Základná škola
Modranská cesta č. 892
946 34 Bátorove Kosihy
[email protected]
[email protected]_____________
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
na školský rok 2012 - 2013
Prerokované v PR dňa : 26.09.2012
1
PaedDr. Tímea Szegiová
riaditeľka školy
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
2012 - 2013
Szegiová Tímea, PaedDr.
Polhammerová Denisa, Mgr.
Bazsóová Alena, Mgr.
Jozefíková Marta,Mgr.
Tužinčinová Martina, PaedDr.
Bartková Iveta, Mgr.
Némethová Marta, Mgr.
Labanczová Angela, Mgr.
Szászová Klára, Mgr.
Surovecová Iveta, PaedDr.
Šimoneková Magdaléna
Pálinkásová Petra
Katarína Szuhová, Mgr.
Eleonóra Bálint, Mgr.
riaditeľka školy
zástupca riad. školy
tr. učiteľka 1.ročník
tr. učiteľka 2. a 4. roč.
tr. učiteľka 3. ročník
tr. učiteľka 5. ročník
tr. učiteľka 6. ročník
tr. učiteľka 7. ročník
tr. učiteľka 8. ročník
tr. učiteľka 9. ročník
vychovávateľka ŠKD
vychovávateľka ŠKD
asistentka
asistentka
externí vyučujúci:
Kršková Mária, Mgr.
Csákiová Mária, Mgr.
vyučujúca informatiky
katechétka
tajomník školy:
Hinora Ján, Ing.
THP pracovníci:
Pálinkásová Helena
Kuchtová Mária
Balasková Kornélia
Bottyán Ladislav
školníčka
upratovačka
upratovačka
údržbár
2
OBSAH PLÁNU PRÁCE ŠKOLY
I.
I.A
I.B
HLAVNÉ ÚLOHY
Vo výchovnej práci
Vo vzdelávacej oblasti
II.
ORGANIZÁCIA PRÁCE
III.
VÝCHOVNÝ PORADCA NA ŠKOLE
IV.
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
V.
SPOLUPRÁCA S ĎALŠÍMI ČINITEĽMI
VI.
PROJEKT MRK
VII.
MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ŠKOLY
VIII.
VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA
Súčasť plánu práce školy tvoria:









PLÁNY PRÁCE INTERNÝCH METODICKÝCH ÚTVAROV
PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCU NA ŠKOLE
PLÁN EXKURZIÍ A VÝLETOV
PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
PLÁN KOORDINÁTORA VÝCHOVY K MANŽELSTVU
A RODIČOVSTVU
PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
PLÁN STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE ŽIAKOV
RÁMCOVÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY PROJEKTU MRK
3
Celoročný plán práce vychádza z analýzy dosiahnutých výchovno-vyučovacích
výsledkov v predchádzajúcom školskom roku a opatrení prijatých na zlepšenie celkovej
práce a činnosti školy. Plán sa opiera o POP MŠ SR na školský rok 2012-2013.
V školskom roku 2012-2013 bude mať škola 9 tried.
Z toho na ročníkoch 1.- 4. 4 triedy
5.- 9. 5 tried
Na škole fungujú 2 oddelenia ŠKD.
Počet pedagogických pracovníkov na škole je 14. Počet vychovávateľov v ŠKD
je 2.
Počet externých pedagógov na škole je 2.
Práca na škole sa riadi na základe platných zákonov, vyhlášok, právnych
predpisov, pokynov a usmernení MŠ SR uverejnenými v POP na tento školský rok.
Pri výbere variantov učebných plánov sme vychádzali z výchovno-vyučovacích
výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom školskom roku. Pre uspokojenie
špecifických záujmov, schopností a potrieb žiakov ako aj kvalifikovanosti pedagógov
bol dotvorený podľa podmienok školy.
Podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 sa vyučuje v 1., 2., 3.
a 4. ročníku a ISCED 2 v 5., 6., 7., 8., 9. ročníku.
Uvedené učebné plány boli schválené na pedagogickej rade dňa 31.08.2012
pedagogickými pracovníkmi školy. Pri ich výbere boli zohľadnené názory členov
pedagogickej rady školy, aby možná adaptácia UP na podmienky školy bola stanovená
všeobecným konsenzom medzi členmi pedagogickej rady a riaditeľom školy.
Na základe doterajšej analýzy vyučovania a hodnotenia výchovných predmetov
na 2. stupni rozhodovala pedagogická rada o klasifikácii, resp. neklasifikácii
výchovných predmetov na druhom stupni.V tomto školskom roku sa budú klasifikovať
všetky výchovné predmety na 2.stupni, t.j. :
Občianska náuka
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova
Hudobná výchova
Svet práce a technika
Výtvarná výchova
Domov a práca
Loptové hry
Výchova umením
Pri hodnotení a klasifikácii výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov v ročníkoch
1.-9. budeme postupovať na základe dokumentu Metodický pokyn č. 22/2011-R na
hodnotenie žiakov základných škôl schválených MŠ SR CD-2009-24230-1:911
4
s platnosťou od 01.09.1994, ako aj interným dokumentom školy - VNÚTORNÝ
PORIADOK ŠKOLY, ktorý vychádza a je v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 320/ 2008
Zb. o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov a s vyhláškou 224/2011.
Realizácia školských a mimoškolských aktivít sa budú spájať s významnými
kultúrnymi a národnými tradíciami, významnými výročiami, regionálnymi i kultúrnymi
tradíciami obce.
I.
HLAVNÉ ÚLOHY
I.A vo výchovnej práci
1. Výchovu a vzdelanie uskutočňovať v duchu humanizmu a demokracie.
2. Venovať pozornosť vzťahom učiteľ – žiak, žiak – učiteľ.
3. Posilniť prvky demokracie v práci s triednym kolektívom. To znamená:
a/ vytvoriť pozitívnu klímu v triede
b/ uplatňovať prvky partnerského vzťahu
c/ pestovať v žiakoch rešpekt pre nenásilné riešenie konfliktov
Tieto základné ciele sú ďalej rozpracované do podcieľov a čiastkových cieľov:
a/ skvalitniť úroveň komunikácie medzi žiakmi a triednym učiteľom utvárať dobré
vzťahy v kolektíve triedy,
b/ spolupodieľať sa na zodpovednosti za spoločne prijaté opatrenia vytvoriť
prostredie podnecujúce a podporujúce určitý stupeň nezávislosti žiakov,
c/ rešpektovať dôkazy a rozumné argumenty konať so zreteľom na rovnosť
príležitostí a učiť rešpekovať odlišné názory.
Pri výchove a vzdelávaní dôsledne dodržiavať DEKLARÁCIU PRÁV
DIEŤAŤA.
4. Výchovné princípy etickej výchovy na 2. stupni previazať s osnovami občian-skej
náuky tak, aby viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života. Snažiť sa
o integrujúci, interdisciplinárny prístup v humanitnom vzdelávaní a výchove.
5. Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,
monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia
z fyzického či psychického týrania, ohrozovania mravného vývinu riešiť problém
s príslušnými inštitúciami a štátnymi orgánmi.
6. V oblasti humanitného vzdelávania a výchovy sústrediť pozornosť na hodnotovú
orientáciu mladých ľudí, ktorá bude viac prispievať k zlepšeniu medziľudských
vzťahov.
7. Realizovať program environmentálnej výchovy a vzdelania na škole na základe
KONCEPCIE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY V ŠKOLÁCH schválenej MŠ
SR v r.1997 a záverov a odporúčaní 3. národnej konferencie Environmentálna
výchova a vzdelávanie na školách SR z roku 2001.
8. Vo vyučovacom procese naďalej dôsledne realizovať VÝCHOVU K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu
a rodičovstvu v základných a stredných školách a učebnými osnovami VMaR.
Túto výchovu realizovať s ohľadom na vekové osobitosti žiakov 1.a 2.stupňa ZŠ.
5
9. Podieľať sa na plnení úloh vychádzajúcich z NÁRODNÉHO PROGRAMU BOJA
PROTI DROGÁM. Prostredníctvom školského koordinátora prevencie drogových
závislostí úzko spolupracovať so subjektmi, ktoré majú prevenciu vo svojom
programe.
10. Prijať opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí.
11. Úzko spolupracovať s výchovným poradcom na škole pri riešení výchovných
problémov, profesijnej orientácie žiakov 8. a 9. ročníka.
12. Intenzívne spolupracovať s MŠ so zámerom zvýšiť zaškolenosť detí a kvalitu ich
prípravy do l. ročníka ZŠ.
13. Prehlbovať spoluprácu so všetkými subjektmi výchovy a vzdelania, rodičovskou
verejnosťou, radou školy, radou rodičov, poradenskými a inými zariadeniami,
organizáciami a inštitúciami s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
14. V rámci pedagogických rád a triednických hodín prehlbovať poznatky a právne
vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté
v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv
a Dohovor o právach dieťaťa.
15. V oblasti prevencie nežiadúcich javov budeme aj v tomto školskom roku
realizovať preventívny program CESTA k emocionálnej zrelosti pre žiakov
9.ročníka.
zodp. : Mgr. A.Bazsóová
termín : úloha stála
16. Spolupráca s občianskym združením JUNIOR v oblasti kultúry a voľnočasových
aktivít.
17. Zabezpečiť uplatnenie zákona č. 377 / 2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení
neskorších zmien a doplnkov.
a/
-
-
-
Vlastenecká výchova
Objektívne vysvetľovať históriu slovenského národa a jej významných osobností
výchovne využiť vznik samostatnej SR,
výchovne využívať regionálne i národné výročia,
zamerať sa na poznanie regiónu obce a okresu Komárno – poznať jej kultúrnohistorické pamiatky, dejiny mesta a obce, tradície, zvyky ľudí a jej význam
v dejinách Slovenska,
na hodinách dejepisu a občianskej náuky využiť „Malú vlastivednú knižnicu“obce, okresu Komárno.
Na hodinách Dejepisu, Slovenského jazyka, Občianskej náuky priblížiť žiakom
významné osobnosti národných a regionálnych dejín:
zodp.: Mgr. K. Szászová,
Mgr. A. Labanczová
Mgr. M. Némethová
učitelia 1.stupňa
- Výlety a exkurzie zamerať na významné historické miesta:
zodp.: Mgr. K.Szászová
Mgr. A. Labanczová
termín: v priebehu školského roka
6
-
Spolupracovať s ROS, MO MS a Domom Matice slovenskej v Komárne pri
organizovaní rôznych kultúrnych podujatí a osláv:
zodp.: Mgr. D. Polhammerová
Mgr. A. Labanczová
termín: úloha stála
-
Zúčastňovať sa kultúrno-spoločenských podujatí v obci:
zodp.: PaedDr. T. Szegiová
termín: podľa aktuálnosti
-
Podieľať sa na príprave slávnosti – DEŇ OBCE:
zodp.: PaedDr. T.Szegiová
termín: jún 2013
-
Podieľať sa na príprave a organizovaní VÍNNYCH SLÁVNOSTÍ v obci:
zodp.: PaedDr. T. Szegiová
Mgr. A.Bazsóová
termín: jún – júl 2013
-
Návšteva miestneho cintorína s cieľom prehĺbiť vzťah žiakov k regionálnym dejinám
a spoznať osoby, ktoré preslávili našu obec v minulosti:
zodp.: Mgr. K.Szászová
vyučujúce 1.stupňa
termín: október – november 2012
-
Návšteva rímskokatolíckeho kostola a obelisku pri kostole s cieľom spoznať
a utvárať kladný vzťah k historickým pamiatkam našej obce:
zodp.: Mgr. K.Szászová
termín: apríl – máj 2013
b/
Mravná výchova
-
Hlavný dôraz klásť na odstraňovanie a predchádzanie všetkým formám a prejavom
rasizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a iným prejavom intolerancie:
zodp.: všetci ped. pracovníci
termín: úloha stála
-
Zapájať sa do vyhlásených výtvarných súťaží, ktorých cieľom je podpora myšlienok
priateľstva, rasovej a náboženskej tolerancie:
zodp.: vyučujúci VYV
termín: v priebehu školského roka
-
Uskutočniť besedu o ľudských právach pre žiakov 8.ročníka:
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: december 2012
7
-
-
Viesť žiakov k návykom na zdravý spôsob života v spolupráci environmentálnymi
centrami v súlade s cieľmi Akčného plánu výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju SR:
zodp.: Mgr. A. Bazsóová
termín: v priebehu šk.roka
Využiť stránky školského časopisu JUNIOR na vyjadrenie názorov žiakov:
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: v priebehu šk.roka
-
Uskutočniť besedu o právach dieťaťa s využitím dokumentov ,,Práva dieťaťa a ich
ochrana“:
zodp.: tr. učitelia 1.-9.
termín: január 2013
-
Pre žiakov školy zorganizovať prednášku resp. besedu s pracovníkmi PZ SR
zameranú na výchovu detí a mládeže v oblasti prevencie trestnej činnosti
a rizikového správania:
zodp.: Mgr. Iveta Bartková
termín: marec - apríl 2013
-
Eliminovať problémy segregácie rómskych žiakov a vytvárať vhodné podmienky pre
ich integráciu v triedach s ostatnou populáciou:
zodp.: všetci vyučujúci
termín: úloha stála
-
V rámci pedagogických rád a triednických hodín ďalej prehlbovať poznatky právne
vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté
v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o
právach dieťaťa:
zodp.: všetci vyučujúci
termín: úloha stála.
-
Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné
s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa:
zodp. : riaditeľka školy
triedni učitelia 1.-9.
termín: úloha stála
-
Prijať účinné opatrenia v súlade s Lisabonskou výzvou ES na povzbudenie
pravidelnej školskej dochádzky žiakov:
zodp.: riaditeľka školy
termín: úloha stála
-
Rozpracovať Metodické usmernenie č.7/2006-R k prevenci šikanovania žiakov
v školách na podmienky školy, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade
oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania
dieťaťa
bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, PPP, kontaktovať
príslušný odbor policajného zboru:
zodp.: riaditeľka školy
výchovný poradca, tr.učitelia
termín: úloha stála
-
V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality
spolupracovať s centrami výchovnej a psychologickej prevencie na eliminácii a
8
prevencii šikanovania a ostatných sociálno-patologických javov v zmysle realizácie
Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach:
zodp.: riaditeľka školy
výchovný poradca, tr.učitelia
termín: úloha stála
c/ E s t e t i c k á
výchova
-
Estetické cítenie žiakov sa musí postupne prejaviť v zovňajšku, úprave učebne
a vlastného pracovného miesta žiaka:
zodp.: všetci učitelia
termín: úloha stála
-
Propagácia odberu detskej tlače a literatúry:
zodp.: Mgr. M.Jozefíková
termín: september 2012
-
Využiť všetky dostupné kultúrne podujatia na prehĺbenie estetického myslela
a cítenia detí s pekným zážitkom a využitím spätnej väzby:
zodp.: vyučujúci SJL,VYV,HUV,ETV
a ŠKD
termín: úloha stála
-
Zúčastniť sa dostupných výstav nášho okresu, regiónu, obce:
zodp.: učitelia 1.-4.
učitelia DEJ,SJL,VYV, HUV
termín: priebežne
-
Zapájať žiakov do umeleckých súťaží v prednese poézie a prózy, spevu:
zodp.: uč.1.-4., uč. SJL,VYV
termín: priebežne
-
Pri zapájaní žiakov do výtvarných súťaží, celoslovenské a medzinárodné výtvarné
súťaže:
zodp.: uč. 1.-4., uč. VYV
termín: priebežne
-
Aspoň 1x do roka navštíviť divadlo v Nitre:
zodp.: Mgr. A. Labanczová
termín: v priebehu šk.roka
-
Pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí a vystúpení spolupracovať s MO
MS, ROS, DMS v Komárne, MKS v obci:
zodp.: Mgr. D. Polhammerová
Mgr. A. Labanczová
termín: priebežne
9
-
-
Zvýšenú pozornosť venovať netradičným formám vyučovania vo výtvarnej výchove
a podľa možností školy zaradiť a využiť vo vyučovacom procese IKT:
zodp.: vyučujúci VYV
termín: priebežne na hodinách VYV
V súvislosti s „Medzinárodným dňom školských knižníc“ zorganizovať v knižnici
akciu:
zodp.: Mgr. A. Labanczová
uč. 1.- 4.
termín: október 2012.
-
V marci pri príležitosti Mesiaca knihy navštíviť miestne kníhviazačstvo:
zodp.: Mgr. M. Jozefíková
vedúca MZ
termín: marec 2013
-
Uskutočniť besedu na tému MOJA OBĽÚBENÁ KNIHA spojenú s výstavou kníh:
zodp.: Mgr. D. Polhammerová
Mgr. A. Labanczová
vyučujúce na 1. stupni
termín: marec 2013
-
Spolupracovať podľa podmienok s miestnou, mestskou alebo okresnou knižnicou
pri organizovaní rôznych podujatí:
zodp.: PaedDr. M. Tužinčinová
Mgr. D. Polhammerová
Mgr. A. Labanczová
termín: podľa aktuálnosti
-
V rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania (13. – 17. november) zorganizovať
podujatie v priestoroch školskej knižnice:
zodp.: Mgr. M. Jozefíková, uč. 1.- 4.
Mgr. D. Polhammerová
Mgr. A. Labanczová
-
Zorganizovať celoškolskú výstavu pri príležitosti Dňa detskej knihy (2. apríl):
zodp.: PaedDr. M. Tužinčinová
termín: podľa aktuálnosti.
-
Zorganizovať triedne besedy, kvízy pri príležitosti Dňa detskej knihy:
zodp.: uč. 1.- 4.
termín: apríl 2013
d/
-
Telesná
výchova
Je nezastupiteľnou súčasťou výchovy a vzdelania na ZŠ a zohráva dôležitú úlohu
pri formovaní správneho životného štýlu mladej generácie:
formovať kladný postoj žiakov k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu,
poskytnúť základné telovýchovné vzdelanie,
uplatňovať a zvnútorňovať olympijské idey,
10
-
formovať osobnosť a vychovávať k fair-play ,
posilňovať športové záujmy a ambície talentovaných žiakov,
vo vyučovacom procese uplatňovať relaxačné cvičenia, kondičné cvičenia a pod.
-
Podľa schopností, nadania a talentu žiakov sa zapájať do vybraných okresných
športových súťaží a pretekov organizovaných CVČ v Komárne:
zodp.: PaedDr. M. Tužinčinová
Mgr. A. Bazsóová
termín: podľa aktivít CVČ a MŠ SROV.
-
V záujme naplnenia týchto cieľov postupne vybaviť kabinet telesnej výchovy
najnutnejšími pomôckami a športovým náradím:
zodp.: riad.školy
termín: priebežne.
-
Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému
a pohybovému rozvoju žiakov i rozširovaním organizačných foriem telesnej výchovy
a uplatňovaním netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových aktivít,
ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmínky:
zodp.: vyučujúci TEV, TSV
termín: priebežne na hodinách TEV, TSV
-
Podporovať činnost športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšiť telesnu aktivitu aj
v školských kluboch:
zodp.: vyučujúce TEV,TSV
vychovávateľky ŠKD.
-
Zorganizovať PLAVECKÉ DNI v plavárni v Štúrove pre 1. Stupeň:
zodp.: PaedDr. M. Tužinčinová
termín: máj-jún 2013.
Prvky
e n v i r o n m e n tá l n ej
výchovy
Pri plnení úloh environmentálnej výchovy rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a
výchovnú činnosť žiakov k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na
zdravé potraviny, trvale udržateľnú energiu, čistú vodu. V súlade s cieľmi Akčného
plánu výchovy a vzdelávania spolupracovať s environmentálnymi centrami a vytvárať
vhodné podmienky k zdravému spôsobu života.
Z toho vyplýva :
- zaradiť prvky Env do systému školy: do vyučovacích predmetov podľa ich
povahy ciele a úlohy Env prejednať na zasadnutiach MZ a PK a zakotviť do plánov
práce,
- využívať výstupné učebné a metodické materiály z jednotlivých tém učebných
osnov environmentálnej výchovy zo schválených projektov MŠ SR,
- prostredníctvom Env vytvárať vedomie symbiotického spolužitia človeka
s prírodou, jeho zodpovedný vzťah k nej,
11
- využiť podľa možnosti pracovné zošity na Env na roč. 1.- 4.,
- výchovne využiť všetky významné výročia, dni,týkajúce sa vzťahu človeka
a prírody (Deň Zeme, Apríl- mesiac lesov, Svetový deň ochrany zvierat, ap.).
Realizácia Env na 1.stupni: kľúčové postavenie majú predmety: Slovenský
jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda a Pracovné vyučovanie. Na uvedených predmetoch
žiaci získavajú základné poznatky a zručnosti, ktoré sú predpokladom na vytvorenie
ochranárskych postojov vo vzťahu k životnému prostrediu. Vo vyučovacom procese sa
zamerať na pochopenie prírodovedných pojmov a zákonitostí zmien v prírode.
V realizácii Env na 2.stupni je základným cieľom poskytnúť žiakom vedomosti
a zručnosti na pochopenie javov a vzťahov v životnom prostredí a zamerať sa na
riešenie jednoduchých environmentálnych problémov. Dôležitú úlohu majú predmety:
Biológia, Geografia, Chémia a Fyzika. Na formovanie environmentálneho vedomia
majú vplyv aj aktivity na hodinách Občianskej náuky, Etickej výchovy,Výtvarnej
výchovy,Slovenského jazyka. Klásť dôraz naďalej na praktickú činnosť: zber
druhotných surovín, staroslivosť o zeleň v areáli školy, starostlivosť o interiér školy, ap.
-
Vlastivedno-turistické vychádzky a exkurzie zamerať na spoznávanie okolitej
prírody: jej flóry a fauny, výchovne využiť chodníky chránených oblastí v okolí:
zodp.: učitelia 1.-4.
učitelia GEG, BIO,
termín: v priebehu roka
-
Spolupracovať s Lesnou správou v Bátorových Kosihách:
zodp.: Mgr. K. Szászová
Mgr. A. Bazsóová
termín: úloha stála
-
Inštalovať výstavku chránených území a prírodnin:
zodp.: Mgr. K. Szászová
Mgr. Bazsóová
termín: apríl 2013
-
Pracovať s pracovnými zošitmi na environmentálnu výchovu na 1. stupni:
zodp.: učitelia 1.- 4.
termín: priebežne počas celý šk. rok
-
Pripomenúť Svetový deň vody – súťaž pre žiakov 1.- 9. ročníka:
zodp.: vyučujúci ročníkov 1.- 4.
Mgr. M. Némethová FYZ,CHEM
Mgr. K.Szászová GEG
termín: podľa aktuálnosti
-
Pripomenúť Svetový deň mlieka – súťaž pre žiakov 1.- 9. ročníka:
zodp.: vyučujúci ročníkov 1.- 4.
Mgr. M. Némethová CHEM
termín: máj 2013
12
-
Pripomenúť DEŇ ZEME – nástenka, pútače:
zodp.: Mgr. M.Némethová FYZ,CHE
Mgr. K.Szászová GEG
Mgr. A. Bazsóová BIO
Uč.: 1.- 4.
termín: apríl 2013
-
Pripomenúť SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
zodp.: vyučujúci ročníkov 1.- 4.
Mgr. M. Némethová
Mgr. K. Szászová
Mgr. A. Bazsóová
termín: jún 2013
zodp.: Mgr. A. Bazsóová
PaedDr. M. Tužinčinová
termín: apríl 2013
- Beseda o ochrane zvierat:
- Zorganizovať zber druhotných surovín 2x ročne:
zodp.: Mgr.M.Jozefíková
termín: október 2012, apríl 2013
-
Podľa záujmu detí využiť environmentálne programy, ktoré ponúkajú školám
mimovládne organizácie, napr.: Modré z neba, iné:
zodp.: Mgr.K.Szászová
Mgr. A.Bazsóová
termín: podľa aktuálnosti
P r e v e n c i a d r o g o v ý c h
z á v i slo s t í
V rámci plnenia úloh rezortu školstva v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou sa preventívne opatrenia školy realizujú ako integrálna súčasť výchovnovzdelávacieho procesu. Preventívne programy budú založené na princípe posilňovania zdravého životného štýlu formovania právneho a občianskeho vedomia,
primeraného hodnotového systému, etických noriem a humánneho cítenia, informovania o škodlivosti návykových látok a pod.
-
Ciele a úlohy zakotviť do plánov práce triednych učiteľov, tematických plánov
jednotlivých predmetov podľa preberaných tém:
zodp.: vedúci MZ
predsedovia PK
tr.učitelia roč. 1.- 9.
vyučujúci OBN, ETV, TEV,
VYV, TSV,PVC,uč.1.- 4.
termín: úloha stála
-
Funkciu školského koordinátora prevencie drogových závislostí
Mgr. Alena Bazsóová.
13
naďalej plní
-
Koordinátor prevencie vypracúva preventívny program školy- spoluprácu školy
s CPPPaP v Komárne, s Referátom poradensko-psychologických služieb v Komáre,
s odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí, Políciou
a podúzko spolupracuje v mieste svojej pôsobnosti podľa možností s PPP, PZ SR,
detským alebo obvodným lekárom, organizáciami, inštitúciami:
zodp.: Mgr. A. Bazsóová
termín: úloha stála
-
Prevenciu drogových závislostí zapracovať do tematických – výchovno
vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov metodických
orgánov, výchovného poradcu, vychovávateliek ŠKD, triednych učiteľov:
zodp.: Mgr. A. Bazsóová
a všetci vyučujúci
termín: september 2012
-
Zamerať sa hlavne na tzv. „primárnu prevenciu“, t.j. monitorovanie zmien v správaní
dieťaťa, informovať rodičov:
zodp.: tr. učitelia 1.- 9.
termín: úloha stála
-
Osobitnú pozornosť venovať žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi a tým, u ktorých je zvýšené riziko vzniku a vývinu drogovej
závislosti:
zodp.: koordinátor prevencie
výchovný poradca
termín: úloha stála
-
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred
drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím, poškodením
a zneužitím, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, týraním alebo vykorisťovaním vrátane sexuálneho zneužívania:
zodp.: tr. učitelia 1.- 9.
výchovný poradca
koordinátor prevencie
riaditeľ školy
termín: úloha stála
-
Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a ich zmeny, hodnotiť atmosféru
triedach, zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej
atmosféry. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušenie zdravého
osobnostného vývinu, bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti
so zriaďovateľom. Spolupracovať s odbornými zamestnancami CPPPaP, podľa
potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom, či policajtom:
zodp.: tr. učitelia 1.- 9.
výchovný poradca
koordinátor prevencie
riaditeľ školy
termín: úloha stála
14
-
Zaviesť primerané opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom
prostredí:
zodp.: riaditeľka školy
termín: úloha stála
-
Vymedziť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí a zakotviť do
Vnútorného poriadku školy:
zodp.: riaditeľ školy.
termín : september 2012
-
Priebežne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným používaním narkotík
a psychotropných látok:
zodp.: Mgr. A. Bazsóová
termín: priebežne počas šk. roka
-
Vo výchovno-vzdelávacom procese realizovať program CESTA k emocionálnej
zralosti so žiakmi 9.ročníka:
zodp.: Mgr. Alena Bazsóová
termín: marec – apríl 2013
-
Zabezpečiť účasť pedagógov a školského koordinátora prevencie na seminároch
a školeniach venovaných tejto problematike:
zodp.: riaditeľka školy
termín: úloha stála
-
Problematiku primárnej prevencie preniesť aj na rodičovskú verejnosť, priebežne
oboznamovať rodičov s preventívnymi aktivitami školy a možnosťami pomoci
ohrozeným deťom, poskytnúť informácie o možnostiach účinnej prevencie
a pomoci, ako aj o poradenských zariadeniach v mieste pôsobnosti:
zodp.: tr.učitelia 1.- 9.
koordinátor prevencie
termín: priebežne
-
Vypracovať vlastný projekt prevencie proti drogám na škole a pokúsiť sa získať
finančné prostriedky na jeho realizáciu z rozvojového projektu Zdravie v školách
vyhláseného MŠ SR:
zodp.: koordinátor PDZ
termín:podľa vyhlásenia rozv. projektu.
-
Vo výchovno-vzdelávacom procese využiť odporučenú doplnkovú literaturu:
zodp.: uč.1.-4.
učitelia OBN, ETV,
termín: priebežne
-
Problematike sa venovať aj na stránkach školského časopisu JUNIOR:
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: v priebehu šk. roka
-
Ponúkať žiakom zmysluplné využívanie voľného času, rozvíjať ich športové aktivity
s cieľom eliminácie drogovej závislosti, realizovať projekt „Zober loptu, nie
drogy“:
odp.: koordinátor a vyuč. TV
termín: priebežne
-
15
-
Rozvíjať záujmovú činnosť a venovať sa témam aj v ŠKD:
zodp.: p. M. Šimoneková
p. P. Pálinkásová
termín: priebežne
-
Aktívne podporiť športovú činnosť detí ako jednu z foriem prevencie:
zodp.: vyučujúci TEV, TSV
termín: priebežne
-
Informovať rodičov na zasadnutiach triedneho aktívu o opatreniach školy proti
šíreniu drog, o možných poradenských službách, preventívnych odborných
zariadeniach, bezplatných infolinkách atď.:
zodp.: koordinátor prevencie
tr.učitelia 1.-9.
termín: na zasadnutiach TA
-
Spolupracovať pri riešení vyskytnutých problémov s rodičmi, PPP, PZ SR, ap.:
zodp.: riaditeľ školy
výchovný poradca
termín: podľa aktuálnosti
-
V zmysle zásad Svetovej zdravotníckej organizácie uskutočniť aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia, Sveto-vému
dňu boja proti AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
Európskemu týždňu boja proti drogám, Týždňu boja proti stresu, a pod.
zodp.: všetci vyučujúci
termín: počas šk. roka
-
Prispievať k zlepšeniu zdravia detí a žiakov, k prevencii pred civilizačnými chorobami a pred nebezpečenstvami pre verejné zdravie a posilňovať zdravý životný štýl
žiakov:
zodp.: riaditeľ školy
termín: úloha stála
-
Zabezpečiť uplatnenie zákona č. 377 / 2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení
neskorších zmien a doplnkov:
zodp.: riaditeľ školy
termín: úloha stála
KOORDINÁTOR PREVENCIE PLNÍ nasledovné úlohy :
-
v spolupráci s vedením školy sa podieľať na prevencii drogových závislostí,
spolupracuje s PPP, detskou lekárkou a odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva, odborom sociálnych vecí a pod.,
koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informač-nú
činnosť pedagogických zamestnancov školy,
pracuje na základe vlastného plánu práce na aktuálny školský rok,
v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne programy,
16
-
-
-
aktívne spolupracuje s tr.učiteľmi a výchovným poradcom na škole,
v prípade potreby sa kontaktuje na poradenské a iné odborné zariadenia,
raz ročne pripraví aktivitu TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM
termín : 2.polrok šk.roka,
zorganizuje besedu s odborníkom na danú problematiku
termín : v priebehu roka,
pripraví cielené preventívne aktivity žiakom ( Svetový deň boja proti fajčeniu a
Svetový deň boja proti HIV/AIDS / zapojiť sa do celoslovenskej kampane Červené
stužky/ a Svetový deň boja proti drogám )
termín : podľa aktuálnosti
pripraví a zorganizuje 1x ročne ŠPORTOVÝ DEŇ:
zodp.: Mgr. A. Bazsóová spolu
s vyučujúcimi TEV, TSV a tr. uč. 1.-9.
termín : jún 2013
v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia
prispievať k zlepšeniu verejného zdravia, k prevencii pred civilizačnými choro-bami
a pred nebez-pečenstvami pre verejné zdravie, posilňovať zdravý životný štýl žiakov
a realizovať aktivity na podporu zdravia:
zodp.: všetci vyučujúci
termín: úloha stála
-
návšteva koncertu, výstavy a pod. venovaná problematike prevencie drogových
závislostí:
zodp.: Mgr. A. Bazsóová
termín: podľa ponuky
-
V priebehu školského roka zamerať akcie a nástenky na chodbe školy
a v podobnom zmysle zamerať aj akcie tried:
september
- pohyb, šport, zdravie,
október
- zdravá výživa a pitný režim,
november
- lieky nie sú cukríky..,
december, január
- problematika fajčenia,
február, marec
- problematika alkoholizmu,
apríl
- patologické hráčstvo,
máj, jún
- drogová závislosť
priebežne
- prevencia proti šikanovaniu
zodp.: koordinátor PDZ
termín : podľa rozpisu
Výchova
k
manželstvu
a
rodičovstvu
VMaR je cielená na vytváranie základných vedomostí a správnych postojov
v oblasti heterosexuálneho správania sa jedinca. Zodpovedné postoje v oblasti
partnerských vzťahov utvárať v súlade s etickými normami.
17
VMaR sa bude realizovať vo vyučovacom procese v súlade s učebnými
osnovami „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ pre I. a II. stupeň ZŠ, ktoré schválilo
MŠ SR v roku 1998 pod č. 2493 / 1998 – 41 s platnosťou od 01.09.1998.
V školskom roku 2012 - 2013 bol určený kontaktný učiteľ, ktorý bude
koordinovať prácu učiteľov realizujúcich výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Mgr.M.Jozefíková-učiteľka 1.stupňa ZŠ.
Na 1.stupni ZŠ sa budú plniť čiastkové ciele, ktoré vychádzajú z učebných
osnov. VMaR realizovať v spolupráci školy a rodiny. Ciele VMaR dosiahnuť
prostredníctvom prezentácie obsahu vo vybraných vyučovacích predmetoch.
Na roč. 1.- 4. kľúčové postavenie budú mať predmety:
Výtvarná výchova, Etická výchova, Telesná výchova.
Prírodoveda, Čítanie,
Na l. stupni sa zamerať na tieto témy:
- výchova v rodine
- zásady zdravého života
- negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu, drog na zdravie a správanie sa človeka
- rovnoprávnosť pohlaví
- vznik a vývoj ľudského jedinca
- zmeny v organizme dieťaťa v období dospievania
-
Do tematických plánov zaradiť ciele a úlohy VMaR podľa preberaných tematických
celkov:
zodp.: uč.1.-4.
termín: september 2012
-
Hlavné ciele a úlohy VMaR zakotviť do plánu práce Metodického združenia:
zodp.: vedúca MZ
termín: september 2012
-
Na vyučovacích hodinách využívať hry, riadený rozhovor, dramatizáciu, kvízy,
besedu, prácu s knihou alebo časopisom, skupinovú formu práce a iné:
zodp.: uč. Prírodovedy
termín : priebežne
Na II.stupni sa bude VMaR realizovať v predmetoch nasledovne:
-
Biologický aspekt – Biológia 7.ročník, Telesná a športová výchova 5.-9. roč.
spoločensko-občiansky aspekt – Občianska náuka 7.- 9.ročník, hodiny Literatúry
sociálno – psychologický aspekt – Občianska náuka a Etická výchova v roč.5.-9.
-
Vyučujúci jednotlivých predmetov si upravia tematické plány tak, aby ciele a obsah
výchovy k manželstvu a rodičovstvu malo svoje miesto na vyučovacích hodinách:
18
zodp.: vyučujúci BIO, OBN, ETV,
SJL, DEJ
termín: priebežne
-
Hlavné ciele a úlohy VMaR zakotviť do plánov práce Predmetových komisií:
zodp. : predsedovia PK
termín : september 2012
-
VMaR sa venovať aj mimo vyučovacích hodín využiť triednické hodiny, dostupné
kultúrno-spoločenské podujatia, ap.:
zodp.: všetci vyučujúci
termín : úloha stála
-
V rámci vzdelávania o ľudských právach venovať sa aj problematike násilia páchaného na ženách, násilie v rodinách a na deťoch:
zodp.: koordinátor VMaR
triedni učitelia 1.-9.
termín: úloha stála
-
Organizovať besedy, stretnutia a navštívíť podľa možností v regióne výstavu
s tematikou ľudských práv:
zodp.: koordinátor VMaR
termín: podľa aktuálnosti
-
V rámci prevencie obchodovania s dievčatmi uskutočniť triedne besedy, príp.
školskú besedu s pracovníkom PPP:
zodp.: koordinátor VMaR
termín: II.polrok školského roka.
-
Upozorniť na riziká riskantného sexuálneho správania sa, prejavu týrania
a zneužívania detí, nebezpečenstvo detskej pornografie (vekuprimerane deťom):
zodp.: tr.uč.5.-9.
termín: 1 x na triednickej hodine
v priebehu školského roka
-
Venovať danej problematike pozornosť aj na stránkach školského časopisu
JUNIOR:
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: v priebehu roka
-
Viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti a zdravého životného štýlu:
zodp.: 1.polrok
termín: p. A. Bazsóová
-
Na II. stupni využiť publikáciu autorky Poliakovej : Keď dospievam
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: 2.polrok šk.roka
-
Zapojiť sa do programu firmy JOHNSON a JOHNSON „ČAS PREMIEN“:
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: podľa aktivít firmy
19
-
V roč. 1.-4. uskutočniť besedy na vybranú tému VMR
zodp.: tr.učitelia 1.-4.
termín: v priebehu roka
-
Pre dievčatá na II.stupni zorganizovať besedu s gynekologičkou:
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: podľa preberaného učiva
-
Pre chlapcov na II.stupni zorganizovať besedu o dospievaní:
zodp.: Mgr. M. Némethová
termín: 2.polrok šk. roka
-
Zapájať sa do výtvarných a literárnych súťaží organizovaných spoločenskými
a inými organizáciami v súvislosti s VMaR:
zodp.: uč.1.-4.
uč. SJL, VYV
termín: podľa aktivít organizácií
-
Ciele a úlohy VMaR zapracovať aj do plánov práce ŠKD a aktivity realizovať formou
hier, zapájaním sa do podujatí, osláv, ap.
zodp.: vychovávateľky v ŠKD
termín: v priebehu šk.roka
-
Pripraviť program ,,Vianočná vločka“:
zodp.: všetci pedagógovia
termín: december 2012
-
Pripraviť program ku „Dňu matiek“:
-
Zorganizovať plavecký výcvik pre 1.stupeň
zodp.: všetci pedagógovia
termín: máj 2013
zodp.: M. Tužinčinová
vyuč. 1.-4.
termín: jún 2013
I.B
Vo vzdelávacej práci
1. Vo vyučovacom procese používať nové metódy podnecujúce deti k samostatnosti,
tvorivosti, prejavu vlastnej osobnosti a uvedomelej disciplíne.
2. Venovať pozornosť rozvoju matematickém a čitateľskej gramotnosti žiakov.
3. Pri vypracovaní tematických plánov používať platné učebné osnovy a štandardy pre
jednotlivé vyučovacie predmety ako základné pedagogické dokumenty. Do
tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou
v duchu humanizmu, vzdelávaním v oblasti ľudských práv a predchádzaním
20
všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou
ľudských práv a slobôd z roku 1990.
4. Skvaliťniť prípravu na vyučovanie u detí, ktoré navštevujú ŠKD.
5. Predmetové olympiády, súťaže vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, športové,
výtvarné a spevácke súťaže považovať za integrálnu súčasť vyučovacieho pro-cesu
a zapájať sa do nich podľa schopností a talentu žiakov a kvalifikácie pedagogického zboru.
6. Zvýšenú pozornosť venovať práci s nadanými a talentovanými žiakmi a nezanedbávať deti, ktoré potrebujú odborno-metodickú pomoc pri odstraňovaní problé-mov
v učení.
7. V súvislosti s procesom informatizácie školstva aktívne podporiť zavádzanie moderných digitálnych technológií do jednotlivých predmetov podľa finančných
možností. Vo zvýšenej miere zabezpečovať ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov v tejto oblasti.
8. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať detské časopisy a knižný fond
školském knižnice.
9. Vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania
rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie ako aj formy a spôsoby
samostanej práce s informáciami ( samoštúdium, štúdium vo verejnej knižnici,
internet a pod.)
10. Neustále zvyšovať úroveň čitateľskej, matematickej a informačnej gramotnosti aj
prostredníctvom internetu a práce na počítačoch.
11. Zapájať sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT
12. Sústavnú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
13. Vyberať obsahovo vhodné a kvalitné výchovné koncerty.
Vo vyučovaní jednotlivých predmetov sa riadime platnými učebnými osnovami
a vzdelávacími štandardmi ako aj inými platnými metodickými listami a usmerneniami.
Tieto vyučujúci obdržali v priebehu predchádzajúcich školských rokov. Chýbajúce
učebnice a materiály obdržia ako budú distribuované na školu.
Charakteristika, ciele a základné požiadavky na vedomosti a
zručnosti žiakov z jednotlivých vyučovacích predmetov
Analýza dosiahnutých výchovno-vzdelávacích cieľov v minulom školskom roku,
možnosť voľby variantov učebných plánov, učebné osnovy a štandardy vymedzujúce
ciele a konkrétne požiadavky na rozsah vedomostí a zručností žiakov si vyžadujú, aby
boli identické nároky a požiadavky na rozsah vedomostí a zručností žiakov a aj miera
ich zvládnutia z aspektu individuálnych schopností a možností žiakov.
V súlade s týmito požiadavkami boli vypracované hlavné výchovno-vzdelávacie
ciele jednotlivých predmetov nasledovne:
21
I. s t u p e ň
Slovenský jazyk
-
naučiť návyky správneho a pekného čítania, zdokonaľovať techniku čítania, čítanie
s porozumením textu, nácvik tichého čítania,
pracovať s mimočítankovou literatúrou a časopismi Zornička, Vrabček Ohník a Fifík,
slovníkmi,
rozširovať slovnú zásobu tak, aby sa žiaci vedeli primerane vyjadrovať svojmu veku,
spoznávať základy sústavy hlások, štruktúru slabiky a slabičnú štruktúru slov,
uvedomiť si pomer zvukovej a grafickej podoby slov,
dodržiavať požiadavky na písmo: čitateľnosť, plynulosť, úhľadnosť,
osvojiť si elementárne poznatky o vetnej stavbe jazyka,
priblížiť podľa možností regionálnu kultúru, tradície, zvyky,
venovať pozornosť témam zo života detí so zacielením na etiku a spoločenské
správanie,
pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku
Matematika
-
osvojiť si základy aritmetiky, geometrie, postupu pri riešení slovných úloh,
rozvíjať tvorivosť a vedieť aplikovať poznatky v praktickom živote,
v geometrii si osvojiť pojmy geometrických útvarov, rozvíjať zručnosť pri narábaní,
s rysovacími potrebami, viesť k úhľadnosti a presnosti pri rysovaní,
rozvíjať abstrakté myslenie, pamäť, vytrvalosť,
rozvíjať algoritmické myslenie,
námety slovných úloh využiť pri motivácii i dosahovaní výchovno-vzdelávacích
cieľov,
chápať vzťah medzi počtovými výkonmi
Prírodoveda
-
vedieť chápať prírodu ako celok,
vedieť riešiť elementárne environmentálne problémy,
osvojiť si fyzikálne poznatky,
poznávať význam vody, vzduchu, pôdy, rastlín a živočíchov pre človeka,
zamerať sa na ochranu životného prostredia
Vlastiveda
-
-
poskytnúť žiakom základné informácie o regióne v ktorom žijú, priblížiť minulosť
a prítomnosť regiónu, spoznávať okolie obce a životné prostredie ľudí priamym
pozorovaním prírody, ktorá nás obklopuje, pričom klásť dôraz na vlastný zážitok,
naučiť žiakov elementárne vedomosti- orientovať sa na mape a v priestore,
spoznávať našu vlasť, vychovávať k láske k vlasti a priblížiť dejiny krajiny a regiónu,
22
-
uctiť si dejiny a významné osobnosti našej národnej a regionálnej historie,
- naučiť pracovať žiakov s atlasom a viacerými druhmi máp
Výtvarná výchova
-
rozvíjať detskú fantáziu,
rozvíjať zmysel pre priestor,
využiť rôzne metódy a formy práce,
tematické kresby využiť na ochranu životného prostredia, prevenciu drogových
závislostí, VMaR
Telesná výchova
-
formovať pozitívny vzťah žiakov k telesnej výchove,
venovať pozornosť správnemu držaniu tela,
osvojiť si kolektívne pohybové hry s dodržiavaním bezpečného správania sa
v telocvični, na ihrisku, v teréne,
spoznávať rozdiel medzi hrou a organizovanou telovýchovnou činnosťou,
spoznávať jednotlivé druhy športov, vedieť pracovať so športovým náradím
-
Hudobná výchova
-
vychovávať vnímavého a aktívneho poslucháča,
zdokonaľovať správne spevácke návyky,
vedieť vyjadriť pohybom a tancom rôzne hudobné podnety,
rozlišovať pieseň ľudovú a umelú,
formovať charakter dieťaťa prostredníctvom modernej hudby,
Náboženská výchova
-
na celom prvom stupni sa od tohto školského roku vyučuje ako povinný predmet
v alternácii s etickou výchovou.
Informatická výchova
-
-
oboznámiť žiakov na základe ich schopností a možností a vybavenia školy
s použitím a využitím počítačových programov a prácu s počítačmi,
naučiť základné pojmy a princípy fungovania PC.
II. s t u p e ň
Slovenský jazyk
-
podnecovanie komunikatívnosti žiakov zameranej na praktický život človeka, a to
v písomnej i verbálnej forme,
osvojovať a prehlbovať základné pravopisné zručnosti,
23
-
rozvíjať vedomostnú úroveň žiakov z literárnej teórie hlavne formou hry,
hru využívať ako hlavnú metódu osvojovania si vedomostí,
naučiť žiakov chápať význam tvorby jednotlivých spisovateľov v súvislosti
s chronologickým vývojom literatúry na Slovensku,
najdôležitejšie úlohy:
- návrat k dobru, k ľudským hodnotám (aj prostredníctvom čítania krásnej
literatúry)
- tvorivosť – tvorivé úlohy v literárnej výchove a ich spájanie s ostatnými
tvorivými výchovnými činnosťami, napr. výtvarnými
Matematika
-
-
v súlade s učebnými osnovami a učebnými plánmi pre jednotlivé ročníky zabezpečiť
rôznymi formami získavanie matematických vedomostí,
vzbudiť záujem o matematiku, provokovať k matematickej aktivite prostedníctvom
rôznych matematických súťaží a olympiád,
zvýšiť u žiakov sústredenosť a aktivitu na vyučovacích hodinách matematiky
zaraďovaním rôznych úloh zábavných alebo logicko-hravých v danom tematickom
celku,
dávať žiakom priestor na diskusiu o matematickom probléme, čo zvyšuje záujem
žiakov a chuť riešiť aj náročnejšie úlohy
Fyzika
-
osvojiť si základné fyzikálne pojmy, zákony, pochopiť ich presný význam,
naučiť sa správne odborne vyjadrovať a fyzikálne myslieť,
poznatky overovať pokusom,
získať zručnosť a aplikovať poznatky v iných predmetoch,
pochopiť, že bez fyzikálnych poznatkov sa nemožno zaobísť v teréne, ani bežnom
živote
Chémia
-
overiť a utvrdiť základné pojmy o stavbe atómu, periodickej sústave prvkov,
chemickej väzbe, roztokov, názvosloví anorganických látok a chemickom deji,
zamerať sa na ochranu životného prostredia,
zamerať sa na poznávanie vlastností bežných chemických látok a ich vplyv na život
a zdravie človeka,
poznať význam potreby energie a chemických výrobkov ako aj následky ich výroby
z hľadiska životného prostredia,
vedieť zaobchádzať s chemickými látkami tak, aby boli dodržané zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nimi,
- v časti: organická chémia sa venovať téme ochrany životného prostredia podľa
tematických celkov
Biológia
-
dať žiakom ucelený obraz o živej a neživej prírode,
24
-
poznať prírodu, objaviť jej krásu a tajomstvá a pestovať dobrý vzťah k nej,
pochopiť, že príroda je zdrojom života na Zemi,
pochopiť princíp fungovania jednotlivých ľudských orgánov a ich stavbu,
spoznávať pestrý svet živočíšnej ríše a pochopiť význam zvierat v živote človeka,
viesť k ochrane a starostlivosti o zvieratá,
vychovávať k ochrane prírody a aktívnej starostlivosti o životné prostredie,
prehlbovať kladný vzťah aj k neživej prírode a uvedomiť si jej dôležitosť pre náš
každodenný život,
vychovávať k ochrane ľudských výtvorov, čo súvisí s utváraním morálneho profilu
žiakov,
klásť dôraz na výchovu k zdravému životnému štýlu a osvojovaniu si jeho zásad
Geografia
-
hlavným cieľom je, aby žiaci získavali čo najkvalitnejšie informácie a vedomosti
z fyzickej a humánnej geografie,
získať poznatky o základných zákonitostiach Zeme, stavu a vývoja krajiny,
získať dôležité a dostatočné vedomosti o svojej vlasti, vážiť si prostredie, v ktorom
žijú,
vypestovať u žiakov hrdosť a kladný vzťah k regiónu, v ktorom žijú,
stále prehlbovať vzťah žiakov k životnému prostrediu a tým zvyšovať ich
environmentálne vedomie,
zapájať žiakov do súťaží, kde by získali ešte hlbšie vedomosti zo zemepisu,
vypracovať projekt „Malý región obce Bátorove Kosihy“ so žiakmi 8.ročníka
Dejepis
-
vytvárať a formovať kritické historické vedomie žiakov, na základe ktorého by boli
schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej žijú i celého sveta,
prehlbovať u žiakov kladný vzťah k regionálnym dejinám,
naučiť sa vážiť si históriu všetkých národov,
- ponaučenie z dejín vedieť aplikovať v živote
Anglický jazyk
-
vyučuje sa v 1.-9. roč.,
viesť žiakov k tomu, že osvojenie si anglického jazyka je v čase výpočtovej
techniky, digitálnej komunikácie, rozvoja obchodu a turistiky celoživotný proces,
dať žiakom základy, na ktorých si budú môcť postupne vybudovať svoje jazykové
zručnosti do vyššej možnej formy zvládnutia jazyka,
postupne dosiahli predchod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
precvičovať rôzne formy písomného prejavu ( písanie pozdravov, listov, opis, krátke
slohové práce, vyplňovanie tlačív, atď. )
viesť žiakov postupne k samostatnosti aj formou vytvárania projektov,
naučiť vnímať anglický jazyk ako „živý“, rýchlo sa meniaci a prispôsobujúci
požiadavkám modernej doby, a nie „učebnicový“,
25
-
naučiť používať rôzne materiály na štúdium, pracovať s rôznymi druhmi slovníkov,
vo vyučovacom procese maximálne využívať originálne nahrávky, publikácie, video,
formuláre, časopisy, internet ap.,
upriamiť pozornosť na rozdiely v britskej a americkej angličtine,
podľa preberaných tém využiť a poukázať na rozdielnosť kultúr,
zapojiť sa do súťaže vyhlásenej OUP Slovakia – Project Competition
Občianska náuka
-
-
pomôcť žiakom správne sa zorientovať v súčasnom spoločenskom živote,
nahliadnuť do tajov dospievania, formovať postoje chlapec – dievča,
oboznámiť s rozložením moci v štáte, funkciou jednotlivých štátnych orgánov,
právnou štruktúrou nášho štátu,
venovať pozornosť téme zavedenia spoločnej meny Európskej Únie ( EU ) – eura a
jeho dopad v oblasti ekonomiky, služieb, obchodu, cestovného ruchu i bežného
života občanov,
osvojiť si základné ekonomické pojmy, oboznámiť sa s fungovaním trhu, diskutovať
o globálnych problémoch ľudstva,
vo vybraných tematických celkoch v 5. ročníku sa zamerať na regionálnu výchovu,
zdravý životný štýl,
environmentálnu výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať vo
vybraných tematických celkoch v každom ročníku
Etická výchova
-
zamerať sa na pozitívny rozvoj charakteru detí,
rozvíjať prosociálnosť, ochotu a schopnosť prijať a pochopiť druhých, urobiť niečo
pre druhých bez nároku na odmenu,
učiť deti z vlastného prežívania a zážitkov, ktoré potom prirodzene ovplyvňujú ich
postoje a správanie,
vychovať osobnosť, ktorá má svoju identitu, je sama sebou, ktorá nielen zrelo
morálne uvažuje, ale koná aj empaticky,
ukázať deťom čo najlepšiu cestu riešenia a prekonávania životných prekážok
a problémov,
podľa tematických celkov sa venovať problematike ochrany životného prostredia,
prevencie drogových závislostí a výchovy k manželstvu a rodičovstva
Náboženská výchova
-
vyučuje sa v alternácii s etickou výchovou,
podľa daných tematických celkov realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu na
základe kresťanskej morálky a hodnôt
Hudobná výchova
-
rozvíjať lásku k hudbe – ľudovej, vážnej i modernej, a cez ňu aj k iným druhom
umenia,
26
-
poznať najvýznamnejších hudobných skladateľov a ich tvorbu,
obohatiť žiakov o poznatky z teórie hudby,
priblížiť žiakom hudbu 20.storočia s tým, aby vedeli hľadať a nájsť odkaz modernej
hudby a jej textov pre mladého človeka,
- na hodinách s voľným výberom hudby viesť žiakov k vyjadrovaniu si svojich názorov
a pocitov
Výtvarná výchova /Výchova umením v 8. a 9. ročníku/
-
vo výtvarnej výchove venovať zvýšenú pozornosť netradičným formám vyučovania,
podľa možností zaradiť do vyučovania cyklus videofilmov Estetika,
hodiny tematicky zamerať aj na globálne problémy ľudstva,
návrat k citovosti a citlivosti voči sebe samým, k okoliu , okolitým ľuďom,
spolužiakom a prírode,
vedieť odlíšiť krásne od „gýčového“,
vychovávať ku kráse a dobru,
využívať nové výtvarné techniky,
podnecovať tvorivosť žiakov
Telesná a športová výchova
-
vytvoriť kladný vzťah k telesnej výchove a športu,
rozvíjať fyzickú zdatnosť a pohybovú aktivitu detí,
osvojiť základné telovýchovné pojmy,
vštepovať myšlienky fair-play a olympijských ideí,
viesť k vytrvalosti, rozhodnosti, nebojácnosti so zmyslom pre tolerantné správanie,
využiť formy kolektívnych hier na hodinách TEV,
podporovať a vytvárať podmienky pre aktívnych športovcov v športových kluboch
obce
Svet práce a Technika
-
proces výuky zamerať na vytvorenie kladného vzťahu k technike,
dodržiavať zásady pracovných postupov a správnosť používania pracovných
predmetov a prostriedkov,
vypestovať u žiakov kladný vzťah k práci a to najmä prostredníctvom ich vlastnej
práce na hodinách,
osvojovať zručnosti a návyky, tvorivo a bezpečne pracovať samostatne i v kolektíve,
na základe teoretických znalostí a praktických zručností oboznamovať ich
s jednotlivými,
druhmi profesií, čím ich orientácia na budúce povolania je zodpovednejšia
27
Informatika
-
oboznámiť žiakov na základe ich schopností a možností a vybavenia školy
s použitím a využitím počítačových programov a prácu s počítačmi,
naučiť základné pojmy a princípy fungovania PC,
zvládnuť prácu v programoch Windows, Word, Excel, základy práce s Internetom, a
pod.
Š K O L S K Ý K L U B D E T Í (ŠKD)
-
-
súčasťou školy je Školský klub detí,
činnosť školských klubov detí je usmerňovaná v zmysle vyhlášky MŠaV SR č.
306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre
voľného času,školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe,
počas školského roka postupujú v súlade s so stanovenou štruktúrou činnosti
oddelenia pracujú so žiakmi rôznych ročníkov,
vychovávateľky pracujú na základe vlastného plánu práce na aktuálny školský rok,
spájanie oddelení je možné len v prípade, ak nemôže byť zabezpečené zastupovanie zo závažných prevádzkových dôvodov,
v čase školských prázdnin zabezpečiť prevádzku školského klubu podľa potrieb
rodičov a podmienok školy,
výchovno-vzdelávaciu činnosť školského klubu zamerať okrem prípravy na
vyučovanie aj na rôznorodé tvorivé činnosti,
premyslenou organizáciou dbajú na bezpečnosť žiakov,
v tomto školskom roku klásť dôraz na :
prácu so slaboprospievajúcimi žiakmi,
prípravu domácich úloh v ŠKD,
prípravu školských a obecných slávností,
prácu s počítačom,
zapájať sa do súťaží,
turistické vychádzky a športové súťaže,
dopravnú výchovu
V Ý CH O V N O – V Z D E L Á V A C Í P R O C E S
a/ na roč. 1.-9. sa vyučujú cudzie jazyky : anglický a ruský
b/ v školskom roku 2012/ 2013 sa vyučuje náboženská výchova v alternácii s etickou
výchovou nasledovne:
Žiaci boli zadelení do skupín :
Etická výchova
4 skupiny žiakov
Náboženská výchova
4 skupiny žiakov
28
1. a 2. ročník
3. a 4. ročník
5., 6. a 7. ročník
8. a 9. ročník
1. a 2. ročník
3. a 4. ročník
5., 6.a 7. ročník
8. a 9. ročník
c/ podľa rozhodnutia riaditeľa školy boli rozširujúce hodiny použité na zavedenie
voliteľných predmetov nasledovne:
Voliteľné hodiny v rámci MRK v jednotlivých ročníkoch :
1. ročník:
Zábavná angličtina
ZBN
2 hodiny
2. ročník:
Zábavná angličtina
ZBN
2 hodiny
4. ročník:
Tvorivá dramatika
TDA
2 hodiny
5. ročník:
Tvorivá dramatika
Mladý informatik
Loptové hry
TDA
MIA
LHY
1 hodina
1 hodina
1 hodina
6. ročník:
Tvorivá dramatika
Mladý informatik
Loptové hry
TDA
MIA
LHY
1 hodina
1 hodina
1 hodina
7. ročník:
Tvorivá dramatika
Mladý informatik
Regionálna geografia
TDA
MIA
RGE
1 hodina
1 hodina
1 hodina
8. ročník:
Regionálna geografia
Mladý informatik
Domov a práca
RGE
MIA
DAC
1 hodina
1 hodina
1 hodina
Vyučovacie predmety sa v tomto školskom roku budú vyučovať nasledovne :
Meno:
Predmet:
Trieda:
Počet hodín
Szegiová Tímea, PaedDr.
HUV
HUV
HUV
IFV
IFV
IFV
IFV
1.
2.
3.+ 4.
1.
2.
3.
4.
1
1
1
1
1
1
1
SPOLU 7
Polhammerová Denisa, Mgr.
SJL
SJL
2.
6.
8
4
29
TDA
TDA
5.
6.
1
1
SPOLU 14
Bazsóová Alena, Mgr.
SJL
Triedna uč.: 1. ročník PDA
ETV
MAT
VLA
TEV
TEV
ETV
TSV
1.
1.
1.+ 2.
1.
2.
1.
2.
3. + 4.
7.+ 8.+ 9.
9
1
1
4
1
2
2
1
2
SPOLU 23
Jozefíková Marta,Mgr.
PDA
Triedna uč.: 2.,4. ročník MAT
SJL
MAT
TDA
PDA
VLA
VYV
2.
2.
4.
4.
4.
4.
4.
3.+4.
1
5
6
5
2
1
2
1
SPOLU 24
Tužinčinová Martina, PaedDr.
SJL
Triedna uč.: 3. ročník PDA
VLA
MAT
TEV
PVC
LHY
TSV
TSV
VUM
3.
3.
3.
3.
3.+4.
4.
5.+6.
5.+6.
7.+8.+9.
9.
8
2
1
5
2
1
1
2
2
1
SPOLU 25
Bartková Iveta, Mgr.
MAT
Triedna uč.: 5. ročník MAT
MAT
MAT
MAT
5.
6.
7.
8.
9.
5
5
5
5
5
SPOLU 25
Némethová Marta, Mgr.
FYZ
Triedna uč.: 6. ročník CHE
BIO
OBN
6.
6.
6.
6.
1
1
1
1
30
ETV
HUV
BIO
OBN
ETV
SEE a THD
CHE
FYZ
OBN
CHE
FYZ
SEE a THD
DAC
OBN
CHE
FYZ
OBN
5.+6.+7.+
5.+6.
5.
5.
8.+9.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
SPOLU 24
Labanczová Angela, Mgr.
SJL
Triedna uč.: 7. ročník TDA
VYV
SJL
SJL
SJL
VYV
VUM
7.
7.
6.+7.
5.
8.
9.
5.
8.
4
1
1
5
5
6
1
1
SPOLU 24
Szászová Klára, Mgr.
BIO
Triedna uč.: 8. ročník RUJ
RGV
DEJ
GEG
GEG
RGV
DEJ
GEG
RUJ
DEJ
BIO
RUJ
DEJ
GEG
RGV
RUJ
8.
8.
8.
8.
8.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
9.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
31
DEJ
GEG
BIO
9.
9.
9.
Surovecová Iveta, PaedDr.
ZBN
Triedna uč.: 9. ročník ZBN
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kršková Mária, Mgr.
INF
MIA
INF
MIA
INF
MIA
INF
MIA
INF
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SPOLU 9
Pálinkášová Petra, ŠKD
VYV
1.
SPOLU 1
Šimoneková Magdaléna, ŠKD
VYV
HUV
2.
7.
SPOLU 2
Správcovstvo kabinetov
meno a priezvisko/ kabinet
Marta Jozefíková, Mgr.
Uč. fond, VYV
Alena Bazsóová, Mgr.
TEV
Martina Tužinčinová PaedDr.
Vec.učivo, HUV
Marta Némethová, Mgr.
CHEM,FYZ,BIO
Klára Szászová, Mgr.
GEG,DEJ
Iveta Bartková, Mgr.
MAT, TECH.Z. Počítačová u.
Iveta Surovecová, PaedDr.
CUJ, OBN
Angela Labanczová
SJL+RUJ, Knižnica
Magdaléna Šimoneková
ŠKD
Petra Pálinkásová
MIČ, ŠPD
32
2
2
1
SPOLU 24
2
2
3
3
3
3
3
3
3
SPOLU 25
Príprava na súťaže a olympiády:
Predmetové olympiády, jazykové, umelecké, spevácke a športové súťaže
považujeme za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.
Vytvárať podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a zapájania tejto
skupiny do rôznych súťaží.
Za prípravu sú zodpovední vyučujúci podľa odbornej kvalifikácie a významnú
úlohu zohráva nadanosť, schopnosti a talent žiakov.
Odporúča sa pedagógom zapájať hlavne do súťaží, ktoré majú organizačné
poriadky schválené MŠ SR (Príloha č. 1 POP MŠ SR)
Geografická olympiáda :
Mgr. K. Szászová
Chemická olympiáda
:
Mgr. M. Némethová
Biologická olympiáda
:
Mgr. K. Szuhová
Matematická olympiáda :
Mgr. I. Bartková, Mgr. M. Jozefíková
Olympiáda zo SJL
:
Mgr. A. Labanczová
Matematický Klokan
:
Mgr. I. Bartková , Mgr. M. Jozefíková,
PaedDr. M Tužinčinová 3. ročník
Mgr. M. Jozefíková 4. ročník
Pytagoriáda
:
Mgr. I. Bartková, - II. stupeň
Mgr. M. Jozefíková 4. ročník
PaedDr. M.Tužinčinová 3. ročník
Šaliansky Maťko
:
Mgr. D. Polhammerová
Mgr. A. Labanczová
učitelia 1.-4.
Rozprávkové vretienko :
Hviezdoslavov Kubín
:
Mgr. D. Polhammerová
Mgr. D. Polhammerová
Mgr. A. Labanczová
učitelia 2.-4.
Mgr. M. Jozefíková
Mgr. A. Labanczová
vychovávatelia ŠKD
Výtvarné súťaže
:
Športové súťaže
:
PaedDr. M. Tužinčinová
Mgr. A. Bazsóová
Project Competition
:
PaedDr. I. Surovecová
Olympiáda v angl.jazyku :
PaedDr. I. Surovecová
Slávik Slovenska
Mgr. T. Szegiová
PaedDr. M.Tužinčinová
:
33
Mladý záchranár
:
Mgr. I. Bartková
Na bicykli bezpečne
:
Mgr. E. Bálint
Krúžková činnosť :
ZŠ poskytuje záujmovú činnosť žiakom formou záujmových krúžkov. Škola
prijala 105 vzdelávacích poukazov. V tomto školskom roku sa zaviedli nasledovné
krúžky:
Anglický - PaedDr. I. Surovecová
Ruský- Mgr. K. Szászová
Žurnalistický - Mgr. M. Némethová
Krúžok slovenského jazyka - Mgr. A. Labanczová
Mladý záchranár - Mgr. I. Bartková
Matematika hrou - Mgr. M. Jozefíková
Internetový - PaedDr. M. Tužinčinová
Šprtovo-turistický – Mgr. A. Bazsóvá
ŠKOLSKÝ ČASOPIS „JUNIOR“
Na škole sa už niekoľko rokov vydáva školský časopis JUNIOR. Jeho cieľom je
skvalitnenie školského života detí.
Redakčná rada: šéfredaktor :
Mgr. M. Némethová
jazyková úprava: Mgr. A. Labanczová
Žiacky parlament :
V minulom školskom roku na našej škole začal pracovať žiacky parlament.
Žiacky parlament zasadal každý mesiac. Zasadnutia zvolával predseda žiackeho
parlamentu.
Parlament sa zameriaval hlavne na akcie organizované školou. Žiacky parlament si
naplánoval zasadnutia na aktuálny školský rok 2012-2013.
Odbornosť výuky:
ročníky 1.-4.
Slovenský jazyk a literatúra
Vlastiveda
Matematika
Prírodoveda
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Anglický jazyk
Informatická výchova
Zábavná angličtina
Tvorivá dramatika
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
34
ročníky 5.-9.
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Dejepis
Geografia
Matematika
Biológia
Regionálna výchova
Regionálna geografia
Fyzika
Chémia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Svet práce a technika
Domov a práca
Telesná a športová výchova
Loptové hry
Informatika
Mladý informatik
Školský klub detí
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
90%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
II. ORGANIZÁCIA PRÁCE
1. Riaditeľ školy úzko spolupracuje so všetkými subjektmi výchovy a vzdelania,
zástupkami ZO OZ, RR a RŠ.
2. Kontrola plnenia úloh a aktuálne problémy sa budú riešiť mesačne na
pracovných poradách ( posledný pondelok v mesiaci ).
3. Do roka sa dvakrát vyhodnotí činnosť školy vo všetkých oblastiach, analyzujú sa
výsledky a prijmú opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce.
Hodnotenie činnosti uskutoční riaditeľka školy za 1. a 2. polrok školského roka:
zodp.: riaditeľka školy
termín : koniec 1. a 2. polroka šk. roka.
4. Plán práce školy je v súlade s plánmi práce interných metodických orgánov,
výchovného poradcu na škole, triednych učiteľov, ŠKD, plánom činnosti
koordinátora prevencie drogových závislostí, plánom exkurzií a výletov, plánom
koordinátora VMaR a plánom starostlivosti o zdravie žiakov:
termín : koniec septembra 2012
zodp. : riaditeľka školy
zást. riad. školy
vedúca MZ
35
predsedovia PK
PaedDr. I.Surovecová, vých. poradca
tr.učitelia 1.-9
vychovávateľky ŠKD
Mgr. A.Bazsóová, koordinátor PDZ
Mgr. M.Jozefiková, koordinátor VMaR
Mgr. K. Szászová, koordinátor Env.v.
Pedagogické rady:
a/ august 2012
- pokyny na organizáciu vyučovania v školskom roku 2012-2013
- schválenie variantov učebných plánov
- klasifikácia výchovných predmetov na 2.stupni
b/ september 2012 - Prerokovanie a schválenie Školského vzdelávacieho
programu, plánu práce školy na školský rok 2012/2013,
prerokovanie rozvrhu hodín na 2012/2013 a práce nadčas,
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (zabezpečenie potrieb vzdelávania žiakov), rozvrh pre
žiakov s MP, rediagnostika a intervencia žiakov v Centre
špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), návrh žiakov na
psychologické vyšetrenia v CŠPP a prevencie
c/ klasifikačné
- za 1. polrok – 21. januára 2013 Hodnotenie
a klasifikácia žiakov za 1. polrok šk. roka
2012/2013.
Informácie o celoplošnom testovaní žiakov 9.
ročníka ZŠ, poverenie pedagóga prevzatím
zásielky od kuriéra, určenie koordinátora
a administrátora, poverenie pre pedagóga,
ktorý bude vyslaný ako supervízor na
vybranú školu.
Hodnotenie plnenia plánu hlavných úloh za
I.polrok škols. roka 2012/2013
- za 2. polrok - 21. júna 2013
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na 2. polrok
šk. roka 2012/2013
d/ zamerané na priebežné hodnotenie žiakov:
-19. november 2012
-17. apríl 2013
36
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2012 – 2013
V súlade s vyhláškou MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole sa určuje
obdobie školského vyučovania a školských prázdnin nasledovne:
Školský rok sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína
3. septembra 2012. Vyučovanie podia rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012.
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 a končí sa 28. júna
2013
Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013
Prázdniny
Posledný deň
Termín prázdnin
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin
30. október 2012 31. október –
(utorok)
2. november 2012
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
21. december
2012 (piatok)
24. december
2012 – 7. január
2013
8. január 2013
(utorok)
31. január 2013
(štvrtok)
1. február 2013
(piatok)
4. február 2013
(pondelok)
Košický kraj,
Prešovský kraj
15. február 2013
(piatok)
18. február –
22. február 2013
25. február 2013
(pondelok)
Banskobystrický
kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
22. február 2013
(piatok)
25. február –
1. marec 2013
4. marec 2013
(pondelok)
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
1. marec 2013
(piatok)
4. marec –
8. marec 2013
11. marec 2013
(pondelok)
27. marec 2013
(streda)
28. marec –
2. apríl 2013
3. apríl 2013
(streda)
28. jún 2013
(piatok)
1. júl –
30. august 2013
2. september
2013 (pondelok)
jesenné
vianočné
5. november
2012 (pondelok)
polročné
jarné
veľkonočné
letné
37
ODBORNO-METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY
Na škole pracujú nasledovné odborno-metodické orgány:
Metodické združenie
vedúca: Mgr.M.Jozefíková
Predmetová komisia
(spoločensko-vedné predmety)
predseda: Mgr.A. Labanczová
Predmetová komisia
(prírodné vedy)
predseda: Mgr.K.Szászová
Pedagógovia školy sú členmi asociácií :
PaedDr.I.Surovecová – Slovenská asociácia učiteľov angličtiny na Slovensku.
Všetci pedagogickí pracovníci sa budú zapájať do vzdelávacích programov, aktivít
a work-shopov organizovaných MPC Bratislava, MPC regionálne pracovisko Nitra, ŠVS
v Piešťanoch, pedagogickými inštitúciami a pod. Získané poznatky odovzdajú kolegom
na zasadnutiach MZ a PK, pracovných poradách a pedagogických radách. Skúsenosti
budú aktívne využívať v priamej práci s deťmi.
Zasadnutia MZ a PK sa budú uskutočňovať podľa potreby a riadiť vopred
priprave-ným plánom, ktorý je súčasťou Plánu práce školy.
MZ si v tomto školskom roku dalo za priority :
spoluprácu so ŠKD
spoluprácu s MŠ na Ulici malej
PK v tomto školskom roku kladie za prioritu pripraviť žiakov na Testovanie 9 13.
marca 2013 a náhradný termín je 26. marca 2013 (testovanie sa bude realizovať podľa
pokynov MŠ SR) aj prostredníctvom KOMPARO 9 z matematiky a slovenského jazyka
a zapojiť sa do KOMPARO aj v nižších ročníkoch na 2.stupni.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
Prioritou v tomto školskom roku bude podporovať všetky spôsoby a formy štúdia,
ktoré vedú ku skvalitneniu počítačovej gramotnosti pedagogických pracovníkov.
Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ v predmete Informatika, ktorého cieľom je rozvoj
kľúčových kompetencií , prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických
zamestnancov.
Učitelia majú možnosť získať základné zručnosti s IKT na školeniach
organizovaných
Školskými výpočtovými strediskami a vyučujíce našej školy sa budú týchto
školení zúčastňovať jako v predchádzajúcich rokoch.
Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Denisa Polhammerová absolvuje v šk.roku 2012/2013
funkčné vzdelávanie.
V rámci projektu MRK absolvuje adaptačné vzdelávanie Mgr. Szuhová, zodpovedná je
pani riaditeľka PaedDr. Tímea Szegiová
Vychovávateľka ŠKD Petra Pálinkášová sa v šk. roku vzdeláva PF Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre v 3.ročníku bakalárskeho štúdia ,,Predškolská a
38
elementárna pedagogika. Vychovávateľka Magdaléna Šimoneková v školskom roku
2012-2013 začne stúdium na PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v 1.ročníku
bakalárskeho štúdia ,,Predškolská a elementárna pedagogika. Mgr. Iveta Bartková
začne vzdelávanie Geogebra v edukačnom procese.
V rámci projektu ,, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“
sa budú učitelia priebežne vzdelávať v oblasti IKT.
ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKA
Zápis detí do 1.ročníka ZŠ sa bude konať v súlade s POP MŠ SR a vyhláškou
MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov.
V súlade s uvedeným pokynom je potrebné zabezpečiť intenzívnu spoluprácu
riaditeľov ZŠ, MŠ a pedagogicko-psychologických poradní:
zodp. :PaedDr.T. Szegiová, riad. školy
termín :20. a 21. január 2013.
Pri zápise žiakov do 1.ročníka ZŠ zistiť počty žiakov prihlásených na
náboženskú výchovu pre nasledujúci školský rok , ktoré riaditeľ školy nahlási najneskôr
do 15.06. zriaďovateľovi školy:
zodp. :PaedDr.T. Szegiová, riad. školy
termín : jún 2013
Pri zápise detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo
neovládajúcich dostatočne vyučovací jazyk školy po dovŕšení 6. roku odporučiť na
vyšetrenie v PPP:
zodp. :PaedDr.T. Szegiová, riad. školy
termín : do konca šk.roka
Pri zápise žiakov do 1.ročníka ZŠ zabezpečiť poskytnutie informácií rodičom
v súvislosti s možnosťami a ponukami školy na školský rok 2012-2013:
zodp. :PaedDr.T. Szegiová, riad. školy
termín : na zasadnutí rodičov v MŠ
Je potrebné skvalitniť spoluprácu s MŠ v záujme zníženia problémov adaptácie
detí na školské prostredie v prvom ročníku základnej školy:
zodp. : vedúca MZ
PaedDr.T. Szegiová, riad. školy
termín : v priebehu školského roka
39
III. VÝCHOVNÝ PORADCA NA ŠKOLE
Výchovnou poradkyňou na škole v tomto školskom roku je PaedDr. Iveta
Surovecová.
Hlavné úlohy :



I.
vykonávať poradenstvo pri riešení vzdelávacích a profesionálnych potrieb detí,
koordinovať sprostredkovanie pedagogických a psychologických služeb žiakom
a ich zákonným zástupcom v spolupráci s triednymi učiteľmi,
spolupracovať s odbornými zamestnancami poradenských zariadení v územnej
pôsobnosti
Oblasť profesionálnej orientácie
1. Vypracovať vlastnú koncepciu, náplň práce a časový plán úloh výchovného
poradcu. Zabezpečiť podmienky poradenskej, metodickej a informačnej pomoci
žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.
termín : september 2012
zodp. : výchovný poradca
2. Sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. ročníka k voľbe povolania
podľa požiadaviek ZZ žiakov a podmienok CPPPaP.
termín : október 2012
zodp. : vých.poradca, t.uč.8.ročníka
3. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na SŠ
v určených termínoch.
termín : podľa pokynov
zodp. : vých.poradca, t.uč.
4. Na evidenciu, spracovanie informácií a komunikáciu so ŠVS využívať program
PROFORIENT a elektronickú poštu.
termín: priebežne
zodp. : vých.poradca
5. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS, ÚIPŠ, organizácií zaoberajúcimi sa
poradenstvom v oblasti profesijnej orientácie a webovými stránkami stredných škôl na
internete
termín : priebežne
zodp. : vých. poradca
6. Poskytovať informácie žiakom končiaceho ročníka na základnej škole o možnostiach štúdia na stredných školách. Vychádzať zo siete škôl schválených MŠ SR pre
školský rok 2012 / 2013.
termín : priebežne
zodp. : vých.poradca, t.uč.
40
Oblasť starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
II.
1. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie
dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické
alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.
termín: : úloha stála
zodp. : t.uč., vých.poradca
2. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu žiakov so ŠVVP. Sprostredkovať rodičom
individuálne konzultácie v odborno-poradenských zariadeniach v územnej pôsobnosti.
termín : priebežne
zodp. : t.uč., vých. poradca
3. Pri vypracúvaní individuálnych plánov zabezpečovať odborné konzultácie
pedagogických pracovníkov so psychológom a špeciálnym pedagógom.
termín: priebežne
zodp. : vých.poradca
priebežn4. Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP dohliadať na
realizáciu odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými
vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi.
T : úloha stála
Z : vyučujúci jednotlivých predmetov,
vých. poradca
5. Sledovať žiakov s nadaním a talentom. Zabezpečiť ich odborné psychologické
vyšetrenie a pri ich vzdelávaní dodržať pokyny zariadenia psychologického
poradenstva a prevencie.
T : priebežne
Z : vyučujúci jednotlivých predmetov
vých.poradca
III.
Oblasť spolupráce s inými subjektmi výchovy a vzdelania
A / Spolupráca s odbornými zamestnancami poradenských zariadení
v územnej pôsobnosti



CPPPaP v Komárne – Mgr. Katarína Uhrinová – psychológ
CPPPaP v Komárne – Mgr. Darina Ježová – profesijná orientácia
CŠPP v Komárne – PaedDr. Xénia Getlerová – špeciálny pedagog
41
B / Spolupráca so ŠVS

ŠVS Piešťany – p. Jana Kalačová – prijímacie skúšky na SŠ
Oblasti spolupráce :
-
zber informácií o žiakoch prihlásených na SŠ,
výmena informácií medzi ZŠ a ŠVS prostredníctvom programu PROFORIENT,
sledovať zmeny a úpravy v prijímacom konaní a vyplňovaní prihlášok,
sledovať stav naplnenosti škôl,
sledovať informácie o konaní PS,
sledovať voľné miesta na SŠ po PS,
C / Spolupráca so SŠ
Oblasti spolupráce :
-
-
návštevy VP zo SŠ,
návštevy DOD na SŠ žiakmi a ich ZZ,
informácie o študijných a učebných odboroch, kritériách prijatia na štúdium,
o odboroch, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
talentu žiakov,
termíny konania 1. resp. 2. kola PS,
D / Spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov
Oblasti spolupráce :
-
oboznámiť rodičov s úlohami pri rozmiestňovaní žiakov (viď. harmonogram –
úlohy ZZ a ZŠ v časti I. Oblasť profesionálnej orientácie),
preferovať individuálne konzultácie so žiakmi a ich ZZ pri výbere stredných škôl
(v čase konzultačných hodín VP),
poskytnúť webové adresy a kontakty SŠ a ŠVS na Slovensku ZZ žiakov,
informovať rodičov o DOD na SŠ,
spolupracovať pri nahlasovaní žiakov na PsV k voľbe povolania,
informovať rodičov o konzultačných hodinách VP,
spolupracovať so ZZ pri vyplňovaní prihlášok na SŠ,
poskytnúť pomoc rodičom pri vyhľadávaní voľných miest na školách po 2. kole
PS,
poskytnúť pomoc rodičom pri odvolacom konaní po PS,
E / Spolupráca s vedením školy
Oblasti spolupráce :
-
predložiť plán výchovného poradenstva na schválenie vedeniu školy; v prípade
potreby plán doplniť alebo urobiť zmeny,
informovať vedenie školy o všetkých zmenách a aktuálnych informáciách
získaných na zasadnutí VP v Komárne, informáciách zo ŠVS alebo iných
organizácií, inštitúcií, ktoré sa týkajú výchovného poradenstva,
42
-
spolupracovať pri postupe prijímania žiakov do SŠ,
informovať vedenie a žiadať pomoc pri riešení problémov,
F / Spolupráca s triednymi učiteľmi
Oblasti spolupráce :
-
úzko spolupracovať pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov,
predovšetkým žiakov so ŠVVP,
spolupracovať s triednymi učiteľmi 8. a 9. ročníka v oblasti profesijnej orientácie
žiakov,
odovzdávať všetky odborno-metodické poznatky získané na seminároch VP,
G / Spolupráca s ostatnými subjektmi výchovy a vzdelania
Oblasti spolupráce :
-
výchovno-vzdelávacie problémy riešiť na zasadnutiach IMÚ,
v spolupráci s detskou lekárkou sledovať zdravotný stav žiakov 9. ročníka a ich
spôsobilosť na SŠ,
pri výbere škôl venovať pozornosť žiakom so zníženou pracovnou schopnosťou,
mimoriadnu pozornosť pri výbere škôl venovať žiakom s mentálnym postihnutím,
spolupracovať s koordinátorom PDZ pri realizácii preventívnych programov a
aktivít na škole,
spolupracovať s ÚPSVaR v Komárne v oblasti profesijnej orientácie žiakov
INDIVIDUÁLNA INTEGRÁCIA ŽIAKOV
SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
V školskom roku 2012 – 2013 na základe písomného vyjadrenia CPPP a CŠPgP
vyplývajúceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiakov
budú na škole 7 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí
budú vzdelávaní formou individuálnej integrácie v bežných triedach:
-
Vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací program v spolupráci so špeciálnym
pedagógom:
zodp.: vyučujúci príslušných predmetov
termín: po dohode so špec.pedagógom
(september – október 2012).
-
Adekvátne hodnotenie a klasifikácia žiakov podľa pokynov poradenského
zariadenia:
zodp.: príslušní vyučujúci
termín: úloha stála
Zabezpečiť pravidelnú konzultáciu so zákonným zástupcom žiaka o problematike
vzdelávania integrovaného žiaka:
zodp.: triedni učitelia a vyučujúci
príslušných predmetov
termín: úloha stála
-
43
-
Viesť dokumentáciu žiakov:
zodp.: príslušní triedni učitelia
termín: úloha stála
-
Prerokovanie integrácie v pedagogickej rade:
zodp.: PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
termín: september 2012
-
Pri integrácii týchto žiakov rešpektovať zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou:
zodp.:PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
termín: úloha stála
-
Iniciovať psychologickú rediagnostiku žiakov:
zodp.: PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
príslušní triedni učitelia
termín: podľa správ z odborných
vyšetrení
IV. OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) je súčasťou výchovnovzdeláva-cieho procesu na škole. Pri jeho realizácii je potrebné postupovať podľa
príslušných pokynov a zamerať sa na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, na
výchovu k bezpečnému správaniu
sa pri práci a mimoriadnych udalostiach.
Ochranu života a zdravia realizovať v súlade s novými Učebnými osnovami
Ochrana života a zdravia pre 1.-9.ročník základných škôl schválenými MŠ SR dňa
21.01.2002 pod číslom 85/2002-41 s platnosťou od 01.02.2002.
Zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu pre 1.stupeň ZŠ ročníkový
vzdelávací štandard povinného učiva OčaP s exemplifikačnými úlohami č. CD – 2005 –
20331 / 28738 – 1 : 091.
Pre 2.stupeň ZŠ zaradiť výstupný vzdelávací štandard s exemplifikačnými
úlohami č. CD – 2005 – 20331 / 28738 – 1 : 091.
Ciele a úlohy OŽZ realizujú na jednotlivých hodinách na vybraných predmetoch,
ktoré súvisia s úlohami OŽZ svojimi tematickými celkami či výchovným zameraním.
Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách
realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu
a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a
účelových cvičení. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany
človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná
výchova do iných vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana
človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na
44
ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode,
ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho
okolie.
-
Na ročníkoch 1.-4. organizovať didaktické hry spojené s vychádzkami do prírody
v rozsahu teoretickej časti - 2 vyuč.hodiny a praktickém časti - 4 vyučovacích hodín
raz ročne:
zodp.: PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
tr.učitelia 1.-4.
termín: jún 2013
-
Na ročníkoch 5.-9. realizovať teoretickú prípravu v rozsahu 3 vyuč.hodín a
praktickej časti - 5 vyučovacích hodín v nadväznosti na obsahové zameranie
plánovaného účelového cvičenia
zodp. PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
Mgr.D. Polhammerová,zás.škol
termín: november 2012
jún 2013
-
Implementovať branno-bezpečnostnú problematiku do obsahového zamerania ÚC
zodp.: všetci vyučujúci
termín: november 2012, jún 2013.
V . SPOLUPRÁCA S ĎALŠÍMI ČINITEĽMI
Hlavným cieľom spolupráce je skvalitnenie interakcie medzi školou a ostatnými
sub-jektmi výchovy a vzdelania. Najdôležitejším článkom naďalej zostáva spolupráca
ško-ly a rodiny, školy s RR a RŠ.Podľa povahy spolupráce s organizáciami, inštitúciami
a podnikateľskými subjektmi sa v tomto školskom roku bude spolupracovať v nasledovných oblastiach:
a/ Oblasť vzdelávacia
Rada rodičov, Rada školy, triedne aktívy, OcÚ, SŠÚ Marcelová, KŠÚ, MŠ SR,
ŠPÚ, ÚIPŠ, ŠVS, výchovno-vzdelávacie inštitúcie, nadácie, asociácie učiteľov, PPP,
MŠ, atď.
Oblasť spolupráce : spoločne sa podieľať a hľadať riešenia na problémy
školského života, využívanie odborno-metodickej pomoci, spolupráca s MŠ, apod.:
zodp. : riad.školy
zástupca riad.školy
vedúca MZ a predsedovia PK
termín : úloha stála
45
b/ Oblasť kultúrno-spoločenská
MKS, DAB v Nitre, oblastné divadlo v Komárne, Dom Matice slovenskej
v Komár-ne, MO MS, OcÚ, MŠ, iné kultúrne ustanovizne, RR, RŠ, OZ JUNIOR a iné
Oblasť spolupráce: spolupracovať pri organizovaní kultúrnych podujatí, slávností
na škole, zabezpečenie Dňa detí, karnevalu, zábavy rodičia – učitelia, zapájanie sa do
kultúrno-spoločenského života obce: zodp.: riad.školy
zástupca riad.školy
Mgr. D.Polhammerová
Mgr. A.Bazsóová
P.Pálinkásová
termín : úloha stála
c/ Oblasť technicko-hospodárska
OcÚ, RR, RŠ, miestne PD, Lesná správa, podnikateľské subjekty a iné.
Oblasť spolupráce: získavanie sponzorov, zabezpečenie najnevyhnutnejších UP
a DT pre školu, skrášlenie interiéru a exteriéru školy, výpomoc pri haváriách a
väčších opravách, ap.:
zodp.: riad.školy
zástupca riad.školy
Mgr. K.Szászová
termín: úloha stála
d/ Iné
Farský úrad, PZ SR, detský lekár, PPP, OÚ-odbor sociálnych vecí, iné
Oblasť spolupráce: organizačné otázky vyučovacieho procesu, riešenie možného problému „záškoláctva“, kriminality mládeže, otázky výchovného poradenstva
a výchova k voľbe povolania, návrhy na psychologické vyšetrenia žiakov, odbornometodická pomoc, oblasť prevencie drogových závislostí, výchova k manželstvu
a rodičovstvu, zabezpečenie aktívnej ochrany detí pred sociálnopatologickými javmi,
atď.:
zodp.: riad.školy
zástupca riad.školy
výchovný poradca
termín: úloha stála
46
TABUĽKA: ZÁUJMOVÉ ÚTVARY pre ZŠ
Prehľad činnosti záujmových útvarov - bez špecifikácie ročníka
P.č.
Názov záujmového útvaru
Vzdelávacia oblasť
/podľa prepojenia
s VP ISCED 1,2/
Umenie a kultúra:
Hudobná výchova - ISCED
1,2 ,
Jazyk a komunikácia:
Tvorivá dramatika -ISCED
1,2,
Zábavná angličtina - ISCED
1
Mat. a práca
s informáciami:
Mladý informatik ISCED 2
Prepojenie so záujmovými
útvarmi:
Tvorivé spracovanie
materiálu,
Hudba, spev, tanec,
Tvorivá dramatika
1.
Hudba, spev, tanec
Vedúca útvaru:
PaedDr. Martina Tužinčinová
2.
Ja, počítač a svet okolo nás
Vedúca útvaru:
PaedDr. Martina Tužinčinová
3.
Poznávanie a ochrana prírody
Vedúca útvaru:
Mgr. Klára Szászová
Človek a príroda:
Regionálna geografia
ISCED 2
4.
Tvorivá dramatika
Vedúca útvaru:
Mgr. Denisa Polhammerová
Jazyk a komunikácia:
Tvorivá dramatika -ISCED
1,2,
Zábavná angličtina - ISCED
1
Prepojenie so záujmovými
Ročník
Časová dotácia NÁVRH
47
Stručná charakteristika ZÚ
Doba trvania
záujmového útvaru:
10 mesiacov,
2 hodiny týždenne
esteticko-výchovná práca s piesňou, pohybové a tanečné aktivity,
hudobné a inštrumentálne činnosti, zážitkové učenie, tvorba a
nácvik vlastných tanečných choreografií, reflexia, tvorivé aktivity
Doba trvania
záujmového útvaru:
10 mesiacov,
1 hodina
týždenne
využitie informačno-komunikačných technológií
Doba trvania
záujmového útvaru:
10 mesiacov,
1 hodina
týždenne
Doba trvania
záujmového útvaru:
10 mesiacov,
3 hodiny týždenne
práca s mapou, kompasom, buzolou a atlasmi zvierat a rastlín, fauna
a flóra, známe prírodné oblasti v okolí, ochrana prírody
dramatizácia, pantomíma, rozhovor, pohybové aktivity, hudobné
činnosti, zážitkové učenie, hra, čítanie príbehov, tvorba osnov,
reflexia, skupinová práca, vychádzky, aktivity v prírode, tvorivé
aktivity
útvarmi:
Hudba, spev, tanec,
Šijeme
5.
Tvorivé spracovanie materiálu
Vedúca útvaru:
Mgr. Angela Labanczová
6.
Šijeme
Vedúca útvaru:
Mgr. Marta Jozefíková
7.
Šport a športové modelárstvo
Vedúca útvaru:
Mgr. Alena Bazsóová
Mat. a práca
s informáciami:
Mladý informatik ISCED 2,
Človek a svet práce:
Domov a práca, ISCED 2
Človek a svet práce:
Domov a práca, ISCED 2,
Prepojenie so záujmovými
útvarmi:
Hudba, spev, tanec,
Tvorivá dramatika
Doba trvania
záujmového útvaru:
10 mesiacov,
1 hodina týždenne
zážitkové učenie, netradičné výtvarné techniky, plošné a priestorové
vytváranie, maľba, kresba, grafika
Doba trvania
záujmového útvaru:
10 mesiacov,
1 hodina
týždenne
základné druhy textílií, údržba textílií, základy ručného a
strojového šitia, operácie pri obsluhe šijacieho stroja.
Zdravie a pohyb:
Loptové hry, ISCED 2,
Prepojenie so záujmovými
útvarmi:
Hudba, spev, tanec,
Tvorivá dramatika
Doba trvania
záujmového útvaru:
10 mesiacov,
1 hodina
týždenne
jemná motorika a technické zručnosti, vzťah k pohybovým
aktivitám a k vlastnému zdraviu, základné pohybové schopnosti a
zručnosti pri herných činnostiach, výroba modelov podľa technickej
dokumentácie.
48
VI. PROJEKT MRK
NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT
„VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“
Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný
projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu
v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom,
Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom
samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára
2015.
Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou
projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová
kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.
HLAVNÝMI AKTIVITAMI PROJEKTU SÚ:
• Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
• Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)
• Technická podpora aktivít národného projektu
VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na
základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov
s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov
kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj
v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje
tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre
potreby programov kontinuálneho vzdelávania.
PODPORA CELODENNÉHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU (ĎALEJ LEN „CVS“)
CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane
voľnočasovej starostlivosti.
V rámci projektu sa na škole zavedli zájmové
útvary,ktoré budú pracovať podľa harmonogramu práce . Vyučujúce budú
zodpovedať za realizáciu zájmových útvarov počas celého školského roka 20122013.
Technická podpora aktivit národného projektu
Škola dostane 2 interaktívne systémy, 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur
podľa vlastného výberu z předloženého katalógu spracovaného na zíklade analýzy
potrieb ZŠ, škola získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1 000 eur.
49
Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov zlepšiť úroveň z marginalizovaných rómskych komuníta
tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďaľšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu
pre potreby trhu práce. Specifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné
kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych
komunit.
VII. MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ŠKOLY
Hlavné úlohy v tomto školskom roku sú:
o zapájať sa do projektov vyhlasovaných MŠ SR a inými inštitúciami na
získanie financií a pomôcok na vyučovací proces
o vyhľadávanie a oslovovanie jednotlivcov, firiem a inštitúcií ochotných
pomôcť škole a priamo či nepriamo sa spolupodieľať pri napĺňaní cieľov
a úloh školy
o hľadať sponzorov z radov rodičov, súkromných podnikateľov v obci
a blízkom okolí
o spolupracovať s RR a RŠ pri zabezpečení plynulého chodu školy,
vybaviť školu najdôležitejšou a najnutnejšou didaktickou technikou
a učebnými pomôckami podľa finančných možností školy
o dbať o úpravu areálu školy v spolupráci s PD, OcÚ, Lesnou správou
a rodičmi našich žiakov
o Rozširovat vedomosti a záujem žiakov o cudzie jazyky už od 1.ročníka –
v súlade s orientaciou školy na informatickú výchovu a rozvoj cudzích
jazykov
o zvýšiť kompetencie učiteľov na 1. úrovni /mierne pokročilý/ a 2. úrovni
/pokročilý/v oblasti informatizácie
Konkrétne úlohy v tomto školskom roku:
A/ vypracovať projekty zamerané na získanie financií pre voľnočasové aktivity
zvýšenie úrovne vzdelania
B/ zvýšiť kvalitu školy vytvorením prostredia pre žiakov na vyučovanie
s informačnými a komunikačnými prostriedkami
C/ zabezpečiť opravu a najnutnejšie vybavenie k PC
E/ zakúpenie UP do jednotlivých kabinetov
F/ zakúpiť spoločenské hry, hračky a iné pomôcky do ŠKD
zodp.: PaedDr. T. Szegiová riad.školy
Mgr. D. Polhammerová, zást.
riaditeľa školy
ostatní vyučujúci
termín: úloha stála
priebehu šk.roka a podľa aktuálnosti
50
VIII. VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA
Vnútroškolská kontrola tvorí súčasť Plánu práce školy na školský rok 2012 –
2013. Jej konkrétne ciele a úlohy sú spracované v internom dokumente školy
„Vnútro-školská kontrola na školský rok 2012 – 2013.
V tomto školskom roku sa zvýši náročnosť na plnenie konkrétnych
a adresných úloh. Tie sa budú pravidelne kontrolovať na pracovných poradách
a pedagogických radách.
Aj v tomto školskom roku sa podrobne spracuje Správa o výsledkoch
a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2011/2012
v spolupráci vedením školy a prejedná sa na pedagogickej rade. Hodnotiaca správa
bude predložená školskej samospráve na prejednanie a schválenie a následne
zaslaná zriaďovateľovi.
Vnútorný poriadok školy ukladá všetkým pracovníkom plniť opatrenia uložené
školskou inšpekciou alebo iným nadriadeným orgánom. S ich výsledkami budú vždy
oboznámení a každý pedagogický pracovník ich bude plniť v rámci svojej kompetencie.
Vnútroškolská kontrola je rozdelená nasledovne:
roč.1.-4.
PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
ŠKD
PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
Mgr.D. Polhammerová, zást.riad.školy
roč.5.-9.
PaedDr. T. Szegiová, riad.školy
(predmety spoločensko-vedného charakteru, výchovné
predmety a prírodovedné predmety)
Mgr. D. Polhammerová, zást.riad.školy
(prírodovedné predmety a výchovné predmety, voliteľné
predmety)
Zabezpečenie zastupovania za neprítomných učiteľov:
Mgr. D. Polhammerová, zást.riad.školy
Hlavné úlohy vnútroškolskej kontroly na školský rok 2012 – 2013:
A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
dodržiavanie učebných plánov a učebných osnov a ich súlad s tematickými
plánmi jednotlivých vyučovacích predmetov,
sledovanie úrovne pripravenosti detí na vyučovanie v ŠKD,
sledovanie úrovne prevencie drogových závislostí na škole,
sledovanie plnenia opatrení vyplývajúcich z Koncepcie environmentálnej
výchovy a vzdelávania,
náležitú pozornosť venovať realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu na
roč.1.-9.,
pokračovať v realizácii vyučovania informatickej výchovy a anglického jazyka
na 1. stupni,
kvalitu realizácie povinnej telesnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ,
51
H/
I/
J/
K/
L/
M/
príprave žiakov na olympiády, predmetové a iné súťaže,
sledovať dodržiavanie práv dieťaťa podľa Dohovoru o právach dieťaťa,
kontrolovať a sledovať prácu interných metodických orgánov školy,
sledovať prácu triednych učiteľov s triednym kolektívom a rodičmi,
kontrolovať prácu výchovného poradcu v oblasti prevencie negatívnych
spoločenských javov, úroveň jej spolupráce s koordinátorom prevencie
drogových závislostí, triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi žiakov 8. a 9.
ročníka,
dôsledne sa venovať príprave žiakov na prijímacie pohovory a testovaniu
žiakov v 9. ročníku.
Hospitačná činnosť sa bude zameriavať na:
-
-
sledovanie úrovne aktívnej ústnej a písomnej komunikácie žiakov na hodinách
SJL ovládanie štátného jazyka, tvorba jazykových prejavov, prehlbovanie
čitateľskej gramotnosti,
komunikatívne zručnosti žiakov na 1. stupni,
dodržiavanie psychohygienickej skladby týždňa v ŠKD,
dodržanie štruktúry vyučovacej hodiny,
úroveň osvojenia si techniky čítania s porozuměním,
čitateľskú, matematickú a informačnú gramotnosť žiakov,
slovné hodnotenie žiakov na výchovných predmetoch,
zaťaženie žiakov,
práca na hodinách na vyučovacích predmetoch, kde sa pracuje s novými
učebnicami,
dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov,
práca s talentovanými, nadanými, integrovanými i slaboprospievajúcimi žiakmi,
dodržanie Vnútorného poriadku školy všetkými pracovníkmi,
vnútorný režim školy, dodržiavanie harmonogramu práce,
mimoškolská a mimotriedna činnosť a aktivity,
práca vedúcich jednotlivých kabinetov,
dodržanie náplne práce pedagogických a THP pracovníkov.
Spracovala : Mgr. Denisa Polhammerová, zástupca riaditeľa školy
V Bátorových Kosihách, dňa 15. septembra 2012
52
Download

PLÁN PRÁCE ŠKOLY - Základná škola v Bátorových Kosihách