Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2012/2013
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Základná škola Komenského č. 21, Nesvady
Názov školy
Adresa školy Nesvady,Komenského 21,
035 7692214
Telefón
[email protected]
E-mail
WWW stránka zsnesvady.edupage.org
Zriaďovateľ obec Nesvady
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
Služ. mobil
e-mail
Riaditeľ PaedDr.Silvia Hlavačková 035/7692214 0907290438 [email protected]
Mgr.Estera Kádeková
035/7692214
[email protected]
ZRŠ
Rada školy
Titl., priezvisko, meno
Kontakt
Mgr.Ladislav Sárai
[email protected]
predseda
[email protected]
pedagogickí zamestnanci Mgr.Andrea Bazsóová
Bc. Mária Zuberová
[email protected]
ostatní zamestnanci
Ing.Monika Virágová
[email protected]
Zástupcovia rodičov
Regina Polerecká
[email protected]
Bc.Ľubica Szabadosová [email protected]
Edita Dibúzová
[email protected]
[email protected]
zástupcovia zriaďovateľa Ing.Juraj Miškovič
Mgr.Mária Tóthová
[email protected]
Mgr.Tibor Simonics PhD. [email protected]
Alžbeta Maglódska
[email protected]
Iní
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK
Metodické združenie roč.1.-4.
Predmetová komisia jazykov
Vedúci
Mgr.Viera Hanulayová
Mgr.T.TakácsováRajkóová
Predmetová komisia vých.
Mgr. Lenka Farkašová
predmetov
Predmetová kom.prírod.predm. Mgr. Ladislav Sárai
Zastúpenie
predmetov
roč. 1.-4.
NEJ, SJL, ANJ
Výchovné predmety
Prírodné vedy
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 202
Počet tried: 12
Podrobnejšie informácie:
Ročník:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 3 1 2 1 1 1 1 1 1 12
počet žiakov 38 22 22 19 23 12 21 20 25 202
1 3 1 2
7
z toho ŠVVP
1
68
z toho v ŠKD 25 19 14 9
§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet 35 / počet dievčat 15
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet 30/ počet dievčat 15
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 5/ počet dievčat 2
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
1
25
26
Počet žiakov
Poznámka
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
1
0
4
10 11 0 0 26
prihlásení
1
0
4
10 11 0 0 26
prijatí
100
0
100
100 100 0 0 100
% úspešnosti
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
Trieda ANJ Aj ANJ1 APM BIO CGT DEJ DOV ETV FYZ GEO HUV HPV CHEM INF
1
I.A
1
I.B
I.C
1
II.A
2
III.A
4,6
III.B
1,74
IV.A
1,83
1,78
1,57
1,65 1
V.A
1,73
1,64
2
1,64 1,82 1
1,45
VI.A
2,33
2,19 2,57 2,29 2,71
2,29 2,1
1
2,33
VII.A
1,9
2,1 1,7 2,15 2,15
2 1,85
2,05
VIII.A
2
1,64 2 1,28 2,12
1,68 1,96
2,04
IX.A
Trieda INF AjK NjK MAT NAV Nj NEJ OBV OBV1 PRV PVC Pr PDA PRV1 GVV
1,08
1
I.A
1
1
I.B
3,71
3
I.C
1,11
1,05
II.A
1,65
2,06
III.A
3,71
4,71
III.B
2
1,84
IV.A
2,13
1
V.A 1
1,67
1,55 1
VI.A 1
2,81
2,43 1
VII.A 1
2,45
1,75 1
VIII.A 1
2,08
2,08 1
1
IX.A
Trieda RKS RUJ Sj SJL Spr SVP Tech TECH TEV TEV1 VEU VLA VUM VYV ZEM
1,15 1
I.A
1
1
I.B
3,86 1
I.C
1,26 1
1
II.A
2,12 1
1,82
III.A
4,29 1,88
4,57
III.B
1,95 1
2
IV.A
2,13 1
1
1
V.A
1,92 1
1
1
VI.A
2,67 1,1 1
1
1
1,05
VII.A
2,50 1
1
1
1
1,05
VIII.A
1,96 1
1
1
1
1
IX.A
Prospech žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
14
13
0
1
I.A
14
14
0
0
I.B
10
1
8
1
I.C
19
0
1
II.A 20
17
0
0
III.A 17
8
2
6
0
III.B
19
0
0
IV.A 19
23
23
0
0
V.A
12
0
0
VI.A 12
21
0
0
VII.A 21
20
0
0
VIII.A 20
25
0
0
IX.A 25
Dochádzka žiakov
Trieda Počet
I.A
I.B
I.C
II.A
III.A
III.B
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A
14
14
10
20
17
8
19
23
12
21
20
25
Zamešk. Zam. na
Ospr. na
Neosp. na
Ospravedlnené
Neospravedlnené
hod.
žiaka
žiaka
žiaka
745
53,21
745
53,21
0
0,00
589
42,07
589
42,07
0
0,00
1326
132,60
1034
103,40
292
29,20
874
43,70
874
43,70
0
0,00
1332
78,35
1332
78,35
0
0,00
2142
267,75
1485
185,63
657
82,13
1048
55,16
1048
55,16
0
0,00
1219
53,00
1219
53,00
0
0,00
825
68,75
825
68,75
0
0,00
1831
87,19
1792
85,33
39
1,86
1371
68,55
1371
68,55
0
0,00
2754
110,16
2754
110,16
0
0,00
Výsledky externých meraní
Názov
Počet žiakov Úspešnosť ZŠ v % Úspešnosť v rámci SR v %
25
69,44%
67,51%
Monitor SJL
25
61,00%
60,07%
Monitor MAT
Najúspešnejší žiaci v poradí M, SJL
B.Bazsóová 95% a 92% , R.Pásztó 95% a 88%, K.Petrová 95% a 84%.
Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ podľa štatistiky OŠ v Nitre:
SJL- najlepšie ZŠ v okrese KN: 3. ZŠ s VJS Nesvady Komenskéhoč.21
§ 2. ods. 1 f
Odbory a učebné plány
Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 3 1 2 1 1 1 1 1 1 12
3 1 2 1
ISCED 1
1 1 1 1 1
ISCED 2
Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
0
0
0
Nultého ročníka
2
27
0
Prvého ročníka
8
157
7
Bežných tried
2
18
0
Špecializovaných tried
0
0
0
Pre nadaných
12
202
7
Spolu
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený
úväzok
ZPS
Na dohodu
Počet pedag. Počet nepedag.
prac.
prac.
17
12
4
0
4
3
0
4
1
1
Počet úväzkov
pedag. prac.
16,57
0,91
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
0
20
20
učiteľov
0
3
3
vychovávateľov
0
0
0
asistentov učiteľa
0
23
23
spolu
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
4
0
1.kvalifikačná skúška
1
0
2.kvalifikačná skúška
0
0
štúdium školského manažmentu
2
0
špecializačné inovačné štúdium
0
0
špecializačné kvalifikačné
0
0
postgraduálne
Počet úväzkov
nepedag. prac.
6,5
0
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické
0
0
0
0
0
1
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 2012/2013
1.Vedomostné súťaže
Pytagoriáda :
Školské kolo :
4.roč., zapojených: 10 žiakov – úspešných : 2
5.roč., zapojených: 8 , úspešných : 5
6.roč., zapojených: 4 , úspešných : 0
7.roč., zapojených: 7 , úspešných : 1
8.roč., zapojených: 9 , úspešných : 1
Okresné kolo:
Matematickej Pytagoriády: zapojených: 9 , úspešných : 0
Matematická olympiáda: 5. ročník zapojených : 4, úspešných : 1
Komparo - 9.ročník: SJL – 45,5%, MAT – 45,2%
Matematický klokan - úspešní riešitelia: Ladislav Richter 1.b (školský šampión), Richard
Pásztó 9.a
Chemická olympiáda - Bianca Bazsóová /9.a/: 22.miesto /ÚR/, Diana Palusková /9.a/:
19.miesto /ÚR/
Biologická olympiáda – Bianca Bazsóová /9.a/: 9.miesto / úspešná riešiteľka /
Geografická olympiáda – Kristián Lukacsovics /5.a/ : 3. Miesto, Lucia Zoltványová /8.a/ :
12.miesto /úspešná riešiteľka/, Tomáš Polereczkí /6.a/ : 12. miesto /neúspešný riešiteľ/
Olympiáda v anglickom jazyku – Adam Barkóci /7.a/: 3.miesto; Ján Polerecký /9.a/:
8.miesto /úspešný riešiteľ
2. Umelecké súťaže:
Hviezdoslavov Kubín : Rebeka Kováčová. 5.roč, 3.miesto na obvodnom kole v Hurbanove
Slávik Slovenska : Daniela Dedáková : 1. miesto v okrese v II. kategórii
Supertrieda : 1. miesto v krajskom kole :
Celoslovenské kolo: Ocenenie za autorský scenár
Viktor Árgyusi, D. Kovačicová N. Martinská, T. Pásztó, S. Polerecký, B. Kálmánová, R.
Rajkóová, R. Šimová, M. Poláková, D. Lukacsovics, R. Gajdáčová, T. Mlinkovics, M.
Rozsnyó,V. Kišová, J. Tapolčáni, F. Šáteková, N. Kesziová, M. Jakubáč, Viktória
Kolodzeiová, Daniel Kovačic
Výtvarné súťaže:
Veronika Kotlárová – výtvarná práca odoslaná do Budapesti : „ A bogarak zenélnek“
Nikolas Lakatos, Alexandra Lakatosová: ich výtvarné práce sa dostali do „ Romano Nevo
Lil“ – celoslovenský rómsky list – výtvarné práce projektu Učíme sa tolerancii
Nikolas Lakatos, Alexandra Lakatosová - výtvarné práce odoslané do Popradu, práce
rómskych detí „ Cirkus 2013“
Mário Lakatos - ilustráciami rómskych rozprávok sa dostal do celoslovenského kola „
Farebný svet 2013“, v Bratislave mal ocenenú prácu
3. Športové súťaže:
MO vo veľkom futbale žiakov ZŠ Coca – Cola Cup : Žiaci : 2 . miesto v základnom kole
/nepostúpili do finále okresu/.
Žiačky : 2. miesto v základnom kole /nepostúpili do finále/
MO v malom futbale McDonald´ s Cup : žiaci 2. miesto v základnom kole /nepostúpili do
finále okresu/
Orion Florbal Cup : Žiačky : 4. miesto v okrese. Žiaci : 2. miesto v základnom kole
/nepostúpili do finále okresu/
Street Hockey školská liga – Žiaci : 1. miesto v okrese , 5. miesto v kraji.
Stolný tenis : Žiačky : 3. miesto v základnom kole /nepostúpili do finále okresu/.
Žiaci : 3. miesto v základnom kole /nepostúpili do finále okresu/.
Hádzaná : Žiačky : 3. miesto v okrese
Malý futbal JEDNOTA CUP : St. žiačky : 3. miesto v základnom kole /nepostúpili do finále
okresu/. St. Žiaci : postup do semifinále okresu – 3. miesto /nepostúpili do finále okresu/.
ML. žiaci : 3. miesto v základnom kole /nepostúpili do semifinále okresu/
Atletika : 2. miesto v okrese v hode kriketovou loptičkou : Letícia Mrúzová
Vybíjaná žiačky : 3. miesto v základnom kole
4.Iné súťaže
Dopravná súťaž Na bicykli bezpečne - 1. miesto v okrese /Kóšová, Kováčová, Mrúz, Haris
– 5.a/
Hliadka mladých zdravotníkov – 4. miesto v okresnom kole: Bianca Bazsóová, Filip
Zoltvány, Kristína Petrová, Viktória Kováčová, Laura Kováčová – 9.a
Vesmír očami detí – výtvarné práce žiakov tretieho ročníka
Súťaže v spolupráci s inými organizáciami:
Moja rozprávka – v spolupráci s MKS v Nesvadoch
Futbalový turnaj z príležitosti MDD
Rozprávkové vretienko - v spolupráci s Maticou sl. v Komárne : Rebeka Kováčová, 5.r. umiestnenie: 3. miesto
Súťaž v aranžovaní - v spoluprácu so ZZ v Nesvadoch
Aktivity a prezentácia na verejnosti
September:
Európsky deň jazykov
Plnenie projektu „Učíme sa tolerancii“
Október:
Zberový týždeň – zber papiera, umelohmotných vrchnákov, použitého kuchynského oleja,
elektroodpadu
Plavecký výcvik
Učíme sa tolerancii – prednáška
Deň otvorených dverí - Obchodná Nové Zámky
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka ZŠ
November :
KOMPARO - testovanie žiakov z MAT a SJL
Burza práce – Komárno – žiaci 8.ročníka
DATAKABINET – prednáška o využívaní internetovej stránky
Beseda s rybármi – spolupráca s MKS
Spevácka súťaž – Komárno
Spolupráca s MŠ – Návšteva žiakov 1.r. v MŠ
Divadlo z chatrče – divadelné predstavenie : plnenie projektu „ Učíme sa tolerancii“
December:
Olympiáda ANJ
Stolný tenis – športová súťaž v Kolárove
Spolupráca s AGRORENT Nesvady – program žiakov pre dôchodcov
Pytagoriáda – matematická súťaž
Súťaž v aranžovaní v Hurbanove
Vianoce očami detí – vianočný galaprogram v MKS
Zapálenie 4. adventnej sviečky – námestie pred OCÚ
Futbal žiaci – športová súťaž
Január:
Účasť na Matičnom plese
Planéta vedomostí – školenie pre ped. zamestnancov
Olympiáda ANJ v Kolárove
Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese prózy a poézie
Návšteva budúcich prvákov v našej ZŠ
Február:
LVVK – lyžiarsky výcvik Krahule
Zápis do 1. ročníka ZŠ
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
Ples ZRPŠ – Valentínska zábava
Vybíjaná – športová súťaž
Hvezdáreň Hurbanovo – exkurzia
Maškarný ples
Galavečer pre rodičov v MKS – recitačná súťaž
Marec:
Testovanie 9
Deň vody
Návšteva miestnej knižnice
Matematický Klokan
Deň učiteľov pre zamestnancov
Deň učiteľov : stretnutie s pedagógmi dôchodcami
Apríl:
Hádzaná – športová súťaž
Rozprávkové vretienko – v spolupráci s Maticou slovenskou v Komárne
Deň narcisov – Liga proti rakovine
Jarné zberové dni
McDonald´s Cup – športová súťaž v Hurbanove
Malý futbal žiaci – šport
Základný plavecký výcvik žiakov 1. a 2. ročníka
Coca Cola Cup – futbal žiačky
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda – aktivity pre žiakov v škole, večerné divadelné
predstavenie v MKS
Slávik Slovenska – školské kolo
Máj:
KOMPARO – testovanie žiakov 4.ročníka
Detské rybárske preteky
Škola v prírode – žiaci 3., 4., a 5. roč.
Mladý zdravotník – súťaž v Komárne
Okresné kolo súťaže v hokejbale
Pipi dlhá pančucha – divadelné predstavenie v MKS
Krajské kolo v hokejbale v Nitre
Na bicykli bezpečne – OK v Nesvadoch
Slávik Slovenska 2013 – okresné kolo v Komárne
Deň matiek v ŠKD
Sviatosť birmovania žiakov 9.ročníka
Aktivity na rozvoj jazykových schopností žiakov – spolupráca s YMCA
SV. prijímanie žiakov 3. ročníka
Na bicykli bezpečne – krajské kolo v Topoľčanoch
Deň detí
Jún:
Zdravá pleť – prezentácia pre dievčatá 8. a 9. ročníka
História našej obce – vystúpenie žiakov 2.ročníka pre pozvaných hostí / projekt Supertrieda/
Supertrieda - celoslovenské kolo v Bratislave
Vyhodnotenie olympiád v Komárne
Venček žiakov 9.roč.
Zdravá výživa – výtvarný projekt v spolupráci s ZNCA
Slávnostná rozlúčka žiakov 9.r. so ZŠ
Slávnostné ukončenie šk.r. 2012/2013
Aktivity v Školskom klube detí – BUBLINKA
I.oddelenie – Stromček
¾
¾
¾
¾
September
Október
November
December
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Imatrikulácia prvákov
Ovocný týždeň
Púšťanie šarkanov
Stavanie snehuliakov
Vianočná besiedka
Triedna súťaž „pexeso“
Najlepší kolkár
Moja naj knižka, návšteva knižnice
Športové štafetové súťaže, Maľovanie kraslíc
Deň matiek, Piknik v parku, Naj písmo
Súťaž Bystrá hlavička, Deň otcov
II.oddelenie - Slniečko
¾ September
Zdravo nezdravo
¾ Október
Miss striga
Strašidielka z tekvice
¾ November
Indiánsky deň
Ryby, rybky, rybičky
¾ December
Vianoce a tradície
Mikuláš trocha ináč
Dinovinky
¾ Január
Medovníkový domček
ZOH Zajka Majka
¾ Február
Popoluška a črievička
Valentínsky tanec
¾ Marec
Tajomný večer v knižnici
¾ Apríl
Červená, žltá, zelená, alebo STOP
¾ Máj
História našej obce – hudobno-dramatické vystúpenie
Tanečná súťaž v Palárikove
¾ Jún
Deň otcov
LOH Šmololympiáda
III. oddelenie – Kvietok
¾ September
¾ Október
¾ November
Imatrikulácia prvákov
Miss Striga a strašidielka z tekvíc
Týždeň v ovocnom svete
Mesiac úcty k starším – ruža z listov
Beseda s rybárom Mgr. Ladislavom Sáraim
Strom priateľstva
¾ December
¾ Január
¾ Február
¾ Marec
¾ Apríl
¾ Máj
¾ Jún
Mikulášske posedenie
Jedličková slávnosť
Snehuliakovo
Svet vtáčikov v zime
Valentín
Náramok priateľstva
Domino deň
Návšteva MIESTNEJ KNIŽNICE – Mesiac úcty ku knihám
Športom ku zdraviu
Maľované kraslice s pani Szabóovou v Miestnej knižnici
Veľkonočné radovánky
Deň matiek
Malý génius – vedomostná súťaž
Týždeň spoločenských hier - Človeče nehnevaj sa, šach
Bezpečne na bicykli
Podmorský svet
Deň otcov – zábavné popoludnie v MIESTNOM PARKU
§ 2. ods. 1 j
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
a) Krátkodobé:
1. Učíme sa tolerancii
Úspešnosť: ÁNO Vyhlasovateľ: MŠ SR Ciele a zameranie projektu:
1.vytvárať multikultúrne triedy na škole
2. zlepšenie materiálno-technického vybavenia takýchto tried
3. modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu (interaktívne vyučovanie)
4. motivácia a pozitívny postoj rómskych žiakov k vzdelávaniu , akceptácia a multikultúrna
tolerancia v triede, v škole, v obci
b ) Dlhodobé:
Komunitné centrum –Spolu dokážeme viac – partner pri realizácii s YMCOU – Nórsky grant
c) V školskom roku 2012/2013 boli vypracované projekty:
1.Športujeme netradične
Úspešnosť: ÁNO Vyhlasovateľ : Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja /odbor školstva,
mládeže, športu a kultúry. Zameranie a ciele: Podpora netradičných pohybových aktivít
žiakov.
2. Vianoce na dedine
Úspešnosť: ÁNO Vyhlasovateľ: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja /odbor školstva,
mládeže, športu a kultúry. Zameranie a ciele: Podpora kultúrnych tradícií na dedine.
3.Peniaze na strome nerastú.
Zameranie: Rozvíjať u žiakov predstavu hodnoty peňazí.
Úspešnosť: NIE
Projekty, do ktorých sa škola pravidelne každoročne zapája:
LPR- Liga proti rakovine „Deň narcisov“ sa organizuje každý rok v apríli, naša škola sa
zapojila 8 krát a vyzbierané dobrovoľné finančné prostriedky sú použité na podporu
prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.
Supertrieda – Európsky umelecký projekt, rieši aktívne problémy a konflikty v triede, je
doporučený ako súčasť prevencie voči patologickým javom.
Biela pastelka – celoslovenská zbierka na podporu pre ľudí slabozrakých a nevidiacich,
v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Adamko hravo zdravo – celoslovenský projekt podpory zdravého života detí : plnia ho žiaci
1. a 2. ročníka
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 6.9.2012
Druh inšpekcie: Následná tematická inšpekcia
Závery z inšpekcie: Odporúčania uložené z tematickej inšpekcie konanej 15.11.2011 boli
akceptované. Ich akceptáciou sa zlepšila úroveň vedenia ped. dokumentácie, súlad ŠVP
so ŠkVP.
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
¾ modernizácia a revitalizácia bežných tried, učební, kabinetov a kancelárskych
priestorov,
¾ zabezpečovanie výučby modernými učebnými pomôckami a technológiami,
¾ podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov zakúpením odbornej literatúry a výučbovej
techniky.
Údržba
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
revízia elektrických zariadení a montážne práce,
výmena svietidiel, elektromontážne práce v kancelárskych priestoroch a v PC učebni,
servis a revízia horákov, komínov, hasiacich prístrojov, revízia telocvičného náradia,
biologické ošetrenie kanalizačného potrubia,
čistenie rohoží,
údržba prevádzkových strojov,
vodoinštalačné práce, výmena vodovodného potrubia v ŠKD,
murárske a maliarske práce v kancelárskych priestoroch a v odbornej učebni na
poschodí,
¾ výmena podlahovej krytiny v kancelárskych priestoroch a v odbornej učebni na
poschodí,
¾ likvidácia chemického odpadu,
Materiálno technické zabezpečenie
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
učebné pomôcky, knihy do školskej knižnice,
časopisy, noviny, učebnice, mapy k výučbe odborných predmetov,
metodické materiály pre učiteľov,
športové náradie, náčinie,
školské multilicencie /DVD/
poskytovanie EGO zmluvy licencia,
virtuálna knižnica – licencia,
Asc Agenda – licencia,
Wema – licencia,
Dataland – účtovná licencia,
nástenky, IKT technika v triedach a učebniach
montáž interiérových žalúzií,
montáž zabezpečovacieho systému do PC učebne.
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu,
materiálno-technické vybavenie školy,
využívanie IKT vo vyučovacom procese,
rozvoj telesnej kultúry športu a športových aktivít,
humanizácia demokratizácia školy,
športové súťaže,
zosúladenie pracovného života s pracovným prostredím,
personálne obsadenie školy,
internetizácia vyučovacieho procesu,
voľno časové aktivity v ŠKD,
poskytovanie kvalitného a mnohostranne zameraného záujmového vzdelávania,
pravidelná spolupráca so špeciálnym pedagógom a psychológom,
eventy na predchádzanie šikanovania medzi žiakmi a protidrogovej prevencie,
zábavné eventy pre rodičov a verejnosť,
plnenie projektu Adamko hravo zdravo so zameraním na zdravú životosprávu detí,
spätná väzba zo stredných škôl za šk. rok 2010/2011: Veľmi dobré referencie o
absolventoch IX. ročníka / prospech, správanie, aktivity/ - reprezentantka SR vo
futbale,
¾ spolupráca s rodičovským zdužením - efektívne partnerstvo s rodičmi,
¾ separovanie odpadu,
¾ aktívna práca detského parlamentu,
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
¾ úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov,
¾ príprava žiakov na súťaže a predmetové olympiády,
¾ skvalitniť výchovno-vzdelávaciu prácu so žiakmi so ŠVVP
Návrh opatrení:
¾ zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov,
¾ zvýšené úsilie venovať triedam, v ktorých v minulom školskom roku boli preukázané
slabšie vyučovacie výsledky vo vybraných predmetoch,
¾ skvalitniť prípravu žiakov na vedomostné súťaže a predmetové olympiády.
¾ zvýšené úsilie venovať žiakom so ŠVVP v spolupráci s poradenskými orgánmi – PPP
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Vedúci
12
Mgr. Blanka Szabóová
Angličtinovo
10
PaedDr. Silvia Hlavačková
Bystré hlavičky
46
Mgr. Kristína Farkasová
Farebný svet
21
Mgr. Ladislav Sárai
Hokejbal
14
Mgr. Tímea Takácsová Rajkóová
Hravé čítanie
13
Mgr. Katarína Gallová
Kamarátka angličtina
11
Mgr. Denisa Sovičová
Navar si sám
Mgr. Denisa Sovičová
Porozumiem matematike 12
12
Mgr. Tímea Takácsová Rajkóová
Slovenčina na slovíčko
5
Mgr. Mária Popičová
Spevácky
11
Mgr. Martin Lešš
Šach
19
Mgr. Lenka Farkašová
Športový
18
Ingrid Procházková
Tanečný
11
Mgr. Viera Hanulayová
Zdravotnícky
Spolupráca školy a verejnosti
Úzko spolupracujeme
¾ Zriaďovateľ - účasť žiakov na akciách organizovaných Obcou, Rodičovské združenie
pri ZŠ slov.,
¾ Rada školy - spoločné vypracovanie návrhov na zlepšenie a skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu,
¾ Spolupráca s MŠ - vzájomné návštevy pedagógov; vianočný program pre deti; deň
otvorených dverí pre budúcich prvákov; upratovanie areálu školy v rámci Dňa Zeme,
¾ Podľa potreby spolupracujeme s KŠÚ Nitra, so Spoločným ŠÚ v Hurbanove, s PPP v
Komárne a v Hurbanove,
¾ Mládežnícka org. YMCA - besedy, tábory, športové akcie, krúžky,
¾ CVČ – spoločné športové aktivity,
¾ Zväz záhradkárov - organizovanie akcie- plody našich záhrad,
¾ Klub dôchodcov - program pri príležitosti stavania mája,
¾ Spolupráca s Ligou proti rakovine - organizovanie Dňa narcisov,
¾ Ústav regionálneho zdravia v Komárne,
¾ Meggy - objednávka školských potrieb,
¾ ORPZ- protidrogová prevencia, na bicykli bezpečne,
¾ Multifunkčný prápor Hlohovec,
¾ VPS Nesvady- zber vrchnákov,
¾ Tanečné štúdio VIVA- venček,
¾ Zberné suroviny Novimpex- zber papiera,
¾ Agrorent Nesvady- MDD,
¾ Poľovnícky zväz SRNEC- Nesvady -Deň Zeme,
¾ MKS- Nesvady
¾ Novum-Naswood, občianske združenie – príspevky do novín o živote detí.
Spolupráca školy s rodičmi
¾ Vzájomná pomoc pri organizovaní školských akcií je na vysokej úrovni,
¾ Organizovanie EDRaŠ spojeného s olympijským festivalom detí a mládeže,
¾ Realizácia Dňa narcisov v spolupráci s RZ,
¾ Účinná finančná podpora RZ na nákup moderných učebných pomôcok, školského
nábytku a didaktickej techniky,
¾ Dobrá spolupráca pri organizovaní zberových akcií, čo sa odzrkadľuje aj na množstve
nazbieraných surovín.
Ciele na šk.rok 2013/2014
¾ v šk. r. 2013/2014 chceme nadviazať na dosiahnuté výsledky pri plnení úloh z
minulých šk. rokov a doplnenie o úlohy, ktoré vyplývajú z pokynov MŠ a POP na
aktuálny šk. rok,
¾ prioritou je poskytnúť všetkým žiakom všestranné základné vzdelanie. Medzi naše
dlhodobé ciele patrí venovať pozornosť upevňovaniu zdravia, telesnému a
pohybovému rozvoju žiakov, zvýšením počtu povinných hodín telesnej výchovy ,
¾ zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov.
Chceme pokračovať v nasledovných dlhodobých cieľoch:
¾ trvalé vedomosti žiakov zabezpečovať zážitkovým učením,
¾ prijímanie takých výchovných opatrení, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a
výchovou v duchu humanizmu,
¾ predchádzaniu všetkých foriem prejavu agresivity, násilia, týrania a
šikanovania, protidrogová prevencia,
¾ vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v škole,
¾ podporovanie talentov,
¾ pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špec.výchovno - vzdelávacími potrebami
individuálnym prístupom docieliť, aby každý žiak bez ohľadu na rodinné a
majetkové pomery, sociálne prostredie, či rasu, zažil v škole úspech,
¾ rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v rámci ŠkVP
¾ posilnenie prierezových tém (dopravná výchova, matematická a finančná
gramotnosť, environmentálna výchova).
Potreby a pripravované plány
¾
¾
¾
¾
¾
¾
zabezpečovať moderné didaktické pomôcky,
zmodernizovať špeciálne učebne,
digitalizácia školskej knižnice,
rekonštrukcia odborných učební a tried na prízemí,
revitalizácia dopravného ihriska a školského areálu v spolupráci s RZ, PZ,
oprava plotu v spolupráci s RZ, MOS,VPS a ZŠ s VJM.
Starostlivosť o zamestnancov:
¾
¾
¾
¾
vytváranie vyhovujúceho estetického prac. prostredia pre všetkých zamestnancov,
starostlivosť a usmerňovanie začínajúcich pedagógov v adaptačnom procese,
podpora ďalšieho vzdelávania a osobnostného rastu všetkých zamestnancov školy,
realizácia sociálnej politiky zamestnancov.
Záver
Vypracovala: PaedDr. Silvia Hlavačková
V Nesvadoch, 2. októbra 2013
Správa prerokovaná pedagogickou radou dňa 10.10.2013
Download

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2012