Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Fakulta zdravotnických studií – OU
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Státní zdravotní ústav Praha
1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
X
XX
XX
XV
V.. PPaacchhnneerroovvyy ddnnyy pprraaccoovvnnííhhoo
lléékkaařřssttvvíí
pod záštitou ministryně zdravotnictví
Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA,
mistra práce a sociálních věcí
JUDr. Petra Šimerky,
náměstka ministryně zdravotnictví ČR a hlavního
hygienika ČR
MUDr. Michaela Víta, Ph.D.
a
děkana 1. LF UK v Praze
prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.
ODBORNÝ PROGRAM
Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm
26. 5. - 28. 5. 2010
Čestné předsednictvo
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda
Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
náměstek ministryně zdravotnictví a hlavní hygienik ČR
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.
ředitel
KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
MUDr. Dana Šviráková
ředitelka
KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
vedoucí centra odborných činností SZÚ Praha
MUDr. Samuel Lvončík
vědecký sekretář
Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
místopředseda
Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP
MUDr. Helena Šebáková
ředitelka
KHS Moravskoslezského kraje se sídelm v Ostravě
Generální sekretář konference
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda
Společnosti pracovního lékařství
ČLS JEP
Organizační výbor konference
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
místopředseda
Společnosti pracovního lékařství
ČLS JEP
MUDr. Samuel Lvončík
vědecký sekretář
Společnosti pracovního lékařství
ČLS JEP
Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
MUDr. Dana Šviráková – KHS Zlín
MUDr. Lenka Pešáková – KHS Olomouc
Program konference
1. den - 26. 5. 2010
14:00
14:50
16:45
17:00
18:00
-
14:40
16:45
17:00
18:00
19:00
slavnostní zahájení
odborný program
přestávka
odborný program
večeře
2. den - 27. 5. 2010
8:30
10:15
10:30
12:30
13:30
15:15
15:30
18:00
20:00
-
10:15
10:30
12:30
13:30
15:15
15:30
16:30
19:00
odborný program
přestávka
odborný program
polední přestávka - oběd
odborný program
přestávka
odborný program - postery
večeře
společenský večer
3. den - 28. 5. 2010
09:00
10:00
10:15
11:30
12:00
-
10:00
10:15
11:30
12:00
13:00
odborný program
přestávka
odborný program
zakončení konference
oběd
1. den
26. 5. 2010
14:00 – 14:40 hod.
Slavnostní zahájení
14:50 – 16:45 hod.
1. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ÚKOLU HLAVNÍHO HYGIENIKA
ZAMĚŘENÉHO NA KONTROLU PRACÍ S CYTOSTATIKY
SIXTOVÁ A., MÁLEK B., CHALUPSKÁ K.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
2. HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŢE ZDRAVOTNÍKŮ
MANIPULUJÍCÍCH S CYTOTOXICKÝMI LÉČIVY
1,3
ODRÁŠKA P., 2DOLEŢALOVÁ L., 2GORNÁ L.,
2
VEJPUSTKOVÁ R., 2PRUDILOVÁ M., 1,3BLÁHA L.
1
Odd. laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav Brno
2
Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno
3
RECETOX, Přírodovědecká fakulta, MU Brno
3. OVLIVŇUJE PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE STYRENU DNA
REPARAČNÍ KAPACITU A EXPRESI VYBRANÝCH DNA
REPARAČNÍCH GENŮ NA mRNA ÚROVNI ?
1
HÁNOVÁ M., 2ŠTĚTINA R., 1,3VODIČKOVÁ L.,
3
VÁCLAVÍKOVA R., 4MAJVALDOVÁ Z., 3,8ŠMERHOVSKÝ Z.,
1
NACCARATI A., 1POLÁKOVA V., 3SOUČEK P., 5KURICOVÁ
M., 6MANINI P., 7KUMAR R., 7HEMMINKI K., 1VODIČKA P.
1
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 2 Vojenská lékařská
akademie JEP, Hradec Králové 3 Státní zdravotní ústav Praha 4
Krajská hygienická stanice, Ústí nad Orlicí 5 Res. Base, Slovak
Medical Univ., Bratislava, Slovak Republic 6 Dept. of Clinical
Medicine, Nephrology and Health Sciences, University of Parma,
Italy 7 Deutsches Krebs Forschungs Zentrum, Heidelberg, Německo8
2. lékařská fakulta UK, Praha
4. BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY - NOVINKY
1
ČERNÁ H., 2HORNYCHOVÁ M.
