Súkromná základná škola, Česká 10, 831 03 Bratislava
Elokované pracovisko: Kremeľská 2, 841 10 Devín
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
September 2014
ÚVOD
Plán práce na školský rok 2014/2015 vychádza zo Školského zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní Štátneho a Školského vzdelávacieho programu pre primárne i nižšie
sekundárne vzdelávanie a Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ SR na školský rok
2014/2015.
Plán práce zabezpečuje chod Súkromnej základnej školy. V tomto školskom roku
v základnej škole budú vzdelávať žiaci I.,II., III., IV., V., VI., VII. A VIII. ročníka ZŠ.
sa
Kvalita vzdelávania na škole je zabezpečená kvalifikovanými pedagógmi, ktorí pod vedením
vedúcich MZ a PK budú realizovať výučbu v jednotlivých predmetoch podľa tematických
výchovno-vzdelávacích plánov a učebných osnov. Hlavným cieľom je individuálny prístup ku
každému žiakovi, spolupráca s rodičmi, pedagogickou radou, Klubom rodičov, Žiackym
parlamentom a vedením školy, aby bolo v čo najväčšej miere dodržané prepojenie: rodičškola-žiak. Práca výchovného poradcu a koordinátorov súťaží, olympiád bude zameraná na
rozvíjanie gramotností a kompetencií žiaka, na dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa
a ochranu žiaka pred negatívnymi spoločenskými javmi.
Škola bude podporovať pedagógov v ich profesijnom a kariérnom raste, v aktivitách so
žiakmi, v spolupráci s pedagógmi iných škôl. Cieľom bude výmena skúseností z dôvodu
skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, prípravy žiakov do stredných odborných
škôl a gymnázií.
V základnom vzdelávaní sa budeme usilovať podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu,
logickému uvažovaniu a riešeniu problémov, umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia sa.
Budeme sa snažiť viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii, vytvárať u
nich potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní a v prežívaní životných situácií,
rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, prostrediu i k prírode. Pripravíme žiakov k
tomu, aby sa učili vedieť uplatňovať svoje práva a zodpovedne plniť svoje povinnosti.
Budeme viesť žiakov k tolerancii, ohľaduplnosti k iným ľuďom a kultúram, aktívne rozvíjať a
chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie a byť za ne zodpovedný.
Naším cieľom je, aby žiaci nadobudli primerane veku zmysluplné základné vedomosti
a zručnosti, mali vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa, jasné povedomie
národného a svetového kultúrneho dedičstva, mali záujem a potrebu zmysluplnej aktivity
a tvorivosti, nadobudli primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, mali
rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.
Vzdelávanie na 2. stupni sa budeme snažiť budovať na širokom rozvoji záujmov žiakov,
na vyšších učebných možnostiach žiakov a na previazanosti vzdelávania a života školy so
životom mimo nej. To umožňuje využiť náročnejšie metódy práce i nové zdroje a spôsoby
poznávania, zadávať komplexnejšie a dlhodobejšie úlohy či projekty a prenášať na žiakov
väčšiu zodpovednosť vo vzdelávaní .
Našou snahou bude využívanie metód a foriem vzdelávania, ktoré pomáhajú žiakom
získať vedomosti, zručnosti a návyky k samostatnému učeniu a utváraniu takých hodnôt a
postojov, ktoré vedú k uvážlivému a kultivovanému správaniu, k zodpovednému
rozhodovaniu a rešpektovaniu práv a povinností občana nášho štátu i Európskej únie.
HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
I.

Úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov a záverečných odporúčaní
vyplývajúcich z hodnotiacej správy školy:
Škola bude vytvárať podmienky pre:

















implementáciu prvkov environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho
procesu, globálne vzdelávanie, výchovu zameranú na vedenie žiakov k uvedomelej
spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, separáciu odpadov, zvýšenie
povedomia a správania žiakov k životnému prostrediu
skvalitnenie vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov
koordinátora environmentálnej výchovy,
budovanie školskej a pedagogickej knižnice,
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov, formovanie kladného vzťahu ku knihe
a literatúre, popoludňajších čitateľských aktivít v Školskom klube detí, venovať
zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením – budeme pokračovať v spolupráci
s knižnicou na Kutuzovovej ulici a v Devínskej Novej Vsi a v osobných
stretnutiach žiakov so spisovateľmi
používanie Európskeho jazykového portfólia ako nástroja autoevalvácie
a podpory učenia sa cudzieho jazyka, jazykovo integrované vyučovanie (CLIL)
hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, modelové
situačné vyučovanie, tvorivé prezentácie riešenia úloh,
participáciu v medzinárodných partnerských projektoch škôl v zmysle
multikultúrnej výchovy
prevenciu a elimináciu násilia a šikanovania v rámci Svetového dňa bez násilia
a Svetového dňa duševného zdravia,
podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pri príležitosti Svetového
dňa výživy a Svetového dňa mlieka, prevenciu obezity – opäť zorganizujeme Deň
ovocia a zeleniny ako deň otvorených dverí pre verejnosť,
koordinátorov: drogovej prevencie, VMaR, bezpečnosť a prevenciu proti šíreniu
legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí, zapojenie sa
do súťaže mladých záchranárov civilnej obrany,
zabezpečenie dôsledného uplatňovania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov v školských priestoroch, realizovanie aktivity Svetový deň nefajčenia,
výchovno-poradenské aktivity výchovného poradcu,
vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti,
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, intolerancie, rasizmu
zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách
prostredníctvom besied a výcvikom na detskom dopravnom ihrisku v spolupráci
s mestskou políciou a železnicami.
budeme podporovať predmetové olympiády, literárne súťaže, súťaže
v odborných vedomostiach a zručnostiach, športové súťaže žiakov,
pokračovanie vo vydávaní školského časopisu.
Škola sa bude riadiť záväznými dokumentmi podľa legislatívy pre regionálne školstvo,
vydanými a schválenými MŠ SR.
 Hlavné ciele činnosti školy na školský rok 2014/2015
a) plniť činnosti z Plánu práce školy a úlohy, ktoré vyplývajú z Plánu vnútroškolskej
kontroly
b) využívať také vyučovaní metódy a formy práce, ktoré rozvíjajú schopnosti, zručnosti,
prosociálne správanie žiakov,
c) dodržiavať psychohygienu na vyučovacích hodinách
d) aplikovať zážitkové vyučovanie, vyučovanie metódou CLIL, Európske jazykové
portfólio a využívať IKT na vyučovaní
e) rozvíjať u žiakov čitateľskú, finančnú, digitálnu, počítačovú, kultúrnu gramotnosť,
intelektuálne schopnosti, vzťah k materinskému jazyku, spolupatričnosť ku škole,
hrdosť na svoje mesto a štát
f) monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov
g) zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy, pokračovať v budovaní knižnice pre
žiakov a pedagógov
h) podporovať učiteľov v kariérnom raste, v účasti na školeniach a seminároch
i) zapájať sa do národných a medzinárodných projektov
j) poskytnúť pomoc začínajúcim učiteľom a uvádzať ich do praxe pod vedením
uvádzajúceho učiteľa formou adaptačného vzdelávania
k) organizovať DOD, otvorené hodiny pre rodičov i ostatnú verejnosť
l) rozvíjať spoluprácu a komunikáciu medzi učiteľmi
m) rozvíjať vzťah učiteľ – rodič – žiak
Škola bude zapájať žiakov do školských, národných i medzinárodných projektov a
podporovať partnerské vzťahy so školami Európskej únie – projekty:











Otvorená škola - Infovek
Národný program boja proti drogám /prevencia drogových závislostí/
Európa v škole - medzinárodný projekt
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Svetový deň nefajčenia
Svetový deň bez násilia a duševného zdravia
Národný program prevencie obezity
Svetový deň výživy – Deň ovocia a zeleniny
Svetový deň mlieka
Podpora rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti
Deň Zeme
V tomto školskom roku bude vyučovanie realizované podľa učebných plánov:


učebný plán Školského vzdelávacieho programu v 1.-4. ročníku - primárne
vzdelávanie - s platnosťou od 1. septembra 2012, doplnený k 1.9.2014
učebný plán Školského vzdelávacieho programu v 5. a 6. ročníku - nižšie sekundárne
vzdelávanie - s platnosťou od 1. septembra 2012, doplnený k 1.9.2014.
Vyučovací proces
Na základe učebných plánov pre 1.- 9. roč. ZŠ bude škola postupovať :
- I. stupeň
1.-4. ročník – Primárne vzdelávanie ISCED1
- ŠkVP
- II. stupeň 5. a 6.7.,8. ročník - Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED2 - ŠkVP
Prierezové témy sú začlenené do učebných osnov a plánov jednotlivých vyučovacích
predmetov.
II.
Hodnotenie a klasifikácia žiakov :
Pre I. stupeň ZŠ:
Prerokované a schválené na zasadnutí Metodického združenia I. stupňa dňa 1.7.2014,
schválená na pedagogickej rade dňa 27.8.2014
Klasifikácia je platná od 01. septembra 2014.
Model hodnotenia: kombinovaný
- t.j. predmety ETICKÁ a NÁBOŽENSKÁ výchova hodnotiť slovne a všetky ostatné
predmety klasifikovať.
Priebežné hodnotenie- klasifikovať 5 stupňami- priebežné hodnotenie sa uskutočňuje
pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má
hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka
a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na
konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie
zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom
predmete.
V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči
žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom
hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré
dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými
v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný
rast, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie
slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.
Podkladom pre klasifikáciu, priebežné aj celkové hodnotenie sú: pedagogické
pozorovanie činnosti a výkonov žiaka, pripravenosť na vyučovanie, rôzne druhy
skúšok, didaktické testy, portfóliá, referáty, denníky, praktické zručnosti...)
Žiak bude skúšaný za polročné obdobie minimálne dvakrát ústne alebo písomne, resp.
prakticky.
Kontrolné diktáty a polročné testy hodnotiť podľa bodov a percent- zachovať kvôli
uľahčeniu prechodu do 5.ročníka.
Percentuálne hodnotenie:
Známka
%
100 – 90
89 –70
69 – 50
49 – 30
29 - 0
1-výborný
2- chválitebný
3- dobrý
4- dostatočný
5- nedostatočný
Stupnica hodnotenia diktátov:
1.- 3.ročník
Chyba
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 a viac
Body
10
10
9
8
7
6
5,5
5
4
3,5
3
2,1,0...
Známka
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
4.ročník
Chyba
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 a viac
Body
10
9
8
7
6
5,5
5
4
3,5
3
2
1,0
Známka
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
Pre II.stupeň ZŠ:
Model hodnotenia: kombinovaný:
Percentá
100 % - 90 %
89 % - 70 %
69 % - 60 %
59 % - 40 %
39 % - 0 %
Známka
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
Chyba
Body Známka
1
10
1
2
9
1
3
8
2
4
7,5
2
5
6
3
6
5
4
7
4
4
8
3
5
9
2
5
10
1
5
11 a viac
0
5
Hodnotenie správania – podľa Metodických pokynov MŠ SR.
Komisionálne a opravné skúšky – podľa Metodických pokynov MŠ SR a v zmysle zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Stupne prospechu:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 - nedostatočný
III. Základné údaje o pedagogických a nepedagogických zamestnancoch
školy:
1.
Charakteristika pedagogického zboru
Naši pedagógovia sú vysoko kvalifikovaní, spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú
spôsobilosť. Neustále si podľa potrieb a záujmu zvyšujú svoju odbornosť ďalším
vzdelávaním. Vedúca MZ má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom
predpísané vzdelanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov.
VEDENIE ŠKOLY:
Riaditeľka školy: Mgr. Danka Regentová
Zástupkyňa pre 2. stupeň SZŠ: Mgr. Eva Škantárová
Vedúca MZ 1. stupeň: PaedDr. Emerita Holeková
Vedúce PK 2.stupeň: Mgr. Bačíková Monika – prírodovedné predmety
Mgr. Škantárová Eva – spoločensko-vedné predmety
Mgr. Veselová Svetlana – cudzie jazyky
Výchovný poradca: Mgr. Pamulová Jaroslava
Koordinátori:
Mgr. Baránková Viktória, koordinátorka prevencie
Mgr. Šóšiková Katarína – koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Mojžišová-Vigašová – koordinátorka environmentálnej výchovy
Iné úlohy:
Mgr. Kortišová Miroslava – správa web stránky školy
Mgr. Tihelková Katarína – ASC agenda
Mgr. Šugrová Ľubica – školský časopis
Pedagogický zbor:
Č.
Priezvisko, meno, titul
Aprobácia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BRENCUSOVÁ Nora, Mgr.
DAUBRAVOVÁ Zuzana, Mgr.
GBURÍKOVÁ Miroslava, Mgr.
GYURE Dóra
HABLÁKOVÁ Anna, Mgr.
HOLEKOVÁ Emerita, PaedDr.
JANÍKOVÁ Andrea
KEDEROVÁ Ľubica, Mgr.
KITTLEROVÁ Terézia, Mgr.
KORTIŠOVÁ Miroslava, Mgr.
KOVAČOVIČOVÁ Mária, Mgr.
KRAJČOVIČOVÁ Agáta, Mgr.
KMEŤ Michal
KURTOVÁ Veronika, Mgr.
MIKLUŠČÁKOVÁ Andrea,Mgr.
ORTUTAY Mikuláš, PaedDr.
PAMULOVÁ Jaroslava, Mgr.
1.st.
ANJ – MAT
ANJ
ANJ
1.st.
1.st.
1.st.
1.st., ANJ,HV
GEO
TEV
1.st.
Úväzok
Predmety
SJL,ETV,INF
ANJ, MAT
ANJ
HUV,ŠKD
ANJ
SJL,ETV,INF,VYV
ŠKD
ŠKD
ANJ,PRIR.,VLAS,MAT
SJL, MAT,TEV,HUV,VYV
VYV, ŠKD
ANJ,MAT,VLAS
GEO, INF
ŠKD
ŠKD
TEV
SJL,ETV,HUV,VYV,TEV
REGENTOVÁ Danka, Mgr.
SLOBODOVÁ Ľubica, Mgr.
ŠNEJTOVÁ Vladimíra, Mgr.
ŠÓŠIKOVÁ Katarína, Mgr.
MAKAJOVÁ Martina, Mgr.
POVODOVÁ Monika, Mgr.
18
19
20
21
MD
MD
1.st.
ANJ
TEV – šport a zdravie
ETV - SJL
SJL
ANJ
TEV
SJL, OBN,PRV
Nepedagogickí zamestnanci
Priezvisko a meno
Hedviga Tanglmayerová
Hatašová Anna
Ležovičová Marta
zaradenie
tajomníčka školy- Česká
upratovačka
vrátnička
1. Prehľad o triedach, triednych učiteľoch a počte žiakov :
SZŠ – Česká:
Počet
žiakov
Trieda
Triedny učiteľ
Zastupujúci učiteľ
Vychovávateľ
1.A
23
Pamulová Jaroslava
Holeková Rita
Kederová
2.A
16
Kortišová Miroslava
Kittlerová Tereza
Kovačovičová
2.B
15
Holeková Rita
Kederová Ľubica
Kovačovičová
3.A
22
Kittlerová Tereza
Kortišová Miroslava
Gyure
4.A
24
Holeková Rita
Kittlerová Tereza
Baránková
6.A
9
Šnejtová Vladimíra
Frantová Dominika
Šnejtová Vladimíra
Kedro Pavol
6.C
7.A
28
Šóšiková Katarína
Kičová Mária
8.D
22
Škantárová Eva
Solčanská Martina
SZŠ – Devín
Trieda
Počet
žiakov
Triedny učiteľ
Zastupujúci učiteľ
Vychovávateľ
1.B
14
Slobodová Ľubica
Cvrkalová Vanda
Kurtová
1.C
14
Brencusová Nora
Regentová Danka
Kurtová
2.C
11
Regentová Danka
Brencusová Nora
Mikluščáková
3.C
14
Krajčovičová Agáta
Habláková Anna
Janíková
4.B
14
Daubravová Zuzana
Ortutay Mikuláš
Janíková
5.A
15
Borovská Marta
Slobodová Ľubica
6.B
12
Habláková Anna
Gburiková Miroslava
7.B
17
Gburiková Miroslava
Habláková Anna
8.C
24
Cvrkalová Vanda
Borovská Marta
IV. Všeobecné podmienky












rešpektovať POP na školský rok 2014/2015 vydané MŠ SR
výchovu a vzdelávanie realizovať s účinnosťou od 1.septembra 2014 nasledovne:
a/ ŠVP – vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách
b/ ŠkVP – je základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova
a vzdelávanie na škole
rešpektovať a dodržiavať Metodický pokyn č. 22/2011na hodnotenie žiakov ZŠ a tiež
postupovať podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami
dodržiavať Vnútorný poriadok školy
vyučovacie hodiny realizovať premyslene, dôkladne po stránke odbornej i metodickej
dodržiavať štruktúru a čas vyučovacích hodín
dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a prevenciu proti drogám,
realizovať úlohy vyplývajúce z plánu koordinátora environmentálnej výchovy
dôsledne dodržiavať DEKLARÁCIU PRÁV DIEŤAŤA
výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv
v súlade s princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie zvyšovať povedomie
žiakov o globálnych témach a ich kritické myslenie v tejto oblasti
využívať medzipredmetové vzťahy na posilnenie tolerancie, odstraňovanie prejavov
rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie
venovať náležitú pozornosť výchove žiakov v duchu porozumenia, mieru,
znášanlivosti, rovnosti, priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými
a náboženskými skupinami



























zvyšovať kvalitu školy vytváraním prostredia na vyučovanie s IKT
spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami na skvalitnenie
environmentálnej výchovy
kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na rozvíjanie
kľúčových kompetencií detí a žiakov
prácu metodických orgánov zamerať cieľavedome na skvalitňovanie činnosti učiteľa
vo výchovno-vzdelávacom procese, monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov
žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení
na hodinách cudzích jazykov používať Európske jazykové portfólio ako nástroj
podpory učenia cudzieho jazyka metódou CLIL
využívať knižnično- informačné služby a podujatia knižníc
vytvoriť priestor na propagáciu zdravého životného štýlu, rozvíjať osvetovú,
vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú
vodu...
realizovať odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových
závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod
gesciou regionálneho CPPP
realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu
telesného a duševného zdravia ( podrobnejšie v plánoch koordinátorov )
pravidelne sledovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania zverejnené na
internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu, MŠ a súvisiacich inštitúcií
využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu
vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód
s využitím IKT
umožniť deťom Školského klubu detí využívať učebne IKT
implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu ,
regionálnu výchovu a realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu
a výchovu proti predsudkom
v školskom poriadku vymedziť opatrenia ohľadom používania mobilného telefónu
v zmysle §20 ods.7 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole
rozpracovať na vlastné podmienky Metodické usmernenie č.7/2006-R k prevencii
a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
dôsledne využívať informovaný súhlas zákonných zástupcov
monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú
analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie
podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl
venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch
vytvoriť priestor pre žiacku samosprávu s ohľadom na zákon č.596/2003Z.z.
zabezpečiť pre žiakov praktický výcvik a teoretické vyučovanie na detských
dopravných ihriskách
pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka podporovať konzumáciu
ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov
realizovať prevenciu HIV/AIDS formou besied a aktivitami k Svetovému dňu boja
proti HIV/AIDS
realizovať separovaný zber papiera, plastov a batérií
sledovať termínovník všetkých kôl súťaží
zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých
opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov

ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, pomôcok
a didaktickej techniky
V. ÚLOHY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
1. Práca učiteľov a triednych učiteľov











plniť výchovný plán triedneho učiteľa
realizovať triednické hodiny, ktoré budú súčasťou rozvrhu, zápis odovzdať vedeniu
školy
dôsledne dodržiavať MP na hodnotenie a klasifikáciu žiak, individuálny prístup k
žiakom
viesť pedagogickú dokumentáciu o žiakoch, sledovať dochádzku žiakov do školy
riešiť priestupky žiakov v súlade s MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a
Vnútorným poriadkom školy a prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny,
ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka. O týchto opatreniach vo výchove na
začiatku školského roka oboznámiť zákonných zástupcov žiakov v rámci triednych
aktívov
sledovať a oboznamovať sa so zákonmi, nariadeniami a vyhláškami súčasnej platnej
legislatívy
realizovať aktivity a besedy zamerané na riziká dospievania a podporu duševného
i telesného zdravia
priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať podmienky na tvorivú
atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu
uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie
viesť konzultačné hodiny pre žiakov a pre rodičov
organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, exkurzií
2. Úlohy pre vedenie školy
















