V piatok 16. mája zavítali do našej
obce na návštevu priatelia z českej
obce Markvartice pri Děčíne. Cieľom ich návštevy bolo podpísanie
Memoranda o partnerskej spolupráci medzi obcami Jelšovce a
Markvartice.
Skôr ako sa tak stalo, bola delegácia, vedená starostom Ing. Petrom Hodboďom, privítaná na prahu do Jelšovského klubu Mgr.
Lýdiou Molnárovou a Irenou Konečnou. Obidve dámy, oblečené v
jelšovských krojoch, ponúkli hosťom z Českej republiky podľa slovanského zvyku chlieb a soľ.
Na slávnostnom podpísaní memoranda sa zúčastnili starosta Jelšoviec Ladislav Hroššo s manželkou,
zástupca starostu Ing. Ondrej Benc
s manželkou, hlavný kontrolór
obce Ing. Ladislav Fúska, poslanci
obecného zastupiteľstva Ing. Pavol
Hroššo, Peter Bernát (ospravedlnil
sa), Helena Fülӧpová, Ing. Jaroslav
Jakubička (ospravedlnil sa), Mgr.
Lýdia Molnárová a Mgr. Ľudmila
Synaková. Medzi pozvanými hosťami boli miestny pán farár Mgr.
Roman Križan, predseda PD Jelšovce Ing. Marián Ondruš, (ktorý sa
ospravedlnil), riaditeľka ZŠ PaedDr.
Janka Miškolciová (ospravedlnila
sa), riaditeľka MŠ Mgr. Monika
Gulišová, učiteľka MŠ Mgr. Lýdia
Berecová, predsedníčka OZ Jelšovský klub a vedúca miestnej knižnice Mgr. Erika Čaládiová, predseda FC Jelšovce Jozef Čagala, za
Dobrovoľný hasičský zbor Jelšovce
Marek Sabadoš, predseda Obvodnej organizácie č.3 Slovenského
rybárskeho zväzu Imrich Čaládi a za
Poľovnícke združenie Peter Matula.
Na slávnosti sa zúčastnili Ľubomír
Dvoráček, Irena Konečná a riaditeľka ZŠ Šurianky Lucia Čagalová.
Prítomné boli aj pracovníčky Obecného úradu Jelšovce Mgr. Janette
Teplanská a Renáta Matulová.
V ďalšej časti slávnostného stretnutia moderátorka podujatia Mgr.
Ľudmila Synaková prítomným hosťom v krátkosti priblížila históriu a
súčasnosť obce Markvartice. Krátko pred samotným podpisom memoranda predstavil starosta Markvartíc Ing. Petr Hodboď členov
v p. poslankyňa Mgr. L. Molnárová a p. I. Konečná sa obliekli do
jelšovského kroja a hostí vítali chlebom a soľou. Na snímke starosta
obce Markvartice Ing. Petr Hodboď a starosta našej obce Ladislav
Hroššo. v
svojej delegácie a zároveň vyjadril
radosť z toho, že po minuloročnej
návšteve jelšovského starostu Ladislava Hrošša s manželkou a zástupcu starostu Ing. Ondreja Benca
s manželkou, mohli i oni zavítať do
našej obce - na Slovensko.
Starosta Markvartíc Ing. Petr Hodboď a starosta Jelšoviec Ladislav
Hroššo sa podpisom zaviazali k
nasledujúcemu: - vytvárať a udržiavať dlhodobé vzťahy oboch obcí
- uskutočňovať výmenné akcie
medzi občanmi, spoločenskými
organizáciami, inštitúciami, - spolupracovať pri výmene skúseností
samosprávnych orgánov a vo využívaní prostriedkov Európskej únie
- uskutočňovať iniciatívy v rámci
partnerstva tak, aby obce neboli
spojené len administratívne, ale
ako obce živých politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych a
školských záujmov. Obaja vyjadrili
presvedčenie, že uzatvorená dohoda bude podporovaná občanmi
oboch obcí a že prinesie pre
budúcnosť naplnenie spoločných
(pokračovanie na 2.strane)
(dokončenie z 1.strany)
cieľov v prospech všestranného skvalitnenia života
obyvateľov obidvoch partnerov.
PREHLIADKA OBCE
Počas druhého dňa pobytu si delegácia obce Markvartice v sprievode starostu Ladislava Hrošša, zástupcu
starostu Ing. Ondreja Benca a poslankyne Mgr. Ľudmily Synakovej prezreli obec. Pešou prechádzkou
navštívili nedávno vybudovaný Šibeje park. V miestnom rím.-kat. kostole ich privítal osobne dôstojný pán
farár, Mgr. Roman Križan s Irenou Konečnou. Obaja v
krátkosti porozprávali o histórii nášho svätostánku. V
ďalšej časti pešej prechádzky si pozreli priestory
materskej školy, kde sa im venovala riaditeľka Mgr.
Monika Gulišová a učiteľka MŠ Mgr. Lýdia Berecová.
