ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych sluţieb
Skladná 4, 040 01 Košice
KONCEPCIA ČINNOSTI ZARIADENIA ARCUS – ŠZ, ZpS a DSS
V Košiciach, 1.8.2011
Schválil: Ing. Juraj Briškár
riaditeľ
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................ 3
1.
Základné informácie o zariadení ............................................................. 4
1.1
1.2
1.3
Ciele a poslanie zariadenia ARCUS ......................................................
Predmet činnosti zariadenia ARCUS .....................................................
Kapacita zariadenia ...............................................................................
4
5
5
2.
Spôsoby (metódy) poskytovania sociálnych sluţieb ................................ 5
3.
Prostriedky (nástroje) poskytovania sociálnych sluţieb............................. 6
4.
História zariadenia ................................................................................... 6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Súčasný stav a účel poskytovania sociálnych sluţieb .............................. 7
Súčasný stav poskytovania jednotlivých druhov sluţieb ....................... 10
Zabezpečenie záujmovej činnosti .......................................................... 12
Pracovná terapia .................................................................................... 13
Úschova cenných vecí ........................................................................... 14
Zhrnutie problémov a súčasných potrieb ................................................
14
Analýza SWOT ......................................................................................
14
6.
Vízia smerovania zariadenia ARCUS .....................................................
15
7.
Aktivity, časový rozvrh zdrojov ................................................................
19
5.
5.1
PRÍLOHY
1.
2.
Princípy poskytovania sociálnych sluţieb.................................................. 23
Zásady pre poskytovanie sociálnych sluţieb............................................. 24
ÚVOD
Otázka postavenia starého človeka v spoločnosti, sprevádza ľudstvo od počiatku jeho
dejín. Riešenie tejto otázky sa počas nich menilo. V prvotných komunitách mali vedúce
postavenie práve starí ľudia. Podobne to bolo v starovekom Ríme a v Grécku. Zmena nastala
aţ v novoveku, keď sa začal uctievať kult mladosti a starí ľudia boli postupne vytláčaní na
okraj spoločnosti. Dnes väčšina krajín sveta starne a riešenie otázky postavenia starých ľudí,
sa stáva veľmi aktuálne.
Staroba sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie začína v 60.roku ţivota.
Z pohľadu biológie sa ako začiatok staroby označuje vek 65 rokov. Samotný proces starnutia
je individuálny, rovnako ako aj jedinec.
Variabilnosť a rôznosť sluţieb a foriem sociálnej starostlivosti v jej novom poňatí je
dôleţitým prvkom v celkovej stratégií sociálnej pomoci a bude i v budúcom období naďalej
zaujímať výrazné miesto v sociálnej politike štátu. Zodpovednosť sociálnej funkcie štátu sa
prejavuje v jeho prirodzenej orientácií na najzraniteľnejších členov spoločnosti s cieľom
umoţniť im čo najširšie zapojenie do občianskeho ţivota. Sociálne sluţby sú pre ľudí
v dôchodkovom veku a pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom veľmi dôleţité, nakoľko
mnohí z nich nemajú iné moţnosti a sú na pomoc iných priam závislí.
Kaţdá organizácia sa musí zamýšľať nad svojou budúcnosťou. Musí hľadať moţnosti
a cesty budúceho rozvoja v podmienkach dynamicky sa rozvíjajúceho a meniaceho prostredia,
v ktorom pôsobí. Plánovanie je prognózovaním budúcnosti organizácie a netreba ho
podceňovať v organizáciách poskytujúcich sociálne sluţby, pretoţe plány pomáhajú vytyčovať
ciele a spracovať stratégie na ich dosiahnutie.
1.
Základné informácie o zariadení ARCUS
Názov organizácie:
ARCUS – Špecializované zariadenia, zariadenia pre seniorov a domov
sociálnych sluţieb
IČO:
35538562
Sociálna sluţba je poskytovaná na adrese:
Skladná č.4, 040 01 Košice
Forma a doba poskytovania sociálnej sluţby:
Právna forma organizácie:
celoročná, pobytová, nepretrţite 24 hodín
denne
rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ:
Košický samosprávny kraj, Nám. maratóncu mieru č.1, 040 42 Košice
web:
www.arcuskosice.sk
1.1 Ciele a poslanie zariadenia ARCUS
Ciele zariadenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Poskytovať kvalitné sociálne sluţby, t.j. spĺňať Štandardy kvality sociálnych
sluţieb.
Zaistiť nekonfliktné spoluţitie prijímateľov sociálnych sluţieb a ich bezpečnosť.
Dlhodobo modernizovať zariadenie ARCUS novým a kvalitnejším vybavením.
Zachovať kontakt s rodinou, blízkými a komunitami.
Zapojiť prijímateľov sociálnych sluţieb do verejného diania v zariadení.
Pri poskytovaní sociálnej sluţby zohľadňovať návyky prijímateľov sociálnych
sluţieb.
Zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov zariadenia ARCUS.
Poslanie zariadenia:
Poslaním zariadenia ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych sluţieb je poskytovať kvalitné sociálne sluţby prijímateľom sociálnych
sluţieb na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv
a základných slobôd tak, aby pre prijímateľov sociálnych sluţieb boli rozvíjané a podporované
také opatrenia, programy a postupy, ktoré by prostredníctvom podpory zdravého starnutia
viedli k zlepšeniu zdravotného stavu našich seniorov, podporovali ich aktívny ţivot a vytvárali
predpoklady pre udrţanie fyzických a psychických schopností podľa ich priania, moţností a
schopností. Zároveň je potrebné si uvedomiť, ţe vývoj od sebestačnosti k závislosti na pomoc
iných osôb väčšinou neprebieha skokom, ale ide o postupný proces, takţe poslaním
zariadenia bude tieţ zvyšovať kapacitu špecializovaného zariadenia, ktorého osobitosťou je
moţnosť dôslednejšieho a intenzívnejšieho poskytovania sociálnych sluţieb fyzickým osobám
s postihnutím Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou.
1.2 Predmet činnosti zariadenia ARCUS
Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych sluţieb na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zariadenie ARCUS – ŠZ, ZpS a DSS
poskytuje odborné činnosti ( ošetrovateľskú starostlivosť, sociálnu rehabilitáciu, sociálne
poradenstvo
činnosti
a pod.) obsluţné činnosti (ubytovanie, stravovanie, pranie a pod.)
a ďalšie
v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z o sociálnych sluţbách v znení neskorších
predpisov zamestnancami s vhodnou kvalifikáciou.
1.3 Kapacita zariadenia ARCUS
Celková kapacita zariadenia je 200 miest.
Účelom zariadenia je poskytovanie zdruţených sociálnych sluţieb v špecializovanom
zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych sluţieb. Cieľové kapacity pre jednotlivé
druhy sociálnych sluţieb k 30.4.2011 sú nasledovné:
ŠZ
-
50 miest
ZpS
-
149 miest
DSS
-
1 miesto
V poslednom období dochádza v spoločnosti k nárastu počtu ľudí so zdravotným
postihnutím, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza
multiplex a pod. Zariadenie ARCUS preto bude postupne zvyšovať kapacitu špecializovaného
zariadenia na cieľový počet 128 miest, v dôsledku čoho dôjde postupne k poklesu zníţenia
kapacity v zariadení pre seniorov na 72 miest.
2.
