Česká internistická společnost
Slovenská internistická spolOčnosŤ
ve spolupráci s
Lékařskou fakultou UP v Olomouci
Fakultní nemocnicí v Olomouci
SPOLKEM LÉKAŘŮ JEP V OLOMOUCI
A III. INTERNÍ KLINIKOU-NRE LF UP
pořádají
XXX. Dny mladých internistů
PROGRAM
2.–3. 6. 2011
OLOMOUC
XXX. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ
České republiky a Slovenské republiky 2011
Česká internistická společnost
Slovenská internistická spoločnosť
Spolek lékařů JEP v Olomouci
III. interní klinika-NRE LF UP a FN Olomouc
děkují
následujícím firmám, které se spolupodílely
na zajištění odborného programu
XXX. dnů mladých internistů
a svojí podporou umožnily jejich důstojný průběh:
CELGENE
NOVONORDISK
IPSEN PHARMA
PFIZER
MUNDIPHARMA
SERVIER
Místo konání:
Velká a malé posluchárny Teoretických ústavů
LF UP Olomouc,
Hněvotínská 3, Olomouc
2.–3. června 2011
Odborný program byl připraven pod záštitou:
prof. MUDr. Z. Koláře, CSc. – děkana LF UP Olomouc
prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D. – předsedy SL JEP v Olomouci
Vědecký výbor konference:
prof. MUDr. R. Češka, CSc.
– předseda České internistické společnosti JEP
prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
– predseda Slovenskej internistickej spoločnosti
prof. MUDr. K. Horký, DrSc.
– čestný předseda České internistické společnosti JEP
prof. MUDr. V. Ščudla, CSc.
– přednosta III. interní kliniky - nefrologická, revmatologická,
endokrinologická LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.
– prednosta I. internej kliniky Jeseniovej LF UK Martin
doc. MUDr. P. Horák, CSc.
– III. interní klinika - nefrologická, revmatologická,
endokrinologická LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. P. Galajda, CSc.
– I. interná klinika Jeseniovej LF UK Martin
prim. MUDr. P. Makovický, Ph.D
– I. interná klinika Jeseniovej LF UK Martin
doc. MUDr. A. Martínek, CSc.
– přednosta Interní kliniky FNsP Ostrava
MUDr. J. Václavík, Ph.D.
– I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc
Garant setkání: prof. MUDr. V. Ščudla, CSc.
Koordinátor konference:
doc. MUDr. P. Horák, CSc.
Organizační výbor:
Dana Sedláčková
Jitka Hýbnerová
MUDr. Dagmar Jackuliaková, Ph.D.
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
MUDr. Jiří Orság
MUDr. Andrea Smržová
MUDr. Anna Klíčová
MUDr. Sylvie Šrámková
MUDr. Vladislav Biel
Michal Slánský
1
ODBORNÝ PROGRAM
Čtvrtek 2. 6. 2011
Velká posluchárna
8.00 zahájení
Předsednictvo:
prof. Z. Kolář, prof. A. Dukát, prof. K. Horký, prof. V. Ščudla, prof. M.
Mokáň, prof. M. Kolář
Malá posluchárna vlevo
Kardiologie I
8.30–10.00
Předsednictvo:
prof. A. Dukát, prof. J. Lukl, doc. P. Heinz, MUDr. J. Václavík
1. Akútny infarkt myokardu u mladého muža s trombocytózou
1Fľak Ľ., 1Zadňančinová I., 2Hatalová A., 3Pacák J.
1IV. interná klinika LF UK a UNB Bratislava, 2Klinika hematológie a transfuziológie krvi LF UK a UNB Bratislava, 3Oddelenie intervenčnej kardiológie NUSCh
Bratislava, SR
2. ROZBOR PŘÍČIN NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI VE VYBRANÉM VZORKU
ZEMŘELÝCH
¹Ondrušková J., ¹Sovová E., ²Ivanová K., ³Loyka S., ¹Táborský M.
¹I. interní klinika-kardiologická, ²Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, ³Ústav soudního lékařství a medicínského práva, FN Olomouc, ČR
3. ECHOKARDIOGRAFICKÁ PREDIKCE FUNKČNÍHO A MORFOLOGICKÉHO POŠKOZENÍ PRAVÉ KOMORY POMOCÍ DEFORMAČNÍ ANALÝZY
MYOKARDU U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM S ELEVACEMI ST
SEGMENTU (STEMI) SPODNÍ STĚNY PŘI UZÁVĚRU PROXIMÁLNÍ A. CORONARIA DEXTRA
1Přeček J., 1Hutyra M., 1Skála T., 1Vindiš D., 1Richter D., 1Horák D., 1Tüdös Z.,
2
Köcher M., 1Táborský M.
1
I. interní klinika, 2Radiologická klinika, Lékařská fakulty Univerzity Palackého
a Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
2
4. PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V NEMOCNICI VE FRÝDKUMÍSTKU
1Hreňo D., 1Zeman K., 2Šrubař P.
1Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., 2Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., ČR
5. PRÍČINY AKÚTNEJ DEKOMPENZÁCII CHRONICKÉHO SRDCOVÉHO
ZLYHÁVANIA U SENIOROV
1Madi B., 2Cvejkušová A., 3Šimovičová V.
I. geriatrická klinika LFUK a UN Bratilava, SR
6. AKUTNÍ POSTIŽENÍ AORTÁLNÍ STĚNY – CHARAKTERISTIKA PACIENTŮ
HOSPITALIZOVANÝCH V NEMOCNICI VE FRÝDKU-MÍSTKU
Papugová K., Zeman K.
Interní oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku, ČR
Kardiologie II
10.15–12.00
Předsednictvo:
prof. K. Horký, prof. A. Dukát, prof. J. Lukl, MUDr. K. Papugová
1. KLINICKÝ VÝZNAM SENZITIVITY BAROREFLEXU U HYPERTONIKOV
1Čelovská D., 2Staško J., 3Gonsorčík J., 1Dukát A.
1II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, 2Klinika kardiológie UNsP J.A. Reimana, Prešov, 3Klinika kardiológie LF UPJŠ a Východoslovenský ústav srdcových
chorôb, Košice, SR
2. CHRONOTERAPIOU PODMIENENÁ ÚPRAVA PATOLOGICKÉHO DIURNÁLNEHO RYTMU KRVNÉHO TLAKU VEDIE U PACIENTOV S REZISTENTNOU HYPERTENZIOU K LEPŠEJ KONTROLE TLAKU KRVI
Dlesk A., Kamenský G., Payer J.
V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR,
3. REMODELACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ S VOLUMODEPENDENTNÍ HYPERTENZÍ
Indra T., Zelinka T., Petrák O., Štrauch B., Rosa J., Widimský J. Jr., Holaj R.
III. interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, ČR
4. KLINICKÁ STUDIE ASPIRANT: Léčba spironolaktonem u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí
1Václavík J., 2Sedlák R., 3Plachý M., 4Navrátil K., 5Plášek J., 6Václavík T., 7Jarkovský J, 8Husár R., 1Kociánová E., 1Táborský M.
1I. interní klinika FN Olomouc, 2Interní oddělení Nemocnice Prostějov, 3II. interní klinika FN U sv. Anny Brno, 4Interní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc,
3
Interní klinika FN Ostrava, 6Katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha, 7Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, 8Interní oddělení
Nemocnice Hranice na Moravě, ČR
5
5. VÝZNAM HOLTEROVHO MONITOROVANIA EKG U PACIENTOV S MEDIOKALCINÓZOU
Makovník M., Gašpar L., Hlinšťáková S., Štrbová L., Bendžala M., Kaško M.
II. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, SR
6. DETEKCIA VČASNÝCH ZMIEN KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS 1. A 2. TYPU
1Migra M., 2Lacko A., 1Mokáň M.
1I. interná klinika, UNM Martin, 2Interná klinika, ÚVN Ružomberok, SR
Kardiologie III
13.00–14.30
Předsednictvo:
doc. M. Táborský, prim. P. Makovický, doc. Č. Číhalík, MUDr. D. Čelovská
1. VYUŽITÍ KARDIÁLNÍCH BIOMARKERŮ PŘI HODNOCENÍ KARDIOTOXICITY PROTINÁDOROVÉ LÉČBY
1,2Horáček J.M., 1,2Jebavý L., 3Vašatová M., 4Pudil R., 3Tichý M., 2Malý J.
1Katedra válečného vnitřního lékařství, FVZ UO Hradec Králové, 2II. interní klinika – oddělení klinické hematologie, 3Ústav klinické biochemie a diagnostiky,
4
I. interní klinika, FN a LF UK Hradec Králové, ČR
2. KOINCIDENCIA TROMBOEMBOLICKEJ CHOROBY A NÁDOROVÉHO
OCHORENIA (SÚBOR PACIENTOV)
Chovanec, J.
Interné oddelenie, NsP Sv. Jakuba Bardejov, SR
3. CHUDOBNÝ KLINICKÝ OBRAZ U PACIENTA S PĽÚCNOU EMBÓLIOU
(KAZUISTIKA)
Ližičárová D., Kučera M., Letková K., Krahulec B., Dukát A.
II. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, SR
4. ČO NÁM HOVORIA D-DIMÉRY V REÁLNOM KLINICKOM PROSTREDÍ
U SENIOROV?
Šimovičová V., Ondrejkovičová M., Sysáková A., Dúbrava M.
I. klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava, SR
4
5. OD PERIKARDIÁLNEHO VÝPOTKU K PĽÚCNEJ HYPERTENZII – KAZUISTIKA
1Ságová I., 1Klimentová A., 1Prídavková D., 2Goncalvesová E., 2Lesný P., 1Krivuš J.,
1
Maňka V., 1Sadloňová J., 1Mokáň M.
1I. interná klinika, UNM Martin, 2NÚSCH Bratislava, SR
6. MYXÓM ĽAVEJ PREDSIENE – NEZVYČAJNÁ PRÍČINA SYNKOPY
A DYSPNOE
Vantúchová Z., Farkaš A., Mokáň M.
I. interná klinika, UNM Martin, SR
Pneumologie
14.30–16.15
Předsednictvo:
prof. V. Kolek, doc. Sadloňová, MUDr. V. Lošťáková, MUDr. J. Tomš
1. VÝZNAM VYŠETŘENÍ RESPIRAČNÍCH SVALŮ U CHOPN
1Jašková J., 1Vimal G., 1Kolek V., 2Palatka K.
1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc, 2OLÚ TRN Paseka, ČR
2. INHALAČNÉ KORTIKOSTEROIDY V LIEČBE CHOCHP
¹Uhrík P., ²Uhríková O., ¹Schnierer M., ¹Bánovčin P., ¹Hyrdel R.
¹Interná klinika gastroenterológie, UNM Martin, SR
3. MOXIFLOXACIN A JEHO POUŽITÍ V PRAXI Z POHLEDU PNEUMOLOGA
Fajkošová L., Bielesz M., Kolek V.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc, ČR
4. LÉČBA SYNDROMU OBSTRUKČÍ SPÁNKOVÉ APNOE METODOU CPAP
SNIŽUJE HLADINU AFABP
1Sova M., 2Sovová E., 3Hobzová M., 1Stejskal D., 1Zapletalová J., 3Kolek V.
1Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2I. interní klinika Fakultní
nemocnice Olomouc, 3Klinicka plicních nemocí a tuberkulózy, ČR
5. NÁHLÁ RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE: POPIS PŘÍPADU
1Plášek J., 2Dvořáčková J., 3Jahoda J., 4Truliková K., 5Mokošová R., 1Hrabovský V.,
1
Martínek A.
1Interní klinika LF OU a FN Ostrava, ČR, 2Ústav patologie LF OU a FN Ostrava,
ČR, 3Anesteziologicko-resuscitační klinika LF OU a FN Ostrava, ČR, 4Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava, ČR, 5Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí LF
OU a FN Ostrava, ČR
5
6. ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY TBC – KASUISTIKA
Gregar J.
II. interní klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
7. „SWINGING HEART“ A KARCINÓM PĽÚC
1Migrová S., 1Migra M., 2Benčová A., 1Mokáň M.
1I. interná klinika, UNM Martin, 2Klinika pneumológie a ftizeológie, UNM Martin, SR
Malá posluchárna vpravo
Metabolismus, endokrinologie, diabetologie I
8.30–10.00
Předsednictvo:
prof. M. Mokáň, prof. H. Vaverková, prim. D. Karásek, MUDr. M. Mráz
1. VZŤAH HLADINY ENDOGÉNNYCH POHLAVNÝCH HORMÓNOV A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
Baňárová A., Koller T., Payer J.
V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
2. HORMÓNY TUKOVÉHO TKANIVA – ČO NOVÉHO VO SVETE?
Stančík M., Martiaková K., Galajda P., Mokáň M.
I. interná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM v Martine, SR
3. VZŤAH RIZIKA METABOLICKÉHO SYNDRÓMU A KOSTNÉHO STATUSU
Brázdilová K., Čierny D., Killinger Z., Payer J.
V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
4. JE ZVÝŠENÉ BMI PROTEKTÍVNY FAKTOR OSTEOPORÓZY?
1Jackuliak P., 1Baqi L., 2Mokáň M., 1Payer J.
1V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR, 2I. interná klinika JLFUK a NM,
Martin, SR
5. HODNOTENIE RIZIKA OSTEOPOROTICKÝCH FRAKTÚR U PACIENTOV
S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU
Lalciková E., Killinger Z., Payer J.
V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
6. METABOLICKÝ SYNDRÓM A FAJČENIE
Dedinská I., Maňka V., Ságová I., Klimentová A., Sadloňová J., Galajda P., Mokáň M.
I. interná klinika JLF UK a UN Martin, SR
6
Metabolismus, endokrinologie, diabetologie II
10.15–12.00
Předsednictvo:
prof. M. Mokáň, prim. D. Karásek, prof. P. Galajda, MUDr. P. Jackuliak
1. EXPRESE PROZÁNĚTLIVÝCH FAKTORŮ V PODKOŽNÍ TUKOVÉ TKÁNI
A PERIFERNÍCH MONOCYTECH U PACIENTŮ S OBEZITOU A DIABETES
MELLITUS 2. TYPU: VLIV NÍZKOKALORICKÉ DIETY
1Mráz M., 1Lacinová Z., 1Drápalová J., 2Haluzíková D., 1Hořínek A., 1Matoulek
M., 1Trachta P., 1Kaválková P., 1Svačina Š., 1Haluzík M.
1III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 2Ústav tělovýchovního lékařství 1. LF
UK, Praha, ČR
2. ADRENOMEDULIN VE VZTAHU MEZI DIASTOLICKOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A GLOMERULÁRNÍ FILTRACÍ U ASYMPTOMATICKÝCH
PACIENTŮ S DIABETES MELLITUS 2. TYPU, PORUCHOU RELAXACE
LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A MÍRNÝM AŽ STŘEDNÍM SNÍŽENÍM GLOMERULÁRNÍ FILTRACE
1Pecková M., 1Charvát J., 1Schück O., 2Hill M., 1Šváb P., 1Horáčková M.
1Interní klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, 2Endokrinologický ústav Praha, ČR
3. PORUCHA GLUKÓZOVÉHO METABOLISMU U PACIENTŮ PO IZOLOVANÉ ATACE AKUTNÍ PANKREATITIDY
Krystyník O., Gajdová J., Uhlářová H., Vrzalová D., Procházka V.
II. interní klinika FN a LF UP v Olomouci, ČR
4. ČETNOST A PROGNÓZA NEMOCNÝCH S LAKTÁTOVOU ACIDÓZOU. VÝZNAM PŘÍTOMNOSTI DIABETES MELLITUS
Hloch O., Havlín J., Masopust J.
Interní klinika UK 2.LF a FN Motol, ČR
5. NOVODIAGNOSTIKOVANÝ DIABETES MELLITUS U PACIENTA S HEPATOMEGÁLIOU
1Uhrinová A., 2Kramarová V.
1II. interná klinika a 2Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK
a UNB Bratislava, SR
6. PORUCHY HYPOTALAMO-HYPOFYZÁRNÍCH FUNKCÍ U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SUBDURÁLNÍM HEMATOMEM
Kosák M., Hána V.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
7. IATROGENNÍ THYREOPATIE SE ZAMĚŘENÍ NA POŠKOZENÍ PO AMIODARONU
Nývltová M., Vodák M., Drbalová K., Zavoral M.,
Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, ČR
7
8. Lp–PLA2: NOVÝ MARKER KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA A MOŽNOSTI JEHO OVLIVNĚNÍ
Motyková E., Zlatohlávek, Prusíková, Vrablík, Vašíčková, Lánská, Češka
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
Gastroenterologie I
13.00–14.30
Předsednictvo:
prof. R. Hyrdel, doc. V. Procházka, prof. J. Ehrmann, MUDr. J. Gregar
1. BARRETŮV JÍCEN – RIZIKOVÉ FAKTORY
1Halašková V., 1Faldynová V., 2Gregar J.
1LF UP Olomouc, student, 2II. interní klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
2. ADJUSTABILNÍ INTRAGASTRICKÝ BALÓN (IGB): 12 MĚSÍČNÍ PILOTNÍ
STUDIE NOVÉHO TYPU ENDOSKOPICKÉ LÉČBY OBEZITY
1Kupka T., 1Machytka E., 2Mathus-Vliegen E.M., 3Gostout Ch.J., 1Klvaňa P., 4Shikora S., 5Peikin S.R., 6Kornbluth A., 7Brooks J.
1Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR, 2Gastroenterology, Academic
medical Centre, Amsterdam, Netherlands, 3Gastroenterology & Hepatology, Mayo
Clinic, Rochester, MN, United States, 4Surgery and Bariatric surgery, Tufts Medical Center, Boston, MA, United States, 5Gastroenterology, University of medicine
and Dentistry, Camden, NJ, United States, 6Clinical Medicine, Mt. Sinai Hospital,
New York, NY, United States, 7Gastroenterology, Assuta Hospital, Tel Aviv, Israel 3. KTEŘÍ PŘÍBUZNÍ I. STUPNĚ NEMOCNÝCH S KOLOREKTÁLNÍMI NEOPLÁZIEMI JSOU NEJVÍCE OHROŽENI – ANALÝZA KOLONOSKOPICKÝCH VYŠETŘENÍ U PŘÍBUZNÝCH I. STUPNĚ
1Kajzrlíková I., 1,2Vítek P., 3Dítě P., 1Chalupa J., 1Kuchař J., 1Platoš J., 1Řeha P.
¹Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, ²Lékařská Fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava, ³Lékařská Fakulta, Masarykova
Univerzita, Brno, ČR
4. PRIMÁRNA BILIÁRNA CIRHÓZA A MLADÝ VEK
Podoba J., Ježíková A., Makovický P., Mokáň M.
I. interná klinika JLF UK a UN Martin, SR
5. VPLYV ABSTINENCIE ALKOHOLU NA BIOLOGICKÉ PARAMETRE PO
TRANSPLANTÁCII PEČENE PRE ALKOHOLOVÚ CHOROBU
Gregušová A., Žigrai M., Štugelová M., Hrušovský Š.
I. interná klinika SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava, SR
8
6. NUTRITION DAY IN EUROPE – SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ AUDITU NUTRIČNÍ
TERAPIE NA INTERNÍM A CHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE
FRÝDKU-MÍSTKU V LETECH 2009–2010
Zela O., Kajzrlíková I., Hofericová K., Vítek P.
Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., ČR
Gastroenterologie II
14.30–16.15
Předsednictvo:
prof. R. Hyrdel, doc. V. Procházka, prof. J. Ehrmann, MUDr. T. Kupka
1. GASTRINÓM AKO PRÍČINA SPONTÁNNEJ PERFORÁCIE JEJÚNA
¹Schnierer M., ¹Škapcová B., ¹Bánovčin P., ¹Demeter M., ¹Hyrdel P., ¹Uhrík P.,
²Janík J., ¹Hyrdel R.
Interná klinika – Gastroenterologická UNM, Klinika Transplantačnej a cievnej chirurgie UNM, SR
2. GASTROKOLICKÁ FISTULA
Bánovčin P., Demeter M., Schnierer M., Uhrík, P., Božíková J., Hyrdel R.
Interná klinika gastroenterologická UNM, SR
3. AORTO-ENTERÁLNA FISTULA – KAZUISTIKA
1Šturdík I., 1Koller T., 2Šišovský V., 2Štvrtina S., 2Danihel Ľ., 1Payer J.
1V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR, 2 Ústav patologickej anatómie LF
UK Bratislava, SR
4. ATYPICKÁ PŘÍČINA ILEÓZNÍHO STAVU – KAZUISTIKA
Sychra P., Gregar J., Konečný M., Procházka V., Krumpholcová P., Gajdová J.,
Krystyník O.
II. interní klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
5. HEMOSUCCUS PANCREATICUS – KAZUISTIKA
1Kužma M., 1Homerová Z., 2Mižičková M., 2Javorka V., 1Koller T., 1Payer J.
1V. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR, 2I. rádiodiagnostická klinika
LFUK a UNB, Bratislava, SR
6. URGENTNÁ TRANSPLANTÁCIA A URGENTNÁ RETRANSPLANTÁCIA PEČENE PRE OTRAVU HUBAMI. OPIS PRÍPADU
1Štugelová M., 1Žigrai M., 1Bernasovská G., 1Gregušová A., 2Muehlbacher F., 3Faybík P., 1Hrušovský Š.
1I. interná klinika SZU, UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, 2Universitätsklinik für Chirurgie, AKH Wien, Österreich, 3Abteilung für Anästhesiologie und
Allgemeine Intensivmedizin, AKH Wien, Österreich
9
7. FEBRILITY, LYMFADENOPATIA A HEPATOPATIA U 43 ROČNEJ ŽENY
Letková K., Uhrinová A., Čelovská D., Ližičárová D.
II. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, SR
Pátek 3. 6. 2011
Malá posluchárna vpravo
Revmatologie
8.00–10.15
Předsednictvo:
doc. P. Horák, doc. A. Martínek, MUDr. M. Skácelová, MUDr. J. Plášek
1. ARTERIÁLNÍ PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTŮ SE SYSTÉMOVÝM ONEMOCNĚNÍM POJIVA, REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU A PRIMÁRNÍM ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM
1Smržová A., 1Horák P., 1Skácelová M., 1Žurek M., 1Vymětal J., 1Metelka R.,
2
Jansa P.
1III. interní nefrologická, revmatologická a endokrinologická klinika FN a UP Olomouc, 2II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, ČR
2. KONKOMITUJÍCÍ FIBROMYALGIE U PACIENTŮ SE SYSTÉMOVÝM LUPUSEM
Tomš J., Bradna P, Soukup T., Hrnčíř Z.
II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR
3. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA POLYMYOARTRALGIÍ
1Spáčilová V., 1Král T., 1Jelšíková M., 1Mitalová L., 4Adámková L., 2Pavlíková M.,
3
Porzer B., 1Hrabovský V., 1Martínek A.
1
Interní klinika LF OU a FN Ostrava, ČR, 2Radiodiagnostický ústav LF OU a FN
Ostrava, ČR, 3Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí LF OU a FN Ostrava,
ČR, 4Ústav klinické hematologie LF OU a FN Ostrava, ČR
4. POLYARTRALGIE
1Urbancová B., 1Král T., 3Bodzásová C., 4Pavlíková M., 5Samlík J., 1Hrabovský V.,
1
Martínek A.
1Interní klinika LF OU a FN Ostrava, 2Ústav patologie LF OU a FN Ostrava, 3
Ústav klinické hematologie LF OU a FN Ostrava, 4Radiodiagnostický ústav LF
OU a FN Ostrava, 5Kardiochirurgické centrum LF OU a FN Ostrava, ČR
10
5. MYOPATIA NIELEN PRI LIEČBE STATÍNMI. KAZUISTIKA
Lopuchovský T., Jedličková L., Merkovská L.
III. interná klinika, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, SR
6. POLYSYSTÉMOVÉ OCHORENIE – DLHÁ CESTA K DIAGNÓZE – KAZUISTIKA
Hudecová K., Gavač P., Babiaková L., Roháčková A.
Interné oddelenie, Nemocnica svätého Michala a.s., Bratislava, SR
7. KATOSTROFICKÝ PRŮBĚH SYSTÉMOVÉHO LUPUS ERYTEMATODES
S ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM
1Šrámková S., Kraus L., Franková K., Andělová R., 1Horák P., 1Skácelová M.,
1
Smržová A.
1III. interní nefrologická, revmatologická a endokrinologická klinika FN a UP
Olomouc, ČR
8. BOLESTI V DRIEKU S TEPLOTAMI U DOTERAZ ZDRAVÉHO MUŽA. KAZUISTIKA
¹Jedličková L., ¹Merkovská L., ¹Lopuchovský T., ¹Nováková B., ²Tuma J., ³Gmitter
F., 4Belák J.
¹III. interná klinika, ²Uster, Switzerland, ³Ústav patológie, 4II. chirurgická klinika,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach, SR
9. LIEČBA BOLESTÍ V OBLASTÍ INGUINY
1Pavleová T., 2Mentel J., 3Kayser V.
1Ústav anatómie SZU, 2Klinika telovýchovného lekárstava UK, 3Klinika fyziatrie
a rehabilitácie Kramáre, Bratislava, SR
Hematologie
10.15–11.45
Předsednictvo:
prof. V. Ščudla, prof. P. Galajda, doc. E. Faber, MUDr. M. Pecková
1. HODNOCENÍ INTENZITY AKUMULACE 18F–FDG VRÁMCI INICIÁLNÍHO
STÁŽOVACÍHO 18F–FDG PET/CT VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM NELÉČENÝM NON-HODGKINOVÝM LYMFOMEM
1Kapitáňová Z., 2Buriánková E., 1Papajík T., 2Mysliveček M., 2Koranda P., 3Kučerová
L., 3Flodr P., 4Jarkovský J.
1Hemato-onkologická klinika FNOL, 2Klinika nukleární medicíny FNOL, 3Ústav
patologie FNOL, 4Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita Brno, ČR
11
2. HLADINY PÁRŮ TĚŽKÝCH/LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINU KORELUJÍ S ELEKTROFORÉZOU SÉRA A STÁDIEM CHOROBY U IGA a IGG
MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ
1Pika T., 2Heřmanová Z., 3Lochman P., 4Zapletalová J., 1Minařík J., 1Bačovský J.,
1
Ščudla V.
1
III. interní klinika, LF UP a FN Olomouc, 2Ústav imunologie, LF UP a FN Olo
mouc, 3Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky, FN Olomouc, 4Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc, ČR
3. NEMOC LEHKÝCH ŘETĚZCŮ
1Minařík J., 1Ščudla V., 2Tichý T., 1Pika T., 1Bačovský J., 1Zadražil J., 1Krejčí K.
1III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická a 2Ústav
patologie, FN a LF UP v Olomouci, ČR
4. HLADINY LIPIDŮ U PACIENTŮ S MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIÍ NEJISTÉHO VÝZNAMU
1Orság J., 1Vaverková H., 1Minařík J., 1Pika T., 1Bačovský J., 2Zapletalová J.,
1
Ščudla V.
1III. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN a LF UP
v Olomouci, 2Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci, ČR
5. PARCIÁLNÍ „LIGHT-CHAIN ESCAPE“ FENOMÉN A CYTOGENETICKÉ
ZMĚNY – 2 PŘÍPADY POZOROVÁNÍ
1Pika T., 2Balcárková J., 2Mičková P., 3Lochman P., 1Minařík J., 2Jarošová M.,
1
Ščudla V.
1III. interní klinika, LF UP a FN Olomouc ,2Hematoonkologická klinika, LF UP
a FN Olomouc, 3Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky, FN Olomouc, ČR
6. ŤAŽKÁ SIDEROPENICKÁ ANÉMIA AKO PRVÁ MANIFESTÁCIA DIAFRAGMATICKEJ HERNIE ŽALUDKA OPIS PRÍPADU
Milatova E.,Fuchsbergerová M., Hrušovský Š., Žigrai M.
Interná klinika SZU, UN Bratislava, Nemocnica akaf. L. Dérera, Bratislava, SR.
Malá posluchárna vlevo
Nefrologie I.
8.00–9.45
Předsednictvo:
doc. J. Zadražil, prim. P. Makovický, MUDr. Z. Kosatíková, MUDr. H. Ciferská
1. KONTRASTOVÁ NEFROPATIA U PACIENTOV NA INTERNOM ODDELENÍ
Čaprnda M., Mitrík T.
II. interná klinika LF UK Bratislava, SR
12
2. UROINFEKCIE – KEDY OČAKÁVAŤ VÝSKYT REZISTENTNÝCH UROPATOGÉNOV?
Tahotný R., Krčméry S.
II. geriatrická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava, SR
3. ETIOLOGIE NEFROTICKÉHO SYNDROMU U PACIENTŮ BIOPTOVANÝCH
NA III. INTERNÍ KLINICE FN OLOMOUC V LETECH 2007–2010
Biel V., Zadražil J., Krejčí K., Ščudla V.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
4. CKD 3 MBD – DIABETICKÁ A NEDIABETICKÁ NEFROPATIA
Klimentová A., Ságová I., Michaligová A., Dedinská I., Maňka V., Ježíková A.,
Prídavková D., Božeková J., Makovický P., Sadloňová J., Mokáň M.
I. interná klinika, Univerzitná nemocnica, Martin, SR
5. NESTEROIDNÍ ANTIREVMATIKA A LEDVINY
Klíčová A., Zadražil J., Krejčí K., Ščudla V.
III. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP
v Olomouci, ČR
6. ZMENY KRVNÉHO TLAKU U CHRONICKY HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTOV
1Bobocká K., 2Eisnerová D., 1Kalužay J., 3Slezák P., 1Ponťuch P.
IV. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava,
Dialyzačné stredisko – Fresenius Medical Care, Bratislava, Petržalka, Inštitút normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, SR
Nefrologie II.
10.00–11.30
Předsednictvo:
prim. P. Makovický, doc. J. Zadražil, MUDr. M. Čaprnda
1. PORUCHY KOSTNÉHO METABOLIZMU U DIALYZOVANÝCH PACIENTOV
Michaligová A., Klimentová A., Maňka V., Dedinská I., Ságová I., Mokáň M.
I. interná klinika, UN, Martin, SR
2. MINERÁLOVÁ A KOSTNÍ NEMOC PŘI CHRONICKÉM ONEMOCNĚNÍ
LEDVIN
Žamboch K., Zadražil J., Krejčí K., Zahálková J., Ščudla V.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN a LF UP
Olomouc, I.P. Pavlova 6, Olomouc, ČR
13
3. SÉROVÉ HLADINY A TKÁŇOVÁ EXPRESE HIGH MOBILITY GROUP BOX-1
V LEDVINNÉ TKÁNÍ PO TRANSPLANTACI
1Ciferská H., 2Heinola T., 2Kouri VP, 2Pajarinen J., 3Konttinen YT, 1Horák P., 4Heřmanová Z., 1Zadražil J., 1Krejčí K.
1III. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika, 2Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland, 3Helsinki University Central Hospital,
ORTON Orthopaedic, 4Oddělení klinické imunologie FN a LF UP Olomouc, ČR
4. DYSFONIE JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK GENERALIZOVANÉHO KARCINOMU
LEDVINY
Procházka M., Macháček J., Latta J.
Interní klinika IPVZ KNTB Zlín a.s., ČR
5. KALCIFYLAXIA – kazuistika
1Vodičková T., 1Makovický P., 1Klimentová A., 1Ježíková A., 2Miklušica J., 3Adamicová K., 1Mokáň M.
1I. interná klinika UNM, 2Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie UNM, 3Ústav
patologickej anatómie UNM, SR
6. INTOXIKÁCIA BROMIDOM TÁLNYM – OPIS PRÍPADU
1Karaman A., 1Fuchsbergerová M., 1Bernasovská G., 1Hrušovský Š., 1Demeš M.,
2
Gindlová P., 3Takáčová D.
1
I. interná klinika SZU, 2Rádiodiagnostická klinika, 3Psychiatrická ambulancia,
UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, SR
14
Velká posluchárna
12.00
Slavnostní zakončení XXX. Dnů mladých internistů
s předáním ocenění
15
Organizační pokyny:
Termín konání:
2.–3. 6. 2011
Místo konání:
Velká a malé posluchárny Teoretických ústavů LF UP,
Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultní nemocnice)
Délka přednášky: 10 minut + 5 minut diskuze (vymezený čas je nepřekročitelný)
Technické zabezpečení:
dataprojektor
Kritéria pro hodnocení přednášky:
originálnost a aktuálnost tématu, úroveň přednesu i dokumentace, dodržení časového limitu a pohotovost v diskuzi
Nejlepší sdělení budou odměněna cenami:
Cena předsedy České internistické společnosti
Cena předsedy Slovenské internistické společnosti
Cena děkana LF UP v Olomouci
Ceny za nejhodnotnější sdělení v jednotlivých odborných sekcích
(Ceny předsedů ČIS a SIS jsou spojeny s delegací na Letní školu mladých internistů EFIM)
Registrace účastníků:
Vestibul Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3 (areál FNO)
2. 6. 2011 7.00–16.00
3. 6. 2011 7.30–10.30
– Předání Dokladu o účasti
– Předání Souhrnu abstrakt (Vnitřní lékařství)
– Evidence členství v ČIS a SIS
Účastníci akce obdrží Certifikát o účasti
Registrace, ubytování a organizační zajištění:
Konferenční servis Univerzity Palackého
Jitka Hýbnerová
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
tel. 585 631 125, fax: 585 222 802
e-mail: [email protected]
Sekretariát:
doc. MUDr. Pavel Horák, CSc., Dana Sedláčková
III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel. 585 853 384, 585 853 374, fax 585 852 526
Společenský program:
2. 6. 2011, 19.00 hod. restaurace Captain Morgan’s,
Mlýnská 2, Olomouc
16
Download

XXX. Dny mlaDých internistů