Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno,
katedra podpory zdraví, diagnostiky a laboratorních technologií
Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím
při Československé biologické společnosti
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Projekt MEDETOX v rámci EU programu LIFE+
POZVÁNKA
na konferenci s mezinárodní účastí
(č. akce 625/851)
GENETICKÁ TOXIKOLOGIE
A PREVENCE RAKOVINY,
v rámci které se uskuteční zároveň
37. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím
při Československé biologické společnosti
Termín konání: 5. – 7. 5. 2014
Místo konání: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů Brno – přednáškový sál
Určení: pro lékařské a nelékařské
zdravotnické pracovníky a jiné odborné
pracovníky z oblasti ochrany veřejného
zdraví, prevence, výzkumu, z klinických
a hygienických laboratoří a oboru
genetické toxikologie.
Odborná garance konference:
Ing. Jan Topinka, DrSc.
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha) – předseda Společnosti
RNDr. Alena Gábelová, CSc. (Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava)
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
RNDr. Miroslav Machala, CSc. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno)
Organizační vedoucí konference: RNDr. Jitka Chmelíková
Časový harmonogram konference:
Pondělí 5. 5. 13.30 zahájení konference, úvodní přednáška předsedy Společnosti
14.00 – 17.00 o dborná sekce I.– profilové přednášky a přihlášená
odborná sdělení
17.00 – 18.00 posterová sekce
Úterý6. 5. 8.30 – 12.30 o dborná sekce II. – profilové přednášky a přihlášená
odborná sdělení
13.30 – 17.00 o dborná sekce III. – profilové přednášky a přihlášená
odborná sdělení
17.00 – 18.00 posterová sekce, diskuse k posterům
večer: společná večeře
Středa 7. 5. 8.30 – 12.30 o dborné sekce IV. a V. – profilové přednášky
a přihlášená odborná sdělení
13.00 zakončení konference
Odborný program konference
Sekce I.: Aktuální témata genetické toxikologie
garanti sekce: Pavel Rössner Jr., Andrea Rössnerová
Sekce II.: Toxikologie nechtěně produkovaných i vyráběných
nanočástic
garanti sekce: Miroslav Machala, Alena Gábelová
Sekce III.: Molekulární biologie nádoru
garanti sekce: Pavel Vodička, Ludmila Vodičková
Sekce IV.: Toxikologie motorových emisí v reálném provozu –
Workshop k EC projektu MEDETOX (LIFE+):
garanti sekce: Jan Topinka, Michal Vojtíšek
Sekce V.: Ultrajemné částice jako ukazatel znečištění ovzduší –
projekt UFIREG
garanti sekce: Miroslav Dostál, Anna Pastorková
Sekce VI.: Různé – další aktuální témata z praxe genetické toxikologie, cytogenetiky atd..
Abstrakta všech přednášek a sdělení budou vydána ve sborníku (ISBN).
Přihlášky na konferenci
posílejte do 7. 4. 2014
• p
římo elektronicky po registraci do klientského systému na www.nconzo.cz (ikona:
vzdělávání – vyhledávání akcí – nabídka vzdělávacích akcí – pořádá: katedra
podpory zdraví, diagnostiky a laboratorních technologií – akce 625) –
prosíme o upřednostnění tohoto způsobu přihlášení
• event. v případě nouze mailem na adresu: [email protected]
Aktivní účast – pokyny pro přednášející:
Názvy příspěvků (profilových přednášek, přihlášených odborných sdělení event.
názvy posterů ) posílejte do 7. 4. 2014
•lze uvést přímo v elektronické přihlášce (na konci přihlášky: přihlašovaný
příspěvek)
• nebo pošlete mailem na adresu [email protected]
• uveďte prosím, zda jde o přihlášené odborné sdělení nebo o poster
Sestavený program z přihlášených příspěvků bude účastníkům konference
předem zaslán a bude uveřejněn též na stránkách ČSBS:
www.icsbs.cz
Autory příspěvků žádáme o zaslání abstraktu (název sdělení, jména autorů,
adresa pracoviště, kontakt, souhrn nejdůležitějších výsledků, metodik a závěru
v délce max. 2 strany) nebo krátkého článku (v délce max.4 strany) nejpozději
do 18. 4. 2012. Abstrakta zaslaná po tomto termínu nebude možno zařadit
do připravovaného sborníku. Texty pro sborník mohou být v českém, slovenském
nebo anglickém jazyce. Sborník bude opatřen registračním číslem ISBN.
Dataprojektor a PC/ flash, CD je v přednáškovém sále k dispozici.
Prosíme přednášející o dodržení časových limitů:
 profilová přednáška 30 minut včetně diskuse
 přihlášené odborné sdělení 15 minut včetně diskuse
Zdravotničtí pracovníci nelékařských oborů (§5, 9, 13, 26, 28 zákona
č. 96/2004 Sb.) obdrží kredity za aktivní/pasivní účast podle vyhl.
č. 423/2004 Sb. v platném znění.
Účastnický poplatek: 1 178,– Kč bez DPH, tj. 1 425,– Kč s DPH
Studenti – doktorandi 500,– Kč s DPH
(prokáží se průkazem účastníka doktorského studia při prezenci)
Do účastnického poplatku je zahrnuta i cena sborníku prezentovaných příspěvků
a občerstvení poskytnuté přednášejícím účastníkům během programu konference.
Pro účastníky ze SR je nejvhodnější způsob úhrady účastnického poplatku v hotovosti na pokladně Centra před začátkem konference.
Ubytování:
V NCO NZO Brno ve dvoulůžkových pokojích v cenových relacích asi
385,– Kč /os /noc (se snídaní) pro účastníky z ČR i SR. K dispozici též velmi
omezené množství jednolůžkových pokojů v ceně 700,– Kč (doplácí se na
recepci při ubytování).
Možnosti stravování:
Snídaně : v jídelně centra
Oběd : a) stravenka na oběd zakoupená v předprodeji, výběr jídel dle
jídelního lístku,
b) minutka v bistru Centra – výběr jídel přímo na místě bez
předchozího objednání.
Doprava do NCO NZO:
• GPS: N 49°11 . 496 E 016°34 . 997
• více: www.nconzo.cz: kde nás najdete
RNDr. Jitka Chmelíková
RNDr.ochrany
Jitka Chmelíková
subkat.
veřejného zdraví
subkat.
NCO NZOochrany
Brno, veřejného
Vinařskázdraví
6,
NCO NZO Brno, Vinařská 6,
603603
00 Brno
00 Brno
tele:tel:543559530,
543559530,543559111
543559111
543211177
fax:fax:
543211177
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
Download

Pozvánka