Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Lesná č. 10 v Kolárove
za školský rok 2013/2014.
Predkladá:
Prerokované v pedagogickej
rade školy dňa:..................
Helena Pálovicsová
riaditeľka MŠ
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Kolárovo
schváliť – neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ Lesná č.10 v Kolárove
za školský rok 2013/2014
...............................................
Meno, priezvisko a podpis
predseda Rady školy pri MŠ
Lesná č.10 v Kolárove
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Kolárovo
schvaľuje – neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ Lesná č.10 v Kolárove
za školský rok 2013/2014
.................................................
za zriaďovateľa
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Lesná č. 10 v Kolárove
za školský rok 2013/2014
1.
a.) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2 ods. 1 písm. a)
1.Názov školy: Materská škola, Lesná č. 10, Kolárovo
2.Adresa školy: Lesná č.10, 946 03 Kolárovo
3.Telefónne číslo: 035/7771925
4.Internetová adresa: nie je
e-mailová adresa: [email protected]
5.Zriaďovateľ: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
b.) Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Helena Pálovicsová
Eva Melegová
Mgr. Angelika Kisová
Funkcia
riaditeľka materskej školy
zástupkyňa riaditeľky materskej školy
zástupkyňa riaditeľky pre elokované triedy
c.) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri Materskej škole, Lesná č. 10 v Kolárove bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 10.10.2012.
Funkčné obdobie začalo dňom 12.10.2012 na obdobie 4 rokov.
d.) Členovia rady školy:
P.č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meno a priezvisko
Monika Nagyová
Iveta Horváth
Silvia Očkajáková
Agnes Fördös
Bc. István Lengyel
Hilda Szépeová
Imrich Árgyusi
Judita Tóthová
Monika Paraiová
Funkcia
predsedníčka
zapisovateľka
člen
člen
člen
člen
člen
členka
členka
Zvolený/ delegovaný
Zvolená za pedagog. zam
Zvolená za pedagog. zam.
Zvolená za rodičov
Zvolená za rodičov
Delegovaný za zriaďovateľa
Delegovaný za zriaďovateľa
Delegovaný za zriaďovateľa
Zvolená za nepedag. zam.
Delegovaná za ZŠ
e) Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/14
Rada školy prerokovala a schvaľovala:
 Plán práce školy na škol. rok 2013/2014
 Školský poriadok MŠ na škol. rok 2013/2014
 Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za škol. rok 2012/2013



Zrevidovaný Školský vzdelávací program „Zvedavkovia objavujú svet v lesnej
škôlke“
Návrh úpravy rozpočtu MŠ, Lesná 10
Riešila potrebu rekonštrukcie budovy elokovaných tried na Lesnej 8
f) Vyhodnotenie činnosti rady školy
Člen rady školy nastolil na zasadnutí MSZ potrebu obnovy pavilónu elokovaných
tried, bude uskutočnená na jar 2015
g.) Údaje o metodickom združení:
Metodické združenie bolo založené 15. 1.2010, vedúcou metodického združenia bola určená
p. uč. Eva Melegová. Boli zrealizové 4 riadne stretnutia. Na jednotlivých stretnutiach bola
pozornosť venovaná:
 Prezentovanie poznatkov získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania
 Aplikovanie progresívnych metód výchovy a vzdelávania – využívanie digitálnych
technológií a edukačných programov
 Účastníčky vzdelávania nás oboznámili s možnosťami využitia interaktívnej tabule vo
výchovno-vzdelávacom procese v MŠ
 IKT – výmene skúseností z využívania IT vo VVČ
 Inovácii ISCED O
2. Údaje o počte detí v školskom zariadení:
Počet zapísaných detí – Lesná 10
Počet zapísaných detí – ET Lesná 8
Počet zapísaných detí spolu
Počet 5-6 ročných detí
92
48
140
44
Počet detí s OPŠD
Počet tried – Lesná 10
Počet tried – ET Lesná 8
Počet tried spolu
3
4
2
6
3. Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ
Počet detí zapísaných do 1. roč. ZŠ
41
4.) Údaje o počte predškolákov :
Počet predškolákov v šk.r. 2013/14
Počet predškolákov s OPŠD, ktorí ostávajú
v MŠ na školský rok 2014/15
44
3
5. Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti:
Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole prebiehal v súlade so štátnym
vzdelávacím programom ISCED O, ktorý je rozpracovaný v školskom vzdelávacom
programe – „Zvedavkovia objavujú svet v lesnej škôlke“. Program je zameraný na rozvoj
vedomostí, zručností a návykov detí. Podľa učebných osnov a plánov sme deti pripravovali na
ďalší stupeň vzdelávania, rozširovali ich poznatkový systém a emocionalitu, kladné
socioemocionálne zmýšľanie, poskytovali sme im radostné a podnetné prostredie, pričom sme
sa zameriavali na vyrovnanie rozdielov vychádzajúcich z rodinného prostredia.
