Materská škola Turie, Školská 395, 013 12 Turie
Zriaďovateľ: Obec Turie,Hlavná 214,Turie 013 12
č.t.: 041/5989172,fax:041/5989313,
e-mail: [email protected], web: www.msturie.webnode.sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
MATERSKEJ ŠKOLY TURIE
OBJAVOVANIE TAJOMSTIEV
Stupeň vzdelania :
Platnosť :
Vyučovací jazyk :
Rada MŠ Turie prerokovala :
Pedagogická rada prerokovala :
Dátum inovovaného vydania:
Zriaďovateľ Obec Turie schválil :
ISCED 0
6.09.2010 – 31.08.2015
slovenský
6.09.2010
6.09.2010
6.09.2010
6.09.2010
........................................
Boldová Perla
riaditeľka MŠ Turie
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
OBSAH
Obsah
2
3
2
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v Školskom
vzdelávacom programe MŠ Turie
Stupeň vzdelania
3
Vlastné zameranie Materskej školy Turie
4
3.1 Oblasť výchovy a vzdelávania
4
3.2 Charakteristika Materskej školy Turie
5
3.3 Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými
subjektmi
7
4
Profil absolventa
8
5
Charakteristika Školského vzdelávacieho programu MŠ
Turie
5.1 Denný poriadok detí MŠ Turie
5.2 Obsahové celky a učebné osnovy ŠkVP MŠ Turie :
11
11
12
Personálne zabezpečenie materskej školy
56
6.1 Štruktúra profesionálneho rastu
57
7
Materiálno – technické zabezpečenie ŠkVP MŠ Turie
59
8
Dodrţiavanie BOZP v MŠ Turie
60
9
10
11
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
a prevádzkových zamestnancov
Záver a záverečné ustanovenie
61
62
1
6
Zoznam pouţitej a odporúčanej literatúry
Prílohy: Dodatky, záznamový hárok zmien
3
65
66
67
69
2
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v Školskom vzdelávacom
programe MŠ Turie
Cieľom a poslaním Školského vzdelávacieho programu MŠ Turie je v súčinnosti
vonkajších a vnútorných faktorov vytvárať formou všestranného vzdelávania
samostatne mysliacu, komunikatívnu a tvorivú osobnosť dieťaťa, pripravenú úspešne sa
uplatniť v oblastiach spoločenského, politického a ekonomického ţivota.
Poslaním ŠKVP MŠ Turie je výchova k hodnotám :
Čestnosť :
Byť čestný v konaní .
Byť čestný pri rovnocennej partnerskej komunikácii.
Prostredníctvom čestného konania upevňovať hodnotový systém osobnosti.
Vzdelanosť :
Vzdelanosť zdokonaľovať prostredníctvom heruistických metód a alternatívnymi
formami vzdelávania Lego a Krok za krokom.
Vzdelanosť rozvíjať záţitkovým učením a podieľaním sa na spoločenskom
ţivote rodnej Obce Turie.
Byť vzdelaný pri oboznamovaní sa s AJ.
Byť vzdelaný na úrovni uplatňovania získaných kompetencií v ţivote a byť aktívny v
prostredí konfrontácií a besied.
Byť vzdelaný v oblasti dopravnej výchovy.
Byť vzdelaný pri práci s multimediálnymi technológiami.
Tvorivosť :
Byť tvorivý pri hľadaní netradičných riešení a aktívne spolupracovať.
Byť tvorivý a experimentovať s témami a úlohami podľa vlastných predstáv.
Byť tvorivý vo vyuţívaní prírodných zdrojov.
Byť šťastný :
Byť šťastný a cítiť bezpečie a istotu v prostredí materskej školy.
Byť šťastný a cítiť zdravé sebavedomie a hrdosť na svoj výkon.
Byť šťastný prostredníctvom upevňovania dobrého duševného zdravia a telesnej
kultúry.
Byť šťastný dodrţiavaním zdravého spôsobu ţivota.
2. Stupeň vzdelania
Stupeň vzdelania je podľa Zákonu o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
z 22.05.2008, v uplatňovaní Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a podľa platnej
legislatívy pre materské školy v rozsahu :
absolvovanie predprimárneho vzdelávania
(osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania)
3
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
3. Vlastné zameranie Materskej školy Turie
3.1 Oblasť výchovy a vzdelávania :
Materská škola Turie pôsobí na území obce ako dôleţitý článok výchovy
a vzdelávania detí a spoločensky sa podieľa na napredovaní ţivota obyvateľov. Poskytuje
všestrannú starostlivosť o deti v rodinnej atmosfére a aktívne sa podieľa na zveľaďovaní
kultúrnej a ekonomickej úrovne Obce Turie. Upevňuje u detí národné povedomie,
zdokonaľuje ich kompetencie potrebné pre ţivot a včleňuje ich do spoločenského prostredia
rodiska.
Podľa Národného programu výchovy a vzdelávania v SR, ktorý definuje hlavné
zámery, zámerom rozvoja Materskej školy Turie je v láskavej atmosfére stavať na
dosiahnutých úspechoch a zdokonaliť ich o nové formy a metódy práce. Cieľom pôsobenia
vnútorných a vonkajších faktorov bude rozvinutá detská osobnosť ovládajúca systém
poznávania, konania, spolupatričnosti a uvedomovania si svojej jedinečnosti a osobnosti.
Z analýzy z predchádzajúceho obdobia v Materskej škole Turie bolo špecifikované
jej zameranie :
Rozvíjanie regionálnej kultúry a povedomia o slovenských tradíciách
formou ľudových remesiel a tanca.
Zdokonaľovanie dramatického umenia s uplatňovaním spisovného
slovenského jazyka pri prezentáciách v Obci Turie.
Praktické uplatňovanie kompetencií pri práci s počítačom.
Oboznamovanie sa s prírodným spoločenstvom formou projektov
a v spolupráci s občianskymi zdruţeniami.
Rozvíjanie gramotnosti pri oboznamovaní sa s AJ.
Aplikovanie alternatívnych spôsobov edukácie : Lego a Krok za krokom.
Prispôsobenie štruktúry výchovy a vzdelávania potrebám detí formou
krúţkovej činnosti.
Upevňovanie získaných kompetencií prostredníctvom dlhodobých projektov:
1. Adamko– hravo , zdravo. 5-6 ročné deti, celoslovenský projekt
Projekt sa zameriava na rozvoj kompetencií v oblasti zdravého ţivotného štýlu
a rozvíja citlivosť na prírodné prostredie. Formou krátkych príbehov a edukačných úloh
v motivačnom liste dbá na rozvíjanie základných spoločenských noriem správania a konania.
Je organizovaný formou krúţkovej činnosti.
2. Oboznamovanie sa s AJ, 4-6 ročné deti, interný projekt
Výučba cudzieho jazyka je pravidelne uskutočňovaná lektorkou a prostredníctvom
stretnutí 1x za týţdeň ponúka moţnosť deťom zvládnuť elementárne znalosti anglického
jazyka. Činnosť lektorky je spoplatnená. Lektorka priamo pripravuje deti v línii ŠKVP ZŠ
Turie, pre uľahčenie vstupu detí do prvého ročníka.
3. Rozvíjanie interaktívneho IKT vzdelávania 3-6 ročné deti, interný projekt
Zdokonaľovanie zručností pri práci s počítačom je realizované formou edukačných
aktivít a deti pracujú s detskými edukačnými programami schválenými MŠ SR, ktoré sú
obsahovo zamerané na rozvoj poznatkového systému z rôznych oblastí.
4. Kolovrátok 3-6 ročné deti – regionálna výchova, celoslovenský projekt
V spolupráci so sekciou regionálnej výchovy pod záštitou Spoločnosti pre predškolskú
výchovu sa deti pravidelne zúčastňujú vystúpení z oblasti rozvoja ľudových tradícií
a prezentujú sa literárno-dramatickým pásmom a účasťou na interaktívnych výstavách.
Súčasťou sú tieţ aktivity, v ktorom sa oboznamujú s rôznymi kreatívnymi technikami
slovenskej ľudovej kultúry.
4
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
5. Detský časopis : Turianček, regionálny projekt
Pravidelne ročne distribuujeme v materskej škole detský časopis, ktorý je k dispozícii
rodičom detí a širokej verejnosti. Poskytuje prierez činnosťami v kalendárnom roku
a spoločne s deťmi vyberáme materiál pri jeho zostavovaní. Detský časopis je finančne
podporovaný rodičmi detí.
6. Preţívanie Vianočných sviatkov, interný projekt
Projekt je zameraný na upevňovanie rodinných väzieb, na oboznamovanie sa
s tradíciami Vianoc a tvoria ho rôzne aktivity. V čase realizácie pečieme a zdobíme
medovníky, vytvárame ikebany a v závere uskutočňujeme slávnosť spojenú s Vianočnou
burzou.
7. Jarné prebúdzanie – starostlivosť o plodiny, interný projekt
Projekt rozvíja elementárne poznatky a enviromentálne cítenie. Deti sa zapájajú do
aktivít spojených s výsadbou a údrţbou drevín a plodín na školskom dvore. Pozorujú
zákonitosti prírody a sledujú zmeny na rastlinách. Vypestované plodiny vyuţívajú
v činnostiach v materskej škole a pri tvorivých činnostiach.
8. Plavecký výcvik – predplavecká príprava, interný projekt
5-6 ročné deti sa prostredníctvom pohybových aktivít vo vode učia odbúravať strach
z vody a učia sa základné plavecké návyky. Kurz je realizovaný v spolupráci s firmou Nereus
v Ţiline a deťom sa venujú profesionálne plavecké trénerky. Je v trvaní 10 vyučovacích hodín
a platbu za výučbu realizuje pre predškolákov Obec Turie, zriaďovateľ MŠ Turie.
9. E-twinningová spolupráca - partnerské projekty cez internet, medzinárodný projekt
Materská škola Turie je zapojená v spoločenstve etwinningových projektov
a školských partnerstiev, ktoré realizuje prostredníctvom webovej stránky. Realizujeme
s partnermi zo zahraničia projekty zamerané na rozvoj enviromentálnej kultúry,
predškolského vzdelávania a sociálnych multikultúrnych vzťahov.
10. Rozvíjanie rannej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti – interný projekt
Deti majú príležitosť osvojením si rannej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti
pripraviť sa na vstup do ZŠ, adaptujú sa na nové učebné požiadavky. Rozvíjajú
rozlišovaciu schopnosť, komunikačné a grafomotorické zručnosti.
11. Rytmické krôčky – interný projekt
Pracovníci ZUŠ učia 4-6 deti základy hudobnej kultúry, rytmické cvičenia a náuku
o hudbe prostredníctvom pohybových aktivít , rytmizáciou a hrou na zobcovú flautu.
12. Figurková školička- spoločný projekt so ZŠ Turie
V spolupráci s pani učiteľkou ZŠ. sú uskutočňované jeden krát týždenne detské
hry v šachu, kde sú oblasťami rozvoja dieťaťa v predškolskej triede: rozvíjanie
matematických predstáv, logického myslenia, priestorovej orientácie, zlepšovanie
koncentrácie a strategického myslenia.
3.2 Charakteristika Materskej školy Turie
Materská škola Turie sa nachádza v Obci Turie v blízkosti mesta Ţilina. Je umiestnená
v zrekonštruovanej budove, v tzv. Švédskom pavilóne, ktorý poskytuje v Obci Turie
predprimárne vzdelávanie a výchovu od roku 1948. Budova je zateplená, má zrekonštruovaný
vnútorný interiér a nachádzajú sa v nej priestory určené na prevádzku troch tried. Vstupná
chodba, šatne , tri triedy, jedáleň a kuchyňa spĺňa podľa Úradu verejného zdravotníctva
priestorové a hygienické podmienky. Ţivotnosť budovy sa rekonštrukciami predlţuje, ale
jedná sa o dočasné riešenie, kým sa pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie na
výstavbu novej MŠ. Jedná sa o dlhodobú investíciu a rokovania s Obcou Turie sa uskutočňujú
5
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
pravidelne. Okolie Materskej školy Turie tvorí školský areál s priestrannou trávnatou plochou
a detským ihriskom s náradím a pieskoviskami. Vstupy do budovy sú rozľahlé a podľa
potreby prechádzajú úpravou. Prostredie, v ktorom sa Materská škola Turie nachádza pôsobí
príjemne a atmosféra nie je narušená cestnou premávkou. V blízkosti MŠ Turie sa nachádza
ZŠ Turie a školské ihrisko na telovýchovné aktivity.
Stravu v Materskej škole Turie zabezpečuje ŠJ pri ZŠ Limbova v Ţiline a je podávaná
pravidelne. Podľa príslušných právnych predpisov a časového rozpisu je podávaná v jedálni
materskej školy a v I. triede. Máme záujem vytvoriť priestor pre poskytovanie diétneho
stravovania po dohode s príslušnými úradmi.
Z hľadiska bezpečnosti je materská škola po renovácii v dobrom stave a pravidelne sa
uskutočňujú revízie a doporučené opravy zariadenia. Deti sa pohybujú v čistom a bezpečnom
prostredí, ktoré je vhodné na voľno-časové aktivity a riadenú edukačnú činnosť v interiéri
a exteriéry. Na školskom dvore je dobudované športové ihrisko, ktoré sa postupne dopĺňa
a inovuje.
Zameranie MŠ Turie vychádza z podmienok a eliminuje obmedzenia školy.
Rozvíjanie zdravého ţivotného štýlu a odbúravanie stresu z neznámeho prostredia.
Vytváranie kreatívneho prostredia a podmienok na sebarealizáciu.
Zabezpečenie stravy podľa individuálnych potrieb detí.
Zabezpečovanie pohybovo podnetného prostredia na rozvoj telesnej kultúry.
Prispôsobovanie druh edukačných pomôcok moderným trendom a poţiadavkám
výchovy a vzdelávania humanistickej výchovy.
Oboznamovanie s prírodným prostredím v okolí Rajeckej doliny.
Dodrţiavanie bezpečnosti pri návštevách blízkeho okolia a pri výletoch do prírody za
účasti rodičov detí.
Návštevy hudobných a dramatických predstavení v Ţiline.
Zabezpečovanie exkurzií na OÚ Turie, do Hasičskej zbrojnice a do kniţnice.
Uskutočňovanie slávností pre rodičov a deti spojených s tvorivými dielňami a s ich
priamou účasťou na spoločných aktivitách.
6
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
3.3 Zámery MŠ Turie v rámci spolupráce s rodičmi, sociálnymi partnermi
a inými subjektmi
Spolupracovať s OÚ Turie , zriaďovateľom MŠ Turie, pri organizačnom
zabezpečovaní prevádzky MŠ Turie, pri participácii na oslavách v Obci Turie a pri
prezentácii v Ţiline na vystúpeniach regionálnej výchovy. Iniciovať vybudovanie
školského ihriska pre Obec Turie na športovo-relaxačný oddych pre matky s deťmi.
Spolupracovať so ZŠ Turie podľa Plánu práce materskej školy, rozvíjať spolupráce
pre skvalitnenie edukácie detí pred vstupom do prvého ročníka ZŠ Turie návštevami,
oslavami a spoločnými činnosťami. Spoločne so špeciálnym pedagógom ZŠ Turie
konzultovať 2x mesačne prípravu detí v MŠ pred vstupom do ZŠ.
Spolupracovať s rodičmi podľa plánu Zasadnutí ZRŠ, pri realizácii a kontrole činnosti
MŠ Turie, pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia MŠ, pri zbere
druhotných surovín a triedení odpadu v Obci Turie, pri brigádnickej pomoci a pri
dopĺňaní nábytku do tried materskej školy. Ďalej spolupracovať v rámci poradenskej
činnosti pedagogického kolektívu rodičom, uskutočňovať osvetu formou odbornej
literatúry a časopisov.