Hostia nešetrili obdivom nad úpravou školského
dvora. Zavítali aj na obecný úrad, kde im starosta predviedol kamerový systém. V kultúrnom dome chválili
výslednú podobu rekonštrukčných prác, ktoré boli
ukončené začiatkom tohto roka. Pozreli si aj viacúčelové ihrisko a trávnaté ihrisko, po presadnutí do automobilov podnikli exkurziu do zberového dvora biologického odpadu a na poľovnícku chatu pri vodnej
elektrárni, kde ich doslova dostala krásna príroda
starých ramien rieky Nitry.
NÁVŠTEVA NITRY
V popoludňajších hodinách v sobotu 17. mája si
návšteva z Českej republiky pozrela pamätihodnosti
mesta Nitry. V sprievode profesionálnej sprievodkyne
cestovného ruchu absolvovali pešiu prehliadku Pribinovho námestia so sochou známeho atlanta Corgoňa.
Popri morovom stĺpe vystúpili na Nitriansky hrad, kde
si vypočuli históriu katedrálneho chrámu sv. Emeráma.
Vstúpili aj do tajomného priestoru kazematov a
napokon sa pri Vazulovej veži kochali pohľadom na
siluetu majestátneho Zobora. V rámci návštevy Nitry
neobišli ani Svoradovu jaskyňu. A pretože práve v
tento deň bolo v Nitre otvorenie letnej turistickej
sezóny, mali príležitosť prejsť sa po pešej zóne, lemovanej rozličnými stánkami a započúvať sa do rytmov
práve prebiehajúceho festivalu bubnov a perkusií.
Delegácia obce Markvartice odcestovala v nedeľu 18.
mája domov plná dojmov a nám už len zostáva tešiť sa
na vzájomné prehlbovanie spolupráce medzi našimi
obcami.
Mgr. Ľudmila Synaková
v Starosta Jelšoviec Ladislav Hroššo a starosta Markvartíc Ing. Petr
Hodboď pri podpise memoranda o vzájomnej spolupráci medzi
obcami. v
v Delegácia absolvovala prehliadku obce. V rámci pešej
„túry“ sa prešli po Šibeje parku. v
v Delegácia obce Markvartice si prezrela interiér ako i exteriér
v Vzácnych hostí prijal na obecnom úrade starosta obce
Ladislav Hroššo. v
materskej školy, ktorým ich sprevádzala riaditeľka MŠ Mgr. Monika
Gulišová a učiteľka Mgr. Lýdia Berecová v
Obec v rámci implementácie integrovanej stratégie
rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Občianske
združenie mikroregión Radošinka prostredníctvom
prístupu LEADER z Programu rozvoja vidieka SR 20072013 bola úspešná so svojim projektom „Rekonštrukcia miestneho chodníka pri autobusovej zastávke" (pri
soche sv. Floriána).
Práce za začali realizovať začiatkom mája a koncom
druhej májovej dekády boli práce zdarne ukončené.
Starý, schátralý, naklonený chodník bol vymenený za
nový v celkovej dĺžke 65 m. Nový chodník je od štátnej
cesty 1/64 oddelený cestným obrubníkom a z druhej
strany záhradným obrubníkom. Pochôdzna časť
chodníka je zo zámkovej dlažby v celkovej plošnej
výmere 98,6 m2 v šírke 1,5 m, je teda od starého širší
o 40 cm. Chodník je opatrený troma vsakovacími
šachtami, ktoré slúžia na zadržanie dažďových vôd a je
vybavený aj dvoma záhradnými lavičkami. Celkové
náklady na vybudovanie chodníka boli vo výške
10.985,42,-EUR. Práce realizovala stavebná firma
Starý kontinent ako sa Európa ľudovo nazýva je domovom občanov 44
nezávislých štátov a medzi nimi aj
našim. V minulosti sa na nej rozprestierali najmocnejšie ríše sveta
ako napríklad Rímska ríša alebo
Habsburská monarchia. Európa má
jazvy z dvoch svetových vojen ale aj
z iných konfliktov, ktoré sa odohrali počas jej vyše 2000ročnej nadvlády nad svetom.
Pod nadvládou si predstavujeme zámorské objavy, kolonializmus, vplyv kresťanstva, ktorý je cítiť dodnes tak ako
aj zrodenie Marxovej predstavy o beztriednej spoločnosti
teda komunizme. Dnes si môžeme s istotou a hrdosťou v
srdci povedať, že žiadny kontinent nemá tak pestrú a rozsiahlu históriu. Avšak dejiny nás v mnohom poučili, a
preto dnes hľadáme viac toho čo nás spája ako toho čo
nás rozdeľuje. Výsledkom tohto snaženia je Európska
únia, ktorá nás núti alebo možno skôr vyzýva k spolupráci, solidarite a do veľkej miery aj k pomoci jeden
druhému aby sme opäť dali váhu slovám silná a jednotná
Európa. Pokúšame sa o vyrovnanie misiek váh v prospech slabších krajín, o to aby Európa zabudla na Churchillovskú železnú oponu teda na delenie na demokratický západ a totalitný východ.
Avšak musíme zachovať istú hranicu spolupráce medzi
nami, pretože dejiny už síce boli, ale my na ne nesmieme
zabúdať. Hovoriť o akýchsi Spojených štátoch Európskych
je rúhaním sa a maximálnou neúctou voči dejinám jednotlivých štátov. Môžeme pomocou ohňa ohriať vodu
v nový chodník s lavičkami v
UNIVERZ. Občania ho už aj v plnej miere využívajú a
nakoľko je širší je aj bezpečnejší, čo bolo tiež jedným z
cieľov projektu.
Ladislav Hroššo
starosta obce
avšak spojiť tieto dva živly do jedného sa nám nikdy
nepodarí. Nebudovali sme svoje štáty na to aby sme ich
neskôr spojili do jedného. Sme tak odlišné a špecifické
národy, my národy Európy, že akákoľvek snaha o naše
zlúčenie je v dlhodobom horizonte neudržateľná a dovolím si povedať, že až nereálna.
Vo vzťahu k ostatným štátom sveta sme vždy boli akýmsi
starším bratom. Súčasnej superveľmoci Spojeným štátom americkým sme dali dych my objavením Ameriky
Krištofom Kolumbusom v roku 1492. Jeden z najväčších
cárov Ruska Peter I. Veľký prišiel práve do západnej
Európy v roku 1697, aby nabral inšpiráciu na modernizáciu Ruska. Ruské cárstvo sa počas jeho vlády zaradilo
medzi svetové veľmoci. Medzi jazyky afrických štátov
najčastejšie patrí angličtina, francúzština a portugalčina
ako pozostatok po európskych kolonizátoroch. To je len
zopár príkladov vplyvu Európy na svet.
Musíme byť hrdí na to, že sme Európania. Konflikty vždy
boli, sú a aj budú, ale ako povedal Churchill : „Ak majú
dvaja rovnaký názor jeden z nich je zbytočný“, preto
nehanbime sa za rozpory medzi nami, ale vyzdvihujme
ich ako jeden zo základných znakov fungujúcej demokracie a hľadania, čo najlepšieho riešenia pre nás všetkých.
Ďakujme Európe za všetko, čo pre nás urobila a modlime
sa aby najbližších 2000 rokov bolo pre Európu aspoň tak
veľkolepých ako tých uplynulých 2000 rokov.
Erik Tóth ml.
Elementárna škola v obci Jelšovce má vyše tristoročnú
tradíciu. Škola bola založená už v 17. storočí a niekoľkokrát zmenila svoje sídlo. Školská kronika s informáciami
o žiakoch a učiteľoch zo staršieho obdobia sa stratila
počas frontového ťaženia. Nová kronika bola založená až
dňa 27. 10. 1945. Preto aj informácie a materiály, ktoré
sme mali k dispozícii, sú iba z ústnych prameňov a fotografie uchované u občanov našej obce.
Slovenská škola v období 1910 - 1920 neexistovala a
vyučovanie sa uskutočňovalo iba v maďarskom jazyku. V
roku 1868 bol vydaný školský zákon, ktorý bol s malými
zmenami zachovaný až do roku 1948, ktorý uvádza, že sa
zriaďujú elementárne a vyššie školy. Prvým stupňom elementárnych škôl boli šesťtriedne ľudové školy, povinné
pre mládež od 6. do 12. roku. Tunajšia ľudová škola bola
založená Rímsko-katolíckym farským úradom obce
Jelšovce. Program vyučovania v rokoch 1910 - 1916 bol
rozvrhnutý na pondelok, utorok, streda, piatok a sobota.
Vo štvrtok sa nevyučovalo bývalo iba tzv. doškoľovanie.
Začiatok školského roka bol v septembri a v máji musel
každý žiak absolvovať záverečné skúšky.
V období prvej svetovej vojny sa školské vyučovanie
prispôsobovalo novým podmienkam, takže vyučovanie
začínalo v októbri a končilo v apríli. V tomto období bol
učiteľom i riaditeľom školy pán učiteľ Peter Šomoš a
pomáhal mu organista Ľudovít Polč. O údržbu a chod
školy sa staral obecný úrad, ktorý hradil všetky náklady
spojené s fungovaním školy. Škola bola dvojtriedna a
počet žiakov v každom ročníku bol 10 až 13.
Od roku 1922 boli zaznamenané zmeny v dĺžke trvania
školskej dochádzky. Každý žiak musel povinne absolvovať
sedemročnú dochádzku a jeden rok tzv. doškoľovanie.
Od roku 1917 boli všetci žiaci povinní nosiť školskú rovnošatu – kroj a sedieť v učebniach podľa pohlavia.
Vyučovanie začínalo rannou pobožnosťou o 7.00 hod a
samotné dopoludňajšie vyučovanie trvalo od 8. 00 hod.
do 12. 00hod. Popoludňajšie vyučovanie trvalo od 13.00
hod. do 16.00 hod a končilo poobedňajšou modlitbou. Z
toho vyplýva, že vyučovanie i celý kultúrny život školy sa
niesol v náboženskom duchu.
V rokoch 1922 – 1925 fungovala v Jelšovciach rímsko –
katolícka obecná škola, ktorú navštevovalo 166 žiakov a
bola to škola zmiešaná.
V rokoch 1925 – 1930 pôsobila škola pod názvom rímsko
– katolícka dvojtriedna ľudová škola a všetky úradné
dokumenty boli písané dvojjazyčne.
Dôležitý prelom vo vývoji školstva na Slovensku nastal v
obci Jelšovce v roku 1931, ktorým sa datuje slávnostné
otvorenie Štátnej slovenskej ľudovej školy.
Slovenská ľudová škola bola pri svojom zrode umiestnená v rodinnom dome pani Emílie Pápayovej. Nakoľko
priestory školy neboli dostatočné k počtu žiakov bola i
naďalej zriadená dvojtriedna škola.
Povojnové roky 1939–1945 priniesli mnohé zmeny. Priestory školy boli zničené a vyžadovali si renováciu, ktorá
bola ukončená v roku 1946. Avšak dňa 1. februára 1946
bola maďarská škola dobrovoľne zrušená a žiaci sa stali
žiakmi školy slovenskej.
Od roku 1948 podľa nového školského zákona dostávajú
právo na vzdelanie deti všetkých rodičov a školská
dochádzka bola predĺžená na deväť rokov.
V roku 1950/51 nastupujú do školy manželia Nemčekoví,
vyučovanie je dvojzmenné, nakoľko bola k dispozícii iba
jedna trieda. V školskom roku 1955/56 sa škola stáva
štvortriednou a do školy prichádza p. uč. Horňáková –
Mazurkovičová, v školskom roku 1958/59 p. uč.
Mokošová. Dôležité zmeny nastali v školskom roku 1960/
61. Škola sa stáva päťtriednou a vedenie školy preberá p.
Hudec a p. Hudecová sa stáva učiteľkou tunajšej školy.
Škola mala 104 žiakov. V školskom roku 1962/63 sa škola
stáva znovu štvortriednou a novou učiteľkou sa stáva p.
uč. Cigáňová.
Ďalšie dôležité zmeny priniesol školský rok 1964/65,
kedy zo školy odchádzajú manželia Hudecoví a prichádzajú manželia Rácovci. Riaditeľom slovenskej školy
sa stáva p. Rác a maďarskej školy p. Szabová.
V školskom roku 1965/66 po odchode p. uč. Mazurkovičovej a p. Cigáňovej sa stáva novou učiteľkou p.
Miklášová. V roku 1967 rozšírila pedagogický kolektív
učiteľka Mária Podlucká. Nové zmeny nastali v školskom
roku 1976/77, kedy sa škola stáva dvojtriednou s
riaditeľkou Teréziou Szabovou a učiteľkou Margitou
Miklášovou. Od roku 1981 zostáva v škole iba 1. a 2.
ročník a riaditeľkou a učiteľkou v jednej osobe sa stáva p.
Szabová. Po odchode do dôchodku v roku 1990 odovzdáva vedenie školy p. riaditeľovi Adamcovi a škola sa opäť
stáva dvojtriednou s tromi ročníkmi a spolu s ním prichádza p. uč. Miškolciová a otvára sa aj školský klub s p.
vychovávateľkou Gombíkovou. Vo februári 1997 Milan
Adamec odchádza zo školy a vedenia sa ujala Janka Miškolciová, ktorá je riaditeľkou školy do dnešného dňa.
Súčasný pedagogický kolektív tvoria učiteľky PaedDr.
Janka Miškolciová, Mgr. Miriam Hašúková a vychovávateľka Anna Gombíková, ktorá pracuje na tunajšej
škole od roku 1999.
Z kroniky Základnej školy Jelšovce
v škola v prírode v
Opäť je posledný júnový deň a my
všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci
vo forme vysvedčení, pedagógovia v
podobe kvetov a rodičia v úsmeve
svojich detí.
Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili
na sebavedomých žiakov našej školy.
Celá naša škola prežila v tomto roku
veľa pekného. Každý sme boli iní, ale
cieľ sme mali rovnaký – prežiť
školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a
zažiť mnoho zážitkov.
Namáhavá práca bola na koniec odmenená úspechom. V mesiaci máj
Mikroregión Radošinka organizoval
projekt „Cesty vody – cesty k sebe“.
Naši žiaci sa zúčastnili tohto slávnostného otvorenia umeleckých diel
v obciach Lukáčovce a Alekšince.
Dňa 11.5.2014 naša obec organizo-
v rozlúčka na Obecnom úrade v
vala oslavy ku Dňu matiek, ku ktorému sme prispeli aj my kultúrnym
programom. Hneď na druhý deň
12.5. 2014 sme odchádzali do školy
prírody do Osrblia. Mnohí z nás
tento krásny kraj našej rodnej vlasti
navštívili po prvýkrát. Pobyt trval do
16.5. 2014 a žiakom sa veľmi páčil.
Prišli domov s bohatými zážitkami.
Dňa 29.5.2014 ZŠ Šurianky organizovala futbalový zápas malotriednych
škôl. Hoci naši žiaci obsadili posledné miesto na tomto zápase, prišli
domov s novými skúsenosťami.
