Dom sociálnych služieb SENECIO, n.o.
Vyročná správa
za rok 2009
Apríl 2010
ZALOŽENIE ORGANIZÁCIE
MČ DNV Zakladacou listinou za dňa 25.11.2003 zaloţila neziskovú organizáciu
Dom sociálnych služieb, n.o., Na grbe 2, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
v zmysle § 6 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších predpisov a podľa § 71 ods. 1 písm.
C) zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
a v súčasnosti zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách.
KÚ v Bratislave zaregistroval neziskovú organizáciu Rozhodnutím zo dňa
15.12.2003 pod č. OVVS - 955/115/2003 – NO a rozhodnutím zo dňa 16.10.2005 o
zmene názvu organizácie na Dom sociálnych služieb Senecio, n.o, a zmene štatútu.
ORGÁNY DSS SENECIO
Činnosť DSS Senecio je riadená a kontrolovaná Správnou a Dozornou radou
DSS Senecio n.o., a riaditeľkou v zmysle štatútu
Členmi správnej rady sú:
Mgr. Dezider Mráz
Fridrich Pokorný
JUDr. FrantišekBaňas
Ing.Arch.VargováEva
Ing. Peter Cvečko
Mgr. Otto Gregor
Mgr. Mária Sineková
RNDr. Hrabina Jozef
Členmi dozornej rady sú:
Lipková Daniela
Encinger Miroslav
Kmeťova Anna
Ing. Fabčič Peter
JUDr. Miloslav Šimkovič
Ing. Rajkovič Peter
Správna rada dňa 20.12.2007 odvolala z funkcie riaditeľky/konateľky Mgr.
Máriu Kelovú a menovala od 1.1.2008 do funkcie riaditeľky/konateľky Ing.
Drahomíru Ludvigovú, ktorá je jednou z prvých absolventiek akreditovaného
kurzu Manaţérka kvality pre zariadenia sociálnych a zdravotníckych sluţieb.
Získané poznatky sa snaţí uplatniť v riadení zariadenia a tým prispieť
k spokojnosti klientov.
DSS Senecio, n.o. sídli v samostatnom upravenom areáli tak, aby klienti mohli
vyuţívať moţnosť relaxovania v tomto príjemnom a kľudnom prostredí nielen
v interiéry, ale aj exteriéry.
Areál sa nachádza v rámci zástavby sídliska Kostolné s dobrou nadväznosťou
na komunikácie, obchodnú vybavenosť, kultúrne zariadenia, zdravotné
strediská, kostol a pod.
Novodobým trendom je orientácia od veľkokapacitných k menším zariadeniam
pripomínajúcim skôr domácnosť, ktoré sú lokalizované v pôvodnom bydlisku,
alebo v jeho blízkosti. DSS je budovaný práve na tomto princípe a je otvorený
populácii po produktívnom veku tak, aby ľudia, ktorí v ňom bývajú nemali
pocit izolovanosti.
DSS Senecio prevádzkuje jednu budovu, ktorá vznikla zrekonštruovaním
objektu bývalej materskej škôlky. Má dve nadzemné podlaţia , ktoré tvoria
samostatný prevádzkový celok. Počas tohto roka sme pristúpili k rekonštrukcii
časti 1.poschodia za účelom zväčšenia kapacity zariadenia na 35 lôţok pre
klientov.
Na prízemí sú umiestnené - jedáleň, kuchyňa, práčovňa, miestnosti pre
personál, priestory na osobnú hygienu, miestnosť pre záujmovú činnosť,
rehabilitáciu a dvojlôţkové izby pre klientov.
Na poschodí sú: jednolôţkové izby ,dvojlôţkové izby a jedna trojlôţková izba
so samostatným sociálnym zariadením, spoločenská miestnosť ,dve kancelárie
a denný stacionár .
V súvislosti s rozšírením kapacity DSS SENECIO sme pristúpili k preloţeniu
denného stacionáru do spoločenskej miestnosti , ktorá momentálne kapacitne
plne vyhovuje klientom pre vykonávanie záujmovej činnosti.
O jednolôţkové izby majú záujem prevaţne klienti, u ktorých sú mentálne
a psychické poruchy minimálne, alebo sú to obyvatelia, ktorí sú mobilnejší a
vzhľadom na svoj zdravotný stav uprednostňujú súkromie.
V dvojlôţkových a trojlôţkových izbách sú umiestnení klienti s váţnejšími
diagnózami a zníţenou mobilitou, napr. Alzheimerovou,
Parkinsonovou
chorobou, stareckou demenciou, po mozgových príhodách a pod.
V predkladanej výročnej správe bilancujeme štvrtý rok našej činnosti od
otvorenia a sprevádzkovania nášho zariadenia dňa 5.1.2006.
Pri koncipovaní sluţieb pre seniorov sme vychádzali z rešpektovania
špecifických potrieb seniorov.
DSS Senecio bolo postavené pôvodne s kapacitou pre 24 klientov. Pri
otvorení dňa 5.1.2006 zariadenie privítalo prvých štyroch klientov.
S odstupom času moţno konštatovať, ţe aj napriek nízkemu počtu prvých
klientov sme sa rozhodli správne a od otvorenia a začatia poskytovania sociálnych
sluţieb v roku 2006 prešlo našim zariadením 111 klientov.
Kapacita ubytovacích priestorov nášho zariadenia je teraz 35 klientov. V
roku 2009 bolo v našom zariadení poskytnuté ubytovanie celkom 45 klientom.
V zmysle zákona č.195/1998 Z.z. a v súčasnosti platného zákona
č.448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách poskytujeme našim klientom nevyhnutnú
starostlivosť, ktorou je bývanie, zaopatrenie, stravovanie a ďalšiu starostlivosť v
zmysle citovaného zákona.