Spolupracovať s logopedickou ambulanciou v Ţiline pri doporučení na logopedické
vyšetrenie a s detskou pediatrickou ambulanciou pri diagnostike začlenených detí so
zdravotným znevýhodnením v skupine detí.
Spolupracovať s Centrom pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie
v Ţiline pri konzultáciách o edukácii detí s OŠD, detí so zdravotným znevýhodnením
a s poruchami správania.
Spolupracovať so Špeciálnou MŠ Vojtaššáka, Ţilina – Vlčince pri zostavovaní
Individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a pri
následnej kontrole získaných kompetencií.
Spolupracovať s DDS v Turí formou účasti na výstavke ručných prác a vystúpením
detí z príleţitosti osláv: Úcta k starším, Deň matiek a MDD.
Spolupracovať s Klubom dôchodcov pri úpravách priestorov na školskom dvore.
Spolupracovať s Políciou, Hasičmi a s ozbrojenými zloţkami pri podujatiach
rozvíjajúcich bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku a pri oboznamovaní
s nebezpečným prostredím. Besedovať s predstaviteľmi Polície pri dodrţiavaní
pravidiel bezpečnej orientácie na vozovke a pri hrách. Oboznamovať deti
prostredníctvom záchranárov so základmi poskytnutia prvej pomoci zranenému.
7
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
4. Profil absolventa
Charakteristika absolventa MŠ Turie
Cieľom formovania elementárnych základov kľúčových kompetencií u dieťaťa je
dosiahnuť úroveň vyspelosti, ktorá bude prospešná pre jeho ďalšie vzdelávanie
v systéme školstva a umoţní mu prejaviť získané kompetencie v rôznych sférach
spoločenského prostredia. Praktické uplatňovanie získaných kompetencií na pôde
materskej školy mu umoţní zvládnuť prechod do základnej školy a pomôţe mu úspešne
zvládnuť rozsah a obsah učebných osnov primárneho vzdelávania. Jeho získané
zručnosti a vedomosti budú základom pre špirálovité získavanie poznatkov a bude
chápať základnú školu ako cestu k odhaľovaniu nových a zaujímavejších tajomstiev.
Dĺţka vzdelávania v MŠ :
niekoľkoročná pred vstupom do ZŠ
Forma vzdelávania :
denná a poldenná
Vstupné poţiadavky pre prijatie
dieťaťa do MŠ :
- vek dieťaťa od 3 r, výnimočne 2,5 r
- dieťa pochádza zo zdravotne
vyhovujúceho prostredia
absolvovanie posledného ročníka pred
vstupom do ZŠ
Spôsob ukončenia vzdelávania:
Poskytnutý stupeň vzdelania :
predprimárne vzdelanie
Doklad o dosiahnutom vzdelaní :
osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania
dieťa, ktoré navštevovalo MŠ Turie rok
pred vstupom do ZŠ slávnostne získa
doklad v priestoroch materskej školy
z príleţitosti Rozlúčky so školákmi
rozhodnutie o prijatí do základnej školy
a rozhodnutie o prijatí do ŠZŠ na
primárne vzdelávanie
základná škola
Spôsob ukončovania výchovy
a vzdelávania :
Podmienka ukončenia výchovy
a vzdelávania :
Moţnosti ďalšieho vzdelávania :
8
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Psychomotorické kompetencie
Pouţíva všetky zmysly a telesné funkcie pri telovýchovných aktivitách
Rozvíja pohybový aparát pri jazde na bicykli, kolobeţkách a odráţadlách
Harmonizuje pohybový aparát v tanci a osvojuje si základy ľudovej slovesnosti
prostredníctvom pohybu
Pouţíva osvojené spôsoby pohybov v neznámych a problémových situáciách, vie
jazdiť bezpečne na lopároch
Zvláda základy predplaveckej výchovy a odhaduje svoje schopnosti v netradičných
situáciách
Napodobňuje uvoľnenou rukou jednoduché grafické vzory( čiary, vlnovky, oblúky,
slučky, fiktívne písmo)
Správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných
Osobnostné ( intrapersonálne ) kompetencie
Uvedomuje si vlastné „JA“
Vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj aktuálny citový vzťah
Prijíma spätnú väzbu a pozitívne sa vie vyrovnať s pochvalou
Dokáţe rozoznať a pomenovať svoje základné emócie a iných
Prejavuje verbálne a neverbálne porozumenie pre pocity druhých
Správa sa spoločensky prijateľným spôsobom a dodrţiava základné pravidlá
zdvorilosti
Zaujíma sa o poznávanie seba, ostatných ľudí, spoločnosti a prírody
Presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých na regionálnom vystúpení v Ţiline
Sociálne ( interpersonálne ) kompetencie
Zapája sa do spoločnej hry a činnosti vo dvojici a v kolektíve
Vie sa dohodnúť na postupe činnosti pri skupinovej práci
Dokáţe poţiadať iných o pomoc a spoluprácu
Preukazuje ohľaduplnosť voči ostatným pri skupinovej hre alebo činnosti
Rozvíja detské priateľstvá a prezentuje sa na vystúpeniach v Obci Turie
Uplatňuje empatické správanie pri stretávaní so staršími občanmi v obci
Rozvíja sociálnu komunikáciu a slušne sa správa v prostredí MŠ pri tvorivých
dielňach
Teší sa z učebných výsledkov druhých
Komunikatívne kompetencie
Komunikuje jasne a zrozumiteľne v štátnom spisovnom jazyku
Prezentuje komunikáciu a vyjadruje sa na elementárnej úrovni v anglickom jazyku
Dokáţe aktívne počúvať s cieľom pochopiť vysielaný obsah, klásť zrozumiteľné
otázky k danému obsahu a prerozprávať ho vlastnými slovami
Pouţívať základné prostriedky verbálnej a neverbálnej komunikácie
Vedie rozhovory s deťmi, akceptuje hovoriaceho – neskáče mu do reči
Formuluje a prezentuje vlastné myšlienky, pocity, predstavy a záţitky
Rozpráva o svojich preţitých záţitkoch a dokáţe pouţívať v rozhovoroch osvojené
poznatky o tradíciách ľudovej kultúry svojej obce
9
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Rozvíja komunikáciu obrazom a hlasom prostredníctvom internetu s partnerskou
školou zo zahraničia v rámci etwinningu.sk
Kognitívne kompetencie
Rozvíja poznanie v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním
súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách
Dokáţe spracovávať informácie objektívne do takej miery, do akej mu to dovoľuje
jeho kognitívna úroveň
Rozvíja schopnosť získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
Vytvára si predstavu o roku na základe pozorovania zmien v ţivote rastlín, zvierat
a ľudí
Rozlišuje rastliny a zvieratá v miestnej oblasti a rozvíja povedomie o udrţateľnosti
stavu ţivotného prostredia pre ľudí
Osvojuje si základné pravidlá osobnej hygieny, správnej ţivotosprávy a kultúrneho
správania
Rešpektuje vlastné zdravie a poznáva aktívnu ochranu prostredníctvom zdravého
ţivotného štýlu
Pracuje samostatne s knihami, hračkami, edukačným materiálom a pri spoločných
činnostiach s rodičmi
Rozvíja si tvorivé myslenie pri manipulácii s Legom
Učebné kompetencie
Osvojuje si učenie sa samostatne metódou pokus-omyl
Prejavuje záujem dopĺňať si vedomosti na základe vlastných skúseností
Vie zhodnotiť čo sa mu podarilo/nepodarilo v konkrétnej situácii
Dokáţe pomenovať svoje vlastnosti a v čom sa môţe zlepšiť
Vykonávať činnosti so zameraním na konkrétny výsledok
Posilňuje vôľové úsilie v činnosti a v hre pri spoločných aktivitách
Vyuţíva v edukačných činnostiach primerané pojmy, znaky a symboly
Experimentuje pri tvorivých činnostiach s rôznymi materiálmi, hľadá súvislosti medzi
osobnými skúsenosťami a novovzniknutými poznatkami o ich vlastnostiach
Pouţíva vlastnú motiváciu na učenie sa a činnosti zamerané na rozvoj jemnej
motoriky
Uplatňuje pri hrách a rôznych situáciách logické, tvorivé a funkčné matematické
myslenie
Informačné kompetencie
Pouţíva v procese učenia sa konkrétne nástroje DT
Vyuţíva konkrétne nástroje a technológie pri pokusoch a pozorovaniach
Ovláda jednoduché manuálne zručnosti pri práci s nástrojmi, technikami a materiálmi
Zobrazuje pomocou DT a hľadá nové spôsoby ich vyuţívania
Vyhľadáva rôzne poznatky v detských časopisoch a literatúry a spolupodieľa sa na
vytváraní školského časopisu
Vyuţíva rôzne zdroje získavania informácií aj mimo materskej školy a integruje sa do
diania miestneho spoločenstva
Dokáţe svoje získané poznatky reflektovať a vyberať najvhodnejšie riešenia
jednoduchých problémov
10
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
5. Charakteristika Školského vzdelávacieho programu MŠ Turie
Školský vzdelávací program je vytvorený pre potreby detí, MŠ Turie, rodičov a širšiu
verejnosť. Obsahuje základné aktivity MŠ Turie, v rámci ktorých deti rozvíjajú elementárne
základy kľúčových kompetencií. Obsahuje rozsah kompetencií, ktoré má dieťa získať
v rokoch predprimárneho vzdelávania a má nimi disponovať pred vstupom do ZŠ. V
prípade, ţe dieťa je s OŠD, so zdravotným znevýhodnením, alebo nastanú komplikácie
v získavaní kompetencií, postupujeme podľa Individuálneho vzdelávacieho plánu dieťaťa
podľa Rámcového vzdelávacieho plánu detí s OŠD a podľa platnej legislatívy. V Materskej
škole Turie vzdelávame podľa rozpisu denných činností s časovým určením stravy
a predpokladaným časovým intervalom pobytu vonku a odpočinku. Rozpis denných činností
je riadený učebnými osnovami.
5.1. Denný poriadok detí MŠ Turie
Časové rozpätie : od 6,50 hod do 16,00 hod
Hry a hrové činnosti : hry podľa výberu detí, riadená činnosť, kreatívne
skupinové činnosti, individuálne aktivity
Pohybové a relaxačné cvičenia : pravidelné denne telovýchovné aktivity,
lokomočné cvičenia, zdravotné cviky, pohybové hry so spevom, cvičenie
s náčiním a náradím
9.00 – 9.20 hod : Desiata - hygiena a stolovanie
Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity: riadené činnosti, hry na rozvoj
osobnosti, edukačné aktivity, kreatívne činnosti , skupinové činnosti, frontálne
činnosti
Pobyt detí vonku (1hod aţ 2 hod) : hry na školskom dvore, telovýchovné činnosti,
poznávacie vychádzky, exkurzie a individuálne pozorovanie
11.15 – 12.00 hod : Obed – hygiena a stolovanie
Odpočinok (30 min – 2 hod): polohovanie na leţadlách, počúvanie relaxačnej
hudby, rozprávok, 5-6 ročné deti od 13,15 tvorivé a vzdelávacie chvíľky, 3-5
ročné deti spánok podľa potreby
14.15 – 14.45 hod : Olovrant – hygiena a stolovanie
Hry a hrové činnosti, v jarnom a letnom období pobyt vonku: hry podľa výberu
detí, riadená činnosť, kreatívne skupinové činnosti, individuálne aktivity a hry na
školskom dvore, telovýchovné chvíľky, krúţková činnosť
11
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
5.2 Obsahové celky a učebné osnovy ŠkVP MŠ Turie :
OBJAVOVANIE TAJOMSTIEV
1.Najkrajšie miesto na svete
2. Jeţkove príhody
3. Zo ţivota stromu
4.Preţívanie Vianočných sviatkov
5. Tajomná komnata
6. Karneval
7. Rozprávková cesta
8. Jarné prebúdzanie
9. Adamkove prekvapenia
10. Ahoj škôlka, škola volá
11. Leto, leto zelené – hry a hrové činnosti
12
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Súbor opakujúcich sa špecifických cieľov
Vzdelávací
okruh :
Ja som
Ľudia
Príroda
Kultúra
Špecifické ciele :
Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie a ovládať základné
lokomočné pohyby.
Zaujať primeraný postoj k pohybu a športovým aktivitám.
Zvládnuť obliekanie sa, obúvanie sa, umývanie sa a čistenie si zubov.
Zvládnuť jedenie s príborom a udrţiavať čistotu pri jedle.
Zachovávať v pracovných a technických činnostiach návyky
poriadkumilovnosti a čistotnosti.
Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu
postupne od väčších dielcov aţ po drobné dieliky podľa vlastnej
fantázie a podľa predlohy.
Zvládnuť na elementárnej úrovni prácu s detskými edukačnými
programami.
Sedieť správne a dodrţiavať sklon papiera pri kreslení na stole.
Vyuţívať koordináciu zraku a ruky pri rôznych činnostiach.
Prechádzať bezpečne cez cestu.
Pozdraviť, poďakovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a
spoločenských pravidiel.
Dodrţať pravidlá hudobno-pohybových hier.
Uplatňovať individuálne farebné videnie v rôznych aktivitách.
Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce
a útvary podľa fantázie a inštrukcií.
Počúvať rozhovor, prednes a čítaný text s porozumením.
Pouţívať spisovnú podobu štátneho slovenského a anglického jazyka.
Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému.
Pohybovať sa v rôznom prostredí počas kalendárneho roku bez strachu
a zábran.
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov
z prírodnín.
Prostredníctvom vyuţitia rôznych pracovných a výtvarných techník
citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
Uplatniť návyky starostlivosti o prírodu a okolie MŠ: nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie a pomáhať v záhrade.
Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.
Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov v domove a v materskej
škole.
Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, ţe svet tvorí
rozmanité prírodné prostredie. Prejavovať radosť z hry a chápať
rôznorodosť hier.
Projektovať vlastnú hru : začať, rozvíjať a dokončiť ju.
Uplatňovať tvorivosť v hre.
Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s pouţitím
rôzneho materiálu.
Pouţívať tvorivo rôzne výtvarné techniky.
Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary.
13
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
September
Vitajte v MŠ
NAJKRAJŠIE
MIESTO NA
SVETE
Oboznamovať sa
s prostredím MŠ
Rozvíjať sociálne
vzťahy v triede
Poznať meno
a priezvisko,
opísať rodinu
a vzťahy v nej
Rozvíjať
priateľstvá a
spoluprácu
Kaţdá vec má
svoje miesto
Rozlišovať, triediť
a manipulovať
Konštruovať s legom
a hračkami
Riešiť úlohy
a vyhľadávať zdroje
Počítať v okolí a
porovnávať
Zemiačikova cesta
Opis okolia a prírody
Vyjadriť krásu jesene
Zvládnuť HPH o
jeseni
Otláčanie prírodných
pečiatok
Programu k Mich.
hodom
Naša Obec Turie
Pozorovať Turie a orientovať sa
Vytváranie mapy a papierovej
makety MŠ a Turia
Slovne vyjadriť obsah kresby
Spievať,rytmizovať ľudové
piesne
To čo máme
najradšej
Kresba ovocia a
zeleniny tušom
Krájanie potravín
a ich triedenie
Pozorovať listy
stromov
Strihať po čiare
a krčiť papier
Pravidelne cvičiť
zdr. cviky
Tieň a zrkadlo
Opakovanie behu,
chôdze a skokov
Určovanie zvukov
v okolí
Dramatizácia rozprávky
O repe, Pod hríbom,
napodobňovanie zvukov
Ilustrovať rozprávkový
príbeh
Rytmy času
Priraďovanie činností
k častiam dňa,
pozorovanie počasia
a jesene
Hľadanie informácií
Oboznamovanie
s počítačom
Plánovať a rozvíjať
hru
Gaštanko a
Šarkaniáda
Pohybové improvizácie
Lepiť farebný papier na
šarkana, prírodniny
Pouţívať predloţky
a príslovky
Hľadať spoločné
vlastnosti
14
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
SEPTEMBER
Obsahový celok:
NAJKRAJŠIE MIESTO NA SVETE
Charakteristika obsahového celku:
Deti prostredníctvom aplikačných úloh smerujúcim k splneniu špecifického cieľa spoznávajú prostredie
MŠ, oboznamujú sa z hračkami a materiálmi, pomáhajú mladším deťom pri adaptácii a spoznávajú blízke
okolie. Osvojujú si pravidelné ranné cvičenia a utvárajú priateľstvá medzi sebou. Pozorujú konanie osôb
v ich blízkosti a spoznávajú vlastné moţnosti realizácie v priestoroch materskej školy.