1
Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2Státní zdravotní ústav
5. NOVÁ KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ CHEMICKÝCH
LÁTEK A SMĚSÍ (NAŘÍZENÍ CLP)
TRÁVNÍČKOVÁ Z.
Státní zdravotní ústav Praha, [email protected]
DISKUZE
17:00 – 18:00 hod.
6. NANOTECHNOLOGIE
otázky kolem účinků Nanomateriálů (NM)-Nanobiohazard
Křečková V.
Státní zdravotní ústav Praha
7. ÚČINEK NANOČÁSTIC INTERKALOVANÝCH VE
FYLOSILIKÁTECH NA PROKARYOTNÍ A EUKARYOTNÍ
ORGANISMY – POZNATKY Z EXPERIMENTŮ
1
PAZDZIORA E., 1MATĚJOVÁ K.,
2
VALÁŠKOVÁ M., 2HOLEŠOVÁ S., 2HUNDÁKOVÁ M.,
1
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
2
Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava
8. JE NANO-OXID TITANIČITÝ ŠKODLIVĚJŠÍ NEŢ „BĚŢNÝ“
OXID TITANIČITÝ ?
MRÁZ J.
Státní zdravotní ústav, Praha
9. IMPACT OF NANOTECHNOLOGY ON SOCIETY
KLEMENT P.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
DISKUZE
2. den
27. 5. 2010
08:30 – 10:15 hod.
1. PZS V SR - VÝVOJ
FABIÁNOVÁ E.
RÚUZ Banská Bystrica
2. CO PŘINESL ROK 2009 ČESKÉ REPUBLICE Z POHLEDU
HLÁŠENÝCH PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ?
1,2
FENCLOVÁ Z., 1,2URBAN P., 2PELCLOVÁ D., 1HAVLOVÁ D.,
1
ČERSTVÁ M.
1
Odbor hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ Praha
2
Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita
Karlova v Praze a VFN v Praze
3. KATEGORIZACE PRACÍ A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
1
HLAVÁČ P., 2KUČERA I.
1,2,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
4. AKTUALIZACE STANDARDU NÁPLNÍ PREVENTIVNÍCH
PROHLÍDEK - CHEMICKÉ LÁTKY
1
PELCLOVÁ D., 2TUČEK M., 3LEHOCKÁ H.
1
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
2
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
3
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
5. HYGIENICKÁ ŠETŘENÍ K OVĚŘOVÁNÍ PODMÍNEK
VZNIKU NEMOCI Z POVOLÁNÍ
JANKO, P., LANDECKÁ, I.
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
DISKUZE
10:30 – 12:30 hod.
6. JUDIKATURA V OBLASTI ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE
A POZNATKY Z APLIKACE PRÁVNÍ ÚPRAVY NA ÚSEKU
NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ“
JUDr. Zdena Krýsová
Ministerstvo zdravotnictví ČR
7. DOPADY ZÁKONA Č. 187/2006 SB., O NEMOCENSKÉM
POJIŠTĚNÍ, NA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI
KUKLOVÁ D.
Vězeňská sluţba ČR, odbor zdravotnické sluţby GŘ
8. POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
DLE ZÁKONA Č. 187/2006 SB., O NEMOCENSKÉM
POJIŠTĚNÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
VÁŇOVÁ A., ČELEDOVÁ L., ČEVELA R.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
9. VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ U OSOB PRACUJÍCÍCH
V EXPOZICI PRACHU S OBSAHEM SIO2.
CHALOUPKA, J.
Klinika nemocí z povolání, Lékařská fakulta UK a Fakultní
nemocnice Hradec Králové
10. ZKUŠENOSTI S VYŠETŘOVÁNÍM MEZOTELINU
V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PRAXI
1,3
NAKLÁDALOVÁ M., 2,3KOLEK V., 1,3VILDOVÁ H.,
2,3
JAKUBEC P., 3KELLNEROVÁ P, 3ROHÁČKOVÁ K.,
4,3
PETŘEK M., 4KAPUSTOVÁ M., 4PETROVÁ P.
1
Klinika pracovního lékařství
2
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci
3
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
4
Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky Fakultní nemocnice
Olomouc
11. AZBEST A MEZOTELIOMY POHRUDNICE
MACHATA M., MACHATOVÁ Z.
Ambulanci pracovného lekárstva, MC Nitra, RÚVZ Nitra
12. MÓDNÍ PROFESNÍ SYNDROM
HEJLEK A.
Oddělení pracovního lékařství, Č.Budějovice, a.s.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita České Budějovice
DISKUZE
13:30 – 15:15 hod.
13. RAKOVINA SLIZNICE NOSNÍ. KASUISTIKA NEMOCI
Z POVOLÁNÍ
EICHLEROVÁ A., VELEBILOVÁ L.
Centrum pracovního lékařství, Pardubická krajská
nemocnice a.s.
14. ZÁVODNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE VE FN OSTRAVA SE
ZAMĚŘENÍM NA INFEKČNÍ HEPATITIDU B
ZDEŇKA HAJDUKOVÁ 1,2, EVA MRÁZKOVÁ1,2, RADKA
LOCHMANOVÁ1, VERONIKA TVRDÁ1
1
Klinika pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava
2
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, FZS, Ostravská
univerzita
15. PSYCHICKÁ ZÁTĚŢ A PRÁH CITLIVOSTI HRUDNÍ
KOSTINA BOLEST PŮSOBENOU TLAKEM
1
TUČEK M., 2BALLEGAARD S.,
1
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
2
Ull Care A/S, Hellerup, Dánsko
16. PITNÝ REŢIM PODLE NOVÉ LEGISLATIVY
LAJČÍKOVÁ, A.
Státní zdravotní ústav Praha
Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví
17. INFORMACE O ZABEZPEČENÍ PITNÉHO REŢIMU
PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI ŠUMAVSKÝ
PRAMEN
SAILER K.
RADONOVÝ PROGRAM – CO TO JE A PROČ NÁS ZAJÍMÁ
LAJČÍKOVÁ, A.
Státní zdravotní ústav Praha
Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví
DISKUZE
15:30 – 16:30 hod.
PREZENTACE POSTERŮ
1.
VAKUUM – KOMPRESIVNÍ TERAPIE V PRACOVNÍM
LÉKAŘSTVÍ Z POHLEDU SESTRY
1
HRUBÁ V., 1BRLKOVÁ I., 1,2NAKLÁDALOVÁ M.
1
Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci,
2
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2.
ANALÝZA PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI VŠEOBECNÝCH
SESTER
1
NAKLÁDALOVÁ M., 3VÉVODA J., 2,3IVANOVÁ K,
2
MAREČKOVÁ J.
1
Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci,
2
Ústav ošetřovatelství Fakulta zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci,
3
Ústav zdravotnického managementu Fakulta zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci
3.
VÝSKYT PROFESIONÁLNÍ LÉZE NERVUS ULNARIS
V OBLASTI LOKTE V ČESKÉ REPUBLICE
1
NAKLÁDALOVÁ M, 2URBAN P, 3EHLER E, 4PEKOVÁ A.
1
Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc,
2
Státní zdravotní ústav, Praha,
3
Pardubická krajská nemocnice, a.s. a Fakulta zdravotnických studií
Univerzity Pardubice,
4
Centrum pracovního lékařství s.r.o. Šumperk
4.
MOŢNOSTI A EFEKTIVITA REHABILITACE U LÉZE
NERVUS ULNARIS V OBLASTI LOKTE
1
MÁSLOVÁ V., 1,2SCHUSTEROVÁ B., 3NAKLÁDALOVÁ M.,
4
OTRUBA P., 3RADIMĚŘSKÁ D.
1
Fakulta zdravotních věd UP v Olomouci,
1,2
Ústav fyzioterapie FZV UP a FN Olomouc,
3
Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, 4Neurologická klinika
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní
nemocnice Olomouc
5.
OVLIVŇUJE PŘÍJEM TEKUTIN KONCENTRACI
MARKERŮ V KONDENZÁTU VYDECHOVANÉHO
VZDUCHU?
1
PELCLOVÁ D., 2SYSLOVÁ K., 3NAVRÁTIL T., 2SEIBERTOVÁ
J., 1FENCLOVÁ Z., 4KUZMA M., 2KAČER P.
1
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
2
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
3
Ústav fyzikální chemie AV ČR, Praha
4
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
6.
MŮŢE HOSPODÁŘSKÁ KRIZE SOUVISET S „KVALITOU“
PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ KOKSOVEN?
(HLEDISKO LABORATORNÍHO PRACOVNÍKA)
KŮSOVÁ J, TVRDÁ J., HAMRUSOVÁ M.,
MARKEVIČOVÁ D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
7.
PRACOVNÉ PODMIENKY ÚDRŢBÁROV GOLFOVÉHO
PARKU. I. ČASŤ.
1
HRUŠKOVÁ M., 1BUCHANCOVÁ J., 2KUNHART Z.
1
PZS ŢILPO, Ţilina,
2
Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK Martin
8.
ŠTVRŤSTOROČNÝ POHĽAD NA VÝSKYT RAKOVINY
PĽÚC PROFESIONÁLNEHO PÔVODU NA SLOVENSKU
BUCHANCOVÁ J. a spol :
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin, Klinika PLaT UPJŠ
Košice, Pracovno zdravotná sluţba -Zdravie pri práci, s.r.o. Nitra,
Klinika PLaT Bratislava, RUVZ Martin, Ústav lekárskej biológie
JLF UK Martin
9.
MOŢNOSTI DIAGNOSTIKY SLUCHOVÝCH VAD,
OBJEKTIVNÍ AUDIOMETRIE
MRÁZKOVÁ E.
KPPL, FN Ostrava Poruba
3. den
28. 5. 2010
9:00 – 10:00 hod.
1. PROBLEMATIKA INHALAČNÍCH ANESTETIK NA
OPERAČNÍCH SÁLECH
STRNADOVÁ H.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
2. ZKUŠENOSTI S MONITOROVÁNÍM EXPOZICE
ETHYLENEGLYKOLMONOBUTYLETHERU
ŠPERLINGOVÁ I., DABROWSKÁ L., STRÁNSKÝ V.,
TVRDÍKOVÁ M.
Státní zdravotní ústav Praha
3. POUŢITÍ SYSTÉMU OKRUŢNÍCH VZORKŮ PRO
BIOLOGICKÉ MONITOROVÁNÍ
DUŠKOVÁ Š., STRÁNSKÝ V., ŠPERLINGOVÁ I.,
DABROWSKÁ L., TVRDÍKOVÁ M., MATOLÍNOVÁ I.
Státní zdravotní ústav
4. KOMPLEXNÍ TECHNICKÉ ŠETŘENÍ
NA PRACOVIŠTI S EXPOZICÍ FOSFINU
GROHOVÁ S., WALDMAN M., DUŠKOVÁ Š., KŘEČKOVÁ V.,
DOLEJŠÍ L.
Státní zdravotní ústav Praha
DISKUZE
10:15 – 11:30 hod.
5. VYUŢITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU HYGIENICKÉ
SLUŢBY PRO VEŘEJNOST – PORTÁL ZDRAVÍ
1
ŘÍHOVÁ K., 2 VÍT M., 3HLAVÁČ P.
1
KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
2
Ministerstvo zdravotnictví ČR
3
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
6. ZMĚNY V POSTGRADUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
NELÉKAŘŮ V OBORECH „HYGIENA PRÁCE“ A
„PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ“
1
CHMELÍKOVÁ J.
1
NCONZO Brno, subkat. ochrany veřejného zdraví
7. VYUŢITIE INTEGROVANEJ ELEKTROMYOGRAFIE
A 3D SIMULAČNÉHO PROGRAMU JACK PRE ŠIRŠIU
OBJEKTIVIZÁCIU PRACOVNEJ ZÁŤAŢE
POHYBOVÉHO APARÁTU.
1,2
LVONČÍK S., 1 VEČEREK I., 2 BUŢGA M.,
3
GAĎOUREK P., 3T. LEBEDA
1
TeamPrevent, s.r.o, Bratislava
2
Fakulta zdravotnických studií - OU, Ostrava
3
GETA Centrum s.r.o., Praha
8. PREVENCE PŘENOSU INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Z KLÍŠŤAT, HMYZU A DROBNÝCH PORANĚNÍ
KOUKAL M.
Juwital s.r.o.
DISKUZE
11:30 – 12:00 hod.
ZAKONČENÍ KONFERENCE
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
XXXV. PACHNEROVY DNY PRACOVNÍHO
LÉKAŘSTVÍ
SE KONAJÍ ZA PODPORY :
Download

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP