukcia Kultúrneho domu –
výber dodávateľa, zmluvy o dielo a fakturácie.
V ďalšom bode poslanci schválili Návrh rozpočtu Obce Jelšovce
na roky 2014. K tomuto bodu si vypočuli stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce a stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Ladislava Fúsku k úveru obce.
Odhad príjmov na rok 2014 vychádza z vývoja v roku 2013 za
jednotlivé druhy miestnych daní, poplatkov, transferov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra obyvateľov, životného prostredia, dotácie na učebné
pomôcky a stravovanie deťom z rodín v hmotnej núdzi,
dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu v oblasti školstva,
dotácie na aktivačné práce. Celkovo sú tieto dotácie v sume 53
505,48 €. V porovnaní s rokom 2013 sú o 10 903,47 € nižšie.
Tento rok sa nepočíta s dotáciou na cestnú infraštruktúru,
ktorá bola minulý rok poskytnutá na úpravu a rekonštrukciu
poškodených ciest po zime 2013 a to 1 103,82 €. Dotácia
poskytnutá na zvýšenie 5-perc. zvýšenie platov pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkom v roku 2013 (1 845 €) je teraz
premietnutá do podielových daní obce. Najväčšie zníženie o
10 489 € predstavuje dotácia z ministerstva školstva na základnú školu. Tento pokles odzrkadľuje zníženie počtu detí
navštevujúcich ZŠ, na základe čoho musela obec pristúpiť k
racionalizačnému opatreniu a prepustiť jedného pedagogického zamestnanca.
Najväčší podiel na celkových príjmoch tvorí podiel na výnose
daní z príjmov fyzických osôb 180 780 €, ďalšiu skupinu
daňových príjmov tvoria miestne dane – daň z nehnuteľnosti,
daň za psa, za užívanie verejného priestranstva. Podstatnou
súčasťou príjmovej časti návrhu rozpočtu sú aj príjmy za tuhý
komunálny odpad, kanalizáciu a administratívne poplatky. V
roku 2014 obec počíta so znížením príjmu za prenájom priestorov obecnej budovy Miházunk, ktoré boli v r. 2013 využívané
podnikateľskými subjektmi. V r. 2014 tu sídli iba jazyková škola
Adler.
Poslanci schválili rozpočet obce. Bežné príjmy predstavujú 304
212, výdavky 304 207 eur. Čo sa týka kapitálového rozpočtu,
príjmy sú naplánované na 296 289 eur, výdavky predstavujú
233 400 eur. Jednoznačne najväčšou investičnou akciou tohto
roka bude realizácia 3. etapy výstavby kanalizačných prípojok
na Hlavnej ulici, na ktorú je v rozpočte naplánovaných 10 000
eur. Táto realizácia bude pre obec, ako aj pre občanov mimoriadne finančne náročná a to najmä v dôsledku rozdielneho
spôsobu pripojenia. Dotknutí občania budú predvolaní na rokovanie k tejto problematike, pretože prípojka bude realizovaná
len tým majiteľom rodinných domov, ktorí majú o kanalizáciu
eminentný záujem. V tomto roku bude opravený chodník pri
autobusovej zastávke oproti Pohostinstva Jelšovce (financie sú
prisľúbené cez Leader – Mikroregión Radošinka). Ďalšou
investíciou bude intenzifikácia ČOV. Obec sa v tomto roku
bude uchádzať o dotáciu na túto akciu, predpokladaná suma
dotácie je 54 092 €, obec sa bude na akcii podieľať 2 800 €.
Obec plánuje v tomto roku zakúpiť 4-kolesovú kosačku v hodnote 3 600 €, ktorá poslúži na údržbu Šibeje parku, ako aj
verejného priestranstva v obci. Obec podala na ENVIROFOND
žiadosť na výstavbu obecného vodovodu, ktorá si vyžiada
dotácie 59 000 €. V prípade schválenia tejto dotácie bude
nutná spoluúčasť na financovaní tohto projektu vo výške 3 000
eur. Obec ďalej plánuje rozšíriť kamerový systém na zvýšenie
bezpečnosti. Na tento účel požiadala o dotáciu vo výške 13
7321 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške
12 500 €, ktorý obci poskytne Prima banka na účely zabezpečenia financovania rekonštrukcie Kultúrneho domu v
Jelšovciach.
Mgr. Ľudmila Synaková
Trochu štatistiky
K 31. decembru 2013 mala naša obec 1011 obyvateľov. V roku 2013 sa v našej obci narodilo
12 detí, z toho bolo 7 chlapcov a 5 dievčat. Zomrelo 12 občanov, z toho 8 mužov a 4 ženy. V
roku 2013 uzatvorilo manželstvo 6 párov. Na trvalý pobyt do obce sa prihlásilo 24 občanov a
odhlásilo sa 7 občanov.
Priemerný vek obyvateľov našej obce v roku 2013 bol 40,87 rokov. Najstaršou, resp.
najstarším obyvateľom našej obce je Viktor Boháčik, ktorý má 93 rokov (tento rok bude mať
v júni 94 rokov), najstaršou obyvateľkou je Helena Hroššová, ktorá má 92 rokov (tento rok v
decembri bude mať 93 rokov).
Mgr. Ľudmila Synaková
Oslavy Dňa učiteľov 28. marca sú vzácnou chvíľou,
kedy si učitelia premietajú cestu, ktorá ich priviedla
k tomuto krásnemu povolaniu. Zároveň si pripomínajú všetky dôležité okamihy strávené za katedrou. Pre niekoho sú to roky, pre iného desaťročia.
Pre celú spoločnosť sa však tento deň spája s príležitosťou poďakovať sa im za nasadenie a každodenné
úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove a vzdelávaní
našich detí.
Učiteľ - toľkokrát skloňovaná profesia, poslanie,
osobnosť, nositeľ hodnôt, no pre niektorých jednoducho – len obyčajné zamestnanie. Mrzí ma, že
mnohokrát je v širšej verejnosti povolanie učiteľa
vnímané len cez tzv. výhody, ktoré sú s ním spájané.