Spôsoby (metódy) poskytovania sociálnych služieb
K naplňovaniu stanovených cieľov sú využívané tieto spôsoby (metódy) práce:
 uplatňovanie tímovej práce vo vnútri organizácie
 vyuţívanie externých spolupracovníkov (odborná verejnosť, spolupracujúce
organizácie)
 vyuţívanie zapájania študentov – praktikantov
3.
Prostriedky (nástroje) poskytovania sociálnych služieb
 voľnočasové aktivity prijímateľov sociálnych služieb – ručné práce (šitie, pletenie,
háčkovanie, zhotovovanie drobných dekoračných výrobkov,..), kreslenie, účasť na
kultúrnych akciách (zábavy, premietanie videa, spievanie, vystupovanie detí z MŠ, ZŠ,
vystúpenie speváckych súborov, folklórnych skupín), záujmové činnosti (vychádzky,
návšteva kniţnice,…)
 využívanie bežne dostupných služieb v meste - obchody, reštaurácia, ambulancia
lekára mimo zariadenia, pošta, návšteva kostola mimo zariadenia, návšteva kaderníčky;
 kontakt s verejnosťou – návštevy v zariadení (kaţdý deň v priebehu celého dňa),
voľný pohyb prijímateľov sociálnych sluţieb po celom areály a okolí, vyuţívanie
spolupráce so študentmi, dobrovoľníkmi,…
4.
História zariadenia
V roku 1990 sa na mieste bývalej autoškoly a protetiky začalo s výstavbou
nadštandardného domova dôchodcov. Zmeny spoločensko-ekonomických podmienok ţivota
spoločnosti zasiahli aj do výstavby, ktorá trvala celých jedenásť rokov a značne prekročila
pôvodný rozpočet. Zariadenie pôvodne plánované iba ako domov dôchodcov bolo nakoniec
slávnostne otvorené 28.9.2001 pre kapacitu 200 občanov. Objekt a areál je situovaný v širšom
centre mesta, v Mestskej časti Košice – Juh. Aj napriek polohe centra je prostredie v ktorom
sa zariadenie nachádza tiché, mimo rušnej komunikácie a tým sú vytvorené optimálne
podmienky na pokojné prostredie, na kontakt s celomestským spoločenským ţivotom,
integráciou.
Budova zariadenia je päťpodlaţná s členením na dva
trakty a to trakt A pre čiastočne alebo úplne
imobilných prijímateľov sociálnych sluţieb a trakt B
pre seba obsluţných prijímateľov sociálnych sluţieb.
Na kaţdom podlaţí je rozmiestnených v trakte A
dvadsať dvojposteľových
izieb
uniformného
vybavenia a v trakte B je deväť dvojposteľových
izieb. Kaţdá izba má vlastné hygienické a sociálne
zariadenie vybavené vaňou, madlami, sušiakom na
osobnú bielizeň a balkón. Zariadenie nemá z
hľadiska farebného ladenia charakter nemocničného
prostredia,
spĺňa
však
všetky
podmienky
poskytovania pomoci pri ţivotne nevyhnutných dôleţitých úkonov. Pocit väčšej istoty
a bezpečnosti dodáva občanom aj signalizačné prepojenie s centrálnym panelom v ošetrovni
na kaţdom podlaţí, ktoré je moţné vyuţiť kedykoľvek, zvlášť pri náhlych príhodách
a nevoľnosti. Spoločné priestory sú riešené veľkoryso s moţnosťami vyuţitia k spoločensko –
kultúrnym aktivitám jednotlivcov a skupín. Priestrannosť, svetlosť, vzdušnosť priestorov
zariadenia je pozitívom pre celkovú psychoklímu občanov.
Výhodou zariadenia je pomerne veľká
záhrada, ktorá svojou relaxačnou funkciou
prispieva k vhodnej psychoklíme občanov.
K ďalšej výhode zariadenia patria rehabilitácie
(napr. vodoliečba, elektroterapia a magnetoterapia), ktoré sa vykonávajú v miestnosti
telesnej výchovy (telocvični), v priestoroch
bazéna a sauny.
4.1 Súčasný stav a účel poskytovania sociálnych služieb
Zariadenie ARCUS bolo zriadené dňom 1.8.2001 Krajským úradom v Košiciach ako
Domov dôchodcov. Od 1.7.2002 sa stal zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova
sociálnych sluţieb Košický samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej listiny zo dňa 2.11.2009
došlo od 1.1.2010 k zmene názvu rozpočtovej organizácie na ARCUS – ŠZ, ZpS a DSS.
Zariadenie má právnu subjektivitu a ako rozpočtová organizácia je napojené na rozpočet
KSK v Košiciach.
Účelom zariadenia ARCUS je poskytovanie zdruţených sociálnych sluţieb – ŠZ, ZpS a
DSS v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych sluţbách a v súlade so schválenou
koncepciou rozvoja sociálnych sluţieb v Košickom kraji.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 a má
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba,
vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie,
hluchoslepota, AIDS.
Poskytuje sa:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) sociálne poradenstvo,
c) sociálna rehabilitácia,
d) ošetrovateľská starostlivosť,
e) ubytovanie,
f) stravovanie,
g) upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva,
h) osobné vybavenie.
Zabezpečuje sa:
a.) pracovná terapia,
b.) záujmová činnosť.
Utvárajú sa podmienky na :
a.) úschovu cenných vecí.
Štatistické údaje k aprílu 2011
Umiestnených:
Exitus:
Ukončenie pobytu:
Súčasný stav:
36
7
1
28 z toho
muţi:
ţeny:
6
22
Veková štruktúra
40 – 59 rokov
60 – 74 rokov
75 – 89 rokov
nad 90 rokov
Národnosť
slovenská
maďarská
rusinská
Rodinný stav
vdova, vdovec
slobodná/ý
rozvedená/ý
ţenatý/ vydatá
1
11
15
1
25
2
1
20
1
3
4
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna sluţba podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z
- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č.3 tohto zákona
- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluţby v tomto
zariadení potrebuje z iných váţnych dôvodov.
Poskytuje sa :
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) sociálne poradenstvo,
c) sociálna rehabilitácia,
d) ošetrovateľská starostlivosť,
e) ubytovanie,
f) stravovanie,
g) upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva
h) osobné vybavenie.
Zabezpečuje sa :
a) záujmová činnosť.
Utvárajú sa podmienky na :
a) úschovu cenných vecí.
Štatistické údaje k aprílu 2011
Umiestnených:
Exitus:
Ukončenie pobytu:
Súčasný stav:
634
411
58
165
z toho muţi:
ţeny:
56
109
Veková štruktúra
60 – 74 rokov
75 – 89 rokov
nad 90 rokov
45
108
12
Národnosť
slovenská
maďarská
česká
149
13
3
Rodinný stav
vdova, vdovec
slobodná/ý
rozvedená/ý
ţenatý/ vydatá
136
10
11
8
Domov sociálnych sluţieb poskytuje sociálnu sluţbu podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3 .
Poskytuje sa:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) sociálne poradenstvo,
c) sociálna rehabilitácia,
d) ošetrovateľská starostlivosť,
e) ubytovanie,
f) stravovanie,
g) upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva
h) osobné vybavenie.
Zabezpečuje sa:
a) záujmová činnosť.
Utvárajú sa podmienky na :
a) úschovu cenných vecí.
Štatistické údaje k aprílu 2011
Umiestnených:
Exitus:
Ukončenie pobytu:
Súčasný stav:
8
1
0
7
Veková štruktúra
40 – 59 rokov
60 – 74 rokov
75 – 89 rokov
5
1
11
z toho
muţi:
ţeny:
2
5
Národnosť
slovenská
maďarská
6
1
Rodinný stav
vdova, vdovec
slobodná/ý
3
4
4.2 Súčasný stav poskytovania jednotlivých druhov služieb
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Pri všetkých činnostiach vyţadujúcich pomoc inej fyzickej osoby prijímateľom sociálnych
sluţieb poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonáva odborne vzdelaný
personál. Prijímatelia sociálnych sluţieb majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť
priamo v zariadení. V spolupráci s praktickým lekárom pre dospelých, psychiatrom, chirurgom,
urológom a ostatnými odborníkmi zabezpečujeme lekárske vyšetrenia, prepisovanie
a dodávanie liekov a zdravotných pomôcok.
Sociálne poradenstvo
Sociálny úsek zabezpečuje :
- koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti prijímateľom sociálnych sluţieb
v zariadení sociálnych sluţieb,
- sociálne diagnostikovanie prijímateľov sociálnych sluţieb počas pobytu v zariadení za
účelom vypracovania individuálnych adaptačných programov,
- pomoc a prípravu pri realizácii nových foriem sociálnych sluţieb v rámci komplexných
poradenských sluţieb,
- poskytovanie poradenstva o alternatívnych formách sociálnych sluţieb v rámci
komplexných poradenských sluţieb,
- poskytovanie sociálneho poradenstva v súvislosti s uzatváraním dohôd o platení úhrad
rodinnými príslušníkmi, manţelom ( manţelkou ),
- vedenie písomného styku s rôznymi inštitúciami ( súdy, sociálna poisťovňa, úrad práce
soc. vecí a rodiny …),
- sociálne poradenstvo prijímateľom sociálnych sluţieb a rodinným príslušníkom prijímateľa
sociálnych sluţieb, umiestneného v zariadení sociálnych sluţieb,
- individuálnu sociálnu prácu,
- vedenie osobných spisov prijímateľov sociálnych sluţieb,
- kultúrnu a záujmovú činnosť v spolupráci s inými úsekmi.
Sociálna rehabilitácia
Prvým krokom k integrácii do spoločnosti sú individuálne plány rozvoja osobnosti pre
jednotlivých prijímateľov sociálnych sluţieb. Prijímatelia sociálnych sluţieb sa učia vykonávať
beţné denné činnosti na základe vypracovaných individuálnych plánov a zapájať sa do
interného diania v zariadení ako aj do diania a ţivota celej spoločnosti.
Ošetrovateľská starostlivosť
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je zabezpečiť bio – psycho –
sociálne potreby prijímateľom sociálnych sluţieb, ktorí sa
nachádzajú v určitom prostredí a v určitom stave zdravia. Preto
cieľom zdravotného personálu je :
- udrţiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie
prijímateľov sociálnych sluţieb v súlade so sociálnym
prostredím,
- poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie
sebestačnosti prijímateľa sociálnej sluţby,
- zachovávať, udrţiavať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu ţivota,
- poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť,
- poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
- monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov sociálnych sluţieb súvisiacich so zmenou
zdravotného stavu,
- aktívne podporovať príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľa
sociálnej sluţby,
- uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov sociálnych sluţieb získané vedomosti a poznatky,
v zhode s etickými princípmi a právami dementných občanov,
- zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný ţivot.
Ubytovanie
Prijímatelia sociálnych sluţieb sú ubytovaní na základe dohody v dvojlôţkových izbách
s vlastným hygienicko – sociálnym zariadením. Kaţdá izba disponuje veľkým balkónom.
Oplotená záhrada dáva moţnosť pohybovať sa prijímateľom sociálnych sluţieb voľne bez
obmedzenia.
Stravovanie
Prijímateľom sociálnych sluţieb je poskytované celodenné stravovanie. Majú moţnosť výberu
stravy a to racionálnu, diabetickú a šetriacu, v súlade so zásadami zdravej výţivy
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav. V zariadení sa stravovanie povaţuje za dôleţitú
súčasť kultúry, preto sa kladie dôraz na prostredie jedálne, pohodu a kľud.
Mobilným prijímateľom sociálnych sluţieb sa strava podáva v jedálni, imobilní prijímatelia
sociálnych sluţieb sa stravujú na poschodí. Strava pre imobilných prijímateľov sa roznáša
pomocou výhrevných vozíkov a priamo sa im dávkuje na poschodí.
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Zariadenie ARCUS má zabezpečené pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva vo vlastnej
práčovni zariadenia. Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch, pracovníci
dodrţiavajú hygienické a proti epidemiologické predpisy a opatrenia. Zabezpečujú sa
opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení.
4.3 Zabezpečenie záujmovej činnosti
Záujmová činnosť
Vychádza zo záujmov a záľub prijímateľov sociálnych sluţieb. Zariadenie disponuje s bohato
vybavenou kniţnicou, ktorá sa nachádza na 4. podlaţí. V spoločenských miestnostiach na
kaţdom podlaţí môţu prijímatelia sociálnych sluţieb sledovať televíziu, premietať videofilmy
a venovať sa rôznym spoločenským aktivitám. Pre organizovanie spoločných kultúrnospoločenských podujatí slúţi spoločenská miestnosť vybavená LCD projektorom s ozvučením.
V oblasti športu a relaxácie si môţu prijímatelia sociálnych sluţieb zahrať stolný tenis,
snooker či petangue.
Rehabilitácia
Pre pohybové cvičenia slúţi miestnosť pre liečebnú telesnú
výchovu, ktorá je vybavená športovým náradím, rebrinami,
steperom. Zariadenie disponuje ďalšími miestnosťami pre
elektroliečbu,
magnetoterapiu,
vodoliečbu,
bazénom
a saunou. V miestnosti liečebnej výchovy sa vykonávajú
počas dňa u prijímateľov sociálnych sluţieb rehabilitačné
procedúry ako:
- masáţe
- elektroliečba
- posilovanie svalov
- bicyklovanie
- podávanie parafínu
- aktívne cvičenia s prijímateľmi sociálnych sluţieb
Rehabilitácia sa vykonáva aj u lôţka ( na izbe ) prijímateľa sociálnych sluţieb.
Muzikoterapia
Hudba poskytuje priestor otvoriť sa dôleţitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje
vnímanie seba i vnímanie ľudí navzájom. Hudba nás rozochvieva a pozýva, aby sme sa
rozozvučali vo vzťahu k sebe a k iným ľuďom. Cieľom muzikoterapie je viesť prijímateľov
sociálnych sluţieb k hlbším osobným záţitkom, k ukľudňovaniu nepokojných prijímateľov
sociálnych sluţieb a komunikácie prostredníctvom hudby a spevu.
Arteterapia
Je to psychoterapeutická a psychosociálna disciplína,
vyuţívajúca k liečebným cieľom formy a prostriedky
adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä
s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt.
Prvoradým cieľom nie je vytvorenie diela, ale
prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti a
schopnosti komunikovať a tým dosiahnuť odstránenie
alebo zmiernenie obtiaţí človeka. Arteterapia sa
vykonáva v miestnosti ergoterapie na 1. podlaţí dva
krát do týţdňa alebo ju môţu prijímatelia sociálnych sluţieb vykonávať kaţdý deň v miestnosti
ergoterapie na 5. podlaţí. Počas teplého počasia sa arteterapia vykonáva v altánku v záhrade
zariadenia.
Zabezpečenie spirituálnych potrieb
Na 2. podlaţí zariadenia sa nachádza kaplnka, ktorá slúţi veriacim prijímateľom sociálnych
sluţieb rôzneho vierovyznania. Sväté omše sa vykonávajú podľa rozpisu pre kaţdé
vierovyznanie, ktoré sa v zariadení nachádza. Tento rozpis je umiestnený na nástenke pred
kaplnkou.
4.4 Pracovná terapia
Ergoterapia
Ergoterapia je liečba prácou a je to terapeutický postup, pri ktorom sa vyuţívajú špecifické
diagnostické a liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov kaţdého veku a s rôznym
postihnutím. Cieľom ergoterapie je snaha, aby prijímateľ sociálnej sluţby sa postupne stal
samostatným a nezávislým a tým dosiahol aj vyššiu kvalitu svojho ţivota.
Pri práci sa vyuţívajú plány činnosti s individuálnym prístupom. Pracuje sa na základe
polročného plánu, ktorý je rozpracovaný na jednotlivé mesiace. Moţnosť zapojiť sa do práce
je v týchto oblastiach :
Stolárska dielňa :
- práca s drevom,
- pomoc pri oprave poškodených predmetov a výroba nových ( poličiek, stolov...)
- tokárenie
Práca v záhrade :
- pestovateľské práce ( pestovanie kvetín )
- hrabanie pokosenej trávy
- zametanie chodníka
- polievanie kvetín a okrasných drevín
Ručné práce:
- vyšívanie, háčkovanie, pletenie
- maľovanie na sklo, výroba dekoratívnych predmetov.
4.5 Úschova cenných vecí
Prijímatelia sociálnych sluţieb si môţu cenné veci a vkladné kniţky (na základe Zmluvy
o úschove cenných vecí) uchovávať v trezore zariadenia v súlade s internou smernicou o
úschove cenných vecí.
5.
Zhrnutie problémov a súčasných potrieb
Desaťročná história prevádzky zariadenia evokuje (odkazuje, smeruje) k záverom, ţe
problémy a potreby bezproblémového chodu sú minimálne, skôr beţného charakteru.
Skutočnosť je však taká, ţe uţ doba výstavby (11 rokov) sa dosť negatívne podpísala pod
technický stav budovy i technológia, ktorá bola a je predmetom dodávky stavby dnes uţ javí
znaky zastaranosti.
Súčasný stav naznačuje, ţe niektoré problémy prevádzky zariadenia sú konštantného
charakteru a prakticky nemeniteľné, z ktorých dominujú:
energetická náročnosť zariadenia vzhľadom k projektu stavby,
uniformnosť vybavenia izieb nielen nábytkom, ale aj dvojlôţkovosťou, čo ovplyvňuje
súkromie a intimitu prijímateľov sociálnych sluţieb,
bariérovosť – prechod na balkón,
vane v kúpeľni – absencia sprchovacích kútov.
Aktuálny stav v zariadení signalizuje, ţe prevádzkové problémy priamo naznačujú aj potreby,
ktoré sa na kaţdom úseku objavia. Majú tendenciu krátko alebo dlhodobého riešenia
Dôraz je kladený na prevenciu:
udrţiavania strojno-technického zariadenia pravidelnou údrţbou,
čistoty a hygieny prevádzkových, ubytovacích a spoločenských priestorov a dobrý
technický stav.
5.1 Analýza SWOT
Silné stránky
- zariadenie sa nachádza blízko centra
- dostupnosť MHD
- materiálno – technické vybavenie na
vysokej úrovni
- oplotená záhrada
- lekárska starostlivosť poskytovaná
priamo v zariadení
- dobrá spolupráca s lekármi a zdravotníckymi
zariadeniami
- blízkosť polikliniky a nemocnice
- voľnočasové aktivity
- vyuţívanie frekventantov vzdelávacích
kurzov
- prepravná sluţba vlastným motorovým
vozidlom s plošinou pre vozičkárov
dobrá spolupráca s obecným úradom (MČ Juh)
bohatý duchovný ţivot prijímateľov soc. sluţby
Slabé stránky
- málo priestorov, hlavne na šatne
zamestnancov
- zákon č. 578/2004 Z.z. neumoţňuje
byť medzi poskytovateľmi ošetrovateľskej
starostlivosti
- chýbajúce priestory vyššieho štandardu
- jednoposteľové izby
- existujúce bariéry pre vstup vozičkárov
na balkón
- problém vyuţitia vaní pre zabezpečenie
hygieny časti prijímateľov sociálnych
sluţieb v kúpeľni na izbe
- netesnosť okien a balkónových dverí na
izbách – únik energií
Príležitosti
Ohrozenia
- potreba legislatívnej úpravy právnych
- rozširovanie sociálnych sluţieb
noriem týkajúcich sa ošetrovateľskej
podobného typu neštátnymi subjektami
starostlivosti, porušovanie domáceho
- nedostatočné moţnosti riešenia postihu
poriadku
porušovateľov domáceho poriadku
- moţnosť viac zdrojového financovania
- nedostatok finančných prostriedkov na
sociálnych sluţieb
realizáciu zámerov
- moţnosti čerpania prostriedkov EÚ a
grantových schém SR
- zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov
- otvoriť zariadenia pre prax, doškoľovanie
- zvýšená spolupráca so vzdelávacími inštitúciami
- skvalitnenie poskytovaných sociálnych sluţieb
na základe schválených merateľných štandardov
kvality
- výmena vaní za sprchovacie kúty so sklopnou
stoličkou a madlami na uchopenie
- výmena okien a balkónových dverí s bezbariérovým
vstupom na balkón
6.
Vízia smerovania zariadenia ARCUS
Sociálna rehabilitácia pre klientov špecializovaného zariadenia
V špecializovanom zariadení, podľa vymedzenia zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách je
zabezpečovaná starostlivosť pre prijímateľov sociálnej sluţby trpiacich ochoreniami ako sú
Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia rôzneho typu etiológie, schizofrénia.
Alzheimerova choroba postihuje najmä ľudí vo vyššom veku, jej výskyt u ľudí starších ako 65
rokov je pribliţne 5%, u ľudí vo veku nad 85 rokov je to uţ ale pribliţne 50% populácie.
Napriek tomu, ţe dnešné moţnosti liečby vedia zmierniť príznaky ochorenia a zlepšiť kvalitu
ţivota, stále je len malá časť ľudí postihnutých týmto ochorením liečená. Alzheimerova
choroba je ochorením mozgu, ktorá je sprevádzaná úpadkom pamäti, chápania, myslenia,
plánovania, reči, schopnosti učiť sa. Oberá človeka o to najcennejšie – schopnosť myslieť,
orientovať sa a postarať sa sám o seba.
Úlohou a cieľom pracovníkov zdravotného a sociálneho úseku bude výrazne spomaliť
a tak zabrániť devastácii osobnosti prijímateľa sociálnej sluţby a priniesť jemu ako aj jeho
rodine vyššiu kvalitu ţivota. Snahou pracovníkov sociálneho úseku bude usilovať sa
o zniţovanie a odbúravanie stresu prijímateľov sociálnej sluţby, podporovať ich vo vedomí, ţe
sú schopní mnohých činností, aby to napomáhalo k ich sebaúcte, motivácii ţiť.
Cieľom sociálnej rehabilitácie je vytvoriť činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností a
posilňovaním návykov pri sebaobsluhe.
Priebeh Alzheimerovej choroby alebo štádia demencie môţeme podľa progresie rozdeliť na:
 štádium ľahkej demencie
 štádium stredne ťaţkej demencie
 štádium ťaţkej demencie
Na základe daných problémov je potrebné pre prijímateľov sociálnej sluţby vytvárať program,
ktorý ich aktivizuje rešpektujúc ich moţnosti a schopnosti. Aktivizačný program by mal zahŕňať
aktivizáciu počas dňa, pričom je dôleţitý predovšetkým stály reţim dňa a vytváranie
podmienok pre realizáciu jednotlivých aktivít. Prijímatelia sociálnej sluţby trpiaci
Alzheimerovou chorobou potrebujú úplne iný prístup ako iní klienti. Osobitne sa takýmto
prijímateľom sociálnej sluţby venujú ergoterapeuti - inštruktori sociálnej rehabilitácie. Kaţdý
deň vytvárajú priestor pre jednotlivé aktivity sociálnej rehabilitácie a to:
 cvičenie pamäti (rôzne hry, zúčastňovanie sa na pravidelnom dennom reţime, práca so
spomienkami a pod),
 udrţiavanie zručností potrebných na kaţdodennú sebaobsluhu,
 zmyslová stimulácia (rôznorodou formou akou je napr. hudba, tanec,...),
 telesné cvičenia, okrem odbornej rehabilitácie predovšetkým zabezpečenie
pravidelných prechádzok,
 pouţívanie jednoduchých pomôcok na zapamätávanie (ako napr. stolný kalendár, diár,
poznámky uloţené na viditeľných miestach napr. nočný stolík, skriňa,...),
 voľnočasové aktivity ako sú napríklad spoločenské podujatia, hudobné aktivity a pod.
Parkinsonová choroba
Je ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým fyzickými obmedzeniami ako je kľudový tras,
svalová strnulosť a zníţená pohybová aktivita. Mnohých prijímateľov sociálnej sluţby
postihuje taktieţ porucha nálady, ktorá je však rozpoznateľná od depresie, charakterizovaná
strachom, zníţenou pozornosťou a apatiou. Tieto príznaky výrazne zniţujú kvalitu ţivota
prijímateľa sociálnej sluţby.
Aktivity zamerané na predchádzanie a zmiernenie dopadov ochorenia na prijímateľa sociálnej
sluţby:
 udrţiavanie zručností potrebných na kaţdodennú sebaobsluhu (sociálna rehabilitácia)
so zámerom, aby si prijímateľ sociálnej sluţby udrţiaval čo najväčšiu mieru
samostatnosti,
 predchádzanie sociálnej izolácie a to predovšetkým zapájanie prijímateľa sociálnej
sluţby do ţivota komunity v miere ako to zdravotný stav dovoľuje,
 telesné cvičenia prostredníctvom odbornej rehabilitácie, a taktieţ prostredníctvom
pravidelných prechádzok,
 pomoc pri vyuţívaní kompenzačných pomôcok (choduľka, barla, invalidný vozík,...)
Starecká demencia
Demencia sa zaraďuje k duševným poruchám, pričom sa prejavuje príznakmi straty
krátkodobej pamäti, pomätenosti, aţ po neschopnosť analyzovať jednotlivé problémy, taktieţ
neschopnosťou samostatne riešiť problémy, nesústredenosťou, paranojou.
Aktivity zamerané na predchádzanie a zmiernenie dopadov ochorenia na prijímateľa sociálnej
sluţby:
 vedenie individuálnych rozhovorov s prijímateľom sociálnej sluţby,
 vedenie skupinových aktivít s prijímateľmi sociálnej sluţby (zameraných na cvičenie
pamäti, rôzne hry, zúčastňovanie sa na pravidelnom dennom reţime, práca so
spomienkami a pod),
 kontakt so záujmovými zdruţeniami, školami,..
 organizovanie záujmových činností pre prijímateľov sociálnej sluţby v rámci ich
moţností,
 udrţiavanie zručností potrebných na kaţdodennú sebaobsluhu,
 zmyslová stimulácia (rôznorodou formou akou je napr. hudba, tanec, kresba...),
 telesné cvičenia, okrem odbornej rehabilitácie predovšetkým zabezpečenie
pravidelných prechádzok.
Schizofrénia
Schizofrénia je ochorenie, ktorého sa prejavuje u kaţdého prijímateľa sociálnej sluţby iným
spôsobom, no vo všeobecnosti ide o stratu hraníc medzi sebou a okolitým svetom a narušené
sebauvedomovanie, narušenie vnímania, poruchy myslenia, ochudobnenie citového ţivota,
vzťahov, zníţený záujem, pasivita.
Sociálna rehabilitácia môţe týmto prijímateľom sociálnej sluţby zabezpečiť aktivity:






nácvik sociálnych zručností ako je komunikácia, pamäť, učenie, praktické zručnosti,
kreativita, praktické riešenie konfliktov prostredníctvom skupinovej alebo individuálnej
práce s prijímateľom sociálnej sluţby,
pravidelný denný reţim,
priestor pre kreatívnu tvorbu v rámci ergoterapie s ostatnými prijímateľmi sociálnej
sluţby,
voľnočasové aktivity ako sú napríklad spoločenské podujatia, hudobné aktivity a pod.,
telesné cvičenia, okrem odbornej rehabilitácie predovšetkým zabezpečenie
pravidelných prechádzok,
udrţiavanie zručností potrebných na kaţdodennú sebaobsluhu so zámerom, aby si
přijímatel sociálnej sluţby udrţiaval čo najväčšiu mieru samostatnosti.
K ďalším cieľom úseku je byť nápomocní pri pripravovaní kvalitných projektov na získavanie
finančných prostriedkov od rôznych nadácií za účelom skvalitnenia ţivotných podmienok
prijímateľov sociálnych sluţieb (projekty zamerané na integráciu, uskutočnenie kultúrnych a
športových akcií, podporu rôznych aktivít zariadenia).
Na úseku technickom a ekonomickom
Opravy a rekonštrukcie je potrebné orientovať na vytváranie čo najvhodnejších podmienok pre
prijímateľov sociálnych sluţieb s dôrazom na bezbariérovosť, estetizáciu prostredia, účelovosť
priestorov a pod., ktoré v konečnom dôsledku vedú k zvyšovaniu kvality ţivota prijímateľov
sociálnych sluţieb ale i zamestnancov.
Cieľom úsekov bude:
 plnenie prevádzkových podmienok poskytovania sociálnych sluţieb ako jednej
z podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluţby,
 rekonštrukcia priestorového vybavenia a zariadenia,
 doplnenie vybavenia zariadenia o technologické prostriedky,
 zvýšenie bezpečnosti a ochrany prijímateľov sociálnych sluţieb a zamestnancov
(vybudovanie kamerového systému),
 zníţenie energetickej náročnosti zariadenia,
 obnova a modernizácia technického zariadenia a vybavenia,
 zakúpenie technických prostriedkov na skvalitnenie sociálnych sluţieb,
 efektívne vyuţitie existujúceho prevádzkového a technického vybavenia (bazén,
sauna, rehabilitácia).
Riadenie ľudských zdrojov
Ľudský činiteľ v procese poskytovania sociálnych sluţieb je tým najdôleţitejším článkom
spájajúci sluţbu s konkrétnym prijímateľom sociálnej sluţby. Zabezpečovať kvalitné sociálne
sluţby moţno len na základe etického a odborného prístupu prostredníctvom kvalitného
kvalifikovaného personálu.
Cieľom bude:
 dodrţiavať max. počet prijímateľov sociálnej sluţby na jedného zamestnanca
a dodrţiavať minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom
počte zamestnancov podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách ako plnenie
personálnych podmienok kvality poskytovaných sociálnych sluţieb,
 venovať pozornosť pri rozvoji organizácie plánovaniu ľudských zdrojov s dôrazom na
kvalitatívne zabezpečenie,
 podporovať štúdium na VŠ z radov vlastných zamestnancov,
 zabezpečovať pre odborný personál kvalitné ďalšie vzdelávanie, ktoré bude smerovať
k uplatňovaniu nových trendov a postupov pri poskytovaní sociálnych sluţieb,
 vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov.
Na úseku stravovacom
Stravovanie je jednou z nevyhnutných sluţieb poskytovaných prijímateľom sociálnych sluţieb.
Priamo súvisí s uspokojovaním jednej zo základných ľudských potrieb človeka s výţivou, ktorá
je nielen fyziologickým procesom uspokojovania potrieb organizmu človeka, ale aj
zabezpečovaním všetkých materiálnych a funkčných nárokov organizmu na udrţanie jeho
rastu, zdravia a výkonnosti.
Cieľom úseku bude:
 klásť dôraz na správnu výţivu, aby prijímatelia sociálnych sluţieb potravou prijímali
všetky dôleţité ţiviny, teda bielkoviny, sacharidy ( uhľohydráty, glycidy ), ďalej
minerálne soli a vitamíny v potrebnom mnoţstve a správnom pomere,
 preferovať potraviny s nízkou energetickou hodnotou pri súčasnej vysokej nutričnej
(biologickej) hodnote,
 minimalizovať vyuţívanie potravín chemicky upravovaných,
 doplnenie vybavenia kuchyne o nové technologické prostriedky
Ciele tak, ako sú zadefinované v Koncepcii rozvoja zariadenia ARCUS bude moţné
zrealizovať za podmienky, ţe v ročných rozpočtoch organizácie bude postupne vytváraný zo
strany zriaďovateľa KSK primeraný finančný priestor.
7.
Aktivity, časový rozvrh zdrojov
Dlhodobé strategické ciele
Zvyšovanie kvality sociálnych sluţieb
1.
Špecifické ciele
Vybudovanie nadstavby, rekonštrukcia priestorov zariadenia
1.1
Zvýšenie úrovne kultúrno-záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej sluţby
1.2
Zvýšenie bezbariérovosti v zariadení
1.3
Zníţenie energetickej náročnosti zariadenia
1.4
Vybavenie spoločných kúpeľni sprchovacími kútmi
1.5
Zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov a systematické vzdelávanie zamestnancov
1.6
Špecifický cieľ 1.1. - časový horizont 2011 - 2012
Vybudovanie nadstavby so šikmou strechou, rekonštrukcia priestorov nad ubytovacou časťou,
prístavba lôžkového výťahu
(financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ)
Opatrenie 1.1
Vybudovaním nadstavby sa splnia poţiadavky na nové priestory pre ubytovanie v
jednoposteľových izbách s vyšším štandardom. V súčasných priestoroch zrekonštruovať
ubytovacie bunky, z ktorých časť bude vybavená novou technikou pre potreby osôb s
obmedzenou schopnosťou pohybu.
Predpokladané náklady na realizáciu:
2 140 000 €
Špecifický cieľ 1.2 - časový horizont 2012
Zriadenie domového rozhlasu
Opatrenie 1.2
Realizácia tohto cieľa: - posunie kvalitu ţivota prijímateľov sociálnych sluţieb do nových
dimenzií
- zabezpečí sa humanizácia ţivota prijímateľov sociálnych sluţieb
- vytvorí sa priestor pre integráciu do ţivota spoločnosti
Predpokladané náklady na realizáciu:
2 500 €
Špecifický cieľ 1.3 - časový horizont 2011
Zvýšenie bezbariérovosti v zariadení
Opatrenie 1.3
Zabezpečiť na stanovených miestach bezbariérovosť zariadenia. Napriek tomu, ţe uţ pri
realizácii výstavby zariadenia sa zohľadňovala bezbariérovosť, je potrebné v ďalšom období
zabezpečiť technicky moţné bezbariérové prístupy a to:
Úskoková časť – trakt B
kaţdá izba – 5. podlaţí
45 izieb
vybratie dreveného prahu v izbe, kúpeľni - inštalácia nerezového prahu
Predpokladané náklady na realizáciu:
4 000 €
Špecifický cieľ 1.4 - časový horizont 2012 – 2013
Zníženie energetickej náročnosti
Opatrenie 1.4
Výmena drevených okien s balkónovými dverami za plastové okná na izbách prijímateľov
sociálnych sluţieb s cieľom eliminácie prašnosti a hluku z vonkajšieho prostredia, súčasne
posilnenia hospodárnosti a efektívnosti pri zhodnocovaní dodávok tepla do zariadenia
a vytvorenia bezbariérového vstupu na balkóny.
Predpokladané náklady na realizáciu:
75 000 €
Špecifický cieľ 1.5 - časový horizont 2013
Vybavenie spoločných kúpeľni sprchovacími kútmi
Výmena štandardne vybavenej kúpeľne na izbách prijímateľov sociálnych služieb vaňou za
sprchovací kút
Predpokladané náklady na realizáciu:
230 000 €
Špecifický cieľ 1.6 - časový horizont 2011 - 2013
Zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov a systematické vzdelávanie zamestnancov
Opatrenie 1.6.1
Vytvárať podmienky na systematické vzdelávanie zamestnancov zariadenia ARCUS.
V sociálnych sluţbách dochádza postupne k závaţnej reorientácii na kvalitu poskytovaných
sluţieb odvodených od individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych sluţieb. Na plnenie
týchto náročných úloh je nevyhnutné zvyšovať odbornú pripravenosť na kvalitné
uspokojovanie meniacich sa potrieb prijímateľov sociálnych sluţieb.
Opatrenie 1.6.2
Vzhľadom na zameranie zariadenia na špecializované zariadenie posilniť zamestnancov na
zdravotnom úseku a zvýšiť ich odbornosť a špecializáciu.
Všetko a
vţdy sa odvíja od človeka, človeka s veľkou mierou pochopenia,
porozumenia, ktorý akceptuje a prijíma problémy spoločensky znevýhodnených
prijímateľov sociálnych sluţieb.
„Sú tu s nami a sú len naši, nie sú zlí, sú len iní.....“
PRÍLOHY
PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
„Správajme sa k prijímateľom sociálnych služieb tak,
ako by sme chceli, aby sa správali k nám, až sa raz
ocitneme v ich situácii......“
Zariadenie ARCUS má stanovené základné princípy a zásady poskytovania sociálnych
sluţieb, ktoré zachytávajú a vyjadrujú hodnoty, ktorými sa riadi personál zariadenia pri práci
s prijímateľmi sociálnych sluţieb. Princípy činnosti vo vzťahu ku prijímateľom sociálnych
sluţieb sú obsiahnuté aj v Etickom kódexe, ktorý je vytvorený ako súčasť vyjadrenia kultúry, v
ktorej personál zariadenia ARCUS pracuje. Personál si je vedomý svojej povinnosti
rešpektovať vôľu, dôstojnosť, súkromie a ďalšie práva prijímateľov sociálnych sluţieb
(napríklad oslovovanie a jednanie personálu s prijímateľmi sociálnych sluţieb zodpovedá veku
a vzájomným vzťahom).
Zamestnancom zariadenia sú k dispozícii všetky písomne vypracované materiály
(Štandardy, Vnútorné pravidlá a smernice, pracovné postupy atd.), je im známe, podľa akých
postupov pracujú a kde sú im k dispozícii. Tieto materiály sú súčasťou ich vzdelávania. Sú
nimi dodrţiavané a v prípade potreby aktualizované tak, aby vznikol súlad poskytovaných
sluţieb s poslaním, cieľmi, zásadami a ďalšími pravidlami, ktoré má zariadenie písomne
spracované.
1. PRINCÍPY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB V ZARIADENÍ ARCUS
 Rešpektovanie osobnej slobody
Nikto z personálu zariadenia ARCUS nenúti prijímateľov sociálnych sluţieb k ţiadnej
činnosti, ktorá by bola v rozpore s ich osobným rozhodnutím (napríklad prijímateľ
sociálnej sluţby môţe poskytovanú sociálnu sluţbu odmietnuť alebo kedykoľvek
ukončiť).

Ochrana práv
Práva našich prijímateľov sociálnych sluţieb chránime v súlade so zákonmi,
smernicami a vnútornými pravidlami zariadenia ARCUS.
 Odbornosť
Máme vzdelaný a kvalifikovaný personál, ktorý si neustále dopĺňa poznatky v
odborných kurzoch a seminároch, za účelom skvalitňovania poskytovanej starostlivosti.
 Nestrannosť
Všetkých našich prijímateľov sociálnych sluţieb posudzujeme nestranne a
rovnoprávne. Riešenie prípadných sťaţností či konfliktov riešime štruktúrovane, aby
sme predchádzali prípadným nestrannostiam.

Diskrétnosť
Diskrétnosť je dôleţitým prvkom pri jednaní a zaobchádzaní s našimi prijímateľmi
sociálnych sluţieb. Zachovávaním informácií poskytnutých našimi prijímateľmi
sociálnych sluţieb získavame ich dôveru.

Najväčšia možná nezávislosť
Pokiaľ to umoţňujú rodinné, sociálne a zdravotné pomery našich prijímateľov
sociálnych sluţieb, umoţňujeme a snaţíme sa im poskytovať informácie o vyuţívaní
inštitúcií, kultúrnych a športových zariadení v meste Košice a v okolí.

Využívanie siete služieb mimo zariadenia
Obdobne ako v predchádzajúcom princípe.

Autonómia
Našim prijímateľom sociálnych sluţieb umoţňujeme vytváranie orgánov zo svojich
radov, ako je napr stravovacia komisia, samosprávny výbor občanov.
 Sebarealizácia
Našou úprimnou snahou je, aby sa naši prijímatelia sociálnych sluţieb zaoberali čo
moţno najdlhšie svojimi záľubami a koníčkami, ktoré ich udrţia v dobrej fyzickej a
psychickej kondícii.
 Rešpektovanie potrieb
Celý personál zariadenia ARCUS rešpektuje základné ľudské práva našich prijímateľov
sociálnych sluţieb, ochranu osobnej slobody, súkromia, osobných údajov a ďalšie ich
potreby.
 Štandardizácia
V zariadení ARCUS vytvárame štandardy kvality sociálnej starostlivosti nie preto, aby
sme ich mali niekde schované, ale preto, aby sme s nimi pracovali, aby ich všetci
poznali a stotoţňovali sa s nimi. Na základe vyhodnocovania našich štandardov sami
spoznáme, ako poskytujeme kvalitnú sociálnu starostlivosť našim prijímateľom
sociálnych sluţieb.
2.
ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
1) Poskytovať bezpečné a odborné služby, ktoré rešpektujú dôstojnosť
prijímateľov sociálnych služieb a sú založené na princípoch Etického kódexu.
Kvalita sluţby je zabezpečovaná vyškoleným personálom, ktorý ovláda teoretické
postupy i ich praktické vyuţitie k tomu, ako predísť, zmierniť alebo odstrániť
nepriaznivú sociálnu situáciu, v ktorej sa prijímateľ sociálnej sluţby nachádza,
priebeţne si doplňuje alebo rozširuje vzdelanie, pri komunikácii s prijímateľom
sociálnej sluţby uplatňuje profesionálny prístup, pozná pravidlá pri riešení určitých
núdzových situácií a postupuje podľa nich, volí také prostriedky k naplneniu
poskytovanej sluţby, aby prijímateľ sociálnej sluţby získal pocit, ţe je v riešenej situácii
jeho partnerom a mohol sa na riešení tieţ sám aktívne podieľať. Ďalej je kvalita sluţby
zabezpečovaná prostredím a vybavením zariadenia ARCUS, ktoré spĺňa
bezpečnostné normy, je priebeţne revidované, obmeňované a dopĺňané.
2) Znižovať následky nepriaznivej situácie prijímateľov sociálnych služieb, pre
ktorú nás vyhľadali. Sociálna sluţba je poskytovaná fyzickým osobám, ktorí sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorú nemôţu vlastnými silami či silami rodinných
príslušníkov vyriešiť. Cieľom je nepriaznivú situáciu odstrániť či zmierniť tak, aby sa
prijímateľovi sociálnej sluţby v čo najväčšej miere navrátili jeho schopnosti a zručnosti
pred tým, neţ u neho nepriaznivá sociálna situácia nastala. Pokiaľ to z objektívnych
dôvodov nie je moţné, je prijímateľovi sociálnej sluţby poskytovaná sociálna sluţba
v takom rozsahu, aby mu bol čo najdlhšie umoţnený dôstojný a spokojný ţivot.
3) Podporovať prijímateľov sociálnych služieb k využívaniu miestnych inštitúcií,
udržovať prirodzené vzťahové siete – žiť bežným spôsobom života. Zariadenie
ARCUS aktívne spolupracuje s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnych sluţieb,
organizáciami a jednotlivcami zaoberajúcimi sa kultúrnou a záujmovou činnosťou,
osobami poskytujúcimi externé sluţby atd. Zariadenie ARCUS tieţ vyuţíva moţnosti
vychádzok do mesta alebo usporiadaním výletov mimo zariadenia. Aby sa zamedzilo
strate pôvodného zázemia, má prijímateľ sociálnej sluţby právo tráviť svoje dni aj
mimo zariadenia, spolu so svojou rodinou. Cieľom je sociálna integrácia, tzn. udrţať
prijímateľov sociálnych sluţieb v kontakte s ich sociálnym okolím a vylúčiť tak riziko
sociálneho vylúčenia.
