Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Aktualizácia 1. 8. 2012
ISCED 0
Predprimárne vzdelávanie
Meno
PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
Doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc.
PaedDr. Jana Bolebruchová
Elena Schronerová
Mgr. Marianna Jančiarová
Mgr. Eva Gnothová
PaedDr. Zlatica Hagerová
Mgr. Denisa Turčanová
Mgr. Mária Ciutti
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
PaedDr. Iveta Bendiková
PaedDr. Miriam Valášková, PhD.
PaedDr. Eva Ďurošová, PhD., ISCED 1
Adresa
Pedagogická fakulta UMB
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Pedagogická fakulta univerzity v Prešove
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Ulica 17. novembra 15, 081 16 Prešov
MŠ Bancíkovej 2
821 03 Bratislava
MŠ MDŽ 26
Šurany
MŠ Tulská 25
974 04 Banská Bystrica
MŠ P. Horova 3
841 07 Bratislava
Štátna školská inšpekcia
Školské inšpekčné centrum Trnava
MŠ Jasenie
Partizánska cesta 74, 976 75 Jasenie
Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej
Bilíková 1, 841 01 Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
MŠ P.J. Šafárika
049 25 Mesto Dobšiná
Pedagogická fakulta UK, Katedra predškolskej a elementár.
pedagogiky
Račianska 59, 813 34 Bratislava
ZŠ Sitnianska 32
974 11 Banská Bystrica
Predprimárne vzdelávanie Anglický jazyk
Bc. Zuzana Lynch
Materská škola
Cesta k nemocnici 35, 975 46 Banská Bystrica
ISCED 1, 2
Slovenský jazyk
Mgr. Renáta Trokšiarová
Mgr. Ľubica Horváthová
Mgr. Rút Adame
PeadDr. Viera Karovičová
PeadDr. Adriana Csipáková, ISCED 1
Mgr. Irena Čechovičová, ISCED 1
Mgr. Anna Maková, ISCED 1
ZŠ Nobelovo nám. 6
851 01 Bratislava
Pedagogická fakulta UK
Katedra SJaL, Račianska 59
813 34 Bratislava
ZŠ ul. Jozefa Krónera 25
036 01 Martin
ZŠ Beňovského 1
841 01 Bratislava
ZŠ s MŠ Rastislavice 115
941 08
ZŠ Dr. Miloslava Hodžu
Podjavorinskej 1
811 03 Bratislava
ZŠ Odborárska 2
831 02 Bratislava
Strana 1 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Eva Zaputilová
Mgr. Lucia Gianitsová - Ološtiaková, PhD.
Mgr. Peter Pallo
PaedDr. Dana Vasilová, PhD.
Mgr. Darina Bobáľová, ISCED 2
PhDr. Zuzana Ujházyová
PaedDr. Mária Beláková, PhD.
Mgr. Milada Bučková
Mgr. Eva Raffajová
Mgr. Emília Hargašová
PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.
PaedDr. Anna Holovačová ISCED 1
Mgr. Dagmar Joklová ISCED 1
Mgr. Lucia Kortmanová ISCED 1
Prof., PhDr. Zuzana Stanislavova, CSc.
Mgr. Soňa Királyová, ISCED 1
Mgr. Zuzana Lacková, ISCED 1
doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
PaedDr. Katarína Šustáková, ISCED 1
Mgr. Ivana Zorvanová, ISCED 1
Mgr. Darina Hradecká, ISCED 1
Mgr. Zuzana Gáborová, ISCED 1
Mgr. Tatiana Kizivatová, ISCED 2
Mgr. Lenka Bašnárová, ISCED 1
Mgr. Peter Mäsiar, ISCED 1
Štátna školská inšpekcia
Staré Grunty 52, 841 04 Bratislava
Školské inšpekčné centrum Košice
Komenského 52, 041 26 Košice
Prešovská univerzita
Filozofická fakulta v Prešove
ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823
028 01 Trstená
ZŠ Martina Rázusa 1672/3
960 01 Zvolen
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská 9, 984 03 Lučenec
ZŠ akademika Jura Hronca
048 01 Rožňava
Pedagogická fakulta UK v Trnave
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Priemyslená 4, 918 43Trnava
ZŠ s MŠ Podzávoz 2739
022 01 Čadca
ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
Košická 10, 060 01 Kežmarok
ZŠ Nejedlého
841 02 Bratislava
Filozofická fakulta UK
Katedra slovenského jazyka
800 00 Bratislava
ZŠ Tbiliská 4
Bratislava
ZŠ na ul. A. Stodolu
036 01 Martin
ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823
028 01 Trstená
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Kabinet výskumu
detskej reči a kultúry
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
ZŠ Pribinova 1
953 01 Zlaté Moravce
ZŠ Jozefa Kollára
Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica
ZŠ G. Dusíka
924 01 Galanta
ZŠ Červený Kameň
018 56 Červený Kameň
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 831 53 Bratislava
ZŠ Štvrtej sednice Tatrína
916 21 Čachtice
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
Strana 2 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Doc. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD., ISCED 1
Mgr. Daniela Stančíková, ISCED 1
PaedDr. Marta Kolčáková, ISCED 1
Mgr. Viera Iliašová, ISCED 1
PaedDr. Eva Ďurošová, PhD., ISCED 1
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Ped.fak. PU v Prešove, ul.17. nov. 15, 080 01 Prešov
ZŠ s MŠ, Sibírska 39
831 02 Bratislava
ZŠ s MŠ, Sibírska 39
831 02 Bratislava
ZŠ Štvrtok na Ostrove 416
930 40 Štvrtok na Ostrove
ZŠ Sitnianska 32
974 11 Banská Bystrica
ISCED 3
Slovenský jazyk
Mgr. Karel Dvořák
Mgr. Zuzana Bartošová
PhDr. Janka Píšová, PhD.