Témy :
Vitajte v MŠ, To čo máme najradšej, Kaţdá vec má svoje miesto, Tieň a zrkadlo, Zemiačikova cesta,
Rytmy času, Naša Obec Turie, Gaštanko Šarkaniáda
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Okruh :
JA SOM
Kompetencie :
JA SOM
kognitívne
učebné
sociálne
JA SOM
ĽUDIA
osobnostné
psychomotorické
sociálne
Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť.
učebné
komunikatívne
informačné
Poznať a rozlíšiť niektoré priestorové geometrické tvary.
Zostaviť z geometrických tvarov obrazce a útvary podľa
fantázie a predlohy.
Reagovať slovne na jednoduché otázky.
Pouţívať spisovnú podobu štátneho slovenského jazyka.
psychomotorické
osobnostné
Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie.
Zvládnuť sebaobsluţné činnosti.
Predstaviť sa menom a priezviskom.
Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej školy.
Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu
iných.
Dodrţiavať pravidlá hudobno-pohybových hier.
Zladiť hudobnú a pohybovú stránku v hudobno-pohybovej
hre.
ĽUDIA
ĽUDIA
PRÍRODA
osobnostné
sociálne
psychomotorické
Rozlíšiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti ľudí.
Rozlíšiť a hodnotiť negatívne a pozitívne emócie druhých
osôb.
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín.
15
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
PRÍRODA
učebné
komunikatívne
PRÍRODA
učebné
KULTÚRA
učebné
psychomotorické
komunikatívne
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie – JESEŇ.
Poznať, opísať a rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím.
Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.
Tvorivo vyuţívať rôzne výtvarné techniky.
Zapamätať si a prednášať riekanky, hádanky, vyčítanky
a krátke detské básne.
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie
vysvetľovanie
výklad
slovný opis
práca so zošitom
kreslenie pastelkou a tušom
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou
pohybová hra
edukačná hra
dialóg
manipulácia s materiálom
diskusia
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka
exkurzia na obecný úrad
pohybové a relaxačné cvičenia
grafomotorické cvičenia
pracovné činnosti v záhrade
rytmické hry so slovami
hry s pexesom
kreslenie tušom
nácvik básne
obkresľovanie makety
pozorovanie rastu
identifikovanie kamaráta, ovocia, zeleniny
reakcie na otázky
inscenačná
výskumná
Oslava :Michalské hody
kooperatívne riešenie problému
Metódy a prostriedky hodnotenia:
náčrt
opis
doplňovačka
ilustrácia
kresba
výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru
dramatizujúci rozhovor
scénka
názor
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
soška z hliny
plagát Obce Turie
pavučina priateľstva
úprava políčka
rytmizácia rečňovaniek
16
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací plán
v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Jeseň, pracovné zošity NOMI
Peter Thiel: Detský lexikón zvierat
Uršula Berffová : Veľká kniha pre malých majstrov
Kliment Ondrejka : Mlaď sa hrá
17
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Október
Jeţkove
príhody
Padá lístok zelený
Pozor- cesta ďaleká
Nácvik pásma k Úcte
starším
Oboznamovať sa s tancom
Samostatný prednes
Hra s náučnou literatúrou
Frotácia, strihanie,
kreslenie listov
Rozlišovanie zvukov a
svetiel
Kreslenie dopravných
prostriedkov
Poznávanie farieb
Hra s pravidlami
Konštruovanie
Vieme, čo kam
patrí ...
Určovanie vlastnosti
predmetov
Vkladať tvary do
otvorov
Preukázať znalosť
Spresniť
grafomotoriku
Riešenie problému
hádaním
Pani jeseň vládne
Maľovanie do cukru
Modelovanie z cesta
Určiť zmeny v prírode
Tanec podľa Kubíka
Nácvik piesní a básní
Zvieratká a ich
zásoby
Poznávanie zvierat a
priradenie potravy
Počúvanie príbehov o
zvieratách
Dramatizácia: Jeţkovci
Príroda okolo nás
Maľovanie prstami a
farbami
Rozlišovanie farieb
Skákanie, lezenie,
behanie
Napísať list z
vychádzky
Tekvicová
tancovačka
Určiť význam potravín
Tvoriť z prírodnín
Preţívať slávnostnú
atmosféru
Lepenie prírodnín a
experimentovanie
Veterné rozprávky
Rozonávanie kontrastu pri
tanci
Rozhodnúť o činnosti
Skladanie pepiera
Orientácia v labyrinte
18
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Obsahový celok :
JEŢKOVE PRÍHODY
OKTÓBER
Charakteristika obsahového celku:
Konkrétne činnosti detí sú zamerané na rozvoj poznatkov o jeseni, plodinách a k ľudskej práci.
Všímajú si rozdiely v prírode a majú priestor na spracovanie jesenných plodov v tvorivých činnostiach.
Spracovávajú potraviny na pouţitie a spoznávajú základy správnej výţivy z dôrazom na ochranu
zdravia.
Témy :
Padá lístok zelený, Pozor-cesta ďaleká, Vieme,čo kam patrí, Príroda okolo nás, Pani jeseň
vládne, Tekvicová tancovačka, Zvieratká a ich zásoby, Poznám svojich kamarátov, Veterné
rozprávky
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Vykonávať pravidelné pohybové aktivity.
Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov.
Zvládnuť návyky správneho stolovania.
Strihať lepiť a uplatňovať technickú tvorivosť.
Okruh :
JA SOM
Kompetencie :
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
JA SOM
Kognitívne
Učebné
Psychomotorické
Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny.
Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu
prostredníctvom pohybovej improvizácie a tanca.
Poznať, rozlíšiť a vyberať si zdravé potraviny.
JA SOM
Komunikatívne
Rozširovať pasívnu a aktívnu slovnú zásobu.
ĽUDIA
Učebné
Sociálne
Informačné
Poznať a slovne opísať rozmanité ľudské činnosti.
Uplatniť na základe vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných a technických
produktoch.
ĽUDIA
Osobnostné
Sociálne
Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa
určitých kritérií: farba, tvar a veľkosť.
Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje
k správaniu iných.
PRÍRODA
Psychomotorické
Kognitívne
Pohybovať sa medzi prírodnými prekáţkami.
Zdôvodniť význam ţivotného prostredia na základe
pozorovania a záţitkov z prírody.
PRÍRODA
Komunikatívne
Učebné
Zaujať pozitívny postoj k zvieracej ríši.
Poznať a rozlíšiť zloţky ţivej a neţivej prírody.
PRÍRODA
Psychomotorické
Kognitívne
Sociálne
Psychomotorické
Pohybovať sa medzi prírodnými prekáţkami.
KULTÚRA
Rytmizovať hrou na telo v 2/4 takte.
Vnímať s citovým zaangaţovaním báb.divadlo.
Zdôvodniť význam ţivotného prostredia na základe
pozorovania a záţitkov z prírody.
19
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie
vysvetľovanie
výklad
slovný opis
práca so zošitom
kreslenie
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou
pohybová hra
edukačná hra
dialóg
manipulácia s materiálom
diskusia
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka
vytváranie z prírodnín
hudobno-pohybové hry so spevom
artikulačné a sluchové hry
lepenie
strihanie a skladanie s papierom
zapúšťanie farieb
strihanie farebného papiera
rozprávkové kreslenie
vytváranie šalátov z ovocia a zeleniny
grafomotorické cvičenia
vytváranie makiet z papiera
Prostriedky a metódy hodnotenia:
náčrt
opis
doplňovačka
ilustrácia
kresba
výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru
dramatizujúci rozhovor
scénka
názor
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
soška z hliny
postavička z ovocia a zeleniny
výtvory z technického materiálu
nacvičenie hudobného pásma k Jeseni
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny
vzdelávací plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Jeseň, pracovné zošity NOMI
František Vlček, Zdeňek Berger : Atlas vtákov
Tony Wolf - Príbehy z lesa, Robinsonov návrat
20
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
November
Zo ţivota stromu
Deduškova záhrada
Spoznať ovocie a zeleninu
Označiť stromy
Rozlišovať veľkosti
Vyjadriť krásu
Modelovať
Čarovná škôlka
Spresňovanie obsahu reči
Prstové divadlovytváranie
Vyhľadať priestorové
tvary
Posilniť sebaovládanie
Máme rúčky šikovné
Vytváranie leporela, pexesa
Výroba bábok
Dať do protikladu
Vyhľadať hračky
Načrtnúť písmená
Kamaráti
ovocníčkovia
Vytváranie šalátov
Frotácia : ovocie
Vytvoriť zdravý tanier
Overiť vlastnosti potravín
Kde bolo, tam bolo
Vytváranie zástupu a
vlaku
Rozlišovanie dopravy
Bezpečne po ceste
Reagovať na zvuk
Navrhnúť situácie
Rozprávky jablone a
smreku
Rozlišovanie stromov
Vytvoriť vzťah k prírode
Obkresliť a lepiť listy
Nácvik HPH: Stromy
Dobroty z komory
Vymenovať pracovné
úkony
Sušenie ovocia
Lepenie prírodnín
Vypočítať počet
Porovnať hmotnosť
Kremienkove
príbehy
Priraďovanie zvierat
Dramatizácia: Domček
Navrhnúť ochranu zdravia
Plánovať vychádzku
21
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
NOVEMBER
Obsahový celok :
ZO ŢIVOTA STROMU
Charakteristika obsahového celku:
Celok je venovaný pozorovaniu stromov , rozlišovanie ich druhu a chápanie vplyvu ročných
období na jeho zmeny. Stromy sa naučia chápať ako súčasť spoločenského a prírodného
prostredia a zobrazujú ich rozličnými výtvarnými prostriedkami. Spoznávajú ich úţitok
a celospoločenský význam. Tieţ objavujú moţnosti manipulácie s materiálmi a začínajú sa
orientovať v dopravnej oblasti.
Témy :
Deduškova záhrada, Čarovná škôlka, Máme rúčky šikovné, Kamaráti ovocníčkovia, Kde
bolo, tam bolo, Rozprávky jablone a smreku, Kremienkove príbehy, Dobroty z komory
Okruh :
JA SOM
Kompetencie :
JA SOM
Kognitívne
Komunikatívne
JA SOM
Komunikatívne
Učebné
ĽUDIA
Osobnostné
Psychomotorické
ĽUDIA
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Informačné
PRÍRODA
Učebné
Kognitívne
Psychomotorické
Psychomotorické
Kognitívne
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Orientovať sa v priestore a napodobňovať rôzne
pohyby.
Zachovávať v pracovných činnostiach návyky
poriadku ,čistoty.
Správne sedieť a dodrţiavať sklon papiera.
Graficky zaznamenávať pohyb ramenného kĺbu:
mletie, hojdanie.
Rozlišovať moţné nebezpečenstvo a poškodenie
zdravia pri manipulácii s niektorými predmetmi
a rozlišovať zdravé jedlo.
Zdôvodniť význam cestnej premávky vzhľadom na
bezpečnosť.
Uplatňovať vlastné nápady so zreteľom na iné deti
v skupine.
Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier
so slovami.
Uplatniť spoluprácu v hudobno-pohybovej hre.
Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností.
Poznať, rozlíšiť a triediť dopravné prostriedky
podľa pohybu.
Učiť rovnaké a rozdielne mnoţstvo prvkov
v skupine.
Komunikovať otvorene bez bariér a bez
predsudkov.
Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
rastlinnou a ţivočíšnou ríšou.
Poznať, rozlíšiť a opísať stromy a kríky
a zdôvodniť ich odlišnosť, zdôvodniť význam
starostlivosti o ne.
Citlivo vnímať krásu a jedinečnosť prírody a jej
čaro.
22
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Sociálne
Osobnostné
KULTÚRA
Učebné
Komunikatívne
Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej
improvizácii podľa hudby.
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami dojmy, záţitky a pocity z jesenných
osláv s ľudovou slovesnosťou.
Vyjadriť charakter piesne hrou na detských
hudobných nástrojoch. Tvoriť kompozičné celky
prostredníctvom fantázie.
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie
vysvetľovanie
výklad
slovný opis
práca so zošitom
kreslenie
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou
pohybová hra
edukačná hra
dialóg
manipulácia s materiálom
diskusia
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka
aktivita s rodičmi
vytváranie zeleninových a ovocných šalátov
jesenná slávnosť
návšteva Hudobného divadla z Bratislavy
sadenie drevín na školskom dvore
úprava okolia MŠ
obrysy stromov
hudobno-pohybové vyjadrenie
hra s medovníkovým cestom
ukladanie ovocia do pohárov
triedenie voľne ţijúcich zvierat
kombinovanie dreva, listov a plodov
strihanie, lepenie a skladanie
Prostriedky a metódy hodnotenia:
náčrt
opis
doplňovačka
ilustrácia
kresba
výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru
dramatizujúci rozhovor
scénka
názor
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
soška z hliny
šaláty z ovocia a zeleniny
pohostenie pre rodičov
postavičky z ovocia a zeleniny
vysadené dreviny
telovýchovná pohybová aktivita
Kubík
23
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby
v materskej škole
Varcholová,
Maliňáková,
Miňová:
Pedagogická
diagnostika
a individuálny vzdelávací plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Jeseň, pracovné zošity NOMI
Anne Marie Dalmaisová : 366 príbehov z prírody a ešte niečo navyše
Daniel Täubner : Trháme a lepíme
24
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
December
Preţívanie
Vianočných
sviatkov
Advent
Spievanie a recitácia
Navrhnúť literárne
pásmo
Predviesť osvojené
poznatky
Precítiť
enviromentálnu tému
Vianoce
u zajačika
Rozlišovanie ţivota
zvierat
Kreslenie zvierat
kriedou
Určovanie
starostlivosti o vtáctvo
Zaujať pozitívny
postoj k novým
poznatkom
Zimné radovánky
Zvládnutie pohybov na
snehu
Vytváranie zimných
dekorácií
Dodrţiavanie bezpečného
športovania
Pouţívať lopáre a detské
boby
Turianček
Hľadanie informácií v
časopise
Ilustrovanie príbehov a
básní
Triedenie symbolov
Zhotovenie darčekov
Zdokonaľovať
výslovnosť
Zimný sen
Určovanie znakov
zimy
Výtvarné vyjadrenie
pocitov
Aplikácia poznatkov
v hre
Reprodukovať príbeh
Vianočné svetlo
Spoznávanie tradícií
Exkurzia do kostola
Preverenie vedomostí
Preţívať posedenie pri
sviečke
Harmonizovať telo
a dušu
Vianočný stromček
Strihanie , lepenie,
konštruovanie
Kreatívna manipulácia
s materiálom
Kombinácia farieb,
vzorov a materiálu
Obdarovať priateľov a
blízkych
Vianočná burza
Pečenie a zdobenie
medovníkov
Modelovanie s hlinou
Uviesť výhody a
nevýhody
Spoznať vlastnosti
predmetov
25
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
DECEMBER Obsahový celok :
PREŢÍVANIE VIANOČNÝCH
SVIATKOV
Charakteristika obsahového celku:
Projekt je tvorený súborom špecifických cieľov, ktoré ponúkajú deťom poznávanie
symbolov Vianoc, upevňujú ich rodinné väzby a podporujú enviromentálne cítenie. Zaradené sú
doplnkové didaktické aktivity, organizované v spolupráci s rodičmi popoludní a dávajú deťom
obraz o tradícii Adventu. Obsahujú pečenie medovníkov, vytváranie detského časopisu, ikebán
a uskutočnenie detskej Vianočnej besiedky.
Témy :
ADVENT, ZIMNÝ SEN, VIANOCE U ZAJAČIKA, VIANOČNÉ SVETLO, ZIMNÉ
RADOVÁNKY, VIANOČNÝ STROMČEK, TURIANČEK, VIANOČNÁ BURZA
Okruh :
JA SOM
JA SOM
ĽUDIA
PRÍRODA
Kompetencie :
Psychomotorické
Komunikatívne
Sociálne
Psychomotorické
Interpersonálne
Informačné
Učebné
Osobnostné
Kognitívne
Sociálne
Komunikatívne
Psychomotorické
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Zaujať postoj k členom rodiny aj
k novonarodenému a vyjadriť ho prostredníctvom
umeleckých výrazových prostriedkov.
Uplatňovať technickú tvorivosť pri lepení, strihaní
a tvarovaní technického materiálu.
Manipulovať s rôznymi predmetmi a predmetmi pri
zdvíhaní, hádzaní, podávaní a pri
balansovaní.
Vyuţívať koordináciu zraku a ruky a kresliť
veľkými grafickými pohybmi.
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext, zmysluplne charakterizovať
svoje záţitky, pocity a dojmy.
Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne
opísať stav zdravia a stav choroby.
Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť niekoho,
chápať význam tejto pomoci.
Poznať, rozlíšiť, triediť , priradiť a určiť niektoré
rovinné geometrické tvary.
Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na
obklopujúcich reáliách.
Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši, poznať
nebezpečenstvo dotýkať sa neznámych zvierat.
Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach
alebo v problémových situáciách
26
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Špecifické ciele
kurikulárneho
projektu :
„Preţívanie
Vianočných
sviatkov“ :
Osobnostné
Kognitívne
Učebné
Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
prostriedkami.
Kresliť, maľovať a modelovať podľa vlastnej
fantázie a na tému.
Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové
a umelé piesne hrou na telo.
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a do
udrţiavania ľudových tradícií.
Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo
svojom okolí.
Rozvíjanie motorických kompetencií v manipulačno-plastickej
suboblasti pri hre s cestom .
Chápanie a konfrontovanie významu spoločenských budov pri oslavách
Vianočných sviatkov .
Zvládnutie socializačnej hry : Koho obdaroval zvonček s vyjadrením
priateľského vzťahu ku kamarátom .
Analyzovanie vplyvu hudby na pocitové vnímanie pri pracovných
činnostiach kreatívneho charakteru – zdobenie medovníkov .
Skvalitniť jazykové zručnosti a vyjadrovanie vlastných myšlienok pri
opakovaní poznatkov o Vianociach a pri tvorení jednoduchých hádaniek
Chápanie významu zaznamenávania myšlienok písanou formou do
detského časopisu Turianček a jeho prezentáciu rodičom .
Zoskupovanie materiálu do časopisu produktívnou hrou – ilustrácia so
symbolmi Vianoc .
Manipulovanie s prírodným materiálom bezpečne a utváranie potreby
skúmania a bádania pri kreatívnom aranţovaní .
Podporovanie enviromentálneho cítenia pri ochrane a uchovávaní
ţivotného prostredia a poukázanie na výrub stromčekov .
Aktivizovanie samostatnosti na spoluúčasti pri príprave Vianočnej
trţnice .
Podporovanie porozumenia v rodine a istota a tradicionalizmus sviatkov
doma .
Poskytovanie dostatku flexibilných námetov pri tvorbe literárnodramatického pásma .
Akceptovanie morálnych systémov zauţívaných v spoločenskom
prostredí .
Osobné prijatie hodnôt a podnecovanie participácie na udalostiach
viaţúcich sa k Vianočným sviatkom .
27
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Vzdelávacia stratégia :
Prostriedky a metódy hodnotenia:
náčrt
rozprávanie, vysvetľovanie, výklad
opis
slovný opis
doplňovačka
práca so zošitom
ilustrácia
kreslenie
kresba
rozhovor v kruhu
výtvor z materiálu
práca s literatúrou
porovnanie výsledkov práce
pohybová hra
nápad na hru
edukačná hra
dramatizujúci rozhovor
dialóg
scénka
manipulácia s materiálom
názor
diskusia
vyriešenie problému
práca v skupinách
pohybová improvizácia
individuálny rozbor témy
formulovanie myšlienky
vychádzka
nápad na činnosť
vianočná burza a besiedka
soška z hliny
hudobno-pohybové pásmo: Vianoce
detský časopis
pečenie a zdobenie medovníkov
medovníky
vytváranie Vianočných ikebán
hudobno-recitačné pásmo
estetizácia prostredia materskej školy
vianočná ikebana
rozhovor o Vianociach
výzdoba triedy
revidovanie materiálu časopisu
triedenie pasteliek
manipulácia s drevenými hračkami
kreslenie tušom, ceruzkou a pastelkami
nalepovanie tapiet a staniolu
spievanie kolied
účasť na výstavke v KD
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Zima, pracovné zošity NOMI
Carol Watsonová : Moja prvá encyklopédia
Fiona Wattová : Vianočné tvorivé nápady
Z. Malinský : Rozprávky pod stromček
28
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Január
Tajomná komnata
Prišiel nový rok
Kolorovanie kresby
Dokázať vyjadriť ţelania
Maľba na snehu
Označiť znaky zimy
Rytmizovať slová
Kto chce zdravý
byť
Spoznávať zdravú
výţivu
Vymenovať potraviny
Rozlišovať zdravý pohyb
Argumentovať chorobu
a zdravie
Pestovať lásku k sebe a
iným
U nás doma
Vykonávanie pokynov
podľa inštrukcie
Zostaviť obraz a puzzle
Usporiadať predmety
Počítať predmety a
makety
Farby dúhy
Diferenciácia farieb
a odtieňov
Lepenie, strihanie dúhy
Plošné konštruovanie
Akceptovanie rozdielov
Slniečko a mraky
Triedenie symbolov
Zobraziť predstavu
o vesmíre
Hľadať informácie o Zemi
Zvládnuť sluchové
a zvukové hry
29
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
JANUÁR
Obsahový celok :
TAJOMNÁ KOMNATA
Charakteristika obsahového celku:
Deti objavujú nové poznatky, učia sa komunikovať pri edukačných činnostiach, začínajú
poznatky pouţívať v hrách a pri riešení problémov. Učia sa objavovať veci dobré a nebezpečné
a reagujú na ne otvorene. Spoznávajú základné matematické operácie a pouţívajú kreslenie na
vyjadrenie svojich záţitkov. Konfrontujú objavené poznatky so skutočnosťou. Aplikujú poznatky
o zime vo výtvarných činnostiach, pozorujú obec a presnejšie sa orientujú v matematických
operáciách.
Témy :
PRIŠIEL NOVÝ ROK, U NÁS DOMA, KTO CHCE BYŤ ZDRAVÝ, SLNIEČKO
A MRAKY, FARBY DÚHY
Okruh :
JA SOM
Kompetencie :
Psychomotorické
JA SOM
Sociálne
Komunikatívne
ĽUDIA
Komunikatívne
ĽUDIA
ĽUDIA
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú
lateralitu.
Rozlíšiť dominanty svojho bydliska.
Dodrţať zásady ochrany zdravia s pomocou
dospelých pri rôznych činnostiach.
Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity.
Hudobno-dramaticky stvárniť textovú časť hry.
Učebné
Uplatňovať individuálne farebné videnie.
Počítať od 1 do 10 a triediť predmety do skupín
podľa počtu.
Kognitívvne
Sociálne
Zostavovať obrazce z rozstrihaných obrázkov
a z puzzle.
Reagovať slovne na otázky a pokyny.
Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom,
dohodnúť sa na kompromise.
Zvládnuť na elementárnej úrovni špecifické
pohybové zručnosti a schopnosti.
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o zemi získané
z rôznych médií.
PRÍRODA
Psychomotorické
Učebné
Informačné
PRÍRODA
Osobnostné
Kognitívne
KULTÚRA
Psychomotorické
Učebné
Rozlišovanie ročného obdobia podľa
charakteristických znakov.
Hodnotiť prírodné prostredie.
Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu.
Vnímať a rozoznať, ţe hračky sú z rôznorodého
materiálu, ktorý má povrch, farbu, tvar a veľkosť.
30
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Osobnostné
Komunikatívne
Vymenovať niektoré názvy iných miest a obcí.
Pouţiť v hrách riekanky a vyčítanky s rôznou
témou.
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie
Prostriedky a metódy hodnotenia:
vysvetľovanie
náčrt
výklad
opis
slovný opis
doplňovačka
práca so zošitom
ilustrácia
kreslenie
kresba
rozhovor v kruhu
výtvor z materiálu
práca s literatúrou
porovnanie výsledkov práce
pohybová hra
nápad na hru
edukačná hra
dramatizujúci rozhovor
dialóg
scénka
manipulácia s materiálom
názor
diskusia
vyriešenie problému
práca v skupinách
pohybová improvizácia
individuálny rozbor témy
formulovanie myšlienky
vychádzka
nápad na činnosť
návšteva ZŠ Turie
soška z hliny
prednes riekanky
detské leporelo
manipulácia s farbami
grafomotorické cvičenia
manipulácia s Legom
diagnostika komunikatívnych schopností
triafanie snehových gúľ na cieľ
opis budov v okolí
kreslenie kriedou v mlieku, maľovanie
na sneh
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Zima, pracovné zošity NOMI
Katarína Kernová : Detským srdiečkam
Petra Kubatzki a kol.: Hry pre deti a celú rodinu
Clare Oliver : Chcem vedieť prečo
31
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Február
Karneval
Ostrov pokladov
Karneval
Kombinovanie
materiálov
Spoznať regionálne
zvyky v Turí
Pouţívať protiklady
Organizovať tvorenie
Dedukcia pri orientácii
Klasifikovať skupiny
vecí
Tešiť sa z úspechu
druhého
Legoviny
Modré z neba
Zostrojovanie zo stavebníc
Kooperatívne konštruovanie
Určovanie častí tela
Zmyslové uvedomovanie si
Chápanie odlišností
Vytváranie pavučiny
priateľstva
Prispôsobiť činnosti
záujmom
Hádanky
Čarovné slová
Pouţívať základy slušného
správania
Chápať význam slov
Rozvíjať spolupatričnosť
Hádať hádanky a tvoriť
ich
Vyhľadať predmety a
určiť materiál
vyvodiť záver
Rozvíjať neverbálnu
komunikáciu: Na míma
32
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
FEBRUÁR
Obsahový celok :
KARNEVAL
Charakteristika obsahového celku:
Fašiangový čas deti venujú prípravami karnevalových masiek, kreatívne ich zostrojujú
z rôznych materiálov. Pracujú spoločne aj individuálne , rozvíjajú plánovitosť činností
a posilňujú sa v jej dokončení. Zapájajú sa s nimi do pohybových činností a slávností v Obci
Turie. Spoznávajú ľudové tradície a rôzne formy spracovania prírodného materiálu.
Témy :
KARNEVAL, HÁDANKY, ČAROVNÉ SLOVÁ, OSTROV POKLADOV, MODRÉ
Z NEBA, LEGOVINY
Okruh :
JA SOM
Kompetencie :
Psychomotorické
Kognitívne
Osobnostné
Komunikatívne
ĽUDIA
PRÍRODA
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových
aktivít.
Zhotoviť výtvory so stavebníc od väčších dielikov
aţ po drobné dieliky podľa fantázie.
Správne drţať grafický materiál a pouţívať
správnu intenzitu tlaku pri rôznych technikách.
Učiť na základe viaczmyslového vnímania časti
tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkcie.
Sociálne
Komunikatívne
Učebné
Osobnostné
Priradiť číslo k danému počtu predmetov od 1 do
10.
Počúvať s porozumením a vedieť viesť jednoduchý
dialóg k téme.
Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým
a osobám so zdravotným znevýhodnením.
Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov.
Priradiť ,triediť a určiť niektoré priestorové
geometrické tvary.
Učebné
Psychomotorické
Kognitívne
Sociálne
Prejaviť ochranárske postoje k prírode a stvárniť
ich prostredníctvom umeleckých. prostriedkov.
Otuţovať sa prostredníctvom vetra , snehu a slnka.
Prejaviť praktickú tvorivosť pri rôznych
pracovných činnostiach.
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami predstavy o mesiaci, slnku
a hviezdach získané pozorovaním.
Poznávanie a triedenie niektorých lesných zvierat
a voľne ţijúcich ţivočíchov.
33
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Informačné
Učebné
Komunikatívne
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie
vysvetľovanie
výklad
slovný opis
práca so zošitom
kreslenie
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou
pohybová hra
edukačná hra
dialóg
manipulácia s materiálom
diskusia
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka
karneval
návšteva v DSS v Turí
sledovanie bábkového predstavenia
grafomotorické cvičenia
dramatizujúce rozhovory
spevácke činnosti
spoločné hry s rodičmi
prezeranie obrázkov
napodobňovanie vzoru
kreatívna činnosť s materiálom
empatické hry
kolorovanie kresby
lepenie prírodného papieru
manipulácia s lepenkou
Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom.
Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa
a týţdňa.
Overiť si v detských encyklopédiách, ţe svet je
rozmanitý, jeho zvieracia ríša, lesy, moria.
Plánovať, realizovať a dokončiť hru.
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať
ich tvorivé variácie.
Plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu
postavu rôznymi technikami.
Prostriedky a metódy hodnotenia:
náčrt
opis
doplňovačka
ilustrácia
kresba
výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru
dramatizujúci rozhovor
scénka
názor
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
karnevalové masky
34
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Zima, pracovné zošity NOMI
Oľga Švedová : Hádanky aj básničky, pesničky
Katarína Kernová : Detským srdiečkam
35
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Marec
Rozprávková
cesta
V kniţnici
Abeceda
Exkurzia do kniţnice
Hra s knihou
Zostrojovanie knihy
Rytmizácia slov
Rytmizovať slabiky
Nakresliť písmená
Zopakovať básne
Melodizovať slová
Kniha Deduško
mudrlant
Usporiadať
obrázkový seriál
Pozorovať zmeny
Dramatizovať
rozhovor
Hrať s maňuškami
Kamarátky
sneţienky
Spoznávať kvety
Zostrojovať kvety
Porovnávať slnko a
mesiac
Klasifikovať rastliny
Maľovať na sklo
1,2,3,4,5...