4) Rešpektovať slobodu ako najvyššiu hodnotu človeka. Kaţdý prijímateľ sociálnej
sluţby zariadenia ARCUS môţe rozhodovať o svojom ţivote úplne slobodne. Je
zaviazaný dodrţiavať určité pravidlá, ktoré ale neobmedzujú jeho slobodné
rozhodovanie. Cieľom nie je pripútať prijímateľov sociálnych sluţieb do systému
zákazov a príkazov, ale umoţniť im, aby sami rozhodovali o náplni svojho voľného
času, denného reţimu či styku so svojim sociálnym prostredím.
5) Zamedzovať porušovanie práv prijímateľov sociálnych služieb. Zariadenie
ARCUS garantuje prijímateľom sociálnych sluţieb zaisťovanie ich neodňateľných
ľudských a občianskych práv. Kaţdý prijímateľ sociálnej sluţby má právo domáhať sa
svojich oprávnených nárokov, ktoré im umoţňujú ţiť dôstojným ţivotom a byť
plnohodnotným členom spoločnosti. Pokiaľ bolo niektoré právo prijímateľa sociálnej
sluţby porušené, zariadenie vyuţije všetky dostupné nástroje k vykonaniu nápravy a
zamedzeniu takéhoto porušenia práv do budúcna.
6) Aktívne informovať záujemcov na základe pravidiel o poskytovaní sociálnej
služby, vrátane podmienok spôsobu poskytovania sluţieb a ich ceny. Kaţdý záujemca
o sociálnu sluţbu má právo na poskytnutie všetkých informácií o danej sluţbe. K
zlepšeniu informovanosti zariadenie ARCUS vyuţíva webovú stránku, letáky, atd.
Cieľom je poskytovať pravdivé, úplné a presné informácie, aby záujemcovia boli
komplexne informovaní o podmienkach poskytovania sociálnej sluţby ešte pred
umiestnením do zariadenia a mohli sa na základe týchto informácií slobodne
rozhodnúť, či sluţbu vyuţijú.
7) Zisťovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb s poskytovanými službami
a zistené skutočnosti využívať pri príprave plánov na zlepšenie služieb. Kvalita
poskytovanej sociálnej sluţby je najlepšie zisťovaná na základe miery spokojnosti či
nespokojnosti klientov. Spokojnosť s poskytovanou sluţbou je vyhodnocovaná práve
z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality poskytovanej sluţby. Výsledky zisťovania
miery spokojnosti prijímateľov sociálnych sluţieb slúţia ako zdroj k prípravám na ďalšie
plánovanie poskytovanej sluţby tak, aby sa kvalita sluţby a tým aj spokojnosť
prijímateľov sociálnych sluţieb zvyšovala.
8) Chrániť prijímateľov sociálnych služieb pred predsudkami a negatívnym
hodnotením, ku ktorému by v dôsledku poskytovanej služby mohlo dôjsť. Ţiadny
prijímateľ sociálnej sluţby zariadenia ARCUS nesmie byť v dôsledku poskytovanej
sluţby vystavený neţiadúcemu a nevhodnému správaniu zo strany personálu alebo
tretích osôb. Absencia tohto správania je podmienkou k dôstojnému ţivotu prijímateľov
sociálnej sluţby a na zabezpečenie dobrých vzťahov medzi prijímateľmi sociálnych
sluţieb a personálom.
9) Napomáhať adaptácii prijímateľov sociálnych služieb na nové prostredie.
Prispôsobenie sa novým ţivotným podmienkam je nevyhnutné k príjemnému a
harmonickému pobytu prijímateľa sociálnej sluţby, jeho dobrému pocitu a spokojnosti.
Personál zariadenia ARCUS sa snaţí novému prijímateľovi sociálnej sluţby pobyt
spríjemniť, najmä v spolupráci s rodinou, kedy je dôleţité, aby nový prijímateľ sociálnej
sluţby hneď zo začiatku pobytu nestratil kontakt so svojím primárnym zázemím.
Adaptácii napomáha tieţ moţnosť vybaviť si izbu drobnými vlastnými predmetmi
(obrazy, nočná lampa, sošky a pod.),
aby nové prostredie prijímateľovi sociálnej
sluţby čo najviac pripomínalo jeho pôvodný domov.
10) Napomáhať ich aktivizácii a prípadnej sebarealizácii. Zariadenie ARCUS sa snaţí
vytvárať také podmienky k pobytu, aby prijímatelia sociálnych sluţieb nestratili svoje
pôvodné schopnosti, zručnosti a vedomosti, mohli ich vyuţívať a pokiaľ je to moţné, aj
ich ďalej rozvíjať. K tomu mu pomáha ako personál, tak vybavenie zariadenia, ktoré
reflektuje záujmy a potreby prijímateľov sociálnych sluţieb, je obmieňané a
doplňované. Ku kaţdému prijímateľovi sociálnej sluţby sa pristupuje individuálne,
podľa jeho priania, moţností a schopností. Cieľom je, aby prijímateľ sociálnej sluţby
zostal čo najdlhšie aktívny, aj cez vysoký vek mal svoju ţivotnú náplň, ktorá ho udrţuje
vo fyzickej i psychickej kondícii.
11) Rozvíjať kvalitu ubytovania a stravovania prijímateľov sociálnych služieb,
kvalitu a estetiku prostredia. Ubytovanie i stravovanie je priebeţne sledované
z hľadiska spokojnosti prijímateľov sociálnych sluţieb tak, aby sa cítili príjemne,
pohodlne a bezpečne. Pravidelná stravovacia komisia rieši návrhy prijímateľov
sociálnych sluţieb, kvalitu jedla a ďalšie záleţitosti ohľadne poskytovanej stravy. Stav,
vybavenie izieb aj ich estetický dojem sú priebeţne monitorované, pri ich úpravách je
braný ohľad na prianie a zdravotný stav prijímateľov sociálnych sluţieb.
12) Podporovať pocit bezpečia prijímateľov sociálnych služieb najmä z hľadiska
sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Bezpečnosť prijímateľov sociálnych sluţieb je
zabezpečovaná niekoľkými spôsobmi. Sociálna agenda prijímateľov sociálnych sluţieb
je vedená podľa zákona o ochrane osobných údajov, prístup k nej má iba prijímateľ
sociálnej sluţby a kompetentní pracovníci. Zo zdravotného hľadiska je bezpečnosť
prijímateľov
sociálnych
sluţieb
zabezpečovaná
zdravotným
personálom,
zdravotníckym, hygienickým a upratovacích vybavením.
V Košiciach, 1.8.2011
Ing. Juraj Briškár
riaditeľ
Tieto základné vyhlásenia, uvedené v prílohe Koncepcie zariadenia ARCUS, sú dôleţité pre
orientáciu prijímateľov sociálnych sluţieb, ich rodín i ďalších záujmových skupín, samosprávy,
darcov, sponzorov a pod. v tom, aké sluţby poskytujeme. Preto, aby bola činnosť zariadenia
priehľadná a transparentná, tieto základné vyhlásenia budú zverejnené na našej webovej
stránke www.arcuskosice.sk a na prístupných miestach v zariadení ARCUS.
Download

ARCUS – Špecializované zariadenie ,zariadenie pre seniorov