Našu školu navštívil pesničkár Viktor
Guľváš. V programe pobavil žiakov a
detí MŠ pesničkami s jednoduchými, veselými a ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami. V
predposlednom júnovom týždni nás
čakalo prekvapenie v podobe novej
modernej interaktívnej tabule, ktorá
sa už ovláda dotykom prstov. Tabuľu
dostala škola z projektu EÚ, do kto-
v škola v prírode nie je len o učení v
rého sa škola zapojila. Počas prázdnin sa dokončí jej inštalácia a už
bude len čakať na oddýchnutých
učenia chtivých žiakov.
Dňa 25.6.2014 sme sa spoločne rozlúčili s našimi štvrtákmi. Želáme im
veľa šťastia na ceste za ďalšími vedomosťami. V tomto roku sa uskutočnilo výberové konanie na post
riaditeľky školy. Riaditeľkou školy
zostáva p. PaedDr. Janka Miškolciová, ktorá bola zvolená na ďalšie
päť ročné volebné obdobie. Pani
riaditeľke blahoželáme a prajeme jej
veľa elánu do ďalších rokov vo vedení školy.
A sú tu prázdniny! Verím, že čas
letných prázdnin prinesie všetkým
veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu
a dostatok sily do ďalšej práce.
Pekné prázdniny všetkým!
Anna Gombíková
v vystúpenie pesničkára Viktora Guľváša v
Kde bolo, tam bolo sa začína väčšina všetkých najkrajších
detských rozprávok. V ostatnom čase sa aj náš príbeh o
materskej škole Jelšovce môže začať týmito magickými
slovami. Takže , kde bolo tam bolo posledný marcový deň sme
si ho spestrili návštevou DAB v Nitre nádherným bábkovým
predstavením "O Janíčkovi a Marienke". V rámci celosvetového
dňa knižníc sa v spolupráci s kultúrnou komisiou a miestnou
knižnicou v Jelšovciach podarila uskutočniť milá akcia návštevy
detí z MŠ knižnice. Deti z toľkého množstva zaujímavých kníh
boli nadšené a mnohé si aj požičiavali domov. Veľkonočné
sviatky bez originálnych nápadov na tvorivých dielňach v MŠ
by asi neboli ozajstnými sviatkami jari . Veríme ,že sme nimi
inšpirovali veľa mamičiek a ich deti, aby si sviatočne dekorovali
svoje príbytky. Aby sme podporili zdravie našich detí aj tento
rok sme sa zapojili do celoslovenského projektu organizovaným DM Drogérie : ",Veselé zúbky", kde sa deťúrence
pomocou piesní, hier, cvičení naučili správnej starostlivosti o
svoje zúbky. Koncom apríla v materskej škole v spolupráci s
základnou školou sme zorganizovali deň šašovania so
žonglérom Alexom. Deti si užili veľmi veselé dopoludnie hrami
so mimoriadne atraktívnymi pomôckami na akrobaciu a ekvilibristiku. Druhá májová nedeľa tradične patrila našim
mamičkám. Tento rok sme ukázali, že nezabúdame na
slovenské tradície a zvyky , preto sme náš program venovali
slovenskej ľudovej slovesnosti a detským ľudovým hrám a
piesňam. V máji sa v rámci tvorivých dielní uskutočnil "Deň
mlieka". Tu sa prejavila nekonečná fantázia našich detí aj ich
šikovných mamičiek a ockov, ktorí dokázali aj z obyčajných
krabíc od mlieka a mliečnych výrobkov vytvoriť neuveriteľne
nádherné výtvory autíčok, robotov, dinosaurov, domčekov,
panákov. Koncom mája nás škôlkarov zase pozvali do základnej
školy školáci na koncert nám známeho pre deti spievajúceho
Viktora Guľvaša. Radi sme si s ním zaspievali nové ,ale aj nám
už známe detské piesne. Prvý júnový deň patrí deťom, a my
sme ho premenili na úžasný športový deň na jelšovskom
multifunkčnom ihrisku, plný súťaží, hier, a zábavy. Odmenou za
športové výkony bol školský výlet, dlho očakávaný deťmi, na
Habakuky na Donovaly. Bol to krásny slnečný deň plný
slovenských rozprávok, kúziel, poznávania, prehliadky areálu,
hier. Tento deň ešte veľa dní rezonoval v detských dušiach ako
príjemná spomienka na rozprávky od Pavla Dobšinského. Aký
by to bol záver roka bez prekvapení? Magic Tristan vo svojom
iluzionistickom predstavení nám ich splnil hneď niekoľko. A
potom prišla naša tradičná "Záverečná školská slávnosť" na
školskom dvore. Plno rozpakov, smútku, ale aj šantenia
sprevádzalo toto popoludnie. S básňou a piesňou na perách
sme sa rozlúčili s budúcimi školákmi a tým našim malým
deťom sme popriali tak ako aj vám :
VESELÉ A KRÁSNE LETNÉ PRÁZDNINY VŠETKÝM!
Mgr. Monika Gulišová
Riaditeľka MŠ
v HABAKUKY v
v Deň mlieka v
v rozlúčka v
v a nechýbala ani opekačka... v
v všetkým bolo veselo v
Každý rok, každé dieťa na svete čaká
na deň, ktorý patrí celý len im. Je to
"Medzinárodný deň detí".
Dňa 14.6.2014 sa v Jelšovciach na
futbalovom ihrisku tradične uskutočnil tento krásny detský sviatok.
Na začiatku dňa to nevyzeralo zrovna najlepšie. Z neba padali kvapky a
fúkal silný vietor, ktorý nám všetko
odfukoval. Avšak, organizátorov nič
neodradilo od toho, aby sa na
mieste akcie stretli už ráno o 10:00
hod. a pripravili deťom ten najkrajší
deň detí. Od ozdobovania ihriska,
balenia báličkov, chystania hudby
pre deti a mládež, až po obliekanie
maskota. Takto vyzerali celodenné
prípravy. Keď už bolo všetko pripravené, mohlo sa to začať.
Medzi 15. a 16. hodinou sa to na
ihrisku začalo hemžiť deťmi. Každé
dieťa dostalo svoj preukaz, kde boli
všetky súťaže. Niektoré súťaže na
preukaze, ako kopanie 11 na bránu,
v nátresk na štarte v
v v lete na lyžiach v
boli rovnaké ako po minulé roky, iné
zas boli úplne nové. Súťaží sa zúčastnilo okolo 100 detí. Veľa detičiek
bolo ešte malých a hanblivých,
preto častokrát s nimi súťažili aj
rodičia. Súťažné disciplíny boli rôzne, od skoku vo vreci, až po beh na
lyžiach. Okrem súťaží mohli detičky
využiť aj iné atrakcie. Napríklad
maľovanie na tvár a fotenie s maskotom - tento rok to bol šašo. Deti sa z
neho veľmi tešili.
Po tom ako všetky deti odsúťažili
jednotlivé disciplíny, mohli sa zúčastniť spoločných hier. Nie len malé, ale
aj veľké deti sa zabavili pri stoličkovom tanci, skoku vo vreci a preťahovaní lanom. Ako to je už každý
rok, aj tento rok pri preťahovaní
lanom zvíťazili dievčatá. Predsa sa
len nenechajú zahanbiť a poraziť
chlapcami. Po tom, ako mali deťúrence už všetky súťaže za sebou,
mohli si v hlavnom stane vyzdvihnúť
svoje odmeny. Tento rok to boli
balíčky plné sladkostí. Na konci dňa
plného detského smiechu a radosti
si deti mohli opiecť pri ohni špekáčik, ktorý dostali ešte ako výslužku
spolu s balíčkami.
Na záver by sme touto cestou chceli
poďakovať organizátorom, že pripravili pre deti krásny deň detí, plný
hier, súťaží, hudby a zábavy. Veľká
vďaka tiež patrí deťom za ich účasť a
veríme, že o rok sa organizačný tým
poskladá a pripraví pre deti opäť
niečo podobné. Veď predsa nič nie
je krajšie, ako vidieť úprimný úsmev
na tvári dieťaťa.
„Nie je na svete väčší zázrak, než
dieťa. Nie je nič čistejšieho, než jeho
oči. Nie je nič sladšieho, než jeho
úsmev.“
Hana Matulová a Laura Podsedlá
v ťahanie povrazu v
v Prof. Ing. Imrich Točka, CSc. v
História je učiteľka života. Poznať históriu a dokázať sa z nej poučiť by malo
patriť k základnému vybaveniu človeka.
Zisťujeme, že čím viac sa snažíme o
minulosti dozvedieť, tým väčšie tajomstvá zostávajú pred nami ukryté. Mnohí
z nás ani netušili, že niekde v blízkosti
špecializovanej liečebne na Zobore sú
ukryté zvyšky našej najstaršej kultúrnej
pamiatky - Zoborského kláštora. Práve o
tejto pamätihodnosti nám prišiel do
Jelšovského klubu porozprávať nadšenec histórie a záchrany kultúrneho dedičstva nášho národa Prof. Ing. Imrich
Točka, CSc. Pozvanie k nám prijal v
sobotu 5. apríla 2014.
Svoje rozprávanie doplnil o dobové kres-
v účasníci prednášky v
by, ktoré sa zachovali a vďaka ktorým
sme si mohli vytvoriť ucelenejšiu predstavu o živote mníšskych rádov Benediktínov, Kamadulov či Verbistov, ktorí
na tomto mieste žili a ovplyvňovali ľudí
v súlade so svojim spôsobom existencie
takmer 1200 rokov.
Profesor Točka sa nám ďalej predstavil
aj ako autor knižných publikácií z iných
oblastí života. Venuje sa poľovníctvu,
numizmatike, medailérstvu, zmapoval
históriu zvonov v nitrianskych kostoloch,
napísal knihu o histórii Chrenovej ako aj
o ochotníckom divadle, ktoré sa tu hrávalo.
Tak trochu nám Jelšovčanom prehovoril
Pod týmto názvom zrealizovala Miestna akčná skupina OZ
Mikroregión Radošinka nadnárodný projekt spolupráce. Jeho
vyvrcholením bola prehliadka umeleckých diel s výkladom,
remeselnícky jarmok s ukážkami tradičných remeselných techník a folklórny festival súborov z okolitých dedín. Aj obyvatelia
našej obce sa mohli zúčastniť toho zaujímavého podujatia.
Organizátori v rámci projektu zabezpečili v sobotu 10. mája
autobusovú dopravu na miesto konania aj domov, takže stačilo
len nasadnúť a ísť. Členovia Jelšovského klubu túto možnosť
využili. Najskôr si boli pozrieť dielko v Alekšinciach, kde ich
zaujali prekrásne keramické ryby, netradične umiestnené na
drevených koloch, evokujúcich vodnú hladinu. V Lukáčovciach
sa potom naskytol zaujímavý pohľad na umelecké stvárnenie
autobusovej zastávky pod orechom, s nezvyčajnou lavičkou,
stojanom na bicykle a cestičkou vedúcou k potoku. V Hruboňove si pozreli stánky s keramikou, včelárskymi výrobkami,
servítkovou technikou, ručne vyrábanými hračkami. Svoju
zručnosť pred očami zvedavých divákov prezentoval výrobca
tradičných cirokových metiel a umelecký kováč .
Vyvrcholením podujatia bola prehliadka speváckych a tanečných súborov rôznych vekových skupín od škôlkárov až po
seniorov, ktoré pôsobia v okolitých obciach Zbehy, Šurianky,
do duše, keď zistil, že naša obec nemá
pamätnú izbu, hoci minulosť našej dediny je veľmi zaujímavá a plná historických objavov, ktorými sa okolité obce
nemôžu pochváliť.
S profesorom Točkom sme sa rozišli s
prosbou, že ak sa ako klubisti vyberieme v najbližšej dobe na turistickú
vychádzku za poznávaním krás Nitry a
jej okolia, tak nám ruiny Zoborského
kláštora ukáže aj v skutočnosti. Určite to
bude mať svoje čaro! Pridáte sa k nám?
Mgr. Erika Čaládiová
Čab, Lukáčovce a Malé Zálužie. Dobrú náladu a príjemný pocit
z nevšedne prežitej soboty umocňovalo nielen slnečné počasie, ale aj srdečný prístup organizátorov.
Mgr. Erika Čaládiová
v keramické ryby v
Krásna literatúra pre dospelých:
• Eva Urbaníková: Maj ma rád
Veselosmutný príbeh o vášni, ktorá zmení zablúdené duše na úplne stratené. O vášni, ktorej následky zničia životy mnohým nevinným...
• Jonas Jonasson: Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol
Myšlienka sa ani nestihla usadiť v hlave starého
muža a už otváral okno svojej izby na prízemí
domova dôchodcov a vykročil rovno do záhonu.
• Mária Hamzová: V okovách nenávisti
Pozbiera Timea zvyšky síl a zabojuje o svoje dieťa?
Aj napriek sklamaniu dá šancu láske, ktorá ju opäť
stretáva? Oliver túži po jedinom. Aby mohol tráviť
čas so svojím synom. Keď však spoznáva Timeu,
chce jej dodať vieru v seba a v život okolo nej...
• Dominik Dán: Nevinným sa neodpúšťa
Nikto nechce byť vinníkom, nikto nechce niesť zodpovednosť za smrť kamaráta, nikto nechce cítiť vinu,
ale nie každému sa to podarí.
• Jo Nesbo: Netopierí muž
Prípad, ktorým to celé začalo!
Triler predstavuje prvú časť série kriminálnych príbehov so svojráznym a dnes už slávnym inšpektorom Harry Holem. V roku 1998 knihu vyhlásili za
najlepšiu škandinávsku detektívku a odštartovala
úspech Jo Nesba po celom svete.
• Ken Follett: Pád titanov + Zima sveta
(kolekcia)
Pád titanov: Dramatické udalosti Prvej svetovej
vojny, Ruskej revolúcie a boja žien za volebné právo,
ktoré otriasli celým svetom, spoja osudy piatich
rodín z rozličných krajín a spoločenských vrstiev.
Zima sveta: Prvá svetová vojna skončila. Ale mier je
len klamlivý. V Nemecku Führer predpovedá svojmu
národu veľkú budúcnosť...
Náučná literatúra pre dospelých:
• Martin Slobodník, Pavol Breier: Labrang
Autori predstavujú unikátny svet tibetskej kultúry na
príklade histórie i súčasnosti kláštora Labrang v
severovýchodnom Tibete. Kniha získala ocenenie v
súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2013 v kategórii
"Vedecká a odborná literatúra".
•
•
Knihy pre deti a mládež:
Jim Benton: Milý denníček, moja
najkamoška sa zbláznila
Jim Benton: Milý denníček, to vážne nič nie
je zadarmo?!
• Enja Rúčková: Môj nevlastný brat
Miriam po maminej svadbe získala nového brata.
Volá sa Sethos, meno dostal po bohu chaosu, búrok
a púšte. Nevlastní súrodenci si zvykajú nielen na
nových rodičov, ale hlavne na seba. Po prázdninách
začnú študovať na rovnakom gymnáziu. A Miriam
má zo svojho nevlastného brata (nielen) v hlave
čoraz väčší zmätok...
• Thomas C. Brezina: Tigrí tím – Ostrov
desivých goríl
Obrovské strašidelné gorily strážia tajnú jaskyňu.
• Thomas C. Brezina: Tigrí tím- Hrozivé
žraloky
Je pravdivý príbeh zmäteného muža o bájnej pevnosti na dne mora, ktorú strážia obrovské žraloky?
• Thomas C. Brezina: Tigrí tím - Netvor z
hlbín
Ako sa praveký netvor dostal do rybníka a kto stojí
za zákernou krádežou?
• Klasické slovenské zručnosti
Jednoduché návody, ako si vyrobiť papierového šarkana, píšťalku z prútika, venček z púpavy....
Čítanie napínavých kníh od Thomasa Brezinu inšpirovalo Emku Machovú k nakresleniu jednej z postáv.
Mgr. Erika Čaládiová
Vitajte medzi nami
Lakatoš Marek
13.05.2014
Malému Jelšovčanovi a šťastným rodičom želáme veľa zdravia, šťastia a
lásky !
Povedali si "áno"
04.04.2014
Hana Baťková z Čabu a Matej Šlahor z Jelšoviec
Novomanželom blahoželáme !
JUBILANTI NAŠEJ OBCE
50 rokov
Buranský Miroslav
Hroššová Helena
Mikušová Magdaléna
55 rokov
Martonková Adriana
60 rokov
Botka Jozef
Maladi Tibor
65 rokov
Chlebcová Jarmila
Benďák Ján
Klenko Štefan
Matulay Imrich
Valábik Jozef
Cigáňová Apolónia
Križan Július
75 rokov
Podsedlá Emília
Berecová Helena
Bencová Veronika
Gajarská Jolana
Palková Anna
Benďáková Helena
90 rokov
Križanová Rozália
70 rokov
Kuna Imrich
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie !
Opustili nás
Desetová Helena
Kučerová Alžbeta
Kováč Štefan
vo veku 81
vo veku 68
vo veku 83
č. 68
č. 138
č. 45
22.04.2014
04.06.2014
09.07.2014
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť !
STRETNUTIE BÝVALÝCH FUTBALISTOV
Touto cestou pozývame všetkých narodených cca.
do roku 1965, ktorí kopali za Jelšovský futbalový
klub, na spoločné spomienkové stretnutie, ktoré
sa uskutoční
dňa 19. júla 2014 (t.j. hodová sobota)
o 17:00 hod. v Jelšovskom klube
(budova bývalej maďarskej školy)
7. JÁNSKA NOC
Všetko bolo pripravené: organizačný štáb, výzdoba, stoly, lavičky, malá vatra, veľká
vatra, paličky na opekanie špekačiek, hľadanie pokladu.... iba počasie sa nevydarilo!
Všetko zmoklo a okolie poľovníckej chaty zostalo zablatené, a tak organizačný štáb s
poľutovaním rozhodol, že sa akcia nekoná a odkladá sa na neurčito. Hoci sme boli
všetci sklamaní a aj nahnevaní, že nám počasie tento rok neprialo, nakoniec sme to
všetko zobrali s humorom a vo veselej nálade sme pekne všetko odložili a upratali
(viď foto).
Vážení priaznivci Jánskej noci! Ak nám bude počasie priať, stretneme sa pri ohni posledný augustový víkend. Symbolicky sa s letom rozlúčime, hoci už bude dávno po
Jánovi...
Vaše nápady, pripomienky, postrehy a príspevky radi uvítame aj v nasledujúcom čísle.
S vašou spoluprácou bude obsah našich novín pestrejší a zaujímavejší pre všetkých.
Vašu poštu prijmeme: V obecnej schránke, ktorá je umiestnená na Obecnom úrade v
Jelšovciach a v obecnej knižnici. Príspevky, názory a postrehy môžete posielať na e-mail:
[email protected], [email protected]
Vydáva - Obec Jelšovce, 951 43 Jelšovce, nepredajné.
Redakčná rada si vyhradzuje právo na konečnú korekciu a redigovanie - úpravu textov. Nevyžiadané rukopisy, fotografie a kresby
redakcia nevracia. Za pochopenie ďakujeme.
Redakčná rada - šéfredaktor: Ladislav Hroššo redaktori: Mgr. Erika Čaládiová, Renáta Matulová, Mgr. Lýdia Molnárová, Mgr. Ľudmila Synaková, Erik Tóth ml. grafická úprava: Ing. Pavol Hroššo.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafiky akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Fotografie sú chránené
autorským zákonom. Podpísané články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné so stanoviskom redakcie a vydavateľa.
Download

Noviny02_2014-Layout 1