Prácu s klientmi zabezpečuje hlavne:
Úsek sociálno-zdravotníckej starostlivosti, ktorý sa člení na oddelenia:

kultúrno-záujmovej činnosti

pracovnej činnosti

zdravotníckej činnosti a rehabilitácie
Pracovníci týchto úsekov zabezpečujú:
a) na oddelení kultúrno-záujmovej činnosť
- sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu,
- kultúrno-záujmovú činnosť, vyuţívanie voľného času, vytváranie
záujmových
krúţkov, aktivizáciu obyvateľov,
- ergoterapiu,
- vedenie osobných spisov obyvateľov,
- úschovu cenných vecí.
V priebehu dňa sa klienti venujú záujmovej a kultúrnej činnosti, pracovnej terapii,
alebo rekreačnej činnosti.
Tieto sluţby zabezpečujeme prostredníctvom kvalifikovaného pedagóga, ktorý na
základe zdravotného stavu a diagnózy pripravuje plán činnosti, vedie činnosť
klientov a podieľa sa na ich adaptácii.
Pri svojej práci vyuţíva hlavne nasledovné metódy a formy:
- vstupná liečebnopedagogická diagnostika klientov (na základe
MMSE/SMMSE,
ADU1ADL, testu hodín, anamnestických údajov od príbuzných)
- vedenie individuálnych rozhovorov s klientmi
- vedenie skupinových tematických stretnutí
- kontakt a komunikácia s príbuznými
- kontakt so záujmovými zdruţeniami, školami, či organizáciami
- príprava a vedenie tréningových programov na podporu a udrţiavanie
mentálnych
funkcií
- príprava a vedenie liečebnopedagogických cvičení a programov
s vyuţitím ergo terapie, arteterapie, muzikoterapie, terapie pohybom,
biblioterapie, dramatoterapie
- organizácia rekreačno-edukačných aktivít/záujmovej činnosti
- organizácia spoločenských a kultúrnych aktivít
- vedenie denných záznamov o klientoch
- vedenie mesačnej evidencie klientov
b) na oddelení zdravotníckej starostlivosti a rehabilitácie:
lekárske vyšetrenia, liečbu a poradenskú sluţbu,
- dodrţiavanie hygienických a proti epidemiologických zásad a opatrení,
- mobilizačnú rehabilitáciu,
- poskytovanie zdravotníckeho materiálu, liekov, zdravotníckej techniky v
zmysle
právnych moţností zariadenia,
- vedenie
príslušnej
zdravotníckej
dokumentácie
spojenej
s
poskytovaním
opatrovateľských sluţieb,
- sociálnu adaptáciu asociálnu rehabilitáciu v spolupráci s oddelením
kultúrnozáujmovej a pracovnej činnosti
- sociálno-právne poradenstvo
Zariadenie poskytuje zdravotnícke sluţby pod dohľadom lekára, ktorého
sluţby pozostávajú z pravidelnej kontroly zdravotného stavu vo forme vizity 1x do
týţdňa (v prípade potreby aj častejšie) u kaţdého klienta.
Lekár zabezpečuje kompletný manaţment zdravotnej starostlivosti poradenské, konzultačné a zdravotnícke sluţby v spolupráci so zdravotníckym a
opatrovateľským personálom zariadenia DSS Senecio, n.o.
V roku 2009 sme zabezpečili stravovanie pre 23 externých dôchodcov, ktorí
sa stali stravníkmi nášho zariadenia a ďalším 23 občanom – dôchodcom, ktorí
uzatvorili zmluvu s MČ Devínska Nová Ves na poskytovanie opatrovateľskej
sluţby v domácnosti , ktorú poskytuje naše zariadenie .
Pre našich klientov a externých stravníkov zabezpečujeme racionálnu a
diabetickú stravu. Pokiaľ majú externí stravníci záujem, majú moţnosť sa u nás
stravovať aj počas sobôt, nedieľ, alebo sviatkov. Súčasní stravníci túto moţnosť plne
vyuţívajú. V roku 2009 bolo podaných 8844 obedov externým dôchodcom, 729
DIA obedov externým dôchodcom a 218 obedov iným stravníkom.
Poskytovanie sociálnych služieb
Dom sociálnych sluţieb Senecio,n.o. vykonáva externú opatrovateľskú sluţbu
od 1.10.2008 pre mestskú časť Devínska Nová Ves. V rámci zákona 195/1998 Z.z.
a aj nového zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách prednostnou formou
poskytovania sociálnej sluţby je externé opatrovanie terénnou formou prijímateľov
sociálnej sluţby v ich prirodzenom prostredí.
Mestská časť je povinná zabezpečiť dostupnosť sociálnej sluţby pre fyzickú
osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu sluţbu. Začínali sme so 16 opatrovanými a 7
opatrovateľkami a dnes máme 35 opatrovaných a 12 opatrovateliek . O dobrej práci
opatrovateliek
a ich koordinátorky svedčí i skutočnosť, ţe počet záujemcov
o opatrovateľskú sluţbu neustále stúpa.
DSS Senecio poskytuje opatrovateľskú starostlivosť prevaţne občanom,
ktorým nemoţno poskytovať inú sociálnu sluţbu podľa zákona o sociálnej
pomoci, alebo poskytovanie inej sociálnej sluţby podľa zákona o sociálnej
pomoci dostatočne nerieši hmotnú núdzu, alebo sociálnu núdzu tohto občana a
ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav vyţaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorý občanovi nemôţe
zabezpečiť rodina, alebo poskytovanie starostlivosti v zariadení DSS potrebuje
z iných váţnych dôvodov.
V našom zariadení neposkytujeme starostlivosť klientom, ktorých zdravotný
stav vyţaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
Umiestnenie do nášho zariadenia predstavuje pre seniora zásadnejšiu zmenu
jeho ţivotného štýlu, ktorá je spojená so stratou zázemia, známeho teritória a s
ním spojenej identity.
Takáto závaţná zmena je vţdy pre seniora záťaţovou situáciou, pričom
intenzita záťaţe je závislá od mnohých okolností.
Niektorí naši klienti strácajú istotu orientácie a pocit bezpečia vyplývajúci so
známeho prostredia.
Umiestnenie do nášho zariadenia niektorí seniori chápu ako posledné
štádium aktívneho ţivota, čo pôsobí na nich stresujúco a prejavuje sa to okrem
iného aj v oblasti základných psychických potrieb. V tejto situácii je veľmi
dôleţitý citlivý a profesionálny prístup našich zamestnancov, ktorí sa o klienta
starajú.
Ţivot v inštitucionálnom zariadení je charakteristický svojou
organizovanosťou a tlakom na dodrţiavanie určitých všeobecne prijatých
pravidiel.
Niektorí si umiestnenie do inštitucionálnej starostlivosti spájajú s nutnosťou
vzdať sa prinajmenšom časti svojej autonómie.
Organizovanosť panujúca v zariadení a relatívny komfort zabezpečený inými,
to sú atribúty, ktoré oberajú seniora o motiváciu k rôznym prirodzeným
aktivitám, ktoré boli v minulosti súčasťou beţného ţivota seniora (nakupovanie,
upratovanie, varenie a pod./
Z týchto dôvodov je pre zamestnancov prvoradé zabezpečiť denne klientom
nielen základné fyziologické potreby, ale aj pocit bezpečia a príjemnej atmosféry.
Snaţíme sa i o upevňovanie väzieb medzi členmi komunity a vytvoriť dôstojné
podmienky a kvalitné sluţby to najmä profesionálnym prístupom pracovníkov
a zmysluplným vyplnením dňa formou spoločných aktivít.
Kultúrna činnosť a spolupráca s ostatnými subjektmi má mimoriadne pozitívny
vplyv na psychickú pohodu našich klientov. Snaţíme sa im spestriť pobyt
vystúpeniami detí z detských škôlok, detského súboru Grbárčieta s príleţitosti
rôznych sviatkov - MDŢ, Veľká noc, Deň matiek, pri oslave ţivotných jubileí. Tieto
podujatia sú prínosom nielen pre starkých ale aj pre samotné detí – rozvoj ich
osobností, spoznávanie kolobehu ţivota.
Pre niektorých klientov boli Vianoce r.2009 prvými, ktoré nepreţili v kruhu
rodiny, ale v spoločnosti novej rodiny, v našom zariadení. Celý december sa niesol
v znamení prípravy Vianoc. Rovnakým spôsobom sme sa pripravili aj na všetky
ostatné kresťanské sviatky počas celého roku 2009, počas ktorých naši klienti sami
pripravovali výzdobu nášho zariadenia .
Taktieţ dbáme aj na spirituálne potreby klientov – máme pravidelné návštevy
kňaza - prvý piatok v mesiaci, kedy sa konajú omše, spovede a sväté prijímania.
FINANCOVANIE ORGANIZÁCIE
DSS Senecio, n.o., je nezisková organizácia s právnou subjektivitou.
Financovanie organizácie je zabezpečované viac zloţkovo. Prevádzkové náklady sú
kryté z príjmov za poskytované sociálne sluţby a s moţnosťou financovania
niektorých prevádzkových nákladov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho
kraja a MČ DNV.Z týchto finančných zdrojov sa rieši celkový chod DSS ako je
ubytovanie klientov, stravovanie, ošetrovateľské a zdravotnícke úkony, hmotná
zainteresovanosť pracovníkov, energie, réţia a opravy.
Ďalšie moţnosti financovania nákladov na rozvoj sociálnych sluţieb sú
sponzorské dary, a 2% z daní, ktoré nám pomohli zariadiť pre naše zariadenie napr.
rehabilitačnú miestnosť a pod.
V roku 2009 sa štruktúra spoločníkov organizácie nemenila.
Pohľadávky k 31.12.2009 boli vo výške
Záväzky k 31.12.2009 boli vo výške
26 026,59 €
3 035,72 €
Náklady za rok 2009 spolu
Z toho náklady na zdaňovanú činnosť
590 117,56 €
847,56 €
Výnosy za rok 2009 spolu
Z toho výnosy na zdaňovanú činnosť
553 217,56 €
643,52 €
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2009
Daňový výsledok hospodárenia za rok 2009
- 36 900 €
- 204 €
DSS Senecio vystupuje vo svojej pôsobnosti v právnych vzťahoch vo
svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
DSS Senecio má na zabezpečenie svojej činnosti vo svojej správe
základné prostriedky, zásoby a iný hmotný majetok. Spravuje pohľadávky a iné
majetkové práva, ktoré vznikajú z jeho činnosti.
Zabezpečuje.
- komplexné technické a ekonomické riadenie a organizáciu sluţieb
poskytovaných občanom, nakoľko im potrebnú starostlivosť nemoţno
zabezpečiť v doterajšom prostredí,
- rozvoj materiálno - technickej základne zariadenia sociálnych
sluţieb,starostlivosť o základné prostriedky a ich modernizáciu,
údrţbu objektu a zariadení,
- efektívne vyuţívanie zdrojov a prostriedkov a racionalizáciu prevádzky.
V Bratislave 14..4. 2010
Výročnú správu vypracovala
Ing. Drahomíra Ludvigová
riaditeľka/konateľka DSS Senecio, n.o.
PRÍLOHY
1. Účtovná uzávierka
2. Výkaz ziskov a strát
3. Súvaha
ROZDEĽOVNIK
1.
2.
3.
4.
5.
Zriaďovateľ
Predseda Správnej rady DSS Senecio
Predseda Dozornej rady DSS Senecio
Krajský úrad v Bratislave
Bratislavský samosprávny kraj
Súvaha Ú NUJ 1 - 01
SÚVAHA
k .31.12.2009
.................
(v celých eurách)
Za bežné útovné
obdobie od
mesiac
0 1
rok
2 0 0 9
Za bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie
od
mesiac
rok
do
mesiac
1 2
rok
2 0 0 9
mesiac
rok
do
Útovná závierka:
Daové identifikané íslo
2 0 2 1 8 3 0 1 4 0
X - riadna
- mimoriadna
- priebežná
IO
3 6 0 7 7 5 1 8
Názov útovnej jednotky
D o m
s o c i ´
a l n y c h
n . o .
Sídlo útovnej jednotky
Ulica a íslo
N a
G r b e
PS
8 4 1 0 7
s l u ˇ
z i e b
S e n e c i o
2
Názov obce
B r a t i s l a v a
Smerové íslo telefónu
íslo telefónu
íslo faxu
e-mailová adresa
Zostavené da:
30.3.2010
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
útovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
útovnej závierky:
Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo lena štatutárneho
orgánu útovnej jednotky:
Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk
.r.
Strana aktív
a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
b
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
1
2
3
4
97 000
r. 003 až r. 008 002
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej
innosti
012-(072+091AÚ)
003
Softvér
004
Ocenitené práva
Bežné útovné obdobie
r. 002 + r. 009 + r. 021 001
1. Dlhodobý nehmotný majetok
013 - (073+091AÚ)
Bezprostredne
predchádzajúce
útovné
obdobie
53 368
43 632
59 840
1 623
1 623
1 623
1 623
1 623
1 623
42 009
58 217
014 - (074 + 091AÚ) 005
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 +
006
091 AÚ)
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok
(032)
021 - (081 - 092AÚ)
x
011
x
2 321
581
1 740
1 856
013
78 271
38 002
40 269
52 664
023 - (083 + 092AÚ) 014
14 785
14 785
291 000
160 104
Pestovateské celky trvalých porastov
025 - (085 + 092AÚ)
015
Základné stádo a ažné zvieratá
026 - (086 + 092AÚ)
016
Drobný dlhodobý hmotný majetok
028 - (088 + 092AÚ)
017
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
029 - (089 +092AÚ)
018
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 095AÚ)
020
021
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spolonostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)
022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spolonostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)
023
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(065 - 096 AÚ)
024
Pôžiky podnikom v skupine a ostatné pôžiky (066 + 067) 096 AÚ
025
Ostatný dlhodobý finanný majetok
026
(069 - 096 AÚ)
Obstaranie dlhodobého finanného majetku (043 - 096 AÚ)
027
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanný majetok (053 096 AÚ)
028
r. 001 až r. 028
3 697
019
r. 022 až r. 028
Kontrolné íslo
53 368
012
Samostatné hnutené veci a súbory hnutených vecí
022 - (082 + 092AÚ)
3 . Dlhodobý finanný majetok
95 377
(031) 010
Umelecké diela a zbierky
Dopravné prostriedky
008
r. 010 až r. 020 009
Pozemky
Stavby
007
991
130 896
179 520
Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk
Strana aktív
Bežné útovné obdobie
.r.
b
a
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
1
2
3
4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
029
64 536
1. Zásoby
030
031
r. 031 až r. 036
Materiál
(112 + 119) - 191
Nedokonená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121+122)-(192+193)
032
Výrobky
(123 - 194)
033
Zvieratá
(124 - 195)
034
(132 + 139) - 196
035
Tovar
Bezprostredne
predchádzajúce
útovné
obdobie
1 439
63 097
64 821
2 434
2 434
2 316
2 434
2 434
2 087
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391
036
AÚ)
2. Dlhodobé pohadávky
r. 038 až r. 041
037
Pohadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391
AÚ
038
Ostatné pohadávky
Pohadávky voi úastníkom združení
Iné pohadávky
391AÚ
229
(315 AÚ - 391AÚ) 039
(358AÚ - 391AÚ)
( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) -
040
041
042
35 870
Pohadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043
27 110
3. Krátkodobé pohadávky
Ostatné pohadávky
r. 043 až r. 050
1 439
34 431
32 520
27 110
24 659
(315 AÚ - 391 AÚ) 044
Zútovanie so Sociálnou poisovou a zdravotnými
poisovami
(336 )
045
Daové pohadávky
046
8
x
8
Pohadávky z dôvodu finanných vzahov k štátnemu rozpotu
047
a rozpotom územnej samosprávy
(346+ 348)
5 168
x
5 168
5 757
2 145
2 104
26 232
29 985
Pohadávky voi úastníkom združení
Spojovací úet pri združení
Iné pohadávky
391AÚ
(341 až 345)
(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) -
4. Finanné úty
Pokladnica
Bankové úty
x
048
049
050
3 584
r. 052 až r. 056
051
26 232
(211 + 213)
052
3 412
x
3 412
488
(221 AÚ + 261)
053
22 820
x
22 820
29 497
Bankové úty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221
054
AÚ)
Krátkodobý finanný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 055
291AÚ
Obstaranie krátkodobého finanného majetku (259 - 291AÚ)
1 439
x
056
r. 058 a r. 059
057
866
866
993
1. Náklady budúcich období
(381)
058
866
866
993
Príjmy budúcich období
(385)
059
C. ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
MAJETOK SPOLU
Kontrolné íslo
r. 001 + r. 029 + r. 057
r. 029 až r. 060
060
162 402
54 807
107 595
125 654
992
357 742
59 124
298 618
322 103
Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk
Strana pasív
a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU
SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peažné fondy
r. 063 až r. 067
.r.
Bežné útovné
obdobie
b
5
061
-25 922
10 977
062
7 558
3 320
7 557
3 319
4 238
4 238
072
3 420
3 778
073
-36 900
-358
074
113 100
20 496
83 297
1 527
20 496
12
12
1 527
153
153
089
89 400
59 140
17 708
78 298
50 671
16 046
090
10 529
8 761
091
2 023
2 086
3 192
734
3 319
3 192
20 417
3 319
31 380
103
20 417
31 380
104
107 595
125 654
993
443 443
467 816
Základné imanie
(411)
Peažné fondy tvorené poda osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
063
064
065
066
Oceovacie rozdiely z precenenia kapitálových úastín (415)
067
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za útovné obdobie r. 060 - (r. 062 +
r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1. Rezervy
r. 076 až r. 078
Rezervy zákonné
Ostatné rezervy
(459AÚ)
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ)
2. Dlhodobé záväzky
r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho fondu
068
069
070
071
075
(451AÚ)
(472)
076
077
078
079
080
Vydané dlhopisy
(473)
Záväzky z nájmu
(474 AÚ)
082
(475)
083
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
(476)
084
Dlhodobé zmenky na úhradu
(478)
085
(373 AÚ + 479 AÚ)
086
Dlhodobé prijaté preddavky
Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
r. 088 až r. 096
(321 až 326) okrem 323
Záväzky voi zamestnancom
(331+ 333)
Zútovanie so Sociálnou poisovou a zdravotnými
poisovami
(336)
Daové záväzky
(341 až 345)
Záväzky z dôvodu finanných vzahov k štátnemu rozpotu a
rozpotom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a
vkladov
(367)
Záväzky voi úastníkom združení
(368)
Spojovací úet pri združení
Ostatné záväzky
(396)
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžiky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finanné výpomoci
C. ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období
r. 098 až r. 100
(461AÚ)
( 231+ 232 + 461AÚ)
(241+ 249)
081
087
088
092
093
094
095
096
097
098
099
100
r. 102 a r. 103
101
(383)
102
Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 +
r.101
Kontrolné íslo
r. 061 až r. 104
Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie
6
Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk
SENECIO
PREHĽAD DOTÁCII DSS 2009
alikvotne čerpanie dotácie MPSVaR 2009
Dátum
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
Text
dotácia-alikv.podiel k odpisom/konvektomat
dotácia-alikv.podiel k odpisom/2x vozík Calypso
dotácia-alikv.podiel k odpisom/vozík Stredy
dotácia-alikv.podiel k odpisom/ 6 x lôžko PLE
dotácia-alikv.podiel k odpisom/ 10 x polohov.lôž
dotácia-alikv.podiel k odpisom/ auto
DSS dostalo dotácie z MPSVaR v r.2005 a 2008.
Nevyčerpaná časť dotácie je vo výške 20 417,10 €
Prijatá dotácia VÚC 2009
Dátum
18.2.2009
3.4.2009
23.7.2009
14.10.2009
Text
dotácia VUC 2009
dotácia VUC 2009
dotácia VUC 2009
dotácia VUC 2009
Čiastka
37 301,67
37 301,67
37 301,67
37 301,65
149 206,66
Prijatá dotácia MÚ 2009
Dátum
21.1.2009
16.6.2009
17.8.2009
10.11.2009
Text
Čiastka
dotácia MČ 1Q/2009
dotácia MČ 2Q/2009
dotácia MČ 3Q/2009
dotácia MČ 4Q/2009
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
Vyúčtovanie dotácii MÚ 2009
Dátum
21.1.2009
16.6.2009
17.8.2009
10.11.2009
Text
dotácia MČ 4Q/2008
dotácia MČ 1Q/2009
dotácia MČ 2Q/2009
dotácia MČ 3Q/2009
Čiastka
5621,89
571,03
4409,77
1869,55
12472,24
Čiastka
1 537,00
1 416,00
291,00
1 788,00
1 940,00
2 188,54
9 160,54
Uhrada opatrovaní MU 2009
Dátum
21.1.2009
20.4.2009
16.6.2009
8.7.2009
8.7.2009
17.8.2009
17.8.2009
14.9.2009
7.10.2009
10.11.2009
10.11.2009
11.12.2009
Text
úhrada opatrovaní 12/08
úhrada opatrovaní 1-3/09
úhrada opatrovaní 4-5/09
úhrada opatrovaní 6/09
úhrada opatrovaní 6/09
úhrada opatrovaní 7/09 prepl.
úhrada opatrovaní 7/09
úhrada opatrovaní 8/09
úhrada opatrovaní 9/09
úhrada opatrovaní 9/09 dopl.
úhrada opatrovaní 10/09
úhrada opatrovaní 11/09
Čiastka
545,94
1 715,89
1 123,01
586,34
5,10
5,10
686,74
673,11
600,73
13,20
591,23
586,74
7 133,13
Prijaté príspevky od fyzických osôb - sponz.dary
Dátum
12.1.2009
4.2.2009
2.6.2009
15.6.2009
1.7.2009
10.7.2009
5.8.2009
6.8.2009
8.9.2009
6.10.2009
23.10.2009
30.12.2009
Text
sponz.dar Godány
Lazor dopl.sponz.daru
sponz.dar Šobek
sponz.dar Kramárová
sponzorský dar Košnár
sponz.dar Vašek
sponz.dar Berkova
sponz.dar Gnothová
sponz.dar Lengyelová
sponz.dar Gnothová
sponz.dar Benová
čiast.sponz.dar Jablonická
Čiastka
3 319,39
995,81
3 319,39
3 319,39
3 319,39
3 319,39
3 319,39
1 162,00
3 319,39
1 161,78
3 319,39
1 161,78
31 036,49
Príspevky z podielu zapaltenej dane 2009
Dátum
4.6.2009
8.6.2009
8.6.2009
17.6.2009
17.6.2009
19.6.2009
19.6.2009
23.6.2009
24.6.2009
25.6.2009
25.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
9.7.2009
10.7.2009
20.7.2009
24.7.2009
28.7.2009
28.7.2009
28.7.2009
28.7.2009
28.7.2009
28.7.2009
28.7.2009
28.7.2009
Text
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
príjem 2%
Čiastka
21,85
349,14
19,16
24,27
77,16
268,25
107,39
41,07
1 117,64
32,07
76,10
21,58
13,12
21,25
60,29
52,19
71,41
129,89
18,66
12,15
30,69
8,54
16,67
14,44
9,66
265,89
91,10
38,35
3 009,98
Výsledovka Ú NUJ 2 - 01
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
31.12.2009
k .............................
(v celých eurách)
Za útovné
obdobie od
mesiac
0 1
rok
2 0 0 9
Za bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie
od
mesiac
rok
do
mesiac
1 2
rok
2 0 0 9
mesiac
rok
do
Útovná závierka:
Daové identifikané íslo
2 0 2 1 8 3 0 1 4 0
X - riadna
- mimoriadna
IO
3 6 0 7 7 5 1 8
Názov útovnej jednotky
D o m
s o c i ´
a l n y c h
n . o .
s l u ˇ
z i e b
S e n e c i o
Sídlo útovnej jednotky
Ulica a íslo
N a
G r b e
PS
8 4 1 0 7
2
Názov obce
B r a t i s l a v a
Smerové íslo telefónu
íslo telefónu
íslo faxu
e-mailová adresa
Zostavené da:
29.3.2010
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
útovníctva:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
útovnej závierky:
Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo lena štatutárneho
orgánu útovnej jednotky:
Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk
íslo
útu
Náklady
íslo
riadku
a
b
c
innos
Hlavná
nezdaovaná
Podnikateská
zdaovaná
Spolu
Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie
1
2
3
4
501 Spotreba materiálu
01
93 758
522
94 280
114 589
502 Spotreba energie
02
38 926
326
39 252
17 030
504 Predaný tovar
03
12 787
12 787
511 Opravy a udržiavanie
04
16 654
16 654
4 704
512 Cestovné
05
165
165
449
513 Náklady na reprezentáciu
06
518 Ostatné služby
07
65
40 592
65
40 592
363
41 552
521 Mzdové náklady
08
271 180
271 180
220 155
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie
09
88 071
88 071
72 668
525 Ostatné sociálne poistenie
10
527 Zákonné sociálne náklady
11
5 508
5 508
5 996
528 Ostatné sociálne náklady
12
531 Da z motorových vozidiel
13
532 Da z nehnuteností
14
538 Ostatné dane a poplatky
15
2 137
2 137
1 944
541 Zmluvné pokuty a penále
16
542 Ostatné pokuty a penále
17
543 Odpísanie pohadávky
18
544 Úroky
19
545 Kurzové straty
20
546 Dary
21
547 Osobitné náklady
22
548 Manká a škody
23
549 Iné ostatné náklady
24
1 780
1 780
1 829
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
551 a dlhodobého hmotného majetku
25
16 208
16 208
15 947
Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
26
553 Predané cenné papiere
27
554 Predaný materiál
28
555 Náklady na krátkodobý finanný majetok
29
556 Tvorba fondov
30
557 Náklady na precenenie cenných papierov
31
558 Tvorba a zútovanie opravných položiek
32
1 439
1 439
Tvorba a zútovanie zákonných
opravných položiek
Poskytnuté príspevky organizaným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným útovným
562
jednotkám
559
33
34
35
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
37
Útová trieda 5 spolu
37
Kontrolné íslo
r. 01 až r.
r. 01 až r. 38
38
994
589 270
848
590 118
497 226
1 178 540
1 696
1 180 236
994 452
Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk
íslo
íslo
Výnosy
útu
riadku
b
a
c
601 Tržby za vlastné výrobky
39
602 Tržby z predaja služieb
40
604 Tržby za predaný tovar
41
611 Zmena stavu zásob nedokonenej výroby
42
612 Zmena stavu zásob polotovarov
43
613 Zmena stavu zásob výrobkov
44
614 Zmena stavu zásob zvierat
45
621 Aktivácia materiálu a tovaru
46
622 Aktivácia vnútroorganizaných služieb
47
61
675
675
3
3
26 960
26 960
11 654
4 812
4 812
3 611
74
213 071
552 574
644
213 071
553 218
197 804
496 879
75
-36 696
-204
-36 900
-347
51
643 Platby za odpísané pohadávky
52
644 Úroky
53
645 Kurzové zisky
54
646 Prijaté dary
55
647 Osobitné výnosy
56
648 Zákonné poplatky
57
649 Iné ostatné výnosy
58
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
59
652 Výnosy z dlhodobého finanného majetku
60
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov
61
654 Tržby z predaja materiálu
62
Výnosy z krátkodobého finanného
655
majetku
63
656 Výnosy z použitia fondu
64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov
65
658 Výnosy z nájmu majetku
66
Prijaté príspevky od organizaných
661
zložiek
67
662 Prijaté príspevky od iných organizácií
68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb
69
664 Prijaté lenské príspevky
70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane
71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok
72
691 Dotácie
73
591 Da z príjmov
76
595 Dodatoné odvody dane z príjmov
77
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)
78
Kontrolné íslo
995
219 164
83 836
4
57
1
642 Ostatné pokuty a penále
r. 39 až r. 78
3
57
1
50
r. 39 až r. 73
2
4 164
641 Zmluvné pokuty a penále
Útová trieda 6 spolu
1
3 995
49
Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
Spolu
3 995
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
653
Podnikateská
zdaovaná
202 022
77 563
48
651
Hlavná
nezdaovaná
219 164
84 480
Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku
623
Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie
innos
644
11
-36 696
-204
-36 900
-358
1 031 756
880
1 032 636
993 064
Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk
sPRAvA NEZAUsLEHO
nuoirona
{Jskutodnili sme audit priloZenej ridtovnej zflierky spolodnosti Dom socidlnych sluZieb
Senecio, n.o., ktor6 obsahuje sfvahu k 31" decembru 2009, vykaz ziskov a str6t apoznitmky
za rck kondiaci k tomuto d6tumu, ako aj prehl'ad vyznamnych ridtovnych zfsad a ridtovnych
met6d a d al5ich vysvetfujricich pozn6mok"
Zodpovednosf vedenia spoloinosti za uitovnti zdvierku
Vedenie spolodnosti je zodpovednd za zostavenie a objektivnu prezentdciu tejto ridtovnej
zhvierky v srilade so Z6konom o ridtovnictve d. 43112002 Z.z. v zneni jeho dodatkov. T6to
zodpovednost' zahfi'r- n6vrh, implementtrciu azachovtxanie internych kontrol relevantnych
pre pripravu a objektivnu prezenthcnt fdtovnej ztxierky, ktord neobsahuje vyznamne
nespr6vnosti vd6sledku podvodu alebo chyby, dalej vyber auplatiovanie vhodnych
ridtovnych z6sad a irdtovnych met6d, ako aj uskutodnenie ridtovnych odhadov primeranych za
dan;fch okolnosti.
Zodpove dno s t' audftor a
Na5ou zodpovednosfou je vyjadrit' ninor na tirto ridtovnir zhvierku na zttklade n65ho auditu.
Audit sme uskutodnili v srilade s Medzin6rodnymi auditorskymi Standardmi. Podfa tychto
Standardov m6me dodrLiavat' etickd poZiadavky, napl6novat' a vykonat' audit tak, aby sme
ziskali primerand uistenie. 2eudtovndzinierkaneobsahuje vyznamnd nespr6vnosti.
Sridast'ou auditu je uskutodnenie postupov na ziskanie auditorskych d6kazov o sum6ch
a ridajoch vykdzanych v tdtovnej zdvrerke. Zvolene postupy zi..rsia od rozhodnutia auditora,
vr6tane posirdenia rizika vyznamtych nespr6vnosti v fdtovnej zfxierke, (i uL v d6sledku
podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizika auditor berie do rivahy internd kontroly
relevantnd pre zostavenie a objektivnu prezent6ciu ridtovnej zdvierky v ridtovnej jednotke, aby
mohol navrhnrit' auditorskd postupy vhodn6 za danych okolnosti, nie v5ak za ridelom
vyjadrenia nlzoru na ridinnost' internych kontrol ridtovnej jednotky. Audit dalej obsahuje
zhodnotenie vhodnosti pouLitych ridtovnych zdsad a fdtovnych met6d a primeranosti
fdtovnych odhadov uskutodnenych manaLmentom, ako aj zhodnotenie prezentilcie tidtovnej
zdvierky ako celku.
SIDLO: Cukrov6 14, 811 08 Bratislava, Slovensk6 republika, Tel./fax. 00421 I 2 | 529 323 16, zapisan6 v Obchodnom registri Okresn6ho
sudu Bratislava l. oddiel Sro, vloZka e. 9384/8, ICO: 31 400 132 DIC: 2020886142 IC.DPH: SK2020886'142
Sme presveddeni, Ze auditorsk6 d6kazy, ktor6 sme ziskali, poskyujri dostatodn6 a vhodnd
vychodisko pre n65 ndzor.
Ndzor
Podfa n65ho ntnoru ridtovn6 zdvierka vyjadruje objektivne vo v5etkych vyznamnych
srivislostiach finandnri situ6ciu spolodnosti Dom soci6lnych sluZieb Senecio, n.o. k31.
decembru 2009, vysledky jej hospodhrenia apeiaLne toky za rok kondiaci k dan6mu d6tumu
v sflade so Zdkonom o ridtovnictve.
Bratislava 14. aprfla 2010
I
K)
/x_l
h
Ing. Anna Valentov6
Licencia SKAU d.597
sKA/
'd'
6
94
(.ticencie
o
-C
€
a
AUDITAX s.r.o.
Licencia SKAU d.94
Poznámky riadnej účtovnej závierky
organizácie
Dom sociálnych sluţieb Senecio n.o.
............................................................
zostavenej k
31. 12. 2009
....................................
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
(a) Obchodné meno a sídlo organizácie :
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Na Grbe 2
841 07 Bratislava
IČO : 36077518
Nezisková organizácia je zapísaná v Registri Krajského úradu v Bratislave pod č. OVVS955/115/2003-NO
(b) Hlavné činnosti spoločnosti sú:
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti zabezpečenia sociálnej pomoci
a humanitárnej starostlivosti v zmysle zákona č.195/1998 Zz.o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov pre občanov so zdravotným postihnutím a občanov odkázaných na
sociálne služby.
(c) Priemerný počet zamestnancov
Počet zamestnancov organizácie ku dňu zostavenia účtovnej závierky: má 34
zamestnancov.
(d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka neziskovej organizácie k 31. decembru 2009 je zostavená ako riadna
účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za
účtovné obdobie od 01.januára 2009 do 31. decembra 2009.
(e) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka organizácie za rok 2008 bola schválená správnou radou 30.6.2009
B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Správna rada má 8 členov , navolených bolo 6 členov k 31.12.2009
- Mgr. Dezider Mráz
- Fridrich Pokorný
- JUDr. František Baňas
- Ing.Arch. Eva Vargová
- Ing.Peter Cvečko
- Mgr.Otto Gregor
- Mgr. Mária Sineková
- RNDr. Jozef Hrabina
Dozorná rada má 6 členov :
-
Daniela Lipková
MiroslaEncinger
Mgr.Anna Kmeťová
-
Ing. Peter Fabšič
JUDr. Miroslav Šimkovič
Ing. Peter Rajkovič
Štatutárny zástupca :
Ing.Ludvigová Drahomíra
C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štruktúra spoločníkov organizácie :
%
MČ DNV
%
3 319,39
3 319,39
100
0
100
C. INFORMÁCIE O POUŢITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH
METÓDACH
 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
 Prechod na euro
Od r.2009 bola prijatá mena euro. Počiatočné stavy boli prepočítané stanoveným kurzom
30,126 z hlavnej knihy.
 Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z
predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť
odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho
opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 € a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri
uvedení do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v
mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 € a nižšia sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba
používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
predpokladaná
doba používania
Stavby
20
stroje, prístroje a zariadenia
6 až 12
dopravné prostriedky
4
drobný dlhodobý hmotný majetok
rôzna
metóda
odpisovania
rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné
jednorazový
ročná odpisová
1/20
1/6 až 1/12
1/4
 Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z
cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
 Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou,
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
 Peňaţné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
 Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
 Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
 Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 Leasing
Majetok prenajatý na základe finančného i operatívneho leasingu vykazuje ako svoj
majetok jeho vlastník, nie nájomca.
 Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska.
 Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o
zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník
mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2009
do 31. decembra 2009 je uvedený v tabuľke v prílohe č. 1.
software
stavby / žaluzie
dopravné prostriedky
sam.hnuteľné veci
spolu
stav
k 31. 12. 2008
€
1 623,48
2 320,35
14 785,30
78 270,92
97 000,05
tvorba
prírastky
€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oprávky
ZC
€
€
0,00
581,18
14 785,30
38 001,77
53 368,25
0,00
1739,17
0,00
40 269,15
42 008,32
stav
k 31. 12. 2009
€
1623,48
2320,35
14 785,30
78 270,92
97 000,05
(f) Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej
tabuľke:
stav
k 31. 12. 2008
€
pohľadávky z obchodného
styku
ostatné pohľadávky
spolu
tvorba
(zvýšenie)
€
zníženie
(použitie)
€
zrušenie
(rozpustenie)
€
1 439
0
0
1 439
stav
2009
€
1 439
0
0
0
0
0
1 439
DSS vytvoril opravnú položku k pohľadávkam min.období u ktorých nepredpokladá ich
uhradenie
Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
pohľadávky v lehote splatnosti
pohľadávky po lehote splatnosti
dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy
spolu
24 659,31
0,00
5 756,36
30 415,67
26 026,00
0,00
5 168,30
31 194,30
(g) Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a
bankách môže organizácia voľne disponovať.
účty v bankách. Účtami v
(h) Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky: poistenie majetku, mobil, telefon
náklady budúcich období
31. 12. 2008
€
993,16
31.12.2009
€
865,95
0,00
0,00
993,16
0,00
príjmy budúcich období
spolu
865,95
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
(i) Základné imanie
Je tvorené vo výške 3 319,39 eur
(j) Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je
uvedená v nasledujúcej tabuľke:
prijaté zálohy
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
nevyfakturované dodávky
spolu krátkodobé záväzky
k 31. 12. 2008
€
42 857,33
3 728,82
4 084,28
46 586,15
31.12.2009
€
50 672,87
3 035,72
5 431,08
59 139,67
prijaté zálohy sú zálohy zo sponzorských darov 30 040,70 a depozitu 20 632,17
(k) Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v
nasledujúcej tabuľke:
počiat.stav
tvorba
čerpanie
spolu sociálny fond
k 31. 12. 2008
€
152,83
0,00
0,00
31.12.2009
€
0,00
1445,52
1304,41
11,72
(l) Rezervy
Tvorba rezerv je v nasledujúcej tabulke
počiat.stav
rezerva na dovolenku
rezerva na ekonom.služby
rezerva na energie
čerpanie
spolu
k 31. 12. 2008
€
1526,92
1526,92
0,00
31.12.2009
€
0,00
11636,09
1360,00
7500,00
20496,09
Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
výdavky budúcich období
výnosy budúcich období
spolu
31.12.2008
€
0,00
31 380,04
0,00
31 380,04
31.12.2009
€
0,00
20 417,10
20 417,10
Výnosy budúcich období sú z dotácie MPSVaR , ktoré sa rozpúšťajú alikv.časťou k
výške odpisov
E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
2. Trţby za vlastné výkony a tovar
tržby za pobyt ubytovaní klienti
tržby zaopatrení
tržby ostatné služby klienti
služby MU uhrady opatrovaní
tržby za stravu
tržby za stravu vl.zamestnanci
tržby za stravu externí - nedaňový
tržby za stravu externí - daňový
tržby za lieky
úroky
osobitné výnosy
31.12.2009
€
174 013,77
26 801,44
11 130,67
7 202,07
52 539,83
3 278,80
15 246,31
643,52
12 787,09
56,47
679,61
304 379,58
Prijaté dotácie a dary
Prehľad o dotáciach a daroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2 009,00
€
prijaté príspevky od fyzických osôb (663)
príspevky z podielu zaplatenej dane (665)
dotácie VUC ( 691AU)
dotácie MU ( 691AU)
dotácia MPSVaR (691AU)
aktivácia (622)
spolu
26 959,65
4 812,38
149 206,66
54 704,23
9 160,54
3 994,52
248 837,98
Účtovná jednotka mala tržby za stravu , ktoré boli nad rámec činnosti, ktoré sú v Stanovách
spoločnosti.
Tieto prímy, vo výške 643,52 € boli zdaňovanou činnosťou spoločnosti.
F. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
3. Náklady na poskytnuté sluţby
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:
2009
€
spotreba režijného materiálu
čist.potreby
drobný majetok - neodpisovaný
potraviny
bielizeň,knihy, spotr.mater.
lieky
energie
opravy a údržba
cestovné
zdrav.starostlivosť
poštovné,telefon,nájom
ostatné sužby (účtovné,pedikury.holič...-)
mzdové náklady
sociálne náklady
odpisy
ostatné
13213,92
7758,23
9732,70
58122,69
15724,10
39252,01
16654,19
164,33
4979,11
6971,01
19868,73
271179,60
89584,53
16208,04
20704,37
spolu
590117,56
V Bratislave
................27.3.2010.....................
dátum
.....................................................
podpis štatutárneho orgánu
Download

na stiahnutie TU