Zatriediť predmety
Utvoriť rad čísiel
Počítať v okolí
Vyriešiť úlohu
Zhrnúť vedomosti
Otváraj sa brána
Zvládnuť turistickú
vychádzku
Zdokonaľovať
spisovný jazyk
Orientovať sa v detskej
mape
Spoznávať názov SR
Fotografovať
Kolovrátok
Zvládnuť tanec
Spievať rytmicky
správne
Sústredene počúvať
Poznať kroj
Zapamätať si poskoky
36
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
MAREC
Obsahový celok :
ROZPRÁVKOVÁ CESTA
Charakteristika obsahového celku:
V prostredí materskej školy, ZŠ a kniţnice majú deti moţnosť oboznamovať sa s knihami
a rozvíjať predčitateľskú gramotnosť. Chápu knihu ako prostriedok vedomosti a komunikačný
zdroj generácií. Oboznamujú sa s postavami a s ich konaním, porovnávajú charaktery známych
postavičiek. Zobrazujú ich rôznymi formami a oboznamujú sa s divadelným umením. Vedú
dramatizujúce rozhovory z prostredia domova a MŠ. Zdokonaľujú tanec a pohyby podľa hudby,
prezentujú sa pred verejnosťou. Spoznávajú Obec Turie a Slovenskú republiku.
Témy :
V KNIŢNICI, KNIHA DEDUŠKO MUDRLANT, KAMARÁTKY SNEŢIENKY,
1,2,3,4,5..., OTVÁRAJ SA BRÁNA, KOLOVRÁTOK
Okruh :
JA SOM
Kompetencie :
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Psychomotorické
Ovládať základné lokomočné pohyby.
Sociálne
Komunikatívne
Dodrţiavať zvolené pravidlá, spolupracovať
a rešpektovať iných.
Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
a vytváraní ľudskej postavy z materiálu a
prírodnín. Vyslovovať správne a zreteľne všetky
hlásky a hláskové skupiny.
Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych
činnostiach.
JA SOM
ĽUDIA
Komunikatívne
Riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných
programoch.
ĽUDIA
ĽUDIA
PRÍRODA
PRÍRODA
Učebné
Vykonať jednoduché operácie v číselnom rade od 1
do 10 pri manipulácii s predmetmi.
Prijať v rozhovore s deťmi názorovú odlišnosť,
prijateľne obhajovať svoj názor.
Kognitívvne
Sociálne
Komunikovať jednoduchými vetami v štátnom
slovenskom spisovnom jazyku.
Zostavovať z paličiek obrazce podľa fantázie
a predlohy.
Psychomotorické
Učebné
Informačné
Osobnostné
Kognitívne
Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho okolia.
Poznať rozlíšiť a opísať niektoré kvety.
Vyjadriť rôznymi umeleckými prostriedkami
predstavy o slnku.
Prejaviť vzťah a ochranársky postoj k prírode.
37
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Psychomotorické
Učebné
Uplatňovať tanečné prvky : cvalové poskoky,
otočky a úklony .
Vedieť, ţe naša vlasť je Slovenská republika.
Prejavovať radosť z hier a dokončiť začatú hru.
Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangaţovaním.
Prejaviť záujem o knihy, písmená a číslice.
Vzdelávacia
stratégia :
rozprávanie, vysvetľovanie, výklad
slovný opis
práca so zošitom
kreslenie
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou, návšteva kniţnice
pohybová hra
edukačná hra
dialóg, diskusia
manipulácia s materiálom
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka do prírody
pokusy s prírodnými materiálmi
vytváranie detského leporela a ilustrácií
návšteva Kultúrneho domu v Turí
vystúpenie detí Kolovrátok
náučná vychádzka
experimentovanie s technikami
prezentácia poznatkov
Prostriedky a metódy hodnotenia:
náčrt
opis
doplňovačka
ilustrácia
kresba
výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru
dramatizujúci rozhovor
scénka
názor
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
soška z hliny
detské leporelo a ilustrácie
beseda s pracovníčkami Obce Turie
beseda s knihovníčkou
hudobno- pohybová hra
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Jar, zošity NOMI
František Vlček, Zdeňek Berger : Atlas vtákov
Rozprávky z lesnej čistinky, JUNIOR, Bratislava
38
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Apríl
Jarné
prebúdzanie
Jarné
prebúdzanie
Sadenie plodín
Pomáhať v záhrade
Ľúbiť prírodu
Opísať záhradu
maľovať kriedou
Ľudové tradície
Nacvičiť ľudovú hru
Zdobiť kraslice
Poznať veľkonočné
zvyky
Reprodukovať vinš
Otuţovať sa vodou
Vítame vtáčatá
Počúvame vtáčatá
Rozoznať vtáčiky
Zhotoviť vtáčiky
Napodobňovať
vtáčatá
Hrať hru
Škaredé
káčatko
Rozoznať zvieratá
Exkurzia na druţstvo
Rozlíšiť ţivot zvierat
Úţitkové zvieratá
Majster N
Hrať sa edukačné hry na
počítači
Poznať nebezpečie
Rozlíšiť časové vzťahy
Zelené
kráľovstvo
Rastieme do
krásy
Pouţívať chodúle,
odráţadlá a
kolobeţky
Písať list zo ţivota
odpovedať zreteľne
Opísať ľudské telo
Určiť znaky jari
Pozorovanie rastu
Vytvoriť kalendár
teploty
Kresliť
39
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
APRÍL
Obsahový celok :
JARNÉ PREBÚDZANIE
Charakteristika obsahového celku:
Celok je zameraný na pozorovanie a konfrontovanie jarného obdobia v priebehu roka, deti
pozorujú zmeny, sú citlivé na zmeny počasia a prírody. Hrajú sa so semienkami a sadia ich.
Poznatky uplatňujú v hre a oboznamujú sa s prácou na záhrade. Pomáhajú pri úpravách areálu,
presádzajú priesady. Nacvičujú detské jarné hry a piesne a chápu zvieratká ako súčasť prírodného
spoločenstva. Zdokonaľujú lokomočné pohyby na náradí a detských dopravných prostriedkoch ,
opakujú si poznatky o ľudskom tele.
Témy :
JARNÉ PREBÚDZANIE, ĽUDOVÉ TRADÍCIE, MAJSTER N, DROTÁRI, MAĽOVANÉ
KRASLICE, ŠKAREDÉ KÁČATKO, RASTIEME DO KRÁSY
Okruh :
Kompetencie :
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
JA SOM
Psychomotorické
Pohybovať sa okolo vlastnej osi a zvládnuť obraty,
Kognitívne
kotúle a obraty.
Informačné
Podľa inštrukcie pracovať na počítači s detským
Sociálne
edukačným programom.
Komunikatívne
Vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré
ţivotne dôleţité orgány.
Privolať pomoc dospelého v niektorých krízových
situáciách ohrozujúcich zdravie .
Poţiadať o pomoc, poprosiť a poďakovať .
ĽUDIA
V hudobno-pohybovej hre zladiť pohybovú
Psychomotorické
a hudobnú stránku..
Komunikatívne
Počúvať s porozumením príbehy zo ţivota prírody.
Učebné
Viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou
Osobnostné
reagovať na otázky.
Zaujať empatické a pozitívne postoje k starším
ľuďom.
PRÍRODA
Sociálne
Psychomotorické
Kognitívne
Osobnostné
Pohybovať sa na záhrade a v pieskovisku a nebáť
sa .
Vyuţívať na pohyb chodúle.
Prejavovať zručnosti a praktickú tvorivosť pri
zdobení kraslíc.
Určiť typické znaky jarného obdobia a porovnávať
ho v rozpätí kalendárneho roku .
Poznať, rozlíšiť a triediť niektoré domáce zvieratá
a konfrontovať ich s pozorovaním .
Prostredníctvom umeleckých foriem stvárniť vzťah
k prírodnému prostrediu.
40
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Kurikulárny
projekt: JARNÉ
PREBÚDZANIE
– Špecifické
ciele :
Kognitívne
Učebné
Komunikatívne
Psychomotorické
Rytmizovať samostatne ¾ takt pri postojoch,
chôdzi a behu.
Rozlišovať časové vzťahy podľa činností, dnes,
včera, teraz, zajtra.
Vedieť, ţe hlavným mestom SR je Bratislava.
Spievať relatívne čisto v rozsahu sexty ľudovú
a umelú pieseň s jarným námetom.
Kresliť, maľovať a modelovať, tvorivo a s rôznym
materiálom.
Písať obrázkový list zo ţivota detí podľa záţitkov.
Rozvíjanie pocitových vnemov pri pozorovaní počasia .
Byť citlivý na zmenu počasia a ročného obdobia .
Charakterizovanie ročného obdobia a grafické zaznamenávanie týchto
zmien podľa motivačného rozhovoru .
Získanie manuálnych kompetencií pri klíčení a sadení plodín a pouţívať
jednoduché pracovné náradie .
Vedieť pouţiť námet z prírody v pracovných činnostiach a hľadať
výtvarné spracovanie prírodnej témy.
Zdokonaliť manipuláciu s noţnicami a získavať kompetencie pri
presnom lepení a kompletizácii slnečnice .
V komunikácii byť aktívny pri vysvetľovaní druhotného vyuţitia
papiera na pracovné činnosti .
Esteticky vnímať krásu presádzania rastlín a chápať ich ako súčasť
ţivotného prostredia človeka .
Pravidelným polievaním a okopávaním pochopiť význam starostlivosti
človeka o plodiny a rozvíjať povedomie o ich vyuţití.
Prijatie manuálnych zručností a získanie trvalého pozitívneho vzťahu k
práci .
Podporovanie detí v samostatnom pohybovom prejave a spresňovať
motorickú sebakontrolu pri hudobno-pohybových činnostiach.
41
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie, vysvetľovanie, výklad
slovný opis
práca so zošitom
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou
pohybová hra
edukačná hra
dialóg, diskusia
manipulácia s materiálom
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka
sadenie semienok a priesad
hry s pexesom
práce na detskom okrasnom políčku
lepenie a farbenie kraslíc, drôtovanie
maľovanie na textil, lepenie stúh
maľovanie farbami, kreslenie
kombinovanie materiálov
výzdoba triedy
počúvanie hudobných nástrojov
rytmizovanie a spievanie
tvorenie s voskovým pastelom
starostlivosť o dreviny
manipulácia s modelovacou hmotou
aranţovanie kytíc
akrobacia
pouţívanie chodúľov, kolobeţiek
odráţadiel
hry s náradím na záhone
Prostriedky a metódy hodnotenia:
náčrt
opis
doplňovačka
ilustrácia
kresba
výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru
dramatizujúci rozhovor
scénka
názor
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
soška z hliny
vypestované priesady fazule a ţeruchy
manipulácia s detským
záhradným
náradím
kraslice
veľkonočné drôtované obrázky
a
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Jar, pracovné zošity NOMI
Ladislav Kvasnička : Štebotavé vtáčiky, alebo čo vieme o vtáčkoch?
Mária Ďuríčková : Zlatý strom
42
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Máj
Adamkove
prekvapenia
Máme sa radi
Deň matiek
Chrániť si zdravie
Poznať dopravné
značky
Poznať hlavné budovy
v obci
Rozlišovať štátny znak
SR
Určiť znak Obce Turie
Byť láskavý k okoliu
Obdarovať sa z lásky
Recitovať v skupine
Reprodukovať príbeh
Štvorlístok
Májová veselica
Sústrediť sa na dej
Kreatívne zaznamenať dej
Prerozprávať výtvarné dielo
Byť priateľský
Nájsť šťastie a
spokojnosť
Triediť prírodniny
Vyjadrovať synonymá
a antonymá
Kamaráti z prírody
Nájsť prírodu v knihe
Modelovať prírodu
Otláčať listy
Vedieť miesto ţivota
zvierat
S Adamkom
Zdravo športovať
Pomenovať postoje
Pouţiť náradie v
záhrade
Triediť odpad
43
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
MÁJ
Obsahový celok :
ADAMKOVE PREKVAPENIA
Charakteristika obsahového celku:
Prostredníctvom postavičky Adamka sa deti oboznamujú s novými pohybovými
činnosťami, realizuje sa turistická vychádzka , automatizujú získané poznatky o okolitom
svete, zoznamujú sa s cestnou premávkou a rozvíjajú kooperáciu pri činnostiach. 5-6 ročné
deti sa hrajú so zošitmi, v ktorých plnia edukačné úlohy a smerujú k celostnému
osobnostnému rozvoju. Pripravujú tieţ oslavu Dňa matiek a vystúpenia v Obci Turie. Budujú
si vzťah k sebe a iným, hľadajú šťastie a spokojnosť vo svojom preţívaní a učia sa prejavovať
lásku k blízkym.
Témy :
MÁME SA RADI, DEŇ MATIEK, ŠTVORLÍSTOK, MÁJOVÁ VESELICA
KAMARÁTI S PRÍRODY, S ADAMKOM
Okruh :
Kompetencie :
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
JA SOM
Psychomotorické
Zaujať adekvátne postoje k pohybu
Kognitívne
a športovým aktivitám.
Sociálne
Poznať názvy základných polôh , postojov a
Komunikatívne
pohybov.
Prechádzať bezpečne cez cestu a poznať
základné dopravné značky.
Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko
v prípade vzniku konfliktu.
Pouţívať synonymá, homonymá a antonymá .
Vytvárať rýmy.
ĽUDIA
Kognitívne
Komunikatívne
Učebné
Osobnostné
PRÍRODA
Sociálne
Psychomotorické
Kognitívne
Priraďovať geometrické tvary k danému počtu
a chápať číslo.
Triediť geometrické rovinné tvary.
Rozvíjať spisovnú výslovnosť a úctu
k slovenskému jazyku.
Obdarovať niekoho a zdôvodniť význam
niektorých slávností.
Pohybovať sa medzi prírodnými a umelými
prekáţkami v prírode .
Zdôvodniť význam niektorých domácich
ţivočíchov.
Triediť zvieratá podľa výskytu a významu.
Prakticky uplatňovať lásku k prírode, kopať
v záhone a zbierať odpadky .
Triediť podľa výskytu a významu niektoré
prírodniny.
44
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Kognitívne
Učebné
Komunikatívne
Psychomotorické
Vzdelávacia
stratégia :
rozprávanie
vysvetľovanie
výklad
slovný opis
práca s prac.zošitom
kreslenie
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou
pohybová hra
edukačná hra
dialóg
manipulácia s materiálom
diskusia
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka
exkurzia na obecný úrad
pohybové a relaxačné cvičenia
grafomotorické cvičenia
pracovné činnosti v záhrade
rytmické hry so slovami
hry s pexesom
Pomenovať miesto svojho bydliska
a pomenovať štátne symboly .
Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť
spolupracovať v skupine.
Počúvať s porozumením a zaangaţovaním
detskú ľudovú rozprávku.
Reprodukovať voľne ľudové a autorské
rozprávky a príbehy.
Pokryť celú plochu rozmanitými farbami.
Pouţívať tvorivo rôzne výtvarné techniky.
Prostriedky a
metódy
hodnotenia:
náčrt, opis, doplňovačka
ilustrácia, kresba, výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru, názor
dramatizujúci rozhovor, scénka
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
plagát Obce Turie
pavučina priateľstva
úprava políčka
rytmizácia rečňovaniek
príprava oslavy
prekonávanie telovýchovného náradia
zostrojovanie skaliek
rozlišovanie charakteru postáv
triedenie obrázkov
artikulačné cvičenia
dopĺňanie do zošitov
Učebné zdroje :
Mária Ďuríčková : Zlatý hrach
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
Adamko- hravo, zdravo Leto, pracovné zošity NOMI
Mária Ďuríčková : Zlatá brána, Kliment Ondrejka : Mlaď sa hrá
45
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Jún
Ahoj škôlka,
škola volá
Slniečkovo
Oslava MDD
Definovať priateľstvo
Ilustrovať záţitky
Navrhnúť hru
Napodobniť pohyby
Byť na seba hrdý
Farbičkovo
Spresniť
grafomotoriku
Kreatívne sa hrať
Kresliť príbeh
reálne pouţívať farby
a ich odtiene
Mravčekovia
Poznať príbehy Ferda
Mravca
Spievať pieseň
Pozorovať hmyz
Rozlišovať hmyz
Zostrojovať motýle
Maturita
škôlkara
Rozlišovať
geom.tvary
Zatriediť predmety
Počítať a odpočítať
Predviesť poznatky
Oponovať názor
Spievať intonačne
čisto
Melodizovať reč
Čítať obrázkový
príbeh
Dramatozovať
predstavy
Konštruovať s hlinou
a pieskomh
Šikovný
pomocníci
Spolupracovať
Pomôcť kamarátovi
Označiť dôsledky
Pripravovať záver
roku
Čarujeme úsmev
Navštíviť DSS
Zobraziť predstavy
o multikultúre
Zvládnuť detské
kolobeţky
Lesná čistinka
Výlet do doliny
Fotografovanie prírody
Vytvoriť virtuálny
album
Pozorovať huby
Lepiť, strihať,
vyfarbovať makety
46
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
JÚN
Obsahový celok :
Ahoj škôlka, škola volá...
Charakteristika obsahového celku:
Celok obsahuje témy na overenie si poznatkového systému detí v závere školského roku
a na diagnostiku získaných kompetencií. Úspech detí je zosilnený oslavou MDD a rôznymi
podujatiami v Ţiline. Deti reagujú na letné počasie a telesné cvičenia realizujeme vonku.
Edukačné aktivity sú situované priamo v základnej škole, na ihrisku, pred MŠ a navštevujeme
rôzne spoločenské zdruţenia. Spoločne sú realizované aktivity s rodičmi a na záver školského
roku pripravujeme slávnosť. Z príleţitosti ukončenia školského roku sú slávnostne počas
zábavneho dopoludnia odovzdávané Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
v MŠ Turie.
Témy :
Mravčekovia, Slniečko, Šikovný pomocníci, Oslava MDD, Čarujeme úsmev,
Farbičkovo, Mravčekovia, Maturita škôlkara
Okruh :
JA SOM
Kompetencie :
Psychomotorické
Kognitívne
Sociálne
ĽUDIA
Kognitívne
Komunikatívne
Sociálne
Osobnostné
PRÍRODA
Sociálne
Psychomotorické
Kognitívne
Učebné
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Vedieť udrţiavať rovnováhu. Predstaviť seba
a svojho kamaráta.
Graficky zaznamenávať motivovaný pohyb:
vlnovka, leţatá osmička a lomená línia.
Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu
s neznámymi ľuďmi.
Dodrţiavať bezpečnosť pri zoznamovaní sa
z nebezpečnými prírodninami.
Uplatňovať návyky spoločenských pravidiel.
Rozhodovať sa pre určitú činnosť.
Spolupracovať pri hudobno-pohybových hrách.
Priraďovať geometrické tvary podľa počtu ku
skupine predmetov.
Pri manipulácii s predmetmi vykonať operácie
v číselnom rade 1-10.
Zaujať predstavy a pozitívna postoje k starým
ľuďom a k multikultúre.
Vyuţívať na pohyb rôzne pomôcky
a pohybovať sa rôznymi spôsobmi .
Rozlišovať huby podľa ich spracovania na jedlé
a nejedlé.
Pozorovanie rastlín a pestovať si prirodzený
návyk starostlivosti o ne.
Zobrazovať záţitky z prírody rôznymi
spôsobmi .
Citlivo vnímať krásu prírody a jej jedinečnosť.
47
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Kognitívne
Učebné
Komunikatívne
Psychomotorické
Uplatňovať tanečné prvky v letných hudobnopohybových hrách.
Aktívne sa zúčastňovať prípravy sviatkov a
osláv.
Vyjadriť dojmy zo záţitkov z výletov a osláv v
kompozičnom výtvarnom prejave.
Začať, rozvíjať a dokončiť hru a uplatňovať
v nich tvorivosť.
Hudobne a výtvarne vyjadriť pocity
z rozprávkového príbehu.
Čítať kreslený príbeh a obrázkový seriál.
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie, vysvetľovanie, výklad
Prostriedky a metódy hodnotenia:
slovný opis
náčrt
práca so zošitom
opis
kreslenie
doplňovačka
rozhovor v kruhu, dialóg, diskusia
ilustrácia
práca s literatúrou
kresba
pohybová hra
výtvor z materiálu
edukačná hra
porovnanie výsledkov práce
manipulácia s materiálom
nápad na hru
práca v skupinách
dramatizujúci rozhovor
individuálny rozbor témy
scénka
vychádzka
názor, vyriešenie problému
pohybové a relaxačné cvičenia
pohybová improvizácia
grafomotorické cvičenia
formulovanie myšlienky
pracovné činnosti v záhrade
nápad na činnosť
rytmické hry so slovami
soška z hliny
zobrazovanie záţitkov
plagát Obce Turie
práca s obrázkovým materiálom
pavučina priateľstva
pozorovanie rastlín
úprava políčka
zostrojovanie kompozičných celkov
rytmizácia rečňovaniek
uplatňovanie krokových variácii v tanci
maľba na plachtu- Zemeguľa
Učebné zdroje :
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.: Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Leto, pracovné zošity NOMI
Ondrej Nagaj : Mám básničku na jazýčku
G. Dittelová, P. Némethová : Letí, letí, všetko letí
48
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Letná činnosť
Oj leto, leto
zelené...
Krtkove príbehy
Cvičiť vonku
Orientovať sa v AJ
Opakovať frázy v AJ
Kresliť príbeh
Manipulovať s počítačom
Maliary
Diskutovať o počutom
Zaznamenať maľbou a
kresbou tému
Pripraviť slávnostnú
vernisáţ
Predstaviť svoju prácu
Námorníci
Prerozprávať záţitky z
dovolenky
Bezpečne sa hrať na ŠD
Charakterizovať leto
Priradiť pracovné činnosti
S lienkou do
rozprávky
Viesť hud.poh. hru
Byť ochrancom prírody
Zbierať prírodniny
Pozorovať liečivé rastliny
Otuţovať sa vodou a
slnkom
49
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Letná
činnosť
Obsahový celok :
Oj leto,leto zelené...
Charakteristika obsahového celku:
Obsahový celok je zameraný na opakovanie získaných kompetencií celkovo v súčinnosti
s prebiehajúcou ponukou letných činností. deti majú moţnosť priamym pozorovaním
v prírode aplikovať získané kompetencie kreatívne v činnostiach. Do materskej školy budú
postupne prichádzať deti na dopoludňajšiu Letnú školu, ktoré budú spoločne s lektorkou
podľa záujmu zdokonaľovať úroveň cudzieho jazyka a výtvarných aktivít. Tematicky budú
činnosti prepojené. Ďalej sa deti venujú otuţovaniu vodou v prípade priaznivého počasia
a v závere letnej školy pripravujú slávnostnú vernisáţ prác pre rodičov.
Témy :
Krtkove príbehy, Maliary, Námorníci, S lienkou do rozprávky
Okruh :
Kompetencie :
JA SOM
Psychomotorické
Kognitívne
Sociálne
ĽUDIA
PRÍRODA
Kognitívne
Komunikatívne
Sociálne
Osobnostné
Sociálne
Psychomotorické
Kognitívne
Učebné
Špecifické ciele- výkonové štandardy :
Vykonávať pravidelné pohybové aktivity na
školskom dvore.
Strihať a lepiť z prírodného materiálu
a technických surovín.
Vyjadrovať vzťah k rodine a blízkym v okolí.
Zdokonaľovať hlásky a hláskové skupiny
prostredníctvom umeleckého prednesu.
Rozlišovať moţné nebezpečenstvá pri hrách
a dbať na bezpečné zaobchádzanie s niektorými
predmetmi.
Viesť deti k ostraţitosti pri styku s neznámymi
osobami a vedieť privolať pomoc.
Zladiť hudobnú a pohybovú stránku
v hudobno-pohybovej hre s letným námetom.
Počúvať s porozumením a viesť diskusiu na
tému detského príbehu.
V okolí označovať počty predmetov
a porovnávať ich v rozpätí do 10.
Zaujímať pozitívny a ochranársky vzťah
k zvieratám a k prírode.
Pohybovať sa rôznym spôsomom v prírodnom
prostredí.
Aplikovať získané poznatky v prírode
a charakterizovať ročné obdobie leto.
Pozorovať a experimentovať s neţivou časťou
prírody.
Zbierať prírodniny a vyuţívať ich na praktické
činnosti.
50
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
KULTÚRA
Kognitívne
Učebné
Komunikatívne
Psychomotorické
Vzdelávacia stratégia :
rozprávanie, vysvetľovanie, výklad
slovný opis, dialóg, diskusia
kreslenie
rozhovor v kruhu
práca s literatúrou
pohybová hra
edukačná hra v prírode
manipulácia s materiálom
práca v skupinách
individuálny rozbor témy
vychádzka
pohybové a relaxačné cvičenia
grafomotorické cvičenia na tabuľu
pracovné činnosti v záhrade
rytmické hry so slovami
hry s puzzle
zobrazovanie záţitkov
práca s obrázkovým materiálom
pozorovanie rastlín
zostrojovanie kompozičných celkov
V rozličných činnostiach uchovávať kultúrne
dedičstvo generácií a tradicionalitu.
Hry obohacovať o vyčítanky a básne a vhodne
ich aplikovať do deja.
Socioemocionálne rozhovory zaraďovať do hier
a obohacovať ich o získané poznatky zo
spoločenského ţivota.
Aktívne sa zúčastňovať letných slávností –
vernisáţ detských prác.
Tvorivo vyuţívať rozličné výtvarné techniky.
Prostriedky a metódy hodnotenia:
náčrt
opis
doplňovačka
ilustrácia
kresba
výtvor z materiálu
porovnanie výsledkov práce
nápad na hru
dramatizujúci rozhovor
scénka
názor
vyriešenie problému
pohybová improvizácia
formulovanie myšlienky
nápad na činnosť
úprava políčka
rytmizácia rečňovaniek
výtvory v pieskovisku
vernisáţ
oslava
Učebné zdroje :
PhDr.Július Hauser : ISCED O – Štátny vzdelávací program
PaedDr. Dušan Kostrub Ph.D. a kol.: Dizajn procesu výučby v materskej škole
Varcholová, Maliňáková, Miňová: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací
plán v podmienkach MŠ
Šimová,Dargová: Tvorivosť v práci učiteľky MŠ
Kasáčová,Lipnická,Gašparová: Školská pripravenosť detí
Podhájecká a kol.:Edukačnými hrami poznávame svet
Jackulíková Jitka : Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole
Monika Miňová : Pohybovo relaxačná rozprávka
Ľubomíra Paţická : Emocionálny svet detí predškolského veku
pracovné listy : Adamko- hravo, zdravo Leto, pracovné zošity NOMI
Ondrej Nagaj : Mám básničku na jazýčku
G. Dittelová, P. Némethová : Letí, letí, všetko letí
51
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Súbor odbornej a detskej literatúry a stratégií výchovy a vzdelávania pre
edukačnú činnosť v MŠ Turie
Súbor odbornej a detskej literatúry na edukáciu detí: Stratégie výchovy a vzdelávania :
Monika Miňová, Vlasta Gmitrová, Helena
Mochnáčová, Prosociálna výchova v materskej
škole
František Kele, Milan Lučanský : Tatry pre teba
Monika Miňová : Pohybový program pre deti
materských škôl
Martin Stiefenhofer : 55 rád, keď je dieťa zlostné
Eliška Leblová : Enviromentálna výchova v MŠ
Zora Syslová: Autoevaluacia v materskej škole
Slovenská agentúra ţivotného prostredia:
Metodický súbor- Špinďúra v kráľovstve čistoty
RAABE: Dieťa a jeho svet
Katarína Kernová : Detským srdiečkam 3
Klocháň Jozef, Katarína Torzewsky : Spevom
k šťastiu detí
Edícia Filip- Z truhlice starej mamy 1
Ursula Barffová: Hračky z prírody po celý rok
Moja prvá encyklopédia
F.Zelinová : Hry v MŠ na rozvoj osobnosti
dieťaťa
Lopušná Alena : Rozvíjanie počiatočnej
pisateľskej a čitateľskej gramotnosti
v podmienkach predprimárnej edukácie
Situačný rozhovor
Riadený rozhovor
Rozhovory o pozorovaných
dejoch, predmetoch
a obrázkoch
Stimulačná reprodukcia
záţitku
Vymýšľanie príbehu ( čo by si
robil, keby?)
Predvádzanie schopností
Genetická metóda
pozorovania vývinu a rastu
Rozhovor o práci
Poučenie sa
Jednoduchá analýza javu
a skutočnosti
Napodobnenie vzoru
Doplňovacia hra
Brainstormong ( burza
nápadov)
Zostavovanie listu
Predvádzanie a
napodobňovanie
Objasňovanie významu slov
Kontrastné porovnávanie
Dialogická stratégia : beseda
a rozhovor
Geneticko-vývojový postup
Riešenie problému
Objasňovanie deju a súvislostí
52
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Aktivity na plnenie prierezových tém v ŠKVP MŠ Turie
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Informačnokomunikačné
technológie
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
ŠKVP
MŠ
Turie
Enviromentálna
výchova
Ochrana ţivota
a zdravia
Výchova k
tvorivosti
Multikultúrna
výchova
53
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Aktivity na rozvoj prosociálneho cítenia
Rozvíjanie harmónie vo vzťahoch s dospelými a deťmi
Aktivity na rozvoj osobnosti, sebauvedomovania sa a sebaúcty
Podporovanie zodpovednosti v konaní a správaní
Aktivity na rozvoj medziľudských vzťahov a uvedomovanie si práv človeka
Byť citlivý k sebe a rešpektovať konanie ostatných
OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
Bezpečne sa správať k sebe a iným
Upozorňovať na moţné nebezpečenstvo v krízovej situácii
Vedieť privolať pomoc a vysvetliť situáciu
Pomôcť druhému pri prípadnom poranení
Zdravo ţiť a utvárať základy zdravej ţivotosprávy
Pravidelne cvičiť a tešiť sa z pohybu
DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ
PREMÁVKE
Aktivity preventívne za účasti Polície
Byť pozorný ako chodec a správať sa bezpečne
Pouţívať pri detských hrách Na dopravu ochranné prvky
Na ceste vnímať signalizáciu a správať sa bezpečne
Zvládnuť detské kolobeţky a odráţadlá bezpečne
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Rozvíjať lásku k prírode a chrániť ju
Navštevovať prírodné prostredie a správať sa ohľaduplne k jej kráse
Poznať moţnosti separovaného zberu a jeho vyuţitie
Rozvíjať lásku k turistike a spoznávaniu okolia Turia
Starať sa o blízke prírodné okolie a pestovať rastliny a dreviny
MEDIÁLNA VÝCHOVA
Motivovať deti k výberu vhodných mediálnych kanálov
Hľadať v mediálnom svete edukačne hodnotné poznatky
Orientovať sa v časopisoch pre deti
Odmietať nevhodné programy pre deti
Rozvíjať lásku ku knihám a čítaniu rozprávok a príbehov
Poznať niektoré znaky nevhodných mediálnych diel
54
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Rozvíjať lásku k ľuďom a okoliu
Podporovať národné cítenie a lásku ku Slovenskej republike
Rozvíjať poznatky o existencii rôznych kultúr na Zemi
Orientovať sa v rozdielnosti vo vzhľade, ale nie v srdci
Spoznávať iné kultúry a národy, najmä v Európskej únii
VÝCHOVA K TVORIVOSTI
Rozvíjať nápady a tvorivosť pri manuálnych činnostiach
Hľadať riešenia úloh podľa vlastnej fantázie a nachádzať aj iluzionistické nápady
Podporovať jedinečné riešenia a motivovať aj k rôznym moţnostiam
Klásť deťom otázky bez konca, s mnoţstvom odpovedí a riešení
Kreatívne spracovávať témy z beţného ţivota dieťaťa
INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Rozvíjať tvorivé myslenie pri edukačných hrách na počítači
Zvládnuť manuálne ovládanie počítača
Vedieť sa orientovať v otázkach a odpovediach edukačného softvéru
Pouţívať získané poznatky pri hre na počítači
Aplikovať skúsenosti zo svojho domova pri hľadaní mediálneho sveta na internete
Viesť deti k nešíreniu osobných informácii cez internetové média
Chrániť si vlastné súkromie pred návštevníkmi internetu
55
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
6. Personálne zabezpečenie materskej školy
Vzdelanosť a výchovu detí budeme opierať o profesionálne kompetencie
pedagogického zboru, ktorý kaţdý rok vzdelávaním a samostatným štúdiom odborne
obohacuje edukačnú činnosť podľa Ročného plánu vzdelávania. Efektívnosť štúdia je
dodrţaná personálnou stratégiou, ktorá pri určovaní učebných osnov pre deti vychádza zo
získaných kompetencií učiteliek a z potrieb MŠ Turie.