Mgr. Daniela Baničová, ISCED 2,3
Mgr. Lucia Ološtiaková
Mgr. Zuzana Mináriková
Mgr. Darina Bobáľová
PaedDr. Elena Melicherová
PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.
Mgr. Elena Répássyová
PhDr. Eva Vrbanová
Mgr. Mária Podivinská, PhD.
doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Mgr. Soňa Svienta, ISCED 2, 3
Súkromná hotelová akadémia Hagma
Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Skalická 1, 831 02 Bratislava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Námestie J. Herdu 1, 917 01 Trnava
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava
Prešovská univerzita
Filozofická fakulta v Prešove
Spojená škola Novohradská 3
821 09 Bratislava
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská 9, 984 03 Lučenec
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská 9, 984 03 Lučenec
Filozofická fakulta UK
Katedra slovenského jazyka
800 00 Bratislava
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Hrobákova 11, 821 02 Bratislava
Gymnázium A. Einsteina
851 01 Bratislava
Konzervatórium
Tolstého 11, 811 06 Bratislava
Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
Súkromné gymnázium
Letná 3453/34, 058 01 Poprad
ISCED 1
Matematika
PaedDr. Janka Rýglová
Mgr. Andrea Bendeová
Mgr. Vlasta Lejtrichová
PaedDr. Adela Jureníková
Mgr. Monika Gregušová
ZŠ Kráľa Žiarska ul. 679 /13
031 04 Liptovký Mikuláš
ZŠ Lipová
985 31 Mučín
ZŠ Budatínska 61
851 01 Bratislava
ZŠ Papradno 312,
018 13 Papradno
Základná škola s materskou školou
Rosina č. 624, 013 22
Strana 3 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
PaedDr. Veronika Palková,PhD.
Mgr. Mária Zamatóczka
Doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD.
Mgr. Eva Raffajová
Mgr. Emília Hargašová
PaedDr. Anna Holovačová
PaedDr. Edita Šimčíková,PhD.
Mgr. Marián Fabián
Mgr. Lucia Kortmanová
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1 s VJM
Mgr. Soňa Királyová
Mgr. Zuzana Lacková, ISCED 1
Mgr. Ivana Zorvanová
PaedDr. Lucia Ficová
Mgr. Viera Iliašová
Mgr. Lenka Bašnárová, ISCED 1
Mgr. Daniela Stančíková, ISCED 1
PaedDr. Ivan Šabo, ISCED 1
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
ZŠ Tajovského
903 01 Senec
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra matematickej edukácie
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
Košická 10, 060 01 Kežmarok
ZŠ Nejedlého
841 02 Bratislava
ZŠ Tbiliská 4
821 07 Bratislava
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra matematickej edukácie
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
ZŠ Hlavná 90/46
Záhradné
ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823
028 01 Trstená
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
ZŠ Jozefa Kollára
Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59, 813 34 Bratislava
ZŠ Štvrtok na Ostrove 416
930 40 Štvrtok na Ostrove
ZŠ Štvrtej sednice Tatrína
916 21 Čachtice
ZŠ s MŠ, Sibírska 39
831 02 Bratislava
Gymnázium V.Paulinyho-Tótha
Malá Hora 3, 036 01 Martin
ISCED 2, 3
Matematika
Mgr. Alena Balúchová
Mgr. Jana Fraasová
RNDr. Ľudmila Matoušková
PaedDr. Jarmila Janisková
Mgr. Milena Bahureková
RNDr. Martina Harkabuzová Simanová
RNDr. Tatiana Grandová
Mgr. Petra Mižerová
Gymnázium A. Bernoláka,
Lichnerova 69 ul., 903 01 Senec
Gymnázium Jura Hronca,
Novohradská 3, 821 09 Bratislava
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava
SOŠ, Bzinská 11
Nové mesto nad Váhom
ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša
927 05 Šaľa
ZŠ Beňuš 250
976 64 Beňuš
ZŠ Vrbov 266
059 72 Vrbov
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44
040 01 Košice
Strana 4 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
RNDr. Dorota Černíková
Doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD.
RNDr. Viera Ringlerová, PhD.
RNDr. Marcel Tkáč
Mgr. Tatiana Hiková
RNDr. Marta Mlynarčíková
PaedDR. Iveta Kohanová, PhD.
Mgr. Peter Novotný, PhD.
Mgr. Anton Belan
PaedDr. Lucia Ficová, ISCED 2
PaedDr. Dagmar Andová, ISCED 2
Ing. Roman Sivák, ISCED 2
PaedDr. Ivan Šabo, ISCED 2,3
ZŠ Kežmarská 30
040 01 Košice
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra matematickej edukácie
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
NÚCEM
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
ZŠ a gymnázium sv. Mikuláša
080 01 Prešov
Gymnázium
Hlinská 29, 011 80 Žilina
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok
Fakulta matematiky, fyziky, informatiky UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky, informatiky UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59, 813 34 Bratislava
ZŠ Lúky 1226, 952 01 Vráble
ZŠ s MŠ Divina
Divina
Gymnázium V.Paulinyho-Tótha
Malá Hora 3, 036 01 Martin
ISCED 2, 3
Biológia
RNDr. Dana Krajčiová
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
Mgr. Peter Štefík
doc.RNDr. Katarína Ušáková, PhD.
Ing. Iveta Trévaiová
RNDr. Renáta Kunová
PaedDr. Mária Uhereková, PhD
Mgr. Andrea Letková
Mgr. Mária Kelcová
RNDr. Tatiana Grandová
RNDr. Ivana Zahradníčková
Mgr. Tatiana Koreňová
RNDr. Erika Piovarčiová
Gymnázium, I. Horvátha 14
821 03 Bratislava 2
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského ul. 4/A
811 02 Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
841 04 Bratislava
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52
841 04 Bratislava
Gymnázium J. Kráľa,
953 42 Zlaté Moravce
Pedagogická fakulta UK, Moskovská ul. 3
Bratislava
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2
821 03 Bratislava
Špitálska 57
811 08 Bratislava
ZŠ Vrbov 266
059 72 Vrbov
ZŠ Jelenecká 72
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Gymnázium -Gimnázium
Adyho 7, 943 01 Štúrovo
Základná škola
Mierová 46, 821 05 Bratislava
Strana 5 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Ľudmila Novák Ducká
Mgr. Jana Popovičová
RP MPC Ševčenkova 11
851 01 Bratislava
Spojená škola De la Salle, Čachtická 14
831 06 Bratislava
ISCED 2, 3
Geografia
Mgr. Marianna Svoradová - Lacinová
Mgr. Róbert Mezei
RNDr. Ľudmila Matoušková
Mgr. Imrich Seman
PaedDr. Helena Krippelová
doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.
PaedDr. Alena Madziková, PhD.
PhDr. Anna Mydlová
RNDr. František Križan, PhD.
Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
RNDr. Martina Gurňáková
RNDr. Tibor Blažík, PhD.
prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Mgr. Marcela Švirlochová
Mgr. Viera Imbergerová
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, 949 01 Nitra
Gymnázium Pankúchova 6
851 01 Bratislava
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava
ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Školská 86
Terchová
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
FHPV Prešovskej univerzity
081 16 Prešov
SZŠ milosrdného Samaritána
Gymnázium bl. Matky Terezy
Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
842 15 Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
842 15 Bratislava
ZŠ Gessayova 2
851 02 Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
842 15 Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
842 15 Bratislava
Spojená škola sv. rodiny
Gercenova 10, 851 01 Bratislava
ZŠ Hlboká cesta 4
811 04 Bratislava
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
ISCED 2, 3
Dejepis
PaedDr.Hana Mlynarčíková
PhDr. Anna Bocková, PhD.
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
PhDr. Peter Mulík, PhD.
Mgr. Imrich Seman
Gymnázium J. Hronca
Novohradská 3, 821 09 Bratislava
Pedagogická fakulta UK, Moskovská 3
811 08 Bratislava
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2, 818 01 Bratislava
Slovenský historický ústav MS
Bratislava
ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Školská 86
Terchová
Strana 6 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
PhDr. Milan Antaš
Dr. Juraj Kredátus
PaedDr. Dana Vasilová, PhD.
PaedDr. Helena Krippelová
PaedDr. Elena Melicherová
PhDr. Anna Mydlová
PhDr. Mária Tonková, CSc
Mgr. Roland Dózsa, s VJM
Mgr Jana Brišová
Mgr. Zuzana Kohútová
PhDr. Margita Miháliková
J. Curie 3760/2
058 01 Poprad
Metodicko pedagogické centrum
Regionálne pracovisko Prešov
Tarasa Ševčenka 1, 080 20 Prešov
ZŠ Martina Rázusa 1672/3
960 01 Zvolen
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská 9, 984 03 Lučenec
SZŠ milosrdného Samaritána
Gymnázium bl. Matky Terezy
Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59
813 34 Bratislava
Gymnázium Petra Pázmaňa s VJM
940 02 Nové Zámky
ZŠ J. A. Komenského
Komenského 50, 020 01 Púchov
Gymnázium Milana Rúfusa
ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Černyševského 39
851 01 Bratislava
ISCED 1, 2
Výtvarná výchova
prof. Ladislav Čarný, akad. maliar
Mgr. Barbora Nevřelová
Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.
PhDr. Jana Kožušková
prof. PhDr. Erich Mistrík CSc.
PaedDr. Klára Ferlíková
Mgr. Emília Hargašová
PaedDr. Anna Holovačová
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1 s VJM
Mgr. Ladislav Papp, ISCED 2 s VJM
Mgr. Ivana Zorvanová, ISCED 1
VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
ZUŠ Eugena Suchoňa
Batkova 2, 841 01 Bratislava
PF UKF Drážovská 4
949 74 Nitra
PF UMB Ružová 13
974 01 Banská Bystrica
PF UK, Račianska 59
813 34 Bratislava
ZUŠ Trenčín - pobočka ZUŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava
ZŠ Nejedlého
841 02 Bratislava
ZŠ Tbiliská 4
Bratislava
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
Gymnázium Z. Kodálya s VJM
924 00 Galanta
ZŠ Jozefa Kollára
Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica
ISCED 3
Umenie a kultúra
prof. Ladislav Čarný, akad. maliar
Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.
PhDr. Jana Kožušková
VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
PF UKF Drážovská 4
949 74 Nitra
PF UMB Ružová 13
974 01 Banská Bystrica
Strana 7 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
prof. PhDr. Erich Mistrík CSc.
PaedDr. Klára Ferlíková
Mgr. Ladislav Papp, ISCED 3 s VJM
PF UK, Račianska 59
813 34 Bratislava
ZUŠ Trenčín - pobočka ZUŠ Žitavská 1,
821 07 Bratislava
Gymnázium Z. Kodálya s VJM
924 00 Galanta
ISCED
Etická výchova
Mgr. Eva Raffajová
Mgr. Silvia Patassyová ISCED 2
Mgr. Zuzana Lacková, ISCED 1
Mgr. Ladislav Papp, ISCED 2, 3 s VJM
Mgr. Ivana Zorvanová, ISCED 1
Mgr Otília Mittašová
PaedDr. Oľga Križová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
Košická 10, 060 01 Kežmarok
ZŠ s VJM Zoltána Kodálya
Komenského 1, 929 01 Dunajská Streda
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
Gymnázium Z. Kodálya s VJM
924 00 Galanta
ZŠ Jozefa Kollára
Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica
ZŠ s MŠ
Komenského 428/43 972 31 Ráztočno
Vajnorská 52
831 04 Bratislava
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Priemyselná 4, 917 01Trnava
Náboženská výchova
Katolícke náboženstvo
PaedDr. Mária Beláková, PhD.
Pedagogická fakulta UK v Trnave
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Priemyslená 4, 918 43Trnava
Náboženská výchova/Náboženstvo
Evanjelicke náboženstvo
Mgr. Milan Jurík, PhD.
Evanjelicka bohoslovecka fakulta UK
Katedra praktickej teológie
Palisády 46, 810 00 Bratislava
ISCED
Hudobná výchova
Mgr. Eva Raffajová
Mgr. Emília Hargašová
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1 s VJM
PaedDr. Otília Sabolová ISCED 2
PaedDr. Ingrid Peťkovská ISCED 1
Mgr. Ivana Lukácsová ISCED 1
Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.
Mgr. Adriana Šišková, ISCED 1
ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
Košická 10, 060 01 Kežmarok
ZŠ Nejedlého
841 02 Bratislava
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
ZŠ Budkovce 355
072 15 Budkovce
ZŠ s MŠ V. Mitúcha
914 42 Horné Srnie
ZŠ Ul. mieru 1235,
014 01 Bytča
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Ulica 17. novembra 1, 080 78 Prešov
ZŠ Matky Alexie
Palackého 1, 811 02 Bratislava
Strana 8 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Občianska náuka
ISCED 2,3
Mgr. Helena Kopecká
PhDr. Ivana Semjanová
Mgr. Peter Štefík
Mgr. Silvia Patassyová ISCED 2
Mgr. Viera Minárová
PaedDr. Peter Kaplán
Mgr. Slavomír Lesňák
doc. Viera Jakubovská, PhD.
PhDr. Margita Miháliková
Gymnázium, Ul. 17. nov. 1180/16,
955 01 Topoľčany
Gymnázium Vráble
Školská ul. 1232/26
952 01Vráble
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského ul. 4/A, 811 02 Bratislava
ZŠ s VJM Zoltána Kodálya
Komenského 1, 929 01 Dunajská Streda
Základná škola
Levická 903, 952 01 Vráble
Gymnázium - gimnázium
Adyho 7, 943 01 Štúrovo
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa,
Beňadická 38, 851 06 Bratislava
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Katedra
filozofie
Trieda Andreja Hlinku č.1, 949 74 Nitra
Černyševského 39
851 01 Bratislava
ISCED 1, 2
Informatická výchova
Mgr. Alžbeta Sásiková
Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Mgr. Ľubica Gabajová
Ing. Stanislav Veselovský
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Mgr. Ján Guniš
Mgr. Peter Pallo
PaedDr. Vlasta Pliešovská
ZŠ Tbiliská 4
831 06 Bratislava
FMFI UK, Katedra vyučovania informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
ZŠ Ulica mieru 1235
014 01 Bytča
Gymnázium sv. Andreja
Ružomberok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Jesenná 5, 040 54 Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Jesenná 5, 040 54 Košice
ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823
028 01 Trstená
ZŠ Nábrežie Rimavy 457
981 01 Hnúšťa
ISCED 2, 3
Chémia
Meno
RNDr. Svetozár Štefeček
RNDr. Helena Vicenová
PaedDr. Pavol Bernáth
doc.RNDr. Mária Ganajová, CSc
RNDr. Eva Krčahová
PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
Adresa
Gymnázium L. Novomeského
Dlhá 1037/12, 905 01 Senica
ZŠ a gymnázium, Tilgnerova 14
841 04 Bratislava
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
Prír.F UPJŠ Košice Moyzesova 11
840 01Košice
MPC Ševčenkova 11,
850 05, Bratislava
Gymnázium Svätej Uršule Nedbalova 6
811 01 Bratislava
Strana 9 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
RNDr. Marta Murányiová
RNDr. Marta Pažitná
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.