Oblasť kognitívneho rozvoja:
Silné stránky
Edukačný proces bol realizovaný formou edukačných aktivít, uplatňovaním zážitkového
učenia a progresívnych foriem a metód práce. Cieľavedome sme využívali rôzne metódy
jazykovej výchovy na skvalitnenie úrovne komunikatívnych schopností detí, podchytili sme
hlavne deti z inojazyčného prostredia a individuálnym prístupom sme zvyšovali ich jazykové
a komunikačné kompetencie. Deti sme oboznamovali aj so základmi práce s PC,
v edukačnom procese sme využívali detské edukačné programy (Detský kútik 1 -3, Alík pôjde
do školy) Motivovali sme deti k námetovým hrám, čím sme im umožnili uplatniť v hrách
poznatky získané prirodzenou cestou, zo života rodiny, spoločenského života a vlastnú
predstavivosť. Utvárali sme a rozvíjali aj ich environmentálne cítenie a správanie počas
pobytu vonku a uskutočnením turistickej vychádzky k vodnému mlynu, kde sme pozorovali
a poznávali život rastlín a živočíchov v okolí vodných tokov. Prostredníctvom jazykovej
školy LICGTHAUSE sa realizovalo „Oboznamovanie s anglickým jazykom“. Premyslenými
a vhodne vedenými aktivitami sme stimulovali deti k osvojovaniu si primeraných poznatkov
v oblasti logicko – matematickej prostredníctvom aktivít v malých skupinkách.
Slabé stránky
Málo detí prejavuje zvedavosť a záujem o spoznávanie nového. Nedokážu počúvať
s porozumením a hodnotiť vlastný výkon a výkon druhých. Majú problém umeleckými
výrazovými prostriedkami vyjadriť svoje predstavy.
Na začiatku roka boli medzi novo prijatými deťmi a deťmi, ktoré už navštevovali materskú
školu značné rozdiely. Hlavne deti z maďarských rodín neovládali vôbec vyučovací jazyk, čo
im zabraňovalo verbálne sa vyjadrovať a zdôvodňovať svoje postoje, názory a rozhodnutia.
Pri rôznych aktivitách nedokázali sústrediť pozornosť z dôvodu neznalosti jazyka. Úroveň
kognitívneho rozvoja týchto detí je na veku primeranej úrovni, len svoje poznatky nedokážu
verbálne vyjadriť v slovenskom jazyku.
Príčiny
Z dôvodu dvojjazyčného prostredia ( 82% obyvateľstva maďarskej národnosti) je úroveň
slovnej zásoby, jazykových a komunikatívnych zručností v slovenskom jazyku nízka. Deti aj
medzi sebou dosť často komunikujú v maďarskom jazyku, hlavne počas pobytu vonku a
počas hier a hrových činností.
Absentuje aj komunikácia medzi dieťaťom a rodičom.
Opatrenia
V prirodzených situáciách, v edukačných činnostiach a vlastne všetkých organizačných
formách pobytu detí v MŠ rozvíjať ich jazykové a komunikatívne kompetencie. Využívať
literatúru, námetové, konštruktívne a dramatizujúce hry, verbálnu komunikáciu v bežných
situáciách a spoluprácu s rodinou na obohatenie detského slovníka a zvýšenie úrovne
jazykovej výchovy.
Využívaním problémového učenia viesť deti k väčšej samostatnosti pri riešení úloh.
Motivovať ich k prekonávaniu prekážok v procese učenia a ku kultivovanému rečovému
prejavu. Vytvárať podmienky na to, aby sa dieťa podieľalo na riadení edukačných aktivít
a umožniť mu, aby prežívalo tieto činnosti ako aktívny účastník.