Do PPŠ MŠ Turie sme zakomponovali súbor akcií a aktivít, ktoré sme presne
definovali a určili vţdy zodpovednosť jednej pracovníčke. Majú moţnosť konzultovať svoje
schopnosti a nároky a stali sú vlastne koordinátorkami jednotlivých podujatí. Majú moţnosť
tieţ navrhnúť zmeny v realizácii a časovú distribúciu. Pre úspešnú realizáciu ŠVP MŠ Turie
kolektív učiteliek a prevádzkové pracovníčky aplikujú do práce:
Spoluprácu s MPC v Ţiline a s MPC Bratislava pre dodrţanie efektívnosti aplikácie
získaných kompetencií pedagogického kolektívu.
Odborné poradenstvo pre rodičov z oblasti výchovy a vzdelávania.
Rozdelenie zodpovednosti za uskutočnenie aktivít a organizácie prevádzky MŠ.
Pani učiteľky sú členkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu.
Majú bohatú pedagogickú prax a vyuţívajú získané kompetencie v praxi.
Boli im pridelené celoslovenské certifikáty a medzinárodný diplom v uplatňovaní
alternatívnych foriem vzdelávaniach a v modernej didaktike.
Sú členkami Mestskej kniţnice v Ţiline, z dôvodu získavania odborných znalostí.
Pracujú v občianskych zdruţeniach štatutárnych orgánov a podporujú komunálnu
politiku Obce Turie.
Priezvisko a meno
Afanasová Petra
Boldová Perla
Kozáčková Katarína
Mgr. Kurtová Martina
Chovanová Soňa
Loncová Anna
Dubeňová Emília
Externý spolupracovníci
Mgr. Loudová Hana
Mgr. Vestegová Renáta
Mgr. Haláčová Zuzana
Mgr. Petrovová Monika
Pracovná pozícia
zástupkyňa MŠ
riaditeľka MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
školníčka,kurička
Kuchárka
Vzdelanie
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
2.stupeň VŠ
SPgŠ
osvedčenie
osvedčenie
konzultant
špeciálnej
výchovy
Lektorka
Figurkovej
školičky
Lektorka ZUŠ
Lektorka Výučby AJ
1.-4. roč + Špeciálna
pedagogika
2.stupeň VŠ
osvedčenie
2.stupeň VŠ
56
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
6.1 Štruktúra profesionálneho rastu
Meno zamestnanca
a pracovná pozícia
Boldová Perla
riaditeľka MŠ
Kozáčková Katarína
učiteľka MŠ
Afanasová Petra
poverená
zastupovaním
Chovanová Soňa
Rok
Názov akreditovaného školenia
trvania a
ukončenia
Medzinárodný certifikát Lego-Dacta
1996
Vyuţívanie ITK nepedagogickými zamestnancami
2005
škôl, školských zariadení a OÚ
Riadenie MŠ – funkčné
2009
Práca s počítačom LMS Moodle
2010
Obsahová reforma pre vedúcich pracovníkov
2011
Manaţment v MŠ
2011
IKT – počítače – začiatočník
2011
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez
2012
internet
Vyuţívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom
2012
procese
Digitálne technológie v materskej škole
2013
2013
1.atestácia: Učebné štýly a metódy vyučovacieho
procesu PV v procese medzinárodnej spolupráce
Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku
2008
Digitálne technológie v MŠ- začiatočník
2011
Vyuţívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom
2013
procese
Program IKT pre začiatočníkov
2012
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho
2013
vzdelávania
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
2013
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho
2013
rozvoja vo vyučovacom procese.
2014
1.atestácia: Rozvíjanie a upevňovanie hygienických
návykov a zdravej výživy v materskej školy
Škola dokorán : Krok za krokom
2004
IKT – počítače – začiatočník
2011
Vyuţívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom
2012
procese
Digitálne technológie v MŠ- začiatočník
2012
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho
2013
vzdelávania
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
2013
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho
2013
rozvoja vo vyučovacom procese.
2013
1.atestácia:Ľudové remeslo ako prostriedok rozvoja
psychomotorických kompetencií u detí PV
Antistresový program pre učiteľov materských
2005
a špeciálnych škôl
Rozvíjanie kompetencií k zdravému ţivotnému štýlu
2007
Digitálne technológie v MŠ- začiatočník
2013
57
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
2007
Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti
2009
1995
1995
1995
2013
2014
2013
Funkčné vzdelávanie
Lego-dacta MŠ 2+ certifikát
Pracovno-právne vzťahy
Ako hodnotiť dieťa – testy školskej zrelosti
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho
rozvoja vo vyučovacom procese.
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
Digitálne kompetencie v MŠ
2014
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
2013
2013
Kurtová Martina,
Mgr.
Stav kreditových príplatkov a kreditov v rámci Kontinuálneho
vzdelávania v MŠ Turie k 30.8.2014
1.
Afanasová Petra:
kreditový
príplatok 12%
1.atestácia
2..
Kozáčková
Katarína
kreditový
príplatok 12%
1.atestácia
3.
Boldová Perla :
kreditový
príplatok 12%
1.atestácia
Digitálne technológie v MŠ
11 kreditov
Program v oblasti vyuţívania IKT pre začiatočníkov
10 kreditov
Vyuţívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
kreditov
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo
vyučovacom procese
15 kreditov
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
15 kreditov
Inovácie v didaktike pre učiteľky MŠ
25 kreditov
Digitálne technológie v MŠ
11 kreditov
Vyuţívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
kreditov
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo
vyučovacom procese
15 kreditov
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
15 kreditov
Inovácie v didaktike pre učiteľky MŠ
25 kreditov
Program v oblasti vyuţívania IKT pre začiatočníkov
10 kreditov
Školský manaţment v MŠ
15 kreditov
Obsahová reforma v MŠ
9 kreditov
Učíme sa učiť prostredníctvom LMS Moodle
58
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
4.
Chovanová Soňa
12%
kreditový
príplatok :
5.
Kurtová Martina,
Mgr.
10 kreditov
Program v oblasti vyuţívania IKT pre začiatočníkov
10 kreditov
Vyuţívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
15 kreditov
Školské parnerstvá cez internet
8 kreditov
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo
vyučovacom procese
15 kreditov
Digitálne technológie v MŠ
8 kreditov
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo
vyučovacom procese
15 kreditov
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
15 kreditov
Inovácie v didaktike pre učiteľky MŠ 25 kreditov
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
v predprimárnom vzdelávaní 7 kreditov
Digitálne technológie v MŠ 11 kreditov
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
v predprimárnom vzdelávaní 7 kreditov
Digitálne technológie v MŠ 11 kreditov
7. Materiálno – technické zabezpečenie ŠkVP MŠ Turie
Materiálno - technické zabezpečenie ŠkVP MŠ Turie vychádza z potrieb a poţiadaviek
podľa učebných osnov . Na uskutočňovanie činnosti budeme formou sponzoringu a dotácii
zriaďovateľa zabezpečovať :
inováciu počítačového zariadenia
projektovanie športovo-relaxačného ihriska na školskom dvore a pred ŠJ ZŠ pre
potreby Obce Turie
úpravu výsadby okrasných a úţitkových plodín na školskom dvore
zakúpenie potrebnej didaktickej techniky: tabule, projektory a monitory
obnova nábytku v materskej škole
inštalovanie kútiku slovenskej ľudovej tvorby
rekonštrukcia exteriéru a interiéru MŠ podľa potreby
vybaviť materiálom musíme krúţkovú činnosť: Lego-dacta, krúţok regionálnej
výchovy a počítačové aktivity
vytvárať situačné kútiky v triedach, zlepšiť dostupnosť hračiek deťom
získavať partnerstvá pre materskú školu pre rozšírenie moţností hmotného
zabezpečenia edukácie
rozširovať pôsobnosť materskej školy do spoločenských organizácii návštevami
získavanie sponzoringu pre potreby materskej školy od miestnych podnikateľov
a rodičov detí
rozširovať kooperáciu rodičov a materskej školy pri zabezpečovaní spoločných
podujatí v regionálnom rozsahu
rokovania o moţnosti výstavby novej budovy materskej školy a návrhy na jej
projektové spracovanie
59
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
8. Dodrţiavanie BOZP v MŠ Turie
Materská škola Turie poskytuje bezpečné a hygienicky čisté prostredie pre deti
predprimárneho veku. Poţiadavky na dodrţiavanie BOZP boli pedagogickým
a prevádzkovým zamestnancom prednesené na zasadnutí na začiatku príslušného
kalendárneho roka a sú súčasťou dokumentácie MŠ Turie. Legislatívne východiská tvoria :
 Zákon č 262/2006 Zb.
 Zákonník práce, Zákon č 309/2006 Zb.
 Zákon č 251/2005 Sb.
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
 Zákon o inšpekcii práce
 Nariadenie vlády č 494/2001 Zb.
 Nariadenie vlády č 361/2007 Zb.
 Nariadenie o ochrane zdravia pri práci
 Štátna odborný dozor nad BOZP, činnosť odborových orgánov
 Súvisiace predpisy: Zák č.174/68 Zb. v znení neskorších predpisov
 Zákon č.251/2005 o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
 metodické pokyny k hláseniu úrazov a evakuačný plán
Osobitne sú spracované podklady pri exkurziách a výletoch, kde rodičia po
oboznámení sa s plánom aktivity potvrdia písomne súhlas triednej učiteľke.
Pravidelne sa uskutočňujú prehliadky zariadení v budove materskej školy a na
školskom dvore. V prípade ohrozenia zdravia a prevádzky materskej školy postupujeme
podľa príslušných dokumentov :
Poţiarny poriadok MŠ Turie
Traumatologický plán MŠ Turie
Evakuačný plán MŠ Turie
Plán výchovy k ľudským právam
Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov MŠ Turie
Školský poriadok MŠ Turie
Hlavné úlohy v BOZP v MŠ:
 Základné fyziologické potreby detí zabezpečovať v súlade s nárokmi dieťaťa.
 Predchádzať sociálno-patologickým javom vytvorením harmonického a bezpečného
prostredia.
 Všetkými dostupnými prostriedkami smerovať V-V proces v prostredí bezpečnom
a prijateľnom zdraviu dieťaťa.
 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí zapracovať do interných predpisov MŠ.
 Viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas
výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou
školou a riadiť sa metodickými pokynmi MŠVVaV SR.
60
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí pracovníčky MŠ Turie
dodrţiavajú :
Aktívnu starostlivosť o ochranu detí pri výchovných činnostiach v triede ,
šatni, WC - kúpeľni a pri pobyte vonku.
V priebehu výchovných činností a ostatných činností deti zamestnávajú
bezpečnými pomôckami.
U detí vyţadujúcich individuálnu starostlivosť osobitne sledujú ich zdravotný
stav a pravidelne komunikujú s rodičmi.
V prípade úrazu dajú dieťa ošetriť lekárovi, sledujú jeho stav a informujú
riaditeľku MŠ.
Keď zistia nedostatok pri bezpečnosti pri práci ihneď informujú riaditeľku MŠ.
Dieťa odovzdávajú len osobám dospelým a so splnomocneným dokladom.
Keď dieťa ostane v zariadení i po prevádzke, zabezpečia odovzdanie dieťaťa
rodičom.
V ţiadnom prípade neodchádzajú od detí, neopúšťajú spálne ani pri spánku,
počas celého pobytu detí v zariadení majú o nich jasný prehľad.
Vedú rodičov k tomu, aby deti nepúšťali samé do zariadenia, v častejších
prípadoch pohovoria s rodičmi a urobia zápis do záznamov.
9.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí je zameraný na plnenie hlavného poslania
a hodnôt v materskej škole a je vykonávaný formou :
záznamov pedagóga
analýzou pedagogických postupov
metódami a prostriedkami hodnotenia učebných plánov
záznamovými hárkami podľa odbornej verejnosti
spätnou väzbou od rodičov a konzumentov materskej školy
Sledované prejavy správania sa dieťaťa sú :
Zapájanie sa do sociálno-dramatických hier. Aktivita pri hrových činnostiach.
Iniciatíva pri výbere hier. Úroveň sebakontroly a vlastného rozhodovania.
Starostlivosť o svoje zdravie a rozvoj sebaobsluţných návykov.
Dokáţe si samé poradiť a je na seba hrdé.
Dôveruje dospelým vo svojom okolí.
Dokáţe poţiadať o pomoc len v prípade nutnosti.
Prijíma osobnú zodpovednosť.
Ľahko sa prispôsobuje činnostiam.
Rešpektuje názor iného a dokáţe presadiť aj svoj názor.
Dokáţe sa dohodnúť s ostatnými. Kreatívne prijíma v hre rolu.
Nadväzuje priateľstvá a dokáţe si ho udrţať.
Prejavuje pozitívny vzťah k ostatným. Akceptuje ľudí, ktorý majú zdravotné
znevýhodnenie a multikultúru.
61
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Sústredene počúva a zapája sa do rozhovoru.
Rozpráva o záţitkoch, skúsenostiach logicky v súvise.
Má radosť z riekaniek, vypočítaniek a zo spevu.
Komunikuje zrozumiteľne.
Aktívne rozvíja jemnú motoriku, kreslí, skladá, lepí, strihá. Je aktívny
v činnostiach.
Behá, skáče, udrţuje rovnováhu, zvláda detské náradie, jazdí na trojkolke,
kolobeţke.
Vytrvá pri riešení ťaţších úloh, vydrţí pri činnosti viac ako 10 minút.
Je vynaliezavé v riešení problému, experimentuje.
Dokáţe triediť, kvantifikovať, rozvíja predčitateľskú gramotnosť.
Dokáţe si vypočuť celý príbeh.
Píše, kreslí a vyuţíva symboly na znázorňovanie známych vecí.
Prejavuje zvedavosť a túţbu sa niečo dozvedieť.
Dbá na svoju bezpečnosť a na bezpečnosť iných.
10.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Kontrola činnosti zamestnancov sa zameriava na rôzne oblasti. Pri ročnom hodnotení
postupujeme podľa kritérií a vychádzame zo zdrojov :
Pozorovanie (hospitácie).
Rozhovor.
Výsledky edukačnej činnosti, pozorovanie kontrolovateľného produktu
vzdelávacieho procesu, úspešnosť detí pri zápise do ZŠ a ich zapájanie sa do
školských a mimoškolských aktivít.
Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho
vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
Hodnotenie pedagogických a prevádzkových zamestnancov riaditeľkou MŠ,
zriaďovateľom školy, občianskymi zdruţeniami a širšou verejnosťou.
a) Kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov :
V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. riaditeľ a zamestnávateľ hodnotí:
a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
motivácia detí k učeniu
vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovnovzdelávacích výsledkov
detí
rozvíjanie kľúčových kompetencií u detí, napr. vyššej úrovne poznávania detí,
logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti rozvíjanie personálnych zručností detí, napr. samostatnosť, zodpovednosť,
sebahodnotenie, sebaúctu
62
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
rozvíjanie sociálnych zručností detí, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a
spravodlivosť
propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými
organizáciami
organizovanie mimoškolských aktivít
b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
rešpektovanie daností a potenciálu dieťaťa, rozvíjanie silných stránok jeho osobnosti
individuálny prístup k deťom s rešpektovaním ich schopností a moţností, nadania
a zdravotného stavu
práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými
predpismi
dodrţiavanie a vyuţívanie pracovného času
plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej
zmluve
dodrţiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi
správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie
c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
vyuţívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce
spolupráca na tvorbe školskom vzdelávacom programe a pri jeho revidovaní
zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov materskej školy
vykonávanie špecializovaných činností ako uvádzanie do praxe, vedúci MZ a triedny
učiteľ
vzdelávanie
detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v školskej
integrácii
iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do
výchovnovzdelávacieho procesu
dodrţiavanie školského vzdelávacieho programu
zvládanie riešenia konfliktov a záťaţových situácií
d) mieru osvojenia si a vyuţívanie profesijných kompetencií PZ
rozpoznanie individuálnych výchovnovzdelávacích potrieb detí
stanovenie edukačných cieľov orientovaných na dieťa vo vzťahu k príslušnému
obsahu výchovy a vzdelávania
tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok
absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu
kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia
uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti
zvyšovanie svojho právneho vedomia
e) kontrola činností vo väzbe na kvalitu práce
byť láskavý, milý a empatický vo vzťahu k zvereným deťom
pracovať v súlade so ŠkVP MŠ Turie aj nad rámec úväzku
tvoriť projekty a formulovať výkonové štandardy, špecifické ciele
podľa potrieb preukázať profesionálnu písomnú prípravu na edukáciu
63
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
participácia pri prezentácii materskej školy
zdôvodniť zmeny vo výchovnom a vzdelávacom procese
koordinovať prácu detí v procese výchovy a vzdelávania
prezentovať diagnostické hodnotenie detí a IVP detí so zdravotným znevýhodnením
aktívne sa zúčastňovať hodnotiacich rozhovorov s riaditeľkou MŠ
efektívne vyuţívať zdroje MŠ a hľadať zdroje smerom do organizácie
b) Kritériá hodnotenia prevádzkových zamestnancov
* kontrola činností vo väzbe na kvantitu práce
odborná spôsobilosť
dochádzka do zamestnania
realizácia administratívnej práce súvisiacej s výkonom povolania
pravidelne sa zúčastňovať prevádzkových porád
* kontrola činností vo väzbe na kvalitu práce
byť láskavý, milý a empatický vo vzťahu k deťom
pracovať v súlade so ŠkVP MŠ Turie aj nad rámec úväzku
participácia pri prezentácii materskej školy
dodrţiavať hygienicky čisté prostredie
udrţiavať priestory materskej školy v esteticky príjemnom stave
aktívne sa zúčastňovať hodnotiacich rozhovorov s riaditeľkou MŠ
efektívne vyuţívať zdroje MŠ a hľadať zdroje smerom do organizácie
vykonávať dozor pri deťoch v prítomnosti pedagogického zamestnanca
* kontrola plnenia profesionálneho rastu zamestnanca
zúčastňovať sa vzdelávania podľa predbeţného plánu na školský rok
pracovať v organizáciách celospoločenského významu a v školských
zdruţeniach
v prípade potreby vykonať písomné testy pre uznanie spôsobilosti pre výkon
povolania
* kontrola plnenia aktivít s určením zodpovednosti
byť zodpovedný za plnenie poverenými úlohami
narábať zodpovedne so zvereným majetkom
zabezpečovať bezpečnosť detí zverených na pracovisku
* kontrola dodrţiavania hodnotovej orientácie MŠ
byť čestný v kontakte s kolektívom MŠ a širšou verejnosťou MŠ
pristupovať tvorivo k vnútornému a vonkajšiemu prostrediu MŠ
chrániť šťastie detí všetkými dostupnými prostriedkami
64
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
11. Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
a prevádzkových zamestnancov
Materská škola je organizačne malá komunita, v ktorej plnenie úloh a aktivít zasahuje
do práce kaţdého zamestnanca. Podľa legislatívnych zmien nastali organizačné zmeny a do
pracovných náplní prevádzkových zamestnancov boli pridelené práce v areáli MŠ na údrţbu
drevín a záhonov a pomocný dozor pri aktivitách mimo MŠ.
Pedagogické a prevádzkové pracovníčky chápu potrebu vzdelávania
a individuálneho rastu a pristupujú veľmi aktívne k ponukám MPC BB. Do terajšieho obdobia
získali mnoţstvo certifikátov. ktoré podporili ich profesionalitu a vyuţívajú ich v praxi.
Postup kontinuálneho vzdelávania z ohľadom na potreby plnenia ŠKVP MŠ Turie je
rozpracovaný v Pláne kontinuálneho vzdelávania a hlavné zámery sú :
zdokonaliť zručnosť vyuţívať aktivizujúce metódy a prostriedky vo výchovnej časti
edukačnej činnosti s dôrazom na pozitívne a negatívne aspekty vplyvu médií,
zdokonaliť schopnosť analyzovať, dešifrovať, interpretovať a hodnotiť mediálne
obsahy,
zdokonaliť schopnosť aplikovať získané poznatky pri formulácii výchovných cieľov
v príprave edukačných činností pre dieťa v rámci reálneho, osobného kontaktu,
aktívne vyuţívať digitálne technológie a mediálne obsahy,
prehĺbiť a skvalitniť spôsobilosť plánovať,
realizovať a hodnotiť činnosť
pedagogických zamestnancov v súvislosti s vyuţívaním aktivizujúcich metód vo
výchovnom pôsobení v reálnom a virtuálnom prostredí,
zdokonaliť profesijné kompetencie v oblastiach:
obsahová reforma školstva
ŠKVP ako prostriedok rozvoja školy
rozvíjanie kompetencií detí predprimárneho veku
regionálna výchova v Školskom vzdelávacom programe
školenie BOZP, PO, CO a poskytovanie prvej pomoci
uvádzanie pedagogických pracovníkov do praxe
IVP ako prostriedok inkluzívnej výchovy a vzdelávania v materskej
škole
obhajoba atestačných prác a získanie I. atestácie pedagogického
zamestnanca
65
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
ZÁVER
Demografická krivka Obce Turie je ovplyvnená prílevom mladých ľudí, ktorí sa stávajú
jej obyvateľmi a vďaka rozvoju regionálneho stavebníctva predpokladáme dlhodobý záujem
o prevádzku materskej školy. Keďţe sa vyrovnávajú rozdiely v sociálnej sfére obyvateľstva,
počítame so zvýšením nárokov na predprimárne vzdelávanie a je potrebný rozvoj podmienok
pre jeho skvalitnenie. Vytvoríme prostredie, v ktorom sa budú rodičia s deťmi cítiť včlenení
do diania materskej školy. Budú navštevovať didaktické aktivity, zapoja sa do prezentácii
materskej školy a podľa záujmu budeme uskutočňovať výlety do blízkeho okolia.
Dúfame, ţe podľa koncepčných zámerov ŠkVP MŠ Turie vytvoríme pre deti
príjemné podmienky a svoje detstvo aj vďaka nášmu kolektívu preţijú v šťastí, láske
a v porozumení. Dovoľte nám privítať Vaše deti v našej materskej škole mottom :
„ Podaj mi ruku a spoznávaj svet“.
Perla Boldová, riaditeľka MŠ a kolektív MŠ
Záverečné ustanovenie :
S účinnosťou od schválenia inovovaného ŠKVP MŠ Turie „ Objavovanie
tajomstiev“, končí platnosť ŠKVP MŠ Turie zo dňa 2.9.2009.
Schválený zriaďovateľom Obce Turie : ...................................................................
Schválený Radou MŠ Turie : ...................................................................................
Schválený Pedagogickou radou MŠ Turie :.............................................................
66
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Pouţitá a odporúčaná literatúra :
BEŇO, M. 2001,2003. Učiteľom-humanistom. Ţilina : Ţilinská tlačiareň a.s., 2001.
ISBN 80-89044-75-1
HAJDÚKOVÁ VIERA A KOL.2008. Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov
pre materské školy. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2008.
ISBN 978-80-8052-324-4
RYCHTARÍKOVÁ, Y.2008.Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnancú. Praha:
Grada publishing,a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2100-2
ANTUŠEKOVÁ,.1988. Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach.
Bratislava: SPN 1988 ISBN 80-08-00022-8
KOSTRUB, D. a kol. 2005. Dizajn procesu výučby v materskej škole. Prešov: Rokus s.r.o.,
2005. ISBN 80-89055-56-7.
KOSTRUB, D. 2003.Od pedagogiky k didaktike materskej školy. Prešov: Rokus s.r.o.,2003.
ISBN 80-89055-35-4.
PRÚCHA, J. 2002.Moderní pedagogika. Praha: Portál, s.r.o., 2002. ISBN 80-7178-631-4
TUREKOVÁ, H., MIČIETA, B. 2003. Inovačný manažment, východiská, overené postupy,
odporúčania. Ţilina: Ţilinská univerzita v Ţiline, 2003. ISBN 80-8070-055-9
MIKULÁŠ, R. 2006. Školský slovník cudzích slov. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, s.r.o.,
2006. ISBN 80-07-01379-2.
PRUŢINSKÁ, Ľ. 2006. Emocionálny svet detí predškolského veku. Prešov: Rokus s.r.o.,2006.
ISBN 80-89055-65-6
VARCHALOVÁ, M., MALIŇÁKOVÁ, M., MIŇOVÁ, M. 2003. Pedagogická diagnostika
a individuálny vzdelávací plán v podmienkach materskej školy. Prešov: Rokus s.r.o., 2003.
ISBN 80-89055-34-6
JACJULÍKOVÁ, J. 2006.Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole. Prešov: Rokus
s.r.o., 2006. ISBN 80-89055-66-4
MIŇOVÁ, M., GMITROVÁ, V., MOCHNÁČOVÁ, H. 2002. Prosociálna výchova
v materskej škole. Prešov: Rokus s.r.o., 2002. ISBN 80-89055-17-6
NUTILOVÁ, J., MIŇOVÁ, M. 2003. Hospitácia riaditeľky v materskej škole. Prešov: Rokus
s.r.o., 2003. ISBN 80-89055-32-X
HAUSER, J. 2008. ISCED 0. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008.
metodické materiály MPC Banská Bystrica vydané pre potreby vzdelávania
BEŇO, M. 2001,2003. Učiteľom-humanistom. Ţilina : Ţilinská tlačiareň a.s., 2001
HAJDÚKOVÁ,V.2009.Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské
školy. Bratislava:MPC Bratislava 2009.ISBN 978-80-8052-341-1
Gašparová V., Kostrub D., Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl na prahu 21.
Storočia. Ţilina 2009. SPV
Valachová Daniela: Ako spoznať dieťa v materskej škole MPC Bratislava
LEBLOVÁ, E. 2012. Enviromentální výchova v mateřské škole. Praha: Nakladatelství Portál,
s.r.o., 2012.ISBN 978-80-262-0094-9
LIPNICKÁ, M. 2009. Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku. Prešov: Rokus
s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89055-81-4
MIKULÁŠ, R. 2006. Školský slovník cudzích slov. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, s.r.o.,
2006. ISBN 80-07-01379-2.
MIŇOVÁ, M. 2012. Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na enviromentálne problémy
ľudstva optikou detí predškolského veku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove,
pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-555-0704-0
PRUŢINSKÁ, Ľ. 2006. Emocionálny svet detí predškolského veku. Prešov: Rokus s.r.o.,2006.
ISBN 80-89055-65-6
67
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
SYSLOVÁ, Z. 2012. Autoevaluace v mateřské škole cesta ke kvalite vzdelávaní. Praha:
Nakladatelství Portál, s.r.o., 2012.ISBN 978-80-262-0183-0
Program KV: Aktivizujúce metódy vo výchove , MPC
Internetové zdroje :
CRAWLEY, CH. a kol. 2008. eTwinning Dobrodružstvo v jazyku a kultúre. Brusel,
Belgicko: Úrad Centrálnej podpornej sluţby pre eTwinning, 2008. ISBN
9789078209812. Dostupné 2.4.2013 na adrese:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/documents/publications/handbook_sk.pdf
GILLERAN, A. a kol. 2008. Učíme sa s eTwinning Príručka pre učiteľov. Brusel,
Belgicko: Central Support Service for eTwinning, 2008. ISBN 907820954-2.
Dostupné 2.4.2013 na adrese:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/documents/publications/broch_twinning_sk.
pdf
68
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
P.č.: Dátum
revidovania
a zmeny:
1.
2.9.2009
Druh revidovania ŠKVP a zmena:
2.
4/2010
Doplnenie projektu „ O žabiatku“
3.
6/2010
4.
31.8.2010
5.
21.2.2011
6.
1.08.2012
7.
31.08.2012
8.
30.08.2013
Doplnenie náplne Letnej školy AJ
a VV na august
Vydaný inovovaný ŠKVP MŠ Turie:
„Objavovanie tajomstiev“.
Vydaný dodatok ku ŠKVP :
legislatívne
predpisy
BOZP,
opakujúce sa špecifické ciele,
záznamový hárok zmien ŠKVP MŠ
Turie
Zaznamenané personálne zmeny
k 1.8.2012
a zmena
štruktúry
profesionálneho rastu.
Predĺženie platnosti ŠKVP MŠ Turie
na
rok
2012/2013,
doplnené
literárne zdroje, doplnený súbor
stratégií
a krúžková
činnosť
v zameraní Materskej školy Turie.
Úprava
kompetenčného
profilu
dieťaťa MŠ Turie.
Dopísanie
projektu:
Figurková
školička,
zmena
personálneho
zabezpečenia, doplnený stav KV,
uprava
kritérií
hodnotenia
pedagogického
zamestnanca,
doplnená požiadavka na KV, zmena
v podpisovom
hárku,
doplnená
použitá literatúra a zdroje.
9.
25.08.2014
Podpis
riaditeľky
MŠ:
Za Radu
MŠ
schválil:
Vydanie ŠKVP MŠ Turie
Úprava náplne projektu Výučba AJ,
vyradenie Letnej školy AJ a VV,
aktualizácia profesionálneho rast
pedagógov
a kariérny
postup,
doplnenie špecifických cieľov KV.
10.
11.
12.
69
ŠKVP MŠ Turie: „Objavovanie tajomstiev“
Podpisový hárok :
Pedagogická rada :
Afanasová Petra
Boldová Perla
Kozáčková Katarína
Mgr. Kurtová Martina
Chovanová Soňa
70
Download

Školský vzdelávací program MŠ Turie 2010-2015