RNDr. Jozef Tatiersky
PaedDr. Zuzana Tináková
ING. Silvia Loffayová
RNDr. Veronika Müllerová
Mgr.Katarína Štrbová
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Mgr. Janula Pisoňová
RNDr. Miroslav Typčuk
RNDr. Mária Vydrová
doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.
prof. PhDr.Ľubomír Held, CSc.
doc. RNDr. Katarína Mikušová, CSc.
Ing. Mária Filová
Ing. Zuzana Hrušovská, PhD.
Ing. Gabriela Dubová
Ing. Eva Hudek
RNDr. Marcel Tkáč
Mgr. Ľudmila Novák Ducká
Mgr. Jana Popovičová
Spojená škola
Metodova 2, 821 02 Bratislava
Gymnázium
Školská 8, 017 01 Považská Bystrica
Prírodovedecká fakulta UK Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Základná škola
ul. SNP 942 01 Šurany
SOŠ chemická
Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
ZŠ Bukovecká 17
040 12 Košice
ZŠ Bernolákova 5, Holíč
Holíč
Fakulta prírodných vied UMB
Katedra chémie
Tajovského 40, Banská Bystrica
ZŠ J. G. Tajovského 1
903 01 Senec
ZŠ Jána Švermu
Štefánikova 31, Humenné
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 8, Považská bystrica
Prírodovedecká Fakulta UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Pedagogická fakulta UK v Trnave
Priemyslená 4, 918 43Trnava
Prírodovedecká Fakulta UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského ul. 4/A
811 02 Bratislava
SOŠ,Ul sv. Michala 36
934 80 Levice
SOŠ, Farského 9
851 01 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Vinohradská 38, 931 01 Šamorín
ZŠ a gymnázium sv. Mikuláša
080 01 Prešov
RP MPC Ševčenkova 11
851 01 Bratislava
Spojená škola De la Salle, Čachtická 14
831 06 Bratislava
ISCED 2, 3
Fyzika
Meno
Mgr. Július Vincenc
RNDr. Pavol Kubinec, CSc.
PaedDr. Soňa Chalupková
Mgr. Andrea Kvorková
Adresa
Gymnázium, J. Kollára 2
965 01 Žiar nad Hronom
1. Súkromné gymnázium
Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
Spojená škola Novohradská 1
821 09 Bratislava
Gymnázium, Školská 2
018 41 Dubnica nad Váhom
Strana 10 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
RNDr. Daniela Leštinská
Mgr. Monika Moťovská
PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Mgr. Jana Dudášová
Mgr. Jozef Škarba
Mgr. Milena Bahureková
Mgr.Katarína Štrbová
RNDr. Dorota Černíková
Mgr. Mária Oravcová
PaedDr. Zuzana Synaková
Mgr. Zuzana Klaudíniová
Mgr. Mária Wagnerová
PaedDr. Ivan Šabo
ZŠ Turnianska 10
851 07 Bratislava
ZŠ Bezručova 66
Trenčín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Oddelenie didaktiky fyziky
Bratislava
ZŠ Robotnícka 25
953 01 Zlaté Moravce
ZŠ Komenského 495/33
029 01 Námestovo
ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša
927 05 Šaľa
ZŠ Bernolákova 5
Holíč
ZŠ Kežmarská 30
040 01 Košice
ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša
Horná ul. 22, 927 05 Šaľa
Gymnázium A. Bernoláka
Lichnerova 69, 903 01 Senec
Gymnázium Andreja Vrábla
934 01 Levice
Gymnázium, J. Kollára 2
965 01 Žiar nad Hronom
Gymnázium V.Paulinyho-Tótha
Malá Hora 3, 036 01 Martin
ISCED 1
Pracovné vyučovanie
Mgr. Eva Líšková
Mgr. Eva Raffajová
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1 s VJM
Mgr. Marta Brezáková
MPC Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
Košická 10, 060 01 Kežmarok
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
ZŠ Beňovského1
841 01 Bratislava
Technika, Svet práce – tvorba životného prostredia
PaedDr.Mária Škodová, PhD.
Ing. Roman Sivák, ISCED 2
Mgr. Ľuba Katuščáková
ZŠ s MŠ Záhumnie 24
968 01 Brehy
ZŠ s MŠ Divina
Divina
ZŠ Jozefa Kronera 25
036 01 Martin
ISCED 1
Prírodoveda
Mgr. Magdaléna Benková
Mgr. Gabriela Svätokrížna
Mgr. Peter Pallo
Mgr. Eva Raffajová
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
ZŠ Černyševského 8
851 01 Bratislava
Zš Dubová ul. č. 1
811 04 Bratislava
ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823
028 01 Trstená
ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
Košická 10, 060 01 Kežmarok
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
Strana 11 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Lucia Kortmanová
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1 s VJM
Mgr. Alena Rausová
Mgr. Soňa Királyová
Mgr. Zuzana Lacková, ISCED 1
Mgr. Ivana Zorvanová
Mgr. Darina Hradecká
Mgr. Viera Iliašová
Mgr. Lenka Bašnárová, ISCED 1
Mgr. Peter Mäsiar, ISCED 1
Mgr. Daniela Stančíková, ISCED 1
doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD., ISCED 1
PaedDr. Ivan Šabo, ISCED 1
ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823
028 01 Trstená
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
SŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4
821 03 Bratislava
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
ZŠ Jozefa Kollára
Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica
ZŠ G. Dusíka
924 01 Galanta
ZŠ Štvrtok na Ostrove 416
930 40 Štvrtok na Ostrove
ZŠ Štvrtej sednice Tatrína
916 21 Čachtice
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
ZŠ s MŠ, Sibírska 39
831 02 Bratislava
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Gymnázium V.Paulinyho-Tótha
Malá Hora 3, 036 01 Martin
Vlastiveda
Mgr. Renáta Fenclová
doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.
PaedDr. Alena Madziková, PhD.
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1 s VJM
Mgr. Alena Rausová
Mgr. Soňa Királyová
Mgr. Zuzana Lacková, ISCED 1
Mgr. Ivana Zorvanová
Mgr. Lenka Bašnárová, ISCED 1
Mgr. Peter Mäsiar, ISCED 1
PaedDr. Ivan Šabo, ISCED 1
ZŠ Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
FHPV Prešovskej univerzity
081 16 Prešov
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
SŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4
821 03 Bratislava
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
ZŠ Jozefa Kollára
Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica
ZŠ Štvrtej sednice Tatrína
916 21 Čachtice
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
Hubeného 25, 840 04 Bratislava
Gymnázium V.Paulinyho-Tótha
Malá Hora 3, 036 01 Martin
ISCED 1, 2, 3
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Mgr. Katarína Lörinczová
PaedDr. Zsófia Bárcziová, PhD.
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 1,
937 01 Želiezovce - Zselíz
Univerzita Konštantína Filozofa, Fak. Str.štúdií
Drážovská 4, 949 74 Nitra
Strana 12 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Mgr. Erika Kovács
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1
Mgr. Roland Dózsa ISCED 3
Mgr. Lívia Tímárová, ISCED 2
Mgr. Erzsébet Záreczky
PaedDr. Tamás Török, PhD.
Mgr. Mária Gubík ISCED 3
Mgr. Peter Angyal, ISCED 2
PaedDr. Ágnes Héder
Mgr. Gabriela Kálosiová
Mgr. Katarína Dohányosová, ISCED 2
Mgr. Anna Zács, ISCED 3
Mgr. Mónika Kulcsárová
PaedDr. Aladár Juhász
PhDr. Ildikó Tóthová, ISCED 2, 3
Univerzita Konštantína Filozofa
Katedra mad'ararského jazyka a literatúry
Drážovská 4, 949 74 Nitra
ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM
Školská 399/1, 925 23 Jelka
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
Gymnázium Petra Pázmaňa s VJM
940 02 Nové Zámky
ZŠ s MŠ s VJM
Vetvárska 7, 820 11 Bratislava
ZŠ Z. Kodálya s VJM
Švermova 8, 924 01 Galanta
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Gymnázium J. A. Komenského s VJM
Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
ZŠ Ferenca Móru s VJM Školská 417
946 14 Zemianska Olča
Univerzita J. Selyeho
945 01Komárno
ZŠ s VJM
Ul. práce 24, 945 01 Komárno
ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM
927 00 Šaľa
SOŠ - Szaklözépiskola
Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
ZŠ a Gymnázium sVJM
Dunajská ul. č. 13, 814 84 Bratislava
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM
Štvrť SNP 100/34, 924 01Galanta
Gymnázium Ármina Vámberyho s VJM
929 01 Dunajská Streda
ISCED 1, 2, 3
SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA S VJM
Univerzita Konštantína Filozofa, FF
PaedDr. Mária Alabánová, PhD
Katedra slov. jazyka, Štefánikova 67, 949 01 Nitra
ZŠ s VJM Jahodná
Blanka Botková
Nám. SNP 190 /18,
929 01 Dunajská Streda
PaedDr. Hajnalka Baráthová
ZŠ s VJM Zlaté Klasy
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo, Hlavná 2-5
Mgr. Anita Horváth, ISCED 1
925 04 Tomášikovo
ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM,Hviezdoslavova 2
Mgr. Edita Bugárová
929 01 Dunajská Streda
SOŠ stavebná s VJM
Mgr. Vojtech Gúgh
Športová 1,
929 01 Dunajská Streda
ZŠ s VJM
Mgr. Eva Račková
Školská 11
900 45 Malinovo
ZŠ s MŠ s VJM
Mgr. Agneša Takáčová
925 84 Vlčany 1547
ZŠ s VJM Zoltána Kodálya
Mgr. Silvia Patassyová, ISCED 2
Komenského 1, 929 01 Dunajská Streda
Obchodná akadémia Imricha Karvaša
Mgr. Elena Répássyová, ISCED 3
Hrobákova 11, 821 02 Bratislava
Strana 13 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
PaedDr. Piroška Szalayová, ISCED 1
Mgr. Ildiko Paučová, ISCED 3
Mgr. Ágota Fröhlich ISCED 2,3
Mgr. Andrea Döményová
PaedDr. Judita Juhászová
Mgr Kristína Takácsová
PaedDr. Marcel Pilecký, PhD.
Mgr. Zuzana Wittenbergerová
Mgr. Klára Zaťková
ZŠ s VJM
930 41 Mierovo
SOŠ rozvoja vidieka s VJM
Nám. Sv. Štefana, 929 01 Dunajská Streda
Gymnázium Imre Madácha
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
ZŠ s MŠ s VJM
925 07 Mostová č. 210
ZŠ J. A. Komenského
941 10 Tvrdošovce
Gymnázium -Gimnázium
Adyho 7, 943 01 Štúrovo
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta
Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
ZŠ a Gymnázium s VJM
Dunajská ul. č. 13, 814 84 Bratislava
ZŠ a Gymnázium s VJM
Dunajská ul. č. 13, 814 84 Bratislava
ISCED 1, 2
NEMECKÝ JAZYK
Mgr. Helena Warganová
Mgr. Alexandra Olejárová
Mgr. Mária Recktenwald
Mgr. Darina Bobáľová
PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
Gymnázium Jána Papánka,
Vazovova 6, 81107 Bratislava
ZŠ s MŠ Grundschule mit Kindergarten
Chmeľnica 58
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská 9, 984 03 Lučenec
Fakulta humanitných vied UMB, katedra germanistiky
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
ISCED 3
NEMECKÝ JAZYK
Mgr. Zdenka Tánczos
PaedDr. Karol Sovári Soós
PhDr. Jolana Krausová
Mgr. Michal Dvorecký, PhD.
PhDr. Daniela Drinková
PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
PhDr. Božena Horváthová, PhD.
PaedDr. Lucia Joštová
Mgr. Darina Bobáľová
PhDr. Viera Miklošíková
Mgr. Jozef Ruman
SOŠ elektrotechnická
Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Gymnázium Opatovská 7
Košice
RP MPC Ševčenkova 11
Bratislava
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
949 01 Nitra
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda
Katedra germanistiky
917 08 Trnava
Univerzita Konštantína Filozofa
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Drážovská 4, 949 74 Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Drážovská 4, 949 74 Nitra
Gymnázium školských bratov, Čachtická 14
831 06 Bratislava
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská 9, 984 03 Lučenec
Spojená škola, Gymnázium Mikuláša Galandu
039 01Turčianske Teplice
Bilingválne gymnázium
Sučany
Strana 14 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Fakulta humanitných vied UMB, katedra germanistiky
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
ISCED 1, 2, 3
ANGLICKÝ JAZYK
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
prof. PhDr. Eva Tandlichová, PhD.
PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
PhDr. Eva Žitná
doc. PhDr. Anna Hlavňová, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre, FF
949 01 Nitra
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Bratislava
Fakulta humanitných a prírodných viedn
Prešovská univerzita v Prešove
Katedra anglického jazyka a literatúry
Spojená škola Novohradská 3
821 09 Bratislava
nám. Ľ. Fullu 14
010 08 Žilina
ISCED 1, 2
ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. Gabriela Šimová
Mgr. Květa Biskupičová
Mgr. Martina Bartkova
Mgr. Eva Raffajová
Mgr. Anna Haverová
PaedDr. Marta Kolčáková, ISCED 1
ZŠ Dolné Zelenice č. 109
920 52 Dolné Zelenice
Líščie údolie 44
841 04 Bratislava
ZŠ Bajkalská 29
080 01 Prešov
ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
Košická 10, 060 01 Kežmarok
ZŠ Hurbanova ul. 128/25
916 01 Stará Turá
ZŠ s MŠ, Sibírska 39
831 02 Bratislava
ISCED 3
ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. Daniel Mojžiš
Galina Šimončičová
Mgr. Zuzana Mináriková
Mgr. Viera Jurinová
Mgr. Jozef Ruman
Mgr. Janka Bohňáková
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 961 50 Zvolen
Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2, 840 11 Bratislava
Spojená škola Novohradská 3
821 09 Bratislava
Stredná priemyselná škola
917 01 Trnava
Bilingválne gymnázium
Sučany
Stredná odborná škola
040 15 Košice - Šaca
ISCED 3
TALIANSKY JAZYK
Ing. Helena Barátová
Mgr. Jakub Rebro
Mgr. Blažej Pišoja
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Farská 16, 949 01 Nitra
Štátna jazyková škola
Palisády 38, 800 00 Bratislava
Gymnázium Jána Bosca
Kláštorné nám. 1295
908 41 Šaštín-Stráže
Strana 15 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
ISCED 1, 2
RUSKÝ JAZYK
Mgr. Nadežda Novosiadla
Mgr. Anna Bucová
PaedDr. Jarmila Gáborová
Mgr. Alena Koroľová
ZŠ Lúčna
Nám. Jána Pavla II. 827/26
093 01 Vranov nad Topľou
ZŠ s MŠ Bobrov
Nová cesta 361
029 42 Bobrov
ZŠ s MŠ Jána Hollého
916 23 Pobedim 433
Regionálne pracovisko MPC
Horná 97
975 46 Banská Bystrica
ISCED 3
RUSKÝ JAZYK
PhDr. Mária Matušková
PhDr. Viera Nižníková
Mgr. Monika Barčáková
PaedDr. Oľga Králiková
Mgr. Viera Jurinová
PhDr. Anna Mydlová
Gymnázium B. S. Timravy
Haličská cesta 9
984 03 Lučenec 3
SOŠ obchodu a služieb
Sídlisko Duklianskych hrdinov 3
080 01 Prešov
Spojená škola Nižná
Hattalova 471
027 43 Nižná
SOŠ obchodu a služieb
ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca
Stredná priemyselná škola
917 01 Trnava
SZŠ milosrdného Samaritána
Gymnázium bl. Matky Terezy
Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
ISCED
RUSÍNSKY JAZYK
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.
doc.PhDr. Vasil Jabur, CSc.
PhDr. Marta Beňková, PhD.
doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.
Asociácia Rusistov Slovenska
Sedmokráskova 1, 821 01 Bratislava
Krosnianska 31
040 01 Košice
Prešovká univerzita, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
080 01 Prešov
Prešovká univerzita, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
080 01 Prešov
Prešovká univerzita, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
080 01 Prešov
ISCED 3
UKRAJINSKÝ JAZYK
prof. PhDr. Mária Čižmárová
Inštitút rusistiky, ukrajinstiky a slavistiky
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
ISCED 2, 3
ŠPANIELSKY JAZYK
Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.
Mgr. Jana Stehlíková
Pedagogická fakulta UK
Katedra románskych jazykov a literatúr
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Gymnázium VPT
Malá Hora 3, 036 01 Martin
Strana 16 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Zuzana Fráterová, PhD.
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita
Katedra románskych jazykov a slovanských jazykov
851 01 Bratislava
ISCED 2, 3
FRANCÚZSKY JAZYK
Mgr. Andrea Tureková, PhD.
Mgr. Monika Andrejčáková
Pedagogická fakulta UK
Katedra románskych jazykov a literatúr
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Pedagogická fakulta UK
Katedra románskych jazykov a literatúr
Račianska 59, 813 34 Bratislava
ZDRAVIE A POHYB
Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.
Prof. Tomáš Kampmiller, PhD.
Doc. PaedDr.Branislav Antala, PhD.
MUDr. František Žák
Prof. PhDr. Jela Labudová, PhD.
PaedDr. Soňa Kršjaková, PhD.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD.
prof. PaedDr.Jaromír Šimonek, PhD.
doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.
Mgr. Soňa Királyová, ISCED 1, 2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra športovej kinantropológie, 814 69 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra atletiky, 814 69 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra športovej edukológie, 814 69 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra športovej kinantropológie, 814 69 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra športovej edukológie, 814 69 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta, Katedra športovej edukológi
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Prešovská univerzita, Fakulta športu
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
Univerzita Konštantína Filozofa
Katedra telesnej výchovy a športu
Drážovská 4, 949 74 Nitra
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra športovej edukológie, 814 69 Bratislava
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH
PaedDr. Šarlota Múdra
Mgr. Viera Kamenická
Spojená škola internátna pre zrakovo postihnutých
Námestie Štefana Kluberta 2
054 01 Levoča
Spojená škola internátna pre zrakovo postihnutých
Námestie Štefana Kluberta 2
054 01 Levoča
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU
Mgr. Viktória Hlinková
Magdaléna Labudová
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Vlastenecké nám. 1
851 01 Bratislava
Základná škola
Jelenia 16
Bratislava
Strana 17 z 18
Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety
PaedDr. Janka Šúleková
Mgr. Stanislava Batíková
Mgr. Soňa Királyová
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Liptovský Jamník, 03301 Liptovský Hrádok
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Nám. 1. mája, 811 06 Bratislava
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
PRIEREZOVÉ TÉMY
ISCED
Mediálna výchova
PhDr. Zuzana Ujházyová
PhDr. Miroslav Kohuťár
ZŠ akademika Jura Hronca
048 01 Rožňava
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Železničná ul. 14, 821 07 Bratislava
ISCED
Regionálna výchova
doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.
PaedDr. Alena Madziková, PhD.
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
FHPV Prešovskej univerzity
081 16 Prešov
ISCED
Enviromentálna výchova
doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.
PaedDr. Alena Madziková, PhD.
RNDr. Ivana Zahradníčková
Mgr. Ľudmila Novák Ducká
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra, 081 16 Prešov
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
FHPV Prešovskej univerzity
081 16 Prešov
ZŠ Jelenecká 72
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
RP MPC Ševčenkova 11
851 01 Bratislava
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Školské kluby detí
Mgr. Dana Uhlíková
Eva Šavlová
Mgr. Beata Jančovičová
Mgr. Darina Hradecká
ZŠ Štvrtej sednice Tatrína
916 21Čachtice
ZŠ s MŠ, Ul. Žarnovická 1078/13
039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Karloveská 32, 841 04 Bratislava
ZŠ G. Dusíka
924 01 Galanta
Strana 18 z 18
Download

Register recenzentov - všeobecnovzdelávacie predmety