ZŠ Mudroňova 83 Bratislava
811 03
PLÁN PRÁCE
NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
OBSAH:
1. Organizácia školy
2. Organizácia školského roku
3. Rozpracovanie úloh
3.1 Prioritné úlohy
3.2 Materiálno-technické vybavenie
4. Prílohy
4.1 Plán práce MZ 1.stupňa
4.2 Plán práce MZ ŠKD
4.3 Plán práce PK spoločensko-vedných
Predmetov
4.4 Plán práce PK cudzích jazykov
4.5 Plán práce PK prírodovedných
predmetov
4.6 Plán práce PK výchov
4.7 Plán práce koordinátora oblasti prevencie
závislostí
4.8 Plán práce výchovného poradcu
1. Organizácia školy
1. Údaje o škole:
počet tried:
21
I. stupeň: 12
II. stupeň: 9
počet oddelení ŠKD:
10
počet žiakov:
444
262
182
246
2. Kádrové obsadenie školy:
Vedenie školy: Mgr. Richard Savčinský – riaditeľ školy
Mgr. Silvia Bogárová – zástupkyňa riaditeľa školy
Ostatní funkcionári školy : Soňa Múčková – vedúca vychovávateľka školského
klubu detí
Bc. Zuzana Mráziková – vedúca školskej jedálne
Ing. Zuzana Križanová – výchovný poradca
Zástupcovia v RŠ: Ing. Zuzana Križanová
Mgr. Janka Kováčová
počet zamestnancov: 64
z toho ped. zam. - 42
neped. zam. - 9 – z toho 1 externý
prac. ŠJ
- 7
dohody
- 1
externí
- 5
Triednictvo na I. stupni:
1.A – Mgr. Iveta Kaščáková
1.B – Mgr. Martina Picová
1.C – Mgr. Zuzana Prodajová
2.A – Mgr. Milada Švárna
2.B – Mgr. Michaela Franců
2.C – Mgr. Nikola Kandrová
3.A – Mgr. Katarína Helbichová
3.B – Mgr. Jolana Durná
3.C – Mgr. Mária Procházková
4.A – Mgr. Lucia Poláková
4.B – Mgr. Janka Kováčová
4.C – Mgr. Denisa Vrancová
Triednictvo na II. stupni:
5.A – Mgr. Katarína Šimová
5.B – Mgr. Martin Lvončík
6.A – PhDr. Ľubor Maťátko
6.B – PaedDr. Zuzana Brliťová
7.A – PaedDr. Andrea Mikuláková
7.B – RNDr. Zuzana Mikolajová
8.A – Mgr. Beatrica Gregová
8.B – Mgr. Alica Labaničová
9.A – Mgr. Andrea Strečanská
Vychovávateľky v oddeleniach ŠKD:
1. oddelenie (1.A) – Zuzana Rybárová
2. oddelenie (1.B) – Mgr. Zuzana Bacúriková
3. oddelenie (1.C) – Ľubica Szudorová
4. oddelenie (2.A) – Alexandra Ružovičová
5. oddelenie (2.B) – Bc. Alžbeta Šimuneková
6. oddelenie (2.C) – Jana Trnková
7. oddelenie (3.A,B) – Soňa Svatošová
8. oddelenie (3.B,C) – Soňa Múčková
9. oddelenie (4.A,B) – Marcela Bertóková
10. oddelenie (4.A,C) – Marta Vicianová
Metodické orgány:
a) metodické združenia:
- I. stupeň – Mgr. Michaela Franců
- ŠKD – Soňa Múčková
b) predmetové komisie:
- spoločensko – vedné – SJL; DEJ; OBN; ETV –
Mgr. Beatrica Gregová
- cudzie jazyky – NEJ; ANJ – Ing. Zuzana Križanová
- prírodovedné –MAT; FYZ; CHEM; BIO; GEO –
Mgr. Andrea Strečanská
- výchovy - HUV – VYV – TSV – TECH/SVP – VYU
Mgr. Janka Kováčová
Pracovné funkcie:
a) správou kabinetov a kabinetných zbierok sú poverení:
M- Miko
Ch;Bi-Lip
Vv-Brl
F-Lvo
Hv-Kov
UK- Koz
Tv – Lab
Aj – Koz
Sj – Gre
ŠKD – Múč
Nj – Kri
SN – Lvo
Ge,D,On – Ma I.st – Fr
b) odborné učebne: telocvičňa – La
počítačová učebňa – Šim
c) koordinátori: - protidrog. prevencie – Ma
- envirom. výchova – Li
d) ostatné:
- rozvrh hodín – Sa, Bo, tr. uč.
- žiacke časopisy - Pro
- styky s MŠ
- Fr
- zdravotník
- Se
- bezp.tech.,PP - Boj, Bo
- fond učebníc – Fr (1.stupeň), Ma (2. stupeň)
- panely, výzdoba – Brl + ostatní vyučujúci
- kvety – Se
- vitrínky – prísl. uč.
- účelové cvičenie – La, Ka
- zápisnica – Koz
- internetová stránka školy – Po + ostatní vyučujúci
- školský časopis – Miku, Po
3. Zameranie školy: Školský vzdelávací program „Farebná škola“
Školský výchovný program „Mudráčik“
4. Počet integrovaných žiakov: 17
5. Neklasifikácia žiakov po prestupe zo školy s iným vyučovacím jazykom: 5
6. Neklasifikácia žiakov z predmetu TSV zo zdravotných dôvodov: 0
7. Žiaci s talentom s individuálnym prístupom: 7
8. Neklasifikácia žiakov z cudzieho jazyka na základe odporúčania CPPP: 3
Organizácia školského roku 2014/2015:
2. 9. 2014
11. 9.
22. 9.
30.10. – 31. 10.
10.11.
13.11.
22.12. – 7.1.2015
15.1.
26.1.
2. 2.
4.2.
6. – 7. 2.
2.3. – 6.3.
2.4.- 7.4.
8. 4.
13.4.
16.4.
4.6.
24.6.
- otvorenie školského roku
- triedne aktívy ZRPŠ – všetky ročníky
- Pedagogická rada – Hodnotiaca správa 2013/14, Návrh plánu
práce školy, Škol. vzdel./vých. program
- jesenné prázdniny
- Pedagogická rada – hodnotiaca za I. štvrťrok
- konzultácie učiteľov s rodičmi
- vianočné prázdniny
- triedne aktívy ZRPŠ – všetky ročníky
- Pedagogická rada – klasifikačná I. polrok
- polročné prázdniny
- Deň otvorených dverí
- zápis žiakov do 1. ročníka
- jarné prázdniny
- veľkonočné prázdniny
- Testovanie 9-2015
- Pedagogická rada - hodnotiaca za III. štvrťrok
- konzultácie učiteľov s rodičmi
- triedne aktívy ZRPŠ – všetky ročníky
- Pedagogická rada – klasifikačná II. polrok
3. Rozpracovanie úloh
3.1. Prioritné úlohy:
-
-
-
Zabezpečiť rozumovú, mravnú, pracovnú, estetickú a telesnú výchovu žiakov.
Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, humanizmu, demokracii,
mravným hodnotám, prosociálnemu cíteniu, rešpektovaniu názorovej
a náboženskej slobody. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu
a ostatným prejavom intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských
práv a slobôd z roku 1990 a medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých
foriem rasovej diskriminácie a Deklaráciou práv dieťaťa.
Vo vzdelávaní zvyšovať kvalitu a účinnosť na trvácnosť vedomostí, zručností
a návykov. Uplatňovať diferencované prístupy k výkonnejším a menej
výkonným žiakom, variabilitu foriem a metód prác, odstraňovať stereotyp,
podnecovať spontánne prejavy žiakov, rozvíjať kreativitu, samostatnosť,
činorodú pracovnú atmosféru, poskytovať priestor na individuálne prejavy
žiakov, vylúčiť mentorovanie a pasívne prijímanie poznatkov a vedomostí.
Vo výchove realizovať lepšie poznanie žiaka. Osobnejší, citlivejší prístup,
vylučovať metódy autoritatívnosti. Využívať vo väčšej miere vhodnú
motiváciu, pozitívny príklad, pozitívne hodnotenie ako aktivizačný prvok.
Väčší dôraz klásť na riešenie problémov už v zárodku v spolupráci s rodičmi.
Vyvíjať úsilie o vytvorenie vhodného prostredia v triede a vo vzťahoch,
zvyšovať záujem o učenie bez donucovania a strašenia známkou, písomkami.
Z: všetci ped.zamestnanci
T: priebežne
-
V zmysle prijatého Akčného plánu (uznesenia vlády SR c. 207/2002) venovať
intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, xenofóbie, rasizmu ,
antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie, predovšetkým v predmetoch
etická výchova, náuka o spoločnosti a občianska výchova s využitím
metodických materiálov – Tolerancia, Ľudské práva. Uskutočniť besedy
zamerané na výchovu detí a mládeže v oblasti prevencie trestnej činnosti. V
tejto oblasti spolupracovať s
mimovládnymi organizáciami a organizáciami činnými v trestnoprávnej
oblasti. Pedagogickí pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať zákon č.
365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon).
Z: p.Maťátko, prísl. uč.
T: priebežne
-
Dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. V zmysle článku 19
Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť ochranu detí pred všetkými formami
fyzického alebo psychického násilia poškodenia alebo zneužitia. Súčasne
zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi.
V prípade začínajúcich problémov v správaní využiť činnosť výchovnej
komisie. Pri opakovaných problémoch využiť spoluprácu s Centrom výchovnej
a psychologickej prevencie a školským psychológom.
Osobitnú pozornosť venovať podozreniam z fyzického alebo psychického
týrania, šikanovania zo strany spolužiakov, či iných osôb. V prípade
oprávneného podozrenia postupovať podľa Smernice školy k prevencii
a riešeniu šikanovania žiakov.
Z: všetci ped. zamestnanci
T: priebežne
-
V rámci triednických hodín ďalej prehlbovať poznatky a právne vedomie
žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných
dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach
dieťaťa. Dôsledne oboznámiť žiakov s Vnútorným poriadkom školy a so
zásadami na úseku BOZ,PO a evakuácie školy
Z:, tr. uč
T: priebežne
-
V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality realizovať
aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania s dôrazom
na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám
a prosociálnemu cíteniu. Pri týchto aktivitách využiť spoluprácu s Policajným
zborom.
Z: p. Bogárová
T: priebežne
-
Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory
zdravia. Realizáciu podpory zdravia zamerať na uplatňovanie správnych
návykov u žiakov na zdravý spôsob života, zdravého životného štýlu,
duševného zdravia, prevencie užívania návykových látok. Pripraviť besedu
o zdravej životospráve. V spolupráci s Ligou proti rakovine sa zapojiť do
akcie „Deň narcisov 2015“.
Z: p. Lipovská
T: priebežne
-
Podieľať sa na realizácii úloh vyplývajúcich z Koncepcie environmentálnej
výchovy a vzdelávania schválenej vládou SR uznesením č. 846/1997,
z Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja schválenom uznesením vlády
SR č. 978/2001. V praktickej realizácii využiť programy a projekty
mimovládnych organizácií ako aj pripraviť prednášky a besedy.
Z: vyuč. prír. predmetov,
a I. stupňa
T: priebežne
-
Enviromentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho
programu implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov
v školskom vzdelávacom programe
Z: všetci ped.zamestnanci
T: september 2014
-
Implementovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského
vzdelávacieho programu
Z: všetci ped. zamestnanci
T: september 2014
-
Ďalej pokračovať v separovanom zbere na škole s cieľom výchovného
pôsobenia na žiakov školy
Z: všetci ped. zamestnanci
T: priebežne
-
Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti
predsudkom
Z: uč. ETV, OBN
T: priebežne
-
Pri vyučovaní cudzích jazykov sa zamerať:
- na ďalšie zvyšovanie kvality výučby s využitím moderných
metód so zameraním na komunikačné schopnosti
- sprostredkovať pre žiakov možnosti ďalšej výučby jazykov
formou krúžkov v mimoškolskom čase
- zorganizovať jazykovo-poznávací pobyt v Anglicku s cieľom
zdokonaliť sa v anglickom jazyku
- zorganizovať týždenný pobyt študentov z iných krajín,
zameraný na predstavenie rodnej krajiny a kultúry v anglickom
jazyku
Z: vyuč. cudzích jazykov,
vedenie
T: priebežne
-
Využívať možnosti IKT:
- Vo vyučovacom procese využívať multimediálnu učebňu,
učebne s interaktívnou tabuľou (herňa ŠKD, 6.B, 9.A)
Z: všetci ped. zamestnanci
T: priebežne
- Pri vyučovaní využívať vo väčšej miere IKT.
Z: všetci ped. zamestnanci
T: priebežne
- Pokračovať v Internetovej žiackej knižke.
Z: uč. 3.-9. roč.
T: priebežne (najmenej
1x týždenne)
-
Priebežne aktualizovať webovú stránku školy potrebnými informáciami.
Vytvoriť z nej aktívny komunikačný kanál smerom k rodičovskej verejnosti.
Z: p. Poláková
T: priebežne
- Všetky školské aktivity, projekty, súťaže písomne vyhodnocovať a následne
uverejňovať (webová stránka školy) s cieľom ďalšej prezentácie školy.
Z: jednotliví vyuč.
T: priebežne
-
Pripraviť a následne realizovať integráciu žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v súlade s platnými predpismi v spolupráci s PPP.
Z: vých. poradca, prísl. uč.
T: priebežne
-
Zvýšenú pozornosť venovať žiakom 4.-5.roč., umožniť im tak ľahší prechod na
II. stupeň.
Z: vyuč. 4.a 5.roč.
T: priebežne
-
Pozornosť venovať žiakom 9. ročníka s cieľom dôkladnej prípravy na
celoslovenské testovanie žiakov a následne na prijímacie pohovory. Odporúčať
žiakom absolvovať skúšobné testovanie Komparo.
Z: vyuč. 9.roč SJL a MAT
T: priebežne; 8. 4. 2015
-
Individuálne pristupovať k žiakom slabo prospievajúcim.
Z: jednotliví vyuč.
T: priebežne
-
Zabezpečiť vyučovanie etickej výchovy ako povinného predmetu v alternatíve
s náboženskou výchovou.
Z: p. Bogárová
T: september 2014
-
V príslušných predmetoch venovať osobitnú pozornosť nadaným
a talentovaným žiakom. Predmetové olympiády, súťaže v odborných
vedomostiach a zručnostiach, školské športové súťaže žiakov považovať za
integrálnu súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu a dôležitú súčasť
prezentácie školy.
Z: jednotl. vyuč.
T: priebežne
-
V poradenskej činnosti poskytovať aktuálny transfer informácii žiakom a ich
rodičom o možnostiach štúdia na SŠ podľa aktuálnej siete. Výchovný poradca
bude úzko spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä
s triednymi učiteľmi, koordinátorom závislostí, rodičmi žiakov a s CPP, .
Vypracovať plán činnosti. /viď príloha/
Z: vých. por. p.Križanová
T: priebežne
Naďalej zvyšovať efektívnosť práce jednotlivých PK a MZ ako poradných
orgánov vedenia školy. Úlohy pre MZ a PK:
- Sledovať a urobiť previerku v čítaní s porozumením
- Sledovať komunikatívnosť vo vyučovaní jazykov
- Sledovať výchovné ciele stanovené v POP: environmentálna,
zdravotná, onkologická, protidrogová výchova, boj proti šikanovaniu
a výchova k manželstvu a rodičovstvu
- Koordinovať prácu s talentovanými žiakmi
- Koordinovať prácu so slaboprospievajúcimi žiakmi
- Sledovať pripravenosť žiakov na prijímacie pohovory
- Pripraviť, previesť a vyhodnotiť previerky
- Koordinovať presuny v tematických celkoch
- Usmerňovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní
Z: vedúci PK a MZ
T: priebežne
- formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže
v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských
kluboch detí
Z: všetci
T: priebežne
- pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické
týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
a zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny
Z: všetci
T: október 2014, máj 2015
-
-
Odborné vedomosti si dopĺňať samoštúdiom, osvojovaním si nových
poznatkov, výmenou skúseností pri uplatňovaní inovovaných učebných osnov,
štandardov, nových prístupov v rámci PK, MZ a PR
Z: všetci ped. zamestnanci
T: priebežne
-
Zúčastňovať sa podujatí pripravovaných a organizovaných metodickopedagogickým centrom mesta Bratislavy ako aj inými vzdelávacími
inštitúciami v súlade s potrebami školy. Priebežne sledovať informácie z
pedagogickej oblasti, ktoré sa nachádzajú na stránkach www.statpedu.sk,
www.ssiba.sk, www.mcmb.sk, www.svsba.sk
Z: príslušní ped.zam.
T: priebežne
-
Prehĺbiť spoluprácu s okolitými MŠ ( Búdková, Šulekova, Myjavská,
Timravina a iné.):
- v záujme plynulého prechodu detí z MŠ do I.
ročníka.
- pripraviť športovú olympiádu pre deti z MŠ
- zorganizovať pre deti MŠ ďalšie podujatia
s cieľom prezentácie školy v súvislosti so
zápisom.
Z: vychovávateľky ŠKD
T: 10/2014-03/2015
-
Aktívne vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť žiakov formou krúžkov
rôzneho zamerania. Pri realizácii využiť v maximálne možnej miere
vzdelávacie poukazy.
Z: vedenie, prísluš. uč.
T: september, priebežne
-
Na základe záujmu rodičov a žiakov zorganizovať ŠvP, LVVK, školské výlety,
plavecký kurz a pod.
Z: poverení vyučujúci
T: priebežne
-
Kvalitatívne rozvíjať odborno-metodickú úroveň učiteľov, ovplyvňovať ich
prístupy, vzťahy, celkovú prácu.
Zvyšovať osobnú zodpovednosť za dosahované výsledky, plnenie úloh
a povinností.
Zabezpečovať a rozvíjať kľudné, tvorivé pracovné prostredie, priaznivé
pracovné podmienky, interpersonálne vzťahy.
Diferencovane oceňovať dosahované výsledky ako jednu z foriem motivácie
tvorivosti a aktivity.
Odstraňovať šablónovitosť, stereotypy, pretrvávajúce prístupy v ped. procese.
Využívať previerky učebných výsledkov a vedomostí na analýzu stavu
a úrovne, na odstraňovanie nedostatkov.
Zjednocovať vplyvy jednotlivých výchovných činiteľov na žiakov školy.
Realizovať plán vnútroškolskej kontroly, ovplyvňovať úroveň práce
jednotlivých pracovníkov hospitačnou činnosťou, zovšeobecňovaním
poznatkov a výmenou skúseností, individuálnymi pohovormi, ovplyvňovaním
práce metodických orgánov.
Z: vedenie školy
T: počas celého roka
-
-
Rozvíjať kvalitatívne širší rozsah spolupráce s rodičmi, rešpektovať oprávnené
požiadavky rodičov.
Z: všetci
T: počas celého roka
-
Pripraviť Deň otvorených dverí pre rodičov našich žiakov ako aj pre
rodičov MŠ
Z: vedenie školy
T: 4. február 2015
- zrealizovať autoevalváciu školy v spolupráci s rodičmi a žiakmi školy
Z: vedenie školy
T: máj 2015
3.2
Materiálno – technické vybavenie školy.
Na tento školský rok sme naplánovali nasledujúce opravy a modernizáciu materiálno –
technického vybavenia školy:
-
Nákup dataprojektorov do jazykových učební;
Doplnenie počítačov a monitorov
Nákup školských pomôcok podľa požiadaviek jednotlivých PK A MZ;
Bežná údržba podľa potreby a aktuálnosti;
Oprava parkiet v triedach
Oprava detského ihriska v školskom areáli
Plán práce školy na školský rok 2014/2015 bol prerokovaný na pedagogickej rade
dňa 22. 9. 2014.
Mgr. Richard Savčinský
Príloha č. 1
Plán práce Metodického združenie pre 1. – 4. ročník
školský rok 2014/2015
Plán práce MZ vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské
zariadenia na šk. rok 2014/15, z hlavných úloh plánu práce školy, ŠVP a ŠkVP ISCED 1 a základných
pedagogických dokumentov, analýzy činnosti MZ v šk. roku 2013/14, školského poriadku
a minuloročného plánu MZ.
V školskom roku 2014/2015 MZ pracuje v zložení
Iveta Kaščáková Mgr.
1.A
Martina Picová Mgr.
1.B
Zuzana Prodajová Mgr.
1.C
Milada Švárna Mgr.
2.A
Michaela Franců Mgr.
2B
Nikola Kandrová Mgr.
2C
Katarína Helbichová Mgr.
3.A
Jolana Durná Mgr.
3.B
Mária Procházková Mgr.
3.C
Lucia Poláková Mgr.
4.A
Janka Kováčová Mgr.
4.B
Denisa Vrancová Mgr.
4.C
Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.
Podľa učebných osnov a štandardov bolo stanovené učivo prebraté vo všetkých ročníkoch a žiaci
učivo zvládli primerane schopnostiam. Osobitná pozornosť bola venovaná žiakom s osobitnými
požiadavkami.
V priebehu školského roka sa na zasadnutiach MZ riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné
aktuálne úlohy .
Pri hodnotení žiakov sme sa pridržiavali metodických pokynov a pozitívne slovné hodnotenie viedlo
deti k väčšej aktivite i v predmetoch klasifikovaných známkou. Žiaci sa pod vedením pedagógov
pripravovali a zúčastňovali súťaží. Plánované aktivity boli dopĺňané aktuálnymi ponukami. Po celý
školský rok sme venovali sústavnú pozornosť samovzdelávaniu, sledovali sme novinky z oblasti
výchovy a vzdelávania.
Hlavné úlohy na šk.rok 2014/2015 realizované vo výchovno-vzdelávacom procese
1. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov
2. Formovať u detí kladný vzťah ku knihe, zvyšovať čitateľskú gramotnosť
3. Pri vyučovaní cudzieho jazyka využívať inovatívne metódy a formy výučby – TPR, hru,
personalizované vyučovanie…
4. Spolupracovať s enviromentálnymi centrami
5. Realizovať tematické týždne pri príležitosti Svetových dní
6. Zvyšovať zapojenie detí do pohybových aktivít
7. Pri vzdelávaní detí so ŠVVP umožniť používanie kompenzačných pomôcok vo vyučovacom
procese
8. Realizovať aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti u žiakov
9. Venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu
Súťaže
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bude aj v tomto školskom roku príprava a účasť
našich žiakov
v súťažiach .
Rozprávkové vretienko
Z: D.Vrancová
Hviezdoslavov Kubín
Z: L.Poláková
Slávik Slovenska
Z: J.Kováčová
Matematické súťaže
Z: J.Durná
Výtvarné súťaže
Z: Z.Prodajová
Športové
Z: I.Kaščáková
súťaže
Spoločné akcie / v spolupráci s ŠKD /
Termín
AKCIA
ZODPOVEDNÉ
Ovocie,zelenina, zdravá výživa / výstava,
pomazánky/
Procházková Majka
X.
Tekvice výstavka
Triedne učiteľky
XI.
Športová súťaž „Skokan roka“
Svatošová, Franců
XII.
Mikuláš
Michaela Franců
XII.
Vianočné dielne
Učiteľky a vychovávateľky 1.stupňa
Zápis + výroba darčekov
Michaela Franců, uč.1.stupňa, ŠKD
X.
I.
Akadémia- príprava programu
J. Kováčová +učitelia
jar
Skákanie cez gumu
Svatošová Soňa, Michaela Franců
IV.
Deň Zeme
Helbichová Katka
VI.
MDD
Vrancová Denisa
II.-IV.
Špecifické ciele
1.
Vypracovať previerky zo SJL a MAT
2. Aktualizovať TVVP pre jednotlivé predmety
3. Sledovať
žiakov
so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami,
rešpektovať
obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutí m dieťaťa a spolupracovať so špec.
pedagógom
4. Do vyučovacieho procesu implementovať metódy s využitím informačných
a komunikačných technológii.
5. Posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov I. stupňa vo všetkých predmetoch, zamerať sa na
čítanie s porozumením – využívať školské a verejné knižnice, internet.
6. Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov
7. Rozvíj ať a upevňovať písomný prej av žiakov
8. Rozvíj ať schopnosti ži akov vyhľadávať, hodnotiť a využí vať pri učení rôzne
zdroj e infor mácii.
Osvoj iť si metódy indi vi duálneho štúdia, samostatnej práce
s infor máciami a prezentovanie infor mácii.
9. V metodickej oblasti využí vať metódy a post upy, ktoré prepáj aj ú učenie so
ži votom, využí vať
interaktí vne zážit kové, skúsenostné učenie a pr oj ektové
vyučovanie
10. Zapáj ať sa do súťaží
11. Uskutočniť zápis do 1.ročníka
12. Priebežne dopĺňať učebné pomôcky do kabinetov 1. stupňa
13. Spolupracovať s ŠKD a PK SJL a Mat 5. ročník
14. Cielene pracovať so žiakmi na rozvoji životných zručností a celoživotných pravidiel
15. Uplatňovať prvky pozitívneho hodnotenia a aktívne využívať sebahodnotenie žiakov
16. Žiakom zadávať primerané domáce úlohy, rešpektovať organizáciu činnosti ŠKD
17. Zúčastňovať sa odborných seminárov a školená podľa plánu kontinuálneho
vzdelávania, informácie využívať v pedagogickej praxi
Kontrolná činnosť
1. Pravidelne kontrolovať plnenie pridelených úloh.
2. Vstupné testy v 2. 3. a 4. ročníku zo SJL a MAT
3. Príprava a vyhodnotenie výstupných testov zo SJ a M v 3. a 4. ročníku
Vypracovať písomné práce v jednotlivých ročníkoch,
prekonzultovať text písomnej práce s
kolegami, jeden exemplár odovzdať vedúcej MZ.
Percentuálne vyhodnotenie písomných prác za 3. a 4. ročník, diagnostika a opatrenia.
Vyhodnotenie odovzdať vedúcej MZ.
Hodnotenie
Hodnotenie a klasifikácia žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Hodnotenie žiakov sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo ich kombináciou.
Hodnotíme priebežne a celkovo.
Plán zasadnutí
September 2014
1. Oboznámenie s programom
2. Súťaže, previerky, spoločné akcie
3. Rozdelenie úloh v školskom roku 2014/15
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie, záver
November 2014
1. Program a kontrola uznesenia
2. Referáty z prednášok a seminárov – zúčastnené učiteľky
3. Vyhodnotenie 1. štvrťroka – kontrolné práce a následné opatrenia na odstránenie chýb
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie, záver
Február 2015
1. Kontrola plnenia uznesenia
2. Vyhodnotenie akcií a súťaží v 1. polroku
3. Vyhodnotenie polročných prác z matematiky a SJL - opatrenia
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie, záver
7.
Máj 2015
1. Otvorenie
2. Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov za tretí
štvrťrok, správanie a dochádzka žiakov
3. Aktuálne informácie z odbornej pedagogickej literatúry a tlače
4. Diskusia, uznesenie, záver
Júl 2015
1. Oboznámenie s programom
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Hodnotenie akcií a súťaží so žiakmi
4. Vyhodnotenie koncoročných prác a štandárd v 1.-4. ročníku
5. Vyhodnotenie výstupných testov v 3. a 4. ročníku
6. Návrhy na plán práce MZ na školský rok 2015/16
7. Diskusia
8. Uznesenie, záver
Príloha č. 2
Plán práce MZ ŠKD na školský rok 2014/2015
Plán práce činnosti MZ ŠKD vychádza z analýzy Plánu práce na šk. rok 2014/2015 a bude sa
riadiť Plánom práce školy a Pedagogicko –organizačnými pokynmi MŠ SR pre školy
a školské zariadenia na školský rok 2014/2015
Hlavné úlohy a ciele ŠKD:
 Využívanie vzdelávacích a kultúrnych poukazov v krúžkovej činnosti
 Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na pohybové a zručné činnosti, v príprave
na vyučovanie a v kultúrnych činnostiach zvýšiť pozornosť čítaniu s porozumením
 V popoludňajšej činnosti nadväzovanie na ŠKVP Farebná škola
 Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľkami
 Prezentácia žiackych prác formou výzdoby interiéru tried a školy, jesenného
jarmoku, besiedok, veľkonočného jarmoku
 Spolupráca v zbere papiera počas celého školského roka
 Zapájanie sa do športových súťaží
 Formou organizovania jednotlivých podujatí ŠKD navzájom si vymieňať skúsenosti
a obohatiť ich
Hlavná úloha činnosti ŠKD vychádzajúca z úloh vyplývajúca z POP:
1. Do oddelení školského klubu detí prednostne prijímať deti mladšieho školského veku,
s ktorými uskutočňujú pedagogickí zamestnanci pravidelnú prípravu na výchovnovzdelávací proces, relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb
a požiadaviek detí.
2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť orientovať na dodržiavanie princípov etickej výchovy
a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prostredníctvom ktorých oboznamuje
s problematikou nebezpečenstva komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany
pred ním.
3. Pri organizovaní voľno-časových aktivít dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti
Úlohy vyplývajúce z plánu práce školy:
1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, sú vychovávateľky povinné zabezpečiť
aktívnu ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi, monitorovať zmeny
v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického
týrania či ohrozenia mravného vývinu, ihneď riešiť problém v spolupráci s vedením
školy
T: stály Z: vychovávateľky
2. Venovať mimoriadnu pozornosť plneniu úloh Národného programu boja proti drogám,
osobitú pozornosť venovať žiakom z prostredia ohrozeného sociálno- patologickými
javmi. Vytvárať podmienky pre krúžkovú, mimoškolskú záujmovú, športovú činnosť
T: stály Z: vychovávateľky
3. Mimoškolskými kultúrnymi podujatiami prehlbovať u žiakov cit pre krásu a umenie.
Organizovať kultúrne podujatia zamerané na rozvíjanie estetického cítenia, tvorivých
schopností a zručností detí
T: priebežne Z: vychovávateľky
4. Estetické cítenie v priestoroch školy orientovať na výtvarnú výzdobu žiackymi
prácami
T: štvrťročne Z: vychovávateľky
5. Činnosť žiakov prezentovať pred verejnosťou prostredníctvom besiedok a vystúpení
T: stály Z: vychovávateľky
6. Viesť žiakov k tomu, aby svojimi prácami zlepšovali estetický vzhľad tried a iných
priestorov školy
T: stály Z: vychovávateľky
7. Viesť žiakov k pohybovým aktivitám a venovať zvýšenú pozornosť pohybovo
zaostávajúcim žiakom. Posilňovať zdravie detí a rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov
organizovaním športových súťaží počas celého školského roka
T: stály Z: vychovávateľky
8. Venovať pozornosť činnosti v rámci ŠKD, pripraviť hodnotné aktivity, v ktorých sa
prejavia aj ostatné zručnosti detí (jesenný a veľkonočný jarmok, vianočné dielničky)
T: priebežne Z: vychovávateľky
Všeobecné úlohy:
1. Pomoc pri adaptácii sa detí prvých ročníkov, oboznámenie s interiérom a exteriérom
školy, oboznámenie detí so školským poriadkom, bezpečnostnými pokynmi
T: september Z: vychovávateľky
V spolupráci s G-9, Bibianou, ako aj inými poskytovateľmi
2.
zabezpečovať aktivity (návšteva divadelných predstavení, zúčastňovať sa na
súťažiach mimo školy, navštevovať besedy, výstavy, knižnicu)
T: priebežne Z: vychovávateľky
3. V záujmovej činností sa prezentovať prostredníctvom usporiadania
- výstav žiackych prác : Jesenný jarmok plný vitamínov
Lampiónová záhrada + tekvice
Vianočné dielničky
Darčeky na zápis do 1.ročníka
Veľkonočný jarmok
Darčeky ku dňu matiek a otcov
- kultúrneho programu :
Besiedky – vianočné, rozlúčkové
Karneval
T: priebežne Z: vychovávateľky
4. Juniáles v ŠKD – rozlúčkové popoludnie so školou
T: Jún Z: vychovávateľky
5. Spolupracovať s triednou učiteľkou, rodičmi, zúčastňovať sa TA – vplývať na rodičov,
aby zabezpečovali efektívne trávenie voľného času svojich detí
T: priebežne Z: vychovávateľky
Plán práce 2014/2015
September
Október
-
zoznamovanie a sceľovanie kolektívu
oboznámenie detí s poriadkom ŠKD a dodržiavaním bezpečnostných
predpisov, s režimom dňa, základnou orientáciou v škole
osvojovanie a upevňovanie základov správneho stolovania
vychádzky do okolia, poznávanie nebezpečných miest pri prechádzaní
jesenná výzdoba v oddeleniach
jesenná brigáda v areály školy
Ľudské práva pre deti – 1.zásada
-
„Jesenné maškrtenie“ – ochutnávka plná vitamínov
Deň jablka- zdravý olovrant – Kniha rekordov ŠKD
Farebná jeseň – Šarkaniáda
Tekvicová záhrada + diskotéka strašidiel
-
-
Ľudské práva pre deti – 2. zásada
November
-
príprava vstupeniek na Vianočné dielničky
skokan roka
zimná výzdoba oddelení
Ľudské práva pre deti – 3. zásada
December
-
Mikuláš v ŠKD
tvorba vianočných prianí
pečenie vianočných medovníkov
Vianočné dielničky
-
Vianočné besiedky v oddeleniach
-
Ľudské práva pre deti – 4. zásada
Január
-
„Môj kamarát snehuliak“ - stavby zo snehu
darčeky na zápis do 1. Ročníka
bylinkové čaje – ochutnávka
Ľudské práva pre deti – 5. zásada
Február
-
Zobúdzanie prírody – jarná výzdoba v oddeleniach
Valentínsky deň
Certifikát predškoláka
Karneval ŠKD
príprava na akadémiu k 55. výročiu školy – prezentácia oddelení
Ľudské práva pre deti – 6. zásada
Marec
-
tvorivé dielne k Veľkonočnému jarmoku
„Hrdinovia kníh“ (čítanie kníh, ilustrácie)
Ľudské práva pre deti – 7. zásada
Apríl
-
Veľkonočný jarmok
„Deň zeme“ - aktivity v oddeleniach /brigády/
výroba darčekov ku Dňu matiek - tvorivé dielne
Akadémia školy
Ľudské práva pre deti – 8. zásada
Máj
-
Deň matiek
Prichádza leto – tvorivé aktivity v oddeleniach
„II. svetová vojna v obrazoch“ (8.5.)- tvorivé aktivity
dopravná výchova v ŠKD
Sokoliari
Ľudské práva pre deti – 9. zásada
Jún
-
výroba darčekov ku Dňu otcov
výmenná burza hračiek
Juniáles v ŠKD – rozlúčka so školou
Ľudské práva pre deti – 10. zásada
PLÁN PRÁCE ZASADNUTÍ MZ ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
September
Január
Jún
-
vypracovanie ročného plánu práce ŠKD a MZ ŠKD
-
zosúladenie výchovných plánov v jednotlivých oddeleniach ŠKD
-
upresnenie školskej dokumentácie
-
príprava podujatí na ďalšie obdobie
-
riešenie interných záležitostí v ŠKD
-
vyhodnotenie podujatí a práce ŠKD za 1. polrok
-
príprava podujatí na nasledujúce obdobie
-
spolupráca s rodičmi, triednym učiteľom a školským psychológom
-
riešenie interných záležitostí v ŠKD
-
vyhodnotenie celoročnej práce v ŠKD za školský rok 2014/2015
Príloha č. 3
Plán práce PK spoločensko-vedných predmetov na školský rok 2014/2015
ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE:
PaedDr. Zuzana Brliťová – slovenský jazyk a literatúra
PhDr. Ľubor Maťatko – dejepis
PaedDr. Andrea Mikuláková – dejepis, občianska náuka
Mgr. Silvia Bogárová – etická výchova
Mgr. Katarína Šimová – etická výchova
Mgr. Katarína Sedileková – slovenský jazyk
PLÁN PRÁCE v šk. roku 2014/2015:
SEPTEMBER:
1. Vypracovanie plánu práce PK spoločensko-vedných predmetov.
Z: Gregová
2. Realizácia vstupných previerok zo SJL s vyhodnotením a analýzou.
Z: Gregová, Brliťová
3. Aktualizácia vypracovaných učebných osnov SJL.
Z: Brliťová, Gregová, Sedileková
4. Aktualizácia vypracovaných učebných osnov DEJ.
Z: Maťátko, Mikuláková
5. Aktualizácia vypracovaných učebných osnov OBN.
Z: Mikuláková
6. Aktualizácia vypracovaných učebných osnov ETV.
Z: Šimová
Z: Gregová
9. Projekty so žiakmi – priebežne počas celého roka.
Z: Mikuláková
OKTÓBER:
1. Príprava žiakov (8. a 9.ročník) na školské kolo Olympiády zo SJL.
Z: Gregová, Sedileková
2. Detský čin roka – žiaci 6.ročníkov.
Z: Bogárová, Šimová
3. Literárna exkurzia: rodný dom P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a hájovňa
v Oravskej Polhore – žiaci 7.A, 8.A,B.
Z: Gregová
NOVEMBER:
1. Príprava žiakov 5., 6. a 7.ročníka na Šalianskeho Maťka.
Z: Gregová, Brliťová
2. Olympiáda zo SJL, 7. ročník – žiaci 8. a 9. ročníka – školské kolo.
Z: Gregová, Sedileková
3. Európa v škole – 62. ročník – literárna tvorba.
Z: Brliťová
DECEMBER:
1. Šaliansky Maťko – 22. ročník – triedne kolá, žiaci 5.,6. a 7. ročníka.
Z: učitelia SJL
2. Zasadnutie PK, zasadnutie č. 2.
5. Zorganizovať návštevu vianočných trhov a múzea v Budapešti.
.
Z: Mikuláková
JANUÁR:
1. Šaliansky Maťko – 22. ročník – školské kolo a obvodné kolo.
Z: Brliťová
2. Príprava žiakov na Hviezdoslavov Kubín – všetky ročníky.
Z: učitelia SJL
3. Príprava žiakov na Olympiáda z dejepisu a školské kolo.
Z: Maťátko, Mikuláková
FEBRUÁR:
1. Olympiáda z dejepisu – okresné kolo.
Z: Maťátko
2. Projekty so žiakmi na OBN, ETV a DEJ.
Z: príslušní učitelia
3. Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá.
Z: Brliťová, Gregová
4. Návšteva bábkového predstavenia v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave – žiaci
piatych ročníkov.
Z: Gregová
MAREC:
1. Hviezdoslavov Kubín, 61. ročník – školské kolo, žiaci II. stupňa.
Z: učitelia SJL
2. Výstava kníh.
Z: učitelia SJL
3. Zasadnutie PK, zasadnutie č. 3.
APRÍL:
1. Návšteva Parlamentu NR SR
Z: Mikuláková
2. Literárna vychádzka po starej Bratislave – Michalská veža, Rolandova fontána na
Hlavnom námestí, Kačacia fontána na Šafárikovom námestí – žiaci 5.ročníkov.
Z: Gregová
MÁJ:
1. Návšteva Bratislavského hradu.
Z: Mikuláková
2. Spoznajme Európu.
Z: Mikuláková
3. Literárna exkurzia so žiakmi 5.ročníkov – povesť: Beckov, Nitra.
Z: Gregová, Mikuláková
JÚN:
1. Výstupné previerky zo SJL.
Z: príslušní učitelia
2. Vyhodnotenie činnosti PK, zasadnutie č. 4, návrhy na prácu pre nasledujúci šk.rok.
Príloha č. 4
Plán práce PK cudzích jazykov na školský rok 2014/2015
ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE
Nemecký jazyk:
Ing. Križanová Zuzana
vedúca PK CJ
Mgr. Sedileková Katarína
Anglický jazyk:
Mgr. Ančicová Margita
Mgr. Bogárová Silvia
Mgr. Boková Martina
Mgr. Franců Michaela
Mgr. Kozelková Jarmila
Mgr. Maťátko Ľubor
Mgr. Mikuláková Andrea
Mgr. Poláková Lucia
Externí pracovníci:
p. Ličková Adriana
International House Bratislava (IHB)
p. Košuhtová
p. Janoviak
p. Keeble
p. Mochan
Konverzácia z angličtiny pre 2.stupeň prebieha v 7.,8., 9., ročníku a najsilnejších skupinách 1 hodinu týždenne v zastúpení IHB a v 5.a 6.ročníku v zastúpení našich učiteľov.
HARMONOGRAM ZASADNUTÍ PK CJ
SEPTEMBER:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Uvítanie a predstavenie nových členov PKCJ
Oboznámenie sa so štatútom MO a POP
Učebný materiál a aktualizácia stavu učebníc z ANJ a NEJ
Aktualizácia zoznamu žiakov podľa porovnávacích testov medzi učiteľmi ANJ a NEJ
Aktivity v rámci šk. roka 2014/2015
Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Integrovaní, nadaní žiaci,
NOVEMBER:
a) využívanie IKT na hodinách CJ
Z: všetci
b) správna motivácia slabo prospievajúcich,
integrovaných žiakov, ako aj žiakov s poruchami učenia
c) prípravná realizácia triednych a školských kôl
olympiád v CJ a súťaží
Z: jednotliví vyučujúci
T: podľa vyhlásenia dátumu
FEBRUÁR:
a) zhodnotenie výsledkov za I. polrok
b) vyhodnotenie úspešnosti žiakov v jednotlivých kolách
olympiád
c) zhodnotenie práce pri využívaní IKT na hodinách CJ
d) školské súťaže v čítaní kníh podľa vlastného výberu, projekty v papierovej , resp. ppt.
forme
Z: vyučujúci ANJ na 2.stupni
JÚN:
a) vyhodnotenie úspešnosti olympiád v krajských kolách
b) vyhodnotenie školských súťaží v rámci komisie tvorenej aj samotnými
rodičmi ( prezentácie v elektronickej podobe)
c) jazykový pobyt v UK
d) zhodnotenie činnosti PK za II. polrok, návrhy na činnosť
PK CJ na ďalší školský rok 2014/2015
HLAVNÉ CIELE ČINNOSTI PK CJ
1. Poskytovanie kvalitného štandardného jazykového vzdelania, žiak by mal po ukončení
2. stupňa dosiahnuť úroveň podľa SEERR u 1. CJ úroveň A2 anglický jazyk 2.CJ
úroveň A1/A2 nemecký jazyk.
2. Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať Európske jazykové portfólio ako
nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Informácie sú zverejnené
na http://elp.ecml.at/
Vývoj svojich vedomostí a zručností si žiaci najmä vo vyšších ročníkoch okrem iného
môžu sledovať pri vypracovaní hodnotiaceho portfólia.
3. Na hodinách v relevantných témach (Rodina, Mladí ľudia, bývanie, Nakupovanie
a služby, V meste a iné) podporovať finančnú gramotnosť a ostatné výchovy
uvedené v prierezových kompetenciách žiakov aj prostredníctvom hrania rolí,
simulovaných situácií či projektových zadaní.
4. Použitie tvorivých motivačných metód a individuálnym prístupom eliminovať
vedomostné rozdiely v skupinách, dbať na čitateľskú gramotnosť a čítanie
s porozumením.
5. Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy
výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, kaskádová
metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších
ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu TPR (Total Physical Response),
hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších
ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo
zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a
audio-/video, prezentácie riešenia úloh.
6.
Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu
založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly
učenia sa žiaka, schopnosti a druh inteligencie
7. Výraznú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom a zapojiť ich do súťaže
Olympiád CJ, triednych kôl, triednych súťaží
ČIASTKOVÉ ÚLOHY A ICH ROZDELENIE
ČLENOM PK CJ



vedenie kabinetu NEJ, ANJ
Z: Križanová Z.
Kozelková J.
účasť na sekciách NEJ a ANJ
Z: všetci členovia
T: úloha trvalá
T: úloha trvalá
organizácia šk. kola olympiády
Z: jednotliví vyučujúci
T: podľa vyhlásenia dátumu
 školská súťaž v tvorbe prezentácií a prezentovaní na zadané témy
Z: všetci členovia
 objednanie učebníc pre nasledujúci rok:
Križanová Z. – NEJ
T: 9/2014
Franců M. – ANJ I. stupeň
Maťátko Ľ. - ANJ II. Stupeň
T: 9-12/2014


spolupráca pri tvorbe plánov, textov a písomných prác
vzájomné hospitácie, konzultácie
Z: všetci členovia
Z: jednotliví vyučujúci
AKTUÁLNE ÚLOHY A INFORMÁCIE
1. Učebňa PC – rozvrh, rozpis, schválenie p. riaditeľom
Z: jednotliví vyučujúci
T: september
2. Týždenná časová dotácia ANJ na 1. stupni je 3 hodiny týždenne.
3. Časová dotácia anglického jazyka na 2.stupni je 5 hodín týždenne vrátane
konverzácie tj.4 hodiny angličtiny + 1.hod. konverzácie.
4. Výnimkou je 6. ročník – 4 hod./týždenne vrátane konverzácie.
5. Druhý cudzí jazyk – nemčina sa začína vyučovať v 5. ročníku s časovou dotáciou 2
hodiny týždenne na celom II. stupni.
5. Neklasifikácia žiakov po prestupe zo školy s iným vyučovacím jazykom
6. aktualizovať učebné osnovy jednotlivých predmetov v
jednotlivých ročníkoch (aktualizáciu potvrdiť menom a dátumom a poslednej strane
učebných osnov)
Z: všetci
7. vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov vo
všetkých ročníkoch v nadväznosti na Školský vzdelávací program pre osobnú potrebu
T: do 12. 09. 2014
Z: vyuč. jednotl. predmetov
Príloha č. 5
Plán práce PK prírodovedných predmetov na školský rok 2014/2015
Členovia komisie:
Predseda: Mgr. Andrea Strečanská
RNDr. Zuzana Mikolajová
Mgr. Eva Lipovská
Mgr. Alica Labaničová
Mgr. Martin Lvončík
Mgr.Katarína Šimová
Za vedenie školy: Mgr. Richard Savčinský
MAT - CHEM
MAT
BIO – CHEM
GEO – TSV
FYZ - TECH
MAT - INF
BIO – TSV
Úväzky členov:
Matematika: Strečanská - 8.A, 8.B, 9.A,
Mikolajová - 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B
Šimová – 5.A
Geografia:
Labaničová - 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A
Chémia :
Strečanská - 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A,8.B, 9.A
Biológia:
Lipovská – 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A
Informatika
Šimová – 5.A, 5.B, 6.A, 6.B
Fyzika
Lvončík – 6.A, 6.B,7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A
Hlavné úlohy:
1. V piatom až deviatom ročníku vo výchovno-vzdelávacom procese systematicky
zabezpečiť plnenie nového školského zákona. Aktualizovať učebné osnovy podľa
pedagogicko-organizačných pokynov a počtu hodín v danom predmete a ročníku.
2. Systematicky rozvíjať myšlienkovo-logické schopnosti, návyky žiakov na základe
osvojených poznatkov.
3. Zvyšovať odbornú a metodickú úroveň vyučujúcich, vychádzajúc z poznatkov
učebných osnov a štandardov.
4. Dôsledne uplatňovať diferencovaný, vekovo primeraný prístupu k žiakom a vytvárať
tak podmienky pre zdravú súťaživosť / Pyt, MO, FO, CHO, prírodopisné súťaže / .
Rozvíjať tvorivosť vo vyučovaní prírodných vied formou projektov, laboratórnych
prác.
5. Rozvíjať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
6. Plniť vnútornú kontrolu riadenia výchovno - vzdelávacieho procesu a vyhodnocovať
získané informácie. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných
učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom
procese. Zjednotiť kritéria na hodnotenie učebných výkonov žiakov, previerok
žiackych vedomostí, opakovanie, skúšanie a klasifikáciu.
7. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo
výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov
žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení. Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na
výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami.
8. Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé hodnotenie
kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a využiť ich v praxi
pri realizácii sebahodnotiaceho procesu školy.
9. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania finančnej a
čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými
materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej
gramotnosti, kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov,
výsledky zistení zovšeobecňovať. Realizovať projekty a aktivity na podporu a
zvýšenie finančnej gramotnosti.: www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk. Formovať
kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s
porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s
informáciami a schopnosť argumentovať.
10. Realizovať v školách aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného
štýlu a posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu
aj s využitím metodík na www.bezpre.sk. Zapájať sa do kampaní: „Odstráň obezitu“ a
projektu „Hovorme o jedle“. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s
dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie
povedomia v oblasti označovania potravín. V školách a školských zariadeniach pri
príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.) a Svetového dňa mlieka (3. 5.) vyhlásiť
tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
11. Taxatívne vymedziť v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a
šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školách. Priebežne informovať rodičov o
preventívnych aktivitách školy ako aj a možnostiach odbornej pomoci, ktorú
poskytujú CPPPaP.
12. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na
uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Zvyšovať povedomie detí a žiakov o
globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych,
environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. Využiť
informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania
do
obsahu
rôznych
vyučovacích
predmetov
zverejnených
na
www.globalnevzdelavanie.sk .
13. Klásť dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti,
zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé
potraviny, čistú vodu zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie
správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
14. V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014
vychovávať žiakov v duchu humanizmu a vzdelávať v oblasti ľudských práv, práv
dieťaťa, predchádzania všetkým formám xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a
rasizmu . Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
15. Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými
formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia,
zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane
sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.
16. Dôsledne dodržiavať zásady prevencie rizikového správania v školách, zdokonaľovať
manažment a efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu úrazov.
17. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s
využitím informačných a komunikačných technológií a venovať
primeranú pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti. Zvýšenú
pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k
bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk.
Skúmať efektívnosť výchovy a výučby pri použití
nových metód, foriem,
prostriedkov.
18. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné
rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a
uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Dodržiavať odporúčania
poradenského zariadenia pre prácu s nimi. Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP umožniť
používanie kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese (notebook, tablet,
kalkulačka, gramatické tabuľky, názorný material).Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so
zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008
Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre
konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným
znevýhodnením . Pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania zamerať sa na postupy
podľa Metodicko informatívneho materiálu „Žiak s poruchami správania v základnej a
strednej škole, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č. 20133982/16490:4-914 s účinnosťou od 1. septembra 2013. Pri zostavovaní povinnej
dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní IVP vždy spolupracovať
s poradenským zariadením, ktorý ho má v starostlivosti.
19. Sústavne využívať všetky názorné pomôcky, didaktickú techniku, atlasy, mapy,
tabuľky, zbierky a odbornú literatúru.
20. Venovať pozornosť nadaným žiakom a zapojiť ich do súťaží.
21. Vo vyučovacom procese klásť dôraz na rozvoj samostatnosti, tvorivosti a
zodpovednosti za vykonanú prácu.
22. V súvislosti s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri práci s chemickými faktormi
rešpektovať pri realizácii školských chemických pokusov metodický materiál
„Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách“. (
www.siov.sk v menu Aktuality – Bezpečnosť pri práci.)
23. Žiakom 9. ročníka systematicky venovať pozornosť pri príprave na testovanie.
24. Koordinovať
predmetov.
medzipredmetové
vzťahy
vo
výučbe príbuzných učebných
25. Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda,
projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.), ako aj ďalšie metódy
a edukačné programy overené v rámci projektov experimentálneho overovania.
Prostriedky realizácie úloh:
1. Rešpektovanie zvláštnosti vekových skupín z pohľadu motivácie a vlastnej činnosti
žiakov v zmysle samostatnosti žiakov.
2. Rozvíjať myslenie detí – využívať prirodzený prejav žiakov. Dbať na to, aby verbálna
nadväznosť nebola pre žiakov v piatom ročníku problémom. Dodržiavať zásady
psychohygieny v rámci vyučovacej hodiny.
3. Pripravovať triedne kolá, následne školské, okresné kolá súťaží.
4. Využívať medzipredmetové vzťahy a spätnou väzbou si overovať funkčné pôsobenie väzby
na vedomosti žiakov. Venovať pozornosť talentom a osobitne slabo prospievajúcim žiakom.
5. Zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne vyučujúcich / samo štúdium, vzájomná výmena
skúsenosti, otvorené hodiny, riadený rozhovor / .
6. Využívať myslenie žiakov, aktivovať ich smerom k environmentálnemu mysleniu /
nenásilná forma, diskusia, riadený rozhovor/ .
7. Voliť vhodné texty, úlohy na prípravu programov ochrany človeka / ochrana pred sociálno
– psychologickými javmi, drogami, / a prírody. Forma – projekty , nástenky, besedy, riadený
rozhovor.
8. Pravidelne vyhodnocovať štvrťročné písomné práce z matematiky a porovnávať ich so
štandardmi, zistené nedostatky postupne odstraňovať vo výchovno – vzdelávacom procese.
9. Využívať interaktívnu
prírodovedných predmetov.
tabuľu
, dataprojektor
a výučbové
portály
pri
Rozdelenie úloh:
MO(školské a okresné kolo): 8. a 9. ročník – Strečanská
5, 6, 7. ročník -- Mikolajová
5.ročník - Šimová
Klokan:
5. – 9. ročník -- Šimová (registrácia p. Durná)
Maks:
5. – 9. ročník – Strečanská
Komparo :
8,9.ročník - Strečanská
FO:
8. – 9. ročník – Lvončík
CHO:
9. ročník – Strečanská
GO:
5. – 9. ročník – Labaničová
Pytagoriáda:
6. – 8. ročník – Mikolajová
Plán exkurzií PK:
1. Dopravné múzeum
2. Slovenské národné múzeum
3. Hvezdáreň Hlohovec
4. SHMU
5. OLO Bratislava
6.Laboratória SAV, SOŠ chemická
výučbe
7. Veterné mlyny Prellenkirchen
8. Dom mora – Viedeň
9. jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
10. Plynárenské múzeum
11. náučný chodník Železná studnička – 5,6.ročník
Časový plán zasadnutia PK:
September:
-- aktualizácia učebných osnov
--- návrh plánu práce PK
-- metodické pokyny na hodnotenie žiakov
-- poruchy učenia a hodnotenie žiakov so ŠVVP
-- rôzne
November:
-- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok, zhodnotenie
pracovnej
atmosféry v triedach
-- projekt Svetový deň výživy
- kontrolná činnosť PK, hospitácie na vyučovacích hodinách
-- rôzne
Apríl:
-- vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za 2. a 3. štvrťrok
-- vyhodnotenie MO, CHO, GO, FO, PYT
-- vyhodnotenie testovania deviatakov
-- rôzne
Jún:
-- vyhodnotenie plánu práce PK za školský rok 2014/2015, návrhy a zmeny
-- vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za 4. štvrťrok a celý školský rok
-- rôzne
Príloha č. 6
Plán práce PK výchovných predmetov na školský rok 2014/2015
Plán práce PK – výchovy: výtvarná
hudobná
výchova umením
telesná
svet práce
technik
Vyučujúci: výtvarná výchova p. Brliťová
hudobná výchova p. Kováčová
výchova umením 9.r. p.Kováčová
telesná výchova p. Savčinský, p. Labaničová, p. Lvončík
svet práce p. Savčinský, p. Lvončík, p. Lipovská, p. Sedileková, p. Šimová
technika p. Savčinský, p. Lvončík, p. Lipovská, p. Sedileková, p. Šimová
Vedúca predmetovej komisie v školskom roku 2014/2015 Mgr. Janka Kováčová
Plán zasadnutí predmetovej komisie v šk. r. 2014/2015
Dátum
11.9.2014
15.1.2015
16.4.2015
18.6.2015
Výtvarná výchova – cieľom predmetu je rozvíjať manuálne zručností
získané z výtvarných činností, poznávanie javov, predmetov, vzťahov
prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania, poznávanie základných
slohov, štýlov a tendencií výtvarného umenia, dizajnu, architektúry,
fotografie,filmu. Predmet vedie k získaniu základných kompetencií v
oblasti vizuálnej kultúry, ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou
spoločenských komunikačných procesov.Dôraz sa kladie na spoznanie
jazyka- vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a
verbálneho vyjadrovania. Žiaci s učiteľkami analyzujú geometrickú
štruktúru predmetov v zátiši, kreslia predmet podľa videnej skutočnosti, otláčajú predmety do hlinenej vrstvy, ukladajú fotografie z digitálneho fotoaparátu do počítača, fotografie si vytlačia. Navrhujú logá
pre viac rôznych značiek a skúšajú ďalšie techniky.
Telesná výchova – všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy
ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a
koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť
prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o
zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove
a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. Špecifické ciele predmetu
sú vyjadrené pomocou nasledovných predmetových kompetencií:
pohybové, kognitívne, komunikačné, učebné, interpersonálne, postojové.
Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života
a ochranu prírody.
Hudobná výchova- cieľom predmetu je hudobno – estetické cítenie,
jeho rozvoj, postupné vedenie žiakov k hudobnej predstavivosti, fantázii i tvorivosti. Cieľom predmetu je spievať, rytmizovať, počúvanie
hudby, rozbor skladby, dejiny hudby, prepojenie výtvarného, literárneho, tanečného umenia s hudbou. Aktívne sa žiaci zapájajú do prípravy vysielania v školskom rozhlase. Absolvujú výchovné koncerty
v rámci jednotlivých ročníkov. Pripravia program na Vianočné trhy.
Aj v roku 2014 sa pripravíme na súťaž Slávik Slovenska 2014 a budeme sa snažiť nadviazať na dobré výsledky z minulých rokov. Národná
kultúra Slovenska, taká bohatá ako v máloktorej krajine, nám nahráva
čo sa týka výberu ľudovej piesne, tancov, ľudovej hudby, zvykov i
oblečenia-krojov.
Výchova umením- tento nový predmet, ktorý nadväzuje na predmety
výtvarná a hudobná výchova, je akýmsi variantom estetickej výchovy,
pretože pristupuje k umeniu ako komplexnému prejavu ľudského jedinca, spoločnosti.No od estetiky sa odlišuje tým, že sa zameriava najmä na prepojenie hudobného a vizuálnych umení a žiakom bude
sprostredkovávaný najmä v praktických cvičeniach. Cieľom je výtvarne i slovne interpretovať umelecké dielo, navštíviť kultúrne inštitúcie a osvojiť si spoločenské správanie v nich. Využívať informačno-komunikačné médiá. Predniesť svoje vlasné názory na umenie, reagovať
na podnety výtvarného a hudobného umenia. Hlavnou kompetenciou
v oblasti postojov je tvorivý prístup. Žiak je vedený k tomu, aby pri
každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a
postupne formoval svoj estetický a hodnotiaci názor.
Svet práce- predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch, rozvíja nové poznatky pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, zákonitostiam, umožňuje seberealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike, pestovaní okrasných rastlín, ochrane životného prostredia, pestovaní
okrasných rastlín, o tvorbe životného prostredia.
Vedie žiaka k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu
svojich i spoločných výsledkov práce.
Technika- predmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností
a technológií. Vedie žiakov k získaniu a osvojeniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Rozvíja kľúčové kompetencie žiakov v tejto oblasti a prispieva k vytváraniu životnej a profesionálnej orientácie žiakov. Umožňuje sebarealizáciu
žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Vzdelávací obsah predmetu
je rozdelený do dvoch tematických okruhov.
Elektrická energia
Technika –domácnosť- bezpečnosť
Cieľom predmetu je pochopiť podstatu ľudskej činnosti a techniku
v rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Príloha č. 7
Plán práce koordinátora drogovej prevencie v školskom roku 2013/2014
Koordinátor: PhDr. Ľubor Maťátko
Úlohy v oblasti drogovej prevencie.
Pri zostavovaní plánu primárnej prevencie drogových závislostí v školskom roku
2014/15 sme vychádzali z Národného programu boja proti drogám. V rámci realizácie
Deklarácie práv dieťaťa budeme v škole zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred negatívnymi
sociálno-patologickými javmi. Osobitnú pozornosť venovať podozreniam z fyzického alebo
psychického týrania, šikanovania zo strany spolužiakov, či iných osôb. Učiť deti využívať
voľný čas v prospech svojho zdravia, rozvíjať komunikačné schopnosti, posilňovať
sebavedomie.
I.
Plán aktivít a úloh vo vzťahu k žiakom:
1. Na vyučovaní a v ŠKD rozvíjať vedomosti k zdravému životnému štýlu.
Primárna prevencia drogových závislostí je súčasťou výchovy a vzdelávania.
T: priebežne
Z: všetci pedagogický
zamestnanci
2. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať doplnkovú literatúru a veku
primerané metodické materiály zamerané na prevenciu drogových závislostí.
Prácu s nimi vyhodnotiť na MZ a PK:
a) 4.ročník – kniha C.Raynerovej „Nenič svoje múdre telo“
T: priebežne
Z: vyučujúci 4. ročníka
b) 5.-7.ročník – publikácia „Ako poznám sám seba“
T: priebežne
Z: vyučujúci prírod.
a etickej výchovy
3. Staromestská liga (futbal, basketbal, volejbal)
T: priebežne
Z: Labaničová
4. Vytvárať v spolupráci so športovými organizáciami podmienky na zvýšenie
pohybových aktivít žiakov.
a) pohybové hry
T: 2x týždenne
Z: Labaničová, Svatošová
b) futbalový krúžok
T: 2x týždenne
Z: Savčinský
c) krúžok športových hier
T: 1x týždenne
Z: p.Svatošová, Lvončík
d) zapájať žiakov do športových súťaží organizovaných v rámci školy
T: priebežne
Z: Labaničová, Savčinský
5. Podporovať a rozvíjať záujmovú a tvorivú činnosť žiakov:
a) predmetové olympiády a súťaže
b) vedenie záujmových krúžkov
T: priebežne
Z: vyučujúci jednotlivých
predmetov
6. V spolupráci s CVPP zabezpečovať optimálne možnosti prístupu k deťom
s poruchami správania a špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami
T: priebežne
Z: výchovný poradca
7. V spolupráci s CVPP zabezpečiť pre žiakov 6. ročníka preventívny program na
tému šikanovanie.
T: III.-IV. 2015
Z: Maťátko
8. Zabezpečovať primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí.
T: priebežne
Z: riaditeľ školy
9. V spolupráci s CVPP uskutočniť program pre žiakov 6. ročníka na tému
„Vzťahy v triede - agresivita a šikanovanie“
T: X - XII/2014
Z: tr.učiteľ
10. Zapojiť žiakov do zberu starého papiera.
T: 10/2014
Z: Savčinský, , Bauer
11. Zapojiť žiakov do separovaného zberu.
T: 10/2014
Z: Savčinský, , Bauer
12. Viesť žiakov k starostlivosti o svoje zdravie a k základným hygienickým
návykom.
T: priebežne
Z: všetci vyučujúci
13. Umožniť žiakom preventívnu prehliadku u stomatológa.
T: 2x ročne
Z: vedenie školy
14. V rámci medzinárodného dňa boja proti drogám uskutočniť na škole športový
deň.
T: 6.6.2015
Z: Labaničová, Savčinský
15. Viesť žiakov k ochrane životného prostredia a oboznámiť ich s aktuálnymi
problémami v tejto oblasti.
T: priebežne
Z: učitelia prírodopisu
II. Plán aktívnych úloh vo vzťahu k pedagogickým a výchovným pracovníkom:
1. Spolupracovať s centrom výchovnej a psychologickej prevencie.
T: priebežne
Z: Križanová, Maťátko
2. Pokračovať v realizácii vzdelávacích aktivít pracovníkov školy v oblasti prevencie
drogových závislostí.
T: priebežne
Z: Maťátko
3. Pre výchovných pracovníkov ŠKD uskutočniť prednášku „Primárna prevencia
drogových závislostí u detí mladšieho školského veku“.
T: V/2015
Z: Maťátko
4. Venovať osobitú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými
javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko narušeného vývoja a vzniku
drogovej závislosti. Jednotlivé prípady je potrebné riešiť v spolupráci s výchovným
poradcom, koordinátorom prevencie DZ.
T: priebežne
Z: všetci pedagogický
pracovníci
III.
Plán aktívnych úloh vo vzťahu k rodičom:
1. Zapojiť rodičov do aktivít školy.
T: priebežne
Z: všetci pedagogický
pracovníci
2. Informovať rodičov na triednych aktívoch o úlohách a aktívach školy
týkajúcich sa prevencie drogových závislostí- výchovy k zdravému
životnému štýlu.
T: 2x ročne ( 1.a 3.štvrťrok)
Z: Savčinský, triedni
učitelia
3. Informovať rodičov o možnosti poradenských služieb.
T: priebežne
Z: výchovný poradca,
Maťátko
Príloha č. 8
Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015
Výchovná poradkyňa: Ing. Zuzana Križanová
Výchovný poradca pracuje podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje trvalé a
termínované úlohy.
Trvalé úlohy:
Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP.
Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.
Sústavne a aktívne spolupracovať s vedením školy, TU, učiteľmi
Realizovať individuálne a skupinové konzultácie s problémovými žiakmi a ich
rodičmi, navrhovať opatrenia.
5. Spolupracovať s triednymi učiteľmi I. a II. Stupňa.
6. Spolupracovať s náborovými pracovníkmi, uskutočňovať exkurzie na SŠ a SOU.
7. Získavať informácie o nových odboroch na SŠ.
8. Podávať informácie žiakom 9., 8. a 5. ročníka.
9. Priebežne spolupracovať s pedagogicko-psychologickou poradňou – požiadať
o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva.
10. Metodicky pomáhať učiteľom pri výchove a vzdelávaní žiakov, koordinovať
spoluprácu rodiny a školy. Dbať, aby sa rodičia včas dozvedeli o problémoch svojho
dieťaťa.
11. Aktuálne informovať žiakov aj rodičov o možnosti ďalšieho štúdia.
12. Napomáhať žiakom pri riešení osobnostného, osobného, vzdelávacieho a profesijného
vývinu a orientácie. Venovať pozornosť žiakom, ktorí sa javili v minulosti ako
problémoví.
13. Uskutočňovať akcie v spolupráci s koordinátorom prevencie venované problematike
predchádzania všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatných prejavov
intolerancie.
14 . Úzko spolupracovať učiteľ – koordinátor prevencie – rodič – psychológ.
15. Doplňovať kabinet literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti
metodickej a informačnej o možnostiach štúdia na stredných školách.
16. Zúčastňovať sa porád a školení výchovných poradcov podľa príslušných termínov.
17. Aktualizovať nástenku.
1.
2.
3.
4.
V školskom roku 2014/2015 rozmiestňujeme žiakov na rôzne typy gymnázií, SŠ
a SOU:
z 9. ročníka – 17 žiakov a ešte neupresnený počet žiakov 8. ročníka,
( 5. ročníka ), ktorí majú záujem študovať na bilingválnych gymnáziách – zabezpečiť
realizáciu výchovy k voľbe povolania v rámci profesionálnej orientácie.
Termínované úlohy:
September:
1. Vypracovať plán práce VP, ktorý je súčasťou plánu práce školy.
2. Schválenie plánu riaditeľom školy.
3. Aktualizovať internetovú stránku VP na šk. rok 2014/2015
4. Overiť správnosť profesionálnych záujmov žiakov, previesť opravy v predbežných
dotazníkoch, doplniť nových žiakov, resp. vyradiť žiakov , ktorí odišli na inú školu.
5. Zaviesť konzultačné hodiny pre rodičov a informácie na internete.
6. Evidencia žiakov s poruchami učenia, správania, so zdravotnými problémami a
integrovaných žiakov.
7. Zmena v dosiahnutí priemeru známok ako podmienka prijatia na gymnázia – max. 2
a na iné SŠ do 2,75
Október:
1. Formou individuálnych konzultácií pomáhať žiakom a rodičom pri profesijnej
orientácií, alebo zmene SŠ.
2. Návrhy na psychologické vyšetrenie problémových žiakov I. a II. stupňa, spolupráca
s triednymi učiteľmi.
3. Psychologické vyšetrenie a konzultácie k voľbe povolania cez CPPPaP pre žiakov 9.
ročníka
do 30.10.2014
November:
1. Aktualizovať nástenku VP, viesť denník VP – doplňovanie údajov.
2. Sledovať vývin profesionálneho záujmu žiakov 9.ročníka, konzultácie so žiakmi.
3. Poslať nový zber informácií do ŠVS.
4. Sledovať na internete aktuálne zmeny číselníkov škôl a odborov.
5. Zber podkladov pre Testovanie 9 -2015
10-30.11.2014
6. Štvrťročná klasifikácia – prerokovať problémy s triednymi učiteľmi, prípadne rodičmi
December:
1. Oboznámenie rodičov a žiakov s aktuálnymi zostavami naplnenosti SŠ a SOU.
2. Konzultácie s rodičmi o prihláškach pri reorientácii žiakov.
3. Venovať sa žiakom, ktorí sa javia ako problémoví.
Január:
1. Aktualizovať zber informácií pre potreby ŠVS.
2. Aktualizácia nových údajov ( e-mail, mobilné číslo) do prihlášok.
3. Vyhodnotenie polroku, prospech, správanie, dochádzka, opatrenia na riešenie
prípadných problémov.
4.
Február:
1. Zber záväzných prihlášok na talentové skúšky.
2. Podpísanie prihlášok rodičmi, lekárom a žiakmi.
3. Odovzdanie prihlášok výchovnému poradcovi do 20.2.2015
4. Odoslanie prihlášok na školy s talentovými skúškami do 28.2.2015
5. Zaslanie zberu informácií z Proforientu – polročné známky,
tal. školy do ŠVS do 28.2.2014
Marec:
1.
2.
Talentové skúšky
od 15.3. do 15.4.2015
Zverejnenie kritérií na SŠ s netalentovými odbormi do
31.3.2015
Apríl:
1. Celoslovenské TESTOVANIE 9-2014 bude
8.4.2015
Náhradné testovanie
21.4.2015
2. Oboznámenie s výsledkami T9 z internetu do
24.4.2015
3. Sledovanie priebehu prijímacieho konania – talentových skúšok
25.3.2015 – 15.4.2015
4. Evidencia prijatých a neprijatých žiakov.
5. Ukončenie zberu prihlášok na ostatné študijné a učebné odbory
( okrem talentových ).
6. Konzultácie s rodičmi detí, ktoré neuspeli na talentových skúškach.
7. Odvolacie konania po talentových skúškach po 28.4.2015.
Máj:
1. 1.kolo prijímacích skúšok žiakov 9. ročníka (vrátane 8.roč.gymn.)
11.5.2015
1.termín
14.5.2015
2.termín
2. Sledovanie prijímacích pohovorov v spolupráci s triednymi učiteľmi.
3. Konzultácie s rodičmi neprijatých žiakov – príprava na druhé kolo PP.
4. Práca so žiakmi 8. ročníka – predbežné dotazníky, sledovanie profesionálnej
orientácie.
5. Odvolacie konanie po I. kole prijímacích skúšok do 15.5.2015
Jún:
1. Sledovanie a spracovanie výsledkov prijímacieho a odvolacieho konania.
2. Zverejnenie 2.kola do 6.6.2015
3. Odovzdanie zberu informácií o predbežnej orientácií žiakov
8. ročníka do ŠVS.
4. Konzultácie s rodičmi neprijatých žiakov – pomoc pri ich umiestnení.
5. 2. kolo prijímacích skúšok 16.6.2015
6. Odvolacie konanie od 17.6.2015
Download

Plán práce pre rok 2014/2015 [PDF, 559kB]