Oblasť sociálno – emocionálneho rozvoja:
Silné stránky
Prispôsobovanie sa novému prostrediu v adaptačnom období bolo u detí rôzne. Po čase sa
však vytvorili medzi deťmi dobré kamarátske vzťahy a pre život nevyhnutné zručnosti,
návyky a schopnosti. Prosociálnymi aktivitami sme deti viedli k spolupatričnosti,
k vyjadrovaniu svojich pocitov a akceptovaniu novoprijatých pravidiel. Rodičia sa často
informovali o správaní svojho dieťaťa, v prípade problému sa snažili hľadať spoločné riešenie
s učiteľkami.
Taktne a citlivo sme riešili prejavy agresivity, egoizmu a impulzívnosti správania sa u detí,
väčšiu pozornosť sme venovali diagnostike. Utvárali sme pozitívny vzťah detí ku knihám
a literatúre (rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti)
Slabé stránky
Deti po dlhšie trvajúcej neprítomnosti, respektíve prichádzajúce do zariadenia z rodinného
prostredia, kde absentuje vzájomná komunikácia medzi dospelými a členmi rodiny často
vzniknuté konflikty riešili agresivitou, alebo plačom. Mali problémy aj s prekonávaním
prekážok pri riešení úloh a často sa vzdali, úlohu nevyriešili, prácu nedokončili. Bez pomoci
dospelého nedokážu vyriešiť problém – dohodnúť sa.
Pri aktivitách verbálneho charakteru deti prejavovali nepozornosť a nesústredenosť, ktorá
vyplýva z neznalosti vyučovacieho jazyka.
Príčiny
Nedôslednosť vo výchove, nedostatočná komunikácia medzi rodičom a dieťaťom
a v mnohých prípadoch sledovanie nevhodných programov vytvára nevhodné podmienky pre
zdravý vývin osobnosti dieťaťa a spôsobuje už uvedené prejavy správania sa. Neznalosť
vyučovacieho jazyka je zapríčinená skutočnosťou, že mnohé deti počujú slovenský jazyk len
v materskej škole.
Opatrenia
Zvyšovať komunikáciu s rodinou a individuálnymi konzultáciami odstraňovať negatívne
prejavy správania sa u detí. Koordinovať výchovné pôsobenie rodiny a školy, vytvárať vzťahy
založené na dôvere, dobrej komunikácii a vzájomnom rešpekte. Spolupracovať s rodinou pri
osvojovaní si vyučovacieho jazyka a odstraňovaní nevhodného správania sa u detí, v prípade
potreby riešiť spoluprácu s odborníkom.
Oblasť perceptuálno-motorického rozvoja
Silné stránky
Dôslednosť v realizácii pohybových aktivít, radostná a tvorivá atmosféra a prelínanie sa
všetkými organizačnými formami (PaRA, didaktické aktivity, pobyt vonku a telovýchovné
chvíľky) priaznivo vplývali na rozvoj zdravého sebavedomia a sebaúcty detí a vytváranie
pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám.
Absolvovaním týždenného plaveckého výcviku 5-6 ročných detí si deti osvojili predplaveckú
prípravu pod vedením odborného inštruktora
Cieľavedomými, plánovanými a pravidelne realizovanými aktivitami sme počas celého roka
napomáhali deťom zbaviť sa napätia, strachu a snažili sme sa o dosiahnutie telesnej a
duševnej rovnováhy a posilnenie imunitného systému detí. Majú osvojené základy behu,
chôdze, skoku, lezenia a hádzania. Poznajú množstvo pohybových hier a hudobno-pohybové
činnosti sú pre ne vždy zaujímavou aktivitou.
Uskutočnili sme turistickú vychádzku k vodnému mlynu, spojenú s pobytom v prírode.
Využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce sme systematicky a cieľavedome rozvíjali
grafomotorické zručnosti detí, čo sa prejavilo na vysokej úrovni týchto schopností detí.
Slabé stránky
K nedostatkom patria chyby pri manipulácii s loptou, nesprávne držanie tela, pokles klenby
chodidla a nesprávne našlapovanie. U niektorých detí nesprávne držanie grafického materiálu,
nesprávny úchop nožníc a nepresnosť strihania po línii. Chýba im sústredenosť, presnosť
a trpezlivosť pri výtvarných a pracovných činnostiach
Príčiny
Nedostatočná rodinná výchova, nejednotnosť v prístupe k dieťaťu, rodičia často z nedostatku
času neumožnili deťom doma strihať, lepiť a kresliť.