zabezpečiť plynulý chod školy
aplikovať v riadiacej práci všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály
sledovať výchovnú prácu triednych učiteľov a krúžkovú činnosť na škole
sledovať prípravu žiakov na súťaže a predmetové olympiády / umiestnenia žiakov,
podiel vyučujúcich na ich príprave /
ustanoviť uvádzajúceho učiteľa pre začínajúcich učiteľov
sledovať a usmerňovať prácu MZ a PK
sledovať informácie na edičnom portáli MŠ SR ( elektronické objednávanie učebníc )
spolupracovať s výchovnou poradkyňou – žiaci s problémovým správaním
náležitú pozornosť venovať testovaniu vedomostnej úrovne žiakov ZŠ
hospitačná činnosť, vzorové hodiny, výmeny skúseností pedagógov
humanizácia procesu – vzťah: učiteľ a žiak
spolupracovať so zriaďovateľom školy
spolupracovať s vedúcou ŠJ, spoločne riešiť otázky školského stravovania
spolupráca s MC, štátnou jazykovou školou, British Council
účasť na seminároch a školeniach
podporovať učiteľov v sebavzdelávaní a sebahodnotení







spolupracovať s výchovným poradcom na škole pri riešení výchovných problémov
žiakov
ochraňovať zdravie zamestnancov v zmysle Zákona 377 /2004 o ochrane nefajčiarov
zjednocovať plány exkurzií, výletov
realizovať hospitačnú a kontrolnú činnosť
viesť a organizovať zasadnutia pracovných a pedagogických porád
kontrolovať a usmerňovať prácu prevádzkových zamestnancov
starať sa o technický stav budovy a areálu školy
3. MZ, PK a koordinátori:



usmerňovať činnosť pedagógov
realizovať zasadania
riadiť sa plánom MZ a PK
4. Smerovanie a vývoj školy


vytvárať tradíciu školy
náležitú pozornosť venovať získavaniu zručností žiakov v oblasti informačnokomunikačných technológií a získaniu základov zvládnutia cudzích jazykov už od 1.
ročníka.
 rozšíriť obsahové zameranie spolupráce s odbornými inštitúciami, školami, ktoré majú
spôsob vyučovania v anglickom alebo nemeckom jazyku, zintenzívniť spoluprácu
s rodičmi
 rozvíjať čitateľskú, digitálnu, finančnú a kultúrnu gramotnosť
 progresívne a efektívne metódy a formy práce
 tvorivo – humanistickú výchovu a vzdelávanie
 netradičné formy vyučovania, zážitková forma vyučovania, vyučovanie formou CLIL
 projektové, problémové a tvorivé vyučovanie, prezentácie prác žiakov
 maximálne využívať dostupnú didaktickú techniku, výpočtovú techniku, internet
a intranet
 výučbe slovenského jazyka a literatúry – rozvíjať schopnosť písomne komunikovať
a argumentovať v písomných a ústnych prejavoch, viesť žiakov k aktívnemu
poznávaniu a čítaniu pôvodnej klasickej a modernej literatúry
 výučbe cudzích jazykov, čítaniu s porozumením,
 výučbe informatiky a informatickej výchovy
 rozvíjanie komunikatívnosti v cudzom jazyku – Aj, Nj na I. aj II. stupni
 zjednotenie klasifikácie a podporovanie iniciatívy učiteľov
 venovať pozornosť –talentovaným žiakom /príprava na súťaže a olympiády/,
 úzko spolupracovať s CPPP na Hubeného ulici
 vytvoriť podmienky pre rôznorodú krúžkovú záujmovú činnosť, zapojiť sa do projektu
Veda nás baví, Mladí architekti
 organizovať náučno-poznávacie exkurzie
 rozvíjať partnerské styky s krajinami EÚ rôznymi formami
 aplikovať Európske jazykové portfólio (zvládnutie učebného procesu samotným
žiakom)
 venovať pozornosť medziľudským vzťahom na báze zásad demokracie a tolerantnosti
s plným rešpektovaním práv dieťaťa




podporovať sebadôveru, sebavedomie detí, stimulovať aktivitu, samostatnosť,
tvorivosť, viesť žiakov k sebakontrole, sebaovládaniu, sebahodnoteniu
Národný štandard finančnej gramotnosti implementovať do ŠkVP a jednotlivých
TTTP
pedagogickú komunikáciu budovať na dôvere, partnerstve, priateľstve, empatii
a asertivite vo vyučovacom procese
na formovanie žiackej osobnosti a posilnenie mravných princípov využívať vhodné
učivá vo všetkých predmetoch - najmä v etickej, náboženskej a občianskej výchove
VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY ŠKOLY:

pri zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ zabezpečiť, aby boli prítomní psychológ a pedagóg
MŠ
 termín
: február , náhr. t.: máj
 zodp.
: RŠ

v rámci predmetu SJL na I. aj II. stupni ZŠ klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových
prejavov, prácu s informáciami, čítanie s porozumením, čitateľskú gramotnosť
a schopnosť argumentovať
 termín
: priebežne
 zodp.
: vyučujúci SJL
vstupné previerky zo SJL,MAT
 termín
: do 15.9.
 zodp.
: vyučujúci SJL, MAT. ANJ


organizovať besedy o knihách, so spisovateľmi, návšteva knižníc
 termín
: marec a priebežne
 zodp.
: vyučujúci SJL, ŠKD

propagácia činnosti na web.stránke školy
 termín
 zodp.



: priebežne
: p. Kortišová
školský časopis 2x ročne

zodp.
: p. Šugrová


termín
zodp.
: október
: Pamulová, Brencusová
Slobodová
Imatrikulácia
príprava žiakov na olympiády ( CJ, BIO, M)
 termín
 zodp.
: podľa propozícií
: vyučujúci predmetov

zapojiť sa do programu Svetový deň výživy: Projekt Deň ovocia a zeleniny
 termín
: október
 zodp.
: TU a príslušní vyučujúci

besedy o ochrane zdravia – drogy, HIV/AIDS, fajčenie
 priebežne
 zodp.: koordinátor prevencie vyučujúce
predmetov EV, NBV,OBN

úprava násteniek k predmetom, projektom v triedach a na chodbách
 termín : priebežne
 zodp.: príslušní vyučujúci, na chodbách určené
vyučujúce

návšteva výstav, divadiel, výchovných koncertov
 termín : priebežne počas školského roka
 zodp. : vyučujúci jednotlivých predmetov, TU

príprava žiakov na výtvarné súťaže
 termín : podľa propozícií
 zodp. : vyučujúce VV

výchovné koncerty




termín : podľa ponuky
zodp. : vyučujúci HV a TU


termín : podľa potreby
zodp. : určení vyučujúci


termín : priebežne
zodp. : vyučujúci TEV
príprava kultúrnych programov
športové súťaže

aktualizácia výsledkov súťaží na web stránke a na nástenke
 termín : priebežne
 zodp. : p. Kortišová

fašiangový karneval





termín : február
zodp. : vychovávateľky ŠKD


termín : máj, jún
zodp. : TU v spolupráci s Klubom rodičov


termín
zodp.
Deň matiek, MDD
spolupráca s MŠ
Hviezdoslavov Kubín
: priebežne
: RŠ



termín
zodp.
: február - marec
: vyučujúce SJL


termín
zodp.
: február
: vyučujúci SJL, VV
Európa v škole

zabezpečiť podľa MŠ SR výcvik žiakov na DDI ( praktický výcvik a teoretická
výučba sa poskytujú bezplatne, informácia na www.minedu.sk )
 termín : marec - máj
 zodp. : p. Mikluščáková

v predmete OV skvalitniť výučbu ekonomických tém a venovať pozornosť
uplatňovaniu tolerancie, ľudským právam, spolupráci s európskymi národmi
a zvyšovaniu národného povedomia
 termín : priebežne počas škol. roka
 zodp. : všetci vyučujúci OBV

posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov I. stupňa
 termín : priebežne
 zodp. : vyučujúci SJL

náležitú pozornosť venovať medzinárodným kontaktom žiakov s anglicky a nemecky
hovoriacimi krajinami, zverejňovať výsledky medzinárodných kontaktov na
nástenkách AJ a NJ
 termín : priebežne počas roka
 zodp. : ZRŠ a vyučujúci jazykov

v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa zabezpečovať ochranu detí pred drogovými
závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím, týraním, sexuálnym zneužívaním
 termín : počas celého školského roka
 zodp.: TU, výchovný poradca




oboznámiť rodičov žiakov o opatreniach, ktoré škola vymedzila v Školskom
poriadku proti šíreniu drog v školskom prostredí
 termín : celoškolské ZRPŠ
 zodp TU
priebežne a pravidelne monitorovať zmeny v správaní žiakov. V prípade
oprávneného podozrenia fyzického alebo psychického týrania dieťaťa bezodkladne
riešiť problém v spolupráci s výchovnou poradkyňou, odborom sociálnych vecí,
pediatrom, políciou
 termín : priebežne
 zodp. : všetci učitelia v spolupráci
s výchovnou poradkyňou a riaditeľstvom
školy
,
Bezpečne na cestách – Dopravné múzeum
 termín: apríl
 zodp.: p. Kittlerová, Krajčovičová
Halloween party

termín: november

zodp.: TU, vychovávateľky ŠKD

Mikuláš

 termín: december
 zodp.: Z RŠ
Slávnostná akadémia k 10. výročiu založenia školy
 termín: december
 zodp.: RŠ a poverení učitelia

Prijímacie pohovory do vyšších ročníkov








termín: máj
zodp.: ved. MZ


termín: apríl
zodp.: TU, vychovávateľky ŠKD,
príslušní vyučujúci


termín: september a jún
zodp.: učiteľ TV,, TU,
vychovávateľky ŠKD


termín: máj
zodp.: vyučujúci EV, VV
Projekt: Deň Zeme
Ochrana človeka a prírody
Svetový deň nefajčenia
Európske jazykové portfólio CLIL – používanie na hod. CJ
 termín: celý školský rok
 zodp.: vyučujúci CJ
Olompiáda + globálne vzdelávanie v rámci ENV
 termín: celý školský rok
 zodp.: koordinátorka ENV
Noc s Andersenom, Hororová noc v knižnici, Imatrikulácie prvákov v knižnici
 termín: priebežne
 zodp.: vyučujúci SJL, ŠKD
VII. ORGANIZAČNÉ A ČASOVÉ ZABEZPEČENIE:

organizácia zápisu žiakov
termín: február
náhr. termín: máj

prijímacie pohovory žiakov do vyšších ročníkov

organizácia ochrany človeka a prírody
termín: máj

termín: 2-krát do roka,
I.st. 1-krát
organizácia plaveckého výcviku a lyžiarskeho kurzu
termín: október – november
VIII. ZODPOVEDNOST ZA JEDNOTLIVÉ ÚLOHY:
zápisnice z porád: p. Kortišová, Gyüre, Krajčovičová, Mikluščáková
bezpečnosť práce a požiarna ochrana: p. Krásny
koordinátori:
výchovné poradenstvo: p. Pamulová
koordinátor pre VMaR: p.Šóšiková
koordinátor pre ENV: p. Mojžišová – Vigašová
koordinátorka prevencie: p. Baránková
uvádzajúci učiteľ: p.Holeková, Krajčovičová
zbierky, metodická a žiacka knižnica: p. Kittlerová, Mikluščáková
školský časopis: p.Šugrová
správca zborovne: p. Kittlerová, Gburíková, Slobodová
učebnicový fond: p.Gáboríková
objednávanie doplnkových didaktických materiálov:pp.Kortišová,
Mikluščáková
j) zodpovednosť za www stránku školy: p. Kortišová
k) výzdoba chodieb, nástenky: p. Pamulová, Kurtová
l) ASC agenda – p. Tihelková
a)
b)
c)
o
o
o
o
d)
e)
f)
g)
h)
i)
IX. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV
Záujmová činnosť sa organizuje prostredníctvom záujmových útvarov a je financovaná
z prostriedkov rodičov a vzdelávacích poukazov. Plány sú súčasťou Plánu školy. O činnosti
krúžkov vedú vedúci evidenciu v triednych knihách.
Základný balík krúžkov – zahrnuté v poplatku – školnom:




Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Informatický
Pohybové hry
Rozšírená ponuka krúžkov - podľa záujmu žiakov pripravujeme krúžky:Brušné tance,
Floorball, LOPS lyžiarsky, Veda nás baví, EKO tvorba, dramatický, ľudové tance
Plán práce môže byť v priebehu školského roka doplnený a zmenený podľa potrieb
a zmenenej situácie v pedagogicko – organizačnom procese.
Bratislava 27. 08. 2014
.......................................................
Mgr. Danka Regentová
riaditeľka školy
Download

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015