PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
P R ÁV N E N O V I N K Y
JANUÁR 2014
PRACOVNÉ
PRÁVO
DANE
Vážení klienti a obchodní partneri,
na úvod Vám chceme zapriať úspešný štart do nového
roka 2014 a zároveň si Vám dovoľujeme predložiť
ďalšie vydanie Právnych noviniek našej kancelárie,
ktoré je bohaté na zaujímavosti z oblasti slovenskej
právnej úpravy.
Prvý príspevok pre Vás pripravili kolegovia Matej
Firický, vedúci advokát, v spolupráci s kolegom Jánom
Kapcom, o právnej úprave boja proti daňovým únikom
na medzinárodnom poli. Vo svojom článku Matej
a Ján rozoberajú hlavné prostriedky spolupráce medzi príslušnými orgánmi,
a to vzájomnú výmenu informácií a priamu medzinárodnú pomoc a spoluprácu
pri správe daní. Dočítate sa, kedy si daňové orgány vymieňajú informácie na
základe žiadosti a kedy dochádza k pravidelnej výmene informácií.
Nový rok priniesol so sebou aj ďalšie významné zmeny v daňových predpisoch,
o ktorých Vás budeme informovať čoskoro.
Autormi ďalšieho článku sú Marianna Čarská, advokátka a Vanda Dobrovolná pod
vedením partnera bratislavskej kancelárie, Petra Šubu. V spolupráci s českými
kolegami porovnali úpravu konkurenčnej doložky podľa slovenského a českého
pracovného práva. V zmiešanom slovensko-českom podnikateľskom prostredí
Vám článok určite prinesie zaujímavé informácie, ako správne využiť a nastaviť
tento inštitút chrániaci záujmy zamestnávateľa, najmä v súvislosti s obmedzením
zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru.
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
OBSAH
NOVINKY Z KANCELÁRIE
ZÁKON BOJUJÚCI PROTI DAŇOVÝM
ÚNIKOM
|5|
ZÁKON O INVESTIČNEJ POMOCI
A NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA
|8|
KONTAKTY
Veríme, že Vás naše Právne novinky zaujmú.
Prajeme Vám príjemné čítanie.
Martin Jurečko, partner
ÚSPECH SPÁJA
Klientmi najlepšie hodnotená
právnická firma
v Českej republike
Právnická firma roku
v Českej republike
(2012)
|3|
KONKURENČNÁ DOLOŽKA
- POROVNANIE SLOVENSKEJ
A ČESKEJ REGULÁCIE
Záverom Vám pod taktovkou Mateja Firického a Ivana Gašperca prinášame
zaujímavosti o poslednej novele zákona o investičnej pomoci. S cieľom vytvoriť
vhodné podmienky a podporiť rozvoj znevýhodnených regiónov v Slovenskej
republike sa opätovne zmenili pravidlá poskytovania investičných stimulov.
O konkrétnych zmenách, napríklad pri vytvorení nových pracovných miest alebo
podpore vytvárania investícii, sa môžete dočítať priamo v našom článku.
Najväčšia právnická firma
v Českej republike
|2|
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií v Českej republike
(2013)
1. miesto medzi domácimi
právnickými firmami
(2012)
Strategické uvažovanie | Individuálny prístup | Špičkový právny tím | Dlhodobé partnerstvo
NOVINKY Z KANCELÁRIE
Naša pražská kancelária sa presťahovala do nového administratívneho centra Florentinum
V pondelok 6. 1. 2014 sa pre verejnosť otvorilo pražské administratívne centrum Florentinum prestrihnutím oficiálnej pásky, ktorého
sa ujali partner Havel, Holásek & Partners Jan
Holásek spoločne s architektom Janom Ciglerom, Magdalenou Souček z EY a Marekom
Dospivom z Penty. Naša advokátska kancelária sa tu stala jedným z troch prvých nájomcov
a sťahovanie pražského sídla vnímame ako
ďalší významný krok v rozvoji našej kancelárie.
V súvislosti s dynamickým rozvojom spojeným
s nárastom počtu zamestnancov sme uvíta-
li možnosti, ktoré Florentinum ako moderná
a architektonicky kvalitná administratívna budova s vysokým technickým štandardom a vysokými požiadavkami na ekologickú prevádzku
ponúka. Projekt Florentinum získal zelenú
certifikáciu LEED v stupni Gold a štyri najvyššie
ceny v 13. ročníku Construction Investment
Journal Awards Czech Republic. Výrazne
väčšie, efektívne a dobre dopravne dostupné
priestory našej pražskej kancelárie budú určite
prínosom nielen pre nás a našu tímovú spoluprácu, ale aj pre našich klientov a obchodných
partnerov.
projektov kladieme veľký dôraz a chceme si
byť istí, že sa pomoc dostane do správnych
rúk a bude skutočne využitá. Nadácia Havel,
Holásek & Partners bude poskytovať pomoc v celom rade rôznych oblastiach. Medzi
jej hlavné ciele patrí napríklad podpora detí,
vzdelávania a výmenných študijných pobytov,
financovanie starostlivosti o chorých, hendikepovaných a seniorov a ochrana životného
prostredia. Jednou z prvých aktivít nadácie
v tomto roku je finančný dar v hodnote
6 tisíc eur Klinike detskej hematológie a onkológie 2. LF UK a FN Motol. Šek bol symbolicky
odovzdaný partnerom kancelárie Robertom
Nerudom na galavečere pri príležitosti vyhlásenia súťaže Právnik roka 2013 v Brne. Klinika
sa špecializuje na liečbu a výskum nádorových
a ďalších krvných ochorení u detských pacientov.