Opatrenia
V rámci spolupráce s rodinou dohodnúť s rodičmi jednotný prístup k deťom v MŠ aj doma, čo
znamená precvičovanie kreslenia, lepenia a strihania aj v domácom prostredí. Pozornosť
venovať aj správnemu držaniu tela pri výkone týchto činností.
Cieľom našej celoročnej práce bolo využiť maximum možností jednotlivých
rozvojových úrovní dieťaťa a zámerne stimulovať a rozvíjať všetky stránky osobnosti dieťaťa
- kognitívnu, perceptuálno-motorickú a sociálno-emocionálnu. Uplatňovali sme model
tvorivo-humanistickej výchovy. Naším cieľom bolo rozvinúť každé dieťa na čo najvyššiu
úroveň a k tomu sme prispôsobili naše metódy i formy práce. Snažili sme sa akceptovať deti
také, aké sú a maximálne podporovať rozvoj ich osobnosti. Absolventi predprimárneho
vzdelávania boli dostatočne pripravení na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole.
Analýza a hodnotenie riadiacej práce
Počas šk. roku som sa snažila riadiť materskú školu primerane našim podmienkam
a možnostiam. V riadení som sa snažila o otvorenosť, delegovanie právomocí a spoluprácu.
Dôsledne som vyžadovala dodržiavanie pracovného a školského poriadku a profesionálny
prístup k deťom zo strany pedagógov. Zamestnanci sú zodpovední za svoje správanie
a konanie, riešenie nedostatkov vidím v otvorenejšej vzájomnej komunikácii.
Pre tvorivý štýl riadenia je charakteristickým znakom náročnosť. V tomto šk. roku som
previedla 15 hospitácií. Zistené klady, ale aj nedostatky, sme si adekvátne zhodnotili.
V šk. roku boli zrealizované všetky naplánované porady i metodické sedenia pre
pedagogických zamestnancov.
V rámci vnútroškolskej kontroly som sa zamerala na stav hygieny a čistoty v zariadení,
používanie OOPP, dodržiavanie bezpečnostných predpisov, aktuálnosť informačných
násteniek pre rodičov, stav areálu MŠ, rešpektovanie racionalizačných opatrení, dodržiavania
pitného režimu detí vhodnými nápojmi, efektívne využívanie pracovného času.
Na riadení materskej školy participuje aj Rada školy, čím sa upevnilo postavenie školskej
samosprávy.
7.) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu:
P.č.
Meno a priezvisko
Prac. zadelenie – kvalif.
Prac. úväzok
1.
Edita Fűriová
učiteľka MŠ - K
1
2.
Eva Melegová
zást. riaditeľky - K
1
3.
Monika Nagyová
učiteľka MŠ - K
1
4.
Helena Pálovicsová
riaditeľka MŠ - K
1
5.
Mária Pilišiová
učiteľka MŠ - K
1
6.
Alica Vinczeová
učiteľka MŠ - K
1
7.
Mgr. Angelika Kisová
zást. riad. pre ET - K
1
8.
Katarína Nagyová
učiteľka MŠ - K
1
9.
Ágnes Fördös
učiteľka MŠ - N
1
10.
Iveta Horváth
učiteľka MŠ - K
1
11.
Bc. Melinda Pálová
učiteľka MŠ - K
1
12.
Mgr. Monika Kacz
učiteľka MŠ - K
1
13.
Judita Tóthová
upratovačka
1
14.
Renáta Vargová
upratovačka
0,8
15.
Alžbeta Selčániová
upratovačka
0,85
16.
Štefan Samu
školník
0,4
Spolu
15,05
8.) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
 p. učiteľky Monika Nagyová a Edita Fűriová absolvovali inovačné vzdelávanie
„ Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej
tabule“ a získali 25 kreditov
 P. učiteľka Mária Pilišiová absolvovala inovačné vzdelávanie „Inovácie v didaktike
pre učiteľov predprimárneho vzdelávania“ a získala 25 kreditov
 p. učiteľky Edita Fűriová a Alica Vinczeová absolvovali aktualizacné vzdelávanie
„Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom
vzdelávaní“ a získali 7 kreditov
 29.04.2014 sa p. učiteľky Katarína Nagyová a Angelika Kisová zúčastnili seminára
na tému „Zistenia štátnej školskej inšpekcie“
 21.05.2014 sa Katarína Nagyová zúčastnila metodického dňa v Komárne
9.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Dátum
26.9.2013
27.9.2013
0d 2. 10.2013
30.9 – 4.10.