Či už je to dĺžka pracovnej doby alebo prázdniny.
Sami učitelia však najlepšie vedia, že profesia učiteľa
kladie na osobnosť človeka obrovské požiadavky. Na
jednej strane musí byť učiteľ „vedcom“, ktorý musí
veľa poznať, ovládať, tvoriť. Svojím profesionálnym
prístupom a odbornosťou rozvíja vedomosti a praktické schopnosti žiakov, upevňuje ich zručnosti. Na
druhej strane sa však od učiteľa očakáva, že bude
zároveň „umelcom“, aby deti a žiakov „nainfikoval“
láskou k hľadaniu, objavovaniu, k múdrosti a dobru.
Neraz sa ocitá v pozícii psychológa či starostlivého
V predošlom čísle sme uverejnili článok o tom, akú má jeden z nás
Jelšovčanov záľubu, a to, kúpať sa v
ľadových vodách. Áno, písali sme, že
Marek Matula je registrovaný člen
klubu Slovenské ľadové medvede
Nitra. No, a dnes vám prezradíme, že
dňa 19.1.2014 k nemu pribudol ďalší „ľadový medveď“, a to konkrétne jeho mladšia dcéra Emka (9). Nie
je úplne jasné, čo ju k tomu doviedlo. Možno sa jej to
zapáčilo, keď pravidelne chodila podporovať svojho
ocina na tréningy a nechýbala aj na niektorých väčších
akciách.
Emka sa prvýkrát namočila do vody, iba po kolená, ale
aj to sa počíta. No veď povedzme si pravdu, nie každý
z nás by sa okúpal v januári v jazere, v ktorom mala
voda len 2°C.
No, ale ten deň to iba začalo. Odvtedy sa sprchuje vo
vode, ktorá je viac studená ako teplá, absolvuje tréningy spolu so svojim otcom a postupne sa viac a viac
ponára do vody.
Verejný krst ľadovou vodou (6°C) absolvovala 2. marca
rodiča. Často sa v ňom musia skĺbiť hodnoty, ku
ktorým bude viesť i svojho žiaka, a to múdrosť, tolerancia, empatia či férovosť.
S plnou vážnosťou môžem povedať, že toto povolanie vždy bude patriť k tým, na ktorom stojí budúcnosť našej spoločnosti. Práca pedagóga sa musí stať
v spoločnosti povolaním vnímaným so všetkou
úctou a vážnosťou. Želám vám, vážené pani učiteľky
a vychovávateľky, aby vaše ďalšie pedagogické roky
boli naplnené tvorivosťou, podnetným prostredím a
inšpiráciou. Želám vám veľa energie, optimizmu a
úspechov vo vašom povolaní, ale aj pochopenie a
oporu zo strany vašich blízkych.
Mgr. Ľudmila Synaková
na Duchonke, odkiaľ si odniesla aj diplom. Vo vode
vydržala 5 minút, a zatiaľ ju to drží, čomu nasvedčuje
aj skutočnosť, že už o chvíľu pribudne u Matulovcov
na dvore bazén, aby mohli „ľadové medvede“ trénovať každý deň a doma.
Renata Matulová
v chýbali iba ľadové kryhy v
v Starosta Ladislav Hroššo na stretnutí s redakčnou radou Jelšovských novín v
Dňa 17.2.2014 sa pri príležitosti 10. výročia vychádzania Jelšovských novín
stretli na obecnom úrade tvorcovia
tohto nášho periodika. Ako skonštatoval
starosta Ladislav Hroššo, vysoko si cení,
že naša obec má už desať rokov vlastné
noviny. Prvé číslo vyšlo v marci roku
2004 v náklade 350 kusov. S nápadom
vydávať obecné noviny prišiel starosta
obce Ladislav Hroššo, ktorý týmto sledoval zlepšenie informovanosti obyvateľov
našej obce. Keďže sa v našej obci neujali
verejné zhromaždenia občanov, obec
má aspoň takúto možnosť informovať
svojich občanov o dianí v obci, resp. o
tom, čo sa plánuje realizovať.
Kým sa noviny dostanú do poštových
schránok vo všetkých domácnostiach
prejde niekoľko týždňov. V začiatkoch sa
redaktori stretávali na obecnom úrade,
kde sa plánovalo nové číslo, redigovali
sa články, vyberali sa fotografie, objednávali sa príspevky od dopisovateľov a v
tomto procese tvorby sa medzi obyvateľmi obce zisťovali námety na články
o obci a jej obyvateľoch.
Po čase sa príprava novín aj vďaka
počítačom a internetu zjednodušila.
Redakčná rada sa kontaktuje prostredníctvom e-mailovej pošty a telefónov.
Na záverečnom stretnutí sa doťahuje
výsledná podoba jednotlivých strán a
riešia sa korektúry príspevkov s cieľom
vychytať drobné chybičky a preklepy.
Šéfredaktor novín, starosta obce Ladislav Hroššo konštatoval, že Jelšovské
noviny dôležitou súčasťou života našej
obce a na stretnutí ocenil jednotlivých
redaktorov za prácu, ktorú venujú vo
voľnom čase tejto činnosti. Ako uviedol:
„Môžeme byť hrdí na to, že naše noviny
začali vychádzať ako prvý informačný
zdroj tohto druhu medzi okolitými obcami.“
a poslanci Mgr. Lýdia Molnárová, Mgr.
Ľudmila Synaková a Ing. Pavol Hroššo,
vtedajšia poslankyňa a súčasná predsedníčka OZ Jelšovský klub Mgr. Erika
Čaládiová, riaditeľka ZŠ PaedDr. Janka
Miškolciová, učiteľka Mgr. Miriam Hašúková, riaditeľka MŠ Mgr. Monika Gulišová, Margaréta Bírošová, Mgr. Patrícia
Halászová, Mgr. Lýdia Berecová, Erik
Tóth ml. a Renáta Matulová a ďalší
zamestnanci Obecného úradu, zástupcovia športových klubov, hasiči a mnohí
iní. V minulosti do novín prispievali obyvateľka obce Mgr. Tatiana Košíková, vtedajší správca farnosti Th. Mgr. Peter
Valent, dekan Mgr. Peter Brenkus a
súčasný správca farnosti Mgr. Roman
Križan, Soňa Hroššová a Anna Gombíková. Grafickú úpravu novín od začiatku
zabezpečuje poslanec Ing. Pavol Hroššo.
Teší nás, že medzi prispievateľmi našich
novín bol aj bývalý obyvateľ našej obce
Ing. Imrich Lencz, DrSc., ktorý žije v
Českej republike, ale dianie v našej obci
sleduje cez internet. Máme informácie,
že noviny, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obce www.jelsovce.sk,
čítajú aj ďalší bývalí obyvatelia našej
obce a rodáci, ktorí majú aspoň touto
formou možnosť kontaktu so svojou
rodnou dedinkou.
Noviny vychádzajú štvrťročne a sú distribuované do všetkých domácností v
obci zadarmo, tlač spočiatku zabezpečovala tlačiareň Garmond, v súčasnosti
tlačiareň CopySolution.
Mgr. Ľudmila Synaková
Pravidelnými prispievateľmi – redaktormi boli a dodnes sú súčasné poslankyne
Rybárstvo nie je len chytanie rýb...
...ale aj hodiny, strávené starostlivosťou o rybársky revír.
Záľuba chytania rýb má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Veď aj názov našej obce v maďarskom jazyku sa voľne
prekladá ako „rybárske miesto“. V súčasnosti je v našej obci takmer 30 mužov v rôznom veku, ktorí prepadli tejto
záľube a chytajú ryby v revíroch Jelšovce, Ľudovítová 1-4, Koniarovce, Rohlík, rieka Nitra ako aj na iných vodách
v okrese Nitra.
Revíry, nachádzajúce sa v katastrálnom území Jelšoviec, Ľudovítovej, Výčap-Opatoviec, Koniaroviec a Lefantoviec
spadajú pod starostlivosť Obvodnej organizácie č.3 Slovenského rybárskeho zväzu Nitra. Pod vedením výboru sa
rybári stretávajú hlavne v zimnom a jarnom období na brigádach, ktorých cieľom je starostlivosť o rybárske
revíry, pobrežné pozemky, okolitý porast drevín.
V zimnom období je dôležité vykonávať prieseky ľadu na jazerách, aby bol zabezpečený prísun kyslíka pre ryby a
zároveň odvetrávanie nebezpečných rozkladných procesov, ktoré prebiehajú pod hladinou rozkladom organického
materiálu. Dôležitou súčasťou je aj opilovanie a vypilovanie suchých a nebezpečne rastúcich stromov, ktoré
ohrozujú nielen rybárov, ale aj návštevníkov rybárskych revírov. Táto činnosť sa vykonáva v spolupráci s obecnými úradmi v jednotlivých obciach v súlade s aktuálne platnou legislatívou.
V jarných mesiacoch sú brigády zamerané na odstraňovanie odpadkov, úpravu prístupových ciest, aplikovanie
vápna (úprava Ph vody, dezinfekcia) a rupínu (antibiotikum). Tieto činnosti sú dôležitou prevenciou proti ochoreniu rýb. Nemenej dôležitou aktivitou je aj výsadba nových stromov v okolí jazier.
Ak sa najbližšie vyberiete na prechádzku ku jazerám a budete tam vidieť ticho posedávať rybárov, spomeňte si,
že to nie je len o loveckej vášni, ale aj o láske k prírode. Bližšie informácie o ďalších aktivitách rybárskej organizácie sa môžete dozvedieť na www. srznitra.sk.
S pozdravom Petrov zdar - Imrich Čaládi, predseda Obv. org. č.3 SRZ Nitra
Neviem ako, zodvihla som lístoček, ten odletel mi z dlane;
spadol až tam, k žiakom, z Jelšoviec. To priviala ho pani Jar, aby
odovzdala tajomstvo svojej návštevy; tajomstvo o našich
úspešných aktivitách od začiatku školského roka.
Október sme začali veľkolepo, v Nitrianskej galérii, kde sme si
pozreli vystavené umelecké diela, vysvetlili maliarske techniky
a v tvorivých dielňach sme prejavili svoje praktické zručnosti.
Deti z modelárskej hliny vytvorili zvieratká, ľudí v pohybe,
domy vyobrazené v ľudovej architektúre a všakovaké umelecké
diela, ktorých zmysel poznali iba oni. Hlasivkám sme dali
zabrať v koncertnej sále, a musím sa vám pochváliť; niektoré
spevácke počiny sú hodné aj talentu v televízii.
Aby toho nebolo dosť, svoju energiu si žiaci vybili v parku,
naháňaním, šantením na preliezkach, šmýkačkách a pri
skrývačkách.
Nezabúdajme na starších, na naše babičky a deduškov.
Myslíme na nich nielen v októbri, kedy je deň Úcty k starším,
ale po celý rok. Zarecitovali sme im básničky, zatancovali
tančeky, zaspievali spievanky, i moderné songy. Mimoriadny
úspech mala pesnička Jabĺčko od Kristíny, čo bolo vidieť na ich
spokojných tvárach. Babičky napiekli chutné koláčiky, pripravili
jednohubky, slané i sladké dobroty, len sa tak po nich
zaprášilo. A zlatým klincom bolo vystúpenie uja z Oravy.
Svojim folklórnym majstrovstvom priviedol všetkých do varu,
nejedno oko zaplakalo. Babičky a dedkovia boli na svoje
vnúčence zaslúžene hrdí.
Pre veľký úspech z minulosti nesmel chýbať zábavný, tajomný
a strašidelný Halloween. Súťažili sme v skákaní v lyžiarkach,
jedli hrôzostrašné, ale chutné, príšerky. Hlavičku sme si
potrápili nad halloweenskými rébusmi, vymodelovali múmiu z
toaletného papiera, ale najviac sme sa pobavili pri strašení
pána starostu a celého personálu z obecného úradu, vystrašili
sme i deti v materskej škole, a tetu predavačku z obchodu
Mango. Za našu snahu sme dostali mnoho sladkostí, ale hlavne
strašne dobrú tortu od mamičky našich žiačok, pani
Šreyerovej. Začo jej patrí veľká vďaka, žiaci sa oblizovali i za
ušami.
Ako sa noci predlžujú a dni sú čoraz chladnejšie, niekde v
diaľke klope Mikuláš. Klope na všetky školské brány, len na tie
Jelšovské nič. Žiaci boli zaskočení a chvíľu bezradní. Ale to
nepoznáte naše deti, keď nejde Mikuláš do Jelšoviec, idú za
ním oni do Galanty. Zobrali so sebou aj deti z materskej školy,
aby boli spolu silnejší. A čakali.
Najskôr tam boli Harry Potter, Hermiona, množstvo škriatkov a
v karneval v
čarodejníc. Museli splniť tri tajomné úlohy, aby mohli Mikuláša
privolať, čo sa aj podarilo. Ujo Mikuláš na bielych tátošoch so
svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom všetkých vyskúšali.
Deti sa museli predviesť pesničkou, básničkou, tancom.
Odmena bola o to sladšia, veľký balík plný sladkostí. A na záver
ich Mikuláš odviezol vo svojom nádhernom koči. Cesta za
biskupom sa oplatila.
A čo takto „zaštekať“ si na plné hrdlo?
Urobil tak náš kamarát pes – zlatý retríver na kynologickej
besede 14.1.2014. Tréner psíkov nám ukázal ako sa cvičia naši
štvornohí priatelia, čo všetko musia zvládnuť, aby vedeli
ochrániť svojho pána, ale hlavne mu byť nápomocný v bežnom
živote. Pes Falco predvádzal neuveriteľné kúsky, žiaci ním boli
nadšení.
6. februára sme si v škole usporiadali karneval. Vyrobili masky,
obliekli do bizarných kostýmov, namaľovali líčka rôznymi
farbami a vybláznili sa pri tancoch a súťažiach. A opäť, pani
Janka Šreyerová, nám pripravila sladké a zároveň slané
potešenie; nazvali sme ju „torta snov“. Patrí Vám veľká vďaka,
vždy nás potešíte chutným tajomstvom.
A čo takto pochváliť našich žiakov!
7.2.2014 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.
Víťazom v kategórii próza sa stala najmladšia žiačka Lilianka
Paulíková, ktorá nás úspešne reprezentovala i v okresnom kole
20.2.2014, kde získala tretie miesto! Gratulujeme Lilianka, len
tak ďalej, sme na teba hrdí.
A to je len začiatok, naši žiaci sú úspešní aj v iných aktivitách.
Zúčastnili sme sa módnej show s prezentáciou modelov pre
deti a mládež. Kto by to bol povedal, že v našich deťoch drieme kreatívny duch módnych návrhárov, že?
V kategórii bežný outfit získala Emka Matulová 2. miesto, v
kategórii crazy outfit získala Vaneska Teplanská 3. miesto.
A čo je cool?
Absolútnou víťazkou šialeného outfitu sa stala Kamilka Gulišová, ktorá získala 1. miesto. Gratulujeme baby, ste „šialene
dobré“ -:).
Čo na to naši druháčikovia?
Časopis MAXÍK ich ocenil diplomom za účasť v súťaži „zdravá
strava“. Diplom získali Timejka Šreyerová, Tatianka Mažecová,
Hanka Gulišová, Lilianka Paulíková a Miško Košta. Gratulujeme
a želáme veľa ďalších úspechov.
(Pokračovanie na 8. strane)
v módna show v
priamo do celoslovenského finále. Maťko jedinečným spôsobom vyrozprával ako sú dobré susedské vzťahy na nezaplatenie a ako obohacujú náš vzájomný život.
(dokončenie zo 7. strany)
Je toho veľa?
Ale čože, naše deti vedia, že život je o úspechoch a praktických
zručnostiach. Preto veľmi radi „skúšajú“ nové výzvy. Zúčastňujeme sa aj týchto súťaží: Budimírske studničky, Vesmír
očami detí, Európa v škole, Literárna súťaž Zlaty Dônčovej a
iné. Verím, že i tu niektorí z našich žiakov uspejú.
Držme im palce a povzbudzujeme ich v snažení!
A teraz pozor! To najlepšie na záver.
Na 61. ročníku súťaže EURÓPA V ŠKOLE s podtitulom Ako
chceme žiť v Európe, dosiahol náš žiak Maťko Filo nevídaný
úspech. Napísal literárnu prácu na tému: V Európe má každý
suseda. Susedia chodia na návštevy. Aj my chodíme., kde na
okresnom kole v Nitre získal 1. miesto a vďaka tomu postúpil
Základná škola v Jelšovciach má celoslovenského finalistu!
Len tak ďalej, naši žiaci sú „cool“.
Je tu jar, pomaly leto a prázdniny.
A ďalší rok je za nami. Som šťastná, že som súčasťou úspechu
našich žiakov. Sme síce malá škola, ale o to viac vkladáme do
našich detí dar, dar vzdelania, ktorým pozdvihujú úroveň
svojho života a našej budúcnosti.
V mene školského i žiackeho kolektívu vám želám „suprovú“
jar.
Mgr. Miriam Hašúková
Výzva na zaplatenie daňových a nedaňových
nedoplatkov
Obec Jelšovce ako príslušný orgán podľa zák. č. 369/ 1990 Z.
z. § 1 a § 4 ods. 3 písm. c, o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zastúpená starostom obce, v súlade § 3
ods. 5 a § 80 ods. 1 zákona č. 563 / 2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Výzvu na zaplatenie daňových a nedaňových nedoplatkov
k 31. decembru predchádzajúceho roka, pre občanov obce Jelšovce, ktorí si nesplnili
povinnosť daňového subjektu voči správcovi dane (možnosť overenia na OcÚ v
Jelšovciach, vybavuje p. Matulová alebo p. Teplanská).
Zároveň určuje lehotu na zaplatenie daňových a nedaňových nedoplatkov 15 dní odo
dňa zverejnenia a vyvesenia tejto výzvy na úradnej tabuli obce Jelšovce, na webovej
stránke obce a v Jelšovských novinách.
Nedoplatok je možné uhradiť na účet obce Jelšovce, vedený v Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu 0805491003/5600, alebo priamo do pokladne obecného úradu.
V opačnom prípade obec Jelšovce na základe § 52 ods.2, 3, 4 zákona 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpi
ku zverejneniu zoznamu dlžnikov a k ďalším príslušným opatreniam.
UPOZORNENIE: V prípade nezaplatenia nedoplatkov za komunálny odpad za
predchádzajúce roky a I. polrok 2014 do uvedeného termínu (najneskôr
však do 09. mája 2014), vývoz odpadu pri najbližšom termíne t.j. 13. mája
2014 neplatičom nebude uskutočnený.
Ladislav Hroššo
starosta obce
!!!
v na obecnom úrade v
Tento rok nám pani Zima nepriniesla potešenie zo zimnej sánkovačky a kĺzačky. O to väčšiu radosť
sme si u nás v materskej škole
dopriali rôznymi inými sprievodnými aktivitami. Ešte v polovici
januára sme privítali v materskej
škole nezvyčajnú návštevu, psíka Falca so svojím doprovodom canisterapeutom Jozefínou Hamarovou.
Pani Hamarová deťom veľmi pútavo
vysvetlila aký je psík veľký a oddaný
kamarát, ako sa o neho treba starať,
a učiť. Vysvetlila nám ako sa psíky
správajú a hrajú, aby aj malé deti
vedeli odhadnúť nebezpečenstvo
hry s cudzím psíkom.
Koncom januára zavítala súkromná
firma zaobera-júca sa preventívnou
prehliadkou zdravotného stavu detských očiek. S výsledkami vyšetrení
sme boli spokojní aj rodičia , ich deti
sú zdravé. Začiatkom februára sa
uskutočnilo Metodické združenie v
Materskej škole Koniarovce na tému
Fašiangový ples, ktorého sa zúčastnili naši dvaja predškoláci Janko
Vnučko a Patrik Harvaník. Bolo to
milé pose-denie s medzi deťmi aj z
iných okolitých materských škôl.
Dňa 6.2.2014 uskutočnil slávnostný
zápis do Základnej školy Jelšovce.
Naši predškoláci sa prezentovali ako
šikovní budúci školáci, ktorí sa do
školy veľmi tešia.
Záverom februára sme si aj v našej
materskej škole dopriali pravú ͈
͈Fašiangovú veselicu". Všetky naše
dievčence sa razom premenili na
v všetky masky v
manov, Spidermanov, Robokopov,
Indiánov, Transformerov. Deň bol
plný atraktívnych súťaží, maškrtení,
tanca, a veľa úžasnej zábavy. Deti
boli odmenené maškrtami a drobnými darčekmi.
Po jarných prázdninách pribúdajúce
slnečné dni naše deti lákajú von na
školský dvor. Venujeme sa bicyklovaniu, kolobežkovaniu, oboznámili
sme sa s pravidlami bezpečného
správania sa na cestách a v ich okolí.
Náš školský dvor nám poskytuje veľa
príležitostí na hry, zábavu, športovanie, súťaženie, ale aj spoznávanie.
Príroda sama ponúka množstvo podnetov na poznávanie jej zákonitostí a
krás ako sú jarné kríky, kvety, stromy, zvieratá a ich mláďatá. Preto
oveľa častejšie budete počuť akú
radosť majú deti zo spoločných hier
a športovania. Touto cestou pozývame aj našich budúcich škôlkarov,
aby sa k našim deťom pridali a prišli
sa hrať dopoludnia na náš školský
dvor.
Mgr. Monika Gulišová
riaditeľka MŠ
nádherné princezničky, víly, čarodejnice, vznášajúce sa ladne vo víre
tanečnej hudby. Naši chlapci prejavili snahu v ochraňovaní, so svojimi
super silnými vlastnosťami, a tak sa
na chvíľu zmenili Batmanov, Super-
V predvianočnom období opäť navštívili členky
školskej a sociálnej komisie pri obecnom zastupiteľstve (p. Fülöpová, p. Molnárová, p. Čaládiová)
zariadenia sociálnych služieb v Nitre, aby pozdravili
dôchodkyne z našej obce, ktoré tu prežívajú svoju
jeseň života.
So symbolickým mikulášskym balíčkom postupne
navštívili p.Helenu Lénártovú, p.Rozáliu Križanovú,
p. Anastáziu Bernátovú a napokon p. Helenu
Rácovú, ktorá dlhé roky pôsobila v našej obci ako
učiteľka na základnej škole. Milého stretnutia sa
zúčastnila aj pani Oľga Gajarská, ktorá napiekla
vianočné oblátky, priložila domáce koláčiky a
spoločné spomienky.
Všetky nami navštívené ženičky majú príbuzných,
ktorí ich pravidelne navštevujú, no možnosť
pozhovárať sa a podozvedať sa aj iné „klebety“ z
obce, bola pre všetkých zúčastnených príjemným
spestrením sviatočných chvíľ.
Spoločné pózovanie pre Jelšovské noviny, úsmevy,
dobrá nálada a srdečný pozdrav pre všetkých Jelšovčanov od Karajšó Ilonky, Čiro Rúžinény, Bernát Nestiky a Helenky, tak, ako ich poznáme a pamätáme si
ich.
Erika Čaládiová
v Helena Lénártová v
v Rozália Križanová v
v Anastázia Bernátová v
v Helena Rácová v
V zimnom období je otvorené každú sobotu od
17.00 do 22.00 hodiny.
V tomto čase tam môžete:
•
stretnúť sa s priateľmi
•
rozprávať sa
•
zaspievať si
•
posedieť si pri čaji, káve, koláčikoch
•
zahrať si spoločenské hry
•
zahrať si stolný tenis
•
zacvičiť si so seniormi pod vedením rehabilitačnej sestry
•
priniesť vlastné nápady na spestrenie klubovej
činnosti
Pod vedením p. Dvoráčka sa tu budú v predveľkonočnom obdobím nacvičovať pašie.
v príhovor "pána farára" v
Fašiangy v klube
V sobotu 15. februára sa v klube uskutočnilo fašiangové stretnutie veselo naladených ľudí. Stoly sa
takmer prehýbali pod váhou dobrôt, ktoré pripravili
veľmi šikovné jelšovské ženičky. Neboli to len
tradičné šišky a fánky, ale aj koláčiky od výmyslu
sveta, sladké či slané.
Fašiangovú atmosféru navodila nielen výzdoba
miestnosti, ale aj masky „pána farára“ a „smrtky“,
ktorí sa prítomným prihovorili , poďakovali za
prinesené dobroty, vyslovili obdiv nad šikovnosťou
gazdiniek a zároveň aj pozvali všetkých na fašiangovú zábavu do kultúrneho domu.
v pravidelné návštevníčky klubu s pánom starostom v
Potešujúce bolo, že pozvanie do klubu v ten večer
prijali nielen seniori, ale aj mladšie ročníky obyva-
teľov obce, z ktorých niektorí vyjadrili poľutovanie,
že pre pracovné povinnosti a starostlivosť o rodinu,
nemajú čas častejšie sa takto stretávať s inými
ľuďmi.
Fašiangové posedenie v klube bude určite patriť
medzi podujatia, na ktoré sa aj po čase spomína s
úsmevom na tvári a s dobrým pocitom.
Erika Čaládiová
v bohaté pohostenie v
V jarnom období bude klub otvorený v sobotu od
19.00 hodiny
Dávajte si pozor na cudzích ľudí! Nepúšťajte ich do
svojich príbytkov! Môžu to byť zlodeji a podvodníci
Upozorňujeme občanov, aby si dávali pozor na cudzích
ľudí, ktorí sa pohybujú po našej obci. Ostražití treba byť
pri rôznych ľuďoch, ktorí sa predstavujú ako zástupcovia
podomových obchodníkov, z ktorých nie všetci môžu mať
čestné úmysly.
Takýto prípad zaznamenala nedávno polícia v Nitrianskom okrese, keď obvinila z krádeže 23-ročnú ženu. Táto
mladá žena si z domu istej obyvateľky odniesla bankovky
v hodnote 2 200 eur. Obvinená mladá žena prišla do
jedného z rodinných domov v obci a 75-ročnej majiteľke
domu ponúkala zdravotné deky za 200 eur. Stará pani
prejavila o deky záujem a pozvala podomovú obchodníčku do domu.
Pani išla do spálne, kde mala pani v skrini odložené
vrecko s peniazmi. Obvinená mladá žena išla za ňou. Pani
si však kúpu rozmyslela a peniaze vrátila do skrine.
Mladá žena však počas toho, ako vychádzali zo spálne
využila nepozornosť pani domu a zo skrine jej vybrala
vrecko, kde bolo 2 200 eur, vzala. Domáca pani si
skutočnosť, že jej peniaze zo skrine s vrecúškom ukradla,
všimla až po nejakom čase. Udalosť okamžite nahlásila
na políciu aj s popisom. Keďže však tento prípad nebol
jediný, polícia už mala obvinenú podomovú predavačku
zaistenú.
Páchatelia využívajú vašu dôverčivosť
Polícia neustále vyzýva seniorov, aby boli ostražití a
opatrní najmä pri osobách, ktoré nepoznajú. Môže ísť o
podvodníkov, ktorí si ich vopred vytypovali za účelom
získania ich finančných úspor alebo cenností. Páchatelia
si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôver-
čivosť a bezbrannosť.
Nestaňte sa obeťou podvodníkov
Seniori často až neskôr zistia, že sa stali obeťou
podvodníkov alebo zlodejov, a preto nie sú schopní poskytnúť policajtom relevantný opis páchateľa či motorového vozidla, ale napríklad aj iných informácií, ktoré by
viedli k zisteniu páchateľov. Polícia preto seniorom
odporúča, aby sa nedali nachytať na nič, čo znie až príliš
dobre. Do svojich príbytkov nemajú púšťať neznáme
osoby, ktoré ponúkajú rôzny tovar, alebo ľudí presviedčajú, že prišli vyplatiť výhru v lotérii či zvýšiť dôchodky.
Tovar môže byť nekvalitný a nefunkčný
Majte na pamäti, že tovar, ktorý vám ponúkajú neznáme
osoby priamo vo vašom obydlí za výrazné zľavy, môže
byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí vás navštívili s úmyslom ukradnúť vaše
úspory alebo iné cennosti. Polícia tiež seniorov upozorňuje, aby v prítomnosti neznámych osôb nevyberali
peniaze a cennosti. Vo svojej blízkosti by starí ľudia mali
mať aj kontakty na susedov, ale i na políciu, lekára či
hasičov, aby vedeli v prípade potreby rýchlo zavolať
pomoc. „Kontaktujte políciu na čísle 158 (112), ak sa
osoba, ktorú nepoznáte správa podozrivo a snaží sa pod
rôznymi zámienkami nadviazať s vami kontakt, získať
dôveru a vstúpiť do vášho príbytku,“ radia policajti.
Majte na pamäti, že v prípade, ak to situácia vyžaduje,
obecný úrad vždy vopred obecným rozhlasom vyhlási, že
niekto kompetentný bude chodiť po domácnostiach v
našej obci.
Mgr. Ľudmila Synaková
Pomáhali
Nestáva sa často, že by vianočné stromčeky v našom kostole zdobili muži. Stačilo jedno oslovenie a
prišli montovať aj demontovať. Ženy dirigovali a muži makali. Točili sem a tam až kým neboli tip-top.
Žiarovky bolo treba opraviť a to už robia páni
Jozefovia Maladi a Križan. Na výzdobe sa pravidelne podieľajú p. Lýdia Molnárová, Irena
Konečná, Edit Hroššová, Grétka Bírošová, Lydka
Berecová, Vladko Konečný ml. a duchovný otec
Roman. Prekvapením bol Peter Cigáň, ktorý sa
naťahoval z rebríka až na samý špic a vešal ozdoby s jeho neodmysliteľným humorom. Ďalšími
pomocníkmi boli Matúš Sýkora, Marko Rimanovský, Ondrej Čerešňa, Zoltán Balko, Tichomír
Hroššo, Štefan Košík, Imrich Molnár a Imrich
Cigáň.
Popoludní prišla upratovacia čata a dala sa do
práce. Hrabať lístie pomáhal aj pán farár.
Oslovená mládež, ktorá by už mala prebrať štafetu i napriek prísľubu však pomôcť neprišla.
Možno na budúce.
Irena Konečná
Obzrime sa späť na našu činnosť a
úspechy v minulom roku. Pracovnú
aktivitu sme na žiadosť obecného
úradu začali likvidáciou stromov,
ktoré nezvládali nápor ťažkého mokrého snehu.
Vo februári sme s pomocou DHZ
Ivanka pri Nitre priviezli Aviu z
Hasičského útvaru v Šali, ktorú sme
napriek chladnému počasiu nenechali dlho čakať a pustili sme sa do
nevyhnutných opráv. Z nitrianskej
hasičskej stanice sme priniesli 2 PPS
12.
Už tradične sa naša mládež zúčastnila súťaže v Zručnosti mladých hasičov v Ivánke pri Nitre, kde si dievčatá
obhájili výborné 2. miesto. Prvýkrát
sa na súťaži zúčastnilo aj nové chlapčenské družstvo nádejných hasičov.
V roku 2013 nás zastihli problémy s
vysokou vodou. S okamžitým nasadením na protipovodňové aktivity
sme mali situáciu pod kontrolou. K
nutnému odčerpávaniu vystúpenej
spodnej vody v starom koryte sme
povolali na výpomoc DHZ Ivánku pri
Nitre, nakoľko nemáme dostatok
potrebnej techniky. Koncom marca
sa situácia zopakovala, situáciu sme
monitorovali do ranných hodín, odčerpávanie vody nebolo potrebné.
Ďalšia súťaž, na ktorej sa „Plameňáci“ zúčastnili, sa konala v Slepčanoch.
Prach z „Máničky“ nám ofúkali deti z
Materskej a Základnej školy v Lužiankach pri predvádzaní historickej
v 1. miesto v Ivánke v
techniky.
Následne sme vycestovali reprezentovať našu obec do Trenčína na 11.
ročník Medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej
techniky Fireco. Kde si reportér RTVS
odchytil nášho predsedu a požiadal
ho o krátky rozhovor a predstavenie
našej „Máničky“. Túto „reklamu"
našej obci sme si mohli vypočuť v
relácii Pozor zákruta.
Po dlhoročných známostiach nás
kolegovia z Dyčky, pozvali na ich
100. výročie od založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Dyčke.
Družstvo sa po tretíkrát zúčastnilo
súťaže s historickou hasičskou technikou v Senci. Chlapci samozrejme
vedeli, prečo sa tam vybrali. Priniesli
si ocenenie za 3. miesto. Na okresnom kole v Branči, nás reprezentovalo družstvo žien. Na druhý deň
sme sa tam vrátili, aby sme sa
zúčastnili súťaže THHL a zároveň
sme spríjemnili program s historickou technikou.
Ďalšia súťaž, na ktorej sa zúčastnili
deti, sa konala v Lužiankach. Išlo o
branný pretek, odkiaľ si priniesli
ocenenie za 2. a 3. miesto. Spolupracovali sme na tvorbe programu
počas MDD.
Na konci programom nabitého júna
sme pomohli pri stavaní vatry na
Jánskych ohňoch, ktoré tradične
obec organizuje.
V lete sme nevynechali ani usporiadanie tradičnej súťaže vo Varení
gulášu, na ktorú sa tešia veľkí i malí.
Koncom prázdnin sme sa zúčastnili
súťaže o Putovnú sekerku do obce
Lužianky. Súťaž sa niesla v priateľskej atmosfére.
Poslednou pracovnou aktivitou v roku 2013, o ktorú sme boli požiadaní
Rybárskym zväzom, bola pomoc pri
problémoch na jazere v Koniarovciach, kde sme počas celej noci až
do obeda, prečerpávali vodu z rieky
do jazera, za účelom okysličenia
vody.
Rok sme ukončili taktickým výcvikom po DHZ-kách v okrese, kde jednotlivé zbory pripravili nejakú disciplínu. Večer sme sa zúčastnili zasadnutia predsedov, veliteľov a strojníkov DHZ.
Prvá súťaž, na ktorej sme sa tento
rok s „Plameňákmi“ zúčastnili bola
tradične, v Ivánke pri Nitre, kde si
dievčatá odniesli ocenenie za 1.
miesto.
Pre „Plameňákov“ pripravujeme
súťaž Hasičský branný pretek, ktorý
sa bude konať, v sobotu 3.mája
2014. Po súťaži bude sprístupnená
zbrojnica pre širokú verejnosť.
Pre všetkých, ktorí majú radi zábavu,
tanec a hudbu, organizujeme dňa
10. mája 2014 už 3. ročník Floriánskeho plesu. Všetkých srdečne pozývame.
Janka Balková
v Fireco v
Knihy pre dospelých:
• Jo Nesbo: Polícia
Autor opäť rozvíja príbeh o ľudskej zlobe, do
ktorého vtiahne nielen obete a políciu, ale bravúrnym spôsobom aj svojich čitateľov.
• Dominik Dán: Básnik
Z detektíva Krauza sa stane podozrivý zo spáchania série vrážd mladých dievčat. Pomôcť mu
môže iba kolega, ktorý mu aj napriek kontroverzným dôkazom ostane verný, a vrah – básnik, ktorý ukradnutými básňami manipuluje
všetkým a všetkými.
• Jarmila Repovská: Ako si neskaziť život
Vyštudovaná psychologička a novinárka Mila
Meisterová sa zúčastní večierka, kde sa v kruhu
hostí zmieni o svojom úmysle napísať knihu pre
ženy, ktorá by mala byť o tom, ako si kvôli
chlapom nekaziť život. A hlavne, ako už nikdy
žiadnemu nenaletieť.
• Paul Hoffman: Pod krídlami smrti
Záver trilógie Paula Hoffmana spája nitky
príbehu z dvoch predchádzajúcich románov.
Anjel skazy rozprestrie krídla a celý svet
zadržiava dych pred rozhodujúcou bitkou.
• Jozef Karika: Na smrť (kolekcia)
Na smrť - Mrazivý triler o priateľstve a láske,
ktoré sa zmenili na smrteľnú nenávisť. Epická
sága so strhujúcim dejom, ktorý vám nedovolí
vydýchnuť.
Na smrť - 2. časť - Mrazivý príbeh o zrade,
pomste a vykúpení. Dvaja bývalí kamaráti sa
nečakane stretnú uprostred hrôz nemeckého
koncentračného tábora, stoja však na opačných
stranách.
• Andrea Coddington: Milovanie
Román je zmesou vášne, lásky, vysnívaného
života na pozadí toho reálneho, nevery, ktorá
dávno prerástla do nekonvenčného vzťahu, neschopnosti rozhodnúť sa rozumom, poníženia a
znášania dôsledkov, za ktoré môže bezhlavo
zaľúbené srdce. Vyvrcholenie tohto príbehu
potvrdzuje, že v živote robíme rozhodnutia, s
ktorými sa potom musíme naučiť žiť.
•
Jana Shemes: Dobrá krajina
Tri ženy rôzneho veku, postavenia aj temperamentu – Miriam, Riva a Inbal – sa spoja, aby
zachránili sudánskeho chlapca, ktorý utiekol
pred vojnou a hrozí mu deportácia. Pri boji
proti predsudkom a byrokracii o sebe a svojej
minulosti odhalia viac, ako by chceli.
•
Juraj Červenák: Mŕtvy na Pekelnom vrchu
Na konci 16. storočia zúri v kresťanskom
pohraničí vojna s Osmanskou ríšou. Turci sa
pokúšajú preniknúť k bohatým banským mestám v hornom Uhorsku.
Jo Nesbo: Prízraky
V uliciach Osla sa zjavila nová droga violín, opiát
silnejší než heroín a vyvolávajúci oveľa väčšiu
závislosť. Mladý narkoman Gusto leží v byte na
podlahe, krváca a čoskoro zomrie. Za zvukov
kostolných zvonov rekapituluje svoj životný
príbeh.
Veľká noc
Kniha nápadov na jarné sviatky pre celú rodinu
•
•
Knihy pre mládež:
• Rick Riordan: Percy Jackson - Boj o labyrint
S blížiacimi sa Percyho 15. narodeninami sa svet
okolo neho stáva čoraz nebezpečnejším.
Schyľuje sa k neľútostnej vojne medzi olympskými bohmi a temnými silami vládcu Titanov...
•
Rick Riordan: Percy Jackson - Vojna bohov
Piaty, záverečný diel série. Percy si vypočuje
dávne temné proroctvo, ktoré mu všetci tak
dlho tajili.
Vitajte medzi nami
Tési Lukáš
Bihuncová Nina
09.02.2014
28.02.2014
Malým Jelšovčanom a šťastným rodičom želáme veľa zdravia, šťastia a lásky !
Povedali si "áno"
31.01.2014
Eva Kučerová z Jelšoviec a Matúš Török z Jelšoviec
Novomanželom blahoželáme !
JUBILANTI NAŠEJ OBCE
50 rokov
Cigáň Imrich
MUDr. Balková Hilda
Hruboň Jozef
Mgr. Molnárová Lýdia
Látečka Juraj
Hroššová Irena
55 rokov
Janáková Zlatica
Mitková Ľudmila
Kečkéšová Ela
Török Marian
Berec Zoltán
Ing. Vargová Zuzana
65 rokov
Teplanská Eva
Klenko Imrich
Kukučková Helena
Szabová Edita
60 rokov
Pechová Oľga
75 rokov
Berec Imrich
Kováč Jozef
Balková Katarína
Balková Anna
80 rokov
Rimanovský Ján
Bencová Monika
Paulen Tibor
70 rokov
Hroššová Helena
Matušková Vilma
85 rokov
Malagyiová Anna
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie !
Opustili nás
Bartová Apolónia
Hupka Vincent
Štefan Herceg
Cecília Hupková
Eduard Šovčík
Jozef Polák
vo
vo
vo
vo
vo
vo
veku
veku
veku
veku
veku
veku
89
78
89
81
42
70
č.
č.
č.
č.
č.
č.
242
310
402
193
53
155
17.01.2014
09.02.2014
11.03.2014
26.03.2014
04.04.2014
07.04.2014
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť !
v obecná budova "A MI HÁZUNK" tak, ako ju podľa dobovej fotografie nakreslila 8-ročná Emka Machová v
Vaše nápady, pripomienky, postrehy a príspevky radi uvítame aj v nasledujúcom čísle.
S vašou spoluprácou bude obsah našich novín pestrejší a zaujímavejší pre všetkých.
Vašu poštu prijmeme: V obecnej schránke, ktorá je umiestnená na Obecnom úrade v
Jelšovciach a v obecnej knižnici. Príspevky, názory a postrehy môžete posielať na e-mail:
[email protected], [email protected]
Vydáva - Obec Jelšovce, 951 43 Jelšovce, nepredajné.
Redakčná rada si vyhradzuje právo na konečnú korekciu a redigovanie - úpravu textov. Nevyžiadané rukopisy, fotografie a kresby
redakcia nevracia. Za pochopenie ďakujeme.
Redakčná rada - šéfredaktor: Ladislav Hroššo redaktori: Mgr. Erika Čaládiová, Renáta Matulová, Mgr. Lýdia Molnárová, Mgr. Ľudmila Synaková, Erik Tóth ml. grafická úprava: Ing. Pavol Hroššo.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafiky akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Fotografie sú chránené
autorským zákonom. Podpísané články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné so stanoviskom redakcie a vydavateľa.
Download

Noviny01_2014-Layout 1