Architekt Jan Cigler, Magdalena Souček z EY,
Marek Dospiva z Penty a Jan Holásek
Nadácia Havel, Holásek & Partners
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners založila na Slovensku v novembri 2013
Nadáciu Havel, Holásek & Partners, ktorá
sa bude venovať podpore množstva charitatívnych činností. Kancelária dlhodobo podporuje jednorazové dobročinné akcie, venuje
sa pro bono činnosti, a to formou finančných
darov alebo prostredníctvom právnych služieb. Založenie nadácie je ďalším krokom,
ktorý nám pomôže aktívnejšie pomáhať tam,
kde je to potrebné. Na výber podporovaných
OHLIADNUTIE ZA KONCOM ROKA
Seminár - Výpoveď zamestnávateľa alebo ako skončiť pracovný pomer so zamestnancom
bez rizika a na úrovni
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners v spolupráci so spoločnosťou Manpower
usporiadala seminár s názvom Výpoveď
zamestnávateľa alebo Ako skončiť pracovný pomer so zamestnancom bez rizika
a na úrovni, ktorý sa uskutočnil 13. novembra 2013 v Hoteli Double Tree by Hilton
Bratislava. Každý zamestnávateľ čelí skončeniu pracovného pomeru proti vôli zamestnanca. Bezproblémová dohoda nie je možná
a ostáva jediné riešenie – dať zamestnancovi
výpoveď. Ak sa proces výpovede nezvládne,
vzniká vysoké riziko súdneho sporu s neistým
koncom. Cieľom seminára bolo oboznámiť
účastníkov o procese skončenia pracovného
pomeru zo strany zamestnávateľa výpoveďou
tak, aby sa popísané riziká minimalizovali na
čo najmenšiu mieru. Seminár bol určený pre
všetkých, ktorí riadia personálne záležitosti,
rozhodujú o skončení pracovného pomeru, pri-
pravujú a vykonávajú skončenie pracovného
pomeru.
Forbes Business Leaders Club - Akvizičný biznis
Advokátska kancelária Havel, Holásek &
Partners sa stala spolupartnerom Business
Leaders klubu, ktorý organizoval časopis
FORBES na tému Akvizičný biznis. Diskusné stretnutie sa konalo dňa 2. 12. 2013
v hoteli Sheraton v Bratislave. Exkluzívneho
popoludnajšieho stretnutia sa zúčastnili poprední slovenskí podnikatelia a zástupcovia
top manažmentu a diskutovanou témou boli
trendy v akvizičnom biznise, ako napríklad pohľad na vstup investora do vlastnej firmy, a čo
spraviť, keď sa rozhodne odísť či financovanie
akvizícií v pokrízovej dobe. Príbeh spoločnosti
NAY predstavil významný hosť a spoluzakladateľ spoločnosti NAY, Peter Zálešák. Za advokátsku kanceláriu vystúpil Martin Jurečko,
partner spoločnosti.
Kancelária Havel, Holásek & Partners má vedúce postavenie na trhu fúzií a akvizícií na česko-slovenskom právnom trhu aj v celej strednej a východnej Európe, kde sa už viac ako
6 rokov v hodnotení medzinárodných ratingových agentúr pravidelne umiestňuje na 1. mieste
v počte realizovaných transakcií.
ZÁKON BOJUJÚCI PROTI DAŇOVÝM ÚNIKOM
PRACOVNÉ
PRÁVO
DANE
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
V súvislosti s implementáciou novej smer-
požadovanú informáciu bez zbytočného
štáte, prípadne v oboch členských
nice o administratívnej spolupráci v oblas-
odkladu a MF SR bolo povinné poskytnúť
štátoch;
ti daní bol prijatý zákon č. 442/2012 Z. z.
informáciu alebo požadovať informáciu
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri
len vtedy, ak sa vyčerpali všetky dostup-
dane dochádza na základe fiktívnych
správe daní (ďalej len „Zákon“) účinný až
né zdroje údajov, ktoré sa mohli použiť
prevodov ziskov v rámci podnikov; a
na dve výnimky od začiatku roka 2013.
na získanie požadovanej informácie.
•
•
možno predpokladať, že k zníženiu
poskytnutá informácia umožní získať
údaj, ktorý môže byť dôležitý pre ur-
Podľa Zákona Ministerstvo financií Slo-
Druhým spôsobom výmeny informácií je
venskej republiky alebo ním určený iný
bez žiadosti, a to najmä v Zákonom sta-
orgán štátnej správy v oblasti daní, po-
novených prípadoch alebo v prípadoch,
Tretím spôsobom výmeny informácií je
platkov a colníctva (ďalej len „MF SR“)
kedy MF SR disponuje informáciou, ktorá
nový inštitút, tzv. pravidelná výmena in-
v záujme zabezpečenia správneho vy-
by mohla byť pre príslušný orgán členské-
formácií (účinná až od 1.1.2015), na zá-
rubenia a platenia daní poskytuje, poža-
ho štátu užitočná. Zákon určuje nasledov-
klade ktorej MF SR každoročne, najneskôr
duje alebo prijíma medzinárodnú pomoc
ných 5 prípadov, kedy MF SR poskytne
do 6 mesiacov od skončenia zdaňovacie-
a spoluprácu pri správe daní. V praxi
dostupnú informáciu príslušnému orgánu
ho obdobia,2 poskytne príslušnému orgá-
teda pôjde o vzájomnú výmenu informácií
členského štátu bez žiadosti:
nu členského štátu dostupné informácie
a inú vzájomnú spoluprácu alebo pomoc
v daňových veciach. Takáto spolupráca
čenie dane v tomto členskom štáte.
v súvislosti s osobou s trvalým pobytom
ak možno predpokladať, že došlo
alebo sídlom v inom členskom štáte,
sa v zásade vzťahuje na všetky celoštát-
alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu
ktoré sa týkajú rôznych príjmov, ako aj
ne a lokálne dane. Nevzťahuje sa však
dane v tomto členskom štáte;
vlastníctva nehnuteľného majetku.3 Nie je
osoba bola oslobodená od dane
ešte úplne jasné, ako to bude v praxi fungo-
alebo jej bola poskytnutá úľava na
vať, keďže zákon neupravuje podrobnosti
dani v SR a možno predpokladať, že
a ponecháva ich na dohodu medzi člens-
Prvým spôsobom, ktorým môže dôjsť
toto oslobodenie od dane alebo úľava
kými štátmi. Pre porovnanie, v pôvodnej
ku vzájomnej výmene informácii je na zá-
na dani vedie alebo by mohla viesť
úprave existovala len možnosť dohodnúť
klade žiadosti zo strany MF SR alebo prí-
k vyrubeniu dane v tomto členskom
si okruh informácií na pravidelnú výmenu.
slušného orgánu členského štátu, kedy MF
štáte;
na DPH, spotrebné dane, clo, poistenie
•
•
a iné poplatky.
SR poskytne požadovanú informáciu prí-
•
finančné
operácie
a
obchodný
Ďalším dôležitým inštitútom, ktorý Zá-
slušného orgánu členského štátu najnes-
styk
zdaňovanou
kon upravuje je priama medzinárodná
kôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti
v SR a osobou zdaňovanou v tom-
pomoc a spolupráca pri správe daní,
o poskytnutie informácie, pričom v prípa-
to členskom štáte sú uskutočňova-
ktorá umožňuje, aby zamestnanec jedné-
de, ak však ide o informáciu, ktorá je MF
né prostredníctvom jedného alebo
ho príslušného orgánu mohol byť prítomný
SR dostupnou, tak najneskôr do 2 mesia-
viacerých štátov takým spôsobom,
pri zisťovaní vykonávanom iným prísluš-
cov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie
o ktorom možno predpokladať, že ve-
ným orgánom a klásť vyslúchaným oso-
informácie. Pre porovnanie, pôvodný práv-
die alebo by mohol viesť k zníženiu
bám otázky alebo nazerať do príslušných
ny predpis upravoval povinnosť poskytnúť
dane v SR alebo v tomto členskom
spisov. V takomto prípade má zamestna-
1
1
2
3
medzi
osobou
Dostupnou informáciou je informácia, ktorú majú orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva k dispozícii a ktorú získali v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok).
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Ide o príjem podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
PRÁVNE NOVINKY
3
nec príslušného orgánu členského štátu
sa daní, ktorá môže byť užitočná pre iný
pri medzinárodnej spolupráci v oblasti
postavenie správcu dane. Členské štáty
členský štát, môže na základe dohody
daní, vyplývajúce zo Smernice. V blízkej
sa môžu dohodnúť na vykonaní simul-
s príslušným orgánom zmluvného štátu
budúcnosti môžeme očakávať, že Eu-
tánnej daňovej kontroly u jednej alebo
túto informáciu na základe žiadosti alebo
rópska únia bude vyvíjať tlak i na ďalšie
viacerých osôb, pričom príslušné orgány
bez žiadosti poskytnúť príslušnému orgánu
nečlenské štáty s nízkou sadzbou daní,
členského štátu, ktoré sa na vykonaní
iného členského štátu. Rovnako môže MF
ktoré sú na jej členoch ekonomicky závis-
takejto simultánnej kontroly dohodli, vy-
SR, za splnenia podmienok ustanovených
lé. Stále však budú existovať aj krajiny,
konajú kontrolu každý na svojom území
v Zákone, poskytnúť relevantnú informá-
kde výmena informácií nebude garanto-
a v rovnakom čase.
ciu získanú od členského štátu príslušné-
vaná.
mu orgánu zmluvného štátu.
Na základe Zákona môže byť MF SR požiadané o doručenie písomnosti v prípade,
Z hľadiska efektivity medzinárodnej pomo-
ak nemôže byť inak doručené alebo ak by
ci a spolupráce pri správe daní je umož-
takéto doručenie bolo spojené s neprime-
nené za ustanovených podmienok použiť
ranými ťažkosťami.
informácie získané v rámci medzinárodnej
výmeny informácií aj na iné účely, ako sú
Okrem výmeny informácií medzi člens-
ustanovené Zákonom.
kými štátmi EÚ, však môže výmena informácií prebiehať aj so štátmi,
Výmena informácií v daňovej oblasti je
s ktorými Slovenská republika spolupra-
kľúčová najmä pre krajiny Európskej únie
cuje pri správe daní na základe klasickej
s nízkou daňovou sadzbou ako je napr.
medzinárodnej zmluvy (v súčasnej dobe
Cyprus, Malta či Luxembursko, pre ktoré
má Slovenská republika uzatvorených
to môže znamenať čiastočný odliv ka-
67 takýchto medzinárodných zmlúv). Ak
pitálu. Tlak zo strany Európskej únie je
totiž MF SR prijme od príslušného orgá-
najväčší v prípade Cyperskej republiky,
nu zmluvného štátu informáciu týkajúcu
ktorá sa zaviazala plniť svoje záväzky
Matej Firický,
vedúci advokát
Ján Kapec,
koncipient
PRÁVNE NOVINKY
4
KONKURENČNÁ DOLOŽKA - POROVNANIE SLOVENSKEJ
A ČESKEJ REGULÁCIE
PRACOVNÉ
PRÁVO
DANE
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
Konkurenčná doložka je inštitútom
spôsobilá zamestnávateľovi konkurovať,
na zmluvnej pokute, ktorej výška musí byť
pracovného práva často využívaným
a teda nemusí ísť nevyhnutne vždy len
primeraná povahe a významu dohodnutej
nielen v Slovenskej republike, ale aj
o zhodný názov predmetu činnosti.
konkurenčnej doložky.
však môžu značne odlišovať. Preto by
Aby bola konkurenčná doložka uzavretá
Podľa slovenského práva sa môžu obe
sme vás chceli oboznámiť s právnou
platne, musí obsahovať povinnosť za-
strany dohodnúť na finančnej náhrade
úpravou konkurenčnej doložky v Slo-
mestnávateľa poskytnúť zamestnancovi
zamestnanca, ktorá však nesmie byť vyš-
venskej republike a porovnať ju s práv-
za každý mesiac dodržania záväzku pri-
šia ako je celková peňažná náhrada za-
nou úpravou v Českej republike, ktorá
meranú peňažnú náhradu, ktorá v oboch
mestnávateľa s prihliadnutím na obdobie,
je nám zo susedných krajín najbližšia.
krajinách musí byť najmenej v sume 50%
počas ktorého zamestnanec dodržal svoj
priemerného mesačného zárobku zamest-
záväzok aspoň sčasti. Finančná náhrada
nanca za každý mesiac plnenia záväzku.
zamestnanca je teda na rozdiel od finanč-
v zahraničí. Podmienky jej aplikácie sa
Základné náležitosti konkurenčnej
doložky
nej náhrady zamestnávateľa jednorazová
Daný záväzok musí byť podľa slovenské-
platba, zaplatením ktorej sa zamestnanec
Z časového hľadiska je obmedzenie výko-
ho Zákonníka práce dohodnutý v pracov-
„vykúpi“ zo záväzku a nemusí ho ďalej do-
nu (inej) zárobkovej činnosti zamestnanca
nej zmluve, podľa českého Zákonníka prá-
držiavať.
rozdelené na obmedzenie konkurenčného
ce postačuje „len“ zmluva, inak je zhodne
konania počas trvania pracovného po-
podľa oboch národných úprav neplatný.
meru a po skončení pracovného pomeru,
Príklad ako by daná situácia mohla vyzerať v praxi v Slovenskej republike:
pričom náš článok sa zaoberá stručným
Obmedzenie zárobkovej činnosti musí byť
rozborom konkurenčnej činnosti zamest-
primerané povahe a rozsahu zamestna-
Počas trvania pracovného pomeru medzi
nanca po skončení pracovného pomeru.
nia, ktoré zamestnanec u zamestnávateľa
zamestnancom a zamestnávateľom bola
vykonáva. V prípade porušenia zásady
dohodnutá konkurenčná doložka na jeden
Konkurenčná doložka v oboch jurisdik-
primeranosti a obmedzenia zárobkovej
rok. Pracovný pomer skončil 31.12.2013.
ciách spočíva v záväzku zamestnanca
činnosti zamestnanca vo väčšej miere
Zamestnanec dodržiaval záväzok prvé tri
zdržať sa po určitú dobu, najviac jedné-
ako je vhodné na ochranu zamestnávate-
mesiace, avšak od štvrtého mesiaca za-
ho roka, po skončení pracovného pome-
ľa, môže súd v Českej republike záväzok
čal vykonávať konkurenčnú činnosť. Za-
ru výkonu zárobkovej činnosti, ktorá by
zamestnanca vyhlásiť za neplatný, v Slo-
mestnávateľ si stále plnil svoje povinnosti
bola konkurenčná s predmetom činnosti
venskej republike môže súd záväzok za-
podľa konkurenčnej doložky a o porušení
bývalého zamestnávateľa. Je dôležité
mestnanca obmedziť alebo zrušiť.
zamestnanca sa dozvedel až v šiestom
podotknúť, že zamestnávatelia často ne-
mesiaci. Preto vyzval zamestnanca, aby
správne formulujú konkurenčnú doložku
Ako protipól obligatórnej peňažnej ná-
mu nahradil primeranú peňažnú náhra-
ako zákaz vykonávať zárobkovú činnosť
hrady zamestnávateľa si pre prípad po-
du za porušenie konkurenčnej doložky
zhodnú s predmetom činnosti zamest-
rušenia záväzku zamestnanca môžu za-
za mesiac apríl, máj, jún a tiež za obdo-
návateľa
obchodného
mestnávateľ a zamestnanec dohodnúť
bie do uplynutia doby trvania záväzku.
registra. Podstatné pritom je, že zákaz
aj finančnú „sankciu“ pre zamestnanca.
Vyplatením primeranej peňažnej náhrady
sa vzťahuje na takú činnosť, ktorá je
Podľa českého práva sa môžu dohodnúť
za všetky mesiace, za ktoré zamestnanec
zapísaným
do
PRÁVNE NOVINKY
5
porušil svoje povinnosti (t.j. za deväť me-
Odstúpenie od tohto záväzku musí byť
zmluvy uviesť možnosť zamestnávateľa
siacov) záväzok zamestnanca z konku-
v písomnej forme pod sankciou neplatnos-
odstúpiť od konkurenčnej doložky. Jedná
renčnej doložky zanikne.
ti.
sa o dôležitý záväzok na oboch stranách
a je vhodné mať priamo a od začiatku na-
Záväzok nekonkurovania nie je mož-
Odstúpenie
né dohodnúť s každým zamestnancom.
v Českej republike rozdeľuje odbornú
Tento záväzok je možné dohodnúť len
právnickú verejnosť na dva tábory. Jeden
so zamestnancom, od ktorého to možno
zastáva názor, že zamestnávateľ môže
spravodlivo požadovať, a to so zreteľom
odstúpiť od konkurenčnej doložky pria-
na charakter informácií, poznatkov, ve-
mo zo zákona počas celej doby trvania
Kým zamestnávateľovi Zákonník prá-
domostí pracovných a technologických
pracovného pomeru. Druhý sa však do-
ce dáva možnosť odstúpenia od kon-
postupov, s ktorými v rámci pracovného
mnieva, že odstúpenie od konkurenčnej
kurenčnej doložky, zamestnancovi pri-
pomeru u zamestnávateľa prichádza do
doložky je možné len za predpokladu, že
znáva právo vypovedať daný záväzok
styku, a ktorých využitie pre iný subjekt
možnosť odstúpenia bola v dohode so za-
za presne určených podmienok. Výpoveď
môže závažným spôsobom sťažiť čin-
mestnancom výslovne dohodnutá a usta-
z tohto záväzku musí byť v písomnej
nosť zamestnávateľa alebo privodiť ujmu
novenie obsiahnuté v českom Zákonníku
forme pod sankciou neplatnosti. V tomto
zamestnávateľovi. So zavedením konku-
práce je teda len časovým obmedzením
smere je právna úprava oboch krajín po-
renčnej doložky sa preto stretávame pre-
zamestnávateľa. Tento názor bol potvr-
dobná.
dovšetkým u manažérskych a odborných
dený aj rozhodnutím Najvyššieho súdu
pozíciách.
Českej republiky.1 Preto vždy v Českej
Zamestnanec má právo vypovedať zá-
republike odporúčame, aby dohoda o kon-
väzok, ak mu zamestnávateľ nevyplatil
kurenčnej doložke obsahovala možnosť
peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia
odstúpenia, vrátane ich dôvodov.
jej splatnosti, a teda logicky výpoveď za-
Odstúpenie od konkurenčnej doložky
od
konkurenčnej
doložky
Český a aj slovenský Zákonník práce uvá-
stavenie vzťahov zrejmé a nevyhľadávať
následne riešenia v Zákonníku práce.
Výpoveď z konkurenčnej doložky
mestnanca prichádza do úvahy až po zá-
dza, že zamestnávateľ môže odstúpiť od
V Slovenskej republike sa zatiaľ neotvo-
niku pracovného pomeru. Záväzok podľa
konkurenčnej doložky iba počas doby tr-
rila väčšia diskusia na uvedenú tému.
slovenského Zákonníka práce v tomto
vania pracovného pomeru zamestnanca.
Napriek tomu odporúčame do pracovnej
prípade zaniká dňom, v ktorom bola výpo-
1
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 20.9.2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010.
PRÁVNE NOVINKY
6
veď doručená druhej zmluvnej strane, ale
Praktické riešenie pre obe krajiny, snáď,
podľa českého Zákonníka práce v tomto
v blízkej dobe vyjde z radov odbornej
prípade zaniká až prvým dňom kalendár-
právnickej verejnosti, poprípade z rozhod-
neho mesiaca nasledujúceho po doručení
nutia súdov.
za Slovenskú republiku:
výpovede.
Kolektívna zmluva
Zavedenie konkurenčnej doložky
v skúšobnej dobe
Podľa úpravy slovenského Zákonníka
práce je možné mantinely zákazu konku-
Vďaka ostatnej novele Zákonníka práce
rencie, a to napríklad okruh dotknutých
v Českej republike z 01.01.2012 je mož-
zamestnancov, dobu trvania, výšku mini-
né dohodu o zákaze konkurencie dohod-
málnej a maximálnej náhrady upraviť aj
núť už na začiatku pracovného pomeru,
v kolektívnej zmluve, avšak s prihliadnu-
a to aj keď bola dohodnutá skúšobná
tím na zachovanie minimálnych štandar-
doba. Novela sa však nevysporiadala
dov podľa úpravy o konkurenčnej doložke.
Vanda Dobrovolná,
koncipientka
návateľ postupovať, keď zamestnanec
Konkurenčná doložka je praktický in-
za Českú republiku:
zruší pracovný pomer v skúšobnej dobe
štitút, ktorý chráni záujmy zamestná-
s okamžitou účinnosťou, prípadne ak za-
vateľa. Použitie tohto inštitútu je, však,
mestnanec skončí pracovný pomer okam-
potrebné zvážiť v každom individuál-
žite kedykoľvek počas trvania pracovného
nom prípade, je potrebné nájsť správ-
pomeru a zamestnávateľ tak nebude mať
nu rovnováhu medzi obmedzeniami
priestor odstúpiť od konkurenčnej doložky
zamestnanca a záujmami zamestná-
do skončenia pracovného pomeru.
vateľa. Preto odporúčame nastavenie
s otázkou, akým spôsobom môže zamest-
konkurenčnej
doložky
Peter Šuba,
partner
Marianna Čarská,
advokátka
konzultovať
Podľa slovenského Zákonníka práce je
s odborníkmi na danú oblasť a vyhnúť
možné platne uzavrieť konkurenčnú do-
sa tak riziku, že súd konkurenčnú do-
ložku aj počas skúšobnej doby, vyššie
ložku vyhlási za neplatnú, alebo sa
uvedené otázky a nejasnosti však vznika-
neskôr v praxi ukáže, že konkurenčná
jú aj v podmienkach Slovenskej republiky.
doložka vôbec neplní svoj účel.
Petra Sochorová,
vedúca advokátka
Veronika Plešková,
advokátka
PRÁVNE NOVINKY
7
ZÁKON O INVESTIČNEJ POMOCI A NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA
PRACOVNÉ
PRÁVO
DANE
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
Novelou zákona č. 561/2007 Z.z. o in-
nebude uchádzač o investičnú pomoc
obstarania investičného majetku znížila
vestičnej pomoci a o zmene a doplnení
úspešný. Nové znenie Zákona o inves-
na 3 milióny eur a vlastným imaním musí
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon
tičnej pomoci explicitne určuje, čo sa
byť krytých najmenej 1,5 milióna eur. Ak
o investičnej pomoci“) sa opäť zme-
chápe pod pojmom vytvorenie nové-
investičný zámer realizuje malý alebo
nili pravidlá poskytovania investičných
ho pracovného miesta
stimulov,
zmeny
v počte zamestnancov priamo zamestna-
sa týkajú najmä výšky povinných investícií
ných v konkrétnom podniku v porovnaní
a
podmienok
s priemerom za posledných 12 mesiacov,
Ďalšiu zmenu predstavujú podmienky pre
na poskytovanie investičnej pomoci, spô-
pričom celkový čistý nárast pracovných
poskytovanie investičnej pomoci pre tech-
sobu a postupu pri schvaľovaní zmien pri
miest nesmie byť menší ako 10% nových
nologické centrá a centrá strategických
poskytovaní investičnej pomoci, povin-
pracovných miest z priemeru za posled-
služieb, konkrétne v zmysle vzdelanost-
ností prijímateľov a poskytovateľov štát-
ných 12 mesiacov, kedy bol investičný zá-
nej úrovne ich zamestnancov. Pre poskyt-
nej pomoci ako aj spresnenia niektorých
mer doručený ... nesmie však byť menší
nutie investičnej pomoci pre technologic-
pojmov.
ako 40 zamestnancov...“ Prijímateľ inves-
ké centrá sa vyžaduje, aky minimálne 70
kde
ostatných
najdôležitejšie
všeobecných
„...čistý nárast
stredný podnik, vyššie uvedené sumy
sa znížia na polovicu.
tičnej pomoci každého druhu bude taktiež
% ich zamestnancov bolo vysokoškolsky
Vytvoreniu podmienok na priaznivé inves-
musieť zachovať počet novovytvorených
vzdelaných, zatiaľ čo musí byť pri centrách
tičné prostredie pre potenciálnych alebo
pracovných miest najmenej päť rokov
strategických
etablovaných investorov, či už domácich
odo dňa prvého obsadenia pracovného
vzdelaných minimálne 60%. Dôvodom
alebo zahraničných, je súčasťou vládnych
miesta.
pre uvedenie danej požiadavky do praxe
programov každej krajiny nevynímajúc
služieb
vysokoškolsky
je predpoklad väčšej sofistikovanosti a ná-
Slovenskú republiku. Hlavným cieľom
Novelou sa znížila minimálna výška opráv-
novely Zákona o investičnej pomoci je vy-
nených nákladov pre investičné zámery
tvoriť podmienky a tým z ekonomického
v oblasti priemyselnej výroby s jasným
V oblasti cestovného ruchu sa ustanovila
hľadiska podporiť rozvoj znevýhodnených
cieľom vytvoriť predpoklady na poskyt-
povinnosť, realizácie investičného záme-
regiónov v Slovenskej republike prostred-
nutie investičnej pomoci pre širší okruh
ru na jednom mieste, zatiaľ čo za jedno
níctvom
investícií
podnikateľov, najmä malých a stredných
miesto sa považuje súhrn nehnuteľnos-
a vytvárania nových pracovných miest
podnikateľov. Pre poskytnutie investičnej
tí, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok
na trvalo udržateľnom základe a podpory
pomoci sa výška obstarania dlhodobého
a zároveň sa zrušila podmienka dosiah-
investícií v odvetviach s vysokou pridanou
hmotného a nehmotného majetku znížila
nutia podielu najmenej 80% objemu tržieb
hodnotou, ktoré sú prioritným záujmom
na 10 miliónov eur, zatiaľ čo najmenej
z podnikateľských činností uvedených
pre rozvoj Slovenskej republiky.
5 miliónov eur musí byť krytých vlastným
v investičnom zámere z celkových tržieb
imaním právnickej alebo fyzickej osoby.
prijímateľa.
podpory
vytvárania
Výška povinnej investície a všeobecné
V okresoch so zvýšenou nezamestnanos-
podmienky poskytovania investičnej
ťou sa minimálna výška obstarania inves-
pomoci
tičného majetku znížila na 5 miliónov eur,
ročnosti danej práce.
Rozsah predkladaných dokumentov
kedy vlastným imaním musí byť krytých
V záujme dôslednejšieho posúdenia in-
Podmienkou realizácie všetkých inves-
najmenej 2,5 milióna eur. V okresoch
vestičného zámeru a dôveryhodnosti úda-
tičných zámerov je vytvorenie nových
s nezamestnanosťou o polovicu vyššou
jov uvádzaných v investičnom zámere sa
pracovných miest. Len pri samotnom
ako je miera nezamestnanosti v Slo-
rozšíril okruh povinných príloh investičné-
udržaní už existujúcich pracovných miest
venskej republike sa minimálna výška
ho zámeru, ktoré je žiadateľ povinný pred-
PRÁVNE NOVINKY
8
ložiť o popis investičného zámeru, doklad,
Povinnosti prijímateľa a zmena schvá-
sa finálnych výrobkov alebo ktoré by zna-
ktorým preukáže spôsob financovania
lenej investičnej pomoci
menali poskytnutie neoprávnenej výhody
investičného zámeru, finančnú analýzu
jemu alebo inému účastníkovi hospodár-
investičného zámeru, zoznam spriazne-
Novela zároveň demonštratívne vyme-
skej súťaže.
ných osôb, ďalej analýzu konkurencie
nováva zmeny, ktoré prijímateľ nie je
s vplyvom na existujúce podnikateľské
oprávnený uskutočniť počas realizácie
Ďalšou zmenou pre prijímateľa sa za-
subjekty a čestné vyhlásenie, že investič-
investičného zámeru, čerpania investičnej
viedla povinnosť na verejne prístupnom
ný zámer sa netýka premiestnenia výrob-
pomoci a v lehote 5 po sebe nasledujúcich
mieste, kde sa realizuje investičný zámer,
ných a technologických zariadení, ktoré
rokov po roku, v ktorom skončil investičný
do
sú určené na výrobné účely, jeho výroby
zámer a ktoré ovplyvňujú povahu investič-
o skončení investičného zámeru umie-
alebo služieb z iného členského štátu Eu-
ného zámeru alebo podmienky realizácie
stniť informačnú tabuľu so základnými
rópskej únie. Zákonodarca v záujme ak-
investičného zámeru a to najmä nevyna-
predpísanými informáciami a to po dobu
tuálnosti údajov v dokumentoch, ktorými
loženia plánovaných finančných prostried-
najmenej piatich rokov od zaslania ozná-
sú napríklad výpis z obchodného registra
kov na obstaranie dlhodobého hmotného
menia o skončení investičného zámeru.
prijímateľa, doklad o tom, že prijímateľ nie
majetku a dlhodobého nehmotného ma-
je v likvidácii alebo v konkurze, alebo že
jetku uvedených v investičnom zámere
Novelizované ustanovenia Zákona o in-
voči prijímateľovi nie je nárokované vráte-
o viac ako 15 %, vytvorenia nižšieho počtu
vestičnej pomoci rovnako spresnili postup
nie pomoci a pod., a ktoré tvoria povinnú
nových pracovných miest, zásadnej zme-
v prípade zmeny schválenej investičnej
prílohu žiadosti, skracuje dobu platnosti
ny vlastníckej štruktúry prijímateľa pomo-
pomoci. Za predpokladu, že zmena nemá
týchto dokumentov na jeden mesiac.
ci, zmeny výrobného procesu týkajúcej
vplyv na podmienky, za ktorých bola in-
60
dní
od
zaslania
oznámenia
PRÁVNE NOVINKY
9
vestičná pomoc schválená, Ministerstvo
tičnej pomoci, má aj vyhlásenie konkurzu
skytnutá investičná pomoc niektorému
hospodárstva alebo Ministerstvo dopra-
na majetok prijímateľa pred skončením in-
podnikateľskému subjektu, ktorý je voči
vy (v prípade pomoci pre oblasť cestov-
vestičného zámeru.
prijímateľovi spriaznenou osobou, vyššie
ného ruchu) len písomne oznámi túto
skutočnosť prijímateľovi. Rozhodnutie
uvedené podmienky v tejto časti sa vzťaĎalšie zmeny
hujú na prijímateľa.
o schválení zmeny sa vydáva v prípade,
že oznámená zmena síce bude mať vplyv
Jedným z hlavných legislatívnych zámerov
na podmienky, avšak zmenený investičný
bola podpora stimulov vo forme daňových
zámer ostane aj naďalej v súlade s právny-
úľav. Pri opakovanej investičnej pomoci
mi predpismi - v uvedenom prípade je prijí-
na ten istý investičný zámer v odvetviach
mateľ zároveň oprávnený uskutočniť zme-
priemyselnej výroby a v cestovnom ruchu
nu pre konkrétnu podmienku rozhodnutia
bude pomoc poskytovaná dokonca výluč-
o schválení investičnej pomoci len raz
ne prostredníctvom úľavy na dani z príjmu.
počas celého obdobia realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci
Ďalšou zmenou je, že o poskytnutie in-
a v lehote piatich po sebe nasledujúcich
vestičnej pomoci na nový investičný zá-
rokov, po roku, v ktorom skončil investičný
mer môže ten istý prijímateľ požiadať až
zámer. Rozhodnutie o zrušení rozhodnu-
po skončení investičného zámeru, na
tia o schválenej investičnej pomoci spolu
ktorý mu bola investičná pomoc schvále-
s povinnosťou vrátiť poskytnutú pomoc
ná.
s úrokmi sa vydá v prípade, že oznámená
zmena nie je v súlade s právnymi pred-
V neposlednom rade, z dôvodu jedno-
pismi. Rovnaké účinky ako rozhodnutie
značnosti a zamedzenia rozdielneho vý-
o zrušení rozhodnutia o schválení inves-
kladu novela uvádza, že ak už bola po-
Matej Firický,
vedúci advokát
Ivan Gašperec,
koncipient
Poznámka: Európska komisia schválila mapu Slovenskej republiky na poskytnutie štátnej pomoci na roky 2014 až 2020. V súlade s týmito zásadami bude
na regionálnu investičnú pomoc aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch stredné Slovensko, východné
Slovensko a západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty. V porovnaní s platnou slovenskou mapou regionálnej pomoci bude intenzita pomoci v novej mape o 15 % nižšia. Bratislavský kraj, v ktorom žije 11,52 % slovenského obyvateľstva, má HDP na obyvateľa vyšší než 100 % priemeru EÚ, preto naďalej nebude oprávnený na regionálnu pomoc. Nová mapa bude platná
v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.
PRÁVNE NOVINKY
10
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
P R ÁV N E N O V I N K Y
PRACOVNÉ
PRÁVO
DANE
JANUÁR 2014
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne, Ostrave a Bratislave je
s tímom viac ako 160 právnikov, z toho 23 partnerov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a viac ako
400 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou
česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 1000 klientom, z toho viac
než 40 spoločnostiam patriacim do Czech TOP 100 a cca 70 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Kancelária je
podľa historických výsledkov všetkých šiestich ročníkov oficiálnej súťaže Právnická firma roka podľa celkového počtu
nominácií a titulov najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou v rámci tohto hodnotenia. Kancelária tiež získala
prestížne ocenenie Who´s Who Legal Award, je vyhodnotená ako najlepšia advokátska kancelária roka 2011 a 2012
v Českej republike a v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za všetky hodnotené právne odbory
získala 1. miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária ďalej získala ocenenie ILO Client Choise
Awards 2010 a 2013 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law Office (ILO), čím sa stala
klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie sú pravidelne uvádzaní medzi
vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border,
European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts a IFLR 1000; tieto publikácie uvádzajú
kanceláriu ako jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií
a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, práva kapitálových
trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a riešenia sporov.
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners má najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú pre české
a slovenské advokátske kancelárie.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
Tel.: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
www.havelholasek.cz
Pokiaľ máte záujem o viacej informácií k tejto téme, obráťte sa prosím priamo na Petra Šubu,
[email protected], + 421 232 113 918, alebo Vandu Dobrovolnú,
[email protected], + 421 220 256 783.
Právne novinky pripravuje advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners nepravidelne podľa aktuálnej situácie.
Právne novinky prináša najaktuálnejšie informácie z oblasti práva v Slovenskej republike, Čechách a v Európskej únii.
Cieľom Právne novinky je poskytnúť čo najrýchlejšiu, avšak i napriek tomu fundovanú analýzu významných zmien
legislatívy alebo akýchkoľvek iných udalostí, ktoré majú bezprostredný význam pre slovenské i zahraničné subjekty
podnikajúce v na Slovensku ako aj pre partnerov v zahraničí. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária odporúča si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí
na základe informácií v tomto dokumente vyžiadať detailnejšiu právnu konzultáciu alebo vyčerpávajúci právny rozbor.
© 2014 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Download

PRÁVNE NOVINKY - Havel, Holásek & Partners