2013
10.10.2013
16.10.2013
17.10.2013
22.10.2013
28.10.31.10.2013
13.11.2013
16.11.2013
19.11.2013
27.11.2013
6. - 12.12.
2013
11.12.2013
17.12.2013
19.12.2013
28.1.2014
22.1.2014
23.1.2014
10. – 19.2.
2014
28.2.2014
Názov podujatia
Pohybové aktivity ZŠ J. A. Komenského
Návšteva prvákov v MŠ
Oboznamovanie detí s anglickým jazykom
Zber papiera
Ekoaktivita Vláčik separáčik – Bíró Ladislav SEV Dropie - ET
Svetový deň výživy – návšteva ZŠ
Návšteva zubnej ambulancie - ET
Bábkové divadlo – Červená čiapočka
Týždeň úcta k starším – aktivity so starými rodičmi, návšteva penziónu – kultúrny
program
Jesenné variácie – ZŠ Rábska
Rodičovská - Martinská zábava
Diagnostické skúšanie 5 – ročných detí
Ekoaktivita – kŕmidlá pre vtáčiky – L. Bíró
Oslavy príchodu Mikuláša v triedach
Estrádny program ZŠ J.A.Komenského
Estrádny program ZŠ F. Rákocziho
Estrádny program ZŠ M. Corvína
Návšteva budúcich prvákov v škole „Deň otvorených dverí“ ZŠ J.A.Komenského
Návšteva budúcich prvákov v škole M. Corvína
Návšteva budúcich prvákov v škole F. Rákocziho
Karnevaly v jednotlivých triedach
Vystúpenie pre dôchodcov - ET
18.3.2014
27.3.2014
17. – 21.
3.2014
22.4.2014
23.4.2014
24.4.2014
29.4.2014
7.5.2014
12. – 16. 5.
2014
12.5.2014
19. – 23. 5.
2014
28.5.2014
2.6.2014
6.6.2014
25. – 27.6.
2014
24. 26.6.2014
Rozprávka v cudzom jazyku – ZŠ Rábska
Exkurzia do knižnice
Zber papiera
Deň zeme v ZŠ Komenského
Divadlo – Ako Sa Matesko oženil
Orientačná skúška pripravenosti na školu
Návšteva požiarnej zbrojnice
Vystúpenie „Deň matiek“ - penzión
Deň matiek - oslavy v triedach
Divadlo – Neposlušné kozliatka
Plavecký výcvik predškolákov
Deň hudby v ZŠ Rábska
Deň detí - výlet na farmu Briežky
Výlet JUMPLAND Komárno - ET
Environmentálny pobyt Dropie
Rozlúčky predškolákov
10. Údaje o projektoch , do ktorých je škola zapojená:
Výchova k zdravému životnému štýlu – podpora zdravia prostredníctvom životného
štýlu, v ktorom dieťa rovnomerne uspokojuje svoje fyzické, mentálne a psychosociálne
potreby
 v zmysle dohovoru o Právach dieťaťa sme podporovali a rešpektovali názor detí
a sprostredkovali tak deťom vyváženú psychomotorickú klímu
 rozvíjali sme u detí zdravý fyzický, psychický vývin a zabezpečili tak elementárne
vzdelávanie výchovy k zdraviu
 počas celého plánovacieho obdobia sme rozvíjali aktivity na tému: „Zdravie
a choroba“
 prostredníctvom programu „Evička nám ochorela“ sme rozvíjali u detí schopnosť
uvedomiť si potrebu ochrany vlastného zdravia a zdravia iných
 počas celého školského obdobia zaraďujeme do jedálneho lístka častejšiu konzumáciu
ovocia a zeleniny v surovom stave
 kládli sme dôraz na racionálnu výživu so správnym zložením, prípravou
a pravidelnosťou podávania potravy
 sme zapojení do programu „Ovocie školám“ , čo znamená pravidelný prísun ovocia
a ovocnej šťavy od firmy Vitalita
 k zlepšeniu zdravotného stavu prispievame:

pravidelným otužovaním vzduchom – správnym vetraním,



dostatočne dlhým pobytom na čerstvom vzduchu,
pravidelným pitným režimom – podávaním ovocných nesladených čajov
ranným filtrom
11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou:
 V školskom roku 2013/14 nebola konaná inšpekcia.
12. Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach:
 Od školského roka 2013/14 sme šesťtriedna materská škola. Rozdelením materskej školy
na Lesnej 8 k nám boli pripojené dve slovenské triedy a vzniklo elokované pracovisko
Lesná 8.
 MŠ na Lesnej 10 je v prízemnej päťpavilónovej budove. V troch pavilónoch fungujú tri
triedy, v štvrtom pavilóne bola prestavbou jedálne a skladových priestorov v auguste 2013
zriadená štvrtá trieda a vyriešil sa problém 23 odmietnutých žiadostí o prijatie dieťaťa
do materskej školy. Piaty pavilón je priestorovo oddelený, slúži na sociálne účely starých
občanov. Prechod z tohto pavilónu do druhých je zablokovaný. Taktiež dvor patriaci
tomuto pavilónu je oddelený od ostatných časti dvora.

Elokované triedy na Lesnej 8 sídlia v poschodovej budove, jedna trieda na prízemí, druhá
na poschodí.

Všetky triedy majú kompletné príslušenstvo – triedu, spálňu, umyváreň a šatňu. Školské
stravovanie zabezpečuje školská kuchyňa, ktorá je umiestnená v areáli elokovaných tried
na Lesnej 8. Strava sa roznáša do každej elokovanej triedy, kde sú vybavené výdajné
kuchyne. Deti sa stravujú v triedach.

Areále MŠ Lesná 8 aj 10 sú vybavené detským záhradným nábytkom, pieskoviskami,
preliezkami a esteticky dotvárané zeleňou a kvetinovými záhonmi.

Prostredie materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu detí . Pohodlné
a esteticky zariadené triedy pomáhajú deťom aj učiteľkám cítiť sa dobre. Trieda je miesto,
kde sa môžu deti bezpečne hrať, skúmať a objavovať svet, ktorý ich obklopuje. Príjemnú
klímu interiéru umocňuje jeho vybavenie novým detským nábytkom. Vďaka nemalým
investíciám je naša materská škola v súčasnej dobe modernou, dobre vybavenou školou,
plne vyhovujúcou pre rozvoj detí predškolského veku s dôrazom na ich individuálne
potreby. Pavilón elokovaných tried by vyžadoval rozsiahlu rekonštrukciu, ako aj sociálne
zariadenia v triedach na Lesnej 10.
Hračky – patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy. Dopĺňajú sa priebežne,
podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu, veku primeranosť, opotrebovanosť
a samozrejme na finančné možnosti.
K vybaveniu materskej školy patrí detská a odborná literatúra , učebné pomôcky,
telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna a výpočtová
technika .








Učiteľská knižnica sa dopĺňa priebežne, podľa ponuky zaujímavých a certifikovaných
publikácií.
Detskú knižnicu v triedach si sleduje každá triedna učiteľka a dopĺňa ju podľa vlastného
uváženia.
Učebné pomôcky, už staršej výroby sú bohato zastúpené, sústreďujú sa v učebných
skladoch a slúžia celému pedagogickému zboru.
Telovýchovné náradie a náčinie ako aj učebné pomôcky by bolo treba doplniť, ale
vzhľadom na nedostatok financií využívajú učiteľky tie, ktoré sa nachádzajú v materských
školách.
Spotrebný materiál – na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti si zabezpečujeme
z dobrovoľných príspevkov od rodičov.
Ležadlá sú už staršie opotrebované prebieha priebežná výmena ležadiel v jednotlivých
triedach
13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej práce
●
●
●
Materská škola je od 1.1.2013 samostatným právnym subjektom a hospodári na
základe ročného rozpočtu
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov za školský rok 2013/14 nám neboli vrátené, boli zakomponované do rozpočtu
výška príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky nám bola poskytnutá a podarilo sa nám zakúpiť
nábytok a zariadenie do novozriadenej triedy, preliezky do elokovanej triedy, učebné
pomôcky, výtvarný materiál a vstavanú skriňu na učebné pomôcky
od 1.1.2014 máme zostavený nový rozpočet, ktorý je veľmi napnutý a finančné
prostriedky z normatívnych zdrojov a vlastných príjmov len veľmi skromne pokryjú
náklady na mzdy a prevádzku našej materskej školy.
14. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy:
Oblasť výchovno- vzdelávacej práce:
● výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná podľa vytvoreného Školského
vzdelávacieho programu – Zvedavkovia objavujú svet v lesnej škôlke
 zaviedli sme nové progresívne metódy a formy práce na skvalitnenie úrovne
komunikatívnych schopností detí (jazykové chvíľky, dramatické hry, edukačné hry
a individuálny prístup)
 v oblasti utužovania fyzického zdravia detí sme uskutočňovali množstvo rôznych
pohybových aktivít, čím sme uspokojovali prirodzenú túžbu detí po pohybe
● oblasť spolupráce s rodičmi sa zlepšila, v budúcnosti budeme hľadať spôsoby, ako
túto oblasť ešte skvalitniť
● otužovanie, ako prevenciu proti chorobnosti detí prevádzame úspešne
● v spolupráci s vedúcou školskej jedálne uplatňujeme zásady správnej výživy, plníme
„pitný režim“ a program „ovocie školám“
● zavedením humanistického prístupu vo výchove sa snažíme prispievať k
harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa
Oblasť materiálno-technického zabezpečenia:
● rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ sa ešte neuskutočnila, ale havarijný stav
vonkajšieho potrubia bol odstránený, ale sľúbená výmena vnútorného potrubia a
rekonštrukcia sociálnych zariadení sa nezrealizovala
● vďaka príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky sme zakúpili nábytok a vybavenie do novej
triedy, obohatili sme kabinet učebných pomôcok a vyriešili sme aj ich prehľadné
skladovanie, zlepšili sme vybavenie dvora elokovaných tried novými drevenými
preliezkami
Oblasť riadiacej práce:
● naďalej som uplatňovala demokratický štýl riadenia, snažila som sa o otvorenosť
a empatiu, ale som vyžadovala dodržiavanie pracovného a školského poriadku ako aj
profesionálny prístup učiteliek k deťom
● úspešne uplatňujem delegovanie kompetencií, s ktorými sú učiteľky oboznámené na
začiatku školského roka
● v spolupráci so zriaďovateľom som umožnila učiteľkám využiť všetky možnosti na
ďalšie vzdelávanie
15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane
návrhov opatrení:
Silné stránky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
odbornosť pedagogických
zamestnancov
srdečnosť a ústretovosť pri
komunikácii učiteliek s rodičmi
vysoký záujem rodičov o umiestnenie
detí do materskej školy
možnosti vytvoriť vekovo homogénne
triedy
atraktívnosť a estetický vzhľad
interiéru
každá trieda vybavená PC, internet,
edukačné programy pre deti
vytváranie pozitívneho
multikultúrneho prostredia
decentralizácia riadenia – delegovanie
kompetencií na pedagógov
záujem pedagogických zamestnancov
o ďalšie vzdelávanie
Slabé stránky
●
●
●

●


nízka úroveň ovládania PC niektorých
pedagógov
havarijný stav sociálnych zariadení
MŠ
zlý stav trávnatých plôch MŠ
havarijný stav okien v elokovaných
triedach a potreba maľovky interiéru
nízka úroveň komunikačných
schopností detí v slov. jazyku
nízke finančné ohodnotenie
pedagogických zamestnancov
chýbajú motivačné faktory –
diferencovanie osobnými príplatkami
alebo odmenami
●
uplatňovanie inovačných edukačných
postupov
Navrhované opatrenia:
●

●
v spolupráci so zriaďovateľom uskutočniť rekonštrukciu sociálnych zariadení MŠ
a výmenu okien v elokovaných triedach
zvýšenie kapacity našej materskej školy je vďaka ústretovosti vedeniu mesta vyriešená
od 13.09.2013 bola otvorená nová trieda z bývalej jedálne a skladových priestorov
ďalej cieľavedome využívať metódy jazykovej výchovy na skvalitnenie úrovne
komunikatívnych schopností detí, úzko spolupracovať s rodinou
16. Ďalšie informácie o škole
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
●
●
●
Od školského roka 2013/14 sme šesťtriedne predškolské zariadenie. Organizačná
štruktúra MŠ bola podrobne spracovaná v školskom poriadku tak, aby umožňovala
plynulú, efektívnu prevádzku a primerané podmienky pre realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu. Východiskom spracovania školského poriadku bola platná
legislatíva s prihliadnutím na špecifické podmienky. Pracovná atmosféra
predškolského zariadenia je dobrá.
využívame digitálne technológie v edukačnom procese
realizujeme predplaveckú prípravu 5-6 ročných detí
pravidelne prispievame kultúrnym programom na oslavy v rámci mesta, v penzióne pre
dôchodcov a pre Spolok priateľov slovenskej kultúry
b.) krúžková činnosť - výučba anglického jazyka na škole bola realizovaná
prostredníctvom jazykovej školy LIGTHAUSE
c.) Spolupráca materskej školy s rodičmi (§ 2 ods. 2 písm. c)
Poradenská činnosť pre rodičov prebiehala individuálne a riešili sme konkrétne pedagogické
a výchovné problémy, hlavne adaptáciu detí na nové prostredie, sociálne vzťahy, rozvoj
osobnosti a nadania, spoločenské správanie a otázky stravovacích návykov detí. Len v
ojedinelých prípadoch vychádzal záujem o poradenstvo zo strany rodičov pr výchovných a
zdravotných problémoch, pri poruchách výslovnosti, v prípadoch ťažkostí pri adaptácii
dieťaťa a jeho sociálnych kontaktoch a pri určovaní školskej zrelosti.
d.) Spolupráca so základnými školami bola zameraná na uľahčenie prechodu detí do
základnej školy. Plán spolupráce sme mali so základnou školou J. A. Komenského, ale
navštívili sme aj ZŠ Mateja Korvína a ZŠ Františka Rákocziho. Cieľom plánov spolupráce
bolo zoznamovať deti s prostredím školy, ale i vzájomné odovzdávanie skúsenosti medzi
učiteľmi v problematike vzdelávania a výchovy .
d.) Spolupráca s CPPPaP spočívala hlavne v posudzovaní školskej zrelosti 5 – 6 ročných
detí. Po vyhodnotení depistáže pre učiteľky pripravili usmernenie o tom, ako s dieťaťom ďalej
pracovať, v akej oblasti mu pomôcť. V prípade výskytu odchýlok od očakávaného rozvoja
osobnosti detí sme odporučili návštevu tohto zariadenia.
17. Záver:
Konštatujem, že práca celého kolektívu bola cieľavedomá a kvalitná. Pri analýze sa
ukázali nové možnosti riešení, ktoré v budúcom školskom roku osviežia a skvalitnia
pedagogický proces. Chcela by som aby naša Materská škola naďalej zvyšovala svoj profil
vysokým štandardom dnešnej modernej doby, s tvorivým, humanisticko-demokratickým
poňatím výchovy a vzdelávania. Dominantnou úlohou a cieľom nášho snaženia je pracovať
tak, aby deti rozprávali s radosťou o zážitkoch v MŠ. Priala by som si, aby bolo naším
krédom predovšetkým to, že sme tu my pre deti a nie deti pre nás. Partnerským a humánnym
prístupom pedagogických zamestnancov, ale aj ostatných zamestnancov školy, k deťom a ich
rodičom, dosiahnuť skvelý výsledok – zdravé a šťastné deti.
Záverom by som sa chcela poďakovať celému kolektívu za príkladnú tímovú spoluprácu pri
výchove detí, o ktorej svedčia dosiahnuté výsledky a spokojnosť a vďaka rodičov našich detí.
Vypracovala: riaditeľka MŠ - Helena Pálovicsová
Východiská a podklady:
Správa je spracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o
štruktúre a obsahu správ a výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR
č. 9/2006 Z.z.
3. Plán práce materskej školy, Lesná č.10, Kolárovo na školský rok
2013/2014.
4. Koncepčný zámer materskej školy na roky 2013-2015.
5. Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti.
6. Hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov jednotlivých tried.
Prerokované na zasadnutí rady školy dňa: .........................
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno