CE SALON A REÇU LE HAUT PATRONAGE DE LA FIAP
THIS SALON HAS RECEIVED THE HIGH PATRONAGE OF FIAP
No 2012/023
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC ART
Fédérations et associations nationales affiliées sur les cing continents.
National federations and associations affiliated on all five continents.
Distinctions photographiques mondialement reconnues.
World-famed photographic distinctions.
Les acceptations obtenues a ce salon comptent pour l’atribution des distinctions FIAP.
Acceptances obtained in this salon are taken into account for FIAP distinctions.
DIRECTION FIAP
Fédération international de l´Art Photographique
37, rue Chanzy
F-75011 PARIS
FRANCE
Dům kultury Vsetín, Město Vsetín
spolu s Muzeem regionu Valašsko Vsetín
Cultural Centre of Vsetín, The Town
of Vsetín, Czech Republic, together
with the The Museum of Regional History
and Geography Vsetín
SUNITA AICH, AFIAP, Keep it clean, Indie / India
Titul / Cover: LIN JIANHUA, Your mother, Čína / China
SLOVO ÚVODEM
A FEW WORDS FOR INTRODUCTION
Stačí jen jeden klik do internetového vyhledávače a můžeme si zobrazit
on-line na monitoru výběr ze stovek milionů fotografií nepřetržitě
vytvářených na této planetě – a chceme–li i mimo naši planetu.
Plynoucí nekonečno anonymních obrazových sdělení prostřednictvím
informačních technologií v nás potlačuje potřebu se u obrazu na
chvíli zastavit, s jeho sdělením emočně komunikovat, nedává možnost
umocnit působivost obrazu místem či atmosférou jeho fyzického
vystavení. I proto přetrvává zájem tvůrčích fotografů prezentovat svou
tvorbu prostřednictvím renomovaných fotografických salonů a galerií.
Je potěšitelné, že již 50 let k nim patří i INTERFOTOKLUB VSETÍN.
Konání salonu na přelomu roků 2012 – 2013 je příležitostí pro malé
ohlédnutí půl století nazpět. Základ tradice byl položen v roce
1963 uspořádáním 1. Mezinárodní přehlídky fotoklubů. Původní
roční cyklus pořádání výstav se v průběhu času změnil na bienále.
Úroveň i mezinárodní obliba fotografického salonu vedla postupně
k opakovanému získávání prestižní záštity mezinárodní federace
fotografického umění FIAP. V letošním roce byl INTERFOTOKLUB VSETÍN
oceněn bronzovou plaketou FIAP.
Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Vsetínského zámku opět po
dvou letech představují tentokrát výběr celkem 234 fotografií od 119
autorů z 19 zemí na již 27. INTERFOTOKLUBU VSETÍN.
Odborná porota v rámci stanovených kritérií vybrala ve vzájemné
shodě nejlepší fotografie pro výstavu a udělila medaile i čestná uznání
FIAP v kategorii jednotlivců. Ocenění v kategorii fotokluby vycházelo
nejen z hodnocení jednotlivých fotografií kolekce, ale hodnotila se
i jednotnost výrazového působení celé kolekce, její koherence. Ve shodě
porotců i pořadatelů Grand Prix Města Vsetína v této kategorii získal
stejně jako v předcházejícím bienále opět Fotoklub ZSF Ružomberok
ze Slovenské republiky.
Na prahu druhého půlstoletí existence INTERFOTOKLUBU VSETÍN je
příležitost vyslovit úctu a poděkování zakladatelům tohoto salonu, kteří
v minulosti často s velkým úsilím udržovali jeho úroveň i kontinuitu
trvání.
Pořadatelům Domu kultury Vsetín, Městu Vsetín a Muzeu regionu
Valašska ve Vsetíně patří poděkování všech přátel dobré fotografie za
trvající pozornost a přízeň.
Všem úspěšným účastníkům salonu blahopřeji a jeho návštěvníkům
přeji příjemný zážitek.
Vážení milovníci fotografie,
výsledek fotografického procesu dnes najdeme téměř na každém
kroku - v novinách, internetu, či mobilech. Neuvěřitelným množstvím
fotografií se také plní naše počítače, notebooky nebo tablety. Udělání
obrázku v digitálním fotoaparátu či mobilu je dílem sekundy. Mám
pocit, že vzniká jakýsi nadbytek fotografií, snad lépe spotřebních
obrázků.
Uměním se fotografie stává na základě tvůrčího procesu, který fotograf
do snímku vloží ať už neopakovatelnou kompozicí obrazu, světla
a barev nebo zachycením výjimečného okamžiku. Mám rád snímky,
které jsou pravda, které neovlivňují dnešní digitální možnosti s obrazem
dodatečně pracovat. Ovšem i digitální manipulace může vtisknout
původní fotografii nový umělecký rozměr. Mnohdy tak vzniká svébytné
umělecké fotografické dílo, které se vystavuje v galeriích a nabývá
mnohdy vysoké umělecké i finanční hodnoty.
Existuje však jedna skupina fotografů. Muži a ženy, kteří obletují
s fotoaparáty jak motýli různé životní situace, události nebo různé
přírodní scenérie. Různě čekají na světlo nebo nás různě inscenují
do záběru podle svého plánu. Jsou to milovníci fotografie. Scházejí
se ve fotoklubech, kde diskutují a vyměňují si své fotografie. Kritizují
se i chválí. Někdy jim nesprávně říkáme fotoamatéři. Fotografie pro
ně však znamená víc než jen koníčka. Jejich tvorba je velmi vzdálená
tomu spotřebnímu fotografování a spíš se blíží tomu svébytnému
uměleckému dílu. Tvorbu tohoto proudu ve fotografii podchycuje
padesátiletá tradice naší soutěže INTERFOTOKLUB VSETÍN. Jsem rád, že
jsme mohli být u toho.
Děkujeme za krásné fotografie. Děkujeme za přízeň Mezinárodní federace
umělecké fotografie FIAP. Všem „našim“ fotografům přeji „dobré světlo“.
Návštěvníkům výstavy příjemný zážitek a dalšímu nadcházejícímu 28.
ročníku INTERFOTOKLUBU VSETÍN mnoho skvělých fotografií.
Říjen 2012
Ing. František Novotný
prezident výstavy
Říjen 2012
Ing. Milan Kostelník
Ředitel Domu kultury Vsetín
With just one click on the Internet we can browse millions of photos
that are continuously being taken all over the planet – and even
beyond it, if we want.
The infinite flow of anonymous images through information
technologies inhibits our need to contemplate a little while upon an
image and emotionally communicate with it. Those images lack the
possibility of being reinforced by the environment or atmosphere
of its physical display. It is also one of the reasons why creative
photographers keep displaying their work in prestigious galleries and
salons of photography. We are pleased that INTERFOTOKLUB VSETÍN has
belonged to one of them for 50 years.
The fact that the salon takes place at the turn of the year 2012 is an
occasion for retrospective journey into the 50-year history of the event. The
tradition was founded in 1963 when the first international display of photo
clubs took place. The original annual frequency changed to a biennale
with time. The high standard and international popularity of the salon of
photography have made it possible to repeatedly gain the prestigious
auspices of the International Federation of Photographic Art (FIAP). This
year, INTERFOTOKLUB VSETÍN has been awarded the bronze medal of FIAP.
After two years, the Gallery of the Old City Hall and Vsetín Castle
is again the place of the exhibition which presents a selection of
234 photographs by 119 authors from 19 countries at the 27th
INTERFOTOKLUB VSETÍN.
Based on preset criteria and the consensus of the jurors, the jury
selected the best photographs for the exhibition and bestowed medals
and honourable mentions of FIAP in the category of individuals.
The awards in the category of photo clubs were given based on the
evaluation of individual photos of the collection, but also on the unity of
the artistic impression of the collection and its coherence. The jury and
the organizers of Grand Prix of the City of Vsetín have agreed that the
winner in this category is Photo Club ZSF Ružomberok from Slovakia,
which won this competition two years ago.
On the threshold of a new half-a-century of the existence of
INTERFOTOKLUB VSETÍN we are very pleased to express our respect and
gratitude to the founders of this salon, who maintained its standard and
continuity with great effort.
All the fans of good photography owe their thanks to the organizers –
Culture Centre of the City of Vsetín and Museum of Wallachian Region in
Vsetín – for their long-lasting support.
Let me also congratulate to all of the participants in the salon. I wish the
visitors a pleasant experience.
Dear photography fans,
We can see the result of photography process almost everywhere – in
newspapers, on the Internet, in the mobile phones. Our computers,
laptops and tablets are overloaded with an incredible amount of
photos. To take a digital photo with a camera or mobile phone takes us
literally a second. In my view, there is an overproduction of photos or,
more precisely, consumer images.
A photographer turns a photo into a piece of art by the creative process
of making an unrepeatable composition, by playing with light and
colours or by capturing a special moment. I like truthful photos that
have not been digitally edited. However, a digital manipulation may
bring a photo a new artistic dimension. In this way, it often produces
artistic photos that are displayed in galleries and appreciated for their
artistic and financial value.
There is still a group of photographers, men and women, who fly
around with their cameras like butterflies and capture life events and
spots of natural beauty. They are waiting for the proper light or they set
us to fit their intended composition. They love photography. They meet
in photo fan clubs to discuss and exchange photos. They exchange
both critique and appraisals. Sometimes we incorrectly call them photo
amateurs. Photography is more than a hobby for them. Their works
are far from being consumer images. Rather, they are closer to artistic
photography. This stream in photography is captured in the 50-year
tradition of the competition called INTERFOTOKLUB VSETÍN. I am glad
that we have had the opportunity to participate in it.
We thank you for the beautiful photos. Our thanks also go to the
International Federation of Photographic Art (FIAP) for their support.
I wish “a good light” to all of “our” photographers, and a pleasant
experience to the visitors to our exhibition. And I hope to receive a lot of
beautiful photos in the upcoming 28th INTERFOTOKLUB VSETÍN.
October 2012
Ing. František Novotný
president of the exhibition
October 2012
Ing. Milan Kostelník
Director of Culture Centre of the City of Vsetín
ČLENOVÉ POROTY / MEMBERS OF THE JURY
OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ / AWARDED AUTHORS
Černobílá fotografie / Black and White Photography
PŘEDSEDA POROTY / THE CHAIRMAN OF THE JURY
ZLATÁ MEDAILE FIAP / GOLD MEDAL FIAP
Josef Klimša, EFIAP, ED.ISF, Česká republika / Czech Republic
Ludo Duckmans, Belgie / Belgium
ČLENOVÉ POROTY / MEMBERS OF THE JURY
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP / SILVER MEDAL FIAP
František Látal, EFIAP, Česká republika / Czech Republic
Goutam Mitra, Indie / India
Karol Klváček, AFIAP, MZSF, Slovensko / Slovakia
Walter Kump, EFIAP, ED.ISF, Rakousko / Austria /
BRONZOVÁ MEDAILE / BRONZE MEDAL
Miroslav Pfliegel, EFIAP, EsFIAP, Slovensko / Slovakia
Lucien Wijckmans, EFIAP, Belgie / Belgium
PREZIDENT VÝSTAVY / CHARMAIN OF THE SALON
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP
Ing. František Novotný, Vsetín, Česká republika / Czech Republic
Marc Bossaekt, Belgie / Belgium
Jaroslav Kvapil, AFIAP, Česká republika / Czech Republic
TAJEMNICE VÝSTAVY / EXHIBITION SECRETARY
Rudi Verbeeck, Belgie / Belgium
Eva Liďáková, Vsetín, Česká republika / Czech Republic
Gabriel Grund, AFIAP, Slovensko / Slovakia
Marc Apers , EFIAP, Belgie / Belgium
Lin Jianhua, Čína / China
OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ / AWARDED AUTHORS
OCENĚNÉ FOTOKLUBY / AWARDED PHOTOCLUBS
Barevná fotografie / Colour Photography
ZLATÁ MEDAILE FIAP / GOLD MEDAL FIAP
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA / GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
Brian P. Hopper, EFIAP, Irsko / Ireland
FOTOKLUB ZSF, RUŽOMBEROK, Slovensko / Slovakia
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP / SILVER MEDAL FIAP
ZLATÁ MEDAILE / GOLD MEDAL
LUIS ALBERTO FRANKE, EFIAP, Argentina
FOTOKLUB KONTAKT, HODONÍN, Česká republika / Czech Republic
BRONZOVÁ MEDAILE FIAP / BRONZE MEDAL FIAP
STŘÍBRNÁ MEDAILE / SILVER MEDAL
BEDŘICH RANDÝSEK, Česká republika / Czech Republic
FOTOKLUB PŘÍBOR, Česká republika / Czech Republic
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP
BRONZOVÁ MEDAILE / BRONZE MEDAL
Yuriy Kishko, Ukrajina / Ukraine
FOTOKLUB OBZOR ŽILINA, Slovensko / Slovakia
Cyril Gajdík, AFIAP, Česká republika / Czech Republic
Ivan Kenéz, AZSF, Slovensko / Slovakia
ČESTNÉ UZNÁNÍ / HONORABLE MENTION
Leonid Goldin, AFIAP, Izrael / Israel
FOTOKLUB „BARDAF“, BARDEJOV, Slovensko / Slovakia
Leon Heylen, Belgie / Belgium
STATISTIKA / STATISTIC
STATISTIKA / STATISTIC
Jednotlivci / Authors
Počet došlých / Number of Prints
Stát / Country
Počet akceptovaných / Number of Accepted
autor/author
foto/ photo
autor/author
foto/ photo
1
8
Anglie / England
1
2
1
8
Argentina / Argentina
1
3
24
131
Belgie / Belgium
18
28
19
113
Česká republika / Czech Republic
14
29
20
115
Čína / China
11
16
1
8
Finsko / Finland
1
1
2
8
Holansko / Netherlands
1
1
16
151
Indie / India
11
27
2
15
Irán / Iran
2
3
1
8
Irsko / Ireland
1
3
1
8
Itálie / Italy
1
2
1
8
Izrael / Israel
1
2
1
4
Macao / Macao
1
1
3
24
Maďarsko / Hungary
1
2
4
29
Moldávie / Moldavia
3
4
4
29
Německo / Germany
4
9
1
7
Polsko / Poland
1
2
13
85
Slovensko / Slovakia
12
19
2
8
Švédsko / Sweden
2
3
7
46
Ukrajina / Ukraine
5
7
124
813
souhrn / total
92
164
Fotokluby / Fotoclubs
Počet došlých / Number of Prints
klub/club
autor/author
foto/ photo
1
2
8
3
18
45
1
3
15
1
10
15
1
9
15
5
26
76
2
26
30
14
94
204
Stát / Country
Belgie / Belgium
Česká republika / Czech Republic
Indie / India
Izrael / Israel
Maďarsko / Hungary
Slovensko / Slovakia
Ukrajina / Ukraine
souhrn / total
Počet akceptovaných / Number of Accepted
klub/club
autor/author
foto/ photo
1
2
5
3
9
18
1
2
3
1
6
8
5
19
31
2
6
6
13
44
71
JAN SCHEUNDERS, Le prous, Belgie / Belgium
PUSHPAM ANAND, Smoker, Indie / India
Jednotlivci / Authors
Jednotlivci / Authors
ZLATÁ MEDAILE FIAP / GOLD MEDAL FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
LUDO DIJCKMANS, Belgie / Belgium
Vriendjes
Sisters
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP / SILVER MEDAL FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
LUCIEN WIJCKMANS, EFIAP, Belgie / Belgium
GOUTAM MITRA, Indie / India
Metamorphis
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
BRONZOVÁ MEDAILE FIAP / BRONZE MEDAL FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
Business man
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
MARC APERS, EFIAP, Walk on water, Belgie / Belgium
RUDI VERBEECK, Aleen in the stad, Belgie / Belgium
RUDI VERBEECK, Aleen in the stad, Belgie / Belgium
GABRIEL GRUND, AFIAP, V zatáčke- B,
Slovensko / Slovakia
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
JAROSLAV KVAPIL, AFIAP, Ven - a oba,
Česká republika / Czech republic
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
LIN JIANHUA, Your mother, Čína / China
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
YURIY KISHKO, I love you, Ukrajina / Ukraine
LEON HEYLEN, One + two, Belgie / Belgium
FAUSTO BANINO, AFI, AFIAP, Water sky, Itálie / Italy
LEONID GOLDIN, EIPAS, AFIAP, Family,
Izrael / Israel
Jednotlivci / Authors
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
CYRIL GAJDÍK, AFIAP, Přespolní 1,
Česká republika / Czech republic
CYRIL GAJDÍK, AFIAP, Přespolní 3,
Česká republika / Czech republic
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
BRONZOVÁ MEDAILE FIAP / BRONZE MEDAL FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
BEDŘICH RANDÝSEK, Česká republika / Czech republic
IVAN KENEZ, Čerešně I., Slovensko / Slovakia
IVAN KENEZ, Čerešně II., Slovensko / Slovakia
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Suchý list
Pampeliška
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP / SILVER MEDAL FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
ZLATÁ MEDAILE FIAP / GOLD MEDAL FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
LUIS ALBERTO FRANKE, EFIAP/b, Argentina / Argentina
BRIAN HOPPER, FIPF, EFIAP/b, ARPS, Irsko / Ireland
En Lo De Bessonart
Eulogio
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Prize fighting cock
Megan´s twirl
De Bueyes Perdidos
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
ČESTNÉ UZNÁNÍ / HONORABLE MENTION
BARDAF BARDEJOV, Slovensko / Slovakia
GABRIEL GRUND, AFIAP, Divoká voda II.
AROSLAV GUTEK, AFIAP, Divoká voda VII.
GABRIEL GRUND, AFIAP, Divoká voda V.
GABRIEL GRUND, AFIAP, Divoká voda I.
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
GABRIEL GRUND, AFIAP, Divoká voda III.
VLADIMÍR SAVČINSKÝ, AFIAP, Divoká voda XII.
VLADIMÍR SAVČINSKÝ, AFIAP, Divoká voda XV.
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA / GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
FOTOKLUB PŘI ZSF, Ružomberok, Slovensko / Slovakia
IGOR ČOMBOR, Tatry 1
BRTKO, Svitanie 2
IGOR ČOMBOR, Tatry 2
LUBOMÍR SCHMIDA, Cesta pokoja
JURAJ VOHNOUT, Na horách 1
IVAN KENÉZ, Línie 1
KAROL KLVÁČEK, Oko
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
LUBOMÍR SCHMIDA, Ticho rána
OTTO JIRKA, Vo vetre
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
ZLATÁ MEDAILE / GOLD MEDAL
KONTAKT HODONÍN, Česká republika / Czech republic
CYRIL GAJDÍK, Krajina za humny 3
CYRIL GAJDÍK, Krajina za humny 2
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
RADEK SEVERA, Moravská krajina 1
MILAN HAVLÍČEK, Krajina u Kyjova I
MILAN HAVLÍČEK, Krajina u Kyjova II
RADEK SEVERA, Moravská krajina 2
RADEK SEVERA, Moravská krajina 3
ZDENĚK KUČERA, Ptačí perspektiva 1
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
STŘÍBRNÁ MEDAILE / SILVER MEDAL
FOTOKLUB PŘÍBOR, Česká republika / Czech republic
RUDOLF SVOBODA, Dětský portrét
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
JIŘÍ LUŇÁČEK, Procesí v Bonneval
MILAN VÍCHA, Řekla jsem NE!
MILAN VÍCHA, Zdeněk Zdeněk
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
PATRIK PAVLAČÍK, Lucka
PATRIK PAVLAČÍK, Ivana
BRONZOVÁ MEDAILE / BRONZE MEDAL
FOTOKLUB OBZOR ŽILINA, Slovensko / Slovakia
MILAN VELIKY, Dilema
ZÁVADSKÝ, Interpresia 1
MILAN VELIKY, AFIAP, Prechod bez nádeje
ZÁVADSKÝ, Ohováranie pani „B“,
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
ZÁVADSKÝ, Šťastné zvieratka
NILS ERIK JERLEMAR, EFIAP/p, MPSA, ARPS, ER.ISF, Three in Hurry,
Švédsko / Sweden
NILS ERIK JERLEMAR, EFIAP/p, MPSA, ARPS, ER.ISF, Pedestrian Crossing No 3,
Švédsko / Sweden
Jednotlivci / Authors
JOLANA LACKOVÁ, Svet ludí I., Slovensko / Slovakia
Jednotlivci / Authors
CHEN JUNJIE, Grassland pasture song, Čína / China
SANDEEP KUMAR THAKURTA, Devotion, Indie / India
MOHAMMAD GOLCHIN, Naughtiness, Irán / Iran
Jednotlivci / Authors
Jednotlivci / Authors
BEDŘICH RANDÝSEK, Skleněné zátiší,
Česká republika / Czech republic
Jednotlivci / Authors
JEAN BOLLEN, AFIAP, Corridor,
Belgie / Belgium
FAUSTO BANINO, AFI, AFIAP, After long wait,
Itálie / Italy
Jednotlivci / Authors
LI JIANPING, Old banyan, Čína / China
YANG PING, Summer plough, Čína / China
Jednotlivci / Authors
GU YOUNG, Fishing season, Čína / China
Jednotlivci / Authors
LIN JIANHUA, Canyon love, Čína / China
ALISON CAWLEY, AFIAP,
Durdle door Dorset, Anglie / England
ALISON CAWLEY, AFIAP,
Jurassic Coastline, Anglie / England
Jednotlivci / Authors
Jednotlivci / Authors
VALERIE VOLONTIR, EFIAP, The monastery
yand, Moldávie / Republic of Moldova
Jednotlivci / Authors
JAN SCHEUNDERS, Evy, Belgie / Belgium
OMER PITTOMVILS, In de buurt 2, Belgie / Belgium
Jednotlivci / Authors
JOSEF BOSÁK, AFIAP, EFIAP, Livestock market,
Česká republika / Czech republic
LÁSZLÓ PÉLI, AFIAP, Three pairs, Maďarsko / Hungary
MILAN MALAST, Stereotypy života III. Z cyklu Ukrajina - Koločava,
Slovensko / Slovakia
Jednotlivci / Authors
Jednotlivci / Authors
MILAN MALAST, Stereotypy života I. Z cyklu Ukrajina - Koločava,
Slovensko / Slovakia
VYSTAVUJÍCÍ JEDNOTLIVCI / EXHIBITING AUTHORS
Anglie / England
Alison Cawley, AFIAP, Durdle door Dorset
Alison Cawley, AFIAP, Jurassic Coastline
Marcel Beauraind, Glamour •
Robert Ceusters, Tattoo •
Francois De Meyer, Aan de Ketting
Argentina / Argentina
Luis Alberto Franke, EFIAP/b, En Lo De Bessonart •
Luis Alberto Franke, EFIAP/b, Eulogio •
Luis Alberto Franke, EFIAP/b, De Bueyes Perdidos •
Česká republika / Czech Republic
Karla Běťáková, Dotek •
Josef Bosák, AFIAP, EFIAP, Livestock market
Josef Bosák, AFIAP, EFIAP, The hospital in Karabach
Jaroslav Kvapil, AFIAP, Muž v černém
Jaroslav Kvapil, AFIAP, Zajímavá partie •
Jaroslav Kvapil, AFIAP, Zvědavec
Jaroslav Kvapil, AFIAP, Ven - a oba
Petr Kleiner, White fly
Petr Kleiner, Butterfly
Petr Kleiner, Red I •
Milan Vícha, Emil Viklický
Martin Zavadil, Elizz and Jacob
Cyril Gajdík, AFIAP, Přespolní 1 •
Cyril Gajdík, AFIAP, Přespolní 3 •
Cyril Gajdík, AFIAP, U okna
Cyril Gajdík, AFIAP, V podvečer II
Radek Severa, Krajina na Moravě 3 •
David Klímek, Subjektive landscape 3
Radek Potočný, Zima a stíny •
Šárka Svobodová, Zastavení II. •
Šárka Svobodová, V polích I. •
Šárka Svobodová, Krakonošova oblaka
Jiří Durdík, Siločáry 1
Jiří Durdík, Siločáry 2 •
Jiří Durdík, Blata
Martin Trčka, Hvězdná romance •
Bedřich Randýsek, Suchý list •
Bedřich Randýsek, Pampeliška •
Bedřich Randýsek, Skleněné zátiší
Belgie / Belgium
Lucien Wijckmans, EFIAP, Business man
Rudi Verbeeck, Aleen in the stad
Luc Tourwe, EFIAP, Abandonned
Jean Bollen, AFIAP, Corridor
Jean Bollen, AFIAP, Rigid man
Marc Apers, EFIAP, Walk on water
Jan Scheunders, Le prous
Jan Scheunders, Evy
Jan Scheunders, John
Ludo Dijckmans, Ontbijt •
Ludo Dijckmans, Sisters
Ludo Dijckmans, Vriendjes
Marc Bossaert, An Mée •
Marc Bossaert, Smog •
Marc Bossaert, Vuurtoren
Cyriel Van Weynsberghe, Turban 3 •
Omer Pittomvils, In de buurt 2
Johan Hannes, Kostschool •
Johan Hannes, De knecht •
Leon Heylen, One + two •
Ludo Adons, Zoutelande 19 •
Sus Bogaerts, Dacay •
Sus Bogaerts, Waterfall •
Sus Bogaerts, Skogafoss
Marc Bossaekt, Castle •
CYRIL GAJDÍK, AFIAP, U okna, Česká republika / Czech republic
• Barevná fotografie / Colour Photography
Jednotlivci / Authors
Vystavující jednotlivci / Exhibiting Authors
Čína / China
Li Jianping, Old banyan
Yang Guomei, Spring terrace •
Wang Jiangong, Harvest season •
Yang Ping, Summer plough
Zhang Youyu, Water village in dream •
Gao Shiyuan, Exhibition hall •
Gu Young, Look forward to •
Gu Young, Fishing season
Chen Junjie, Snow villange sunrise •
Chen Junjie, Grassland pasture song •
Lin Jianhua, Return in dust •
Lin Jianhua, Your mother
Lin Jianhua, Canyon love
Ji Guangfei, Earth deep love •
Ji Guangfei, Wake up from dream •
Guo Jing, Eyes •
Finsko / Finland
Jarmo Jauhiainen, AFIAP, Chopin
Indie / India
Sayan Sarkar, FFIP, Incarceration •
Sayan Sarkar, FFIP, Midnight dream •
Apratim Roy, Men at rest •
Sandip Sarkar, Lane by lane
Arijit Mukherje, Ancestors hall •
Sunita Aich, AFIAP, Parvati •
Sunita Aich, AFIAP, A setting sun •
Sunita Aich, AFIAP, Keep it clean
Krishnendu Dasgupta, ARPS, Kash
Prabal Kr. Sarkar, Heaven •
Ritankar Das, Trough the window •
Ritankar Das, Look at me •
Pushpam Anand, Mother´s love •
Pushpam Anand, Smoker
Amal Krishna Das, EFIAP, ARPS, FFIP, Land of peace
Amal Krishna Das, EFIAP, ARPS, FFIP, El- dorado •
Amal Krishna Das, EFIAP, ARPS, FFIP, The pilgrim
Prasenjit Dey, AFIP, Isolation •
Prasenjit Dey, AFIP, The creator •
Goutam Mitra, Mother and grandmother •
Goutam Mitra, Faith
Goutam Mitra, Metamorphis
Sandeep Kumar Thakurta, Resting place •
Sandeep Kumar Thakurta, Naughty •
Sandeep Kumar Thakurta, Devotion •
Sandeep Kumar Thakurta, Relation
Bhaskar Mukhopadhyay, Fantasy •
Irán / Iran
Reza Golchin, In class •
Reza Golchin, Bazar •
Mohammad Golchin, Naughtiness •
Irsko / Ireland
Brian Hopper, FIPF, EFIAP/b, ARPS, Prize fighting cock •
Brian Hopper, FIPF, EFIAP/b, ARPS, Swan on the river •
Brian Hopper, FIPF, EFIAP/b, ARPS, Megan´s twirl •
Itálie / Italy
Fausto Banino, AFI, AFIAP, Water sky
Fausto Banino, AFI, AFIAP, After long wait
Izrael / Israel
Leonid Goldin, EIPAS, AFIAP, Family •
Leonid Goldin, EIPAS, AFIAP, Indifferent •
Macao / Macao
Lam Kin Cheong, EFIAP/g, ESFIAP, Esqui I. •
Maďarsko / Hungary
László Péli, AFIAP, Dawn
László Péli, AFIAP, Three pairs
Moldávie / Moldavia
Valerie Volontir, EFIAP, The monastery yand
Iurie Foca, Portrait of a man •
Anatolie Poiata, Lines
Anatolie Poiata, Diagonal •
Německo / Germany
Manfred Voss, Gulhunters
Manfred Voss, Hamburg Frost
Roland Heinzl, EFIAP, EsFIAP, Auf Beutelung •
Roland Heinzl, EFIAP, EsFIAP, Verlassen
Roland Heinzl, EFIAP, EsFIAP, Zun Licht
Manfred Kluger, Catch a Glimpse 2 •
Manfred Kluger, Mystic 3 •
Manfred Kluger, Gentlewoman •
Klaus Strehlke, EFIAP, PPSA, APSG, FEB, Frankfurt •
Nizozemí / Netherlands
Ben Dalsheim, BMK AFIAP, Nana´s dream •
Polsko / Poland
Krzysztof Strzoda, In the Garden of Light I •
Krzysztof Strzoda, In the Garden of Light III •
Slovensko / Slovakia
Gabriel Grund, AFIAP, V zatáčke- B
Gabriel Grund, AFIAP, Stuha - II. •
Jaroslav Gutek, AFIAP, Podkarpatie, Život na ulici
Jaroslav Gutek, AFIAP, Yellow ball •
Vladimír Savčinský, AFIAP, Extáza
Ferdinand Hažlinský, Dary života
• Barevná fotografie / Colour Photography
• Barevná fotografie / Colour Photography
Vystavující jednotlivci / Exhibiting Authors
Vystavující jednotlivci / Exhibiting Authors
Leonard Baňas, Otvory pre svetlo •
Milan Malast, Stereotypy života I. Z cyklu Ukrajina - Koločava
Milan Malast, Stereotypy života III. Z cyklu Ukrajina - Koločava
Jolana Lacková, Svet ludí I.
Miro Černý, AFIAP, Arch- Ora - Ro
Vladimír Vlček, Keď sneží I •
Vladimír Vlček, Podvečer
Lubomír Schmida, AFIAP, EsFIAP, Línie svetla •
Lubomír Schmida, AFIAP, EsFIAP, Luče III.
Ivan Kenez, Čerešně I. •
Ivan Kenez, Čerešně II. •
Igor Čombor, Les 1 •
Igor Čombor, Les 3 •
Švédsko / Sweden
Nils Erik Jerlemar, EFIAP/p, MPSA, ARPS, ER.ISF, Pedestrian Crossing
No 3 •
Nils Erik Jerlemar, EFIAP/p, MPSA, ARPS, ER.ISF, Three in Hurry •
Leif Rosén, EFIAP, Sagres •
Ukrajina / Ukraine
Volodymyr Dubas, AFIAP, The third unnecessary one - 1
Volodymyr Dubas, AFIAP, Marching patriots •
Andrian Kishchuk, On wave crest •
Lesia Prokopchuk, Attack •
Yuriy Kishko, I love you •
Yuriy Kishko, Calmnes •
Roman Herynovych, Flowers on windowsill •
VYSTAVUJÍCÍ FOTOKLUBY / EXHIBITING PHOTOCLUBS
Belgie / Belgium
AGFA - GEVAERT fotoclub
Jozef Van Den Houte, Waiting •
Jozef Van Den Houte, Red •
Jozef Van Den Houte, Contrast •
Jozef Van Den Houte, City lady •
Michiels, Yter •
Česká republika / Czech Republic
Fotoklub Příbor
Rudolf Svoboda, Dětský portrét
Jiří Luňáček, Procesí v Bonneval
Milan Vícha, Zdeněk Zdeněk
Milan Vícha, Řekla jsem NE!
Patrik Pavlačík, Lucka
Patrik Pavlačík, Ivana
Kontakt Hodonín
Cyril Gajdík, Krajina za humny 2 •
Cyril Gajdík, Krajina za humny 3 •
Milan Havlíček, Krajina u Kyjova I •
Milan Havlíček, Krajina u Kyjova II •
Zdeněk Kučera, Ptačí perspektiva 1 •
Radek Severa, Moravská krajina 1 •
Radek Severa, Moravská krajina 2 •
Radek Severa, Moravská krajina 3 •
Fotoklub KFA Brumov - Bylnice
Miroslav Pinďák, Nocturno
Miroslav Pinďák, Eva •
Miroslav Pinďák, Imprese •
Miroslav Pinďák, Pohodové ráno
Indie / India
Foto friends
Avijit Roy, Dosti •
Avijit Roy, Duty •
Amit Mukherjee, Sky is the limit •
Izrael / Israel
Photoclub Netanya
Josef Bruchis, EIPAS, Walk •
Boris Ravich, EIPAS, AFIAP, Archeologist
Aram Gambarya, EIPAS, Tree with red leaves •
Igor Pavlov, Apocalypse •
Igor Pavlov, Prayer •
Nisan Flekman, Not superstitious
Nisan Flekman, The patriarchs
Leonid Goldin, AFIAP, Ice cream •
Slovensko / Slovakia
BARDAF - Bardejov
Juraj Brezovský, Dvaja
Juraj Brezovský, Osud •
Ján Holly, In Jerusalem II •
Ján Holly, Bardejov 05.00 p.m. •
Gabriel Grund, AFIAP, Divoká voda I.
Gabriel Grund, AFIAP, Divoká voda II.
Gabriel Grund, AFIAP, Divoká voda III.
Gabriel Grund, AFIAP, Divoká voda V.
Jaroslav Gutek, AFIAP, Divoká voda VII.
Vladimír Savčinský, AFIAP, Divoká voda XII.
Vladimír Savčinský, AFIAP, Divoká voda XV.
Fotoklub Obzor Žilina
Milan Veliky, AFIAP, Prechod bez nádeje •
Milan Veliky, Dilema •
Závadský, Interpresia 1 •
Závadský, Ohováranie pani "B" •
Závadský, Šťastné zvieratka •
Združenie Košických fotografov K-91
Marek Štofko, Odchazanie •
Maroš Dzoba, Bytosti v podchodu •
Maroš Dzoba, Oktagóny •
Lipták, Tanec •
Durkáčová, V tieni •
Černý, Arch Pl II.
Fotoklub při ZSF
Brtko, Svitanie 2 •
Juraj Vohnout, Na horách 1 •
Otto Jirka, Vo vetre •
Igor Čombor, Tatry 1 •
Igor Čombor, Tatry 2
Karol Klváček, Oko
Lubomír Schmida, Ticho rána
Ivan Kenéz, Línie 1
Lubomír Schmida, Cesta pokoja
Ukrajina / Ukraine
Childrenś Photostudio "my" (we)
Nataliya Gordiyko, Another Dimension
Evgeniya Gritsenko, *** •
Pavel Chizhov, They promised to return
Karpaty /lviv/
Shevchuk, Sichkarnia •
Viktoriya Knysh, Man´s talk
Sergiy Neupokoev, Countryside road
• Barevná fotografie / Colour Photography
• Barevná fotografie / Colour Photography
Vystavující fotokluby / Exhibiting Photoclubs
Vystavující fotokluby / Exhibiting Photoclubs
MIRO ČERNÝ, AFIAP, Arch- Ora - Ro,
Slovensko / Slovakia
Dům kultury Vsetín
Fédération Internationale
de l’Art Photographique
The International Federation
of Photographic Art
Město Vsetín
DŮM KULTURY VSETÍN
CULTURAL CENTRE OF VSETÍN
MĚSTO VSETÍN
THE TOWN OF VSETÍN, CZECH REPUBLIC
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO VSETÍN
THE MUSEUM OF REGIONAL HISTORY
AND GEOGRAPHY VSETÍN
Poster, Catalogue, Instalation of The Exhibition / Plakát, katalog, instalace výstavy
Aleš Žanta
Download

Katalog 2012_web.indd - Interfotoklub Vsetín